Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0817

Nařízení Rady (ES) č. 817/2006 ze dne 29. května 2006 , kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 798/2004

OJ L 148, 2.6.2006, p. 1–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 279–364 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 105 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 105 - 133

No longer in force, Date of end of validity: 09/03/2008; Zrušeno 32008R0194

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/817/oj

2.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 817/2006

ze dne 29. května 2006,

kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 798/2004

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy,

s ohledem na společný postoj Rady 2006/318/SZBP ze dne 27. dubna 2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru (1),

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům,

(1)

Vzhledem ke znepokojení z chybějícího pokroku směrem k demokratizaci a k pokračujícímu porušování lidských práv v Barmě/Myanmaru přijala Rada dne 28. října 1996 ve společném postoji 1996/635/SZBP (2) vůči této zemi určitá omezující opatření. Tato opatření byla následně prodloužena a pozměněna společným postojem 2000/346/SZBP (3), zrušena společným postojem 2003/297/SZBP (4) a poté obnovena společným postojem 2004/423/SZBP (5), zesílena společným postojem 2004/730/SZBP (6), pozměněna společným postojem 2005/149/SZBP (7) a prodloužena a pozměněna společným postojem 2005/340/SZBP (8). Některá z omezujících opatření přijatých vůči Barmě/Myanmaru byla na úrovni Společenství provedena nařízením Rady (ES) č. 798/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru a zrušuje nařízení (ES) č. 1081/2000 (9).

(2)

Vzhledem k současné politické situaci v Barmě/Myanmaru, kterou dosvědčují tyto skutečnosti:

vojenské orgány nezahájily s demokratickým hnutím skutečné rozhovory týkající se procesu, který by vedl k národnímu usmíření, dodržování lidských práv a demokracii;

nebylo umožněno skutečné a otevřené celonárodní shromáždění;

Daw Aung San Suu Kyi, další členové Národní ligy pro demokracii (NLD) a další političtí vězni jsou stále zadržováni;

pokračuje pronásledování NLD a dalších organizovaných politických hnutí;

nadále jsou vážně porušována lidská práva, s čímž souvisí také skutečnost, že nebyla přijata žádná opatření k vymýcení nucené práce v souladu s doporučeními zprávy mise na vysoké úrovni Mezinárodní organizace práce z roku 2001 a s doporučeními a návrhy následných misí Mezinárodní organizace práce;

nedávný vývoj událostí, kdy dochází ke stále většímu omezování působení mezinárodních organizací a nevládních organizací.

Společným postojem 2006/318/SZBP se stanoví zachování omezujících opatření vůči vojenskému režimu v Barmě/Myanmaru, proti těm, kteří nejvíce těží z jeho zneužívání, a těm, kteří aktivně brání procesu národního usmíření, dodržování lidských práv a demokracie.

(3)

Omezující opatření stanovená společným postojem 2006/318/SZBP zahrnují zákaz technické pomoci, zákaz poskytování finančních prostředků a finanční pomoci související s vojenskou činností, zákaz vývozu vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů členů vlády Barmy/Myanmaru a fyzických či právnických osob, subjektů a orgánů s nimi spojených a zákaz poskytování finančních půjček a úvěrů barmským státním podnikům a zákaz nabývání nebo zvyšování účastí v těchto podnicích.

(4)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto, především aby se zajistilo jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech, jsou k jejich provedení, pokud jde o Společenství, nezbytné právní předpisy Společenství.

(5)

V zájmu jasnosti by mělo být přijato nové znění obsahující veškerá příslušná ustanovení ve znění jejich změn, které nahradí nařízení (ES) č. 798/2004, jež by mělo být zrušeno.

(6)

Aby se zajistila účinnost opatření stanovených v tomto nařízení, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„technickou pomocí“ technická pomoc, která se vztahuje na opravy, vývoj, výrobu, montáž, zkoušení, údržbu nebo na jiné technické služby a která může mít formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

2.

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

a)

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní příkazy a jiné platební nástroje;

b)

vklady u finančních institucí a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

c)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

d)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

e)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

f)

akreditivy, nákladní listy a dodací listy;

g)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích.

3.

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění veškerému pohybu, převodu, změně, využití prostředků, přístup k nim či nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, v důsledku čehož by mohlo dojít ke změně jejich objemu, množství, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo jiné změně, která by umožnila využití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

4.

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná či nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

5.

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením.

6.

„územím Společenství“ území členských států, na které se vztahuje Smlouva, za podmínek v ní stanovených.

Článek 2

Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc související s vojenskou činností a s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním zbraní a souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému přímo či nepřímo jakékoli právnické nebo fyzické osobě, subjektu nebo orgánu v Barmě/Myanmaru nebo pro použití v této zemi;

b)

poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozních úvěrů pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu přímo či nepřímo osobě, subjektu, orgánu v Barmě/Myanmaru nebo k využití v této zemi;

c)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je překonání zákazů uvedených v písmenech a) nebo b).

Článek 3

Zakazuje se:

a)

prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, přímo či nepřímo jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Barmě/Myanmaru nebo pro použití v této zemi, bez ohledu na to, zda pochází ze Společenství či nikoli;

b)

poskytovat technickou pomoc související s vybavením podle písmene a) přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Barmě/Myanmaru nebo pro použití v této zemi;

c)

poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související s vybavením podle písmene a) přímo či nepřímo jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu či orgánu v Barmě/Myanmaru nebo pro použití v této zemi;

d)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo důsledkem je překonání zákazů uvedených v písmenech a), b) nebo c).

