EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0023

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES ze dne 23. května 2007 o uvádění pyrotechnických výrobků na trh (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 154, 14.6.2007, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2015; Zrušeno 32013L0029

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/23/oj

14.6.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 154/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/23/ES

ze dne 23. května 2007

o uvádění pyrotechnických výrobků na trh

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Platné právní a správní předpisy v členských státech, které se týkají uvádění pyrotechnických výrobků na trh, se liší, zejména pokud jde o taková hlediska, jako jsou bezpečnost a funkční vlastnosti.

(2)

Tyto právní a správní předpisy, které mohou představovat překážky obchodu v rámci Společenství, by měly být harmonizovány, aby se zaručil volný pohyb pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu a zároveň aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a bezpečnosti a ochrana spotřebitelů a profesionálních koncových uživatelů.

(3)

Směrnice Rady 93/15/EHS ze dne 5. dubna 1993 o harmonizaci předpisů týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití (3) vyjímá pyrotechnické výrobky ze své působnosti a uvádí, že pyrotechnické výrobky vyžadují odpovídající opatření pro zajištění ochrany spotřebitele a bezpečnosti veřejnosti a že se v této oblasti plánuje doplňující směrnice.

(4)

Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (4) stanoví bezpečnostní požadavky na zařízení, ve kterých se nacházejí výbušné látky včetně pyrotechnických látek.

(5)

Pyrotechnické výrobky by mimo jiné měly zahrnovat zábavní pyrotechniku, divadelní pyrotechnické výrobky a pyrotechnické výrobky pro technické účely, jako jsou generátory plynu používané u airbagů nebo napínačů bezpečnostních pásů.

(6)

Tato směrnice by se neměla vztahovat na pyrotechnické výrobky, na něž se vztahuje směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení (5) a příslušné mezinárodní úmluvy, které jsou v ní uvedeny.

(7)

V zájmu zajištění dostatečně vysoké úrovně ochrany by pyrotechnické výrobky měly být zařazeny do kategorií především podle stupně jejich nebezpečnosti, pokud jde o druh použití, účel nebo hlučnost.

(8)

Podle zásad uvedených v usnesení Rady ze dne 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normám (6) by pyrotechnické výrobky měly být v souladu s touto směrnicí v době, kdy jsou poprvé uvedeny na trh Společenství. Vzhledem k náboženským, kulturním a tradičním oslavám v členských státech by se zábavní pyrotechnika vyrobená pro vlastní potřebu výrobce, kterou členský stát schválí pro používání na svém území, neměla pokládat za uvedenou na trh a nemusela být tedy v souladu s touto směrnicí.

(9)

Vzhledem k nebezpečí souvisejícímu s používáním pyrotechnických výrobků je za účelem ochrany lidského zdraví a bezpečnosti, jakož i ochrany životního prostředí vhodné stanovit věkové hranice pro jejich prodej spotřebitelům a jejich používání a zajistit, aby jejich označení obsahovalo dostatečné a přiměřené informace o bezpečném použití. Pro určité pyrotechnické výrobky je třeba stanovit, že mají být dostupné pouze oprávněným odborníkům s potřebnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi. Pokud jde o požadavky na označení pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech, měla by být zohledněna současná praxe i skutečnost, že tyto výrobky jsou dodávány výhradně profesionálním uživatelům.

(10)

Používání pyrotechnických výrobků, a zejména zábavní pyrotechniky, podléhá v jednotlivých členských státech značně rozdílným kulturním zvykům a tradicím. Proto je nezbytné, aby členské státy měly možnost přijmout vnitrostátní opatření k omezení používání nebo prodeje některých kategorií zábavní pyrotechniky široké veřejnosti z důvodu ochrany veřejného pořádku nebo bezpečnosti.

(11)

U pyrotechnických výrobků je vhodné za účelem ochrany spotřebitelů a předcházení nehodám stanovit základní požadavky na bezpečnost.

(12)

Odpovědnost za zajištění souladu pyrotechnických výrobků s touto směrnicí, a zejména se základními požadavky na bezpečnost, by měl mít výrobce. Pokud výrobce není usazen ve Společenství, měla by fyzická či právnická osoba dovážející pyrotechnické výrobky do Společenství zajistit, že výrobce dodržel své povinnosti uložené touto směrnicí, nebo by měla všechny povinnosti výrobce sama převzít.

(13)

Jsou-li splněny základní požadavky na bezpečnost, neměly by mít členské státy možnost zakazovat, omezovat nebo bránit volnému pohybu pyrotechnických výrobků. Tato směrnice by se měla použít, aniž by byly dotčeny vnitrostátní právní předpisy o udělování licencí výrobcům, distributorům a dovozcům členskými státy.

(14)

Aby se usnadnil postup prokazování shody se základními požadavky na bezpečnost, vypracovávají se harmonizované normy pro návrh, výrobu a zkoušení pyrotechnických výrobků.

(15)

Evropské harmonizované normy vypracovává, přijímá a upravuje Výbor pro evropskou normalizaci (CEN), Výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI). Tyto organizace jsou uznávány jako oprávněné k přijímání harmonizovaných norem, které vypracovávají v souladu s obecnými pravidly pro spolupráci mezi těmito organizacemi a Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (7) a v souladu s postupem stanoveným směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (8). Pokud jde o pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech, měla by být zohledněna mezinárodní orientace evropského automobilového dodavatelského průmyslu tím, že se vezmou v úvahu příslušné mezinárodní normy ISO.

(16)

V souladu s „Novým přístupem k technické harmonizaci a normalizaci“ by se u pyrotechnických výrobků vyrobených v souladu s harmonizovanými normami mělo využívat toho, že se u nich předpokládá shoda se základními požadavky na bezpečnost uvedenými v této směrnici.

(17)

Rozhodnutím 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a pravidel pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace (9), zavedla Rada harmonizované způsoby uplatňování postupů posuzování shody. Uplatňování těchto modulů na pyrotechnické výrobky umožní určit odpovědnost výrobců a subjektů podílejících se na postupu posuzování shody zohledněním povahy dotčených pyrotechnických výrobků.

(18)

Skupiny pyrotechnických výrobků, které mají podobnou konstrukci, funkci nebo chování, by měly oznámené subjekty posuzovat jako soubory výrobků.

(19)

Za účelem uvedení na trh by měly být pyrotechnické výrobky opatřeny označením CE, které prokazuje jejich shodu s touto směrnicí, aby se mohly volně pohybovat v rámci Společenství.

(20)

Podle „Nového přístupu k technické harmonizaci a normalizaci“ je k možnosti napadení shody pyrotechnických výrobků nebo nesouladu nezbytný postup využití ochranné doložky. Členské státy by proto měly přijmout všechna vhodná opatření, aby zakázaly nebo omezily uvádění výrobků opatřených označením CE na trh nebo aby je stáhly z trhu, pokud tyto výrobky ohrožují zdraví a bezpečnost spotřebitelů, jsou-li používány k určenému účelu.

