EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0819

2007/819/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2007 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

OJ L 334, 19.12.2007, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 299 - 299

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/819/oj

19.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 334/45


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. listopadu 2007

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(2007/819/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 63 odst. 3 písm. b) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise jménem Evropského společenství sjednala s Republikou Srbsko dohodu o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.

(2)

Dohoda byla jménem Evropského společenství podepsána s výhradou případného pozdějšího uzavření dne 18. září 2007 v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 18. září 2007.

(3)

Dohoda by měla být schválena.

(4)

Dohodou se zřizuje smíšený readmisní výbor, který může přijmout svůj jednací řád. V takovém případě je vhodné, aby Společenství zaujalo svůj postoj zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, oznámilo Spojené království své přání účastnit se přijímání a používání tohoto rozhodnutí.

(6)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného protokolu, se Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(7)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní přijímán tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 22 odst. 2 dohody (2).

Článek 3

Komise zastupuje Společenství ve smíšeném readmisním výboru zřízeném článkem 18 dohody.

Článek 4

Postoj Společenství ve smíšeném výboru k přijetí jeho jednacího řádu podle čl. 18 odst. 5 dohody zaujímá Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 8. listopadu 2007.

Za Radu

předseda

R. PEREIRA


(1)  Stanovisko ze dne 24. října 2007 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“,

a

REPUBLIKA SRBSKO, dále jen „Srbsko“,

ODHODLÁNY posilovat svou spolupráci za účelem účinnějšího boje proti nedovolenému přistěhovalectví;

Přejíce si zavést prostřednictvím této dohody a na základě vzájemnosti rychlé a účinné postupy pro identifikaci a bezpečné a řádné navrácení osob, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Srbska nebo některého členského státu Evropské unie, a usnadnit průvoz těchto osob v duchu spolupráce,

ZDůRAZňUJÍCE, že touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnost Společenství, členských států Evropské unie a Srbska vyplývající z mezinárodního práva, zejména z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950 a Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951,

BEROUCE NA VěDOMÍ, že ustanovení této dohody, která spadají do působnosti hlavy IV Smlouvy o založení Evropského společenství, se v souladu s Protokolem o postavení Dánska, připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, nevztahují na Dánské království,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a)

„smluvními stranami“ Srbsko a Společenství;

b)

„státním příslušníkem Srbska“ osoba, která je v souladu s vnitrostátními právními předpisy Republiky Srbsko jejím státním příslušníkem;

c)

„státním příslušníkem členského státu“ osoba, která má státní příslušnost členského státu tak, jak je definována pro účely Společenství;

d)

„členským státem“ každý členský stát Evropské unie s výjimkou Dánského království;

e)

„státním příslušníkem třetí země“ osoba, která má jinou státní příslušnost než srbskou nebo některého z členských států;

f)

„osobou bez státní příslušnosti“ osoba, která nemá žádnou státní příslušnost;

g)

„povolením k pobytu“ povolení jakéhokoliv druhu vydané Srbskem nebo některým členským státem, které opravňuje osobu k pobytu na jeho území. Nezahrnuje povolení k dočasnému pobytu na jeho území v souvislosti s vyřizováním žádosti o udělení azylu nebo žádosti o povolení k pobytu;

h)

„vízem“ povolení vydané nebo rozhodnutí přijaté Srbskem či některým z členských států, které se vyžaduje pro vstup na území daného státu nebo průjezd přes ně. Nezahrnuje letištní průjezdní víza;

i)

„žádajícím státem“ stát (Srbsko nebo jeden z členských států), který podává žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

j)

„žádaným státem“ stát (Srbsko nebo jeden z členských států), kterému je podána žádost o zpětné převzetí podle článku 7 nebo žádost o průvoz podle článku 14 této dohody;

k)

„příslušným orgánem“ vnitrostátní orgán Srbska nebo jednoho z členských států, který je pověřen prováděním této dohody podle čl. 19 odst. 1 písm. a) této dohody;

l)

„příhraničním regionem“ oblast do 30 km od společných pozemních hranic mezi členským státem a Srbskem a území mezinárodních letišť členských států a Srbska;

m)

„průvozem“ průjezd státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti přes území žádaného státu na cestě ze žádajícího státu do země určení.

ODDÍL I

ZÁVAZKY SRBSKA TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 2

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Srbsko na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět každou osobu, jež nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčená osoba je státním příslušníkem Srbska.

2.   Srbsko rovněž převezme

nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v žádajícím členském státě,

manžely nebo manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území Srbska nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v žádajícím členském státě.

3.   Srbsko rovněž převezme osoby, jež se po vstupu na území členského státu vzdaly státní příslušnosti Srbska, pokud jim nebylo alespoň přislíbeno udělení státní příslušnosti dotčeného členského státu.

