EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0016

Směrnice Komise 2007/16/ES ze dne 19. března 2007 , kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic (Text s významem pro EHP )

Úř. věst. L 79, 20.3.2007, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Úř. věst. L 56M, 29.2.2008, p. 134–142 (MT)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/16/oj

20.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 79/11


SMĚRNICE KOMISE 2007/16/ES

ze dne 19. března 2007,

kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (1), a zejména čl. 53a písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 85/611/EHS obsahuje několik definic, někdy vzájemné propojených, vztahujících se k aktivům, které jsou způsobilé pro investice subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (dále jen „SKIPCP“), jako je definice převoditelných cenných papírů a definice nástrojů peněžního trhu.

(2)

Od přijetí směrnice 85/611/EHS se značně zvýšila rozmanitost finančních nástrojů, s nimiž se na finančních trzích obchoduje, což vede k nejistotě spojené s tím, zda jsou některé kategorie finančních nástrojů v těchto definicích zahrnuty. Vinou nejistoty při používání definic dochází k rozdílným výkladům směrnice.

(3)

Ve snaze zajistit jednotné uplatňování směrnice 85/611/EHS, pomoci členským státům, aby dospěly ke vzájemné shodě, zda je určitá kategorie aktiv způsobilá pro SKIPCP, a zajistily, že jsou definice chápány způsobem, který je v souladu se zásadami, z nichž směrnice 85/611/EHS vychází, jako např. zásady diverzifikace rizik a omezování expozice rizikům, schopnosti SKIPCP vyplatit své podílové jednotky na žádost podílníků a vypočíst čistou hodnotu aktiv pokaždé, kdy se podílové jednotky emitují nebo vyplácejí, je v tomto ohledu nutné příslušným orgánům a účastníkům trhu poskytnout více jistoty. Větší jistota rovněž umožní hladký průběh postupu pro sdělování pro přeshraniční distribuci SKIPCP.

(4)

Vyjasnění uvedená v této směrnici sama o sobě nevedou k novým povinnostem, pokud jde o provoz nebo způsob chování příslušných orgánů nebo účastníků trhu. Neuchylují se ke stanovování vyčerpávajících seznamů finančních nástrojů a transakcí, spíše objasňují základní kritéria a jsou pomůckou k posouzení, zda se různé definice na třídu finančních nástrojů vztahují, či nikoli.

(5)

Způsobilost aktiva pro SKIPCP je nutno posuzovat nejen s ohledem na to, zda spadá do oblasti působnosti definic vyjasněné tímto zněním, ale rovněž s ohledem na jiné požadavky směrnice 85/611/EHS. Vnitrostátní příslušné orgány by mohly pracovat společně prostřednictvím Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry (CESR), aby si vyvinuly společné přístupy k praktickému, každodennímu používání těchto vyjasnění v souvislosti s povinnostmi v oblasti dohledu, zejména pokud jde o další požadavky směrnice 85/611/EHS jako postupy kontroly a řízení rizika, a zajistily hladké fungování produktového pasu.

(6)

Směrnice 85/611/EHS vymezuje převoditelné cenné papíry výhradně z formálně právního hlediska. Definice převoditelných cenných papírů se tedy vztahuje na celou řadu finančních produktů, jejichž rysy a míra likvidity se liší. Pro všechny tyto finanční produkty by měl být zajištěn soulad mezi definicí převoditelných cenných papírů a ostatními ustanoveními směrnice.

(7)

Podle směrnice 85/611/EHS se uzavřené investiční fondy výslovně neuvádějí jako třída aktiv způsobilá pro SKIPCP. Nicméně s podílovými jednotkami uzavřených investičních fondů se často zachází jako s převoditelnými cennými papíry, což často vyplyne z toho, že jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Účastníkům trhu a příslušným orgánům je tudíž nutné poskytnout jistotu, zda se definice převoditelných cenných papírů vztahuje na podílové jednotky uzavřených investičních fondů. Vnitrostátní příslušné orgány by mohly pracovat společně prostřednictvím CESR, aby si vyvinuly společné přístupy, pokud jde o praktické, každodenní používání kritérií vztahujících se na uzavřené investiční fondy, především pokud jde o hlavní minimální normy ve vztahu k mechanismům řízení a správy podniků.

