Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0416

Nařízení Komise (ES) č. 416/2007 ze dne 22. března 2007 o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

OJ L 105, 23.4.2007, p. 88–253 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 331–496 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 005 P. 69 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/416/oj

23.4.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 105/88


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 416/2007

ze dne 22. března 2007

o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (1), a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 1 směrnice 2005/44/ES se říční informační služby (RIS) rozvíjejí a zavádějí tak, že jsou harmonizované, interoperabilní a otevřené.

(2)

V souladu s článkem 5 směrnice 2005/44/ES se vymezují technické specifikace pro zprávy vůdcům plavidel.

(3)

Technické specifikace pro zprávy vůdcům plavidel vycházejí z technických zásad uvedených v příloze II uvedené směrnice.

(4)

V souladu s čl. 1 odst. 2 směrnice 2005/44/ES technické specifikace vhodným způsobem přihlížejí k práci provedené příslušnými mezinárodními organizacemi.

(5)

Vhodným způsobem také přihlížejí k práci provedené skupinou odborníků pro zprávy vůdcům plavidel, která se skládá ze zástupců příslušných orgánů pro provádění zpráv vůdcům plavidel a z oficiálních členů z jiných vládních orgánů, jakož i pozorovatelů z příslušného hospodářského odvětví.

(6)

Technické specifikace, které jsou předmětem tohoto nařízení, odpovídají současnému stavu techniky. Zkušenosti získané uplatňováním směrnice 2005/44/ES, jakož i budoucí technický pokrok si mohou vynutit změnu technických specifikací v souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice 2005/44/ES. Změny technických specifikací náležitě přihlížejí k práci provedené skupinou odborníků pro zprávy vůdcům plavidel.

(7)

Návrh technických specifikací posuzoval výbor uvedený v článku 11 směrnice 2005/44/ES.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 11 směrnice 2005/44/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Toto nařízení vymezuje technické specifikace pro zprávy vůdcům plavidel. Technické specifikace jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2007.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152.


PŘÍLOHA

Zprávy vůdcům plavidel

OBSAH

1.

Úvod

2.

Norma pro údaje

3.

Informace o vodním stavu

4.

Způsob distribuce

5.

Postup, jakým se provádějí změny v referenčních tabulkách a ve schématu XML zpráv vůdcům plavidel

6.

Struktura zprávy a kódování ve formátu XML

6.1

Struktura zpráv vůdcům plavidel

6.1.1

Všeobecné poznámky

6.1.2

Přehled definicí XML

6.1.3

Vysvětlení polí (tags)

6.1.4

Vysvětlení kódů

6.1.4.1

Kódy předmětů přiřazené zprávám vůdcům plavidel

6.1.4.2

Vysvětlení kódů ledu

6.1.4.3

Kódování časů omezení

Dodatek:

Specifikace příkladů pro uplatňování zpráv vůdcům plavidel

Referenční tabulky

XML schéma (XML_v2_7.xsd)

ZKRATKY

ENC

Elektronická plavební mapa (Electronic Navigational Chart)

FIS

Informační služby o plavebních dráhách (Fairway Information Services)

Vnitrozemský ECDIS

Vnitrozemský Systém elektronického zobrazování mapy a informací (Electronic Chart Display and Information Systém)

GlW

Ekvivalentní vodní stav (Gleichwertiger Wasserstand)

RNW

Regulační nízký vodní stav (Regulierungs-Niederwasser)

WGS 84

Světový zeměměřičský systém 1984 (World Geodetic System 1984)

XML

Rozšířený značkovací jazyk (Extended Markup Language)

1.   ÚVOD

V následující části se popisují primární funkce a výkonnostní požadavky.

Informační služby o plavebních dráhách (FIS) obsahují zeměpisné, hydrologické a správní údaje, které používají vůdcové plavidel a správcové loďstev při plánování, uskutečňování a sledování plavby. FIS poskytují dynamické informace (např. o vodním stavu, předpovědích vodního stavu, atd.), jakož i statické informace (např. o pravidelné provozní době zdymadel a mostů), pokud jde o používání a stav vnitrozemských vodních cest, a tím podporují taktická a strategická plavební rozhodnutí.

Tradiční prostředky poskytování FIS jsou např. vizuální plavební pomůcky, zprávy vůdcům plavidel poskytované na papíře, vysílané rádiem nebo sdělované pevnou telefonní linkou na zdymadlech. Mobilní telefony využívající GSM poskytly nové možnosti hlasové a datové komunikace, GSM však není dostupný všude a vždy. Individuálně přizpůsobené FIS o plavebních drahách lze poskytnout radiotelefonní službou na vnitrozemských vodních cestách, internetovou službou nebo službou elektronické plavební mapy (např. ECDIS pro vnitrozemskou plavbu s ENC).

Následující technické specifikace pro zprávy vůdcům plavidel vymezují pravidla pro datový přenos informací o vodních cestách prostřednictvím internetové služby.

Normalizace zpráv vůdcům plavidel:

poskytne automatický překlad nejdůležitějšího obsahu zprávy do všech jazyků zúčastněných zemí,

poskytne normalizovanou strukturu souborů údajů ve všech zúčastněných zemích, aby se usnadnilo začlenění zprávy do systémů plánování cesty,

poskytne normu pro informace o vodním stavu,

bude slučitelná se strukturou údajů vnitrozemského ECDIS,

usnadní výměnu údajů mezi různými zeměmi,

použije normalizovaný slovník ve spojení se seznamy kódů.

Nebude možné normalizovat všechny informace, které jsou obsaženy ve zprávách vůdcům plavidel. Část informací se poskytne jako „volný text“ bez automatického překladu. Normalizovaná část by se měla vztahovat na všechny informace, které jsou

důležité pro bezpečnost vnitrozemské plavby (například: potopené malé plavidlo na pravé straně plavební dráhy v Dunaji, říční kilometr 2 010),

potřebné pro plánování cesty (například: odstávka zdymadel, zmenšení světlé výšky, …).

Další informace (například: příčina uzavření zdymadla) lze uvést jako volný text.

2.   NORMA PRO ÚDAJE

Zprávy vůdcům plavidel se poskytují podle kapitoly 6, vymezení zprávy XML.

Aby se umožnilo široké uplatnění, obsahuje vymezení zprávy XML širokou škálu prvků. Zpráva je rozčleněna do jednotek (polí), jako jsou oddíly, skupiny, podskupiny a prvky údajů. Použití volného textu v prvcích údajů by mělo být omezeno na co nejmenší míru. Je-li to možné, jsou prvky údajů zakódovány (normalizovány). Definice zprávy XML vymezuje strukturu zprávy XML a kódy. Normalizované hodnoty kódů, jejich vysvětlení a překlad do 23 jazyků jsou uvedeny v referenčních tabulkách.

Šablona XML, schéma XML, pro zprávy vůdcům plavidel, která je založena na definici XML a normalizovaných hodnotách kódů, obsahuje úplnou definici pro všechny prvky XML včetně možných formátů a hodnot kódů.

Strojově čitelnou zprávu lze získat tak, že se vyplní prázdná pole ve schématu XML (volný text) a zvolí se hodnoty kódů ze seznamu hodnot uvedeném ve schématu XML.

Referenční tabulky a schéma XML zpráv vůdcům plavidel zveřejňuje Evropská komise na internetové adrese http://ec.europa.eu/transport/iw/index_en.htm.

3.   INFORMACE O VODNÍM STAVU

Informace o vodním stavu jsou velmi důležité pro plánování cesty i bezpečnost. V současnosti neexistuje společná norma pro vztahování informací o vodním stavu (Německo například používá GlW, „gleichwertiger Wasserstand“, Dunajská komise doporučuje RNW, „Regulierungsniederwasser“, jejíž vymezení se nepatrně liší. Světlá výška se většinou vztahuje na vysoký vodní stav, ale někdy na nízký vodní stav. Hodnoty vodočtů se vztahují na odlišné výšky mořské hladiny nebo na zvláštní referenční body). Proto není možné začlenit informace o vodním stavu do systémů pro automatický výpočet světlých výšek.

Referenční tabulky pro zprávy vůdcům plavidel obsahují seznam vodočtů, které jsou důležité pro vnitrozemskou plavbu, i s jejich referenčními hodnotami. Informace o vodním stavu ve zprávě lze vztáhnout na nulový bod vodočtu, jak se to provádělo v minulosti, a pomocí palubního softwaru lze vypočítat absolutní výšku použitím referenčních údajů technických specifikací.

4.   ZPŮSOB DISTRIBUCE

Členské státy zajistí, že zprávy vůdcům plavidel se poskytují podle těchto technických specifikací ve formátu XML, v němž se dají stáhnout z internetu. S cílem umožnit konkrétní stažení by internetové služby měly poskytovat možnost výběru mezi:

specifickým úsekem vodní cesty (číslo úseku vodní cesty v identifikaci podle tabulky 1) nebo

specifickou částí vodní cesty, vymezenou říčním kilometrem (hektometr plavební dráhy v identifikaci podle tabulky 1) počátečního a koncového bodu,

dobou platnosti (ode dne počátku a ukončení podle tabulky 1),

datem zveřejnění zprávy (datum zveřejnění podle tabulky 1).

Zprávy podle této normy lze navíc poskytnout například prostřednictvím

služeb WAP (Wireless Application Protocol),

emailových služeb.

Doporučuje se výměna údajů mezi orgány. Všechny orgány, které používají tuto normu, mohou začlenit zprávy vůdcům plavidel jiných orgánů a zemí do svých vlastních služeb. Zúčastněné strany (orgány) se mohou dohodnout na přenosu zpráv XML přímo prostřednictvím služeb „push or pull“.

5.   POSTUP, JAKÝM SE PROVÁDĚJÍ ZMĚNY V REFERENČNÍCH TABULKÁCH A VE SCHÉMATU XML ZPRÁV VŮDCŮM PLAVIDEL

Návrhy na změny v referenčních tabulkách nebo ve schématu XML se musí zasílat předsedovi či předsedkyni skupiny odborníků pro zprávy vůdcům plavidel, a to spolu s vysvětlením, proč je změna potřebná.

Předseda či předsedkyně předává návrh členům skupiny odborníků i Evropské komisi.

Pokud jde o skupinu odborníků, použije se postup pro provádění změn, jak je vymezený v mandátu skupiny odborníků pro zprávy vůdcům plavidel.

Evropská komise bude při provádění změny postupovat v souladu s postupy stanovenými ve směrnici RIS. V této souvislosti se náležitě přihlédne k práci skupiny odborníků.

Je-li návrh změny přijat, Evropská komise zveřejní aktualizované referenční tabulky a schéma XML na internetové adrese http://ec.europa.eu/transport/iw/index_en.htm.

6.   STRUKTURA ZPRÁVY A KÓDOVÁNÍ VE FORMÁTU XML

Tato kapitola popisuje strukturu a formátování normalizovaných elektronických zpráv vůdcům plavidel.

6.1   Struktura zpráv vůdcům plavidel

6.1.1   Všeobecné poznámky

Zprávy vůdcům plavidel mají tyto informační oddíly:

identifikace zprávy,

zpráva o vodní cestě a dopravě,

zprávy týkající se vodního stavu jako:

zprávy o vodním stavu,

zprávy o nejmenší naměřené hloubce,

zprávy o světlé výšce,

zprávy o stavu přehrad,

zprávy o vypouštění,

zprávy o režimu,

zprávy o předpovědi vodního stavu,

zprávy o předpovědi nejmenší naměřené hloubky,

zprávy o předpovědi vypouštění.

zprávy o ledu.

Obrázek 1

Struktura zprávy vůdcům plavidel

Image

Normalizovaná zpráva ve formátu XML obsahuje proto čtyři různé oddíly:

1.

identifikaci zprávy

2.

zprávy o vodní cestě a dopravě

3.

zprávy o vodním stavu

4.

zprávy o ledu.

V jedné zprávě se obvykle vyplňují jen dva oddíly: identifikační oddíl a přinejmenším jeden z těchto oddílů: zprávy o vodní cestě a dopravě, zpráva o vodním stavu nebo zpráva o ledu (smíšení oddílů s rozličnými druhy zpráv není povoleno).

Oddíl o vodní cestě a dopravě obsahuje omezení pro úsek vodní cesty nebo pro objekt. Zprávy vůdcům plavidel se týkají vodní cesty nebo zeměpisného objektu (bodu). Týká-li se zpráva objektu, oddíl o vodní cestě se vyplní příslušnými informacemi bez oddílu o omezení.

Obsahuje-li zpráva různá omezení pro různé cílové skupiny nebo různé komunikační informace pro různá omezení, lze použít několik oddílů o vodní cestě a dopravě se stejným číslem.

Oddíl určený pro zprávu o vodním stavu obsahuje naměřené údaje jednoho objektu, obvykle vodočtu.

Oddíl o ledu obsahuje informace o ledových podmínkách v určitém úseku vodní cesty.

6.1.2   Přehled definicí XML

Tento oddíl podává přehled definice zprávy kódované ve formátu XML. Schéma XML zprávy vůdcům plavidel, která obsahuje úplnou definici pro všechny prvky XML, včetně možných formátů, je zveřejněna na internetové adrese http://ec.europa.eu/transport/iw/index_en.htm.

Tabulka 1

Definice XML

Nr.