4.   Po obdržení kladné odpovědi Srbska na žádost o zpětné převzetí vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Srbska neodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s minimální dobou platnosti tři měsíce. Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotčenou osobu převézt v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Srbska do 14 kalendářních dní nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti. Pokud Srbsko do 14 kalendářních dní nevydá nový cestovní doklad, má se za to, že souhlasilo s použitím standardního cestovního dokladu EU pro účely vyhoštění (1).

5.   Jestliže má osoba, jež má být předána, vedle státní příslušnosti Srbska také státní příslušnost třetí země, zohlední žádající členský stát vůli osoby být předána do státu podle svého výběru.

Článek 3

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Srbsko na žádost členského státu a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné právní podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území žádajícího členského státu, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčené osoby

a)

jsou nebo v době vstupu byly držiteli platného víza nebo povolení k trvalému pobytu vydaného Srbskem nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území členských států přímo po pobytu na území Srbska nebo přímo po průjezdu přes území Srbska.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Srbska nebo

b)

žádající členský stát vydal státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže

tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného Srbskem s delší dobou platnosti nebo

vízum nebo povolení k pobytu vydané žádajícím členským státem bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení a dotčená osoba pobývala na území Srbska nebo projížděla přes jeho území nebo

dotčená osoba nesplnila jakoukoli podmínku spojenou s vízem a pobývala na území Srbska nebo projížděla přes jeho území.

3.   Srbsko rovněž převezme, na žádost členského státu, bývalé státní příslušníky Socialistické federativní republiky Jugoslávie, kteří nezískali jinou státní příslušnost a kteří se narodili a k 27. dubnu 1992 měli trvalé bydliště pobyt na území Srbska.

4.   Po obdržení kladné odpovědi Srbska na žádost o zpětné převzetí vydá žádající členský stát osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, standardní cestovní doklad EU pro účely vyhoštění (1).

ODDÍL II

ZÁVAZKY SPOLEČENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPĚTNÉHO PŘEBÍRÁNÍ

Článek 4

Zpětné přebírání vlastních státních příslušníků

1.   Členský stát na žádost Srbska a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět každou osobu, jež nesplňuje nebo přestala splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Srbska, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčená osoba je státním příslušníkem dotčeného členského státu.

2.   Členský stát rovněž převezme

nezletilé svobodné děti osob uvedených v odstavci 1, bez ohledu na místo jejich narození nebo státní příslušnost, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v Srbsku,

manžely nebo manželky osob uvedených v odstavci 1, kteří mají odlišnou státní příslušnost, za předpokladu, že mají právo na vstup a pobyt na území žádaného členského státu nebo že toto právo získají, pokud nemají nezávislé právo na trvalý pobyt v Srbsku.

3.   Členský stát rovněž převezme osoby, jež se po vstupu na území Srbska vzdaly státní příslušnosti členského státu, pokud jim nebylo alespoň přislíbeno udělení státní příslušnosti Srbska.

4.   Po obdržení kladné odpovědi žádaného členského státu na žádost o zpětné převzetí vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad dotčeného členského státu neodkladně, nejpozději do tří pracovních dní, cestovní doklad potřebný pro návrat této osoby s minimální dobou platnosti tři měsíce. Pokud z právních nebo věcných důvodů nelze dotčenou osobu převézt v době platnosti původně vydaného cestovního dokladu, vydá příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad dotčeného členského státu do 14 kalendářních dní nový cestovní doklad se stejnou délkou platnosti.

5.   Jestliže má osoba, jež má být předána, vedle státní příslušnosti žádaného členského státu také státní příslušnost třetí země, zohlední Srbsko vůli osoby být předána do státu podle svého výběru.

Článek 5

Zpětné přebírání státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Členský stát na žádost Srbska a bez dalších formalit kromě těch, jež jsou uvedeny v této dohodě, převezme zpět všechny státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné právní podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území Srbska, pokud je prokázáno nebo pokud lze na základě věrohodných prostředků důvodně předpokládat, že dotčené osoby:

a)

jsou nebo v době vstupu byly držiteli platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným členským státem nebo

b)

neoprávněně vstoupily na území Srbska přímo po pobytu na území žádaného členského státu nebo přímo po průjezdu přes území žádaného členského státu.

2.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se neuplatní, jestliže

a)

se státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nacházel pouze v tranzitním prostoru mezinárodního letiště žádaného členského státu nebo

b)

Srbsko vydalo státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti vízum či povolení k pobytu před vstupem nebo po vstupu na své území, ledaže

tato osoba je držitelem víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným členským státem s delší dobou platnosti nebo

vízum nebo povolení k pobytu vydané Srbskem bylo získáno na základě padělaných či pozměněných dokladů nebo na základě nepravdivých prohlášení a dotčená osoba pobývala na území žádaného členského státu nebo projížděla přes jeho území nebo

dotčená osoba nesplnila jakoukoli podmínku spojenou s vízem a dotčená osoba pobývala na území žádaného členského státu nebo projížděla přes jeho území.