(21)

Co se týče bezpečnosti při přepravě, vztahují se na pravidla o přepravě pyrotechnických výrobků mezinárodní úmluvy a dohody, včetně doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí.

(22)

Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce ukládané v případě porušení ustanovení vnitrostátního práva přijatých na základě této směrnice a zajistit jejich provádění. Tyto sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(23)

Je v zájmu výrobců a dovozců, aby dodávali bezpečné výrobky a předešli nákladům spojené s odpovědností za vadné výrobky způsobující škody jednotlivcům a soukromému majetku. Z tohoto hlediska směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (10) doplňuje tuto směrnici, protože stanovuje přísný režim odpovědnosti výrobců a dovozců a zajišťuje odpovídající úroveň ochrany spotřebitelů. Dále tato směrnice stanoví, že oznámené subjekty by měly být odpovídajícím způsobem pojištěny z hlediska jejich profesionální činnosti, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za zkoušky přímo odpovědný sám členský stát.

(24)

Je nezbytné stanovit přechodné období, aby bylo možno postupně přizpůsobit vnitrostátní právní předpisy v určených oblastech. Výrobcům a dovozcům je třeba poskytnout čas na to, aby využili veškerých svých práv podle vnitrostátních předpisů platných před vstupem této směrnice v platnost, např. prodat své zásoby již vyrobených výrobků. Zvláštní přechodná období stanovená pro použití této směrnice by kromě toho poskytla dodatečnou dobu na přijetí harmonizovaných norem a zajistila by rychlé provedení této směrnice tak, aby se posílila ochrana spotřebitelů.

(25)

Jelikož cílů této směrnice nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(26)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (11).

(27)

Zejména je třeba Komisi zmocnit k přijetí opatření Společenství týkajících se doporučení Organizace spojených národů, požadavků na označování pyrotechnických výrobků a přizpůsobení příloh II a III technickému pokroku s ohledem na požadavky na bezpečnost a postupy posuzování shody. Jelikož uvedená opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice nebo doplnit ji o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(28)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (12) se členské státy vybízejí k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Cíle a oblast působnosti

1.   Tato směrnice stanoví pravidla určená k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu při současném zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví, veřejného zabezpečení a ochrany a bezpečnosti spotřebitelů, a to s ohledem na příslušná hlediska týkající se ochrany životního prostředí.

2.   Tato směrnice stanoví základní požadavky na bezpečnost, které musí pyrotechnické výrobky s ohledem na uvedení na trh splňovat.

3.   Tato směrnice se vztahuje na pyrotechnické výrobky vymezené v čl. 2 bodech 1 až 5.

4.   Tato směrnice se nevztahuje na:

a)

pyrotechnické výrobky, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů určeny k nekomerčnímu využití ozbrojenými silami, policií nebo hasičskými sbory;

b)

zařízení spadající do oblasti působnosti směrnice 96/98/ES;

c)

pyrotechnické výrobky určené pro použití v leteckém a kosmickém průmyslu;

d)

bouchací kapsle určené výhradně pro hračky spadající do oblasti působnosti směrnice Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček (13);

e)

výbušniny spadající do oblasti působnosti směrnice 93/15/EHS;

f)

střelivo, čímž se rozumí náboje, hnací náplně a slepé náboje používané v ručních a jiných střelných zbraních a dělostřelectvem.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1)

„pyrotechnickým výrobkem“ jakýkoli výrobek obsahující výbušné látky nebo výbušnou směs látek určený k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí;

2)

„uvedením na trh“ první předání jednotlivého výrobku k dispozici na trh Společenství, za úplatu nebo zdarma, za účelem jeho distribuce nebo použití. Zábavní pyrotechnika vyrobená pro vlastní potřebu výrobce, kterou členský stát schválí pro používání na svém území, se za uvedenou na trh nepovažuje;

3)

„zábavní pyrotechnikou“ pyrotechnické výrobky určené k zábavným účelům;

4)

„divadelními pyrotechnickými výrobky“ pyrotechnické výrobky určené pro použití na scénách uvnitř budov i na venkovních scénách, včetně filmových a televizních produkcí, nebo pro podobné použití;

5)

„pyrotechnickými výrobky pro použití ve vozidlech“ součásti bezpečnostních zařízení ve vozidlech, které obsahují pyrotechnické látky používané k aktivaci těchto či jiných zařízení;

6)

„výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která navrhuje nebo vyrábí pyrotechnický výrobek, nebo která takový výrobek dala navrhnout či vyrobit, s cílem uvést jej na trh pod vlastním jménem nebo ochrannou známkou;

7)

„dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která v rámci své podnikatelské činnosti dává poprvé pyrotechnický výrobek pocházející ze třetí země k dispozici na trh Společenství;

8)

„distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, která v rámci své podnikatelské činnosti dává pyrotechnický výrobek k dispozici na trh;

9)

„harmonizovanou normou“ evropská norma přijatá evropským normalizačním orgánem na základě zmocnění Komisí v souladu s postupy stanovenými směrnicí 98/34/ES, jejíž dodržování není závazné;

10)

„osobou s odbornými znalostmi“ osoba, které členský stát udělil oprávnění k manipulaci se zábavní pyrotechnikou kategorie 4, s divadelními pyrotechnickými výrobky kategorie T2 nebo s ostatními pyrotechnickými výrobky kategorie P2, jak jsou vymezeny v článku 3, nebo k jejich používání na svém území.

Článek 3

Zařazení do kategorií

1.   Výrobce zařadí pyrotechnické výrobky do kategorií podle druhu použití nebo podle jejich účelu a stupně nebezpečnosti, včetně úrovně hluku. Oznámené subjekty uvedené v článku 10 potvrdí zařazení do kategorií jako součást postupů posuzování shody podle článku 9.

Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií:

a)

Zábavní pyrotechnika

kategorie 1:

zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov;

kategorie 2:

zábavní pyrotechnika, která přestavuje malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách;

kategorie 3:

zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví;

kategorie 4:

zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určena pro použití pouze osobami s odbornými znalostmi (obvykle nazývaná „zábavní pyrotechnika pro profesionální použití“) a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví.

b)

Divadelní pyrotechnické výrobky

kategorie T1:

pyrotechnické výrobky pro použití na scéně, které představují malé nebezpečí;

kategorie T2:

pyrotechnické výrobky pro použití na scéně, které jsou určeny pro použití pouze osobami s odbornými znalostmi.

c)

Ostatní pyrotechnické výrobky

kategorie P1:

pyrotechnické výrobky jiné než zábavní pyrotechnika a divadelní pyrotechnické výrobky, které představují malé nebezpečí;

kategorie P2:

pyrotechnické výrobky jiné než zábavní pyrotechnika a divadelní pyrotechnické výrobky, které jsou určeny pro manipulaci nebo použití pouze osobami s odbornými znalostmi.

2.   Členské státy uvědomí Komisi o postupech, jimiž určují osoby s odbornými znalostmi a udělují jim oprávnění.

