Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0010

Směrnice Komise 2007/10/ES ze dne 21. února 2007 kterou se mění příloha II směrnice Rady 92/119/EHS pokud jde o opatření, která mají být přijata uvnitř ochranného pásma v návaznosti na ohnisko vezikulární choroby prasat (Text s významem pro EHP )

OJ L 63, 1.3.2007, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 55 - 56

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/10/oj

1.3.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/24


SMĚRNICE KOMISE 2007/10/ES

ze dne 21. února 2007,

kterou se mění příloha II směrnice Rady 92/119/EHS, pokud jde o opatření, která mají být přijata uvnitř ochranného pásma v návaznosti na ohnisko vezikulární choroby prasat

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých chorob zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (1), a zejména na čl. 24 odst. 2 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (2), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/119/EHS stanoví opatření pro tlumení některých chorob zvířat. Zvláštní předpisy týkající se vezikulární choroby prasat jsou uvedeny v příloze II uvedené směrnice.

(2)

Vzhledem k tomu, že směrnice Rady 72/461/EHS (3) a 80/215/EHS (4) byly zrušeny s účinností od 1. ledna 2006, by měly být odkazy na uvedené směrnice, které jsou obsaženy ve směrnici 92/119/EHS, nahrazeny odkazy na přílohy II a III směrnice 2002/99/ES.

(3)

Je vhodné přijmout zvláštní řešení týkající se označování masa a jeho následného využití a místa určení zpracovaných produktů, kde to veterinární situace týkající se vezikulární choroby prasat umožní, za předpokladu, že toto řešení bude provedeno takovým způsobem, aby nebyl narušen stupeň ochrany obchodu uvnitř Společenství ani mezinárodního obchodu před vezikulární chorobou prasat.

(4)

Některé členské státy informovaly Komisi, že identifikační značka podle přílohy II směrnice 2002/99/ES není dobře přijímána hospodářskými subjekty a zákazníky daného odvětví. Z toho důvodu je vhodné stanovit alternativní identifikační značku, kterou se členské státy mohou rozhodnout používat. Nicméně s ohledem na kontrolu je důležité, aby členské státy s předstihem informovaly Komisi, pokud se v případě výskytu ohniska vezikulární choroby prasat rozhodnou takovou alternativní identifikační značku používat.

(5)

Tato alternativní identifikační značka, stanovená touto směrnicí, musí být jasně odlišitelná od jiných identifikačních značek, kterými má být označováno vepřové maso v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (5) nebo nařízením Komise (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (6).

(6)

Na rozdíl od obecných ustanovení článku 13 směrnice 92/119/EHS, zvláštní ustanovení týkající se vezikulární choroby prasat v příloze II uvedené směrnice nepovolují přesun zvířat z hospodářství v ochranném pásmu v případě, že zákaz přesunu trvá déle než 30 dnů z důvodu výskytu dalších případů choroby. Je vhodné přijmout výjimku týkající se hospodářství, ve kterých by setrvávání zvířat po dobu delší než 30 dnů působilo problémy.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Oddíl 7 přílohy II směrnice 92/119/EHS se mění takto:

1.

Bod 2 se mění takto:

a)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

maso z prasat uvedených v písm. f) bodu i)

i)

se nestane součástí obchodu uvnitř Společenství nebo mezinárodního obchodu a ponese označení zdravotní nezávadnosti pro čerstvé maso podle přílohy II směrnice Rady 2002/99/ES (7),

ii)

bude získáváno, porcováno, přepravováno a skladováno odděleně od masa určeného pro obchod uvnitř Společenství a mezinárodní obchod a použito takovým způsobem, aby se předešlo jeho zařazení mezi masné výrobky určené pro obchod uvnitř Společenství nebo pro mezinárodní obchod, pokud nebylo podrobeno ošetření podle přílohy III směrnice 2002/99/ES.

b)

doplňuje se nové písmeno h), které zní:

„h)

i)

odchylně od písmene g) se členské státy mohou rozhodnout používat jinou identifikační značku pro označování masa z prasat uvedených v písm. f) bodu i), než je zvláštní identifikační značka uvedená v příloze II směrnice 2002/99/ES, za předpokladu, že bude jasně odlišitelná od jiných identifikačních značek, kterými má být označované vepřové maso v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (8) nebo nařízení Komise (ES) č. 2076/2005 (9);

členské státy, které se rozhodnou používat alternativní identifikační značku, budou o této skutečnosti informovat Komisi v rámci Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

ii)

pro účely uvedené v bodu i) musí být identifikační značka čitelná a nesmazatelná, písmena musí být snadno čitelná a jasně rozlišitelná. Tato identifikační značka musí být tohoto tvaru a nést toto označení:

Image

XY znamená příslušný kód země uvedený v bodě 6 části B oddílu I přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004.

1234 znamená číslo schválení zařízení podle bodu 7 části B oddílu I přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004.

2.

Doplňuje se nový bod 5, který zní:

„5.

V případě, že zákazy uvedené v bodě 2 písm. f) jsou v platnosti déle než 30 dnů z důvodu výskytu dalších případů choroby a vzniknou-li v důsledku toho problémy s chovem zvířat, může příslušný orgán na základě odůvodněné žádosti majitele a pokud úřední veterinární lékař ověřil stav věcí, povolit přesun zvířat z hospodářství v ochranném pásmu. Písmena f) a h) bodu 2 se použijí obdobně.“

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 2008. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. února 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/204/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 24. Směrnice zrušená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33).

(4)  Úř. věst. L 47, 21.2.1980, s. 4. Směrnice zrušená směrnicí 2004/41/ES.

(5)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 5; ve znění opravy v Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83.

(7)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.“;

(8)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55; ve znění opravy v Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 22.

(9)  Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 83.“


Top