Tag (Group headers and closers are boldly printed)

Description

Mandatory

Conditional

Rule applicable

 

<?xml version=«1.0» encoding=«iso-8859-1»?>

 

 

 

 

<RIS_Message>

Notice to Skippers

 

 

1s

 

<identification>

Identification section

M

1

1.1

 

 

<from>String</from>

Sender of the message

M

 

1.2

 

 

<originator>Riza</originator>

Originator (initiator) of the information in this message

M

 

1.3

 

 

<country_code>CH</country_code>

Country where message is valid

M

 

1.4

 

 

<language_code>HU</language_code>

Original language used in the textual info. (contents)

M

 

1.5

 

 

<district>WaddenZee</district>

District/Region within the specified country, where the message is applicable

C

 

1.6

 

 

<date_issue> 20011231<date_issue>

Date of editing

C

 

1.7

 

 

<time_issue> 1145<time_issue>

Time of editing

C

 

1e

 

</identification>

 

 

 

2s

 

<ftm>

Fairway and traffic related section

C

1

2.1

 

 

<year> 2001</year>

Year of first issuing of the notice

M

 

2.2

 

 

<number> 9999</number>

Number of the notice (per year)

M

 

2.3

 

 

<serial_number> 99</serial_number>

Serial no of notice (replacements and withdrawals) original notice: 00

M

 

2.4s

 

 

<target_group>

Target group information

C

 

2.4.1

 

 

 

<target_group_code>ALL</target_group_code>

Target group (vessel type) for this message

M

Default: all

2.4.2

 

 

 

<direction_code>ALL</direction_code>

Upstream or downstream traffic, or both

M

Default:all

2.4e

 

 

</target_group>

 

 

 

2.5

 

 

<subject_code>OBSTRU</subject_code>

Subject code

M

 

2.6s

 

 

<validity_period>

Overall period of validity

M

 

2.6.1

 

 

 

<date_start> 20011231</date_start>

Start date of validity period

M

 

2.6.2

 

 

 

<date_end> 99999999</date_end>

End date of validity period (indefinite: 99999999)

M

 

2.6e

 

 

</validity_period>

 

 

 

2.7

 

 

<contents>String</contents>

Contents/notice text in original language

C

 

2.8

 

 

<source>String</source>

Notice source (authority)

C

 

2.9

 

 

<reason_code>REPAIR</reason_code>

Reason/justification of notice

C

 

2.10s

 

 

<communication>

Communication channel information

C

 

2.10.1

 

 

 

<reporting_code>INF</reporting_code>

Reporting regime (information or duty to report)

M

5

2.10.2

 

 

 

<communication_code>TEL</communication_code>

Communication code (telephone, VHF etc.)

M

5

2.10.3

 

 

 

<number>String</number>

Telephone, VHF number, e-mail: address, URL or teletext

C

5

2.10e

 

 

</communication>

 

 

 

2.11s

 

 

<fairway_section>

Fairway section, also available for objects (no. 2.12)

M

2

2.11.1s

 

 

 

<geo_object>

Geo information of fairway

M

 

2.11.1.1

 

 

 

 

<id>String</id>

Unique id of the fairway section (1x or 2x)

M

 

2.11.1.2

 

 

 

 

<name> String </name>

(Local) Name of the fairway section (f.e.: Rhine between bridge A and bridge B)

M

 

2.11.1.3

 

 

 

 

<type_code>FWY</type_code>

Type of geographical object

M

Default: FWY

2.11.1.4s

 

 

 

 

<coordinate>

Fairway section begin and end coordinates (2x)

C

 

2.11.1.4.1

 

 

 

 

 

<lat> 42 34.1234 N</lat>

 

M

5

2.11.1.4.2

 

 

 

 

 

<long> 123 45.1234 E</long>

 

M

5

2.11.1.4e

 

 

 

 

</coordinate>

 

 

 

2.11.1e

 

 

 

</geo_object>

 

 

 

2.11.2s

 

 

 

<limitation>

Fairway section limitations

C

 

2.11.2.1s

 

 

 

 

<limitation_period>

Limitation periods/intervals

C

 

2.11.2.1.1

 

 

 

 

 

<date_start> 20011231</date_start>

Start date of limitation period (overall)

M

5

2.11.2.1.2

 

 

 

 

 

<date_end> 20011231</date_end>

End date of limitation period

C

 

2.11.2.1.3

 

 

 

 

 

<time_start> 1420</time_start>

Start time of limitation period

C

 

2.11.2.1.4

 

 

 

 

 

<time_end> 0500</time_end>

End time of limitation period

C

 

2.11.2.1.5

 

 

 

 

 

<interval_code>SAT</interval_code>

Interval for limitation if applicable

C

 

2.11.2.1.e

 

 

 

 

</limitation_period>

 

 

 

2.11.2.2

 

 

 

 

<limitation_code>OBSTRU</limitation_code>

Kind of limitation

M

5

2.11.2.3

 

 

 

 

<position_code>AL</position_code>

Position, which side

M

5, default: all

2.11.2.4

 

 

 

 

<value> 3.14159</value>

Value of limitation (i.e. max draught)

C

 

2.11.2.5

 

 

 

 

<reference_code>NAP</reference_code>

Value reference

C

 

2.11.2.6

 

 

 

 

<indication_code>MAX</indication_code>

 

C

 

2.11.2e

 

 

 

</limitation>

 

 

 

2.11.e

 

 

</fairway_section>

 

 

 

2.12s

 

 

<object>

Object section ()

C

3

2.12.1s

 

 

 

<geo_object>

Geo Information of object

M

5

2.12.1.1

 

 

 

 

<id>String</id>

Unique id of the geographical object

M

5

2.12.1.2

 

 

 

 

<name>String</name>

(Local) Name of the geographical object

M

5

2.12.1.3

 

 

 

 

<type_code>FWY</type_code>

Type of geographical object

M

5

2.12.1.4s

 

 

 

 

<coordinate>

Object coordinates (1x)

C

 

2.12.1.4.1

 

 

 

 

 

<lat> 42 34.1234 N</lat>

 

M

5

2.12.1.4.2

 

 

 

 

 

<long> 123 45.1234 E</long>

 

M

5

2.12.1.4e

 

 

 

 

</coordinate>

 

 

 

2.12.1e

 

 

 

2</geo_object>

 

 

 

2.12.2s

 

 

 

<limitation>

Object limitation section

C

 

2.12.2.1s

 

 

 

 

<limitation_period>

Limitation periods/intervals

C

 

2.12.2.1.1

 

 

 

 

 

<date_start> 20011231</date_start>

(see <fairway section>)

M

5

2.12.2.1.2

 

 

 

 

 

<date_end> 20011231</date_end>

 

C

 

2.12.2.1.3

 

 

 

 

 

<time_start> 1420</time_start>

 

C

 

2.12.2.1.4

 

 

 

 

 

<time_end> 0500</time_end>

 

C

 

2.12.2.1.5

 

 

 

 

 

<interval_code>SAT</interval_code>

 

C

 

2.12.2.1e

 

 

 

 

</limitation_period>

 

 

 

2.12.2.2

 

 

 

 

 

<limitation_code>OBSTRU</limitation_code>

 

M

5

2.12.2.3

 

 

 

 

 

<position_code>AL</position_code>

 

M

5, default: all

2.12.2.4

 

 

 

 

 

<value> 3.14159</value>

 

C

 

2.12.2.5

 

 

 

 

 

<reference_code>NAP</reference_code>

 

C

 

2.12.2.6

 

 

 

 

 

<indication_code>MAX</indication_code>

 

C

 

2.12.2e

 

 

 

</limitation>

 

 

 

2.12e

 

 

</object>

 

 

 

2e

 

</ftm>

 

 

 

3s

 

<wrm>

Water level related section

C

1

3.1s

 

 

<validity_period>

Overall period of validity of water level message

C

 

3.1.1

 

 

 

<date_start> 20011231</date_start>

Start date of validity period

M

5

3.1.2

 

 

 

<date_end> 20011231</date_end>

End date of validity period

M

5

3.1e

 

 

</validity_period>

 

 

 

3.2s

 

 

<geo_object>

Geo Information of measurement location, tide gauge

M

5

3.2.1

 

 

 

<id>String</id> (Waterway section)

Unique id of the geographical object

M

5

3.2.2

 

 

 

<name>String</name> (Pegelname)

(Local) Name of the geographical object

M

5

3.2.3

 

 

 

<type_code>FWY</type_code>

Type of geographical object

M

5, default: FWY

3.2.4s

 

 

 

<coordinate>

Object coordinates (1x or 2x)

C

 

3.2.4.1

 

 

 

<lat> 42 34.1234 N</lat>

 

M

5

3.2.4.2

 

 

 

<long> 123 45.1234 E</long>

 

M

5

3.2.4e

 

 

 

</coordinate>

 

 

 

3.2.e

 

 

</geo_object>

 

 

 

3.3

 

 

<reference_code>NAP</reference_code>

Value reference (measurement reference)

C

6

3.4s

 

 

<measure>

Measurements (normal or predicted values)

M

5

3.4.1

 

 

 

<predicted> 1</predicted>

Predicted measurement (1) or real measurement (0)

M

5

3.4.2

 

 

 

<measure_code>DIS</measure_code>

Kind of water level related information

M

5

3.4.3

 

 

 

<value> 314159</value>

Value

C

6

3.4.4

 

 

 

<difference> 314159</difference>

Difference with previous measurement

C

 

3.4.5

 

 

<barrage_code>OPD</barrage_code>

Barrage status

C

 

3.4.6

 

 

<regime_code>HIG</regime_code>

Regime applicable

C

 

3.4.7

 

 

 

<measuredate> 20011231</measuredate>

Date of measurement

M

5

3.4.8

 

 

 

<measuretime> 1420</measuretime>

Time of measurement

M

5

3.4e

 

 

</measure>

 

 

 

3e

 

</wrm>

 

 

 

4s

 

<icem>

Ice related section

C

1

4.1s

 

 

<validity_period>

Overall period of validity of ice information

C

 

4.1.1

 

 

 

<date_start> 20011231</date_start>

Start of validity period

M

5

4.1.2

 

 

 

<date_end> 20011231</date_end>

End of validity period

M

5

4.1e

 

 

</validity_period>

 

 

 

4.2s

 

 

<fairway_section>

Fairway

M

5

4.2.1

 

 

 

<geo_object>

Geo Information of fairway location

M

5

4.2.1.1

 

 

 

 

<id>String</id>

Unique id of the fairway section (1x or 2x)

M

5

4.2.1.2

 

 

 

 

<name>String</name>

(Local) Name of the fairway section

M

5

4.2.1.3

 

 

 

 

<type_code>FWY</type_code>

Type of geographical object

M

5, default: FWY

4.2.1.4

 

 

 

 

<coordinate>

Fairway section begin and end coordinates (2x)

C

 

4.2.1.4.1

 

 

 

 

 

<lat> 42 34.1234 N</lat>

 

M

5

4.2.1.4.2

 

 

 

 

 

<long> 123 45.1234 E</long>

 

M

5

4.2.1.4e

 

 

 

 

</coordinate>

 

 

 

4.2.1e

 

 

 

</geo_object>

 

 

 

4.2.2s

 

 

 

<limitation>

Fairway section limitations

 

not applicable

4.2.2e

 

 

 

</limitation>

Fairway section limitations

 

not applicable

4.2e

 

 

</fairway_section>

 

 

 

4.3s

 

 

<ice_condition>

Ice conditions

M

5

4.3.1

 

 

 

<measuredate> 20011231</measuredate>

Date of measurement

M

5

4.3.2

 

 

 

<measuretime> 1420</measuretime>

Time of measurement

M

5

4.3.3

 

 

 

<ice_condition_code>A</ice_condition_code>

Condition code

C

4

4.3.4

 

 

 

<ice_accessibility_code>A</ice_accessibility_code>

Accessibility code

C

4

4.3.5

 

 

 

<ice_classification_code>A</ice_classification_code>

Classification code

C

4

4.3.6

 

 

 

<ice_situation_code>A</ice_situation_code>

Situation code

C

4

4.3e

 

 

</ice_condition>

 

 

 

4e

 

</icem>

 

 

 

 

</RIS_Message>

 

 

 

Pravidla platná pro tabulku 1:

1.

V jedné zprávě musí být vyplněny přinejmenším 2 oddíly:

oddíl identifikace (1),

jeden z těchto oddílů:

zprávy o vodní cestě a dopravě (2),

zpráva o vodním stavu (3),

zpráva o ledu (4).

2.

Skupina 2.11 (oddíl o vodních cestách) je také dostupná pro zprávy týkající se objektu (č. 2.12).

3.

Skupina 2.12 (objekty) není dostupná pro zprávy týkající se plavební dráhy (č. 2.11).

4.

Ve skupině 4.3 se musí vyplnit přinejmenším jeden z volitelných prvků 4.3.3 až 4.3.6.

5.

Obsahuje-li volitelná skupina povinné podskupiny nebo prvky, tyto podskupiny nebo prvky jsou povinné pouze tehdy, pokud se používá skupina na vyšší úrovni.

6.

Povinné pouze pro vodní stavy a světlou výšku.

6.1.3   Vysvětlení polí (tags)

Význam různých polí použitých v definici XML je uveden na straně „Pole“ („Tags“) referenčních tabulek pro zprávy vůdcům plavidel na internetové adrese http://ec.europa.eu/transport/iw/index_en.htm.

6.1.4   Vysvětlení kódů

Význam různých kódů použitých v definici XML je uveden v referenčních tabulkách prro zprávy vůdcům plavidel na internetové adrese http://ec.europa.eu/transport/iw/index_en.htm. Formáty a možné hodnoty všech prvků XML jsou uvedeny ve schématu XML hlášení pro velitele na internetové adrese http://ec.europa.eu/transport/iw/index_en.htm.

Zprávy vůdcům plavidel lze rozdělit do dvou kategorií, a to na NALÉHAVÉ a NENALÉHAVÉ. Naléhavé zprávy vždy obsahují omezení pro lodní dopravu. V oddílu omezení musí být proto jeden nebo více záznamů. Není-li uveden oddíl omezení, zpráva není naléhavá.

Souřadnice zeměpisné šířky a délky se vztahují na WGS 84 a jsou uvedeny ve stupních a minutách na přinejmenším tři, ale raději na čtyři desetinná místa (dd mm.mmmm N, ddd mm.mmmm E).

Desetinná místa v číselných polích se označují „.“ (tečkou). Tisíce se neoddělují žádným znaménkem.

Jako jednotky je dovoleno používat pouze cm, m3/s, h, km/h a kW.

Vodní cesty nemají oddíl objektů. U objektů (mosty, atd.) se zařadí oddíl o vodní cestě.

Kód polohy podle technických specifikací pro elektronické hlášení ve vnitrozemské plavbě se musí použít jako jedinečná identifikace.

6.1.4.1   Kódy předmětů přiřazené zprávám vůdcům plavidel

Dále se vysvětluje význam různých kódů předmětů a situace jimi vymezené.

Uzávěra

V tomto případě není možná plavba:

přes žádnou z plavebních komor zdymadla,

přes žádný z otvorů mostu,

přes stanovený bod na vodní cestě,

přes stanovený úsek vodní cesty.

Částečná uzávěra

V tomto případě je omezená plavba možná:

přes jednu nebo více plavebních komor zdymadla s tím, že alespoň jedna zůstane otevřená,

přes jeden nebo více otvorů mostu s tím, že alespoň jeden zůstane volný,

přes stanovený bod na vodní cestě s tím, že část vodní cesty zůstane volná.

Zpoždění

V tomto případě se vyskytne časově omezená uzávěra u mostu, zdymadla nebo na úseku, a to mezi stanoveným datem počátku a datem ukončení.

Například: Zpoždění nanejvýš 2 hodiny 13. listopadu od 8:00 do 17:00.

