Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0869

2007/869/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích (oznámeno pod číslem K(2007) 6693) (Text s významem pro EHP )

OJ L 340, 22.12.2007, p. 104–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/869/oj

22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/104


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. prosince 2007,

kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích

(oznámeno pod číslem K(2007) 6693)

(Text s významem pro EHP)

(2007/869/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a zejména na čl. 18 odst. 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (2), a zejména na čl. 22 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku ohniska influenzy ptáků způsobeného vysoce patogenním kmenem viru H5N1 v jihovýchodní Asii počínaje prosincem 2003 přijala Komise několik ochranných opatření souvisejících s influenzou ptáků. Mezi tato opatření patří zejména rozhodnutí Komise 2005/692/ES ze dne 6. října 2005 o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích (3).

(2)

Rozhodnutí 2005/692/ES se použije do dne 31. prosince 2007. Jelikož jsou však v jihovýchodní Asii a Číně nadále zaznamenávána ohniska asijského kmene viru influenzy ptáků, je vhodné prodloužit dobu použitelnosti uvedeného rozhodnutí do dne 31. prosince 2008.

(3)

Rozhodnutí 2005/692/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 7 rozhodnutí 2005/692/ES se datum „31. prosince 2007“ nahrazuje datem „31. prosince 2008“.

Článek 2

Členské státy neprodleně přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím a tato opatření zveřejní. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 21. prosince 2007.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES (Úř. věst. L 363, 20.12.2006. s. 352).

(2)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/104/ES.

(3)  Úř. věst. L 263, 8.10.2005, s. 20. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2007/99/ES (Úř. věst. L 43, 15.2.2007, s. 35).


Top