Článek 4

Povinnosti výrobce, dovozce a distributora

1.   Výrobci zajistí, aby pyrotechnické výrobky uváděné na trh splňovaly základní požadavky na bezpečnost stanovené v příloze I.

2.   Jestliže výrobce není usazen ve Společenství, dovozce pyrotechnických výrobků zajistí, že výrobce splnil své povinnosti podle této směrnice, nebo tyto povinnosti sám převezme.

Pokud jde o tyto povinnosti, mohou orgány a subjekty ve Společenství volat k odpovědnosti dovozce.

3.   Distributoři jednají s náležitou péčí v souladu s platným právem Společenství. Zejména ověří, že je pyrotechnický výrobek opatřen požadovaným označením (požadovanými označeními) shody a jsou k němu přiloženy požadované dokumenty.

4.   Výrobci pyrotechnických výrobků:

a)

předloží pyrotechnický výrobek oznámenému subjektu uvedenému v článku 10, který provede posouzení shody v souladu s článkem 9, a

b)

připojí označení CE podle článku 11 a označí pyrotechnický výrobek v souladu s články 12 nebo 13.

Článek 5

Uvádění na trh

1.   Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby pyrotechnické výrobky mohly být uváděny na trh pouze tehdy, pokud splňují požadavky této směrnice, jsou opatřeny označením CE a splňují požadavky týkající se posuzování shody.

2.   Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby pyrotechnické výrobky nebyly opatřeny označením CE neoprávněně.

Článek 6

Volný pohyb

1.   Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh těch pyrotechnických výrobků, které splňují požadavky této směrnice.

2.   Tato směrnice nevylučuje přijetí opatření členskými státy s cílem zakázat nebo omezit držení a používání zábavní pyrotechniky kategorií 2 a 3, divadelních pyrotechnických výrobků a ostatních pyrotechnických výrobků nebo jejich prodej široké veřejnosti, která jsou odůvodněna veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo zabezpečením nebo ochranou životního prostředí.

3.   Na veletrzích, výstavách a při předváděcích akcích za účelem uvádění pyrotechnických výrobků na trh nesmějí členské státy bránit předvádění a používání pyrotechnických výrobků, které nejsou v souladu s touto směrnicí, pokud jsou viditelně opatřeny označením, které nese jméno dotčeného veletrhu, výstavy nebo předváděcí akce a které informuje o tom, že výrobky neodpovídají této směrnici a jsou neprodejné, dokud nebudou výrobcem, pokud je usazený ve Společenství, nebo dovozcem uvedeny do souladu s touto směrnicí. Při uvedených akcích se přijmou vhodná bezpečnostní opatření v souladu s případnými požadavky, které stanoví příslušný orgán dotčeného členského státu.

4.   Členské státy nesmějí bránit volnému pohybu a používání pyrotechnických výrobků vyrobených za účelem výzkumu, vývoje a zkoušení, které nejsou v souladu s touto směrnicí, pokud jsou viditelně opatřeny označením s informací o tom, že neodpovídají této směrnici a jsou určeny pouze k výzkumu, vývoji a zkoušení.

Článek 7

Věkové hranice

1.   Pyrotechnické výrobky se nesmějí prodávat či jinak poskytovat spotřebitelům, kteří nedosáhli níže uvedené věkové hranice:

a)

zábavní pyrotechnika

kategorie 1: 12 let,

kategorie 2: 16 let,

kategorie 3: 18 let;

b)

ostatní pyrotechnické výrobky a divadelní pyrotechnické výrobky

kategorie T1 a P1: 18 let.

2.   Členské státy mohou věkové hranice podle odstavce 1 zvýšit, je-li to odůvodněno veřejným pořádkem, bezpečností nebo zabezpečením. Členské státy mohou rovněž u osob odborně vyškolených nebo osob, které takovéto školení absolvují, věkovou hranici snížit.

3.   Výrobci, dovozci a distributoři nesmějí prodávat nebo jinak poskytovat níže uvedené pyrotechnické výrobky osobám jiným než osobám s odbornými znalostmi:

a)

zábavní pyrotechnika kategorie 4,

b)

ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P2 a divadelní pyrotechnické výrobky kategorie T2.

Článek 8

Harmonizované normy

1.   Komise může v souladu s postupem stanoveným ve směrnici 98/34/ES požádat evropské normalizační orgány, aby na podporu této směrnice vypracovaly nebo přepracovaly evropské normy, nebo vyzvat příslušné mezinárodní orgány, aby vypracovaly nebo přepracovaly mezinárodní normy.

2.   Odkazy na takové harmonizované normy Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

3.   Členské státy zajistí uznání a přijetí harmonizovaných norem zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie. Členské státy považují pyrotechnické výrobky spadající do oblasti působnosti této směrnice, které jsou v souladu s příslušnými vnitrostátními normami provádějícími harmonizované normy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, za splňující základní požadavky na bezpečnost stanovené v příloze I. Členské státy zveřejní odkazy na vnitrostátní normy, jimiž uvedené harmonizované normy přejímají.

Přejímají-li členské státy harmonizované normy vnitrostátními předpisy, zveřejní čísla odkazů na tyto předpisy.

4.   Pokud má členský stát nebo Komise za to, že harmonizované normy uvedené v odstavci 2 tohoto článku nesplňují v plném rozsahu základní požadavky na bezpečnost stanovené v příloze I, předloží Komise nebo dotyčný členský stát předloží záležitost s udáním důvodů stálému výboru zřízenému směrnicí 98/34/ES. Výbor zaujme stanovisko do šesti měsíců od předložení záležitosti. Na základě stanoviska stálého výboru Komise uvědomí členské státy o opatřeních, která mají být přijata ohledně harmonizovaných norem a jejich zveřejnění podle odstavce 2.

Článek 9

Postupy posuzování shody

K posouzení shody pyrotechnických výrobků použije výrobce jeden z těchto postupů:

a)

ES přezkoušení typu (modul B) podle oddílu 1 přílohy II a podle volby výrobce buď:

i)

shodu s typem (modul C) podle oddílu 2 přílohy II, nebo

ii)

zabezpečování jakosti výroby (modul D) podle oddílu 3 přílohy II, nebo

iii)

zabezpečování jakosti výrobků (modul E) podle oddílu 4 přílohy II, nebo

b)

ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G) podle oddílu 5 přílohy II, nebo

c)

plné zabezpečování jakosti výrobků (modul H) podle oddílu 6 přílohy II, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 4.

Článek 10

Oznámené subjekty

1.   Členské státy sdělí Komisi a ostatním členským státům, které subjekty jmenovaly pro provádění postupů posuzování shody podle článku 9, s uvedením zvláštních úkolů, k jejichž provádění byly tyto subjekty jmenovány, a identifikačních čísel, která jim byla Komisí přidělena.

2.   Komise zveřejní na své internetové stránce seznam oznámených subjektů, společně s jejich identifikačními čísly a úkoly, kterými byly pověřeny. Komise zajistí, aby tento seznam byl aktualizován.