Kódované:

date_start:

20021113

date_end:

20021113

time_start:

0800

time_end:

1700

limitation_code:

Zpoždění

position_code:

Všechny

value:

2

Mimo provoz

V případě, že pohyblivý most není ve stanoveném období v provozu. Uvedené období by mělo být v rámci provozní doby.

Je-li plavební komora mimo provoz, znamená to „uzávěru“ nebo „zpoždění“.

Je-li pohyblivý most mimo provoz, znamená to, že plavba pod mostem je stále možná. Jinak je to „uzávěra“.

Změna provozu

V případě, že dojde ke změně v běžné provozní době zdymadla nebo mostu.

Obvykle to znamená spíše omezení provozní doby v důsledku prací než její prodloužení.

Omezení provozní doby zdymadla obvykle znamená plavební odstávku.

Například je-li zdymadlo obvykle v provozu mezi 6:00 a 20:00 a omezená pracovní doba je nyní 10:00 až 14:00, pak to bude mít za následek uzávěru mezi 6:00 a 10:00 a další uzávěru mezi 14:00 a 20:00.

Omezení provozní doby mostu obvykle znamená „mimo provoz“.

Délka plavidla

V případě, že je někde povolena nebo možná kratší maximální délka pro proplouvající plavidla.

Obvykle k tomu dochází u zdymadla (poloviny plavební komory).

Povolená šířka

V případě, že je někde zmenšena maximální šířka pro proplouvající plavidla.

K tomu obvykle dochází během prací na zdymadle/mostě.

Tento předmět se použije i v případě, že je zmenšena dostupná šířka plavební dráhy, i když to nemá vliv na maximální dostupnou šířku vodní cesty.

Výška plavidla

V případě, že je někde povolena zmenšená maximální výška pro proplouvající plavidla.

Podjezdná výška

K tomu dochází také v případě, že světlá výška je místně snížena například zařízením pro natírání.

Ponor plavidla

V případě, že je někde povolen zmenšený maximální ponor pro proplouvající plavidla.

Využitelná hloubka

V případě, že se změní nejmenší naměřená hloubka. To nemá vliv na maximální ponor plavidla.

Zákaz vyvazování

V případě, že někde na vodní cestě není povoleno vyvazování.

Změna značení

V případě, že dojde ke změně značení na vodní cestě, jako jsou bóje, signalizační plavební znaky, sektorová světla, plavební znaky, atd.

Práce

Jiné činnosti na vodní cestě nebo v její blízkosti, které nespadají pod uvedené předměty.

Bagrovací práce

Bagrovací činnosti, pro které neplatí žádný z uvedených předmětů.

Cvičení

Cvičení, pro které neplatí žádný z uvedených předmětů.

Uspořádání akce

Akce (soutěže ve veslování, ohňostroje, atd.), pro které neplatí žádný z uvedených předmětů.

Oznámení

Všechny ostatní zprávy, pro které neplatí žádný z uvedených (strukturovaných) předmětů.

Zpráva byla zrušena

Tato zpráva musí být zveřejněna jako číslovaná verze původní zprávy.

Je-li možné pro jednu zprávu použít více předmětů, zvolí se omezení s největším vlivem na lodní dopravu.

6.1.4.2   Vysvětlení kódů ledu

Význam kódů použitých v definici XML je uveden v referenčních tabulkách zpráv pro vůdce plavidel na internetové adrese http://ec.europa.eu/transport/iw/index_en.htm.

Tloušťka uvedená v sloupci 2 kódu ledových podmínek („ice condition code“) poskytuje pouze informaci o průměrné tloušťce. Tento popis se musí použít při výběru kódu pro konkrétní situaci.

6.1.4.3   Kódování časů omezení

Časy omezení se musí kódovat následujícím způsobem:

date_start

date_end

time_start

time_end

interval_code

Jelikož časy omezení jsou velmi důležité pro plánování cesty, musí se kódovat v souladu s následujícími příklady:

Časy (omezení)

date_start

date_end

time_start

time_end

Interval_code

od 1. 1. 2005, 7:00 do 31. 1. 2005, 20:00

20050101

20050131

0700

2000

nepřetržitě (C)

od 1. 1. 2005 do 31. 1. 2005, každý den od 7:00 do 20:00

20050101

20050131

0700

2000

denně (M)

Od 1. 1. 2005 do 31. 1. 2005, každý pracovní den (pondělí až pátek) od 7:00 do 20:00

20050101

20050131

0700

2000

pondělí až pátek

od 1. 1. 2005 do 21. 1. 2005, každý týden od pondělí 7:00 do pátku 20:00

20050103

20050107

0700

2000

nepřetržitě (C)

20050110

20050114

0700

2000

nepřetržitě (C)

20050117

20050121

0700

2000

nepřetržitě (C)

od 1. 1. 2005 do 31. 1. 2005, každý den od 7:00 do 20:00 s výjimkou 6. 1. 2005

20050101

20050131

0700

2000

denně (M)

20050106

20050106

 

 

s výjimkou (M)

Dodatek

SPECIFIKACE PŘÍKLADŮ PRO UPLATŇOVÁNÍ ZPRÁV VŮDCŮM PLAVIDEL

Běžný příklad předložení zprávy pro vůdce plavidel

V následujícím příkladu je textová maska uvedena jako prostý text a obsah zprávy má šedý podklad. Části zprávy, které nejsou závazné, jsou v hranatých závorkách.

Zpráva vůdcům plavidel

Nová zpráva vůdcům plavidel je k dispozici pro [vodní cestu Dunaj v] Rakousku v původním jazyce němčině z via-donau, kterou připravili BMVIT, Schifffahrtspolizei [dne 10. června 2003 v 11:10]:

Zpráva o vodní cestě a dopravě č. 89/00 v roce 2003, [kterou zveřejnil Strom- und Hafenaufsicht Hainburg] a která se týká bagrovacích prací [v důsledku zanesení bahnem,] je platná od 7. října 2003 do 25. října 2003 [pro všechna plavidla v obou směrech].

[Další informace jsou poskytnuty prostřednictvím internetu,www.via-donau.org.] nebo

[Existuje další povinnost podat zprávu prostřednictvím kanálu VKV 16.]

[V pracovních dnech od 7. října 2003 do 25. října 2003 od 6:00 hodin do 19:00 hodin] je pro vodní cestu Dunaj, Furt Orth, km 1 902,000 až 1 902,600 platné toto omezení: využitelná hloubka [210 cm vztahující se k nízkému vodnímu stavu Dunajské komise] podél levé strany vodní cesty.

[V pracovních dnech od 7. října 2003 do 25. října 2003 od 6:00 hodin do 19:00 hodin] je pro zdymadlo Greifenstein, km 1 950,000 platné toto omezení: povolená délka [200 cm vztahující se k ekvivalentnímu nízkému vodnímu stavu podél levé strany vodní cesty.]

Další text v národním jazyce: [xxxx]

Zprávy o vodním stavu

Tato zpráva platí pro vodočet Kienstock [od 10. června 2003 do 11. června 2003].

Všechny uvedené hodnoty se vztahují k bodu nula vodočtu.

Naměřená hodnota vodního stavu dne 10. června 2003 v 10:00 hodin byla 197 cm.

[Rozdíl oproti předešlé naměřené hodnotě je + 15 cm]. [V současnosti je jez uzavřen] a [pro plavbu je normální režim.]

[Podle předpovědi bude vodní stav dne 11. června 2003 ve 12:00 hodin 205 cm].

Zpráva o ledu

Tato zpráva platí pro vodní cestu Dunaj [od 3. prosince 2003 do 5. prosince 2003].

Dne 3. prosince 2003 v 0:00 hodin se při plavbě vyskytovala [lehká ledová tříšť] [plavba je normální.] [Tento úsek je splavný].

REFERENČNÍ TABULKY

Explanation of tags

XML Tag

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

RIS_message

RIS message

RIS (РИС) съобщение

Zpráva RIS

RIS-meddelelse

RIS-Nachricht

Mήνυμα RIS (Σύστ. Πληρ. Εσ. Ναυσ.)

Mensaje RIS

RIS teade

Identification

(Identification section)

Идентификационен раздел

Identifikační úsek

Identifikationsrubrik

(Identifikationsabschnit)

(Τμήμα αναγνώρισης)

(Identificación sección)

(Identifitseerimise jaotis)

From

Sender of the message

Подател

Odesilatel

Afsender

Absender

Αποστολέας του μηνύματος

Remitente

Teate saatja

Originator

Originator of the information

Автор на информацията

Autor zprávy

Informationskilde

Urheber der Nachricht

Προέλευση των πληροφοριών

Origen de la información

Teavitaja

Country_code

Country where message is valid

Държава, в която е валидно съобщението

Dotčená země

Berørt land

Betroffenes Land

Χώρα ισχύος του μηνύματος

País en que el mensaje es válido

Riik, kus teade kehtib

Language_code

Original language

Оригинален език

Originální jazyk

Originalsprog

Originalsprache

Πρωτότυπη γλώσσα

Lengua original

Algkeel

District

District/region within country

Регион от държавата

Dotčená oblast v zemi

Berørt region/område

Betroffenes Gebiet im Land

Περιοχή/περιφέρεια χώρας

Región del país

Riigi piirkond

date_issue

Date of issue

Дата на издаване

Datum vydání

Offentliggørelsesdato

Herausgabedatum

Ημερομηνία έκδοσης

Fecha de emisión

Väljaandmise kuupäev

time_issue

Time of issue

Час на издаване

Čas vydání

Offentliggørelsestidspunkt

Herausgabezeit

Ώρα έκδοσης

Hora de emisión

Väljaandmise kellaaeg

ftm

Fairway and traffic related message

Известие за корабоплавателя

Zpráva týkající se vodních cest a provozu

Farvands- og trafikrelaterede meddelelser

Wasserstraßen- und verkehrsbezogene Nachricht

Μήνυμα σχετικά με δίαυλο και κυκλοφορία

Mensaje sobre vía navegable y tráfico

Teated faaravaatri ja liikluse kohta

Year

Year

Година

Rok

År

Jahr

Έτος

Año

Aasta

Number

Number (of the notice)

Номер

Číslo (vydání)

(Meddelelsens) nr.

Nummer (der Nachricht)

Αριθμός (μηνύματος)

Número (del aviso)

(Teatise) number

Serial_number

Serialnumber

Сериен номер

Číslo verze

Serienummer

Versionsnummer

Αύξων αριθμός

Número de serie

Seerianumber

Target_group

(Target group section)

Раздел за група получатели

Úsek cílové skupiny

Målgruppe — strækning

(Zielgruppenabschnitt)

(Τμήμα στοχευόμενης ομάδας)

(Tipo de usuario destinatario)

(Sihtrühma jaotis)

Target_group_code

Target group code

Код на групата получатели

Cílová skupina

Kode for målgruppe

Zielgruppe

Κωδικός στοχευόμενης ομάδας

Código usuario destinatario

Sihtrühma kood

Direction_code

Traffic Direction code

Код на направление

Směr

Kode for sejlretning

Richtung

Κωδικός κατεύθυνσης κυκλοφορίας

Código dirección tráfico

Sõidusuuna kood

Subject_code

Subject

Код на темата

Týká se

Emne

Betrifft

Θέμα

Asunto

Teema

Validity_period

Period of validity

Срок на валидност

Doba platnosti

Gyldighedsperiode

Zeitlicher Geltungsbereich

Περίοδος ισχύος

Período de validez

Kehtivusaeg

Date_start

From (yyyymmdd)

От дата (ггггммдд)

Od

Startdato (ååååmmdd)

Ab (jjjjmmtt)

Από (εεεεμμηη)

De (aaaammdd)

Alates (aaaakkpp)

Date_end

Until (yyyymmdd)

До дата (ггггммдд)

Do

Slutdato (ååååmmdd)

Bis (jjjjmmtt)

Έως (εεεεμμηη)

A (aaaammdd)

Kuni (aaaakkpp)

Contents

Contents

Съдържание

Text

Indhold

Text

Περιεχόμενα

Contenido

Sisu

Source

Notice source (authority)

Източник на съобщението (администрация)

Vydavatel zprávy

Infokilde (myndighed)

Herausgeber der Nachricht

Προέλευση μηνύματος (Αρχή)

Fuente del aviso (autoridad)

Teatise allikas (ametiasutus)

Reason_code

Reason of notice

Причина за съобщението

Důvod zprávy

Årsag til meddelelse

Grund der Nachricht

Αιτία μηνύματος

Motivo del aviso

Teatise põhjus

Communication

(Communication section)

Раздел за канала на свръзката

Komunikace

Kommunikationsdel

Information zu Kommunikationswegen

(Τμήμα επικοινωνίας)

(Sección comunicación)

Teabevahetuse jaotis


XML Tag

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

RIS_message

RIS-sanoma

Message RIS

RIS-üzenet

messaggio RIS

RIS pranešimas

RIS ziņojums

RIS-bericht

komunikat RIS

Identification

(Tunnisteosio)

(Identification)

(azonosítási szakasz)

(identificazione del tratto)

(Identifikavimas)

(Identifikācija)

identificatiesectie

(sekcja identyfikacyjna)

From

Sanoman lähettäjä

Expéditeur du message

az üzenet feladója

mittente del messaggio

Pranešimo siuntėjas

Nosūtītājs

afzender van het bericht

nadawca

Originator

Tiedon lähde

Auteur des informations

az információ forrása

origine dell'informazione

Informacijos pateikėjas

Informācijas autors

oorsprong van de informatie

autor informacji

Country_code

Maa jota sanoma koskee

Pays dans lequel le message est valable

az ország, amelyben az üzenet érvényes

Stato interessato

Šalis, kurioje galioja pranešimas

Ziņojuma valsts

land waar bericht geldt

kraj, którego dotyczy komunikat

Language_code

Alkuperäkieli

Langue d'origine

eredeti nyelv

lingua originale

Originalo kalba

Ziņojuma valoda

originele taal

język oryginału

District

Kyseinen alue maassa

Région

az országon belüli terület/régió

area/regione interessata

Rajonas/regionas šalyje

Rajons/reģions valstī

district/regio in een land

region kraju

date_issue

Antamispäivä

Date de publication

kiadás dátuma

data di emissione

Išdavimo data

Sastādīšanas datums

datum van uitgifte

data nadania

time_issue

Antamisaika

Heure de publication

kiadás ideje

orario di emissione

Išdavimo laikas

Sastādīšanas laiks

tijd van uitgifte

godzina nadania

ftm

Väylää tai liikennettä koskeva sanoma

Avis à la batellerie

hajósoknak szóló hirdetmény

messaggio relativo a canale navigabile e traffico

Su farvateriu ir laivų eismu susijęs pranešimas

Ziņojums par kuģu ceļu un satiksmi

scheepvaartbericht

komunikat dotyczący toru wodnego i ruchu

Year

Vuosi

Année

év

anno

Metai

Gads

jaar

rok

Number

(Ilmoituksen) numero

Numéro (de l'avis)