3.   Závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 se vztahuje na členský stát, který vydal vízum nebo povolení k pobytu. Bylo-li vízum nebo povolení k pobytu vydáno dvěma nebo více členskými státy, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal doklad s delší dobou platnosti, nebo pokud doba platnosti jednoho nebo více z nich uplynula, jehož doklad je stále platný. Jestliže doba platnosti všech těchto dokladů již uplynula, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který vydal vízum či povolení k pobytu s nejpozdějším datem skončení platnosti. Pokud žádné takové doklady nelze předložit, vztahuje se závazek zpětného převzetí podle odstavce 1 na členský stát, který byl opuštěn jako poslední.

4.   Po obdržení kladné odpovědi členského státu na žádost o zpětné převzetí vydá Srbsko osobě, jejíž zpětné převzetí bylo schváleno, cestovní doklad potřebný k jejímu vrácení.

ODDÍL III

POSTUP PŘI ZPĚTNÉM PŘEBÍRÁNÍ

Článek 6

Zásady

1.   S výhradou odstavce 2 vyžaduje každé předání osoby, která má být převzata zpět na základě některého ze závazků uvedených v článcích 2 až 5, podání žádosti o zpětné převzetí u příslušného orgánu žádaného státu.

2.   Žádost o zpětné převzetí není nutná, pokud je osoba, která má být převzata, držitelem platného cestovního dokladu, a je-li tato osoba státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti, rovněž držitelem platného víza nebo povolení k pobytu vydaného žádaným státem.

3.   Byla-li osoba zadržena v příhraničním regionu (včetně letišť) žádajícího státu po neoprávněném překročení hranic přímo z území žádaného státu, může žádající stát podat žádost o zpětné převzetí ve lhůtě dvou pracovních dní od zadržení této osoby (zrychlené řízení).

Článek 7

Žádost o zpětné převzetí

1.   Žádost o zpětné převzetí má v co nejvyšší míře obsahovat tyto informace:

a)

osobní údaje osoby, která má být převzata zpět, (tj. jména, příjmení, datum a místo narození a místo posledního pobytu) a případně osobní údaje nezletilých svobodných dětí nebo manžela/manželky;

b)

doklady určené k prokázání státní příslušnosti a označení věrohodných prostředků, jejichž prostřednictvím bude prokázána státní příslušnost, průjezd, podmínky zpětného převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti a neoprávněný vstup a pobyt;

c)

fotografii osoby, jež má být převzata zpět.

2.   Žádost o zpětné převzetí musí v co nejvyšší míře obsahovat také tyto informace:

a)

za předpokladu, že dotčená osoba s tím výslovně souhlasí, konstatování, že osoba, která má být převzata, pravděpodobně potřebuje pomoc či péči;

b)

všechna další ochranná a bezpečnostní opatření nebo informace o zdravotním stavu dotčené osoby, které mohou být v konkrétním případě předání nezbytné.

3.   Společný formulář, který je třeba pro žádost o zpětné převzetí použít, je připojen jako příloha 6 této dohody.

Článek 8

Prostředky prokazující státní příslušnost

1.   Státní příslušnost lze prokázat podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 zejména doklady uvedenými v příloze 1 této dohody, a to i v případě, že doba jejich platnosti uplynula. Při předložení těchto dokladů členské státy a Srbsko státní příslušnost vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření. Státní příslušnost nelze prokazovat padělanými doklady.

2.   Jako věrohodný prostředek prokazující státní příslušnosti podle čl. 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 lze předložit zejména doklady uvedené v příloze 2 této dohody, a to i v případě, že jejich doba platnosti uplynula. Při předložení těchto dokladů považují členské státy a Srbsko státní příslušnost za prokázanou, pokud nemohou prokázat opak. Za věrohodný prostředek prokazující státní příslušnost nelze považovat padělané doklady.

3.   Není-li možné předložit žádný z dokladů uvedených v přílohách 1 nebo 2, provede příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad dotčeného žádaného státu na požádání a bez zbytečného odkladu s osobou, která má být převzata zpět, do tří pracovních dní po podání žádosti pohovor za účelem zjištění její státní příslušnosti.

Článek 9

Důkazní prostředky týkající se státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti

1.   Splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 lze prokázat důkazními prostředky uvedenými v příloze 3 této dohody; nelze je prokazovat padělanými doklady. Členské státy a Srbsko tyto důkazy vzájemně uznají, aniž by požadovaly další šetření.