Článek 4

1.   Odchylně od článků 2 a 3 mohou příslušné orgány členského státu uvedené v příloze II za podmínek, které považují za vhodné, povolit:

a)

poskytnutí finančních prostředků a finanční pomoci a technické pomoci v souvislosti:

i)

s nesmrtonosným vojenským vybavením určeným výhradně pro humanitární nebo ochranné účely nebo pro programy Organizace spojených národů, Evropské unie a Společenství na budování institucí,

ii)

materiálem určeným pro operace Evropské unie a Organizace spojených národů pro řešení krizí;

b)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné účely nebo pro programy Organizace spojených národů, Evropské unie a Společenství na budování institucí nebo pro operace Evropské unie a Organizace spojených národů pro řešení krizí;

c)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz zařízení na odminování a materiálu používaného při odminování;

d)

poskytování finančních prostředků a finanční pomoci spojené s vybavením nebo s programy a operacemi uvedenými v písmenech b) a c);

e)

poskytování technické pomoci spojené s vybavením nebo s programy a operacemi uvedenými v písmenech b) a c).

2.   Povolení podle odstavce 1 mohou být udělena pouze před zahájením činnosti, pro kterou jsou žádána.

Článek 5

Články 2 a 3 se nevztahují na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Barmy/Myanmaru zaměstnanci Organizace spojených národů, Evropské unie, Společenství nebo jeho členských států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.

Článek 6

1.   Veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží jednotlivým členům vlády Barmy/Myanmaru a fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům s nimi spojeným, uvedeným v příloze III, nebo které tyto osoby nebo subjekty vlastní, drží či ovládají, se zmrazují.

2.   Ve prospěch fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v příloze III nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3.   Zakazuje se jakákoli vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž přímým či nepřímým cílem nebo následkem je podpora transakcí uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 7

1.   Příslušný orgán členského státu uvedený v příloze II může za podmínek, které považuje za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodne, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze III a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, nájemného nebo hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k úhradě přiměřených poplatků za odborné výkony a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

d)

nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, pokud dotyčný příslušný orgán uvědomí alespoň dva týdny před udělením povolení všechny ostatní příslušné orgány a Komisi o důvodech, proč se domnívá, že by mělo být dané povolené uděleno.

Dotyčný příslušný orgán informuje příslušné orgány ostatních členských států a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

2.   Ustanovení čl. 6 odst. 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty:

i)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů; nebo

ii)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, od něhož se na tyto účty vztahují ustanovení nařízení (ES) č. 1081/2000, nařízení (ES) č. 798/2004 nebo tohoto nařízení, podle toho, který den nastal dříve,

pokud se na takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahuje čl. 6 odst. 1.

Článek 8

1.   Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti a profesním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušným orgánům členských států, ve kterých mají bydliště nebo sídlo, uvedeným v příloze II, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 6, a předají takové informace přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů, Komisi;

b)

spolupracují s příslušnými orgány uvedenými v příloze II při veškerém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré další informace přímo obdržené Komisí se zpřístupní příslušným orgánům dotčeného členského státu.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 9

1.   Zakazuje se:

a)

poskytovat finanční půjčky nebo úvěry barmským státním podnikům uvedeným v příloze IV nebo nabývat dluhopisy, depozitní certifikáty, opční listy nebo dlužní úpisy vydané těmito podniky;

b)

získávat nebo zvyšovat účasti v barmských státních podnicích uvedených v příloze IV, včetně úplného nabytí těchto podniků a nabývání akcií a cenných papírů, které mají povahu účasti.

2.   Zakazuje se veškerá vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž přímým či nepřímým cílem nebo následkem je překonání ustanovení uvedených v odstavci 1.

3.   Odstavec 1 se nedotýká plnění obchodních smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb za obvyklých obchodních platebních podmínek a plnění běžných dodatkových dohod v souvislosti s plněním těchto smluv, například pojištění vývozního úvěru.

4.   Ustanoveními odst. 1 písm. a) není dotčeno plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo dohod, které byly uzavřeny před 25. říjnem 2004.

5.   Zákaz uvedený v odst. 1 písm. b) nebrání zvýšení účasti v barmských státních podnicích uvedených v příloze IV, je-li toto zvýšení povinné na základě dohody uzavřené s dotyčným barmským státním podnikem před 25. říjnem 2004. Příslušný orgán uvedený v příloze II a Komisi je třeba uvědomit o každé takové transakci před jejím uskutečněním. Komise uvědomí příslušné orgány ostatních členských států.

Článek 10

Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí je zpřístupnit učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nezakládá vznik žádné odpovědnosti fyzické nebo právnické osoby, která je provádí, nebo jejích vedoucích pracovníků či zaměstnanců, neprokáže-li se, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje byly zmrazeny v důsledku nedbalosti.

Článek 11

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování předpisů, obtížích s prosazováním a rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 12

Komise je oprávněna:

a)

měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy,

b)

měnit přílohy III a IV na základě rozhodnutí přijatých v souvislosti s přílohami I a II společného postoje 2006/318/SZBP.