(a hirdetmény) száma

numero (dell'avviso)

Numeris (pranešimo)

(Ziņojuma) numurs

uniek volgnummer scheepvaartbericht

numer (komunikatu)

Serial_number

Sarjanumero

Numéro de série

sorozatszám

numero progressivo

Serijos numeris

Sērijas numurs

serienummer scheepvaartbericht

numer kolejny (wersji)

Target_group

(Kohderyhmäosio)

Type d'usagers concernés

(célcsoportszakasz)

gruppo destinatario

(Tikslinė grupė)

(Mērķgrupa)

doelgroep

(informacje o grupie odbiorców)

Target_group_code

Kohderyhmäkoodi

Code usagers concernés

célcsoportkód

codice gruppo destinatario

Tikslinės grupės kodas

Mērķgrupas kods

doelgroep

Kod grupy odbiorców

Direction_code

Liikenteen suunnan koodi

Sens de parcours

forgalmiirány-kód

codice direzione traffico

Eismo krypties kodas

Satiksmes virziena kods

richting

kod kierunku ruchu

Subject_code

Aihe

Sujets de l'avis

tárgy

codice oggetto

Pranešimo objektas

Ziņojuma temats

onderwerp

temat

Validity_period

Voimassaolo

Période de validité

érvényességi időszak

periodo di validità

Galiojimo laikas

Derīguma termiņš

geldigheidsperiode

okres ważności

Date_start

Alkaa (vvvvkkpp)

Date de début (aaaammjj)

tól (év, hó, nap)

da (aaaammgg)

Nuo (mmmm mm dd)

No (ggggmmdd)

startdatum (jjjjmmdd)

od (rrrrmmdd)

Date_end

Päättyy (vvvvkkpp)

Date de fin (aaaammjj)

ig (év, hó, nap)

fino a (aaaammgg)

Iki (mmmm mm dd)

Līdz (ggggmmdd)

einddatum (jjjjmmdd)

do (rrrrmmdd)

Contents

Sisältö

Contenu

tartalom

testo

Turinys

Saturs

bericht inhoud/tekst

treść

Source

Ilmoituksen lähde (viranomainen)

Source

a hirdetmény kibocsátója (hatóság)

fonte dell'avviso (autorità)

Pranešimo šaltinis (institucija)

Informācijas avots (iestāde)

bron van de informatie

źródło komunikatu (organ)

Reason_code

Ilmoituksen syy

Événement

a hirdetmény indoka

motivazione

Pranešimo paskirtis

Ziņojuma iemesls

reden

przyczyna komunikatu

Communication

(Viestintäosio)

Canal d'information

kommunikációs csatorna infoszakasz

comunicazione

(Ryšio kanalas)

(Paziņojums)

communicatiesectie

(informacje o kanale łączności)


XML Tag

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

RIS_message

Mensagem RIS

Mesaj RIS

správa RIS

sporočilo RIS

RIS-meddelande

RIS poruka

Сообщение РИС

RIS poruka

Identification

(Secção identificação)

(element de identificare)

identifikačná sekcia

(segment za identifikacijo)

(identifieringsavsnitt)

Identifikacijski dio

Идентификация

(Identifikacioni deo)

From

Remetente

Expeditorul mesajului

odosielateľ správy

pošiljatelj sporočila

avsändare

Pošiljatelj

Отправитель

Pošiljalac poruke

Originator

Autor

Autorul informaţiilor

pôvodca správy

izvor informacije

uppgiftslämnare

Izvor informacija

oтправитель информации

Poreklo-izvor informacije

Country_code

País em que a mensagem é válida

Ţara în care mesajul este valabil

krajina platnosti správy

država, kjer je sporočilo veljavno

berört land

Država gdje poruka vrijedi

Код страны сообщения

Država u kojoj poruka važi

Language_code

Língua original

Limba de origine

originálny jazyk

izvirni jezik

originalspråk

Originalni jezik

Язык сообщения

Izvorni jezik

District

Divisão administrativa (do país)

Regiune

región

okrožje/regija znotraj države

distrikt/region

Područje unutar države

Область в стране

Oblast-region u državi

date_issue

Data de emissão

Data emiterii

dátum vydania

datum izdaje

datum för utfärdande

Datum izdavanja

Дата составления

Datum izdavanja

time_issue

Hora de emissão

Ora emiterii

čas vydania

čas izdaje

tidpunkt för utfärdande

Vrijeme izdavanja

Время составления

Vreme izdavanja

ftm

Mensagem via navegável e tráfego

Aviz către navigatori

správa vodcom plavidiel

sporočilo v zvezi s plovno potjo in prometom

farleds- och trafikrelaterat meddelande

Priopćenju brodarstvu

Сообщения касательно фарватера и движения по нему судов

Obaveštenje kapetanima

Year

Ano

Anul

rok

leto

år

Godina

год

Godina

Number

Número (do aviso)

Numărul (avizului)

číslo správy

številka (obvestila)

(meddelandets) nummer

Broj (poruke)

номер

Broj (obaveštenja)

Serial_number

Número de série

Numărul de serie

číslo verzie (série)

zaporedna številka

serienummer

Serijski broj

серийный номер

Serijski broj

Target_group

(Secção grupo-alvo)

Grupul de utilizatori avuţi în vedere

cieľová skupina

(segment za ciljno skupino)

(målgrupp)

(Odjeljak ciljne grupe)

группа получателей

(Deo ciljne grupe)

Target_group_code

Código grupo-alvo

Codul grupului de utilizatori avuţi în vedere

kód cieľovej skupiny

koda ciljne skupine

kod för målgrupp

Oznaka ciljane skupine

код группы получателей

Šifra ciljne grupe

Direction_code

Sentido do tráfego

Codul sensului de circulaţie

kód smeru premávky

koda usmerjanja prometa

kod för trafikriktning

Oznaka smjera prometa

код направления движения

Šifra pravca plovidbe

Subject_code

Matéria

Subiectul avizului

predmet

predmet

ämne

Predmet

тема сообщения

Subjekat

Validity_period

Período de validade

Perioada de valabilitate

doba platnosti

čas veljavnosti

giltighetsperiod

Rok valjanosti

срок действия

Rok važnosti

Date_start

De (aaaammdd)

Data de început

od (rrrrmmdd)

od (yyyymmdd)

från (ååååmmdd)

Od (ggggmmdd)

дата начала

Od (ggggmmdd)

Date_end

A (aaaammdd)

Data de sfârşit

do (rrrrmmdd)

do (yyyymmdd)

till (ååååmmdd)

Do (ggggmmdd)

дата окончания

Do (ggggmmdd)

Contents

Conteúdo

Conţinut

text/obsah

vsebina

innehåll

Sadržaj

содержание

Sadržaj

Source

Fonte do aviso (autoridade)

Sursa avizului (autoritatea)

zdroj správy

izvor obvestila (organ)

källa (myndighet)

Izvor priopćenja

Источник информации

Izvor obaveštenja (organ)

Reason_code

Motivo do aviso

Codul evenimentului

dôvod správy

razlog za obvestilo

orsak till meddelandet

Razlog priopćenja

код назначения сообщения

Razlog obaveštenja

Communication

(Secção comunicação)

Mijloc de comunicaţie

informácie o komunikačnom kanáli

(segment za sporočila)

(kommunikationsavsnitt)

Informacije o komunikacijskom kanalu

канал связи в секторе

Informacije o komunikacionom kanalu


XML Tag

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

Reporting_code

Reporting regime

Режим за известяване

Režim hlášení

Rapporteringskanal

Meldungsart

Καθεστώς αναφοράς

Régimen de notificación

Aruandluse kord

Communication_code

Means of communication

Код на средство за свръзка

Komunikační cesta

Kommunikationsmiddel

Kommunikationsweg

Μέσο επικοινωνίας

Medio de comunicación

Sidevahendid

Number (Communication section)

Number or address

Номер или адрес

Číslo nebo adresa

Nr. eller adresse

Nummer oder Adresse

Αριθμός ή διεύθυνση

Número o dirección

Number või aadress

Fairway_section

Waterway or fairway section

Плавателен воден път или участък от плавателен път

Úsek plavební dráhy

Vandvejs- eller farvandsstrækning

Wasserstraße oder (-bereich)

Τμήμα πλωτής οδού ή διαύλου

Vía navegable o tramo

Veetee või faarvaatri jaotis

Geo_object

(geo information of waterway or object)

Географска информация за водния път или обекта

Objekt na vodní cestě

(Geografiske oplysninger om vandvej eller objekt)

(geografische Definition der Wasserstraße)

(Γεωγραφικές πληροφορίες πλωτής οδού ή αντικειμένου)

(Información geográfica vía navegable u objeto)

Geo-teave veetee või objekti kohta

Id (Geo_Object section)

Identification

Идентификация (на географския обект)

Identifikace

Identifikation

Identifikation

Στοιχεία αναγνώρισης

Identificación

Identifitseerimine

Name (Geo_Object section)

Name of Geo object

Наименование на географския обект

Název geografického objektu

Navn på geografisk objekt

Bezeichnung des Geoobjekts

Ονομασία γεωγραφικού αντικειμένου

Denominación de objeto geográfico

Geo-objekti nimi

Type_code (Geo_Object section)

Type of geo object

Тип на обекта

Typ objektu

Type vandvej

(Objekttyp)

Τύπος πλωτής οδού

(Tipo de vía navegable)

(Veetee tüüp)

Coordinate

Fairway begin and end coordinates

Раздел за координати

Souřadnice počátečních a koncových bodů

Koordinater for farvandets start og slutning

Koordinaten der Anfangs- und Endpunkte

Γεωγραφικές συντεταγμένες αρχής και τέλους διαύλου

Coordenadas de los puntos de delimitación de la vía navegable

Faarvaatri algus- ja lõppkoordinaadid

Lat (Coordinate)

Latitude (decimal)

Географска ширина (стойност)

Zeměpisná šířka (desetinné číslo)

Breddegrad (decimal)

Breitengrad (Dezimalzahl)

Γεωγραφικό πλάτος (δεκαδικά)

Latitud (decimal)

Laiuskraad (kümnendmurd)

Long (Coordinate)

Longitude (decimal)

Географска дължина (стойност)

Zeměpisná délka (desetinné číslo)

Længdegrad (decimal)

Längengrad (Dezimalzahl)

Γεωγραφικό μήκος (δεκαδικά)

Longitud (decimal)

Pikkuskraad (kümnendmurd)

Limitation

Limitation section

Раздел за ограничения

Druh omezení

Begrænsninger på strækningen

Art der Beschränkung

Τμήμα περιορισμών

Sección limitación

Piirangu jaotis

Limitation_period

(Limitation) periods/intervals

Раздел за срок/интервал на действие на ограничението

Časy (omezení)

(Begrænsning) perioder/tidsintervaller

Zeiten (der Beschränkung)

(Περιορισμοί) περίοδοι/διαστήματα

(Limitación) períodos/intervalos

(Piirangu) perioodid/intervallid

Date_start (Limitation_period)

From (yyyymmdd)

От дата (ггггммдд)

Od (………….)

Fra (ååååmmdd)

Ab (jjjjmmtt)

Από (εεεεμμηη)

De (aaaammdd)

Alates (aaaakkpp)

Date_end (Limitation_period)

Until (yyyymmdd)

До дата (ггггммдд)

Do (………….)

Til (ååååmmdd)

Bis (jjjjmmtt)

Έως (εεεεμμηη)

A (aaaammdd)

Kuni (aaaakkpp)

Time_start (Limitation_period)

From (hhmm)

От час (ччмм)

Od (………….)

Fra kl. (ttmm)

Ab (hhmm)

Από (ωωλλ)

De (hhmm)

Alates (ttmm)

Time_end (Limitation_period)

Until (hhmm)

До час (ччмм)

Do (…………..)

Til kl. (ttmm)

Bis (hhmm)

Έως (ωωλλ)

A (hhmm)

Kuni (ttmm)

Interval_code (Limitation_period)

Interval

Интервал

Interval

Interval

Intervall

Συχνότητα

Intervalo

Intervall

Limitation_code

Kind of limitation

Вид ограничение

Omezení

Begrænsningens art

Beschränkung

Είδος περιορισμών

Tipo de limitación

Piirangu liik

Position_code

Position (of limitation)

Място (на ограничение)

Poloha (omezení)

Begrænsningens position

Lage (der Beschränkung)

Στίγμα των περιορισμών

Posición (de limitación)

(Piirangu) positsioon

Value

Numerical value (of limitation)

Числова стойност (на ограничението)

Číselný údaj (omezení)

Begræsningens numeriske værdi

Ziffernangabe (der Beschränkung)

Αριθμητική τιμή (περιορισμών)

Valor numérico (de limitación)

(Piirangu) arvväärtus


XML Tag

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

Reporting_code

Raportointijärjestelmä

Obligation de s'annoncer

a jelentést küldő rendszer

regime di segnalazione

Pranešimo perdavimo būdas

Paziņojuma veids

meldingsregime

sposób meldowania

Communication_code

Viestintävälineet

Moyen de communication

kommunikációs eszköz

mezzo di comunicazione

Ryšio priemonės

Saziņas līdzekļi

communicatiemiddel

środek łączności

Number (Communication section)

Numero tai osoite

Numéro ou adresse

szám vagy cím

numero o indirizzo

Numeris arba adresas

Numurs vai adrese

communicatie nr, kanaal of adres

numer lub adres

Fairway_section

Vesiväylä tai väylänosa

Voie ou partie de voie

vízi út vagy hajóútszakasz

tratto idrovia o canale navigabile

Vandens kelio arba farvaterio dalis

Ūdensceļa vai kuģu ceļa posms

vaarweg sectie

odcinek kanału żeglownego lub toru wodnego

Geo_object

(Vesiväylän tai kohteen maantieteelliset tiedot)

(Géo-Objet de référence pour la voie)

(a vízi út vagy objektum geoinformációja)

definizione geografica dell'idrovia o dell'oggetto

(Geografinė informacija apie vandens kelią arba objektą)

(Ģeogrāfiskā informācija par ūdensceļu vai objektu)

geografische info over vaarweg

dane geograficzne kanału żeglownego lub obiektu

Id (Geo_Object section)