2.   Jako věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 lze předložit zejména důkazní prostředky uvedené v příloze 4 této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat na základě padělaných dokladů. Při předložení těchto věrohodných prostředků považují členské státy a Srbsko podmínky za splněné, pokud nemohou prokázat opak.

3.   Neoprávněnost vstupu, přítomnosti nebo pobytu se prokazuje pomocí cestovních dokladů dotčené osoby, ve kterých chybí potřebné vízum nebo jiné povolení k pobytu potřebné pro území žádajícího státu. Prohlášení žádajícího státu, že dotčená osoba byla zadržena na jeho území bez potřebných cestovních dokladů, víza nebo povolení k pobytu, může rovněž sloužit jako věrohodný prostředek prokazující neoprávněný vstup, přítomnost nebo pobyt.

4.   Splnění podmínek pro zpětné převzetí bývalých státních příslušníků Socialistické federativní republiky Jugoslávie uvedených v čl. 3 odst. 3 lze prokázat důkazními prostředky uvedenými v příloze 5a této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat padělanými doklady. Srbsko tyto důkazy uzná, aniž by požadovalo další šetření.

5.   Jako věrohodný prostředek prokazující splnění podmínek pro zpětné převzetí bývalých státních příslušníků Socialistické federativní republiky Jugoslávie uvedených v čl. 3 odst. 3 lze předložit důkazní prostředky uvedené v příloze 5b této dohody; splnění těchto podmínek nelze prokazovat na základě padělaných dokladů. Při předložení těchto věrohodných prostředků považuje Srbsko podmínky za splněné, pokud nemůže prokázat opak.

6.   Není-li možné předložit doklady uvedené v přílohách 5a nebo 5b, provede příslušné diplomatické zastoupení nebo konzulární úřad Srbska na požádání a bez zbytečného odkladu s osobou, která má být převzata zpět, do tří pracovních dní po podání žádosti pohovor za účelem zjištění její státní příslušnosti.

Článek 10

Lhůty

1.   Žádost o zpětné převzetí se podává příslušnému orgánu žádaného státu do jednoho roku ode dne, kdy se příslušný orgán žádajícího státu dozvěděl, že státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt. Pokud existují právní nebo faktické překážky pro podání žádosti ve stanovené lhůtě, prodlouží se lhůta na žádost žádajícího státu, avšak pouze na dobu, než jsou tyto překážky odstraněny.

2.   Odpověď na žádost o zpětné převzetí musí být podána písemně

do dvou pracovních dní, jestliže byla žádost podána ve zrychleném řízení (čl. 6 odst. 3),

v ostatních případech do deseti kalendářních dní.

Lhůty začínají běžet dnem obdržení žádosti o zpětné převzetí. Pokud v těchto lhůtách není dána žádná odpověď, je to považováno za souhlas s předáním.

3.   Pokud existují právní nebo faktické překážky pro podání odpovědi na žádost do deseti kalendářních dní, může být tato lhůta na řádně odůvodněnou žádost prodloužena nejvýše o šest kalendářních dní. Pokud v prodloužené lhůtě není dána žádná odpověď, považuje se to za souhlas s předáním.

4.   Odmítnutí žádosti o zpětné převzetí je třeba zdůvodnit.

5.   Poté, co je dán souhlas s předáním, nebo případně po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 2 je dotčená osoba předána do tří měsíců. Na žádost žádajícího státu je možné tuto lhůtu prodloužit o dobu potřebnou k překonání právních nebo faktických překážek předání.

Článek 11

Způsoby předání a přepravy

1.   Před vrácením osoby se příslušné orgány Srbska a dotčeného členského státu předem písemně dohodnou na dni předání, místě vstupu, případném doprovodu a ostatních informacích důležitých pro předání.

2.   Převoz se uskuteční leteckou nebo pozemní dopravou. Letecká doprava není omezena na použití vnitrostátních dopravců Srbska nebo členských států; může se uskutečnit prostřednictvím pravidelných i charterových letů. V případě navrácení s doprovodem se tento doprovod neomezuje pouze na pověřené osoby žádajícího státu, pokud se jedná o pověřené osoby Srbska nebo některého členského státu.

Článek 12

Zpětné převzetí, k němuž došlo omylem

Žádající stát převezme zpět každou osobu převzatou žádaným státem, je-li do tří měsíců po jejím předání zjištěno, že podmínky stanovené v článcích 2 až 5 této dohody nebyly splněny.

V těchto případech se použijí obdobně procesní ustanovení této dohody a budou předány všechny dostupné informace týkající se skutečné totožnosti a státní příslušnosti osoby, která má být převzata zpět.

ODDÍL IV

PRŮVOZ

Článek 13

Zásady

1.   Členské státy a Srbsko by měly omezit průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na případy, kdy tyto osoby není možné vrátit do státu určení přímo.

