EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0074

Směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně

OJ L 346, 29.12.2007, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 150 - 156

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/74/oj

29.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 346/6


SMĚRNICE RADY 2007/74/ES

ze dne 20. prosince 2007

o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 69/169/EHS ze dne 28. května 1969 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu (1) vytvořila systém daňových osvobození ve Společenství. Přestože je i nadále nezbytné zachovat tento systém, aby se zabránilo dvojímu zdanění, a také v případech, kdy s ohledem na podmínky, za kterých je zboží dováženo, není přítomna obvyklá potřeba chránit hospodářství, měl by se tento systém i nadále používat pouze na neobchodní dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujících ze třetích zemí.

(2)

Avšak s ohledem na řadu požadovaných změn a na potřebu přizpůsobit směrnici 69/169/EHS situaci po rozšíření a novým vnějším hranicím Společenství a přepracovat a zjednodušit některá ustanovení v zájmu jasného výkladu je důvodné uvedenou směrnici celkově revidovat a zrušit a nahradit.

(3)

Množstevní omezení a peněžní prahové hodnoty, kterým osvobození od daní podléhají, by měly odpovídat současným potřebám členských států.

(4)

Peněžní prahová hodnota by měla zohledňovat vývoj skutečné hodnoty peněz od posledního zvýšení v roce 1994 a měla by rovněž odrážet zrušení množstevních omezení pro zboží podléhající spotřební dani v některých členských státech, jež budou nyní spadat do obecné prahové hodnoty pro DPH.

(5)

Snadné zahraniční nákupy by mohly způsobit obtíže členským státům, které mají pozemní hranice se třetími zeměmi s výrazně nižšími cenami. Je proto oprávněné nastavit nižší peněžní prahové hodnoty pro způsoby cestování jiné než cestování leteckou a námořní dopravou.

(6)

Na základě zkušeností Komise se množství tabákových výrobků a alkoholických nápojů obecně ukázala jako přiměřená, a měla by být proto zachována.

(7)

Množstevní omezení pro osvobození zboží podléhajícímu spotřební dani od daně by měla odrážet stávající režim zdanění takového zboží v členských státech. Proto je vhodné stanovit omezení týkající se piva, zatímco omezení na parfémy, kávu a čaj by měla být zrušena.

(8)

Je vhodné umožnit členským státům stanovit nižší omezení, pokud jde o peněžní prahovou hodnotu pro děti, a zajistit, aby nezletilé osoby nemohly využívat osvobození od daně pro tabákové výrobky a alkoholické nápoje, s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví.

(9)

Vzhledem k potřebě podporovat vysokou úroveň ochrany lidského zdraví občanů Společenství je vhodné umožnit členským státům, aby uplatňovaly snížená množstevní omezení pro osvobození od daně pro tabákové výrobky.

(10)

S cílem zohlednit zvláštní situaci některých lidí, pokud jde o jejich bydliště nebo pracovní prostředí, by členské státy měly mít rovněž možnost uplatňovat užší osvobození od daně v případě pracovníků v pohraničních oblastech, osob s bydlištěm v blízkosti hranic Společenství a posádek dopravních prostředků využívaných v mezinárodním cestovním ruchu.

(11)

Je třeba připomenout, že Rakousko sdílí pozemní hranici se švýcarskou enklávou Samnauntal, v níž je uplatňován zvláštní daňový systém vedoucí k výrazně nižšímu daňovému zatížení, než stanoví předpisy platné ve zbytku Švýcarska včetně kantonu Graubünden, jehož je Samnauntal součástí. S ohledem na tuto zvláštní situaci, která vedla Rakousko k uplatňování nižších množstevních omezení na tabákové výrobky ve vztahu k této enklávě v souladu s čl. 5 odst. 8 směrnice 69/169/EHS, je vhodné tomuto členskému státu povolit, aby mohl uplatňovat nižší množstevní omezení stanovené touto směrnicí pro tabákové výrobky pouze na Samnauntal.

(12)

Pro členské státy, které nezavedly euro, by měl být zaveden mechanismus umožňující přepočítat částky vyjádřené v národních měnách na eura, a zajistit tak rovné zacházení ve všech členských státech.

