EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0026

Směrnice Komise 2007/26/ES ze dne 7. května 2007 , kterou se mění směrnice 2004/6/ES s cílem prodloužit období jejího použití (Text s významem pro EHP)

OJ L 118, 8.5.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2009; Implicitně zrušeno 32009R0953

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/26/oj

8.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 118/5


SMĚRNICE KOMISE 2007/26/ES

ze dne 7. května 2007,

kterou se mění směrnice 2004/6/ES s cílem prodloužit období jejího použití

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/398/EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin určených pro zvláštní výživu (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2001/15/ES ze dne 15. února 2001 o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu (2), stanoví určité kategorie látek a pro každou z nich uvádí chemické látky, které mohou být použity při výrobě potravin pro zvláštní výživu.

(2)

V době přijetí směrnice 2001/15/ES nemohl být určitý počet látek, které byly přidávány pro zvláštní výživové účely do některých potravin pro zvláštní výživu, které jsou na trhu v některých členských státech, zařazen do přílohy uvedené směrnice, neboť tyto látky dosud nebyly zhodnoceny Vědeckým výborem pro potraviny.

(3)

Směrnice Komise 2004/6/ES (3) stanoví, že do ukončení hodnocení těchto látek Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) mohou členské státy na svém území povolovat obchodování s výrobky obsahujícími tyto látky do 31. prosince 2006, jestliže budou splněny jisté podmínky týkající se jejich bezpečnosti.

(4)

Uzavřít hodnocení těchto látek a učinit příslušná opatření před 31. prosincem 2006 nebylo možné. Aby se předešlo zbytečnému narušení obchodu s dotčenými potravinami, měla by být platnost směrnice 2004/6/ES prodloužena.

(5)

Aby byla zohledněna doba potřebná k uzavření hodnocení těchto látek Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a pro provedení příslušných opatření do vnitrostátních předpisů je vhodné zajistit prodloužení doby použití směrnice 2004/6/ES do 31. prosince 2009.

(6)

S ohledem na datum 31. prosince 2006 uvedené v článku 1 směrnice 2004/6/ES je nutné, aby tato směrnice byla provedena co nejdříve. Aby se předešlo obtížím při obchodování s výrobky, které obsahují látky uvedené ve směrnici 2004/6/ES, je vhodné, aby tato směrnice byla použitelná od 1. ledna 2007.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V článku 1 směrnice 2004/6/ES se datum „31. prosince 2006“ nahrazuje datem „31. prosince 2009“.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 8. července 2007. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 1. ledna 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. května 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 52, 22.2.2001, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/34/ES (Úř. věst. L 83, 22.3.2006, s. 14).

(3)  Úř. věst. L 15, 22.1.2004, s. 31.


Top