Článek 13

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí tato pravidla Komisi neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny následné změny.

Článek 14

Toto nařízení se použije:

a)

na území Společenství, včetně jeho vzdušného prostoru;

b)

na palubě všech letadel a plavidel v pravomoci členského státu;

c)

na fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členského státu, ať se nacházejí na území Společenství či mimo ně;

d)

na právnické osoby, subjekty nebo orgány založené nebo zřízené podle práva členského státu;

e)

na právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli obchodní činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Společenství.

Článek 15

Nařízení (ES) č. 798/2004 se zrušuje.

Článek 16

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. května 2006.

Za Radu

předseda

M. BARTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 116, 29.4.2006, s. 77.

(2)  Úř. věst. L 287, 8.11.1996, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 122, 24.5.2000, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 106, 29.4.2003, s. 36. Společný postoj naposledy pozměněný rozhodnutím 2003/907/SZBP (Úř. věst. L 340, 24.12.2003, s. 81).

(5)  Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 61. Společný postoj naposledy pozměněný společným postojem 2005/340/SZBP (Úř. věst. L 108, 29.4.2005, s. 88).

(6)  Úř. věst. L 323, 26.10.2004, s. 17.

(7)  Úř. věst. L 49, 22.2.2005, s. 37.

(8)  Úř. věst. L 108, 29.4.2005, s. 88.

(9)  Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1263/2005 (Úř. věst. L 201, 2.8.2005, s. 25).


PŘÍLOHA I

Seznam vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi podle článku 3

Níže uvedený seznam nezahrnuje předměty, které jsou zvlášť určené nebo přizpůsobené pro vojenské použití.

1.

Neprůstřelné přilby, policejní přilby, ochranné štíty a neprůstřelné štíty a díly pro ně zvlášť určené.

2.

Vybavení zvlášť určené pro snímání otisků prstů.

3.

Elektrické světlomety.

4.

Neprůstřelné stavební zařízení.

5.

Lovecké nože.

6.

Výrobní zařízení zvláště určené k výrobě brokovnic.

7.

Zařízení k ručnímu nabíjení střeliva.

8.

Zařízení pro odposlouchávání zpráv.

9.

Optické detektory pevných látek.

10.

Hlavně se zesilovačem obrazu.

11.

Teleskopické zbraňové zaměřovače.

12.

Zbraně s hladkým vývrtem a pro ně určené střelivo, které nejsou zvlášť určené pro vojenské využití, a pro ně zvlášť určené díly s výjimkou:

signálních pistolí;

vzduchových a nábojnicových střelných zbraní navržených jako průmyslové nástroje nebo přístroje k omračování zvířat.

13.

Simulátory výcviku v používání střelných zbraní a pro ně zvlášť určené nebo upravené díly a příslušenství.

14.

Bomby a granáty, které nejsou zvlášť určené pro vojenské využití, a pro ně zvlášť určené díly.

15.

Neprůstřelné vesty, které neodpovídají vojenským normám nebo specifikacím, a pro ně zvlášť určené díly.

16.

Užitková terénní vozidla s pohonem na všechna kola, která byla vyrobena nebo vybavena balistickou ochranou, a tvarované obrnění pro tato vozidla.

17.

Vodní děla a pro ně zvlášť určené nebo upravené díly.

18.

Vozidla vybavená vodním dělem.

19.

Vozidla zvláště určená nebo upravená pro rozhánění útočících demonstrantů pomocí elektřiny a díly zvlášť určené nebo upravené pro tento účel.

20.

Akustická zařízení, která výrobce nebo dodavatel uvádí jako vhodná pro účely kontroly nepokojů, a pro ně zvlášť určené díly.

21.

Boty s kováním, útočné řetězy, pouta a elektrické obušky speciálně určené pro znehybňování lidí, s výjimkou:

pout, jejichž celkový maximální rozměr včetně řetězu nepřesahuje při zamčení 240 mm.

22.

Přenosná zařízení určená nebo upravená pro účely kontroly nepokojů nebo sebeobrany, která využívají paralyzujících látek (například slzný plyn nebo dráždivý plyn), a pro ně zvlášť určené díly.

23.

Přenosná zařízení určená nebo upravená pro účel kontroly nepokojů nebo sebeobrany, která využívají elektrického šoku (včetně elektrických obušků, elektrických štítů, ochromujících střelných zbraní a střelných zbraní s elektrickými šipkami (taser)), a díly zvláště určené nebo upravené pro tento účel.

24.

Elektronická zařízení, která mohou detekovat uschované výbušniny, a pro ně zvlášť určené díly, s výjimkou:

televizních nebo rentgenových kontrolních zařízení.

25.

Zařízení na elektronické rušení určené k zabránění detonacím způsobeným dálkovým radiovým ovládáním improvizovaných zařízení a pro ně zvlášť určené díly.

26.

Zařízení zvlášť určená pro vyvolání explozí elektrickými nebo neelektrickými prostředky, včetně odpalovacích zařízení, rozbušek, roznětek a zápalnic, a pro ně zvlášť určené součásti, s výjimkou:

zařízení nebo dílů zvlášť určených pro konkrétní komerční využití, které zahrnují uvedení v pohyb nebo provoz explozivními prostředky jiných zařízení, jejichž funkcí nevznikají exploze (například nafukovače airbagů v automobilech, elektrické přepěťové pojistky spouštěčů hasicích zařízení).

