EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1979

Nařízení Komise (ES) č. 1979/2006 ze dne 22. prosince 2006 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí

OJ L 368, 23.12.2006, p. 91–95 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 246–250 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 205 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 205 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 3 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Zrušeno 32020R0760 . Latest consolidated version: 01/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1979/oj

23.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 368/91


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1979/2006

ze dne 22. prosince 2006

o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedené smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 41 uvedeného aktu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle Dohody o zemědělství (2) uzavřené v rámci mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola se Společenství zavázalo otevřít za určitých podmínek od 1. července 1995 celní kvóty Společenství pro některé konzervované houby druhu Agaricus spp.

(2)

Podmínky pro správu těchto kvót byly stanoveny nařízením Komise (ES) č. 1864/2004 ze dne 26. října 2004 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby dovážené ze třetích zemí (3). V zájmu jasnosti by proto uvedené nařízení mělo být k 1. lednu 2007 zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(3)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Čínskou lidovou republikou podle článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994, schválená rozhodnutím Rady 2006/398/ES (4), stanoví pro konzervované houby druhu Agaricus kódů KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 pocházející z Číny zvýšení celní kvóty o 5 200 tun.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (5), se vztahuje na dovozní licence pro dovozní celní kvótové období počínaje 1. lednem 2007. Nařízení (ES) č. 1301/2006 stanoví zejména podrobná ustanovení týkající se žádostí o dovozní licence, právního postavení žadatelů a vydávání licencí. Uvedeným nařízením se omezuje doba platnosti licencí do posledního dne dovozního celního kvótového období. Ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006 se použijí na dovozní licence vydané podle tohoto nařízení, aniž jsou dotčeny další podmínky a výjimky týkající se žadatelů stanovené v tomto nařízení.

(5)

Je třeba určit podmínky, kterými se zajistí, že se na objemy překračující celní kvóty vztahuje plné clo podle společného celního sazebníku. Licence by se proto měly vydávat na konci období, během kterého se kontroluje objem a kdy členské státy podávají nezbytná oznámení. Tato ustanovení buď doplňují ustanovení obsažená jednak v nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (6), nebo se od nich odchylují.

(6)

I nadále by mělo být dodáváno dostatečné množství dotyčných produktů na trh Společenství za stabilní ceny a nemělo by docházet ke zbytečnému rušení trhu v podobě silných cenových výkyvů a negativního dopadu na výrobce ve Společenství. V této souvislosti by se měla více podporovat hospodářská soutěž mezi dovozci a snížit administrativní nároky na ně kladené.

(7)

V zájmu stávajících dovozců, kteří obvykle dovážejí velké objemy dotyčných produktů, a také v zájmu nových dovozců, kteří přicházejí na trh a měli by mít stejnou příležitost zažádat o licence pro objem konzervovaných hub v rámci celních kvót, by se mělo rozlišovat mezi tradičními dovozci a novými dovozci. Je třeba srozumitelně definovat tyto dvě kategorie dovozců a určitá kritéria týkající se postavení žadatelů a používání přidělených licencí.

(8)

Příděly pro tyto dvě kategorie je třeba rozlišit spíše na základě dovezeného objemu než na základě vydaných licencí.

(9)

V zájmu stávajících dovozců by se tyto objemy konzervovaných hub, které spadají pod celní kvóty tohoto nařízení a nemohly být během dovozního celního kvótového období z důvodu vyšší moci dovezeny, měly také zohlednit při výpočtu referenčních objemů, aby se zabránilo následnému snížení jejich referenčního objemu.

(10)

Žádosti o licence na dovoz konzervovaných hub ze třetích zemí předkládané každou kategorií dovozců by měly podléhat určitým omezením. Tato omezení jsou nezbytná nejenom pro udržení konkurence mezi dovozci, ale také proto, aby každý dovozce se skutečnou obchodní činností na trhu ovocem a zeleninou dostal možnost hájit své legitimní obchodní pozice proti jiným dovozcům a aby nebylo žádnému dovozci umožněno získat nad trhem kontrolu.

(11)

Je třeba vypracovat jasná ustanovení týkající se termínů a postupů pro podávání žádostí o licence a vydávání licencí příslušnými orgány členských států za účelem zlepšení a zjednodušení správy celních kvót pro konzervované houby.