Tunnistetiedot

Identifiant

azonosítás

identificativo oggetto geografico

Identifikavimo kodas

Identifikācija

uniek ID van het geografische object

oznaczenie

Name (Geo_Object section)

Maantieteellisen kohteen nimi

Toponyme

a földrajzi objektum neve

denominazione dell'oggetto geografico

Geografinio objekto pavadinimas

Ģeogrāfiskā objekta nosaukums

naam van het geografische object

nazwa obiektu geograficznego

Type_code (Geo_Object section)

(Vesiväylän tyyppi)

Type

(objektum típusa)

tipo di idrovia

(Vandens kelio tipas)

(Ūdensceļa veids)

type geografisch object

(rodzaj kanału żeglownego)

Coordinate

Väylän alku- ja loppukoordinaatit

Coordonnées de début et fin de la voie

a hajóút kezdetének és végének koordinátái

coordinate dei punti di delimitazione del tratto navigabile

Farvaterio pradžios ir pabaigos koordinatės

Kuģu ceļa sākuma un beigu koordinātas

vaarweg begin en eind coördinaten

współrzędne początku i końca toru wodnego

Lat (Coordinate)

Leveysaste (desimaaliluku)

Latitude (décimale)

szélesség (decimális)

latitudine (decimali)

Platuma (dešimtųjų tikslumu)

Platums (decimāldaļskaitlis)

breedtecoördinaat (decimaal)

szerokość (do dziesiętnej)

Long (Coordinate)

Pituusaste (desimaaliluku)

Longitude (décimale)

hosszúság (decimális)

longitudine (decimali)

Ilguma (dešimtųjų tikslumu)

Garums (decimāldaļskaitlis)

lengtecoördinaat (decimaal)

długość (do dziesiętnej)

Limitation

Rajoitusosio

Restriction

korlátozott szakasz

limitazione

Apribojimo būdas

Ierobežojums

beperkingensectie

informacje o ograniczeniach

Limitation_period

(Rajoitus-)jaksot/aikavälit

Durée de la restriction

korlátozási időszak/időtartam/időköz

durata della limitazione

(Apribojimo) laikotarpis/intervalas

(Ierobežojuma) darbības laiks/intervāli

beperkingsperiode

czas obowiązywania ograniczeń

Date_start (Limitation_period)

Alkaa (vvvvkkpp)

Date de début (aaaammjj)

tól (év, hó, nap)

da (aaaammgg)

Nuo (mmmm mm dd)

No (ggggmmdd)

startdatum (jjjjmmdd)

od (rrrrmmdd)

Date_end (Limitation_period)

Päättyy (vvvvkkpp)

Date de fin (aaaammjj)

ig (év, hó, nap)

fino a (aaaammgg)

Iki (mmmm mm dd)

Līdz (ggggmmdd)

einddatum (jjjjmmdd)

do (rrrrmmdd)

Time_start (Limitation_period)

Alkaa (hhmm)

Heure de début (hhmm)

tól (óra, perc)

dalle (hhmm)

Nuo (vvmm)

No (hhmm)

starttijd (uumm)

od (hhmm)

Time_end (Limitation_period)

Päättyy (hhmm)

Heure de fin (hhmm)

ig (óra, perc)

alle (hhmm)

Iki (vvmm)

Līdz (hhmm)

eindtijd (uumm)

do (hhmm)

Interval_code (Limitation_period)

Aikaväli

Périodicité

időköz

periodicità

Intervalas

Intervāls

interval

okres

Limitation_code

Rajoituksen laatu

Code de la restriction

korlátozás jellege

tipo di limitazione

Apribojimo rūšis

Ierobežojuma veids

soort beperking

rodzaj ograniczenia

Position_code

(Rajoituksen) sijainti

Position sur la voie

korlátozás helye

localizzazione (della limitazione)

(Apribojimo) pozicija

(Ierobežojuma) pozīcija

positie van beperking

położenie ograniczenia

Value

(Rajoituksen) numeroarvo

Valeur

korlátozás számértéke

attributo numerico (della limitazione)

(Apribojimo) skaitinė vertė

(Ierobežojuma) skaitliskā vērtība

waarde

wartość numeryczna (ograniczenia)


XML Tag

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

Reporting_code

Regime de transmissão

Modul de raportare

Režim hlásení

način poročanja

rapporteringsordning

Režim javljanja

код отчета

Režim izveštavanja

Communication_code

Meio de comunicação

Codul mijlocului de comunicaţie

komunikačné prostriedky

komunikacijska sredstva

kommunikationsmedel

Sredstvo komunikacije

код обозначения раздела

Sredstvo komunikacije

Number (Communication section)

Número ou endereço

Numărul adresei

číslo alebo adresa

številka ali naslov

nummer eller adress

Broj ili adresa

номер раздела

Broj ili adresa

Fairway_section

Via navegável ou troço

Secţiunea de cale navigabilă sau şenal

vodná cesta (alebo úsek plavebnej dráhy)

segment za vodno ali plovno pot

vattenvägs- eller farledssträcka

Odjeljak za vodni ili plovni put

часть фарватера или навигационного пути

Plovni put ili sektor plovnog puta

Geo_object

(Dados geográficos via navegável ou objecto)

(Informaţia geografică despre calea navigabilă sau obiect)

geografické informácie o vodnej ceste alebo o objekte

(geo-informacije o vodni poti ali objektu)

(geografisk information om vattenväg eller objekt)

Geografske informacije o vodnom putu ili objektu

информация по данной части фарватера или навигационного пути

Geo informacije plovnog puta ili objekta

Id (Geo_Object section)

Identificação

Identificator

Identifikácia

identifikacija

identifiering

Identifikacija

Обозначение

Identifikacija

Name (Geo_Object section)

Designação do objecto geo-referenciado

Numele obiectului geografic

názov geografického objektu

ime geo-objekta

namn på geografiskt objekt

Ime geo objekta

Название объекта

Naziv geo objekta

Type_code (Geo_Object section)

(Tipo de via navegável)

(Tipul obiectului)

Typ objektu

(vrsta vodne poti)

(typ av vattenväg)

(vrsta objekta)

Тип объекта

(vrsta objekta)

Coordinate

Coordenadas extremos via navegável

Coordonatele începutului şi sfârşitului secţiunii

súradnice začiatku a konca plavebnej dráhy

koordinate začetka in konca plovne poti

koordinater för farledens början och slut

Koordinate početka i kraja plovnog puta

Координаты начала и окончания части фарватера или навигационного пути

Početna i krajnja koordinata plovnog puta

Lat (Coordinate)

Latitude (decimal)

Latitudine (fracţiuni zecimale)

zemepisná šírka (desatinné číslo)

zemljepisna širina (decimalka)

latitud (decimal)

Geografska širina (decimalnno)

Широта

Geografska širina (decimalnno)

Long (Coordinate)

Longitude (decimal)

Longitudine (fracţiuni zecimale)

Zemepisná dĺžka (desatinné číslo)

zemljepisna dolžina (decimalka)

longitud (decimal)

Geografska dužina (decimalno)

Долгота

Geografska dužina (decimalno)

Limitation

Secção restrições

Limitarea secţiunii

obmedzujúci úsek

segment za omejitve

begränsningsavsnitt

Odjeljak za ograničenja

Раздел ограничений

Sektor ograničenja

Limitation_period

(Restrição) período/intervalo

Durata limitării

čas (obdobie) obmedzenia

(omejitev) obdobja/intervali

(begränsning) perioder/intervaller

Trajanje (ograničenja)

срок/интервал действия ограничений

(Ograničenje) period/interval

Date_start (Limitation_period)

De (hhmm)

Data de început (aaaallzz)

od (rrrrmmdd)

od (yyyymmdd)

från (ååååmmdd)

Od (ggggmmdd)

начало действия ограничения (ггггммдд)

Od (ggggmmdd)

Date_end (Limitation_period)

A (hhmm)

Data de sfârşit (aaaallzz)

do (rrrrmmdd)

do (yyyymmdd)

till (ååååmmdd)

Do (ggggmmdd)

Дата окончания действия ограничения (ггггммдд)

Do (ggggmmdd)

Time_start (Limitation_period)

De (hhmm)

Ora de început (hhmm)

od (hhmm)

od (hhmm)

från (hhmm)

Od (ggggmmdd)

Время (ччмм) начала

Od (hhmm)

Time_end (Limitation_period)

A (hhmm)

Ora de sfârşit (hhmm)

do (hhmm)

do (hhmm)

till (hhmm)

Do (ggggmmdd)

Время (ччмм) окончания

Do (hhmm)

Interval_code (Limitation_period)

Intervalo

Interval

interval

interval

intervall

Interval

Период

Interval

Limitation_code

Tipo de restrição

Felul limitării

druh obmedzenia

vrsta omejitve

typ av begränsning

Vrsta ograničenja

Тип ограничения

Vrsta ograničenja

Position_code

Localização (da restrição)

Poziţia

poloha obmedzenia

položaj (omejitve)

(begränsningens) position

Pozicija (ograničenja)

Позиция

Pozicija (ograničenja)

Value

Valor numérico (da restrição)

Valoare numerică

číselná hodnota (obmedzenia)

numerična vrednost (omejitve)

(begränsningens) numeriska värde

Brojčana vrijednost (ograničenja)

Объем ограничений

Numerička vrednost (ograničenja)


XML Tag

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

Reference_code

Value reference

Мерна единица

Vztažný systém

Referenceværdi

Bezugssystem

Τιμή αναφοράς

Referencia

Väärtuse viide

Indication_code

Indication of limitation

Означение за ограничение

 

Angivelse af begrænsning

Angabe des Beschränkungswertes

Ένδειξη περιορισμών

Indicación de limitación

Märge piirangu kohta

Object

Object

Обект

Objekt

Objekt

Objekt

Αντικείμενο

Objeto

Objekt

Geo_object section for an Object

(geo information of object)

Раздел географска информация за обекта

Geografická definice objektu

(Geografiske oplysninger om objekt)

(geografische Definition des Objekts)

(Γεωγραφικές πληροφορίες αντικειμένου)

(Información geográfica objeto)

(Objekti geo-teave)

Type_code (Geo_object section)

(type of object)

Тип на обекта

Typ objektu

(Objekttype)

(Objekttyp)

(Τύπος αντικειμένου)

Tipo objeto

(Objekti liik)

Coordinate (Geo_object section)

Object coordinates

Координати на географския обект

Souřadnice objektu

Objektets koordinater

Koordinaten des Objekts

Γεωγραφικές συντεταγμένες αντικειμένου

Coordenadas objeto

Objekti koordinaadid

Wrm

Water related message

Съобщение във връзка с водата

Hlášení o vodním stavu

Vandstandsrelateret meddelelse

Wasserstandsmeldung

Μήνυμα όσον αφορά τα ύδατα

Mensaje relativo al agua

Teade veeolude kohta

Measure

Measurements (normal or predicted)

Раздел за размери и стойности (типични или прогнозни)

Druh hodnot (hodnoty měření nebo prognozy)

Målingens art (målt eller prognose)

Art der Werte (Messwerte oder Prognosen)

Μετρήσεις (κανονικές ή προβλεπόμενες)

Medidas (reales o previstas)

Mõõtmised (tavapärased või prognoositavad)

predicted

Prediction

Прогноза

Předpověď

Prognose

Vorhersage

Πρόβλεψη

Previsión

Eeldus

Measure_code

Kind of water related information

Код за мерни единици, свързани с водата

Druh hlášení vodního stavu

Art vandstandsoplysning

Art der Wasserstandsmeldung

Πληροφορίες όσον αφορά το είδος των υδάτων

Tipo de información relativa al agua

Veeolusid käsitleva teate liik

Difference

Difference

Разлика

Rozdíl

Ændring i forhold til forrige

Änderung

Διαφορά

Diferencia

Erinevus

Barrage_code

Barrage

Бараж

Poloha jezu

Dæmning

Wehrstellung

Υδατοφράκτης

Presa

Pais

Regime_code

Water regime

Воден режим

Odtokový režim

Vandregime

Abflussregime

Ροή υδάτων

Régimen

Veerežiim

Measuredate

Measuredate (yyyymmdd)

Дата на измерване (ггггммдд)

Datum měření (…..)

Dato for målingen (ååååmmdd)

Messdatum (jjjjmmtt)

Ημερομηνία μέτρησης (εεεεμμηη)

Fecha de medición (aaaammdd)

Mõõtmise kuupäev (aaaakkpp)

Measuretime

Measuretime (hhmm)

Час на измерване (ччмм)

Čas měření (…..)