(8)

Dodatečná právní jistota je rovněž nutná v souvislosti s tím, jak jsou do kategorie převoditelných cenných papírů zařazovány finanční nástroje, jež jsou vázány na výkonnost jiných aktiv včetně těch, jež směrnice 85/611/EHS sama neuvádí, nebo jež jsou takovými aktivy kryty. Je třeba jasně stanovit, že pokud vazba k podkladovému aktivu nebo jiné složce nástroje již představuje prvek, který je nutné považovat za vložený derivát, spadá takový finanční nástroj do podkategorie převoditelných cenných papírů s vloženým derivátovým prvkem. Z toho vyplývá, že ve vztahu k tomuto prvku je nutné uplatňovat kritéria pro deriváty podle směrnice 85/611/EHS.

(9)

Aby se na finanční nástroj vztahovala definice nástrojů peněžního trhu ve směrnici 85/611/EHS, měl by splňovat některá kritéria. Zejména je nezbytné, aby se s ním běžně obchodovalo na peněžním trhu, aby byl likvidní a měl hodnotu, kterou lze kdykoli přesně stanovit. Je nutné zajistit jednotné uplatňování těchto kritérií s ohledem na některé tržní postupy. Rovněž je třeba vyjasnit, že tato kritéria je nutné chápat ve shodě s ostatními zásadami směrnice 85/611/EHS. Definice nástrojů peněžního trhu by měla být rozšířena tak, aby zahrnovala finanční nástroje, které nejsou přijaty ke kotování nebo nejsou obchodovány na regulovaném trhu a pro které směrnice 85/611/EHS stanoví další kritéria jdoucí nad rámec obecných kritérií pro nástroje peněžního trhu. Je tudíž stejně tak potřebné tato kritéria vyjasnit v souvislosti s požadavky ochrany investorů a s ohledem na zásady směrnice, např. likviditu portfolia, jelikož to vyplývá z článku 37 uvedené směrnice.

(10)

Podle směrnice 85/611/EHS se finanční derivátové nástroje mají považovat za likvidní finanční aktiva, pokud splňují kritéria stanovená v uvedené směrnici. Je nutné zajistit jednotné uplatňování těchto kritérií a rovněž vyjasnit, že je tato kritéria třeba chápat způsobem, jenž je v souladu s ostatními ustanoveními směrnice. Taktéž by se mělo vyjasnit, že pokud jsou úvěrové deriváty slučitelné s těmito kritérii, představují finanční derivátové nástroje ve smyslu směrnice 85/611/EHS, a tudíž jsou způsobilé, aby se s nimi zacházelo jako s likvidními finančními aktivy.

(11)

Zvlášť naléhavě je třeba vyjasnit problematiku derivátů finančních indexů. V současné době existuje celá řada finančních indexů, jež fungují jako podkladové aktivum derivátového nástroje. Tyto indexy se mohou proměňovat co do složení nebo vážení svých složek. Ve všech případech je třeba zajistit, aby SKIPCP byly schopny splnit své povinnosti, pokud jde o likviditu portfolia, jak to vyplývá z článku 37 směrnice 85/611/EHS, a výpočet čisté hodnoty aktiv, a aby tyto povinnosti nebyly nepříznivě ovlivněny rysy podkladového aktiva derivátu. Mělo by se vyjasnit, že deriváty finančních indexů, jejichž složení je dostatečně diverzifikováno, jež představují odpovídající vztažný bod pro trh, na který se vztahují, a o jejichž složení a výpočtu je třeba náležitě podat informace, do kategorie derivátů spadají jako likvidní finanční aktiva. Vnitrostátní příslušné orgány by mohly pracovat společně prostřednictvím CESR, aby si vyvinuly společné přístupy, pokud jde o praktické, každodenní používání těchto kritérií ve vztahu k indexům založeným na aktivech, jež ve směrnici nejsou jednotlivě označena jako způsobilá aktiva.

(12)

Nástroje, které zahrnují derivátový prvek, považuje směrnice 85/611/EHS za podkategorii převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. Vložením derivátového prvku do převoditelného cenného papíru nebo nástroje peněžního trhu se z celého finančního nástroje nestává finanční derivátový nástroj, na který by se nevztahovaly definice převoditelného cenného papíru nebo nástroje peněžního trhu. Je proto nutné vyjasnit, zda lze finanční derivát považovat za vložený do jiného nástroje. Vložení derivátu do převoditelného cenného papíru nebo nástroje peněžního trhu navíc s sebou nese riziko obcházení pravidel pro deriváty, která směrnice 85/611/EHS stanoví. Směrnice z tohoto důvodu požaduje označení vloženého derivátového prvku a slučitelnost s uvedenými pravidly. Vzhledem k úrovni finančních inovací není označení vloženého derivátového prvku vždy zřejmé. K získání větší jistoty v tomto ohledu by měla být stanovena kritéria pro označování těchto prvků.