27.

Zařízení určená pro odstraňování výbušného zařízení, s výjimkou:

ochranných krytů bomb,

kontejnerů určených pro předměty, o kterých se ví, že jsou improvizovanými výbušnými zařízeními, nebo u nichž existuje takové podezření.

28.

Zařízení pro noční vidění a termovizi a elektronkové zesilovače obrazu nebo čidla pevných látek.

29.

Nálože s lineárním ničivým působením.

30.

Níže uvedené výbušniny a příbuzné látky:

amatol,

nitrocelulóza (s obsahem dusíku vyšším než 12,5 %),

nitroglykol,

pentaerytritol tetranitrát (PETN),

pikrylchlorid,

trinitrofenylmetylnitramin (tetryl),

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

31.

Zvlášť určený software a technologie potřebné pro všechny uvedené položky.


PŘÍLOHA II

Seznam příslušných orgánů podle článků 4, 7, 8, 9 a 12

BELGIE

Pokud jde o zmrazení finančních prostředků, financování a finanční pomoc:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Pokud jde o zboží, technickou pomoc a jiné služby:

Federální orgán odpovědný za prodej, nákup a technickou pomoc belgickými obrannými silami a bezpečnostními službami a za technickou pomoc v souvislosti s výrobou nebo dodáváním zbraní a vojenského a polovojenského vybavení:

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Service Licences

Rue de Louvain 44

1er étage

B-1000 Bruxelles

Tel.: (32-2) 548 62 11

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie van het Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

1ste verdieping

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 548 62 11

Fax (32-2) 548 65 70

Regionální orgán odpovědný za jiné vývozní, dovozní a tranzitní licence pro zbraně a vojenské a polovojenské vybavení:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles-Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Brussel/Bruxelles

Tel.: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax (32-2) 800 38 20

Mail: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Économie et Emploi

Dir Gestion des Licences,

chaussée de Louvain 14,

5000 Namur

Tel.: 081/649751

Fax 081/649760

Mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

Mail: wapenexport@vlaanderen.be

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel.: +420 22406 2720

Fax +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 25704 4501

Fax + 420 25704 4502

DÁNSKO

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel.: (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel.: (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel.: (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

NĚMECKO

Pokud jde o zmrazení finančních prostředků, financování a finanční pomoc:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

Pokud jde o zboží, technickou pomoc a jiné služby:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49-61) 96 908-0

Fax (49-61) 96 908-800

ESTONSKO

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: +372 6 317 100

Fax +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: +372 6680500

Fax +372 6680501

ŘECKO

A.

Zmrazení finančních prostředků

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax + 30 210 3332810

Α.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ. + 30 210 3332786

Φαξ + 30 210 3332810

B.

Omezení dovozu — vývozu

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax + 30 210 3286404

Β.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση(49-61) Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ. + 30 210 3286401-3

Φαξ + 30 210 3286404

ŠPANĚLSKO

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34) 91 209 95 11

Fax (34) 91 209 96 56

FRANCIE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel.: (33) 1 44 74 48 93

Fax (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Fax (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tel.: (33) 1 43 17 44 52

Fax (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

IRSKO

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel.: (353) 1 671 66 66

Fax (353) 1 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: (353) 1 408 21 53

Fax (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel.: (353) 1 631 25 34

Fax (353) 1 631 25 62

ITÁLIE

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio II

Tel.: (39) 06 3691 3820

Fax (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel.: (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel.: (39) 06 4761 3942

Fax (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tel.: (39) 06 59931

Fax (39) 06 5964 7531

KYPR

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ. +357-22-300600

Φαξ +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel.: +357-22-300600

Fax +357-22-661881

LOTYŠSKO

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tel.: (371) 7016201

Fax (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tel.: + 7044 431

Fax + 7044 549

LITVA

Saugumo policijos departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: +370 5 236 25 16

Fax +370 5 231 30 90

LUCEMBURSKO

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

MAĎARSKO

Článek 4

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

Článek 7

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./Fax: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Fax: +36-1-443-5554

Článek 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: +356 21 24 28 53

Fax +356 21 25 15 20

NIZOZEMSKO

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel.: 050-523 2600

Fax 050-523 2183

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: (31-70) 342 8997

Fax (31-70) 342 7984

RAKOUSKO

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel.: (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tel.: (43 1) 313 45-0

Fax (43 1) 313 45-85290

POLSKO

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel.: (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29

PORTUGALSKO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 40/47

Fax (351) 21 882 32 49

SLOVINSKO

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel.: +386 (1) 471 90 00

Fax +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel.: +386 (1) 478 20 00

Fax +386 (1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 00421 2 4854 1111

Fax 00421 2 4333 782

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421 2 5958 1111

Fax 00421 2 5249 3048

FINSKO

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL/PB 31

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358) 9 16 08 81 28

Fax (358) 9 16 08 81 11

ŠVÉDSKO

Článek 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tel.: (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

Článek 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel.: (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Článek 8

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel.: (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Článek 9

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tel.: (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel.: (44-207) 215-0594

Fax (44-207) 215-0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44-207) 270-5977

Fax (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel.: (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309

Pro Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel.: (350) 75707

Fax (350) 5875700

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis management and conflict prevention

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Tel.: (32-2) 299 1176/295 5585

Fax (32-2) 299 08 73


PŘÍLOHA III

Seznam osob podle článků 6, 7 a 12

Poznámky k tabulce:

1.

