Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0247

Nařízení Komise (ES) č. 247/2007 ze dne 8. března 2007 , kterým se mění příloha III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 pro hospodářský rok 2007/2008

OJ L 69, 9.3.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/247/oj

9.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 69/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 247/2007

ze dne 8. března 2007,

kterým se mění příloha III nařízení Rady (ES) č. 318/2006 pro hospodářský rok 2007/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1), a zejména na čl. 10 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha III nařízení (ES) č. 318/2006 stanoví kvóty pro členské státy a regiony na produkci cukru, isoglukosy a inulinového sirupu. Pro hospodářský rok 2007/2008 musí být uvedené kvóty upraveny nejpozději do konce února 2007.

(2)

Úpravy vyplývají zejména z použití článků 8 a 9 nařízení (ES) č. 318/2006, které stanoví přidělení dodatečných kvót na cukr a dodatečných a doplňkových kvót na isoglukosu. Úpravy musí zohledňovat sdělení členských států podle nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót (2). Tato sdělení byla předána Komisi do 31. ledna 2007 a týkají se zejména dodatečných a doplňkových kvót, které již byly přiděleny k datu vyhotovení sdělení.

(3)

Podniky mohou žádat o dodatečné kvóty na cukr do 30. září 2007. Doplňkové kvóty na isoglukosu se přidělují v závislosti na podmínkách, které stanovily členské státy. Dodatečné a doplňkové kvóty, jež budou přiděleny na hospodářský rok 2007/2008, ale nejsou uvedeny ve sděleních předaných do 31. ledna 2007, budou brány v úvahu během příští úpravy kvót stanovených v příloze III nařízení (ES) č. 318/2006, která se uskuteční do konce února 2008.

(4)

Úpravy kvót stanovených v příloze III nařízení (ES) č. 318/2006 vyplývají také z použití článku 3 nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky (3), jenž stanoví restrukturalizační podporu podnikům, které se vzdají svých kvót. Je proto třeba brát zřetel na vzdání se kvót, ke kterým došlo v hospodářském roce 2007/2008 v rámci režimu restrukturalizace.

(5)

Příloha III nařízení (ES) č. 318/2006 by proto měla být změněna.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 318/2006 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2007.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2011/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 39.

(3)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

KVÓTY PRO ČLENSKÉ STÁTY A REGIONY

od hospodářského roku 2007/2008

(v tunách)

Členské státy nebo regiony

(1)

Cukr

(2)

Isoglukosa

(3)

Inulinový sirup

(4)

Belgie

862 077,0

99 796,0

0

Bulharsko

4 752,0

78 153,0

Česká republika

367 937,8

Dánsko

420 746,0

Německo

3 655 455,5

49 330,2

Irsko

0

Řecko

158 702,0

17 973,0

Španělsko

887 163,7

110 111,0

Francie (metropolitní území)

3 640 441,9

0

Francouzské zámořské departementy

480 244,5

Itálie

753 845,5

28 300

Lotyšsko

0

Litva

103 010,0

Maďarsko

298 591,0

191 845,0

Nizozemsko

876 560,0

12 683,6

0

Rakousko

405 812,4

Polsko

1 772 477,0

37 331,0

Portugalsko (pevninské území)

15 000,0

13 823,0

Autonomní oblast Azory

9 953,0

Rumunsko

109 164

13 913,0

Slovinsko

0

Slovensko

140 031,0

59 308,3

Finsko

90 000,0

16 548,0

Švédsko

325 700,0

Spojené království

1 221 474,0

37 967,0

Celkem

16 599 138,3

767 082,1

0“


Top