EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0870

2007/870/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007 , kterým se schvalují plány eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat a prasat chovaných v hospodářstvích proti této nákaze v Rumunsku na rok 2008 (oznámeno pod číslem K(2007) 6699)

OJ L 340, 22.12.2007, p. 105–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/870/oj

22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/105


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se schvalují plány eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat a prasat chovaných v hospodářstvích proti této nákaze v Rumunsku na rok 2008

(oznámeno pod číslem K(2007) 6699)

(Pouze rumunské znění je závazné)

(2007/870/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 42 uvedeného aktu,

s ohledem na směrnici Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 druhý pododstavec, čl. 19 odst. 3 druhý pododstavec a čl. 20 odst. 2 čtvrtý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2001/89/ES zavádí minimální opatření Společenství pro tlumení klasického moru prasat. Uvedená opatření zahrnují ustanovení, podle něhož předloží členské státy Komisi na základě potvrzení primárního případu klasického moru prasat u divokých prasat plán opatření k eradikaci této nákazy. Uvedená opatření stanoví rovněž nouzové očkování divokých prasat a prasat chovaných v hospodářstvích.

(2)

Rumunsko zavedlo program sledování a tlumení klasického moru prasat na celém svém území. Tento program stále probíhá.

(3)

Rozhodnutí Komise 2006/802/ES ze dne 23. listopadu 2006, kterým se schvalují plány eradikace klasického moru prasat u divokých prasat a nouzového očkování takových prasat a prasat chovaných v hospodářstvích proti této nákaze v Rumunsku (2), bylo přijato jako jedno z řady opatření proti klasickému moru prasat. Rozhodnutí 2006/802/ES se použije do dne 31. prosince 2007.

(4)

Klasický mor prasat se v Rumunsku vyskytuje u divokých prasat a prasat chovaných v hospodářstvích.

(5)

Rumunsko předložilo Komisi ke schválení dne 29. listopadu 2007 pozměněný plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat na rok 2008 a plán nouzového očkování divokých prasat proti klasickému moru prasat na celém území Rumunska na rok 2008.

(6)

Kromě toho Rumunsko rovněž předložilo Komisi dne 29. listopadu 2007 pozměněný plán nouzového očkování prasat chovaných ve velkých hospodářstvích markerovou očkovací látkou na rok 2008 a plán nouzového očkování prasat chovaných v malých hospodářstvích běžnou živou oslabenou očkovací látkou.

(7)

Uvedené plány předložené Rumunskem byly posouzeny Komisí a bylo shledáno, že jsou v souladu se směrnicí 2001/89/ES. Proto by měly být schváleny.

(8)

V zájmu zdraví zvířat musí Rumunsko zajistit účinné provedení opatření stanovených v rámci uvedených plánů.

(9)

Rozhodnutí Komise 2006/779/ES ze dne 14. listopadu 2006 o přechodných veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v Rumunsku (3) bylo přijato vzhledem k endemické přítomnosti klasického moru prasat na území Rumunska.

(10)

Opatření stanovená rozhodnutím 2006/779/ES zakazují mimo jiné odesílání vepřového masa, výrobků z vepřového masa a výrobků a přípravků obsahujících vepřové maso z Rumunska do ostatních členských států. Pro tyto účely musí být toto maso a výrobky z něj opatřeny zvláštním označením. Je proto vhodné, aby bylo čerstvé maso z prasat očkovaných v průběhu nouzového očkování v souladu s tímto rozhodnutím opatřeno stejným označením a aby byly stanoveny předpisy pro uvedení takového masa na trh.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím by měla být schválena jako přechodná opatření, která se použijí do dne 31. prosince 2008.

(12)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat

Schvaluje se plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat v oblasti vymezené v bodě 1 přílohy, který předložilo Rumunsko Komisi dne 29. listopadu 2007.

