Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007E0113

Společná akce Rady 2007/113/SZBP ze dne 15. února 2007 o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii

OJ L 46, 16.2.2007, p. 83–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 105–107 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/113/oj

16.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 46/83


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2007/113/SZBP

ze dne 15. února 2007

o změně a prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 18 odst. 5 a čl. 23 odst. 2 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. července 2005 přijala Rada společnou akci 2005/588/SZBP (1) o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii.

(2)

Dne 20. února 2006 přijala Rada společnou akci 2006/118/SZBP, kterou se do 28. února 2007 prodlužuje a mění mandát zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii.

(3)

Dne 5. října 2006 přijala Rada rozhodnutí 2006/670/SZBP o jmenování Pierra Morela zvláštním zástupcem Evropské unie pro Střední Asii.

(4)

Dne 7. června 2006 schválila Rada politiku Evropské unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Evropskou unii při provádění operativní akce podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii.

(5)

Na základě přezkumu společné akce 2005/588/SZBP by měl být mandát zvláštního zástupce EU změněn a prodloužen o období dvanácti měsíců.

(6)

EU si přeje rozvíjet dvoustrannou spolupráci v oblasti energetiky s významnými producentskými a tranzitními partnery ve Střední Asii.

(7)

Zvláštní zástupce EU bude vykonávat svůj mandát za situace, která se může zhoršit a která by mohla ohrozit cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky stanovené v článku 11 Smlouvy,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Zvláštní zástupce Evropské unie

Mandát pana Pierra MORELA jako zvláštního zástupce Evropské unie pro Střední Asii se prodlužuje do 29. února 2008.

Článek 2

Cíle politiky

Mandát zvláštního zástupce EU vychází z cílů politiky Unie ve Střední Asii. Tyto cíle zahrnují:

a)

podporu dobrých a úzkých vztahů mezi zeměmi Střední Asie a Evropskou unií na základě společných hodnot a zájmů stanovených v příslušných dohodách;

b)

posilování stability a spolupráce mezi zeměmi v této oblasti;

c)

posilování demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv a základních svobod ve Střední Asii;

d)

řešení hlavních hrozeb, zejména specifických problémů s přímým důsledkem pro Evropu;

e)

posílení efektivnosti působení Evropské unie v oblasti a zvýšení její viditelnosti, mimo jiné prostřednictvím užší spolupráce s jinými příslušnými partnery a mezinárodními organizacemi, například s OBSE.

Článek 3

Mandát

1.   K dosažení cílů politiky se zvláštnímu zástupci EU uděluje mandát:

a)

pozorně sledovat politický vývoj ve Střední Asii prostřednictvím rozvoje a udržování úzkých kontaktů s vládami, parlamenty, soudními orgány, občanskou společností a veřejnými sdělovacími prostředky;

b)

podporovat spolupráci Kazachstánu, Republiky Kyrgyzstán, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu v regionálních otázkách společného zájmu;

c)

rozvíjet vhodné kontakty a spolupráci s hlavními zúčastněnými činiteli v oblasti, mimo jiné se všemi příslušnými regionálními a mezinárodními organizacemi;

d)

v úzké spolupráci s OBSE přispívat k předcházení konfliktům a jejich řešení prostřednictvím rozvoje kontaktů s orgány a jinými místními činiteli (nevládními organizacemi, politickými stranami, menšinami, náboženskými skupinami a jejich vedením);

e)

přispívat k formulování aspektů energetické bezpečnosti společné zahraniční a bezpečnostní politiky ve vztahu ke Střední Asii;

f)

podporovat celkovou politickou koordinaci Evropské unie ve Střední Asii a zajišťovat soudržnost vnější činnosti Evropské unie v oblasti, aniž jsou dotčeny pravomoci Společenství;

g)

napomáhat Radě při dalším rozvoji celkové politiky vůči Střední Asii;

h)

přispívat k provádění politiky Evropské unie v oblasti lidských práv a obecných zásad Evropské unie týkajících se lidských práv, zejména co se týče dětí a žen v oblastech zasažených konfliktem, a to především sledováním a řešením vývoje v daném směru.

2.   Zvláštní zástupce EU podporuje činnost generálního tajemníka, vysokého představitele v oblasti a působí v úzké spolupráci s předsednictvím, vedoucími misí EU, zvláštním zástupcem EU pro Afghánistán a Komisí. Zvláštní zástupce EU vede přehled o všech činnostech Evropské unie v oblasti.

Článek 4

Provádění mandátu

1.   Zvláštní zástupce EU odpovídá za provádění mandátu z pověření a pod operativním vedením generálního tajemníka, vysokého představitele. Zvláštní zástupce EU je odpovědný za veškeré výdaje Komisi.

2.   Politický a bezpečnostní výbor udržuje se zvláštním zástupcem EU výsadní spojení a je hlavním bodem pro styk s Radou. Politický a bezpečnostní výbor poskytuje zvláštnímu zástupci EU strategické vedení a politicky mu napomáhá v rámci jeho mandátu.

Článek 5

Financování

1.   Finanční referenční částka určená k hrazení výdajů souvisejících s mandátem zvláštního zástupce EU v období od 1. března 2007 do 29. února 2008 se stanoví na 1 000 000 EUR.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly použitelnými na souhrnný rozpočet Evropské unie s tou výjimkou, že případné předběžné financování nezůstává ve vlastnictví Společenství.