3.   Členské státy použijí minimální kritéria stanovená v příloze III pro posuzování subjektů, které mají být oznámeny Komisi. O subjektech, které splňují kritéria pro posouzení stanovená v příslušných harmonizovaných normách, se předpokládá, že splňují příslušná minimální kritéria.

4.   Členský stát, který subjekt oznámil, toto oznámení odvolá, pokud zjistí, že tento subjekt již nesplňuje minimální kritéria uvedená odstavci 3. Neprodleně o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi.

5.   Jestliže je oznámení subjektu odvoláno, ověření shody a podklady pro posouzení shody vystavené dotyčným subjektem zůstávají nadále v platnosti, pokud se nezjistí, že existuje bezprostřední a přímé riziko pro zdraví a bezpečnost.

6.   Komise zveřejní na své internetové stránce, že je oznámení dotčeného subjektu odvoláno.

Článek 11

Povinnost připojit označení CE

1.   Po úspěšném posouzení shody podle článku 9 připojí výrobci označení CE, a to viditelně, čitelně a nesmazatelně, přímo na samotný pyrotechnický výrobek, nebo není-li to možné, na identifikační štítek připevněný k pyrotechnickému výrobku nebo na obal. Identifikační štítek musí být vyroben tak, aby nemohl být znovu použit.

Vzor, který se použije pro označení CE, musí být v souladu s rozhodnutím 93/465/EHS.

2.   Pyrotechnické výrobky nesmějí být opatřovány značkami nebo nápisy, které by mohly uvádět třetí strany v omyl, pokud jde o význam a tvar označení CE. Jakékoliv jiné označení může být k pyrotechnickému výrobku připojeno za předpokladu, že tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE.

3.   Pokud se na pyrotechnické výrobky vztahují jiné právní předpisy Společenství, které se týkají jiných aspektů označení CE a které stanoví jeho připojení, musí toto označení uvádět, že u o uvedených výrobcích se předpokládá, že splňují rovněž ustanovení jiných právních předpisů, které se na ně vztahují.

Článek 12

Označování jiných výrobků než pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech

1.   Výrobci zajistí, aby jiné pyrotechnické výrobky než pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech byly řádně viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny v úředním jazyku či jazycích členského státu, v němž se má výrobek prodávat spotřebitelům.

2.   Označení pyrotechnických výrobků musí obsahovat alespoň jméno a adresu výrobce, nebo není-li výrobce usazen ve Společenství, jméno výrobce a jméno a adresu dovozce, název a druh výrobku, minimální věkové hranice uvedené v čl. 7 odst. 1 a 2, příslušnou kategorii a návod k použití, u zábavní pyrotechniky kategorií 3 a 4 rok výroby a případně údaje o bezpečné vzdálenosti. Označení musí obsahovat čistou hmotnost výbušniny (NEQ) aktivního výbušného materiálu.

3.   U zábavní pyrotechniky musí být kromě uvedeny alespoň tyto údaje:

kategorie 1:

je-li to vhodné, údaj „pouze pro venkovní použití“ a minimální bezpečná vzdálenost,

kategorie 2:

údaj „pouze pro venkovní použití“ a případně minimální bezpečná vzdálenost či vzdálenosti,

kategorie 3:

údaj „pouze pro venkovní použití“ a minimální bezpečná vzdálenost či vzdálenosti,

kategorie 4:

údaj „pouze pro použití osobami s odbornými znalostmi“ a minimální bezpečná vzdálenost či vzdálenosti.

4.   U divadelních pyrotechnických výrobků musí být kromě toho uvedeny alespoň tyto údaje:

kategorie T1:

je-li to vhodné, údaj „pouze pro venkovní použití“ a minimální bezpečná vzdálenost,

kategorie T2:

údaj „pouze pro použití osobami s odbornými znalostmi“ a minimální bezpečná vzdálenost či vzdálenosti.

5.   Není-li na pyrotechnickém výrobku dostatek místa, aby bylo možno splnit požadavky na označování podle odstavců 2 až 4, uvedou se dané informace na nejmenší části balení.

6.   Tento článek se nepoužije na pyrotechnické výrobky, které jsou předváděny na veletrzích, výstavách a předváděcích akcích za účelem uvádění pyrotechnických výrobků na trh v souladu s čl. 6 odst. 3 nebo na pyrotechnické výrobky vyrobené za účelem výzkumu, vývoje a zkoušení v souladu s čl. 6 odst. 4.

Článek 13

Označování pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech

1.   Označení pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech musí uvádět jméno výrobce, nebo není-li výrobce usazen na území Společenství, jméno dovozce, název a druh výrobku a bezpečnostní pokyny.

2.   Není-li na pyrotechnickém výrobku pro použití ve vozidlech dostatek místa, aby bylo možno splnit požadavky na označování podle odstavce 1, uvedou se dané informace na balení.

3.   Bezpečnostní list sestavený v souladu s přílohou směrnice Komise 2001/58/ES ze dne 27. července 2001, kterou se podruhé mění směrnice 91/155/EHS (14) se profesionálním uživatelům dodávají v jazyce, který požadují.

Bezpečnostní list lze dodat v tištěné nebo elektronické podobě za předpokladu, že příjemce má prostředky potřebné k přístupu k němu.

Článek 14

Dozor nad trhem

1.   Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby pyrotechnické výrobky mohly být uváděny na trh pouze tehdy, pokud – jsou-li řádně skladovány a použity k určenému účelu – neohrožují zdraví a bezpečnost osob.

2.   Členské státy provádějí pravidelné kontroly pyrotechnických výrobků při vstupu na území Společenství a v místech skladování a výroby.

3.   Členské státy přijmou vhodná opatření k zajištění toho, aby při přepravě pyrotechnických výrobků v rámci Společenství byly splněny požadavky této směrnice na bezpečnost, veřejné zabezpečení a ochranu.

4.   Členské státy zajišťují a vykonávají příslušný dozor nad výrobky uváděnými na trh, přičemž patřičně zohlední předpoklad shody výrobků opatřených označením CE.

5.   Členské státy informují každoročně Komisi o své činnosti v oblasti dozoru nad trhem.

6.   Pokud členský stát zjistí, že pyrotechnický výrobek opatřený označením CE, k němuž je připojeno ES prohlášení o shodě a který je používán v souladu s určeným účelem může ohrozit zdraví a bezpečnost osob, přijme veškerá vhodná prozatímní opatření ke stažení takovéhoto výrobku z trhu, k zákazu jeho uvádění na trh nebo k omezení jeho volného pohybu. Členský stát o tom neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

7.   Komise na svých internetových stránkách zveřejní názvy výrobků, které byly v souladu s odstavcem 6 staženy z trhu, zakázány nebo jejichž uvádění na trh podléhá omezení.

Článek 15

Rychlé informace o výrobcích představujících vážná rizika

Jestliže má členský stát dostatečné důvody domnívat se, že pyrotechnický výrobek představuje vážné riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob ve Společenství, uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy a provede patřičné vyhodnocení. Uvědomí Komisi a ostatní členské státy o podkladech pro vyhodnocení a o jeho výsledcích.