(13)

Podle směrnice 85/611/EHS nespadají postupy a nástroje vztahující se k převoditelným cenným papírům a nástrojům peněžního trhu pro účely účinné správě portfolia pod definice převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. K objasnění hranic mezi těmito definicemi je nezbytné stanovit kritéria, podle nichž bude transakce, které by pod uvedené postupy a nástroje spadaly, možné rozlišit. Rovněž je třeba připomenout, že tyto postupy a nástroje je nutné chápat ve shodě s ostatními povinnostmi SKIPCP, zejména pokud jde o rizikový profil. To znamená, že musejí být v souladu s pravidly stanovenými ve směrnici 85/611/EHS, které se týkají řízení a diverzifikace rizika, jakož i s omezeními této směrnice, pokud jde o krátké prodeje a úvěr.

(14)

Směrnice 85/611/EHS stanoví kritéria pro vymezení SKIPCP, jež kopírují dluhopisové a akciové indexy. Na SKIPCP, které jsou slučitelné s těmito kritérii, se vztahuje pružnější zacházení ve vztahu k omezením spojení emitentů. Je tudíž potřeba, aby se rozvinulo jednoznačné chápání těchto kritérií a aby bylo zajištěno jejich jednotné používání ve všech členských státech. To s sebou nese další vyjasnění otázky, kdy lze SKIPCP považovat za SKIPCP kopírující index, a tudíž větší jistotu, pokud jde o podmínky opravňující preferenční zacházení se SKIPCP kopírujícími index.

(15)

V technických záležitostech byl konzultován Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry.

(16)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Předmět

Tato směrnice stanoví pravidla, která za účelem jejich jednotného používání vyjasňují tyto pojmy:

1.

převoditelné cenné papíry, jak jsou vymezeny v čl. 1 odst. 8 směrnice 85/611/EHS;

2.

nástroje peněžního trhu, jak jsou vymezeny v čl. 1 odst. 9 směrnice 85/611/EHS;

3.

likvidní finanční aktiva podle definice SKIPCP stanovené v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/611/EHS, ve vztahu k finančním derivátovým nástrojům;

4.

převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu, které zahrnují deriváty, podle čl. 21 odst. 3 čtvrtého pododstavce směrnice 85/611/EHS;

5.

postupy a nástroje využívané k účinné správě portfolia podle čl. 21 odst. 2 směrnice 85/611/EHS;

6.

SKIPCP kopírující index podle čl. 22a odst. 1 směrnice 85/611/EHS.

Článek 2

Čl. 1 odst. 8 směrnice 85/611/EHS

Převoditelné cenné papíry

1.   Odkazem na převoditelné cenné papíry v čl. 1 odst. 8 směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz na finanční nástroje, které splňují tato kritéria:

a)

potenciální ztráta, která může SKIPCP vzniknout ve spojitosti s držením těchto nástrojů, se omezuje na výši částky za ně zaplacené;

b)

jejich likvidita neoslabuje schopnost SKIPCP splňovat ustanovení čl. 37 směrnice 85/611/EHS;

c)

je pro ně k dispozici spolehlivé ocenění:

i)

v případě cenných papírů přijatých ke kotování nebo obchodovaných na regulovaném trhu podle čl. 19 odst. 1. písm. a) až d) směrnice v podobě přesných, spolehlivých a obvyklých cen, jimiž jsou buď tržní ceny, nebo ceny, které dávají k dispozici systémy ocenění nezávislé na emitentech,

ii)

v případě jiných cenných papírů podle čl. 19 odst. 2 směrnice v podobě periodicky prováděného ocenění vycházejícího z informací poskytnutých emitentem cenného papíru nebo z odborného investičního výzkumu;

d)

jsou pro ně k dispozici náležité informace:

i)

v případě cenných papírů přijatých ke kotování nebo obchodovaných na regulovaném trhu podle čl. 19 odst. 1. písm. a) až d) směrnice 85/611/EHS v podobě pravidelných, přesných a vyčerpávajících informací, které se poskytují trhu a které se týkají cenného papíru nebo případně portfolia cenného papíru,