3.   Správa výdajů podléhá smlouvě mezi zvláštním zástupcem EU a Komisí. Výdaje jsou způsobilé od 1. března 2007.

4.   Předsednictví, Komise nebo případně členské státy poskytnou logistickou podporu v oblasti.

Článek 6

Sestavení týmu

1.   V mezích svého mandátu a odpovídajících finančních prostředků, které má k dispozici, odpovídá zvláštní zástupce EU za sestavení svého týmu na základě konzultace s předsednictvím, kterému je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel, a na základě úzké spolupráce s Komisí. Zvláštní zástupce EU informuje předsednictví a Komisi o konečném složení svého týmu.

2.   Členské státy a orgány Evropské unie mohou navrhnout vyslání personálu, který by pracoval se zvláštním zástupcem EU. Odměny personálu, který může být vyslán členským státem nebo orgánem Evropské unie k zvláštnímu zástupci EU, hradí dotyčný členský stát nebo dotyčný orgán Evropské unie.

3.   Všechna pracovní místa typu A, která nejsou obsazena vysláním, jsou příslušným způsobem zveřejněna generálním sekretariátem Rady a jsou rovněž oznámena členským státům a orgánům Evropské unie za účelem náboru nejlépe kvalifikovaných uchazečů.

4.   Výsady, imunity a další záruky nezbytné pro završení a hladké fungování mise zvláštního zástupce EU a členů jeho personálu se stanoví po dohodě se stranami. Členské státy a Komise poskytnou k tomuto účelu veškerou nezbytnou podporu.

Článek 7

Bezpečnost

1.   Zvláštní zástupce EU a členové jeho týmu dodržují bezpečnostní zásady a minimální bezpečnostní normy zavedené rozhodnutím Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (2), zejména při nakládání s utajovanými informacemi EU.

2.   V souladu s politikou Evropské unie pro bezpečnost personálu vyslaného mimo Evropskou unii při provádění operativní akce podle hlavy V Smlouvy přijme zvláštní zástupce EU v souladu se svým mandátem a s ohledem na bezpečnostní situaci v zeměpisné oblasti, za kterou odpovídá, veškerá rozumně proveditelná opatření pro zajištění bezpečnosti veškerého personálu, který je mu přímo podřízen, zejména tím, že:

a)

vypracuje bezpečnostní plán pro danou misi na základě pokynů generálního sekretariátu Rady, zahrnující fyzická, organizační a procedurální bezpečnostní opatření pro danou misi, řízení bezpečných přesunů personálu do oblasti mise a v rámci této oblasti, řízení bezpečnostních událostí a pohotovostní a evakuační plán mise;

b)

zajistí, aby byl veškerý personál vyslaný mimo Evropskou unii pojištěn pro případ zvýšeného rizika, jak vyžaduje situace v oblasti mise;

c)

zajistí, aby všichni členové jeho týmu, kteří mají být vysláni mimo Evropskou unii, včetně najatého místního personálu, prošli před příjezdem nebo bezprostředně po příjezdu do oblasti mise odpovídajícím školením týkajícím se bezpečnosti, a to na základě stupně rizika vyhodnoceného pro danou oblast mise generálním sekretariátem Rady;

d)

zajistí, aby byla provedena veškerá schválená doporučení vydaná na základě pravidelných hodnocení bezpečnosti, a předkládá generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi písemné zprávy o provádění těchto doporučení a o jiných bezpečnostních otázkách v rámci zpráv v polovině období a zpráv o provádění mandátu;

e)

zajistí v případě potřeby a v rámci svých povinností v linii velení, aby byl uplatňován soudržný přístup k bezpečnosti personálu zahrnující všechny prvky Evropské unie v operaci nebo operacích pro řešení krize v zeměpisné oblasti, za kterou odpovídá.

Článek 8

Podávání zpráv

Zvláštní zástupce EU podává zpravidla osobně zprávy generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli a Politickému a bezpečnostnímu výboru a může také podávat zprávy příslušné pracovní skupině. Pravidelné písemné zprávy jsou předávány generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi. Zvláštní zástupce EU může na doporučení generálního tajemníka, vysokého představitele a Politického a bezpečnostního výboru podávat zprávy Radě ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy.

Článek 9

Koordinace

Pro zajištění souladu vnějších činností Evropské unie jsou činnosti zvláštního zástupce EU koordinovány s činnostmi vysokého představitele, předsednictví a Komise. Zvláštní zástupce EU pravidelně informuje mise členských států a delegace Komise. Na místě je udržováno také úzké spojení s předsednictvím, Komisí a vedoucími mise EU, kteří učiní vše, aby byli zvláštnímu zástupci EU nápomocni při vykonávání jeho mandátu. Zvláštní zástupce EU rovněž udržuje vztahy se zvláštním zástupcem EU pro Afghánistán a s dalšími mezinárodními a regionálními subjekty působícími na místě.

Článek 10

Přezkum

Provádění této společné akce a její soulad s jinými iniciativami Evropské unie v oblasti podléhají pravidelnému přezkumu. Zvláštní zástupce EU předloží generálnímu tajemníkovi, vysokému představiteli, Radě a Komisi do konce června roku 2007 zprávu o pokroku a do poloviny listopadu roku 2007 souhrnnou zprávu o provádění mandátu. Tyto zprávy tvoří základ pro hodnocení této společné akce v příslušných pracovních skupinách a Politickém a bezpečnostním výboru. V souvislosti s celkovými prioritami pro nasazení podává generální tajemník, vysoký představitel Politickému a bezpečnostnímu výboru doporučení týkající se rozhodnutí Rady o prodloužení, změně nebo ukončení mandátu.

Článek 11

Vstup v platnost

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 12

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. února 2007.

Za Radu

předseda

W. SCHÄUBLE


(1)  Úř. věst. L 199, 29.7.2005, s. 100. Společná akce ve znění společné akce 2006/118/SZBP (Úř. věst. L 49, 21.2.2006, s. 7).

(2)  Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/952/ES (Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 18).


Top