EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0030

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/30/ES ze dne 20. června 2007 , kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém uplatňování (Text s významem pro EHP)

OJ L 165, 27.6.2007, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 274 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/30/oj

27.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/21


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/30/ES

ze dne 20. června 2007,

kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém uplatňování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 137 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Povinnost členských států podávat zprávy o praktickém uplatňování jako základ pro pravidelné zprávy Komise o uplatňování pravidel Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci stanoví směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (3) a samostatné směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice, totiž směrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (4), směrnice Rady 89/655/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (5), směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (6), směrnice Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance (7), směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami (8), směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (9), směrnice Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti (10), směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (11), směrnice Rady 92/91/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu (12), směrnice Rady 92/104/EHS ze dne 3. prosince 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu (13), směrnice Rady 93/103/ES ze dne 23. listopadu 1993 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech (14), směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (15), směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/92/ES ze dne 16. prosince 1999 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí (16), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi) (17), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) (18), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (19) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů) (20).

(2)

Zprávu o uplatňování vyžadují také směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru (21), směrnice Rady 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel (22) a směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků (23).

(3)

Ustanovení o podávání zpráv obsažená v samostatných směrnicích ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS a ve směrnicích 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES jsou nesourodá, jak pokud jde o období pro jejich podávání, tak o jejich obsah.

(4)

Povinnost členských států vypracovat zprávu o praktickém uplatňování a povinnost Komise vypracovat na základě těchto zpráv další zprávu představují důležitý prvek legislativního cyklu a umožňují shrnout a zhodnotit jednotlivé aspekty praktického uplatňování směrnic; proto je vhodné rozšířit tuto povinnost i na směrnice, které podávání zpráv nevyžadují, jmenovitě na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (24), směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (25) a směrnici Rady 83/477/EHS ze dne 19. září 1983 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu článku 8 směrnice 80/1107/EHS) (26).

(5)

Je tedy třeba sladit ustanovení směrnice 89/391/EHS, samostatných směrnic ve smyslu čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice a směrnic 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES.

(6)

Sdělení Komise „Přizpůsobit se změnám práce a společnosti: nová strategie Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na období 2002–2006“ stanoví vypracování legislativních návrhů na zjednodušení a racionalizaci zpráv o uplatňování. Tato oblast byla rovněž označena za jednu z priorit zjednodušení právních předpisů Společenství v souvislosti s prací, která má být zahájena v rámci iniciativy zdokonalování tvorby právních předpisů.

(7)

Postup podávání zpráv je třeba zjednodušit sjednocením období, za něž mají být Komisi podávány vnitrostátní zprávy o praktickém uplatňování, a zavedením jednotné zprávy o praktickém uplatňování, která bude obsahovat všeobecnou část vztahující se na všechny směrnice a zvláštní kapitoly o aspektech jednotlivých směrnic. Tato ustanovení, a především vložení nového článku 17a do směrnice 89/391/EHS, dále umožní vztáhnout tyto zprávy o uplatňování na samostatné směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS, které nestanoví podávání zpráv, tj. na směrnice 2000/54/ES a 2004/37/ES, a na všechny budoucí samostatné směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS.

(8)

Je třeba stanovit, že členské státy by měly předložit tyto zprávy Komisi vždy po pěti letech; první zpráva by měla výjimečně pokrývat delší období; pro účely lepšího využití by měly mít zprávy jednotnou strukturu; měly by být sestaveny na základě dotazníku vypracovaného Komisí po konzultaci s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a obsahovat důležité informace o preventivních opatřeních přijatých v členských státech, které Komisi umožní, aby se zřetelem k důležitým zjištěním Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek odpovídajícím způsobem zhodnotila, jak jsou tyto předpisy uplatňovány v praxi.

(9)

Komise v souladu s čl. 138 odst. 2 Smlouvy konzultovala se sociálními partnery na úrovni Společenství možnosti zaměření akce Společenství v této oblasti.

(10)

Komise po této konzultaci usoudila, že akce Společenství v této oblasti je účelná, a znovu konzultovala se sociálními partnery na úrovni Společenství obsah zamýšleného návrhu v souladu s čl. 138 odst. 3 Smlouvy.

(11)

Po této druhé fázi projednávání sociální partneři Komisi neinformovali o úmyslu zahájit postup, který by mohl vést k uzavření dohody, podle čl. 138 odst. 4 Smlouvy.

(12)

Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření k provedení změn uvedených v této směrnici, která mohou být v případě potřeby a s ohledem na zvláštní povahu této směrnice přijata v podobě správních opatření,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změna směrnice 89/391/EHS

Ve směrnici 89/391/EHS se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 17a

Zprávy o uplatňování

1.   Členské státy podají Komisi každých pět let jednotnou zprávu o praktickém uplatňování této směrnice a samostatných směrnic ve smyslu čl. 16 odst. 1 a uvedou stanoviska sociálních partnerů. Zpráva musí obsahovat hodnocení různých aspektů spojených s praktickým uplatňováním jednotlivých směrnic a v případě potřeby poskytovat údaje členěné podle pohlaví, jsou-li k dispozici.

2.   Strukturu zprávy společně s dotazníkem uvádějícím podrobnosti o obsahu určí Komise ve spolupráci s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zpráva obsahuje všeobecnou část k ustanovením této směrnice týkajícím se společných zásad a k záležitostem, které se vztahují na všechny směrnice uvedené v odstavci 1.

Všeobecná část je doplněna o zvláštní kapitoly týkající se uplatňování jednotlivých aspektů každé směrnice, včetně specifických ukazatelů, jsou-li k dispozici.