Tidspunkt for målingen (ttmm)

Messzeit (hhmm)

Ώρα μέτρησης (ωωλλ)

Hora de medición (hhmm)

Mõõtmise kellaaeg (ttmm)

Icem

Ice message

Съобщение във връзка с леда (ледоход)

Hlášení týkající se ledu

Ismelding

Eismeldung

Μήνυμα σχηματισμού πάγου

Mensaje hielo

Teade jää kohta

Ice_condition

Ice condition

Код за състоянието на леда

Ledové podmínky

Isforhold

Eisbeschaffenheit

Συνθήκες πάγου

Estado hielo

Jää seisund

Ice_condition_code

Ice condition

Код за състоянието на леда

Ledové podmínky

Isforhold

Eisbeschaffenheit

Συνθήκες πάγου

Estado hielo

Jää seisund

Ice_accessibility_code

Accessibility

Код за достъпност при наличие на лед (ледоход)

Splavnost

Farbarhed

Befahrbarkeit

Προσβασιμότητα

Accesibilidad

Juurdepääsetavus

Ice_classification_code

Ice classification

Класификация (описание) на леда

Klasifikace ledu

Isklasse

Eisklasse

Ταξινόμηση πάγου

Clasificación hielo

Jää klassifitseerimine

Ice_situation_code

Ice situation

Ледова обстановка

Situace týkající se ledu

Issituation

Eissituation

Κατάσταση πάγου

Situación hielo

Jää olukord


XML Tag

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

Reference_code

Arvon referenssi

Référentiel de la valeur

egység

parametro di riferimento

Atskaitos sistema

Atsauces vērtība

waarde referentie

układ odniesienia

Indication_code

(Rajoituksen) osoitus

Indication de la restriction

korlátozás jelzése

indicazione del valore di limitazione

Apribojimo rodmenys

Ierobežojuma norāde

 

oznaczenie ograniczenia

Object

Kohde

Objet

objektum

oggetto

Objektas

Objekts

object (sluis, brug, enz)

obiekt

Geo_object section for an Object

(Kohteen maantieteelliset tiedot)

Géo-Objet de référence pour l'objet

az objektum földrajzi adatai

(oggetto — informazione geografica)

(Objekto geografinė informacija)

(Ģeogrāfiskā informācija par objektu)

geografische informatie van het object

(dane geograficzne obiektu)

Type_code (Geo_object section)

(Kohteen tyyppi)

Type

(objektum típusa)

(tipo di oggetto)

(Objekto tipas)

(Objekta tips)

type object

(rodzaj obiektu)

Coordinate (Geo_object section)

Kohteen koordinaatit

Coordonnées

objektum koordinátái

coordinate dell'oggetto

Objekto koordinatės

Objekta koordinātas

object coördinaten

współrzędne obiektu

Wrm

Vedenkorkeuteen liittyvä sanoma

Message sur les hauteurs d'eau

vízállásjelentés

messaggio riguardante le acque

Informacija apie vandens lygį

Informācija par ūdens līmeni

watergerelateerde berichten

komunikat dotyczący stanu wody

Measure

Mittaukset (normaalit tai ennusteet)

Localisation de la mesure

értékek meghatározása (mért v. előrejelzett)

livello idrometrico (normale o previsto)

Vandens lygio vertės (įprastos arba numatomos)

Mērījumu veids (normālais vai prognozētais)

meetwaarden (gemeten of voorspeld)

rodzaj wartości (pomiar czy prognoza)

predicted

Ennuste

Prévision

előrejelzés

previsione

Prognozė

Prognoze

voorspelling

prognoza

Measure_code

Veteen liittyvän sanoman laji

Code de la mesure

a vízállás-információ fajtája

tipo di informazione idrometrica

Pranešimo apie vandens lygį rūšis

Veids informācijai par ūdens līmeni

soort meetwaarde

rodzaj komunikatu o stanie wody

Difference

Ero

Différence

eltérés

differenza

Skirtumas

Starpība

verschil t.o.v. vorige meting

różnica

Barrage_code

Avattava pato

État du barrage

duzzasztómű

sbarramento

Užtvara

Aizsprosts

stuw status

stan zapory

Regime_code

Vedenkorkeussuhteet

Type de régime

vízjárás

regime idrico

Vandens režimas

Ūdens režīms

soort regime

stan wody

Measuredate

Mittauspäivä (vvvvkkpp)

Date de mesure (aaaammjj)

mérés dátuma (év, hó, nap)

data del rilievo (aaaammgg)

Matavimo data (mmmm mm dd)

Mērījuma datums (ggggmmdd)

meetdatum (jjjjmmdd)

data pomiaru (rrrrmmdd)

Measuretime

Mittausaika (hhmm)

Heure de mesure (hhmm)

mérés időpontja (óra, perc)

orario del rilievo

Matavimo laikas (vv mm)

Mērījuma laiks (hhmm)

meettijd (uumm)

godzina pomiaru (hhmm)

Icem

Jäätilannetta koskeva sanoma

Message concernant la glace

jégjelentés

messaggio relativo alla presenza di ghiaccio

Pranešimas apie ledą

Ziņojums par ledu

ijsbericht

komunikat o lodzie

Ice_condition

Jäätilanne

Conditions de glace

jégállapot

condizione del ghiaccio

Ledų sąlygos

Ledus apstākļi

ijsconditie

lód

Ice_condition_code

Jäätilanne

Conditions de glace

jégállapot

condizione del ghiaccio

Ledų sąlygos

Ledus apstākļi

ijsconditie

stan lodu

Ice_accessibility_code

Ajettavuus

Accessibilité

hajózhatóság

accessibilità

Tinkamumas laivybai

Pieejamība

toegankelijkheid

dostępność

Ice_classification_code

Jään luokittelu

Classification de la glace

jégosztályozás

tipo di ghiaccio

Ledo tipas

Ledus klasifikācija

classificatie

klasyfikacja lodu

Ice_situation_code

Jäätilanne

Limitations dues à la glace

jéghelyzet

stato del ghiaccio

Ledo būklė

Ledus stāvoklis

ijssituatie

sytuacja lodowa


XML Tag

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

Reference_code

Referência

Valoare de referinţă

Jednotka

vrednost reference

referensvärde

Jedinica

 

Jedinica

Indication_code

Indicação da restrição

 

indikácia obmedzenia

označitev omejitve

uppgift om begränsning

 

 

 

Object

Objecto

Obiect

objekt

objekt

objekt

Objekt

Объект

Objekat

Geo_object section for an Object

(Dados geográficos do objecto)

(Poziţionarea obiectului)

geografické informácie o objekte

(geo-informacije o objektu)

(geografisk information om objekt)

(geografske informacije o objektu)

Информация о объекте

(Geo informacije objekta)

Type_code (Geo_object section)

(Tipo de objecto)

(Tipul obiectului)

typ objektu

(vrsta objekta)

(typ av objekt)

(vrsta objekta)

Тип объекта

(vrsta objekta)

Coordinate (Geo_object section)

Coordenadas do objecto

Coordonatele obiectului

súradnice objektu

koordinate objekta

objektets koordinater

Koordinate objekta

Координаты объекта

Koordinate objekta

Wrm

Mensagem relativa à água

Date despre apă

správa o vodnom stave

sporočilo v zvezi z vodo

meddelande om vattennivån

Poruka o stanju vode

Информация о уровне воды

Poruka u vezi vode

Measure

Valores (reais ou previstos)

Secţiunea de măsurare

merania (normálne alebo predpovedané)

meritve (običajne ali predvidene)

mätning (mätvärde eller beräkning)

Mjerenja (izmjerena ili prognozirana)

Значение уровня воды (нормальное и ожидаемое)

Merenja(stvarna ili prognoza)

predicted

Previsão

Prognozat

predpoveď

predvidevanje

beräkning

Prognoza

Прогноз

Prognoza

Measure_code

Tipo de informação relativa à água

Codul măsurătorilor

druh správy o vodnom stave

informacije v zvezi z vrsto vode

typ av meddelande om vattennivån

Vrsta informacije o vodi

Тип сообщения о уровне воды

Vrsta informacije u vezi vode

Difference

Diferença

Diferenţa

rozdiel

razlika

skillnad

Razlika

Разница

Razlika

Barrage_code

Barragem

Baraj

hať

zapora

fördämning

Pregrada

Плотина

Brana

Regime_code

Regime

Nivelul apei

vodný režim

vodni režim

vattenordning

Režim vodeng toka

Водный режим

Vodni režim

Measuredate

Data medição (aaaammdd)

Data măsurătorii

dátum merania (rrrrmmdd)

datum merjenja (yyyymmdd)

datum för mätning (ååååmmdd)

Datum mjerenja (ggggmmdd)

Дата измерения (ггггммдд)

Datum merenja (ggggmmdd)

Measuretime

Hora medição (hhmm)

Ora măsurătorii

čas merania (hhmm)

čas merjenja (hhmm)

tidpunkt för mätning (hhmm)

Vrijeme mjerenja (ssmm)

Время измерения (ччмм)

Vreme merenja (hhmm)

Icem

Mensagem gelo

Date privind gheaţa

správy o ľadochode

sporočilo o ledu

meddelande om isförhållanden

Poruka o ledu

Ледовые сообщения

Poruka u vezi leda

Ice_condition

Estado do gelo

Condiţiile gheţii

ľadové podmienky

stanje ledu

isförhållanden

Stanje leda

Ледовые условия

Uslovi leda

Ice_condition_code

Estado do gelo

Condiţiile gheţii

ľadové podmienky

stanje ledu

Isförhållanden

Stanje leda

Ледовые условия

Uslovi leda

Ice_accessibility_code

Acessibilidade

Accesibilitate

dostupnosť

dostopnost

farbarhet

Plovnost

Возможности плавания

Dostupnost

Ice_classification_code

Classificação do gelo

Clasificarea gheţii

klasifikácia ľadochodu

klasifikacija ledu

isklassificering

Klasifikacija leda

Тип льда

Klasifikacija leda

Ice_situation_code

Restrições devidas à presença de gelo

Starea gheţii

situácia ľadochodu

položaj ledu

isläge

Stanje leda

Состояние льда

Stanje leda

Barrage_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

CLD

Barrage Closed

Баражът е затворен

jez je uzavřen

Dæmning er lukket

Wehr ist geschlossen

Κλειστός υδατοφράκτης

Presa cerrada

Pais suletud

OPG

Barrage Opening

Баражът се отваря

jez se otvírá

Dæmning åbner

Wehr wird geöffnet

Υδατοφράκτης σε φάση ανοίγματος

Apertura de presa

Paisu avamine

CLG

Barrage Closing

Баражът се затваря

jez se zavirá

Dæmning lukker

Wehr wird geschlossen

Υδατοφράκτης σε φάση κλεισίματος

Cierre de presa

Paisu sulgemine

OPD

Barrage Opened, no navigation through barrage

Баражът е отворен, движението през него е забранено

jez je otevřen, zákaz plavby přes jez

Dæmning er åben, men gennemsejling er forbudt

Wehr ist geöffnet, keine Schifffahrt durch das Wehr

Ανοικτός υδατοφράκτης, απαγόρευση ναυσιπλοΐας μέσω υδατοφράκτη

Presa abierta, paso prohibido

Pais avatud, laevatamist paisu kaudu ei toimu

OPN

Barrage laid, opened for navigation through barrage

Свободна навигация през баража

jez je otevřen pro plavbu

Dæmning er åben for sejlads

Wehr ist geöffnet, Schifffahrt durch das Wehr

Ανοικτός υδατοφράκτης, επιτρέπεται η ναυσιπλοΐα

Presa abierta, paso autorizado

Pais avatud laevatmiseks


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

CLD

Avattava pato suljettu

Barrage relevé

duzzasztómű zárva

sbarramento chiuso

Uždaryta užtvara

Aizsprosts slēgts

stuw is gesloten

zapora zamknięta

OPG

Avattava pato avautuu

Barrage se couchant

duzzasztóművet nyitják

sbarramento in fase di apertura

Užtvara atidaroma

Aizsprosts atveras

stuw wordt geopend

otwieranie zapory

CLG

Avattava pato sulkeutuu

Barrage se relevant

duzzasztóművet zárják

sbarramento in fase di chiusura

Užtvara uždaroma

Aizsprosts aizveras

stuw wordt gesloten

zamykanie zapory

OPD

Avattava pato avattu, ei vesiliikennettä padon kautta

Barrage couché, franchissement interdit

duzzasztómű nyitva, de áthajózás a duzzasztóművön nem megengedett

sbarramento aperto, nessun transito consentito

Užtvara atidaryta, laivyba draudžiama

Aizsprosts atvērts, kuģošana caur aizsprostu aizliegta

stuw is geopend, maar geen doorvaart via stuw

zapora otwarta, zamknięta dla żeglugi

OPN

Avattava pato avattu liikenteelle

Barrage ouvert à la navigation

duzzasztómű az áthajózás számára megnyitva

sbarramento aperto, transito consentito

Užtvara atidaryta laivybai

Aizsprosts atvērts kuģošanai caur aizsprostu

stuw is geopend voor scheepvaart via stuw

zapora otwarta dla żeglugi


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

CLD

Barragem fechada

Baraj închis

hať je zatvorená

zapora zaprta

fördämningen stängd

Brana zatvorena

Плотина закрыта

Brana zatvorena

OPG

Barragem a abrir

Baraj în deschidere

hať sa otvára

odpiranje zapore

fördämningen öppnas

Brana se otvara

Плотина открывается

Brana se otvara

CLG

Barragem a fechar

Baraj în închidere

hať sa zatvára

zapiranje zapore

fördämningen stängs

Brana se zatvara

Плотина закрывается

Brana se zatvara

OPD

Barragem aberta, passagem proibida

Baraj deschis, nu se navighează

hať je otvorená, preplávanie cez hať zakázané

zapora odprta, plovba skozi zaporo ni dovoljena

fördämningen öppen, men trafik förbjuden

Brana otvorena

Плотина открыта, но движение судов запрещено

Brana otvorena

OPN

Barragem aberta, passagem autorizada

Baraj deschis pentru navigaţie

hať je otvorená pre plavbu

zapora postavljena, odprta za plovbo skozi zaporo

fördämningen öppen för trafik

Ustava otvorena za plovidbu

Плотина открыта для движения судов

Ustava spuštena, plovidba slobodna

Communication_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

TEL

Telephone

Телефон

telefon

Telefon

Telefon

Τηλέφωνο

Teléfono

Telefon

VHF

VHF

УКВ връзка

VKV

VHF

UKW

VHF

VHF

VHF

EM

E-mail

Електронна поща (e-mail)