2.   Srbsko povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, pokud o to členský stát požádá, a členský stát povolí průvoz státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, pokud o to požádá Srbsko, je-li zajištěna další cesta přes případné další státy průvozu a zpětné převzetí ve státě určení.

3.   Srbsko nebo členský stát mohou průvoz odmítnout,

a)

pokud státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti hrozí ve státě určení nebo jiném státě průvozu skutečné nebezpečí mučení, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu, trest smrti nebo pronásledování na základě rasy, náboženského vyznání, státní příslušnosti, příslušnosti k určité sociální skupině či politického přesvědčení nebo

b)

pokud bude státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v žádaném státě nebo jiném státě průvozu uložen trest nebo

c)

z důvodů veřejného zdraví, vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku nebo jiných národních zájmů žádaného státu.

4.   Srbsko nebo členský stát může odvolat své povolení, nastanou-li nebo vyjdou-li následně najevo okolnosti uvedené v odstavci 3, které brání uskutečnění průvozu, nebo není-li již zajištěna další cesta přes případné státy průvozu či zpětné převzetí státem určení. V tomto případě přijme žádající stát podle potřeby a neodkladně státního příslušníka třetí země nebo osobu bez státní příslušnosti zpět.

Článek 14

Postup při průvozu

1.   Žádost o průvoz se podává písemně příslušným orgánům žádaného státu a má obsahovat tyto údaje:

a)

typ průvozu (leteckou nebo pozemní dopravou), případné další státy průvozu a předpokládané místo určení;

b)

osobní údaje dotčené osoby (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, další používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, anebo přezdívky, datum narození, pohlaví a podle možnosti místo narození, státní příslušnost, jazyk, druh a číslo cestovního dokladu);

c)

předpokládané místu vstupu, čas předání a případné použití doprovodu;

d)

prohlášení, že z hlediska žádajícího státu jsou splněny podmínky podle čl. 13 odst. 2 a nejsou známy žádné důvody pro odmítnutí podle čl. 13 odst. 3.

Společný formulář, který je třeba pro žádost o průvoz použít, je připojen jako příloha 7 této dohody.

2.   Žádaný stát do pěti kalendářních dní písemně vyrozumí žádající stát o souhlasu s průvozem, potvrdí místo vstupu a předpokládaný čas předání nebo jej vyrozumí o tom, že průvoz odmítá, a o důvodech tohoto odmítnutí.

3.   Probíhá-li průvoz letecky, jsou osoba, která má být převzata zpět, a členové případného doprovod osvobozeni od povinnosti získat letištní průjezdní vízum.

4.   Příslušné orgány žádaného státu si poskytují po vzájemných konzultacích pomoc při průvozech, a to zejména dohledem nad dotčenými osobami a poskytnutím přiměřeného vybavení pro tento účel.

ODDÍL V

NÁKLADY

Článek 15

Náklady na přepravu a průvoz

Aniž je dotčeno právo příslušných orgánů vymáhat náhradu nákladů spojených se zpětným převzetím od osoby, která má být převzata, nebo od třetích stran, hradí žádající stát veškeré náklady na přepravu spojené se zpětným převzetím a průvozem podle této dohody až na hranici státu určení.

ODDÍL VI

OCHRANA ÚDAJŮ A DOLOŽKA O VZTAHU K JINÝM ZÁVAZKŮM

Článek 16

Ochrana údajů

Osobní údaje jsou sdělovány pouze v případě, kdy je to nezbytné k provedení této dohody příslušnými orgány Srbska nebo členského státu. Zpracovávání osobních údajů a nakládání s nimi se v konkrétním případě řídí vnitrostátním právem Srbska, a je-li správce údajů příslušným orgánem členského státu, ustanoveními směrnice 95/46/ES (2) a vnitrostátními právními předpisy dotčeného členského státu přijatými na základě této směrnice. Navíc se použijí i tyto zásady:

a)

osobní údaje musí být zpracovávány spravedlivě a zákonným způsobem;

b)

osobní údaje musí být shromažďovány ke konkrétnímu, vymezenému a oprávněnému účelu provádění této dohody a předávající ani přijímající orgán je nesmí dále zpracovávat způsobem, který je s tímto účelem neslučitelný;

c)

osobní údaje musí být přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účel, pro který jsou shromažďovány nebo dále zpracovávány; sdělované osobní údaje mohou zejména zahrnovat pouze tyto údaje:

údaje o osobě, která má být předána (např. jména, příjmení, jakákoli dřívější jména, jiná používaná jména nebo jména, pod nimiž je známa, anebo přezdívky, pohlaví, stav, datum a místo narození, současná a všechny předcházející státní příslušnosti),