(12)

Nezbytná jsou také opatření ke snížení počtu spekulativních žádostí o licence, které pak mohou vyústit v pouze částečné využívání celních kvót. Podle povahy a hodnoty dotyčného produktu, by měla být složena jistota za každou tunu (čisté hmotnosti po odkapání) dotyčného produktu, k němuž se váže žádost o licenci. Jistota by měla být dostatečně vysoká na to, aby odradila spekulující žadatele, ale zároveň ne příliš vysoká, aby neodradila ty, kteří skutečně provádějí obchodní činnost v oblasti produktů ze zpracovaného ovoce a zeleniny. Nejlepším objektivním kritériem pro stanovení výše jistoty je hranice 2 % z průměrného mimořádného cla použitelného na dovoz konzervovaných hub rodu Agaricus spp. v současné době spadajících pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 do Společenství.

(13)

Bulharsko a Rumunsko přistoupí k Evropské Unii dne 1. ledna 2007. Proto by měly být kvóty GATT, které jim jsou v současnosti přiděleny, přiděleny jiným dodavatelům.

(14)

Aby z tohoto nařízení mohli mít prospěch také dovozci z Bulharska a Rumunska, je třeba zavést přechodná opatření.

(15)

Je třeba stanovit podmínky pro roky 2007 a 2008, aby se zajistilo rozlišení mezi tradičními dovozci a novými dovozci ze Společenství ve složení ke dni 31. prosince 2006 na jedné straně a tradičními dovozci a novými dovozci z Bulharska a Rumunska na straně druhé.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Otevření celních kvót a platných cel

1.   Celní kvóty jsou tímto otevřeny v souvislosti s dovozem konzervovaných hub rodu Agaricus, které spadají pod kódy KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 (dále jen „konzervované houby“) do Společenství, za podmínek stanovených v tomto nařízení. Objem každé z celních kvót, jejich pořadová čísla a období jejich platnosti jsou uvedeny v příloze I.

2.   Sazba valorického cla se stanoví ve výši 12 % pro produkty kódu KN 0711 51 00 a 23 % pro produkty kódů KN 2003 10 20 a 2003 10 30.

Článek 2

Použití nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006

Nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1301/2006 se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 3

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se „příslušnými orgány“ rozumí orgán jmenovaný nebo orgány jmenované členským státem pro provádění tohoto nařízení.

2.   Pro účely tohoto nařízení se „referenčním objemem“ rozumí maximální objem (čistá hmotnost po odkapání) konzervovaných hub dovezených za kalendářní rok tradičním dovozcem během jednoho z posledních tří kalendářních roků.

Dovozy konzervovaných hub pocházejících ze členských států Společenství ve složení ke dni 31. prosince 2006 nebo pocházejících z Bulharska a Rumunska nebudou při výpočtu referenčního objemu brány v úvahu.

Objemy konzervovaných hub, které spadají pod celní kvóty uvedenými v čl. 1 odst. 1 a které během dovozního celního kvótového období nemohly být z důvodu vyšší moci dovezeny, by se měly při výpočtu referenčních objemů také zohlednit.

Článek 4

Kategorie dovozců

1.   Odchylně od čl. 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 se „tradičními dovozci“ rozumí dovozci, kteří mohou prokázat, že:

a)

dováželi do Společenství konzervované houby nejméně ve dvou ze tří předcházejících kalendářních roků;

b)

do Společenství během roku předcházejícího jejich žádosti dovezli nejméně 100 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.

2.   Odchylně od čl. 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 se „novými dovozci“ rozumí ostatní dovozci, kteří nejsou uvedeni v odstavci 1 tohoto článku, kteří v každém ze dvou předešlých kalendářních roků dovezli do Společenství nejméně 50 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, které jsou uvedené v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96.

3.   Tradiční a noví dovozci předloží v okamžiku první žádosti na dovozní celní kvótové období příslušným orgánům členského státu, v němž jsou usazeni a v němž jsou registrováni pro účely DPH, doklad o tom, že splňují kritéria stanovená v odstavcích 1 a 2.

Důkaz o obchodování se třetími zeměmi je třeba předložit výhradně v podobě celních dokladů o propuštění do volného oběhu, řádně vyplněných celními orgány a obsahujících odkaz na dotyčného žadatele jako adresáta.

Článek 5

Žádosti o licence a licence

1.   Dovozní licence (dále jen „licence“) platí od data jejich skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000.

2.   Výše jistoty je 40 EUR na tunu (čistá hmotnost po odkapání).

3.   Země původu se uvede v kolonce 8 žádosti o licenci a licence a výraz „ano“ se označí křížkem. Licence platí pouze pro dovozy pocházející z uvedené země.

4.   Odchylně od čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1291/2000 nejsou práva vyplývající z dovozních licencí přenosná.