e-mail

E-mail

E-Mail

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Correo electrónico

E-post

INT

Internet

Интернет

internet

Internet

Internet

Διαδίκτυο

Internet

Internet

TXT

Teletext

Телетекст

teletext

Teletekst

Teletext

Tελετεξτ

Teletexto

Teletekst

FAX

Telefax

Факс

telefax

Telefax

Telefax

Τηλεομοιοτυπία

Fax

Telefaks

LIG

light signalling

Светлинна сигнализация

světelný signál

Lyssignal

Lichtsignal

Φωτεινή σηματοδότηση

Señal luminosa

Valgus-signaalid

FLA

flag signalling

Флагова сигнализация

vlajková signalizace

Flagsignal

Flaggensignal

Σήματα με σημαίες

Bandera

Lipu-signaalid

SOU

sound signalling

Звукова сигнализация

zvukový signál

Lydsignal

Tonsignal

Ηχητικά σήματα

Señal acústica

Heli-signaalid


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

TEL

Puhelin

Téléphone

telefon

telefono

Telefonas

Tālrunis

telefoon

telefon

VHF

VHF

VHF

rádiótelefon

VHF

VHF

UĪV

marifoonkanaal

VHF

EM

Sähköposti

Courriel

e-mail

e-mail

El. paštas

E-pasts

e-mail

e-mail

INT

Internet

Site internet

internet

Internet

Internetas

Internets

internet

Internet

TXT

Tekstitelevisio

Télétexte

teletext

teletesto

Teletekstas

Teleteksts

teletekst

teletekst

FAX

Faksi

Télécopie

telefax

telefax

Telefaksas

Telefakss

fax

telefaks

LIG

Valo-opasteet

Signalisation lumineuse

fényjelzés

segnalazione con fanali

Šviesos signalai

Gaismas signāli

lichtsignaal

sygnalizacja świetlna

FLA

Lippuopasteet

Pavillon

lobogójelzés

segnalazione con bandiere

Signalai vėliavėlėmis

Signāli ar karodziņiem

vlagsignaal

sygnalizacja flagowa

SOU

Ääniopasteet

Signalisation sonore

hangjelzés

segnalazione acustica

Garsiniai signalai

Skaņas signāli

geluidssein

sygnalizacja dźwiękowa


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

TEL

Telefone

Telefon

telefón

telefon

telefon

Telefon

Телефон

Telefon

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

Радиосвязь на УКВ

VHF

EM

Correio electrónico

E-mail

e-mail

e-pošta

e-post

E-mail

Злектроное сообщение

E-mail

INT

Internet

Internet

internet

internet

Internet

Internet

Интернет

Internet

TXT

Teletexto

Teletext

teletex

teletekst

teletext

Teletekst

Телекс

Teletekst

FAX

Telefax

Telefax

telefax

telefaks

fax

Telefaks

Факс

Telefaks

LIG

Sinal luminoso

Semnal luminos

svetelná signalizácia

svetlobno signaliziranje

ljussignalering

svjetlosna signalizacija

Световые сигналы

Svetlosno signaliziranje

FLA

Sinal de bandeira

Semnal cu steguleţe

vlajková signalizácia

signaliziranje z zastavicami

flaggsignalering

signalizacija zastavama

Сигналы флагами

Signaliziranje zastavom

SOU

Sinal sonoro

Semnal sonor

zvuková signalizácia

zvočno signaliziranje

ljudsignalering

zvučna signalizacija

Звуковые сигналы

Zvučno signaliziranje

Country_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

AT

Austria

Австрия

Rakousko

Østrig

Österreich

Αυστρία

Austria

Austria

BE

Belgium

Белгия

Belgie

Belgien

Belgien

Βέλγιο

Bélgica

Belgia

BG

Bulgaria

България

Bulharsko

Bulgarien

Bulgarien

Βουλγαρία

Bulgaria

Bulgaaria

CH

Switzerland

Швейцария

Švýcarsko

Schweiz

Schweiz

Ελβετία

Suiza

Šveits

CS

Serbia

Сърбия

Srbsko

Serbien

Serbien

Σερβία

Serbia

Serbia

CY

Cyprus

Кипър

Kypr

Cypern

Zypern

Κύπρος

Chipre

Küpros

CZ

Czech Republic

Чешка република

Česká republika

Tjekkiet

Tschechien

Τσεχική Δημοκρατία

República Checa

Tšehhi Vabariik

DE

Germany

Германия

Německo

Tyskland

Deutschland

Γερμανία

Alemania

Saksamaa

DK

Denmark

Дания

Dánsko

Danmark

Dänemark

Δανία

Dinamarca

Taani

EE

Estonia

Естония

Estonsko

Estland

Estland

Εσθονία

Estonia

Eesti

ES

Spain

Испания

Španělsko

Spanien

Spanien

Ισπανία

España

Hispaania

FI

Finland

Финландия

Finsko

Finland

Finnland

Φινλανδία

Finlandia

Soome

FR

France

Франция

Francie

Frankrig

Frankreich

Γαλλία

Francia

Prantsusmaa

GB

United Kingdom

Великобритания

Velká Británie

Det Forenede Kongerige

Großbritanien

Ηνωμένο Βασίλειο

Reino Unido

Ühend-kuningriik

GR

Greece

Гърция

Řecko

Grækenland

Griechenland

Ελλάδα

Grecia

Kreeka

HR

Croatia

Хърватска

Chorvatsko

Kroatien

Kroatien

Κροατία

Croacia

Horvaatia

HU

Hungary

Унгария

Maďarsko

Ungarn

Ungarn

Ουγγαρία

Hungría

Ungari

IE

Ireland

Ирландия

Irsko

Irland

Irland

Ιρλανδία

Irlanda

Iirimaa

IT

Italy

Италия

Itálie

Italien

Italien

Ιταλία

Italia

Itaalia

LT

Lithuania

Литва

Litva

Litauen

Litauen

Λιθουανία

Lituania

Leedu

LU

Luxembourg

Люксембург

Lucembursko

Luxembourg

Luxemburg

Λουξεμβούργο

Luxemburgo

Luksemburg

LV

Latvia

Латвия

Lotyšsko

Letland

Lettland

Λεττονία

Letonia

Läti

MD

Moldova

Молдова

Moldavie

Moldova

Moldawien

Μολδαβία

Moldavia

Moldaavia

MT

Malta

Малта

Malta

Malta

Malta

Μάλτα

Malta

Malta

NL

Netherlands

Нидерландия

Nizozemsko

Nederlandene

Niederlande

Κάτω Χώρες

Países Bajos

Madalmaad

PL

Poland

Полша

Polsko

Polen

Polen

Πολωνία

Polonia

Poola

PT

Portugal

Португалия

Portugalsko

Portugal

Portugal

Πορτογαλία

Portugal

Portugal

RO

Romania

Румъния

Rumunsko

Rumænien

Rumänien

Ρουμανία

Rumanía

Rumeenia

RU

Russia

Русия

Rusko

Rusland

Russland

Ρωσία

Rusia

Venemaa

SE

Sweden

Швеция

Švédsko

Sverige

Schweden

Σουηδία

Suecia

Rootsi

SI

Slovenia

Словения

Slovinsko

Slovenien

Slowenien

Σλοβενία

Eslovenia

Sloveenia

SK

Slovakia

Словакия

Slovensko

Slovakiet

Slowakei

Σλοβακία

Eslovaquia

Slovakkia

UA

Ukraine

Украйна

Ukrajina

Ukraine

Ukraine

Ουκρανία

Ucrania

Ukraina


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

AT

Itävalta

Autriche

Ausztria

Austria

Austrija

Austrija

Oostenrijk

Austria

BE

Belgia

Belgique

Belgium

Belgio

Belgija

Beļģija

België

Belgia

BG

Bulgaria

Bulgarie

Bulgária

Bulgaria

Bulgarija

Bulgārija

Bulgarije

Bułgaria

CH

Sveitsi

Suisse

Svájc

Svizzera

Šveicarija

Šveice

Zwitserland

Szwajcaria

CS

Serbia

Serbie

Szerbia

Serbia

Serbija

Serbija

Servië

Serbia

CY

Kypros

Chypre

Ciprus

Cipro

Kipras

Kipra

Cyprus

Cypr

CZ

Tšekki

République tchèque

Cseh Köztársaság

Repubblica ceca

Čekijos Respublika

Čehija

Tsjechië

Republika Czeska

DE

Saksa

Allemagne

Németország

Germania

Vokietija

Vācija

Duitsland

Niemcy

DK

Tanska

Danemark

Dánia

Danimarca

Danija

Dānija

Denemarken

Dania

EE

Viro

Estonie

Észtország

Estonia

Estija

Igaunija

Estland

Estonia

ES

Espanja

Espagne

Spanyolország

Spagna

Ispanija

Spānija

Spanje

Hiszpania

FI

Suomi

Finlande

Finnország

Finlandia

Suomija

Somija

Finland

Finlandia

FR

Ranska

France

Franciaország

Francia

Prancūzija

Francija

Frankrijk

Francja

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

Royaume-Uni

Egyesült Királyság

Regno Unito

Jungtinė Karalystė

Apvienotā Karaliste

Groot-Brittannië

Wielka Brytania

GR

Kreikka

Grèce

Görögország

Grecia

Graikija

Grieķija

Griekenland

Grecja

HR

Kroatia

Croatie

Horvátország

Croazia

Kroatija

Horvātija

Kroatië

Chorwacja

HU

Unkari

Hongrie

Magyarország

Ungheria

Vengrija

Ungārija

Hongarije

Węgry

IE

Irlanti

Irlande

Írország

Irlanda

Airija

Īrija

Ierland

Irlandia

IT

Italia

Italie

Olaszország

Italia

Italija

Itālija

Italië

Włochy

LT

Liettua

Lituanie

Litvánia

Lituania

Lietuva

Lietuva

Litouwen

Litwa

LU

Luxemburg

Luxembourg

Luxemburg

Lussemburgo

Liuksemburgas

Luksemburga

Luxemburg

Luksemburg

LV

Latvia

Lettonie

Lettország

Lettonia

Latvija

Latvija

Letland

Łotwa

MD

Moldova

Moldavie

Moldávia

Moldova

Moldova

Moldova

Moldavië

Mołdowa

MT

Malta

Malte

Málta

Malta

Malta

Malta

Malta

Malta

NL

Alankomaat

Pays-Bas

Hollandia

Paesi Bassi

Nyderlandai

Nīderlande

Nederland

Holandia

PL

Puola

Pologne

Lengyelország

Polonia

Lenkija

Polija

Polen

Polska

PT

Portugali

Portugal

Portugália

Portogallo

Portugalija

Portugāle

Portugal

Portugalia

RO

Romania

Roumanie

Románia

Romania

Rumunija

Rumānija

Roemenië

Rumunia

RU

Venäjä

Russie

Oroszország

Russia

Rusija

Krievija

Rusland

Rosja

SE

Ruotsi

Suède

Svédország

Svezia

Švedija

Zviedrija

Zweden

Szwecja

SI

Slovenia

Slovénie

Szlovénia

Slovenia

Slovėnija

Slovēnija

Slovenië

Słowenia

SK

Slovakia

Slovaquie

Szlovákia

Slovacchia

Slovakija

Slovākija

Slowakije

Słowacja

UA

Ukraina

Ukraine

Ukrajna

Ucraina

Ukraina

Ukraina

Oekraïne

Ukraina


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

AT

Áustria

Austria

Rakúsko

Avstrija

Österrike

Austrija

Австрия

Austrija

BE

Bélgica

Belgia

Belgicko

Belgija

Belgien

Belgija

Бельгия

Belgija

BG

Bulgária

Bulgaria

Bulharsko

Bolgarija

Bulgarien

Bugarska

Болгария

Bugarska

CH

Suíça

Elveţia

Švajčiarsko

Švica

Schweiz

Švicarska

Швейцария

Švajcarska

CS

Sérvia

Serbia

Srbsko

Srbija

Serbien

Srbija

Сербия

Srbija

CY

Chipre

Cipru

Cyprus

Ciper

Cypern

Zipar

Кипр

Kipar

CZ

República Checa

Republica Cehă

Česko

Češka

Tjeckien

Republika Češka

Чешкая республика

Češka Republika

DE

Alemanha

Germania

Nemecko

Nemčija

Tyskland

Njemačka

Германия

Nemačka

DK

Dinamarca

Danemarca

Dánsko

Danska

Danmark

Danska

Дания

Danska

EE

Estónia

Estonia

Estónsko

Estonija

Estland

Estonia

Зстония

Estonija

ES

Espanha

Spania

Španielsko

Španija

Spanien

Španjolska

Испания

Španija

FI

Finlândia

Finlanda

Fínsko

Finska

Finland

Finska

Финляндия

Finska

FR

França

Franţa

Francúzsko

Francija

Frankrike

Francuska

Франция

Francuska

GB

Reino Unido

Marea Britanie

Veľká Británia

Združeno kraljestvo

Förenade kungariket

Velika Britanija

Великобритания

Velika Britanija

GR

Grécia

Grecia

Grécko

Grčija

Grekland

Grčka

Греция

Grčka

HR

Croácia

Croaţia

Chorvátsko

Hrvaška

Kroatien

Hrvatska

Хорватия

Hrvatska

HU

Hungria

Ungaria

Maďarsko

Madžarska

Ungern

Mađarska

Венгрия

Mađarska

IE

Irlanda

Irlanda

Írsko

Irska

Irland

Irska

Ирландия

Irska

IT

Itália

Italia

Taliansko

Italija

Italien

Italija

Италия

Italija

LT

Lituânia

Lituania

Litva

Litva

Litauen

Litva

Литва

Litvanija

LU

Luxemburgo

Luxemburg

Luxembursko

Luksemburg

Luxemburg

Luksemburg

Люксембург

Luksemburg

LV

Letónia

Letonia

Lotyšsko

Latvija

Lettland

Latvia

Латвия

Letonija

MD

Moldávia

Moldova

Moldavsko

Moldavija

Moldavien

Moldavija

Молдавия

Moldavija

MT

Malta

Malta

Malta

Malta

Malta

Malta

Мальта

Malta

NL

Países Baixos

Ţările de Jos

Holandsko

Nizozemska

Nederländerna

Nizozemska

Нидерланды

Holandija

PL

Polónia

Polonia

Poľsko

Poljska

Polen

Poljska

Польша

Poljska

PT

Portugal

Portugalia

Portugalsko

Portugalska

Portugal

Portugal

Португалия

Portugal

RO

Roménia

România

Rumunsko

Romunija

Rumänien

Rumunjska

Румыния

Rumunija

RU

Rússia

Rusia

Rusko

Rusija

Ryssland

Rusija

Россия

Rusija

SE

Suécia

Suedia

Švédsko

Švedska

Sverige

Švedska

Швеция

Švedska

SI

Eslovénia

Slovenia

Slovinsko

Slovenija

Slovenien

Slovenija

Словения

Slovenija

SK

Eslováquia

Slovacia

Slovensko

Slovaška

Slovakien

Slovačka

Словакия

Slovačka

UA

Ucrânia

Ucraina

Ukrajina

Ukrajina

Ukraina

Ukraina

Украина

Ukrajina

Direction_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

ALL

All directions

Всички посоки

všechny směry

Alle retninger

alle Richtungen

Όλες οι κατευθύνσεις

Todas las direcciones

Kõik suunad

UPS

Upstream

Срещу течението

protiproudní plavba

Opstrøms

Bergfahrt

Ανάντη

Aguas arriba

Ülesvoolu

DWN

Downstream

По течението

poproudní plavba

Nedstrøms

Talfahrt

Κατάντη

Aguas abajo

Allavoolu


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

ALL

Kaikki suunnat

toutes les directions

minden irány

tutte le direzioni

Visomis kryptimis

Visi virzieni

alle richtingen

wszystkie kierunki

UPS

Vastavirtaan

montant

hegymenet

in ascesa

Prieš srovę

Pret straumi

opvaart

pod prąd

DWN

Myötävirtaan

avalant

völgymenet

in discesa

Pasroviui

Pa straumi

afvaart

z prądem


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

ALL

Todas as direcções

Toate direcţiile

všetky smery

vse smeri

alla riktningar

Svi smjerovi

Любое направление движения

Svi pravci

UPS

Montante

În amonte

proti prúdu

proti toku

uppströms

Uzvodno

Движение вверх по течению

Uzvodno

DWN

Jusante

În aval

po prúde

v smeri toka

nedströms

Nizvodno

Движение вниз по течению

Nizvodno

Indication_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

MAX

maximum

максимум

maximálnί

Maksimum

höchstens

μέγιστο

Máximo

maksimum

MIN

minimum

минимум

minimálně

Minimum

mindestens

ελάχιστο

Mínimo

miinimum

RED

reduced by

намалено с

redukován o

Reduceret med

verringert um

μειωμένο κατά

Reducido en

vähendatud


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

MAX

maksimi

maximum

legfeljebb (maximum)

massimo

didžiausia

maksimāli

maximaal

maksimum

MIN

minimi

minimum

legalább (minimum)

minimo

mažiausia

minimāli

minimaal

minimum

RED

vähennetty seuraavalla

réduit de

által csökkentve

diminuito di

sumažinama

samazināts par

verminderd met

ograniczenie o (wartość)


