Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0860

2007/860/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. prosince 2007 o poskytnutí makrofinanční pomoci Společenství Libanonu

OJ L 337, 21.12.2007, p. 111–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 300 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/860/oj

21.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 337/111


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 10. prosince 2007

o poskytnutí makrofinanční pomoci Společenství Libanonu

(2007/860/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Libanonské orgány přijaly dne 4. ledna 2007 komplexní program společensko-hospodářských reforem, který zahrnuje současně daňová, strukturální a sociální opatření a který stanoví střednědobé priority pro činnost vlády.

(2)

Libanon na jedné straně a Evropské společenství a jeho členské státy na straně druhé podepsaly dohodu o přidružení (1), která vstoupila v platnost dnem 1. dubna 2006.

(3)

Libanonské orgány jsou odhodlány dosáhnout ekonomické stabilizace a provádět strukturální reformy podporované Mezinárodním měnovým fondem (MMF) prostřednictvím programu pomoci při mimořádných událostech po konfliktu (Emergency Post-Conflict Assistance – EPCA), který byl schválen dne 9. dubna 2007.

(4)

Vztahy mezi Libanonem a Evropskou unií se rozvíjejí v rámci evropské politiky sousedství, od niž se očekává, že povede k hlubší ekonomické integraci. EU a Libanon se dohodly na akčním plánu evropské politiky sousedství, který určuje střednědobé priority vztahů mezi EU a Libanonem a souvisejících politik.

(5)

Kvůli zvyšujícím se finančním omezením veřejného sektoru, včetně vysoké míry veřejného zadlužení, čelí Libanon potřebě značného objem finančních prostředků, jež se zvýšily v důsledku vojenského konfliktu během července a srpna 2006 a předpokládaného zhoršení platební bilance v roce 2007.

(6)

Libanonské orgány požádaly mezinárodní finanční instituce, Společenství a jiné dvoustranné dárce o finanční pomoc za zvýhodněných podmínek. Nad rámec financování z MMF a Světové banky je třeba uspokojit značné zbývající finanční potřeby, aby se zlepšila platební bilance země, veřejné finance a veřejné zadlužení a podpořily cíle politiky v souvislosti s reformním úsilím libanonských orgánů.

(7)

Libanon je jednou z nejzadluženějších zemí světa a potýká se s vysokým převisem dluhu. Za těchto okolností by Společenství mělo poskytnout Libanonu finanční pomoc v podobě kombinace grantu a půjčky, jež jsou vhodnými opatřeními na pomoc přijímající zemi, která se ocitla v této kritické situaci.

(8)

Za účelem zajištění účinné ochrany finančních zájmů Společenství souvisejících s touto finanční pomocí je nutné stanovit vhodná opatření, která Libanon musí přijmout v oblasti předcházení podvodům, korupci a jakýmkoli jiným nesrovnalostem souvisejícím s touto pomocí a v oblasti boje proti nim, a je rovněž nutné stanovit kontroly ze strany Komise a audity Účetního dvora.

(9)

Uvolněním finanční pomoci Společenství nejsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu.

(10)

Tuto pomoc by měla spravovat Komise za konzultace s Hospodářským a finančním výborem,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Společenství poskytne Libanonu finanční pomoc do výše 80 milionů EUR s cílem podpořit úsilí Libanonu o poválečnou obnovu a udržitelné hospodářské oživení, a tím zmírnit finanční omezení při provádění vládního hospodářského programu.

Vzhledem k vysoké úrovni zadluženosti Libanonu činí finanční pomoc Společenství 50 milionů EUR ve formě půjčky a 30 milionů EUR ve formě grantu.

2.   Finanční pomoc Společenství spravuje Komise za konzultace s Hospodářským a finančním výborem a v souladu s dohodami nebo ujednáními uzavřenými mezi MMF a Libanonem.

3.   Finanční pomoc Společenství je k dispozici po dobu dvou let ode dne, kdy nabude účinku tohoto rozhodnutí. Vyžadují-li to okolnosti, může Komise po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem rozhodnout o prodloužení doby dostupnosti pomoci nejvýše o jeden rok.

Článek 2

1.   Komise je oprávněna vyjednat s libanonskými orgány, po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem, podmínky v oblasti hospodářské politiky a financí, na něž bude finanční pomoc Společenství vázána a jež budou vymezeny v memorandu o porozumění, grantové dohodě a dohodě o půjčce. Podmínky musí být slučitelné s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 2.

2.   Během provádění finanční pomoci Společenství Komise sleduje řádný stav libanonských finančních opatření, správních postupů a mechanismů vnitřní a vnější kontroly, které mají význam pro tuto pomoc.

3.   Komise v pravidelných intervalech ověřuje, zda je hospodářská politika Libanonu v souladu s cíli finanční pomoci Společenství a zda jsou uspokojivě plněny dohodnuté podmínky v oblasti hospodářské politiky a financí. Komise toto úzce koordinuje s brettonwoodskými institucemi a v případě potřeby s Hospodářským a finančním výborem.

Článek 3

1.   Komise poskytne Libanonu finanční pomoc Společenství v nejvýše třech splátkách.

2.   Jednotliví splátky se uvolní na základě uspokojivého provádění hospodářského programu podporovaného MMF.

3.   Druhá a třetí splátka se mimoto uvolní na základě uspokojivého provádění hospodářského programu podporovaného MMF a akčního plánu evropské politiky sousedství EU-Libanon a na základě jakýchkoli jiných opatření dohodnutých s Komisí podle čl. 2 odst. 1, a to nejdříve tři měsíce po uvolnění předchozí splátky.

4.   Finanční prostředky se vyplácejí ve prospěch Banque du Liban výhradně na podporu libanonských potřeb financování.

Článek 4

Finanční pomoc Společenství se provádí v souladu s nařízením (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2), a prováděcími pravidly k němu. Memorandum o porozumění, grantová dohoda a dohoda o půjčce, které budou sjednány s libanonskými orgány, stanoví zejména příslušná opatření, která musí Libanon provést v souvislosti s předcházením podvodům, korupci a jiným nesrovnalostem souvisejícím s touto pomocí a v souvislosti s bojem proti nim. Upraví rovněž otázku kontrol ze strany Komise, včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům, s právem provádět kontroly a inspekce na místě, a otázku případných auditů prováděných na místě Účetním dvorem.

Článek 5

Komise předloží každý rok do 31. srpna Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž vyhodnotí provádění tohoto rozhodnutí v předchozím roce. Tato zpráva uvede vazby mezi podmínkami politiky uvedenými v čl. 2 odst. 1, pokračující hospodářskou a fiskální výkonností Libanonu a rozhodnutím Komise uvolnit splátky pomoci.

Článek 6

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. prosince 2007.

Za Radu

předseda

L. AMADO


(1)  Úř. věst. L 143, 30.5.2006, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).


Top