ii)

v případě jiných cenných papírů podle čl. 19 odst. 2 směrnice 85/611/EHS v podobě pravidelných a přesných informací, které se poskytují SKIPCP a které se týkají cenného papíru nebo případně portfolia cenného papíru;

e)

jsou obchodovatelné;

f)

jejich nabytí je v souladu s investičními cíli a/nebo politikou SKIPCP podle směrnice 85/611/EHS;

g)

rizika s nimi spojená jsou náležitě ošetřena v rámci procesu řízení rizika SKIPCP.

Pro účely prvního pododstavce písm. b) a e) a pokud nemá SKIPCP k dispozici informace, na jejichž základě by se stanovilo jinak, se předpokládá, že finanční nástroje přijaté ke kotování nebo obchodované na regulovaném trhu v souladu s písmeny a), b) nebo c) čl. 19 odst. 1 směrnice 85/611/EHS neoslabují schopnost SKIPCP splňovat ustanovení článku 37 směrnice 85/611/EHS, a rovněž se předpokládá, že jsou obchodovatelné.

2.   Převoditelné cenné papíry podle čl. 1 odst. 8 směrnice 85/611/EHS zahrnují:

a)

jednotky v uzavřených investičních fondech zřízených jako investiční společnosti nebo jako podílové fondy, které splňují tato kritéria:

i)

splňují kritéria stanovená v odstavci 1,

ii)

vztahují se na ně mechanismy řízení a správy podniků uplatňované v případě společností,

iii)

v případě, že správu aktiva vykonává jménem uzavřeného investičního fondu jiný subjekt, se na tento subjekt vztahují vnitrostátní předpisy pro účely ochrany investorů;

b)

jednotky v uzavřených investičních fondech zřízených podle smluvního práva, které splňují tato kritéria:

i)

splňují kritéria stanovená v odstavci 1,

ii)

vztahují se na ně mechanismy řízení a správy podniků uplatňované v případě společností podle písm. a) bodu ii),

iii)

jsou spravovány subjektem, na nějž se vztahují vnitrostátní předpisy pro účely ochrany investorů;

c)

finanční nástroje, které splňují tato kritéria:

i)

splňují kritéria stanovená v odstavci 1,

ii)

jsou kryty jinými aktivy nebo jsou vázány na výkonnost jiných aktiv, jež se mohou lišit od těch, jež uvádí čl. 19 odst. 1 směrnice 85/611/EHS.

3.   V případě, že finanční nástroj, na nějž se vztahuje odst. 2 písm. c), obsahuje vložený derivátový prvek podle článku 10 této směrnice, se na tento prvek použijí požadavky článku 21 směrnice 85/611/EHS.

Článek 3

Čl. 1 odst. 9 směrnice 85/611/EHS

Nástroje, s nimiž se běžně obchoduje na peněžním trhu

1.   Odkazem na nástroje peněžního trhu jakožto nástroje v čl. 1 odst. 9 směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz na:

a)

finanční nástroje, jež jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo s nimiž se na regulovaném trhu obchoduje, v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. a), b) a c) směrnice 85/611/EHS;

b)

finanční nástroje, které k obchodování přijaty nejsou.

2.   Odkazem na nástroje peněžního trhu jakožto nástroje, s nimiž se běžně obchoduje na peněžním trhu, v čl. 1 odst. 9 směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz na finanční nástroje, které splňují jedno z těchto kritérií:

a)

jejich splatnost při emisi je nejvýše 397 dní;

b)

jejich zbytková splatnost je nejvýše 397 dní;

c)

procházejí pravidelnou valorizací výnosů v souladu s podmínkami peněžního trhu nejméně jednou za 397 dní;

d)

jejich rizikový profil, včetně úvěrových rizik a rizik úrokových sazeb, odpovídá rizikovému profilu finančních nástrojů, jejichž splatnost splňuje písmeno a) nebo b) nebo na něž se vztahuje valorizace výnosů podle písmena c).

Článek 4

Čl. 1 odst. 9 směrnice 85/611/EHS

Likvidní nástroje s hodnotou, kterou je možno kdykoli přesně stanovit

1.   Odkazem na nástroje peněžního trhu jakožto nástroje, jež jsou likvidní, v čl. 1 odst. 9 směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz na finanční nástroje, které mohou být prodány s omezenými náklady v přiměřeně krátkém časovém rámci vzhledem k povinnosti SKIPCP odkoupit či vyplatit své podílové jednotky na žádost kteréhokoli podílníka.