Článek 2

Plán nouzového očkování proti klasickému moru prasat u divokých prasat

Schvaluje se plán nouzového očkování proti klasickému moru prasat u divokých prasat v oblasti vymezené v bodě 2 přílohy, který předložilo Rumunsko Komisi dne 29. listopadu 2007.

Článek 3

Plán nouzového očkování proti klasickému moru prasat u prasat chovaných v hospodářstvích markerovou očkovací látkou

Schvaluje se plán nouzového očkování proti klasickému moru prasat u prasat chovaných v hospodářstvích v oblasti vymezené v bodě 3 přílohy, který předložilo Rumunsko Komisi dne 29. listopadu 2007.

Článek 4

Plán nouzového očkování proti klasickému moru prasat u prasat chovaných v hospodářstvích běžnou živou oslabenou očkovací látkou

Schvaluje se plán nouzového očkování proti klasickému moru prasat u prasat chovaných v hospodářstvích běžnou živou oslabenou očkovací látkou v oblasti vymezené v bodě 4 přílohy, který předložilo Rumunsko Komisi dne 29. listopadu 2007.

Článek 5

Závazky Rumunska týkající se vepřového masa

Rumunsko zajistí, aby vepřové maso pocházející z prasat:

a)

která byla očkována markerovou očkovací látkou v souladu s článkem 3 tohoto rozhodnutí, bylo omezeno na vnitrostátní trh a nebylo odesíláno do ostatních členských států;

b)

která byla očkována v souladu s článkem 3 a 4 tohoto rozhodnutí, bylo označeno zvláštním označením zdravotní nezávadnosti nebo zvláštním identifikačním označením, jež nelze zaměnit s razítkem Společenství, jak je stanoveno v článku 4 rozhodnutí 2006/779/ES;

c)

která byla očkována běžnou živou oslabenou očkovací látkou v souladu s článkem 4 tohoto rozhodnutí, bylo omezeno na soukromou domácí spotřebu a nebylo odesíláno do ostatních členských států.

Článek 6

Informační povinnost Rumunska

Rumunsko zajistí, aby Komise a členské státy každý měsíc obdržely zprávu o provádění plánů nouzového očkování prasat podle článků 3 a 4, která bude obsahovat alespoň následující informace o každé správní oblasti:

a)

celkový počet hospodářství a celkový počet prasat v každé kategorii podle eradikačního programu;

b)

pro každou kategorii hospodářství počet hospodářství a prasat za měsíc i úhrnem, v nichž, resp. u nichž bylo provedeno nouzové očkování;

c)

počet použitých dávek různých očkovacích látek za měsíc i úhrnem;

d)

počet provedených sledovacích testů za měsíc i úhrnem a výsledky těchto testů.

Článek 7

Opatření Rumunska pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím

Rumunsko přijme opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a tato opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 8

Použitelnost

Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2008 do dne 31. prosince 2008.

Článek 9

Určení

Toto rozhodnutí je určeno Rumunsku.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2007/729/ES (Úř. věst. L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 34. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/625/ES (Úř. věst. L 253, 28.9.2007, s. 44).

(3)  Úř. věst. L 314, 15.11.2006, s. 48. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2007/630/ES (Úř. věst. L 255, 29.9.2007, s. 44).


PŘÍLOHA

1.   Oblasti, kde má být proveden plán eradikace klasického moru prasat u divokých prasat:

Celé území Rumunska.

2.   Oblasti, kde má být proveden plán nouzového očkování proti klasickému moru prasat u divokých prasat:

Celé území Rumunska.

3.   Oblasti, kde má být proveden plán nouzového očkování proti klasickému moru prasat u prasat chovaných v hospodářstvích markerovou očkovací látkou:

Celé území Rumunska.

4.   Oblasti, kde má být proveden plán nouzového očkování proti klasickému moru prasat u prasat chovaných v hospodářstvích běžnou živou oslabenou očkovací látkou:

Celé území Rumunska.


Top