EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2012

Nařízení Rady (ES) č. 2012/2006, ze dne 19. prosince 2006 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

OJ L 384, 29.12.2006, p. 8–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 536–540 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 47 - 51
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 47 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Implicitně zrušeno 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2012/oj

29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 384/8


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2012/2006,

ze dne 19. prosince 2006,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 36 a čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska (dále jen „akt o přistoupení z roku 2005“), a zejména na článek 56 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1782/2003 (1) stanovilo společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a některé režimy podpor pro zemědělce.

(2)

Ustanovení čl. 42 odst. 8 a čl. 71d odst. 6 nařízení (ES) č. 1782/2003 zakazují převod platebních nároků stanovených při použití vnitrostátní rezervy, s výjimkou případů dědictví. V případě fúzí a rozdělení je také vhodné povolit zemědělcům převést platební nároky přidělené z vnitrostátní rezervy do vznikajícího nového podniku nebo podniků.

(3)

Zkušenosti ukazují, že v případě podpory příjmu oddělené od produkce mohou být pravidla týkající se způsobilosti zemědělských oblastí jednoduchá. Zejména je vhodné zjednodušit pravidla použitelná pro režim jednotné platby pro zemědělské oblasti osázené olivovníky.

(4)

Na Maltě nemá většina zemědělců působících v odvětví skotu k dispozici žádnou půdu. Za těchto specifických okolností by použití zvláštních podmínek stanovených v článku 71m nařízení (ES) č. 1782/2003 vytvořilo vážné problémy pro udržitelný rozvoj odvětví skotu a nadměrnou administrativní zátěž. Pro dotyčné zemědělce na Maltě je třeba stanovit zjednodušené podmínky pro platby v rámci režimu jednotné platby.

(5)

V současné době se na členské státy Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko (dále jen „nové členské státy“), které uplatňují režim jednotné platby na plochu, nevztahuje podpora Společenství pro energetické plodiny. Přezkum režimu energetických plodin podle článku 92 nařízení (ES) č. 1782/2003 ukázal, že je vhodné rozšířit podporu pro energetické plodiny na všechny členské státy od roku 2007, a to za stejných podmínek. Proto by maximální zaručená plocha měla být proporcionálně zvýšena, plán zvýšení stanovený pro zavádění režimů podpor v nových členských státech by se neměl vztahovat na režim energetických plodin a pravidla pro režim jednotné platby na plochu by měla být změněna.

(6)

Za účelem posílení úlohy trvalých energetických plodin a za účelem motivování ke zvýšení produkce těchto plodin by členské státy měly být oprávněny poskytovat vnitrostátní podporu až do výše 50 % počátečních nákladů, které vzniknou při pěstování trvalých kultur na plochách, u nichž byla podána žádost o podporu pro energetické plodiny.

(7)

Pěstitelé cukrové řepy a cukrové třtiny v nových členských státech využívali od přistoupení k EU podporu cen v rámci nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (2). Na podporu Společenství pro pěstitele cukrové řepy a cukrové třtiny stanovenou v kapitole 10f nařízení (ES) č. 1782/2003 by se proto neměl vztahovat plán zvýšení podle článku 143a uvedeného nařízení, s účinností ode dne používání podpory pro pěstitele cukrové řepy a cukrové třtiny. Je rovněž vhodné vyjasnit podmínky pro žádosti o tuto podporu a výpočet platby, jež má být dotčeným zemědělcům poskytnuta.

(8)

Zkušenosti ukazují, že režim jednotné platby na plochu je účinným a jednoduchým nástrojem poskytujícím zemědělcům podporu příjmu oddělenou od produkce. Z důvodu zjednodušení je vhodné povolit členským státům používat jej nadále až do konce roku 2010. Za vhodné se nicméně nepovažuje prodloužit déle než do roku 2008 výjimku udělenou členským státům používajícím režim jednotné platby na plochu, pokud jde o povinnost doplnit podmíněnost o zákonné požadavky v oblasti řízení. Za účelem zajištění souladu určitých opatření v oblasti rozvoje venkova s tímto neprodloužením je třeba, aby tato skutečnost byla zohledněna v článku 51 nařízení (ES) č. 1698/2005 (3).