(13)

Částka, z které členské státy nemusí vybírat daně z dovozu zboží, by měla být zvýšena, aby zohlednila současnou hodnotu peněz,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

PŘEDMĚT A DEFINICE

Článek 1

Tato směrnice stanoví pravidla pro osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně zboží dováženého v osobních zavazadlech osob cestujících ze třetí země nebo z území, na němž neplatí předpisy Společenství upravující DPH, spotřební daně nebo obojí, jak je vymezeno v článku 3.

Článek 2

Jestliže cesta zahrnuje tranzit přes území třetí země nebo začíná na území uvedeném v článku 1, tato směrnice se použije, pokud cestující nemůže prokázat, že zboží převážené v jeho zavazadlech bylo získáno za obecných podmínek zdanění na vnitřním trhu některého členského státu a nevztahuje se na ně žádné vracení DPH nebo spotřební daně.

Přelet bez přistání se za tranzit nepovažuje.

Článek 3

Pro účely této směrnice se rozumí:

1.

„třetí zemí“ země, která není členským státem Evropské unie.

S ohledem na Daňovou smlouvu mezi Francií a Monackým knížectvím ze dne 18. května 1963 a na Dohodu o přátelství a sousedských vztazích mezi Itálií a Republikou San Marino ze dne 31. března 1939 se Monako nepovažuje za třetí zemi a San Marino se nepovažuje za třetí zemi, pokud jde o spotřební daně;

2.

„územím, na němž neplatí předpisy Společenství upravující DPH, spotřební daně nebo obojí,“ území jiné než území třetí země, na němž neplatí směrnice 2006/112/ES (2), nebo 92/12/EHS, nebo obě.

S ohledem na Dohodu mezi vládami Spojeného království a ostrovu Man o clu a spotřebních daních a souvisejících záležitostech ze dne 15. října 1979 se ostrov Man nepovažuje za území, na němž neplatí předpisy Společenství upravující DPH, spotřební daně nebo obojí;

3.

„cestujícími v letecké dopravě“ a „cestujícími v námořní dopravě“ cestující využívající letecké nebo námořní přepravy kromě soukromého rekreačního létání nebo soukromé rekreační námořní plavby;

4.

„soukromým rekreačním létáním“ a „soukromou rekreační námořní plavbou“ používání letadla nebo námořního plavidla jeho vlastníkem nebo fyzickou či právnickou osobou, která je používá na základě nájmu nebo jiného právního důvodu, pro jiné než obchodní účely, a zejména jinak než pro přepravu cestujících nebo zboží anebo pro úplatné poskytování služeb anebo pro potřeby orgánů veřejné správy;

5.

„příhraničním územím“ území, jehož hranice prochází ve vzdálenosti nejvýše 15 kilometrů od státní hranice členského státu vzdušnou čarou a které zahrnuje i obce, jejichž území se v něm nachází jen částečně; členské státy mohou udělit výjimky z tohoto ustanovení;

6.

„příhraničním pracovníkem“ osoba, jejíž obvyklá činnost vyžaduje, aby ve svých pracovních dnech přecházela na druhou stranu hranice.

KAPITOLA II

OSVOBOZENÍ OD DANĚ

ODDÍL 1

Společná ustanovení

Článek 4

Členské státy na základě buď peněžních prahových hodnot, nebo množstevních omezení osvobodí zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících od DPH a spotřební daně za předpokladu, že se jedná o dovoz neobchodní povahy.

Článek 5

Pro účely uplatnění osvobození od daně se osobními zavazadly rozumějí zavazadla, která je cestující schopen při svém příjezdu předložit celnímu orgánu, a zavazadla, která celnímu orgánu předloží později, pokud prokáže, že byla zapsána jako doprovodná zavazadla v okamžiku jeho odjezdu u společnosti, která zajišťovala jeho dopravu. Pohonné hmoty jiné než uvedené v článku 11 se za osobní zavazadla nepovažují.

Článek 6

Pro účely uplatnění osvobození od daně se za dovoz neobchodní povahy považuje dovoz zboží, který

a)

se uskutečňuje příležitostně a

b)

je tvořen výhradně zbožím určeným k osobnímu užívání cestujícími nebo členy jejich rodin nebo jako dar.

Povaha ani množství zboží nesmí svědčit o jeho dovozu pro obchodní účely.

ODDÍL 2

Peněžní prahové hodnoty

Článek 7

1.   Členské státy osvobodí od DPH a spotřební daně dovážené zboží jiné než zboží uvedené v oddíle 3, jehož celková hodnota nepřesahuje 300 EUR na osobu.