údaje o cestovním pase, průkazu totožnosti nebo řidičském průkazu (číslo, doba platnosti, datum vydání, vydávající orgán, místo vydání),

zastávky a trasu cesty,

jiné informace potřebné k identifikaci osoby, která má být předána, nebo k posouzení požadavků na zpětné převzetí podle této dohody;

d)

osobní údaje musí být přesné a musí být podle potřeby aktualizovány;

e)

osobní údaje musí být uchovávány v podobě, která umožňuje identifikaci osob na základě těchto údajů pouze po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly shromážděny nebo pro který jsou dále zpracovávány;

f)

předávající i přijímající orgán učiní všechna přiměřená opatření k zajištění případných oprav, výmazů nebo blokování osobních údajů pro případ, že jejich zpracování není v souladu s tímto článkem, zejména pro případ, kdy nejsou přiměřené, podstatné, přesné nebo kdy přesahují míru s ohledem na účel jejich zpracování. To zahrnuje oznámení jakékoli opravy, výmazu nebo blokování údajů druhé straně;

g)

přijímající orgán sdělí na požádání předávajícímu orgánu, k jakému účelu byly sdělení údaje použity a jakých výsledků bylo dosaženo;

h)

osobní údaje je možné sdělit pouze příslušným orgánům. Další sdělení jiným orgánům vyžaduje předchozí souhlas předávajícího orgánu;

i)

předávající a přijímající orgány jsou povinny pořídit písemný záznam o předání a převzetí osobních údajů.

Článek 17

Doložka o vztahu k jiným závazkům

1.   Touto dohodou nejsou dotčena práva, povinnosti a odpovědnost Společenství, členských států a Srbska vyplývající z mezinárodního práva, a zejména

z Úmluvy o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967,

z mezinárodních úmluv upravujících určení státu, který je odpovědný za posuzování předložených žádostí o udělení azylu,

z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. listopadu 1950,

z Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ze dne 10. prosince 1984,

z mezinárodních úmluv o vydávání,

z vícestranných mezinárodních úmluv a dohod o zpětném přebírání cizích státních příslušníků.

2.   Nic v této dohodě nebrání návratu osoby na základě jiných formálních nebo neformálních ujednání.

ODDÍL VII

PROVÁDĚNÍ A POUŽÍVÁNÍ

Článek 18

Smíšený readmisní výbor

1.   Smluvní strany si navzájem poskytují pomoc při používání a výkladu této dohody. Za tímto účelem zřídí smíšený readmisní výbor (dále jen „výbor“), jehož úkolem je zejména

a)

sledovat používání této dohody;

b)

rozhodovat o prováděcích opatřeních nezbytných k jednotnému používání této dohody;

c)

pravidelně vyměňovat informace o prováděcích protokolech vypracovaných jednotlivými členskými státy a Srbskem podle článku 19;

d)

doporučovat změny této dohody a jejích příloh.

2.   Rozhodnutí výboru jsou pro smluvní strany závazná.

3.   Výbor se skládá ze zástupců Společenství a Srbska; Společenství zastupuje Komise.

4.   Výbor se schází podle potřeby na žádost jedné ze smluvních stran.

5.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 19

Prováděcí protokoly

1.   Na žádost členského státu nebo Srbska vypracují členský stát a Srbsko prováděcí protokol, který bude obsahovat pravidla týkající se

a)

určení příslušných orgánů, míst určených pro předávání osob a kontaktních míst;

b)

způsobu navracení v rámci zrychleného řízení;

c)

podmínek navracení s doprovodem včetně doprovodu při průvozu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti;

d)

dalších prostředků a dokladů vedle prostředků a dokladů uvedených v přílohách 1 až 5 této dohody.

2.   Prováděcí protokoly uvedené v odstavci 1 vstoupí v platnost po svém oznámení readmisnímu výboru uvedenému v článku 18.

3.   Srbsko souhlasí s používáním jakéhokoli ustanovení prováděcího protokolu vypracovaného s jedním členským státem také ve svých vztazích s kterýmkoli jiným členským státem, který o to požádá.

Článek 20

Vztah k dvoustranným dohodám nebo ujednáním členských států o zpětném přebírání

Ustanovení této dohody mají přednost před ustanoveními jakékoliv jiné dvoustranné dohody nebo ujednání o zpětném přebírání osob neoprávněně pobývajících v dotčeném státě, které byly nebo mohou být podle článku 19 uzavřeny mezi jednotlivými členskými státy a Srbskem, pokud jsou ustanovení těchto dvoustranných dohod a ujednání neslučitelná s ustanoveními této dohody.

ODDÍL VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 21

Územní působnost

1.   S výhradou odstavce 2 tohoto článku se tato dohoda použije na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a na území Srbska (3).