2.   Odkazem na nástroje peněžního trhu jakožto nástroje, jež mají hodnotu, kterou je možno kdykoli přesně stanovit, v čl. 1 odst. 9 směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz na finanční nástroje, pro něž jsou k dispozici přesné a spolehlivé systémy ocenění splňující tato kritéria:

a)

umožňují SKIPCP vypočíst čistou hodnotu aktiv v souladu s hodnotou, při jejímž dosažení by bylo možné finanční nástroj v portfoliu vyměnit mezi znalými partnery ochotnými uskutečnit transakci za obvyklých podmínek;

b)

vycházejí buď z údajů trhu, anebo modelů oceňování, včetně systémů založených na zůstatkové hodnotě.

3.   Kritéria podle odstavců 1 a 2 se pokládají za splněná v případě finančních nástrojů, s nimiž se běžně obchoduje na peněžním trhu pro účely čl. 1 odst. 9 směrnice 85/611/EHS a jež jsou přijaty ke kotování nebo obchodovány na regulovaném trhu v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. a), b) nebo c) uvedené směrnice, pokud nemá SKIPCP k dispozici informace, na jejichž základě by se stanovilo jinak.

Článek 5

Čl. 19 odst. 1 písm. h) směrnice 85/611/EHS

Nástroje, jejichž emise nebo emitent jsou regulováni za účelem ochrany investorů a úspor

1.   Odkazem na nástroje peněžního trhu, s nimiž se neobchoduje na regulovaném trhu, jejichž emise nebo emitent jsou sami regulováni za účelem ochrany investorů a úspor, v čl. 19 odst. 1 písm. h) směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz na finanční nástroje, které splňují tato kritéria:

a)

splňují jedno z kritérií stanovených v čl. 3 odst. 2 a všechna kritéria stanovená v čl. 4 odst. 1 a 2;

b)

jsou pro ně k dispozici náležité informace, včetně informací umožňujících řádné hodnocení úvěrových rizik spojených s investicemi do takových nástrojů, s ohledem na odstavce 2, 3 a 4 tohoto článku;

c)

jsou volně převoditelné.

2.   V případě nástrojů peněžního trhu, na něž se vztahuje čl. 19 odst. 1 písm. h) druhá a čtvrtá odrážka směrnice 85/611/EHS nebo jež jsou emitovány místními nebo regionálními samosprávními celky členského státu či veřejnými mezinárodními institucemi, ale nejsou zaručeny členským státem nebo v případě členského federativního státu jednou z částí tvořících federaci, sestávají náležité informace podle odst. 1 písm. b) tohoto článku z:

a)

informací týkajících se jak emise nebo emisního plánu, tak právní a finanční situace emitenta před emisí nástroje peněžního trhu;

b)

aktualizací informací podle písmene a) uskutečňovaných pravidelně a při veškerých významných událostech;

c)

informací uvedených v písmeni a) ověřených náležitě kvalifikovanými třetími osobami, na něž se nevztahují pokyny emitenta;

d)

dostupných a spolehlivých statistických údajů o emisi a emisním plánu.

3.   V případě nástrojů peněžního trhu, na něž se vztahuje čl. 19 odst. 1 písm. h) třetí odrážka směrnice 85/611/EHS, sestávají náležité informace podle odst. 1 písm. b) tohoto článku z:

a)

informací týkajících se emise nebo emisního programu nebo právní a finanční situace emitenta před emisí nástroje peněžního trhu;

b)

aktualizací informací podle písmene a) uskutečňovaných pravidelně a při veškerých významných událostech;

c)

dostupných a spolehlivých statistických údajů o emisi a emisním plánu nebo jiných údajů umožňujících řádné hodnocení úvěrových rizik spojených s investicemi do takových nástrojů.

4.   V případě všech nástrojů peněžního trhu, na něž se vztahuje čl. 19 odst. 1 písm. h) první odrážka směrnice 85/611/EHS s výjimkou těch, jež jsou uvedeny v odstavci 2 tohoto článku, a těch, jež vydala Evropská centrální banka a centrální banka členského státu, sestávají náležité informace podle odst. 1 písm. b) tohoto článku z informací týkajících se emise nebo emisního plánu nebo právní a finanční situace emitenta před emisí nástroje peněžního trhu.