Přezdívky nebo pravopisné varianty jsou označeny výrazem „také znám jako

A.   STÁTNÍ RADA PRO MÍR A ROZVOJ

 

Jméno (jméno, příjmení, pohlaví; příp. přezdívky)

Identifikační údaje (funkce/titul, datum a místo narození (dat. nar. a míst. nar.), číslo pasu/osobního průkazu, choť nebo syn/dcera dotyčné(ho))

A1a

vrchní generál Than Shwe

předseda, dat. nar. 2.2.1933

A1b

Kyaing Kyaing

manželka vrchního generála Than Shwea

A1c

Thandar Shwe

dcera vrchního generála Than Shwea

A1d

Khin Pyone Shwe

dcera vrchního generála Than Shwea

A1e

Aye Aye Thit Shwe

dcera vrchního generála Than Shwea

A1f

Tun Naing Shwe, také znám jako Tun Tun Naing

syn vrchního generála Than Shwea

A1g

Khin Thanda

manželka Tun Naing Shwea

A1h

Kyaing San Shwe

syn vrchního generála Than Shwea

A1i

Dr Khin Win Sein

manželka Kyaing San Shwea

A1j

Thant Zaw Shwe, také znám jako Maung Maung

syn vrchního generála Than Shwea

A1k

Dewar Shwe

dcera vrchního generála Than Shwea

A1l

Kyi Kyi Shwe

dcera vrchního generála Than Shwea

A2a

zástupce vrchního generála Maung Aye

místopředseda, dat. nar. 25.12.1937

A2b

Mya Mya San

manželka zástupce vrchního generála Maung Ayea

A2c

Nandar Aye

dcera zástupce vrchního generála Maung Ayea, choť majora Pye Aunga (D17d)

A3a

generál Thura Shwe Mann

náčelník štábu, koordinátor zvláštních operací (armádních, námořních a vzdušných) dat. nar. 11.7.1947

A3b

Khin Lay Thet

manželka generála Thura Shwe Manna dst. nar. 19.6.47

A3c

Aung Thet Mann

syn gen. Thura Shwe Manna, roty Ayeya Shwea dat. nar. 19.6.1977 číslo pasu – CM102233

A3d

Toe Naing Mann

syn Shwe Manna dat. nar. 29.6.1978

A3e

Zay Zin Latt

manželka Toe Naing Manna; dcera Khin Shwea (ref J5a), dat. nar. 24.3.1981

A4a

Gen Soe Win

předseda vlády od 19.10.2004, narozen 1946

A4b

Than Than Nwe

manželka Gen Soe Wina

A5a

gen. plk. Thein Sein

tajemník 1 (od 19.10.2004) a hlavní pobočník

A5b

Khin Khin Win

manželka gen. por. Thein Seina

A6a

gen. por. (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura je titul) generálintendant

A6b

Khin Saw Hnin

manželka gen. por. Thiha Thura Tin Aung Myint Ooa

A7a

gen. por. Kyaw Win

velitel úřadu zvláštních operací 2 (Kayah, Shan)

A7b

San San Yee aka San San Yi

manželka gen. por. Kyaw Wina

A7c

Nyi Nyi Aung

syn gen. por. Kyaw Wina

A7d

San Thida Win

manželka Nyi Nyi Aunga

A7e

Min Nay Kyaw Win

syn gen. por. Kyaw Wina

A7f

Dr. Phone Myint Htun

syn gen. por. Kyaw Wina

A7g

San Sabai Win

manželka Dr Phone Myint Htuna

A8a

gen. por. Tin Aye

velitel vojenského arzenálu, předseda UMEH

A8b

Kyi Kyi Ohn

manželka gen. por. Tin Ayea

A8c

Zaw Min Aye

syn gen. por. Tin Ayea

A9a

gen. por. Ye Myint

velitel úřadu zvláštních operací 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

manželka gen. por. Ye Myinta, dat. nar. 25.1.1947

A9c

Theingi Ye Myint

dcera gen. por. Ye Myinta;

A9d

Aung Zaw Ye Myint

syn gen. por. Ye Myinta; Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

dcera gen. por. Ye Myinta;

A10a

gen. por. Aung Htwe

velitel výcviku ozbrojených sil

A10b

Khin Hnin Wai

manželka gen. por. Aung Htwea

A11a

gen. por. Khin Maung Than

velitel úřadu zvláštních operací 3 (Pegu, Rangún, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

manželka gen. por. Khin Maung Thana

A12a

gen. por. Maung Bo

velitel úřadu zvláštních operací 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

manželka gen. por. Maung Boa

A12c

Kyaw Swa Myint

syn gen. por. Maung Boa obchodník

A13a

gen. por. Myint Swe

velitel vojenské bezpečnostní služby

A13b

Khin Thet Htay

manželka gen. por. Myint Swea


B.   OBLASTNÍ VELITELÉ

 

Jméno

Identifikační údaje (vč. velení)