Článek 16

Ochranná doložka

1.   Pokud členský stát nesouhlasí s prozatímními opatřeními, která přijal jiný členský stát podle čl. 14 odst. 6, nebo pokud se Komise domnívá, že tato opatření jsou v rozporu s právními předpisy Společenství, konzultuje Komise bezodkladně všechny zúčastněné strany, opatření vyhodnotí a zaujme postoj k tomu, zda jsou opatření odůvodněná. Komise uvědomí o svém postoji členské státy a informuje zúčastněné strany.

Má-li Komise za to, že vnitrostátní opatření jsou odůvodněná, přijmou ostatní členské státy nezbytná opatření k zajištění toho, aby nebezpečný výrobek byl stažen z jejich vnitrostátního trhu, a informují o tom Komisi.

Má-li Komise za to, že vnitrostátní opatření odůvodněná nejsou, dotyčný členský stát je zruší.

2.   Pokud se prozatímní opatření uvedená v odstavci 1 zakládají na nedostatcích v harmonizovaných normách, postoupí Komise záležitost stálému výboru zřízenému směrnicí 98/34/ES, jestliže členský stát, který opatření přijal, na jejich zachování trvá, a Komise nebo tento členský stát zahájí postup podle článku 8.

3.   Jestliže je nevyhovující pyrotechnický výrobek opatřen označením CE, přijme příslušný členský stát vhodná opatření proti každému, kdo označení připojil, a uvědomí o tom Komisi. Komise uvědomí ostatní členské státy.

Článek 17

Opatření vedoucí k zamítnutí nebo omezení

1.   Jakékoli opatření přijaté podle této směrnice s cílem

a)

zakázat nebo omezit uvádění výrobku na trh nebo

b)

stáhnout výrobek z trhu

musí uvádět přesné důvody, na nichž se zakládá. Takové opatření se neprodleně oznámí dotčené straně spolu s poučením o opravných prostředcích, které má k dispozici podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného členského státu, a o lhůtách, které se na tyto opravné prostředky vztahují.

2.   V případě opatření podle odstavce 1 má dotčená strana možnost předložit své stanovisko předem, ledaže tato konzultace není možná vzhledem k naléhavosti opatření, jež má být přijato, zejména z důvodu veřejného zdraví nebo požadavků na bezpečnost.

Článek 18

Prováděcí opatření

1.   Regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 2 se přijímají tato opatření určená ke změně jiných než podstatných prvků této směrnice, mimo jiné jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky:

a)

úpravy nezbytné k zohlednění budoucích změn v doporučeních OSN;

b)

přizpůsobení příloh II a III technickému pokroku;

c)

úpravy požadavků na označování stanovených v článcích 12 a 13.

2.   Regulativním postupem podle čl. 19 odst. 3 se přijímají tato opatření:

a)

vytvoření systému sledovatelnosti včetně registračního čísla a rejstříku na úrovni EU, aby byla umožněna identifikace druhů pyrotechnických výrobků a jejich výrobců;

b)

vytvoření společných kritérií pro pravidelné shromažďování a aktualizaci údajů o nehodách souvisejících s pyrotechnickými výrobky.

Článek 19

Výbor

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 20

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých podle této směrnice a zajistí jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Členské státy rovněž přijmou nezbytná opatření, která jim umožní zadržet zásilky pyrotechnických výrobků, které nejsou v souladu s touto směrnicí.

Článek 21

Provedení

1.   Členské státy do 4. ledna 2010 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění ustanovení těchto předpisů.

2.   Budou tyto předpisy používat nejpozději od 4. července 2010 v případě zábavní pyrotechniky kategorie 1, 2 a 3 a nejpozději od 4. července 2013 v případě ostatních pyrotechnických výrobků, zábavní pyrotechniky kategorie 4 a divadelních pyrotechnických výrobků.

3.   Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

4.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

5.   Vnitrostátní povolení udělená před příslušným dnem uvedeným v odstavci 2 jsou na území členského státu, jenž povolení vydal, nadále platná až do svého pozbytí platnosti nebo až deset let od vstupu této směrnice v platnost, podle toho, co nastane dříve.

6.   Odchylně od odstavce 5 jsou vnitrostátní povolení pro pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidlech udělená před příslušným dnem uvedeným v odstavci 2 platná až do svého pozbytí platnosti.

Článek 22

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 23

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Bruselu dne 23. května 2007.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

G. GLOSER


(1)  Úř. věst. C 195, 18.8.2006, s. 7.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 30. listopadu 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2007.

(3)  Úř. věst. L 121, 15.5.1993, s. 20. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 10, 14.1.1997, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 97).

(5)  Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 25. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/84/ES (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 53).

(6)  Úř. věst. C 136, 4.6.1985, s. 1.

(7)  Úř. věst. C 91, 16.4.2003, s. 7.

(8)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná Aktem o přistoupení z roku 2003.

(9)  Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 23.

(10)  Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/34/ES (Úř. věst. L 141, 4.6.1999, s. 20).

(11)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

(12)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 212, 7.8.2001, s. 24.


PŘÍLOHA I

Základní požadavky na bezpečnost

1.

Každý pyrotechnický výrobek musí dosahovat funkčních vlastností uvedených výrobcem a sdělených oznámenému subjektu, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a spolehlivost.

2.

Každý pyrotechnický výrobek musí být navržen a vyroben tak, aby bylo možné ho bezpečně zneškodnit vhodným postupem s minimálními vlivem na životní prostředí.

3.

Každý pyrotechnický výrobek musí řádně fungovat, je-li používán k určenému účelu.

Každý pyrotechnický výrobek musí být zkoušen za reálných podmínek. Pokud to není možné provést laboratorně, je nutno provádět zkoušky za podmínek, při kterých má být tento výrobek používán.

Níže uvedené informace a případně i vlastnosti musí být vzaty v úvahu nebo přezkoušeny:

a)

Návrh, konstrukce a charakteristické vlastnosti, včetně podrobného chemického složení (hmotnost a procentuální podíl použitých látek) a rozměry.

b)

Fyzikální a chemická stabilita pyrotechnického výrobku za všech obvyklých, předvídatelných podmínek okolního prostředí.

c)

Citlivost k běžné předvídatelné manipulaci a přepravě.

d)

Slučitelnost všech složek s ohledem na jejich chemickou stabilitu.

e)

Odolnost pyrotechnického výrobku proti vlhkosti, je-li pyrotechnický výrobek určen pro použití ve vlhku nebo mokru a může-li jeho bezpečnost nebo spolehlivost být nepříznivě ovlivněna vlhkostí.

f)

Odolnost vůči nízkým a vysokým teplotám, je-li pyrotechnický výrobek určen ke skladování nebo používání při těchto teplotách a může-li jeho bezpečnost nebo spolehlivost být nepříznivě ovlivněna ochlazením nebo zahřátím některé složky nebo pyrotechnického výrobku jako celku.

g)

Bezpečnostní charakteristiky proti předčasné či neúmyslné iniciaci nebo zážehu.

h)

Vhodné pokyny, a je-li to zapotřebí, i označení, pokud jde o bezpečné zacházení, skladování, používání (včetně bezpečných vzdáleností) a zneškodňování, a to v úředním jazyce nebo jazycích přijímajícího členského státu.

i)

Schopnost pyrotechnického výrobku, jeho obalu a ostatních složek odolávat poškození při skladování za běžných, předvídatelných podmínek.

j)

Specifikace všech potřebných zařízení a pomůcek a návod k použití pro spolehlivou a bezpečnou funkci pyrotechnického výrobku.