Článek 6

Čl. 19 odst. 1 písm. h) směrnice 85/611/EHS

Subjekt, který podléhá a vyhovuje pravidlům obezřetnostního dohledu, která jsou podle názoru příslušných orgánů alespoň stejně přísná jako pravidla stanovená právními předpisy Společenství

Odkazem na subjekt, který podléhá a vyhovuje pravidlům obezřetnostního dohledu, která jsou podle názoru příslušných orgánů alespoň stejně přísná jako pravidla stanovená právními předpisy Společenství, v čl. 19 odst. 1 písm. h) směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz na emitenta, který podléhá a vyhovuje pravidlům obezřetnostního dohledu a splňuje jedno z těchto kritérií:

1.

nachází se v Evropském hospodářském prostoru;

2.

nachází se v zemích OECD náležejících do skupiny G10;

3.

je držitelem ohodnocení alespoň na stupni „investment grade“;

4.

lze prokázat, že pravidla obezřetnostního dohledu vztahující se na emitenta jsou alespoň stejně přísná jako pravidla stanovená právními předpisy Společenství, na základě hloubkové analýzy emitenta.

Článek 7

Čl. 19 odst. 1 písm. h) směrnice 85/611/EHS

Sekuritizátor využívající úvěrové linky poskytnuté bankou

1.   Odkazem na sekuritizátory v čl. 19 odst. 1 písm. h) čtvrté odrážce směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz na struktury v podobě společnosti či fondu nebo spočívajícím na smluvním základě, jež byly zřízeny za účelem sekuritizace.

2.   Odkazem na úvěrové linky poskytnuté bankou v čl. 19 odst. 1 písm. h) čtvrté odrážce směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz na bankovní služby zajištěné finanční institucí, která je v souladu s čl. 19 odst. 1 písm. h) třetí odrážkou směrnice 85/611/EHS.

Článek 8

Čl. 1 odst. 2 a čl. 19 odst. 1 písm. g) směrnice 85/611/EHS

Finanční likvidní aktiva ve vztahu k finančním derivátovým nástrojům

1.   Odkazem na finanční likvidní aktiva v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/611/EHS se ve vztahu k finančním derivátovým nástrojům rozumí jako odkaz na finanční derivátové nástroje, které splňují tato kritéria:

a)

jejich podkladová aktiva sestávají z:

i)

jednoho nebo více aktiv podle čl. 19 odst. 1 směrnice 85/611/EHS, včetně finančních nástrojů s jedním nebo několika znaky takových aktiv,

ii)

jedné nebo více úrokových sazeb,

iii)

jednoho nebo více směnných kurzů nebo měn,

iv)

jednoho nebo více finančních indexů;

b)

v případě OTC derivátů jsou v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 19 odst. 1 písm. g) druhé a třetí odrážce směrnice 85/611/EHS.

2.   Finanční derivátové nástroje podle čl. 19 odst. 1 písm. g) směrnice 85/611/EHS zahrnují nástroje, které splňují tato kritéria:

a)

umožňují převod úvěrového rizika aktiva podle odst. 1 písm. a) tohoto článku nezávisle na ostatních rizicích spojených s tímto aktivem;

b)

nevyplývá z nich dodávka ani převod, včetně hotovostního převodu, aktiv jiných než těch, které jsou uvedeny v čl. 19 odst. 1 a 2 směrnice 85/611/EHS;

c)

jsou v souladu s kritérii pro OTC deriváty stanovenými v čl. 19 odst. 1 písm. g) druhé a třetí odrážce směrnice 85/611/EHS a v odstavcích 3 a 4 tohoto článku;

d)

rizika s nimi spojená jsou náležitě ošetřena v rámci procesu řízení rizika SKIPCP a v případě, že je úvěrový derivát vystaven riziku informační asymetrie mezi SKIPCP a protistranou plynoucího z potenciálního přístupu protistrany k neveřejným informacím o podnicích, jejichž aktiva jsou využita jako podkladová aktiva pro úvěrové deriváty, i mechanismy vnitřní kontroly SKIPCP.