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

MAX

Máximo

maxim

maximum

največje

maximum

najviše

максимально

kao maksimum

MIN

Mínimo

minim

minimum

najmanjše

minimum

najmanje

как минимум

kao minimum

RED

Reduzido de

redus cu

znížený o

zmanjšano za

reducerat med

smanjeno za

уменьшено на

umanjen za

Interval_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

CON

Continuous

Непрекъснато

nepřetržitě

Kontinuerligt

durchgehend

Συνεχής

Continuo

Pidev

DAY

Daily

Ежедневно

denně

Dagligt

täglich

Ημερήσια

Diario

Iga päev

WRK

Monday to Friday

От понеделник до петък

pondělí až pátek

Mandag til fredag

Montag bis Freitag

Δευτέρα έως Παρασκευή

Lunes a viernes

Esmaspäe-vast reedeni

WKN

Saturday and Sunday

Събота и неделя

sobota a neděle

Lørdag og søndag

Samstag und Sonntag

Σάββατο έως Κυριακή

Sábado y domingo

Laupäev ja pühapäev

SUN

Sunday

Неделя

neděle

Søndag

Sonntag

Κυριακή

Domingo

Pühapäev

MON

Monday

Понеделник

pondělí

Mandag

Montag

Δευτέρα

Lunes

Esmaspäev

TUE

Tuesday

Вторник

úterý

Tirsdag

Dienstag

Τρίτη

Martes

Teisipäev

WED

Wednesday

Сряда

středa

Onsdag

Mittwoch

Τετάρτη

Miércoles

Kolmapäev

THU

Thursday

Четвъртък

čtvrtek

Torsdag

Donnerstag

Πέμπτη

Jueves

Neljapäev

FRI

Friday

Петък

pátek

Fredag

Freitag

Παρασκευή

Viernes

Reede

SAT

Saturday

Събота

sobota

Lørdag

Samstag

Σάββατο

Sábado

Laupäev

DTI

day-time

През деня

za dne

Om dagen

bei Tag

Κατά τη διάρκεια της ημέρας

Período diurno

päeval

NTI

night(-time)

През нощта

za noci

Om natten

bei Nacht

Κατά της διάρκεια της νύχτας

Período nocturno

öösel

RVI

in case of restricted visibility

При ограничена видимост

za snížené viditelnosti

Ved nedsat sigt

bei beschränkten Sichtverhältnissen

Σε περίπτωση περιορισμένης ορατότητας

Con visibilidad reducida

piiratud nähtavuse korral

EXC

with the exception of

С изключение на

s výjimkou

Med undtagelse af

mit Ausnahme von

Εξαιρουμένου του

salvo

välja arvatud


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

CON

Jatkuva

permanent

folyamatos

permanente

Nuolatos

Nepārtraukti

onafgebroken

ciągłe

DAY

Päivittäinen

journalier

naponta

giornaliero

Kasdien

Ik dienas

dagelijks

codziennie

WRK

Maanantaista perjantaihin

lundi au vendredi

hétfőtől péntekig

da lunedì a venerdì

Nuo pirmadienio iki penktadienio

No pirmdienas līdz piektdienai

maandag tot vrijdag

od poniedziałku do piątku

WKN

Lauantai ja sunnuntai

samedi et dimanche

szombaton és vasárnap

sabato e domenica

Šeštadienis ir sekmadienis

Sestdiena un svētdiena

zaterdag en zondag

sobota i niedziela

SUN

Sunnuntai

dimanche

vasárnap

domenica

Sekmadienis

Svētdiena

zondag

niedziela

MON

Maanantai

lundi

hétfőtől péntekig

lunedì

Pirmadienis

Pirmdiena

maandag

poniedziałek

TUE

Tiistai

mardi

kedd

martedì

Antradienis

Otrdiena

dinsdag

wtorek

WED

Keskiviikko

mercredi

szerda

mercoledì

Trečiadienis

Trešdiena

woensdag

środa

THU

Torstai

jeudi

csütörtök

giovedì

Ketvirtadienis

Ceturtdiena

donderdag

czwartek

FRI

Perjantai

vendredi

péntek

venerdì

Penktadienis

Piektdiena

vrijdag

piątek

SAT

Lauantai

samedi

szombat

sabato e domenica

Šeštadienis

Sestdiena

zaterdag

sobota

DTI

Päivisin

en journée

nappal

diurno

Dienos metas

Dienā

overdag

w porze dziennej

NTI

Öisin

de nuit

éjszaka

notturno

Nakties metas

Naktī

's nachts

w porze nocnej

RVI

Näkyvyyden ollessa rajallinen

par mauvaise visibilité

korlátozott látási viszonyok esetén

in caso di visibilità ridotta

Riboto matomumo atveju

Ierobežotas redzamības apstākļos

bij beperkt zicht

w przypadku ograniczonej widoczności

EXC

lukuun ottamatta

à l'exception de

kivéve

ad eccezione di

Išskyrus

Izņemot

met uitzondering van

z wyjątkiem


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

CON

Contínuo

Permanent

nepretržite

neprekinjeno

fortlöpande

Neprekidan

непрерывный режим

Neprekidan

DAY

Diário

Zilnic

denne

dnevno

dagligen

Dnevno

ежедневно

Dnevno

WRK

Segunda a sexta

De luni până vineri

pondelok až piatok

od ponedeljka do petka

måndag till fredag

ponedjeljak do petak

с понедельник до пятницы

od ponedeljka do petka

WKN

Sábado e domingo

Sâmbătă şi duminică

sobota a nedeľa

sobota in nedelja

lördag till söndag

subota i nedjelja

суббота и воскресенье

subota i nedelja

SUN

Domingo

Duminică

nedeľa

nedelja

söndag

Nedjeljom

воскресенье

Nedeljom

MON

Segunda

Luni

pondelok

ponedeljek

måndag

Ponedjeljkom

понедельник

Ponedeljkom

TUE

Terça

Marţi

utorok

torek

tisdag

Utorkom

вторник

Utorkom

WED

Quarta

Miercuri

streda

sreda

onsdag

Srijedom

среда

Sredom

THU

Quinta

Joi

štvrtok

četrtek

torsdag

Četvrtkom

четверг

Četvrtkom

FRI

Sexta

Vineri

piatok

petek

fredag

Petkom

пятница

Petkom

SAT

Sábado

Sâmbătă

sobota

sobota

lördag

Subotom

суббота

Subotom

DTI

Período diurno

În timpul zilei

cez deň

podnevi

dagtid

preko dana

Дневное время

Danju

NTI

Período nocturno

În timpul nopţii

v noci

ponoči

nattetid

preko noći

Ночное время

Noću

RVI

Com visibilidade reduzida

În caz de vizibilitate redusă

pri zníženej viditeľnosti

v primeru omejene vidljivosti

vid begränsad sikt

U slučaju smanjene vidljivosti

в случае ограниченой видимости

Pri ograničenoj vidljivosti

EXC

Exceptuando

Cu excepţia

okrem

razen

med undantag av

sa izuzetkom

исключая

sa izuzetkom

Language_code

Value

Meaning (EN)

Meaning (BG)

Meaning (CS)

Meaning (DA)

Meaning (DE)

Meaning (EL)

Meaning (ES)

Meaning (ET)

BG

Bulgarian

Български

bulharsky

Bulgarsk

Bulgarisch

βουλγαρική

Búlgaro

bulgaaria

CS

Czech

Чешски

česky

Tjekkisk

Tschechisch

τσεχική

Checo

tšehhi

DA

Danish

Датски

dánsky

Dansk

Dänisch

δανική

Danés

taani

DE

German

Немски

německy

Tysk

Deutsch

γερμανική

Alemán

saksa

EL

Greek

Гръцки

řecky

Græsk

Griechisch

ελληνική

Griego

kreeka

EN

English

Английски

anglicky

Engelsk

Englisch

αγγλική

Inglés

inglise

ES

Spanish

Испански

španěslky

Spansk

Spanisch

ισπανική

Español

hispaania

ET

Estonian

Естонски

estonsky

Estisk

Estnisch

εσθονική

Estonio

eesti

FI

Finnish

Фински

finsky

Finsk

Finnisch

φινλανδική

Finés

soome

FR

French

Френски

francouzsky

Fransk

Französisch

γαλλική

Francés

prantsuse

HR

Croatian

Хърватски

chorvatsky

Kroatisk

Kroatisch

κροατική

Croata

horvaatia

HU

Hungarian

Унгарски

maďarsky

Ungarsk

Ungarisch

ουγγρική

Húngaro

ungari

IT

Italian

Италиански

italsky

Italiensk

Italienisch

ιταλική

Italiano

itaalia

LT

Lithuanian

Литовски

litevsky

Litauisk

Litauisch

λιθουανική

Lituano

leedu

LV

Latvian

Латвийски

lotyšsky

Lettisk

Lettisch

λεττονική

Letón

läti

MT

Maltese

Малтийски

maltsky

Maltesisk

Maltesisch

μαλτέζικη

Maltés

malta

NL

Dutch

Нидерландски

nizozemsky

Nederlandsk

Niederländisch

ολλανδική

Neerlandés

hollandi

PL

Polish

Полски

polsky

Polsk

Polnisch

πολωνική

Polaco

poola

PT

Portuguese

Португалски

portugalsky

Portugisisk

Portugiesisch

πορτογαλική

Portugués

portugali

RO

Romanian

Румънски

rumunsky

Rumænsk

Rumänisch

ρουμανική

Rumano

rumeenia

RU

Russian

Руски

rusky

Russisk

Russisch

ρωσική

Ruso

vene

SK

Slovak

Словашки

slovensky

Slovakisk

Slowakisch

σλοβακική

Eslovaco

slovaki

SL

Slovenian

Словенски

slovinsky

Slovensk

Slowenisch

σλοβενική

Eslovaco

sloveenia

SR

Serbian

Сръбски

srbsky

Serbisk

Serbisch

σερβική

Serbio

serbia

SV

Swedish

Шведски

švédsky

Svensk

Schwedisch

σουηδική

Sueco

rootsi


Value

Meaning (FI)

Meaning (FR)

Meaning (HU)

Meaning (IT)

Meaning (LT)

Meaning (LV)

Meaning (NL)

Meaning (PL)

BG

Bulgaria

bulgare

bolgár

bulgaro

Bulgarų

Bulgāru

Bulgaars

bułgarski

CS

Tšekki

tchèque

cseh

ceco

Čekų

Čehu

Tsjechisch

czeski

DA

Tanska

danois

dán

danese

Danų

Dāņu

Deens

duński

DE

Saksa

allemand

német

tedesco

Vokiečių

Vācu

Duits

niemiecki

EL

Kreikka

grec

görög

greco

Graikų

Grieķu

Grieks

grecki

EN

Englanti

anglais

angol

inglese

Anglų

Angļu

Engels

angielski

ES

Espanja

espagnol

spanyol

spagnolo

Ispanų

Spāņu

Spaans

hiszpański

ET

Viro

estonien

észt

estone

Estų

Igauņu

Estlands

estoński

FI

Suomi

finnois

finn

finlandese

Suomių

Somu

Fins

fiński

FR

Ranska

français

francia

francese

Prancūzų

Franču

Frans

francuski

HR

Kroatia

croate

horvát

croato

Kroatų

Horvātu

Kroatisch

chorwacki

HU

Unkari

hongrois

magyar

ungherese

Vengrų

Ungāru

Hongaars

węgierski

IT

Italia

italien

olasz

italiano

Italų

Itāliešu

Italiaans

włoski

LT

Liettua

lituanien

litván

lituano

Lietuvių

Lietuviešu

Litouws

litewski

LV

Latvia

letton

lett

lettone

Latvių

Latviešu

Lets

łotewski

MT

Malta

maltais

máltai

maltese

Maltiečių

Maltiešu

Maltees

maltański

NL

Hollanti

néerlandais

holland

neerlandese

Olandų

Holandiešu

Nederlands

holenderski

PL

Puola

polonais

lengyel

polacco

Lenkų

Poļu

Pools

polski

PT

Portugali

portugais

portugál

portoghese

Portugalų

Portugāļu

Portugees

portugalski

RO

Romania

roumain

román

rumeno

Rumunų

Rumāņu

Roemeens

rumuński

RU

Venäjä

russe

orosz

russo

Rusų

Krievu

Russisch

rosyjski

SK

Slovakki

slovaque

szlovák

slovacco

Slovakų

Slovāku

Slowaaks

słowacki

SL

Sloveeni

slovène

szlovén

sloveno

Slovėnų

Slovēņu

Sloveens

słoweński

SR

Serbia

serbe

szerb

serbo

Serbų

Serbu

Servisch

serbski

SV

Ruotsi

suédois

svéd

svedese

Švedų

Zviedru

Zweeds

szwedzki


Value

Meaning (PT)

Meaning (RO)

Meaning (SK)

Meaning (SL)

Meaning (SV)

Meaning (HR)

Meaning (RU)

Meaning (SR)

BG

búlgaro

Bulgară

bulharsky

bolgarščina

bulgariska

Bugarski

Болгарский

Bugarski

CS

checo

Cehă

česky

češčina

tjeckiska

Češki

Чешкий

Češki

DA

dinamarquês

Daneză

dánsky

danščina

danska

Danski

Датский

Danski

DE

alemão

Germană

nemecky

nemščina

tyska

Njemački

Немецкий

Nemački

EL

grego

Greacă

grécky

grščina

grekiska

Grcki

Греческий

Grczki

EN

inglês

Engleză

anglicky

angleščina

engelska

Engleski

Английский

Engleski

ES

espanhol

Spaniolă

španielsky

španščina

spanska

Spanjolski

Испанский

Spanski

ET

estónio

Estonă

estónsky

estonščina

estniska

Estonski

Зстонский

Estonski

FI

finlandês

Finlandeză

f