Během dopravy a běžné manipulace by pyrotechnické výrobky měly obsahovat pyrotechnickou slož, nestanoví-li pokyny výrobce jinak.

4.

Pyrotechnické výrobky nesmí obsahovat:

a)

komerční trhaviny, kromě černého střelného prachu nebo zábleskové složky;

b)

vojenské výbušniny.

5.

Jednotlivé skupiny pyrotechnických výrobků musí rovněž splňovat alespoň tyto požadavky:

A.   Zábavní pyrotechnika

1.

Výrobce rozdělí zábavní pyrotechniku do různých kategorií podle článku 3 podle čistého výbušného obsahu, bezpečných vzdáleností, úrovně hluku a podobně. Kategorie musí být zřetelně uvedena na označení.

a)

U zábavní pyrotechniky kategorie 1 musí být splněny tyto podmínky:

i)

bezpečná vzdálenost musí být alespoň 1 m. Tato bezpečná vzdálenost však případně může být kratší,

ii)

maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB (A, imp.) nebo odpovídající úroveň hluku změřenou jinou vhodnou metodou,

iii)

kategorie 1 nesmí zahrnovat petardy, baterie petard, zábleskové petardy a baterie zábleskových petard,

iv)

bouchací kuličky v kategorii 1 nesmí obsahovat víc než 2,5 mg třaskavého stříbra.

b)

U zábavní pyrotechniky kategorie 2 musí být splněny tyto podmínky:

i)

bezpečná vzdálenost musí být alespoň 8 m. Tato bezpečná vzdálenost však případně může být kratší,

ii)

maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB (A, imp.) nebo odpovídající úroveň hluku změřenou jinou vhodnou metodou.

c)

U zábavní pyrotechniky kategorie 3 musí být splněny tyto podmínky:

i)

bezpečná vzdálenost musí být alespoň 15 m. Tato bezpečná vzdálenost však případně může být kratší,

ii)

maximální úroveň hluku v bezpečné vzdálenosti nesmí překročit 120 dB (A, imp.) nebo odpovídající úroveň hluku změřenou jinou vhodnou metodou.

2.

Zábavní pyrotechnika může být vyráběna pouze z takových materiálů, které minimalizují riziko poškození zdraví, majetku či životního prostředí plynoucí z úlomků.

3.

Způsob iniciace musí být zřetelně viditelný nebo musí být uveden na označení či v pokynech.

4.

Zábavní pyrotechnika se nesmí pohybovat nevypočitatelným a nepředvídatelným způsobem.

5.

Zábavní pyrotechnika kategorie 1, 2 a 3 musí být chráněna proti neúmyslné iniciaci buď ochranným krytem, obalem nebo konstrukcí výrobku. Zábavní pyrotechnika kategorie 4 musí být chráněna proti neúmyslné iniciaci způsobem, který určí výrobce.

B.   Ostatní pyrotechnické výrobky

1.

Pyrotechnické výrobky musí být navrženy tak, aby při běžném použití minimalizovaly riziko poškození zdraví, majetku a životního prostředí.

2.

Způsob iniciace musí být zřetelně viditelný nebo musí být uveden na označení či v pokynech.

3.

Pyrotechnický výrobek musí být navržen tak, aby bylo minimalizováno riziko poškození zdraví, majetku a životního prostředí plynoucí z úlomků v případě neúmyslné iniciace.

4.

Pyrotechnický výrobek musí řádně fungovat až do výrobcem uvedeného data spotřeby.

C.   Zapalovací zařízení

1.

Zapalovací zařízení musí být při použití za běžných, předvídatelných podmínek schopna spolehlivé iniciace a musí mít dostatečnou iniciační schopnost.

2.

Zapalovací zařízení musí být za běžných, předvídatelných podmínek skladování a použití chráněna před elektrostatickým výbojem.

3.

Elektrické palníky musí být za běžných, předvídatelných podmínek skladování a použití chráněny před elektromagnetickými poli při skladování a použití za běžných, předvídatelných podmínek.

4.

Obal zápalnic musí mít potřebnou mechanickou pevnost a zajišťovat odpovídající ochranu výbušné náplně při běžném, předvídatelném mechanickém namáhání.

5.

U výrobku musí být uvedeny doby hoření zápalnice.

6.

U výrobku musí být uvedeny elektrické charakteristiky (např. bezpečný proud, odpor atd.) elektrických palníků.

7.

Přívodní vodiče elektrických palníků musí být dostatečně izolovány a jejich mechanická pevnost včetně uchycení v samotném palníku musí odpovídat předpokládanému použití.


PŘÍLOHA II

Postupy posuzování shody

1.   MODUL B: ES přezkoušení typu

1.

Tento modul popisuje část postupu, při níž oznámený subjekt zjišťuje a osvědčuje, že reprezentativní vzorek předpokládané výroby splňuje příslušná ustanovení směrnice 2007/23/ES.

2.

Výrobce musí podat u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o ES přezkoušení typu.

Žádost musí obsahovat:

a)

jméno a adresu výrobce;

b)

písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu;

c)

technickou dokumentaci podle bodu 3.

Žadatel dá oznámenému subjektu k dispozici reprezentativní vzorek předpokládané výroby (dále jen „typ“). Oznámený subjekt může požadovat další vzorky, jestliže to program zkoušek vyžaduje.

3.

Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody výrobku s požadavky této směrnice. Technická dokumentace musí v míře nezbytné pro takové posouzení zahrnovat návrh, výrobu a fungování výrobku a v míře nezbytné pro posouzení musí obsahovat:

a)

celkový popis typu;

b)

koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů atd.;

c)

popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování výrobku;

d)

seznam harmonizovaných norem podle článku 8 této směrnice, které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení zvolených ke splnění základních požadavků této směrnice na bezpečnost, pokud nebyly použity harmonizované normy podle článku 8 této směrnice;

e)

výsledky konstrukčních výpočtů, provedených kontrol atd.;

f)

protokoly o zkouškách.

4.