(9)

Za obvyklých okolností mohou zemědělci sami mezi sebou dohodnout podmínky, za jakých se převádí zemědělský podnik (nebo jeho část), který využíval nároku na oddělenou platbu za cukr. V případě dědictví je však vhodné stanovit, že dědici bude oddělená platba na cukr poskytnuta.

(10)

Akt o přistoupení z roku 2005 a tato směrnice mění nařízení (ES) č. 1782/2003 a tyto změny by měly vstoupit v platnost ve stejný den. V zájmu právní jistoty by mělo být určeno pořadí, v jakém se tyto změny budou uplatňovat.

(11)

Nařízení (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 1698/2005 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Nařízením Rady (ES) č. 247/2006 ze dne 30. ledna 2006, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (4), byla pozměněna příloha I nařízení (ES) č. 1782/2003. Kvůli chybě nebyly v řádcích týkajících se olivového oleje a chmele zohledněny změny v uvedené příloze zavedené nařízením Komise (ES) č. 2183/2005 ze dne 22. prosince 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, a kterým se mění nařízení (ES) č. 795/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003. Příloha I nařízení (ES) č. 1782/2003 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena, s účinností ode dne použitelnosti nařízení (ES) č. 2183/2005,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1782/2003 ve znění pozdějších změn (včetně aktu o přistoupení z roku 2005) se mění takto:

1.

Článek 20 se mění takto:

a)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   V případě členských států používajících podporu pro olivové háje stanovenou v hlavě IV kapitole 10b zahrnuje identifikační systém zeměpisný informační systém pro pěstování oliv, který se skládá z počítačové alfanumerické databáze a počítačové grafické referenční databáze pro olivovníky a dotyčné oblasti.“;

b)

Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„3.   Členské státy, které nepoužívají podporu pro olivové háje stanovenou v hlavě IV kapitole 10b, mohou rozhodnout o tom, že zahrnou zeměpisný informační systém pro pěstování oliv uvedený v odstavci 2 do identifikačního systému pro zemědělské pozemky.“

2.

V čl. 22 odst. 1 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„—

v případě žádosti o podporu pro olivové háje uvedené v hlavě IV kapitole 10b, nebo pokud členský stát uplatňuje možnost uvedenou v článku 20 odst. 3, počet olivovníků a jejich rozmístění na pozemku,“.

3.

V čl. 42 odst. 8 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„S výjimkou případu převodu na základě dědictví nebo předpokládaného dědictví a případu fúzí a rozdělení a odchylně od článku 46 se nároky stanovené při použití vnitrostátní rezervy nepřevádějí během pěti let od jejich přiznání. V případě fúzí nebo rozdělení zůstanou zemědělcům řídícím nové podniky nároky původně přidělené z vnitrostátní rezervy až do uplynutí pětiletého období.“

4.

V čl. 44 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„‚Hektarem, způsobilým pro podporu,‘ se rovněž rozumí plochy osázené chmelem nebo dočasně vyřazené z užívání, nebo plochy osázené olivovníky.“

5.

V článku 51 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

trvalých kultur, kromě olivovníků nebo chmele;“.

6.

V článku 56 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Členské státy jsou oprávněny vyplatit vnitrostátní podporu až do výše 50 % počátečních nákladů, které vzniknou při pěstování trvalých kultur určených k produkci biomasy na půdě vyňaté z produkce.“

7.

V článku 60 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud členský stát využije možnosti stanovené v článku 59, mohou zemědělci odchylně od čl. 51 písm. b) a c) a v souladu s ustanoveními tohoto článku rovněž využívat pozemky ohlášené v souladu s čl. 44 odst. 3 pro produkci produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96 nebo v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96, jakož i brambor jiných, než jsou brambory určené pro výrobu škrobu, pro které se poskytuje podpora podle článku 93 tohoto nařízení, s výjimkou plodin uvedených v čl. 51 písm. a).“

8.