2.   Tato dohoda se nepoužije na území Dánského království.

Článek 22

Vstup v platnost, doba trvání a vypovězení

1.   Smluvní strany ratifikují nebo schválí tuto dohodu v souladu se svými postupy.

2.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí dokončení postupů uvedených v odstavci 1.

3.   Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

4.   Každá smluvní strana může, na základě oficiálního oznámení druhé smluvní straně a po předchozí konzultaci výboru uvedeného v článku 18, zcela nebo zčásti dočasně pozastavit provádění této dohody ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti z důvodů bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku nebo veřejného zdraví. Pozastavení vstupuje v platnost druhým dnem po dni tohoto oznámení.

5.   Každá smluvní strana může tuto dohodu vypovědět oficiálním oznámením druhé smluvní straně. Tato dohoda pozbývá platnosti šest měsíců po dni tohoto oznámení.

Článek 23

Přílohy

Přílohy 1 až 7 tvoří nedílnou součást této dohody.

V Bruselu dne osmnáctého září dva tisíce sedm ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, srbském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image


(1)  Podle vzoru uvedeného v doporučení Rady ES ze dne 30. listopadu 1994.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Rozsah územní působnosti ve vztahu k Srbsku bude stanoven v rámci jednání, aniž je dotčeno rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 9. června 1999.

PŘÍLOHA 1

SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍM SE PROKAZUJE STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

(ČL. 2 ODST. 1, ČL. 4 ODST. 1 A ČL. 8 ODST. 1)

Jestliže je žádaným státem některý z členských států:

pasy všech druhů (cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy a hromadné pasy včetně pasů pro děti),

průkazy totožnosti všech druhů (včetně dočasných a náhradních).

Jestliže je žádaným státem Srbsko:

pasy všech druhů (cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy a hromadné pasy včetně pasů pro děti) vydané po 27. červenci 1996 podle zákona o cestovních dokladech státních příslušníků Jugoslávie z roku 1996 a pozdějších legislativních změn po přijetí nového srbského zákona o cestovních dokladech,

průkazy totožnosti vydané po 1. lednu 2000.

PŘÍLOHA 2

SEZNAM DOKLADŮ, JEJICHŽ PŘEDLOŽENÍ SE POVAŽUJE ZA VĚROHODNÝ PROSTŘEDEK PROKAZUJÍCÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST

(ČL. 2 ODST. 1, ČL. 4 ODST. 1 A ČL. 8 ODST. 2)

Jestliže je žádaným státem některý z členských států nebo Srbsko:

fotokopie některého z dokladů uvedených v příloze 1 této dohody,

služební knížky a vojenské knížky,

námořní knížky a kapitánské průkazy,

osvědčení o státním občanství a jiné úřední doklady zmiňující nebo jednoznačně uvádějící občanství,

řidičské průkazy nebo jejich fotokopie,

rodné listy nebo jejich fotokopie,

firemní průkazy totožnosti nebo jejich fotokopie,

výpověď svědků,

prohlášení učiněná dotčenou osobou a jazyk, kterým tato osoba hovoří, včetně výsledku úřední zkoušky,

jakýkoliv jiný doklad, jenž může pomoci určit státní příslušnost dotčené osoby.

Jestliže je žádaným státem Srbsko:

pasy všech druhů (cestovní pasy, diplomatické pasy, služební pasy a hromadné pasy včetně pasů pro děti) vydané mezi 27. dubnem 1992 a 27. červencem 1996 a jejich fotokopie,

průkazy totožnosti všech druhů vydané mezi 27. dubnem 1992 a 1. lednem 2000 a jejich fotokopie.

PŠÍLOHA 3

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, JIMIŽ SE PROKAZUJE SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(ČL. 3 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1 A ČL. 9 ODST. 1)

Vstupní/výstupní razítko nebo podobné potvrzení v cestovním dokladu dotčené osoby nebo jiný důkaz jejího vstupu/výstupu (např. ve formě fotografie),

doklady, osvědčení a účtenky jakéhokoliv druhu označené jménem (např. hotelové účtenky, objednací průkazky u lékaře nebo zubního lékaře, vstupenky do veřejných/soukromých zařízení, smlouvy o pronájmu auta, účtenky z transakcí kreditní kartou atd.), které jasně prokazují, že dotčená osoba pobývala na území žádaného státu,

jízdenky nebo seznamy cestujících v letadle, vlaku, autobusu nebo lodi na jméno, které dosvědčují přítomnost a cestu dotčené osoby na území žádaného státu,

informace, z nichž je patrné, že dotčená osoba použila služeb kurýra nebo cestovní kanceláře,

úřední prohlášení učiněné zejména zaměstnanci pohraniční policie, kteří mohou dosvědčit, že dotčená osoba překročila hranici.