3.   Pro účely čl. 19 odst. 1 písm. g) třetí odrážky směrnice 85/611/EHS se odkazem na spravedlivou cenu rozumí odkaz na výši částky, za niž lze vyměnit aktivum či vypořádat závazek mezi znalými partnery ochotnými uskutečnit transakci za obvyklých podmínek.

4.   Pro účely čl. 19 odst. 1 písm. g) třetí odrážky směrnice 85/611/EHS se odkazem na spolehlivé a ověřitelné ocenění rozumí odkaz na ocenění, jež z pohledu SKIPCP odpovídá spravedlivé ceně podle odstavce 3 tohoto článku, nevychází pouze z tržních kotací protistrany a splňuje tato kritéria:

a)

ocenění vychází buď ze spolehlivé aktualizované tržní ceny nástroje, anebo pokud taková cena není dostupná, z modelu oceňování, který využívá odpovídající uznávanou metodiku;

b)

kontrolu ocenění vykonává jeden z těchto subjektů:

i)

vhodná třetí strana, která je nezávislá na protistraně OTC derivátu, a to přiměřeně často a způsobem umožňujícím SKIPCP jeho kontrolu,

ii)

odbor v rámci SKIPCP, jenž je nezávislý na oddělení odpovědném za správu aktiv a jenž disponuje vhodným vybavením pro tyto účely.

5.   Odkaz na likvidní finanční aktiva v čl. 1 odst. 2 a čl. 19 odst. 1 písm. g) směrnice 85/611/EHS se chápe tak, že vylučuje komoditní deriváty.

Článek 9

Čl. 19 odst. 1 písm. g) směrnice 85/611/EHS

Finanční indexy

1.   Odkazem na finanční indexy v čl. 19 odst. 1 písm. g) směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz na indexy, které splňují tato kritéria:

a)

jsou dostatečně diverzifikovány, přičemž jsou splněna tato kritéria:

i)

index je složen tak, že pohyby cen nebo obchodování ve vztahu k jedné složce neovlivňují nevhodným způsobem výkonnost celého indexu,

ii)

v případě, že index sestává z aktiv uvedených v čl. 19 odst. 1 směrnice 85/611/EHS, je jeho složení diverzifikováno alespoň v souladu s článkem 22a uvedené směrnice,

iii)

v případě, že index sestává z aktiv jiných než těch, která jsou uvedena v čl. 19 odst. 1 směrnice 85/611/EHS, je diverzifikován způsobem rovnocenným tomu, jež stanoví článek 22a uvedené směrnice;

b)

představují odpovídající vztažný bod pro trh, na který se vztahují, přičemž jsou splněna tato kritéria:

i)

index měří výkonnost reprezentativní skupiny podkladových aktiv vhodným a náležitým způsobem,

ii)

index se pravidelně upravuje a znovu vyvažuje, aby se zajistilo, že stále odráží situaci na trzích, na něž se vztahuje, a to podle veřejně dostupných kritérií,

iii)

podkladová aktiva jsou dostatečně likvidní, což uživatelům umožňuje případně index kopírovat;

c)

vhodným způsobem se zveřejňují, přičemž jsou splněna tato kritéria:

i)

proces zveřejnění se opírá o řádné postupy zjišťování cen a výpočtu a následného zveřejnění hodnoty indexu, včetně postupů stanovení cen vzhledem k složkám, v jejichž případě není tržní cena dostupná,

ii)

relevantní informace týkající se záležitostí, jako je výpočet indexu, metodika vyvážení, změny indexu nebo veškeré provozní potížemi s včasným a přesným poskytováním informací, se poskytují v co nejširším měřítku a včas.

2.   V případě, že složení aktiv, jež jsou použita jako podkladová aktiva pro finanční deriváty v souladu s čl. 19 odst. 1 směrnice 85/611/EHS, kritéria stanovená v odstavci 1 tohoto článku nesplňují, se takové finanční deriváty, pokud jsou v souladu s kritérii stanovenými v čl. 8 odst. 1 této směrnice, považují za finanční deriváty kombinace aktiv uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. a) bodech i), ii) a iii).