B1a

brig. gen. Hla Htay Win

Rangún

B1b

Mar Mar Wai

manželka brig. gen. Hla Htay Wina

B2a

gen. maj. Ye Myint

východní oblast (stát Shan (jih))

B2b

Myat Ngwe

manželka gen. maj. Ye Myinta

B3a

gen. maj. Thar Aye, také znám jako Tha Aye

severozápadní oblast (divize Sagaing)

B3b

Wai Wai Khaing, také znám jako Wei Wei Khaing

manželka gen. maj. Thar Ayea

B4a

gen. maj. Maung Maung Swe

pobřežní oblast (divize Tanintharyi)

B4b

Tin Tin Nwe

manželka gen. maj. Maung Maung Swea

B4c

Ei Thet Thet Swe

dcera gen. maj. Maung Maung Swea

B4d

Kaung Kyaw Swe

syn gen. maj. Maung Maung Swea

B5a

gen. maj. Myint Hlaing

severovýchodní oblast (stát Shan (sever)

B5b

Khin Thant Sin

manželka gen. maj. Myint Hlainga

B5c

Hnin Nandar Hlaing

dcera gen. maj. Myint Hlainga

B5d

kadet Thant Sin Hlaing

syn gen. maj. Myint Hlainga

B6a

gen. maj. Khin Zaw

centrální oblast (divize Mandalay)

B6b

Khin Pyone Win

manželka gen. maj. Khin Zawa

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

syn gen. maj. Khin Zawa

B6d

Su Khin Zaw

dcera gen. maj. Khin Zawa

B7a

gen. maj. Khin Maung Myint

západní oblast (stát Rakhine)

B7b

Win Win Nu

manželka gen. maj. Khin Maung Myinta

B8a

gen. maj. Thura Myint Aung

jihozápadní oblast (divize Irrawaddy)

B8b

Than Than Nwe

manželka gen. maj. Thura Myint Aunga

B9a

gen. maj. Ohn Myint

severní oblast (stát Kachin)

B9b

Nu Nu Swe

manželka gen. maj. Ohn Myinta

B10a

gen. maj. Ko Ko

jižní oblast (divize Pegu)

B10b

Sao Nwan Khun Sum

manželka gen. maj. Ko Koa

B11a

gen. maj. Soe Naing

jihovýchodní oblast (stát Mon)

B11b

Tin Tin Latt

manželka gen. maj. Soe Nainga

B11c

Wut Yi Oo

manželka gen. maj. Soe Nainga

B11d

kapitán Htun Zaw Win

manžel Wut Yi Oo (B11c)

B11e

Yin Thu Aye

dcera gen. maj. Soe Nainga

B11f

Yi Phone Zaw

syn gen. maj. Soe Nainga

B12a

gen. maj. Min Aung Hlaing

oblast Trojúhelníku (stát Shan (východ))


C.   ZÁSTUPCI OBLASTNÍCH VELITELŮ

 

Jméno

Identifikační údaje (vč. velení)

C1a

brig. gen. Wai Lwin

Yangon

C1b

Swe Swe Oo

manželka brig. gen. Wai Lwina

C1c

Wai Phyo

syn brig. gen. Wai Lwina

C1d

Lwin Yamin

dcera brig. gen. Wai Lwina

C2a

brig. gen. Nay Win

centrální oblast

C2b

Nan Aye Mya

manželka brig. gen. Nay Wina

C3a

brig. gen. Tin Maung Ohn

severovýchodní oblast

C4a

brig. gen. San Tun

severní oblast

C4b

Tin Sein

manželka brig. gen. San Tuna

C5a

brig. gen. Hla Myint

severovýchodní oblast

C5b

Su Su Hlaing

manželka brig. gen. Hla Myinta

C6

brig. gen. Wai Lwin

oblast Trojúhelníku

C7a

brig. gen. Win Myint

východní oblast

C8a

plk. Zaw Min

jihovýchodní oblast

C9a

brig. gen. Hone Ngaing/Hon Ngai

oblast pobřeží

C10a

brig. gen. Thura Maung Ni

jižní oblast

C10b

Nan Myint Sein

manželka brig. gen. Thura Maung Nia

C11a

brig. gen. Tint Swe

jihozápadní oblast

C11b

Khin Thaung

manželka brig. gen. Tint Swea

C11c

Ye Min, také známý jako: Ye Kyaw Swar Swe

syn brig. gen. Tint Swea

C11d

Su Mon Swe

manželka Ye Mina

C12a

brig. gen. Tin Hlaing

západní oblast


D.   MINISTŘI

 

Jméno

Identifikační údaje (vč. ministerstva)

D3a

gen. maj. Htay Oo

Zemědělství a zavlažování od 18.9.2004 (dříve Družstva od 25.8.2003)