3.   Komise předloží členským státům strukturu zprávy spolu s výše uvedeným dotazníkem nejméně šest měsíců před koncem období, na které se má zpráva vztahovat. Zpráva se Komisi zašle do dvanácti měsíců po skončení pětiletého období, na které se vztahuje.

4.   Na základě těchto zpráv Komise celkově zhodnotí uplatňování dotyčných směrnic se zřetelem na jejich důležitost, výzkum a nové vědecké poznatky v jednotlivých oblastech. Do 36 měsíců po uplynutí pětiletého období seznámí Evropský parlament, Radu, Evropský hospodářský a sociální výbor a Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci s výsledky tohoto hodnocení a v případě potřeby s každou iniciativou, jejímž cílem je zlepšení fungování právní úpravy.

5.   První zpráva se vztahuje na období od roku 2007 do roku 2012.“

Článek 2

Změny směrnic 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES

1.   Ve směrnici 83/477/EHS se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 17a

Zpráva o uplatňování

Členské státy podají Komisi každých pět let zprávu o praktickém uplatňování této směrnice ve formě zvláštní kapitoly jednotné zprávy stanovené v čl. 17a odst. 1, 2 a 3 směrnice 89/391/EHS, která je základem pro hodnocení prováděné Komisí v souladu s čl. 17a odst. 4 uvedené směrnice.“

2.   Ve směrnici 91/383/EHS se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 10a

Zpráva o uplatňování

Členské státy podají Komisi každých pět let zprávu o praktickém uplatňování této směrnice ve formě zvláštní kapitoly jednotné zprávy stanovené v čl. 17a odst. 1, 2 a 3 směrnice 89/391/EHS, která je základem pro hodnocení prováděné Komisí v souladu s čl. 17a odst. 4 uvedené směrnice.“

3.   Ve směrnici 92/29/EHS se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 9a

Zpráva o uplatňování

Členské státy podají Komisi každých pět let zprávu o praktickém uplatňování této směrnice ve formě zvláštní kapitoly jednotné zprávy stanovené v čl. 17a odst. 1, 2 a 3 směrnice 89/391/EHS, která je základem pro hodnocení prováděné Komisí v souladu s čl. 17a odst. 4 uvedené směrnice.“

4.   Ve směrnici 94/33/ES se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 17a

Zpráva o uplatňování

Členské státy podají Komisi každých pět let zprávu o praktickém uplatňování této směrnice ve formě zvláštní kapitoly jednotné zprávy stanovené v čl. 17a odst. 1, 2 a 3 směrnice 89/391/EHS, která je základem pro hodnocení prováděné Komisí v souladu s čl. 17a odst. 4 uvedené směrnice.“

Článek 3

Zrušení

S účinkem ode dne 27. června 2007 se zrušují tato ustanovení:

1)

čl. 18 odst. 3 a 4 směrnice 89/391/EHS;

2)

čl. 10 odst. 3 a 4 směrnice 89/654/EHS;

3)

čl. 10 odst. 3 a 4 směrnice 89/655/EHS;

4)

čl. 10 odst. 3 a 4 směrnice 89/656/EHS;

5)

čl. 9 odst. 3 a 4 směrnice 90/269/EHS;

6)

čl. 11 odst. 3 a 4 směrnice 90/270/EHS;

7)

čl. 10 odst. 3 a 4 směrnice 91/383/EHS;

8)

čl. 9 odst. 3 a 4 směrnice 92/29/EHS;

9)

čl. 14 odst. 4 a 5 směrnice 92/57/EHS;

10)

čl. 11 odst. 4 a 5 směrnice 92/58/EHS;

11)

čl. 14 odst. 4, 5 a 6 směrnice 92/85/EHS;

12)

čl. 12 odst. 4 směrnice 92/91/EHS;

13)

čl. 13 odst. 4 směrnice 92/104/EHS;

14)

čl. 13 odst. 3 a 4 směrnice 93/103/ES;

15)

čl. 17 odst. 4 a 5 směrnice 94/33/ES;

16)

článek 15 směrnice 98/24/ES;

17)

čl. 13 odst. 3 směrnice 1999/92/ES;

18)

článek 13 směrnice 2002/44/ES;

19)

článek 16 směrnice 2003/10/ES;

20)

článek 12 směrnice 2004/40/ES;

21)

článek 12 směrnice 2006/25/ES.

Článek 4

Provádění

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2012.

Článek 5

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 20. června 2007.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

G. GLOSER


(1)  Stanovisko ze dne 17. ledna 2006.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 26. dubna 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 30. května 2007.

(3)  Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES (Úř. věst. L 195, 19.7.2001, s. 46).

(6)  Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 18.

(7)  Úř. věst. L 156, 21.6.1990, s. 9.

(8)  Úř. věst. L 156, 21.6.1990, s. 14.

(9)  Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 6.

(10)  Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 23.

(11)  Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 9.

(13)  Úř. věst. L 404, 31.12.1992, s. 10.

(14)  Úř. věst. L 307, 13.12.1993, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.

(16)  Úř. věst. L 23, 28.1.2000, s. 57.

(17)  Úř. věst. L 177, 6.7.2002, s. 13.

(18)  Úř. věst. L 42, 15.2.2003, s. 38.

(19)  Úř. věst. L 159, 30.4.2004, s. 1.

(20)  Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 38.

(21)  Úř. věst. L 206, 29.7.1991, s. 19.

(22)  Úř. věst. L 113, 30.4.1992, s. 19. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003.

(23)  Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 12.

(24)  Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 21.

(25)  Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50.

(26)  Úř. věst. L 263, 24.9.1983, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/18/ES (Úř. věst. L 97, 15.4.2003, s. 48).


Top