Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1463

Nařízení Rady (ES) č. 1463/2006 ze dne 19. června 2006 , kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

OJ L 277, 9.10.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 9 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 208 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušeno 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1463/oj

9.10.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 277/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1463/2006

ze dne 19. června 2006,

kterým se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska, podepsanou v Lucemburku dne 25. dubna 2005, a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 56 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (1) zavedlo obecná pravidla pro podporu poskytovanou Společenstvím pro rozvoj venkova na programové období 2007–2013 a stanovilo priority a opatření pro rozvoj venkova.

(2)

Tato obecná pravidla a opatření by měla být upravena, aby bylo umožněno jejich provádění v Bulharsku a Rumunsku ode dne přistoupení těchto zemí k Evropské unii.

(3)

Nařízení (ES) č. 1698/2005 stanoví v rámci programu pro rozvoj venkova povinnou osu Leader, která musí představovat minimální procentní hodnotu příspěvku z EZFRV k programu. Vzhledem k tomu, že Bulharsko a Rumunsko nemají s uplatňováním přístupu Leader zkušenosti, a za účelem vytvořit v těchto zemích pro uplatňování tohoto přístupu dostatečnou místní kapacitu by se měl v období 2010–2013 na tyto země vztahovat průměrný finanční příspěvek pro osu Leader ve výši 2,5 %.

(4)

S cílem umožnit Bulharsku a Rumunsku využívat do roku 2013 přechodná opatření týkající se podpory pro částečně soběstačná zemědělská hospodářství a zřizování seskupení producentů by měly být Bulharsko a Rumunsko doplněny do seznamu zemí využívajících tato opatření.

(5)

Nařízení (ES) č. 1698/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1698/2005 se mění takto:

1.

V čl. 17 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro Bulharsko a Rumunsko se musí u osy 4 v období 2010–2013 dodržovat průměr ve výši nejméně 2,5 % celkového příspěvku EZFRV. Pro výpočet této procentní hodnoty se zohlední každý příspěvek z EZFRV pro tuto osu v období 2007–2009.“

2.

V čl. 20 písm. d) se úvodní slova nahrazují tímto:

„přechodných opatření pro Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko týkajících se:“

.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2007 s výhradou vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 19. června 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.


Top