D3b

Ni Ni Win

manželka gen. maj. Htay Ooa

D3c

Thein Zaw Nyo

kadet syn gen. maj. Htay Ooa

D4a

brig. gen. Tin Naing Thein

Obchod (od 18.9.2004), dříve taj. ministra lesního hospodářství

D4b

Aye Aye

manželka brig. gen. Tin Naing Theina

D5a

gen. maj. Saw Tun

Stavebnictví, dat. nar. 8.5.1935

D5b

Myint Myint Ko

manželka gen. maj. Saw Tuna, dat. nar. 11.1.1945

D5c

Me Me Tun

dcera gen. maj. Saw Tuna, dat. nar. 26.10.1967, č. pasu 415194

D5d

Maung Maung Lwin

manžel Me Me Tun, dat. nar. 2.1.1969

D6a

plk. Zaw Min

Družstva od 18.9.2004, dříve předseda Magwe PDC

D6b

Khin Mi Mi

manželka plk. Zaw Mina

D7a

gen. maj. Kyi Aung

Kultura

D7b

Khin Khin Lay

manželka gen. maj. Kyi Aunga

D8a

Dr. Chan Nyein

Vzdělávání dříve E29a taj. ministra pro vědu a techniku

D8b

Sandar Aung

manželka Dr. Chana Nyeina (dřívev E29b)

D9a

gen. maj. Tin Htut

Elektrická energie

D9b

Tin Tin Nyunt

manželka gen. maj. Tin Htuta

D10a

brig. gen. Lun Thi

Energetika

D10b

Khin Mar Aye

manželka brig. gen. Lun Thia

D10c

Mya Sein Aye

dcera brig. gen. Lun Thia

D10d

Zin Maung Lun

syn brig. gen. Lun Thia

D10e

Zar Chi Ko

manželka Zin Maung Luna

D11a

gen. maj. Hla Tun

Finance a příjmy

D11b

Khin Than Win

manželka gen. maj. Hla Tuna

D12a

Nyan Win

Zahraniční věci od 18.9.2004, původně zástupce velitele výcviku ozbrojených sil, dat. nar. 22.1.1953

D12b

Myint Myint Soe

manželka Nyan Wina

D13a

brig. gen. Thein Aung

Lesní hospodářství

D13b

Khin Htay Myint

manželka brig. gen. Thein Aunga

D14a

Prof. Dr. Kyaw Myint

Zdraví

D14b

Nilar Thaw

manželka Prof. Dr. Kyaw Myinta

D15a

gen. maj. Maung Oo

Vnitřní záležitosti

D15b

Nyunt Nyunt Oo

manželka gen. maj. Maung Ooa

D16a

gen. maj. Sein Htwa

Ministerstvo přistěhovalectví a obyvatelstva, jakož i Ministerstvo sociální péče, pomoci a přesídlení

D16b

Khin Aye

manželka gen. maj. Sein Htwaa

D17a

Aung Thaung

Průmysl 1

D17b

Khin Khin Yi

manželka Aung Thaunga

D17c

major Moe Aung

syn Aung Thaunga

D17d

Dr Aye Khaing Nyunt

manželka majora Moe Aunga

D17e

Nay Aung

syn Aung Thaunga, obchodník, generální ředitel, Aung Yee Phyoe Co. Ltd

D17f

Khin Moe Nyunt

manželka Nay Aunga

D17g

kapitán Pyi Aung také znám jako Pye Aung

syn Aung Thaunga (manžel A2c)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

dcera Aung Thaunga

D17i

Dr Thu Nanda Aung

dcera Aung Thaunga

D17j

Aye Myat Po Aung

dcera Aung Thaunga

D18a

gen. maj. Saw Lwin

Průmysl 2

D18b

Moe Moe Myint

manželka gen. maj. Saw Lwina

D19a

brig. gen. Kyaw Hsan

Informace

D19b

Kyi Kyi Win

manželka brig. gen. Kyaw Hsana

D20a

brig. gen. Maung Maung Thein

Hospodářské zvířectvo a rybářství

D20b

Myint Myint Aye

manželka brig. gen. Maung Maung Theina

D20c

Min Thein

syn brig. gen. Maung Maung Theina

D21a

brig. gen. Ohn Myint

Doly

D21b

San San

manželka brig. gen. Ohn Myinta

D21c

Thet Naing Oo

syn brig. gen. Ohn Myinta

D21d

Min Thet Oo

syn brig. gen. Ohn Myinta

D22a

Soe Tha

Národní plánování a hospodářský rozvoj

D22b

Kyu Kyu Win

manželka Soe Tha

D22c

Kyaw Myat Soe

syn Soe Thaa

D22d

Wei Wei Lay

manželka Kyaw Myat Soea

D23a

plk. Thein Nyunt

Pokrok hraničních oblastí, národností a rozvoje, možná starosta Naypyidawu (Pyinmana)

D23b

Kyin Khaing

manželka plk. Thein Nyunta

D24a

gen. maj. Aung Min

Železniční doprava

D24b

Wai Wai Thar také znám jako Wai Wai Tha

manželka gen. maj. Aung Mina

D25a

brig. gen. Thura Myint Maung

Náboženské záležitosti

D25b

Aung Kyaw Soe

syn brig. gen. Thura Myint Maunga

D25c

Su Su Sandi

manželka Aung Kyaw Soea

D25d

Zin Myint Maung

dcera brig. gen. Thura Myint Maunga

D26a

Thaung

Věda a technika; souběžně Práce (od 5.11.2004)

D26b

May Kyi Sein

manželka Thaunga

D27a

brig. gen. Thura Aye Myint

Sport

D27b

Aye Aye

manželka brig. gen. Thura Aye Myinta

D27c

Nay Linn

syn brig. gen. Thura Aye Myinta

D28a

brig. gen. Thein Zaw

ministr telekomunikací, pošt a telegrafů a ministr hotelů a turistiky

D28b

Mu Mu Win

manželka brig. gen. Thein Zawa

D29a

gen. maj. Thein Swe

Doprava od 18.9.2004 (předtím kancelář předsedy vlády od 25.8.2003)