Oznámený subjekt:

a)

přezkoumá technickou dokumentaci, ověří, zda byl typ vyroben ve shodě s technickou dokumentací, a určí součásti, které byly navrženy v souladu s příslušnými ustanoveními harmonizovaných norem podle článku 8 této směrnice, jakož i součásti, které byly navrženy, aniž by byla použita příslušná ustanovení těchto harmonizovaných norem;

b)

provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy nebyly použity harmonizované normy podle článku 8 této směrnice, řešení zvolená výrobcem splňují základní požadavky na bezpečnost podle této směrnice;

c)

provede nebo dá provést příslušné kontroly a nezbytné zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy výrobce zvolil použití příslušných harmonizovaných norem, byly tyto normy použity;

d)

dohodne se žadatelem místo, kde budou kontroly a nezbytné zkoušky provedeny.

5.

Pokud typ splňuje ustanovení této směrnice, oznámený subjekt vydá žadateli certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát musí obsahovat jméno a adresu výrobce, výsledky přezkoušení a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu.

K certifikátu musí být přiložen seznam důležitých částí technické dokumentace, jehož jednu kopii uchovává oznámený subjekt.

Odmítne-li oznámený subjekt vydat výrobci certifikát ES přezkoušení typu, tuto skutečnost podrobně odůvodní.

Musí být stanoven postup pro odvolací řízení.

6.

Žadatel informuje oznámený subjekt, u kterého je k dispozici technická dokumentace týkající se certifikátu ES přezkoušení typu, o všech změnách schváleného výrobku, které musí být znovu schváleny, jestliže tyto změny mohou ovlivnit shodu se základními požadavky nebo s podmínkami předepsanými pro jeho používání. Toto dodatečné schválení se vydává formou dodatku k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu.

7.

Každý oznámený subjekt sdělí ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se certifikátů ES přezkoušení typu a dodatků, které vydal nebo které odňal.

8.

Ostatní oznámené subjekty mohou obdržet kopie certifikátů ES přezkoušení typu nebo jejich dodatků. Přílohy k certifikátům musí být uchovávány k dispozici ostatním oznámeným subjektům.

9.

Výrobce spolu s technickou dokumentací uchovává kopie certifikátů ES přezkoušení typu a jejich dodatků po dobu nejméně 10 let od data výroby posledního dotyčného výrobku.

Není-li výrobce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí výrobek na trh.

2.   MODUL C: Shoda s typem

1.

Tento modul popisuje část postupu, při níž výrobce zajišťuje a prohlašuje, že dané pyrotechnické výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce opatří každý pyrotechnický výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě.

2.

Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběného výrobku s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a se základními požadavky na bezpečnost stanovenými v této směrnici.

3.

Výrobce uchovává kopii prohlášení o shodě po dobu nejméně 10 let od data výroby posledního dotčeného výrobku.

Není-li výrobce usazen ve Společenství, povinnost uchovávat technickou dokumentaci k dispozici má osoba, která uvádí výrobek na trh.

4.

Oznámený subjekt zvolený výrobcem provádí nebo dá provádět kontroly výrobků v náhodně zvolených intervalech. Oznámený subjekt odebere na místě odpovídající vzorek hotových výrobků, který musí být zkontrolován a podroben odpovídajícím zkouškám stanoveným v příslušné harmonizované normě podle článku 8 této směrnice nebo rovnocenným zkouškám s cílem ověřit shodu výrobku s požadavky této směrnice. V případech, kdy jeden nebo více kontrolovaných výrobků není ve shodě, oznámený subjekt přijme příslušná opatření.

Na odpovědnost oznámeného subjektu musí výrobce opatřit výrobek identifikačním číslem tohoto subjektu již během výrobního procesu.

3.   MODUL D: Zabezpečování jakosti výroby

1.

Tento modul popisuje postup, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané pyrotechnické výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují požadavky této směrnice. Výrobce opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2.

Výrobce používá schválený systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení hotových výrobků podle bodu 3. Podléhá dozoru podle bodu 4.

3.   Systém jakosti

3.1

Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti pro dané pyrotechnické výrobky.

Žádost musí obsahovat:

a)

všechny příslušné informace o předpokládané kategorii pyrotechnických výrobků;

b)

dokumentaci systému jakosti;

c)

technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.2

Systém jakosti musí zabezpečovat shodu pyrotechnických výrobků s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis

a)

cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost pyrotechnických výrobků;

b)

výrobního procesu, postupů při řízení a zabezpečování jakosti a systematických opatření, která budou použita;

c)

kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti;

d)

záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci a zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků;

e)

prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti pyrotechnických výrobků a nad efektivním fungováním systému jakosti.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá. V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce.

Řádně odůvodněné rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Musí obsahovat výsledky kontrol.

3.4

Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené změně systému jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se požaduje nové posouzení.

Řádně odůvodněné rozhodnutí o posouzení musí být oznámeno výrobci. Musí obsahovat výsledky kontrol.

4.   Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2

Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

a)

dokumentaci systému jakosti;

b)

záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci a zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.3

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neohlášené inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let od data výroby posledního výrobku:

a)

dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 písm. b);

b)

dokumentaci týkající se změn podle druhého pododstavce bodu 3.4;

c)

rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené ve čtvrtém pododstavci bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných nebo odňatých schválení systému jakosti.

4.   MODUL E: Zabezpečování jakosti výrobku

1.

Tento modul popisuje postup, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané pyrotechnické výrobky jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu. Výrobce opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikační číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2.

Výrobce používá schválený systém jakosti pro výstupní kontrolu a zkoušení hotových pyrotechnických výrobků podle bodu 3. Podléhá dozoru podle bodu 4.

3.   Systém jakosti

3.1

Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o posouzení systému jakosti pro své pyrotechnické výrobky.

Žádost musí obsahovat:

a)

všechny příslušné informace o předpokládané kategorii pyrotechnických výrobků;

b)

dokumentaci systému jakosti;

c)

technickou dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.2

Každý pyrotechnický výrobek musí být podle systému jakosti zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky stanovené v příslušné harmonizované normě (normách) podle článku 8 této směrnice nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit jeho shodu s příslušnými požadavky této směrnice.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

a)

cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost výrobků;

b)

kontrol a zkoušek, které budou provedeny po výrobě;

c)

prostředků umožňujících dozor nad efektivním fungováním systému jakosti;

d)

záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci a zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce.

Řádně odůvodněné rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Musí obsahovat výsledky kontrol.

3.4

Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené změně systému jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2 nebo zda se požaduje nové posouzení.

Řádně odůvodněné rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Musí obsahovat výsledky kontrol.

4.   Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2

Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, kontrolu, zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

a)

dokumentaci systému jakosti;

b)

technickou dokumentaci;

c)

záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci a zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

4.3

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neohlášené inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let od data výroby posledního výrobku:

a)

dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 písm. b);

b)

dokumentaci týkající se změn podle druhého pododstavce bodu 3.4;

c)

rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené ve čtvrtém pododstavci bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných nebo odňatých schválení systému jakosti.

5.   MODUL G: Ověřování každého jednotlivého výrobku

1.