Článek 10

Čl. 21 odst. 3 čtvrtý pododstavec směrnice 85/611/EHS

Převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu, které zahrnují deriváty

1.   Odkazem na převoditelné cenné papíry, které zahrnují deriváty, v čl. 21 odst. 3 čtvrtém pododstavci směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz na finanční nástroje, jež splňují kritéria stanovená v čl. 2 odst. 1 této směrnice a obsahují složku, která splňuje tato kritéria:

a)

díky této složce lze některé nebo všechny peněžní toky, jež by převoditelný cenný papír fungující jako hostitelská smlouva jinak vyžadoval, měnit v závislosti na specifické úrokové sazbě, ceně finančního nástroje, směnném kurzu, cenovém indexu či indexu sazeb, úvěrovém ratingu či úvěrovém indexu nebo jiné proměnné, v důsledku čehož se mohou proměňovat obdobně jako samostatný derivát;

b)

její hospodářské rysy a rizika s ní spojená nesouvisejí úzce s hospodářskými rysy hostitelské smlouvy a riziky spojenými s ní;

c)

má významný dopad na rizikový profil a stanovování cen převoditelného cenného papíru.

2.   Nástroje peněžního trhu, které splňují jedno z kritérií stanovených v čl. 3 odst. 2 a všechna kritéria stanovená v čl. 4 odst. 1 a 2 a obsahují složku, která splňuje kritéria stanovená v odstavci 1 tohoto článku, se považují za nástroje peněžního trhu, které zahrnují derivát.

3.   Pokud převoditelný cenný papír nebo nástroj peněžního trhu obsahují složku, která je smluvně převoditelná nezávisle na daném převoditelném papíru či nástroji peněžního trhu, má se za to, že derivát nezahrnuje. Taková složka se považuje za samostatný finanční nástroj.

Článek 11

Čl. 21 odst. 2 směrnice 85/611/EHS

Postupy a nástroje využívané k účinné správě portfolia

1.   Odkazem na postupy a nástroje, jež se vztahují k převoditelným cenným papírům a jsou využívané k účinné správě portfolia, v čl. 21 odst. 2 směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz na postupy a nástroje, které splňují tato kritéria:

a)

jsou z hospodářského hlediska vhodné díky účinnosti nákladů, s nimiž je spojena jejich realizace;

b)

důvodem k jejich uskutečnění je nejméně jeden z těchto cílů:

i)

snižování rizik,

ii)

snižování nákladů,

iii)

získání dodatkového kapitálu či výnosu pro SKIPCP s úrovní rizika, jež je v souladu s rizikovým profilem SKIPCP a pravidly diverzifikace rizika stanovenými v článku 22 směrnice 85/611/EHS;

c)

rizika s nimi spojená jsou náležitě ošetřena v rámci procesu řízení rizika SKIPCP.

2.   Postupy a nástroje, které splňují kritéria stanovená v odstavci 1 a které se vztahují k nástrojům peněžního trhu, se pokládají za postupy a nástroje vztahující se k nástrojům peněžního trhu, využívané k účinné správě portfolia podle čl. 21 odst. 2 směrnice 85/611/EHS.

Článek 12

Čl. 22a odst. 1 směrnice 85/611/EHS

SKIPCP kopírující index

1.   Odkazem na kopírování složení akciového indexu či indexu dluhových cenných papírů v čl. 22a odst. 1 směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz na kopírování složení podkladových aktiv indexu včetně používání derivátů a jiných postupů a nástrojů podle čl. 21 odst. 2 směrnice 85/611/EHS a článku 11 směrnice.

2.   Odkazem na index, jehož složení je dostatečně diverzifikováno, v čl. 22a odst. 1 první odrážce směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz na index, jenž splňuje pravidla diverzifikace rizika článku 22a uvedené směrnice.

3.   Odkazem na index, jenž představuje odpovídající vztažný bod, v čl. 22a odst. 1 druhé odrážce směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz na index, jehož poskytovatel používá uznávanou metodiku, která obvykle nevede k vyloučení významného emitenta z trhu, na který se vztahuje.

4.   Odkazem na index, jenž je náležitým způsobem zveřejněn, v čl. 22a odst. 1 třetí odrážce směrnice 85/611/EHS se rozumí odkaz na index, který splňuje tato kritéria:

a)

je veřejně přístupný;

b)

poskytovatel indexu je nezávislý na SKIPCP kopírující index.

Písmeno b) nevylučuje poskytovatele indexu a SKIPCP tvořící součást téže hospodářské skupiny za podmínky, že jsou zavedena účinná opatření k řešení střetu zájmů.

Článek 13

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 23. března 2008. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 23. července 2008.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 15

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. března 2007.

Za Komisi

Charlie McCREEVY

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES (Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 9).


Top