PŘÍLOHA 4

SPOLEČNÝ SEZNAM DOKLADŮ, JEŽ SE POVAŽUJÍ ZA VĚROHODNÝ PROSTŘEDEK PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ A OSOB BEZ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

(ČL. 3 ODST. 1, ČL. 5 ODST. 1 A ČL. 9 ODST. 2)

Úřední prohlášení dotčené osoby v soudním nebo správním řízení,

prohlášení svědků, kteří mohou dosvědčit, že dotčená osoba překročila hranici,

popis místa a okolností, za kterých byla dotčená osoba po vstupu na území žádajícího státu zadržena, vydaný příslušnými orgány tohoto státu,

informace o totožnosti nebo pobytu osoby, které poskytla mezinárodní organizace (např. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky),

zprávy nebo potvrzení informací od rodinných příslušníků, spolucestujících atd.,

prohlášení dotčené osoby.

PŘÍLOHA 5

SEZNAM DOKLADŮ, KTERÝMI SE PROKAZUJE NEBO KTERÉ SE POVAŽUJÍ ZA VĚROHODNÝ PROSTŘEDEK PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZPĚTNÉ PŘEVZETÍ BÝVALÝCH STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIALISTICKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE

(ČL. 3 ODST. 3, ČL. 9 ODST. 4 A ČL. 9 ODST. 5)

Příloha 5a (doklady, kterými se prokazuje splnění podmínek):

rodné listy vydané bývalou Socialistickou federativní republikou Jugoslávie nebo jejich fotokopie,

veřejné listiny, včetně průkazů totožnosti, nebo jejich fotokopie vydané Srbskem, bývalou Federativní republikou Jugoslávie, bývalým Státním společenstvím Srbsko a Černá hora nebo bývalou Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, v nichž je uvedeno místo narození nebo trvalé bydliště, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 3.

Příloha 5b (doklady považované za věrohodný prostředek):

jiné doklady nebo osvědčení nebo jejich fotokopie, v nichž je uvedeno místo narození nebo trvalé bydliště na území Srbska,

úřední prohlášení dotčené osoby v soudním nebo správním řízení.

PŘÍLOHA 6

Image

Image

Image

PŘÍLOHA 7

Image

Image

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O OPĚTOVNÉM ZAČLENĚNÍ

Smluvní strany uznávají potřebu účinného, efektivního a udržitelného socioekonomického začlenění repatriovaných občanů Republiky Srbsko. Potvrzují svůj záměr zvýšit úsilí, a to i finančně, na podporu opětovného začlenění těchto osob, s ohledem na finanční podporu Společenství, která je za tímto účelem poskytována.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČL. 2 ODST. 3 A ČL. 4 ODST. 3

Smluvní strany berou na vědomí, že podle právních předpisů Republiky Srbsko a členských států o státní příslušnosti není možné občana Republiky Srbsko nebo Evropské unie zbavit státní příslušnosti.

Strany se dohodly, že se vzájemně včas vyrozumí, pokud by se tato právní situace změnila.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ K ČLÁNKŮM 3 A 5

Smluvní strany budou usilovat o předání každého státního příslušníka třetí země, který nesplňuje nebo přestal splňovat platné podmínky vstupu, přítomnosti nebo pobytu na jejich území, do země jeho původu.

PROHLÁŠENÍ REPUBLIKY SRBSKO K OTÁZCE OBČANSTVÍ

Republika Srbsko prohlašuje, že podle zákona o občanství Republiky Srbsko (Úřední věstník Republiky Srbsko č. 135/04) nelze občanství Republiky Srbsko, které má občan Republiky Srbsko, pozbýt vzdáním se tohoto občanství, pokud dotčená osoba v okamžiku podání žádosti o vzdání se státního občanství Republiky Srbsko neprokáže, že jí bude uděleno občanství jiného státu.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DÁNSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že se tato dohoda nevztahuje na území Dánského království ani na státní příslušníky Dánského království. Vzhledem k tomu je vhodné, aby Republika Srbsko a Dánsko uzavřely dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy v této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ISLANDU A NORSKA

Smluvní strany berou na vědomí úzké vztahy mezi Evropským společenstvím a Islandem a Norskem, zejména na základě dohody ze dne 18. května 1999 o přidružení těchto zemí k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis. Vzhledem k tomu je vhodné, aby Republika Srbsko uzavřela s Islandem a Norskem dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy v této dohodě.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠVÝCARSKA

Smluvní strany berou na vědomí, že Evropská unie, Evropské společenství a Švýcarsko podepsaly dohodu o přidružení Švýcarska k provádění, používání a rozvoji schengenského acquis. Je vhodné, aby po vstupu této dohody o přidružení v platnost Republika Srbsko uzavřela se Švýcarskem dohodu o zpětném přebírání se stejnými podmínkami, jako jsou obsaženy v této dohodě.


Top