V čl. 71d odst. 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„6.   S výjimkou případu převodu na základě dědictví nebo předpokládaného dědictví, případu fúzí a rozdělení a případu použití odstavce 3 a odchylně od článku 46 se nároky stanovené při použití vnitrostátní rezervy nepřevádějí po dobu pěti let od jejich přiznání. V případě fúzí nebo rozdělení zůstanou zemědělcům řídícím nové podniky nároky původně přidělené z vnitrostátní rezervy pro zbývající část pětiletého období.“

9.

V čl. 71g se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Odchylně od čl. 51 písm. b) a c) a v souladu s ustanoveními tohoto článku mohou zemědělci rovněž využívat pozemky ohlášené v souladu s čl. 44 odst. 3 pro produkci produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96 nebo v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96, jakož i brambor jiných, než jsou brambory určené pro výrobu škrobu, pro které se poskytuje podpora podle článku 93 tohoto nařízení, s výjimkou plodin uvedených v čl. 51 písm. a).“

10.

V článku 71m se doplňuje nový odstavec, který zní:

„Pro Maltu se však druhý pododstavec nepoužije a výjimka stanovená v prvním pododstavci se použije bez podmínky, že zemědělec zachová alespoň 50 % zemědělské činnosti vykonávané před přechodem na režim jednotné platby a vyjádřené ve velkých dobytčích jednotkách.“

11.

V článku 88 se vkládá nový odstavec, který zní:

„Články 143a a 143c se nevztahují na podporu pro energetické plodiny ve Společenství ve složení k 1. lednu 2007.“

12.

V článku 89 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Stanovuje se maximální zaručená plocha o velikosti 2 000 000 ha, na kterou lze poskytnout podporu.“

13.

Vkládá se nový článek 90a, který zní:

„Článek 90a

Vnitrostátní podpora

Členské státy jsou oprávněny poskytnout vnitrostátní podporu až do výše 50 % nákladů spojených se zavedením trvalých kultur na půdě, u které byla podána žádost o podporu pro energetické plodiny.“

14.

V čl. 110q se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   V členských státech, které udělily restrukturalizační podporu stanovenou v článku 3 nařízení (ES) č. 320/2006 pro nejméně 50 % kvóty na cukr stanovené dne 20. února 2006 v příloze III nařízení (ES) č. 318/2006, se podpora Společenství uděluje pěstitelům cukrové řepy a cukrové třtiny.“

15.

Článek 110s se nahrazuje tímto:

„Článek 110s

Výše podpory

Podpora se uděluje na tunu bílého cukru standardní jakosti. Výše podpory se rovná polovině částky získané tak, že se výše stropu uvedeného v příloze VII písm. K bodu 2 pro dotčený členský stát pro odpovídající rok vydělí celkovou kvótou na cukr a inulinový sirup stanovenou dne 20. února 2006 v příloze III nařízení (ES) č. 318/2006.

Články 143a a 143c se nevztahují na podporu pro pěstitele cukrové řepy a cukrové třtiny.“

16.

Článek 143b se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Nové členské státy se mohou nejpozději ke dni přistoupení rozhodnout, že po dobu použitelnosti uvedenou v odstavci 9 nahradí přímé platby, kromě podpory pro energetické plodiny stanovené v hlavě IV kapitole 5, jednotnou platbou na plochu, jež se vypočítá podle odstavce 2.“;

b)

v odstavci 5 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Za účelem poskytnutí plateb v rámci režimu jednotné platby na plochu jsou způsobilé všechny zemědělské pozemky splňující kritéria stanovená v odstavci 4, jakož i zemědělské pozemky osázené rychle rostoucími dřevinami (kód KN ex 0602 90 41), které byly k 30. červnu 2003 udržovány v dobrém zemědělském stavu a na které se vztahuje žádost o podporu pro energetické plodiny stanovenou v článku 88. V případě Bulharska a Rumunska jsou však způsobilé všechny zemědělské pozemky splňující kritéria stanovená v odstavci 4, jakož i zemědělské pozemky osázené rychle rostoucími dřevinami (kód KN ex 0602 90 41), na které se vztahuje žádost o podporu pro energetické plodiny stanovenou v článku 88.“;

c)

v odstavci 6 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Od 1. ledna 2005 a do 31. prosince 2008 není použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 povinné pro nové členské státy, pokud se tato ustanovení týkají zákonných požadavků v oblasti řízení. V případě Bulharska a Rumunska však použití článků 3, 4, 6, 7 a 9 není povinné až do 31. prosince 2011.“;

d)

odstavec 9 se nahrazuje tímto:

„9.   S výhradou ustanovení odstavce 11 může každý nový členský stát používat režim jednotné platby na plochu do konce roku 2010. Bulharsko a Rumunsko však mohou používat režim jednotné platby na plochu do konce roku 2011. Nové členské státy oznámí Komisi svůj záměr ukončit používání tohoto režimu do 1. srpna posledního roku použitelnosti.“;

e)

v odstavci 11 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Až do konce doby použitelnosti režimu jednotné platby na plochu podle odstavce 9 se použijí procentní podíly stanovené v článku 143a. Je-li použitelnost režimu jednotné platby na plochu prodloužena tak, že přesahuje konec roku 2010 na základě rozhodnutí přijatého podle písm. b) prvního pododstavce tohoto odstavce, použije se procentní podíl stanovený v článku 143a pro rok 2010 až do konce posledního roku použitelnosti režimu jednotné platby na plochu.“

17.

Článek 143ba se mění takto:

a)

v odstavci 1 prvním pododstavci se první věta nahrazuje tímto:

„Odchylně od článku 143b se nové členské státy uplatňující režim jednotné platby na plochu mohou rozhodnout nejpozději do 30. dubna 2006, že za roky 2006 až 2010 poskytnou oddělenou platbu za cukr zemědělcům způsobilým podle režimu jednotné platby na plochu.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od odstavce 2 se každý dotčený nový členský stát může do 31. března roku, za nějž je poskytována oddělená platba za cukr, a na základě objektivních kritérií rozhodnout, že na oddělenou platbu za cukr použije nižší strop, než je uveden v příloze VII písmeni K. Pokud souhrn částek určených v souladu s odstavcem 1 přesahuje strop, o němž rozhodl dotčený členský stát, roční částka, jež má být poskytnuta zemědělcům, se úměrně sníží.“;

c)

vkládá se nový odstavec 6, který zní:

„6.   V případě dědictví nebo předpokládaného dědictví se oddělená platba za cukr poskytuje zemědělci, který podnik zdědil, a to pod podmínkou, že je tento zemědělec způsobilý podle režimu jednotné platby na plochu.“

18.

Příloha I se mění takto:

a)

Údaje v řádce „olivový olej“ se nahrazují tímto:

„Olivový olej

Hlava IV kapitola 10b tohoto nařízení

Podpora na plochu

Ustanovení čl. 48a odst. 11 nařízení Komise (ES) č. 795/2004 (Úř. věst. L 141, 30.4.2004, s. 1)

Pro Maltu a Slovinsko v roce 2006“

b)

Údaje v řádce „chmel“ se nahrazují tímto:

„Chmel

Hlava IV kapitola 10d tohoto nařízení (***) (*****)

Podpora na plochu

čl. 48a odst. 12 nařízení (ES) č. 795/2004

Pro Slovinsko v roce 2006“

Článek 2

V čl. 51 odst. 3 nařízení (ES) č. 1698/2005 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Odchylka stanovená v prvním pododstavci se použije do 31. prosince 2008. V případě Bulharska a Rumunska se však použije do 31. prosince 2011.“

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2007 s výhradou vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska z roku 2005 v platnost, pokud jde o ustanovení tohoto nařízení, která se zakládají na této smlouvě.

Použije se ode dne 1. ledna 2007. Avšak čl. 1 odst. 6 se použije s účinkem ode dne 1. ledna 2005, článek 1 odst. 14, 15, 17 a 18 se použije s účinkem ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1405/2006 (Úř. věst. L 265, 26.9.2006, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 318/2006 (Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1463/2006 (Úř. věst. L 277, 9.10.2006, s. 1).

(4)  Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 1.


Top