V případě cestujících v letecké a námořní dopravě činí peněžní prahová hodnota uvedená v prvním pododstavci 430 EUR.

2.   Členské státy mohou snížit peněžní prahovou hodnotu u cestujících mladších patnácti let bez ohledu na použitý dopravní prostředek. Peněžní prahová hodnota však nesmí být nižší než 150 EUR.

3.   Pro účely uplatnění peněžních prahových hodnot nelze hodnotu jednoho kusu zboží dělit.

4.   K hodnotě osobních zavazadel cestujícího, která jsou dočasně dovážena nebo jsou dovážena nazpět po jejich dočasném vývozu, a hodnotě léčiv nezbytných pro osobní potřebu cestujícího se pro účely uplatnění osvobození uvedených v odstavcích 1 a 2 nepřihlíží.

ODDÍL 3

Množstevní omezení

Článek 8

1.   Členské státy osvobodí od DPH a spotřební daně dovoz těchto druhů tabákových výrobků, s výhradou těchto vyšších nebo nižších množstevních omezení:

a)

200 cigaret nebo 40 cigaret;

b)

100 doutníčků nebo 20 doutníčků;

c)

50 doutníků nebo 10 doutníků;

d)

250 g tabáku ke kouření nebo 50 g tabáku ke kouření.

Pro účely odstavce 4 představuje každé množství stanovené v písmenech a) až d) 100 % celkového povoleného množství pro tabákové výrobky.

Doutníčky jsou doutníky o hmotnosti nejvýše 3 gramy na kus.

2.   Členské státy mohou zvolit rozlišování mezi cestujícími v letecké dopravě a jinými cestujícími prostřednictvím uplatňování nižších množstevních omezení uvedených v odstavci 1 pouze na jiné cestující než cestující v letecké dopravě.

3.   Dokud se daňový systém ve švýcarské enklávě Samnauntal liší od daňového systému uplatňovaného ve zbytku kantonu Graubünden, může Rakousko odchylně od odstavců 1 a 2 omezit uplatňování nižšího množstevního omezení pouze na tabákové výrobky dovezené na území tohoto členského státu cestujícími, kteří vstupují na jeho území přímo ze švýcarské enklávy Samnauntal.

4.   Pro každého cestujícího lze osvobození od daně uplatnit na jakoukoli kombinaci tabákových výrobků, pokud součet procentních podílů využitých z jednotlivých povolených množství nepřesáhne 100 %.

Článek 9

1.   Členské státy osvobodí od DPH a spotřební daně alkohol a alkoholické nápoje jiné než tiché víno a pivo, s výhradou těchto množstevních omezení:

a)

celkem 1 litr alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu vyšším než 22 % obj. nebo nedenaturovaného lihu o obsahu alkoholu nejméně 80 % obj.;

b)

celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % obj.

Každé množství stanovené v písmenech a) a b) představuje pro účely odstavce 2 100 % celkového povoleného množství pro alkohol a alkoholické nápoje.

2.   V případě každého cestujícího lze osvobození od daně uplatnit na jakoukoli kombinaci druhů alkoholu a alkoholických nápojů uvedených v odstavci 1, pokud součet procentních podílů využitých z jednotlivých povolených množství nepřesáhne 100 %.

3.   Členské státy osvobodí od DPH a spotřební daně celkem 4 litry tichého vína a 16 litrů piva.

Článek 10

Osvobození od daně podle článků 8 nebo 9 se nevztahuje na cestující mladší sedmnácti let.

Článek 11

Pro každý motorový dopravní prostředek osvobodí členské státy od DPH a spotřební daně pohonné hmoty v běžné nádrži a pohonné hmoty v přenosné nádrži v množství nejvýše 10 litrů.

Článek 12

K hodnotě zboží uvedeného v článku 8, 9 nebo 11 se pro účely osvobození od daně podle čl. 7 odst. 1 nepřihlíží.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

Článek 13

1.   Členské státy mohou stanovit nižší peněžní prahové hodnoty, množstevní omezení nebo obojí pro cestující těchto kategorií:

a)

osoby s bydlištěm v příhraničním území;

b)

příhraniční pracovníci;

c)

posádky dopravních prostředků, které zajišťují dopravu ze třetí země nebo z území, na němž neplatí předpisy Společenství upravující DPH, spotřební daně nebo obojí.

2.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud cestující jedné z uvedených kategorií prokáže, že cestuje za příhraniční území členského státu nebo že se nevrací z příhraničního území sousední třetí země.