Článek 6

Rozdělení celkových objemů mezi tradiční a nové dovozce

1.   Celkový objem přidělený Číně a jiným třetím zemím podle přílohy I bude rozdělen takto:

a)

95 % pro tradiční dovozce;

b)

5 % novým dovozcům.

2.   Pokud nedojde k úplnému vyčerpání objemu přiděleného Číně a jiným třetím zemím jednou z kategorií dovozců, přidělí se zbytek do druhé kategorie.

3.   V kolonce 20 žádostí o licenci bude uvedeno „tradiční dovozce“ nebo „nový dovozce“ podle toho, kdo žádost předložil.

Článek 7

Omezení platná pro žádosti

1.   Celkový objem (čistá hmotnost po odkapání) uvedený v žádosti o licenci pro dovoz konzervovaných hub do Společenství předkládané tradičním dovozcem nesmí přesáhnout 150 % referenčního objemu.

2.   Celkový objem (čistá hmotnost po odkapání) uvedený v žádosti o licenci pro dovoz konzervovaných hub do Společenství předkládané novým dovozcem pro určité místo původu nesmí přesáhnout 1 % referenčního objemu uvedeného v příloze I pro dané místo původu.

Článek 8

Podávání žádostí o licence dovozci

1.   Dovozci předloží své žádosti o licence během prvních pěti pracovních dnů měsíce ledna.

2.   Pokud noví dovozci získali v předchozím kalendářním roce licence podle nařízení (ES) č. 1864/2004 nebo tohoto nařízení, předloží také doklad o tom, že alespoň 50 % z jim přiděleného objemu bylo skutečně propuštěno do volného oběhu ve Společenství.

Článek 9

Oznámení žádostí o licenci

Členské státy informují Komisi o objemech, na které byly podány žádosti o licence, nejpozději do desátého pracovního dne měsíce ledna, objemy se uvedou v kilogramech.

Oznámení jsou členěna podle kódu KN a podle původu a budou obsahovat také samostatné údaje o objemu každého produktu podle toho, zda žádost podal tradiční nebo nový vývozce.

Článek 10

Vydávání licencí

Licence vydávají příslušné orgány členských států sedmý pracovní den po lhůtě pro podání oznámení podle čl. 9 odst. 1.

Článek 11

Mezinárodní závazky pro dovoz z Číny

1.   Propuštění konzervovaných hub pocházejících z Číny do volného oběhu ve Společenství se řídí články 55 až 65 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (7).

2.   Orgány odpovědné za vydávání osvědčení o původu konzervovaných hub pocházejících z Číny jsou uvedeny v příloze II.

Článek 12

Správní spolupráce mezi členskými státy

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro zajištění vzájemné správní spolupráce s cílem zajistit řádné použití tohoto nařízení.

Článek 13

Přechodná opatření pro roky 2007 a 2008

Odchylně od čl. 4 odst. 1 a odst. 2 platí pro roky 2007 a 2008 a pouze v Bulharsku a Rumunsku následující definice:

1.

„Tradičními dovozci“ se rozumí dovozci, kteří mohou prokázat, že:

a)

dováželi konzervované houby nejméně ve dvou ze tří předcházejících kalendářních roků;

b)

dovezli během předešlého kalendářního roku nejméně 100 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96;

c)

dovozy uvedené v písmenech a) a b) proběhly v Bulharsku nebo Rumunsku, kde má dotčený dovozce své ústředí.

2.

„Novými dovozci“ se rozumí ostatní dovozci neuvedení v odstavci 1, kteří v každém ze dvou předešlých kalendářních roků dovezli nejméně 50 tun produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/96 do Rumunska a Bulharska.

Článek 14

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1864/2004 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2007.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

Článek 13 se použije s výhradou a ode dne vstupu v platnost smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 386/2004 (Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

(3)  Úř. věst. L 325, 28.10.2004, s. 30. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1995/2005 (Úř. věst. L 320, 8.12.2005, s. 34).

(4)  Úř. věst. L 154, 8.6.2006, s. 22.

(5)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1713/2006 (Úř. věst. L 321, 21.11.2006, s. 11).

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA I

Objem, pořadová čísla a doba použití celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 1 v tunách (čistá hmotnost po odkapání)

Země původu

Pořadová čísla

1. ledna až 31. prosince každého roku

Čína

Tradiční dovozci: 09.4157

Noví dovozci: 09.4193

28 950

Ostatní třetí země

Tradiční dovozci: 09.4158

Noví dovozci: 09.4194

5 030


PŘÍLOHA II

Seznam čínských orgánů příslušných pro vydávání osvědčení o původu uvedených v čl. 10 odst. 2:

General Administration of Quality Supervision

Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China in:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

Hunan


Top