Tento modul popisuje postup, kterým výrobce zajišťuje a prohlašuje, že pyrotechnický výrobek, pro který byl vydán certifikát podle bodu 2, splňuje příslušné požadavky této směrnice. Výrobce opatří výrobek označením CE a vypracuje prohlášení o shodě.

2.

Oznámený subjekt zkontroluje každý jednotlivý pyrotechnický výrobek a provede odpovídající zkoušky stanovené v příslušné harmonizované normě (normách) podle článku 8 této směrnice nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit jeho shodu s příslušnými požadavky této směrnice.

Oznámený subjekt opatří nebo dá opatřit každý schválený pyrotechnický výrobek svým identifikačním číslem a vydá písemný certifikát shody vztahující se k provedeným zkouškám.

3.

Účelem technické dokumentace je umožnit posouzení shody s požadavky směrnice a pochopení návrhu, výroby a fungování pyrotechnického výrobku.

Je-li to pro posouzení nezbytné, musí dokumentace obsahovat:

a)

celkový popis typu;

b)

koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav a obvodů;

c)

popisy a vysvětlivky nezbytné pro pochopení koncepčního návrhu, výrobních výkresů a schémat součástí, podsestav a obvodů a fungování pyrotechnického výrobku;

d)

seznam harmonizovaných norem podle článku 8 této směrnice, které byly zcela nebo zčásti použity, a popis řešení zvolených ke splnění základních požadavků této směrnice na bezpečnost, pokud nebyly použity harmonizované normy podle článku 8 této směrnice;

e)

výsledky konstrukčních výpočtů a provedených kontrol;

f)

protokoly o zkouškách.

6.   MODUL H: Plné zabezpečování kvality

1.

Tento modul popisuje postup, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 2, zajišťuje a prohlašuje, že dané výrobky splňují požadavky této směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce nebo jeho dovozce opatří každý výrobek označením CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu odpovědného za dozor podle bodu 4.

2.

Výrobce používá schválený systém jakosti pro konstrukci, výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení hotových výrobků podle bodu 3 a podléhá dozoru podle bodu 4.

3.   Systém jakosti

3.1

Výrobce podá u oznámeného subjektu žádost o posouzení svého systému jakosti.

Žádost musí obsahovat:

a)

všechny příslušné informace o předpokládané kategorii pyrotechnických výrobků;

b)

dokumentaci systému jakosti.

3.2

Systém jakosti musí zabezpečovat shodu výrobku s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis

a)

cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o konstrukci a jakost výrobků;

b)

specifikace technické konstrukce včetně použitých norem, a pokud nebyly plně uplatněny normy uvedené v článku 8 této směrnice, prostředky pro zajištění toho, že byly splněny příslušné základní požadavky směrnice;

c)

technik na kontrolu a hodnocení výsledků vývoje, postupů a systematických opatření, které se použijí pro vývoj výrobků, jež patří do dané kategorie výrobků;

d)

použitého výrobního procesu, postupů při řízení a zabezpečování jakosti a systematických opatření;

e)

kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti;

f)

záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci a zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků;

g)

prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované konstrukce a jakosti pyrotechnických výrobků a nad efektivním fungováním systému jakosti.

3.3

Oznámený subjekt posoudí systém jakosti za účelem určení, zda splňuje požadavky podle bodu 3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá.

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie daného výrobku. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách výrobce.

Řádně odůvodněné rozhodnutí musí být oznámeno výrobci. Musí obsahovat výsledky kontrol.

3.4

Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti a bude jej udržovat, aby byl i nadále přiměřený a účinný.

Výrobce trvale informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé zamýšlené aktualizaci systému jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 3.2, nebo zda se požaduje nové posouzení.

Řádně odůvodněné rozhodnutí o posouzení musí být oznámeno výrobci. Musí obsahovat výsledky kontrol.

4.   Dozor ES, za který odpovídá oznámený subjekt

4.1

Účelem dozoru ES je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.2

Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

a)

dokumentaci systému jakosti;

b)

záznamy o jakosti požadované podle systému jakosti pro oblast vývoje jako např. výsledky analýz, výpočty a testy;

c)

záznamy o jakosti požadované podle systému kvality pro oblast výroby, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci a zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

4.3

Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá systém jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu.

4.4

Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neohlášené inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může v případě potřeby oznámený subjekt provést nebo dát provést zkoušky, aby ověřil, zda systém jakosti řádně funguje. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž protokol o zkoušce.

5.

Výrobce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po dobu nejméně 10 let od data výroby posledního výrobku:

a)

dokumentaci uvedenou v bodu 3.1 písm. b);

b)

dokumentaci týkající se změn podle druhého pododstavce bodu 3.4;

c)

rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené ve čtvrtém pododstavci bodu 3.4 a v bodech 4.3 a 4.4.

6.

Každý oznámený subjekt poskytne ostatním oznámeným subjektům příslušné informace týkající se vydaných nebo odňatých schválení systému jakosti.


PŘÍLOHA III

Minimální kritéria, která mají brát členské státy v úvahu při oznamování subjektů odpovědných za posuzování shody

1.

Subjektem, jeho ředitelem a pracovníky odpovědnými za ověřování nemohou být osoby, které navrhují, vyrábějí, dodávají, užívají nebo dovážejí pyrotechnické výrobky, jejichž inspekci provádějí, ani zplnomocněný zástupce některé z těchto stran. Nesmějí se podílet ani přímo ani jako zplnomocnění zástupci na návrhu, výrobě, uvádění na trh, údržbě nebo dovozu těchto výrobků. To však nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a subjektem.

2.

Subjekt a jeho pracovníci provádějí ověřování na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a technické způsobilosti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky inspekce, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které jsou na výsledcích ověřování zainteresovány.

3.

Subjekt musí mít k dispozici nezbytné pracovníky a vlastnit potřebné vybavení, aby mohl řádně vykonávat správní a technické úkony spojené s ověřováním. Musí mít rovněž přístup k vybavení požadovanému pro zvláštní ověřování.

4.

Pracovníci odpovědní za inspekce musí mít:

a)

řádné technické a odborné vzdělání;

b)

dostatečnou znalost požadavků na provádění inspekcí a odpovídající zkušenosti s těmito inspekcemi;

c)

schopnost vypracovávat certifikáty, záznamy a zprávy nutné k doložení provedených inspekcí.

5.

Musí být zaručena nestrannost pracovníků vykonávajících inspekci. Jejich odměňování nesmí záviset na počtu provedených zkoušek nebo na výsledcích těchto zkoušek.

6.

Subjekt uzavře pojištění odpovědnosti osob, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za inspekce přímo odpovědný sám členský stát.

7.

Pracovníci subjektu zachovávají služební tajemství o informacích získaných při plnění svých úkolů (s výjimkou styku s příslušnými správními orgány státu, v němž vykonávají svou činnost) na základě této směrnice nebo jakéhokoliv ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se tato směrnice provádí.


PŘÍLOHA IV

Označení shody

Označení shody CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru:

Image

Pokud je označení zmenšeno nebo zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané mřížkou na výše uvedeném obrázku.


Top