Odstavec 1 se však použije, pokud příhraniční pracovníci nebo posádky dopravních prostředků používaných v mezinárodním cestovním ruchu dovážejí zboží při cestování během výkonu své práce.

KAPITOLA IV

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 14

Členské státy se mohou rozhodnout nevybírat DPH nebo spotřební daň z dovozu zboží cestujícím, nepřesahuje-li výše daně, která by měla být vybrána, částku 10 EUR.

Článek 15

1.   Ekvivalent eura v národní měně, který se uplatňuje při provádění této směrnice, se stanoví jednou ročně. Použijí se kurzy prvního pracovního dne měsíce října. Tyto kurzy se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a použijí se od 1. ledna následujícího roku.

2.   Členské státy mohou zaokrouhlit částky v národní měně vyplývající z přepočtu částek v eurech uvedených v článku 7 za předpokladu, že toto zaokrouhlení nepřesáhne částku 5 EUR.

3.   Členské státy mohou zachovat peněžní prahové hodnoty platné v okamžiku roční úpravy podle odstavce 1, pokud by před zaokrouhlením podle odstavce 2 přepočet odpovídajících částek vyjádřených v eurech vedl ke změně menší než 5 % hodnoty osvobození od daně vyjádřené v národní měně nebo k jejímu snížení.

Článek 16

Komise předloží Radě každé čtyři roky a poprvé v roce 2012 zprávu o provádění této směrnice, doplněnou případně návrhem na změnu.

Článek 17

V čl. 5 odst. 9 směrnice 69/169/EHS se datum „31. prosince 2007“ nahrazuje datem „30. listopadu 2008“.

Článek 18

Směrnice 69/169/EHS se zrušuje a nahrazuje touto směrnicí s účinkem ode dne 1. prosince 2008.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.

Článek 19

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 1 až 15 této směrnice k 1. prosinci 2008. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Předpisy přijaté členskými státy obsahují odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Členské státy určí, jakým způsobem se takový odkaz má provést.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 20

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2008.

Článek 17 se však použije ode dne 1. ledna 2008.

Článek 21

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. prosince 2007.

Za Radu

předseda

F. NUNES CORREIA


(1)  Úř. věst. L 133, 4.6.1969, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/93/ES (Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 16).

(2)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 2006/138/ES (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 92).


PŘÍLOHA

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 69/169/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1

Čl. 7 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Čl. 7 odst. 3

Článek 2

Čl. 3 bod 1

Čl. 7 odst. 4

Čl. 3 bod 2

Článek 6

Čl. 3 bod 3 první pododstavec

Článek 5

Čl. 3 bod 3 druhý pododstavec

Články 5 a 11

Čl. 4 odst. 1 návětí

Čl. 8 odst. 1 návětí, čl. 9 odst. 1 návětí

Čl. 4 odst. 1 druhý sloupec

Čl. 4 odst. 1 písm. a) první sloupec

Čl. 8 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 písm. b) první sloupec

Čl. 9 odst. 1

Čl. 4 odst. 1 písm. c), d) a e) první sloupec

Čl. 4 odst. 2 první pododstavec

Článek 10

Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 3

Článek 12

Čl. 4 odst. 4

Článek 2

Čl. 4 odst. 5

Čl. 5 odst. 1

Čl. 5 odst. 2

Čl. 13 odst. 1

Čl. 5 odst. 3

Čl. 5 odst. 4

Čl. 13 odst. 2

Čl. 5 odst. 5

Čl. 5 odst. 6 návětí a první odrážka

Čl. 3 odst. 5

Čl. 5 odst. 6 návětí a druhá odrážka

Čl. 3 odst. 6

Čl. 5 odst. 7

Čl. 5 odst. 8

Čl. 5 odst. 9

Čl. 7 odst. 1

Čl. 7 odst. 2

Čl. 15 odst. 1

Čl. 7 odst. 3

Čl. 15 odst. 2

Čl. 7 odst. 4

Čl. 15 odst. 3

Čl. 7 odst. 5

Čl. 7a odst. 1

Čl. 7a odst. 2

Článek 14

Článek 7b

Článek 7c

Článek 7d

Čl. 8 odst. 1

Čl. 19 odst. 1 první pododstavec

Čl. 8 odst. 2 první pododstavec

Čl. 19 odst. 1 první pododstavec

Čl. 8 odst. 2 druhý pododstavec

Článek 9

Článek 21


Top