D29b

Mya Theingi

manželka gen. maj. Thein Swea


E.   ZÁSTUPCI MINISTRŮ

 

Jméno

Identifikační údaje (vč. ministerstva)

E1a

Ohn Myint

Zemědělství a zavlažování

E1b

Thet War

manželka Ohn Myinta

E2a

brig. gen. Aung Tun

Obchod

E3a

brig. gen. Myint Thein

Stavebnictví

E3b

Mya Than

manželka brig. gen. Myint Theina

E4a

brig. gen. Soe Win Maung

Kultura

E4b

Myint Myint Wai také známa jako Khin Myint Wai

manželka brig. gen. Soe Win Maunga

E5a

brig. gen. Khin Maung Win

Obrana

E7a

Myo Nyunt

Vzdělávání

E7b

Marlar Thein

manželka Myo Nyunta

E8a

brig. gen. Aung Myo Min

Vzdělávání

E8b

Thazin Nwe

manželka brig. gen. Aung Myo Mina

E9a

Myo Myint

Elektrická energie

E9b

Tin Tin Myint

manželka Myo Nyunta

E10a

brig. gen Than Htay

Energetika (od 25.8.2003)

E10b

Soe Wut Yi

manželka brig. gen. Than Htaya

E11a

plk. Hla Thein Swe

Finance a příjmy

E11b

Thida Win

manželka plk. Hla Thein Swea

E12a

Kyaw Thu

Zahraniční věci, dat. nar. 15.8.1949

E12b

Lei Lei Kyi

manželka Kyaw Wina

E13a

Maung Myint

Zahraniční věci od 18.9.2004

E13b

Dr Khin Mya Win

manželka Maung Myinta

E14a

Prof. Dr. Mya Oo

Zdravotnictví, dat. nar. 25.1.1940

E14b

Tin Tin Mya

manželka Prof. Dr. Mya Ooa

E14c

Dr. Tun Tun Oo

syn Prof. Dr. Mya Ooa, dat. nar. 26.7.1965

E14d

Dr. Mya Thuzar

dcera Prof. Dr. Mya Ooa; dat. nar. 23.9.1971

E14e

Mya Thidar

dcera Prof. Dr. Mya Ooa; dat. nar. 10.6.1973

E14f

Mya Nandar

dcera Prof. Dr. Mya Ooa; dat. nar. 29.5.1976

E15a

brig. gen. Phone Swe

Vnitřní záležitosti (od 25.8.2003)

E15b

San San Wai

manželka brig. gen. Phone Swea

E16a

brig. gen. Aye Myint Kyu

Hotely a turistika

E16b

Khin Swe Myint

manželka brig. gen. Aye Myint Kyu

E17a

Maung Aung

Přistěhovalectví a obyvatelstvo

E17b

Hmwe Hmwe

manželka Maung Aunga

E18a

brig. gen. Thein Tun

Průmysl 1

E19a

pplk. Khin Maung Kyaw

Průmysl 2

E19b

Mi Mi Wai

manželka pplk. Khin Maung Kyawa

E20a

brig. gen. Aung Thein

Informace

E20b

Tin Tin Nwe

manželka brig. gen. Aung Theina

E21a

Thein Sein

Informace, člen USDA CEC

E21b

Khin Khin Wai

manželka Thein Sein

E21c

Thein Aung Thaw

syn Thein Seina

E21d

Su Su Cho

manželka Thein Aung Thawa

E22a

brig. gen. Win Sein

Práce

E22b

Wai Wai Linn

manželka brig. gen. Win Seina

E23a

Myint Thein

Doly

E23b

Khin May San

manželka Myint Theina

E24a

plk. Tin Ngwe

Pokrok hraničních oblastí, národností a rozvoje

E24b

Khin Mya Chit

manželka plk. Tin Ngwea

E25a

brig. gen. Than Tun

Pokrok hraničních oblastí, národností a rozvoje

E25b

May Than Tun

dcera brig. gen. Than Tuna, dat. nar. 25.6.1970

E25c

Ye Htun Myat

manželka May Than Tuna

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura je titul), Železniční doprava

E26b

Dr. Yi Yi Htwe

manželka Thura Thaung Lwina

E27a

brig. gen. Thura Aung Ko

(Thura je titul), Náboženské záležitosti, člen USDA CEC

E27b

Myint Myint Yee aka Yi Yi Myint

manželka brig. gen. Thura Aung Koa

E28a

Kyaw Soe

Věda a technika

E29a

Col Thurein Zaw

Národní plánování a hospodářský rozvoj

E30a

brig. gen. Kyaw Myint

Sociální péče, pomoc a přesídlení

E30b

Khin Nwe Nwe

manželka brig. gen. Kyaw Myinta

E31a

Pe Than

Min. dopravy i Min. železniční dopravy

E31b

Cho Cho Tun

manželka Pe Thana

E32a

plk. Nyan Tun Aung

Doprava


F.   DALŠÍ JMENOVÁNÍ SPOJENÁ S TURISTIKOU

 

Jméno

Identifikační údaje (vč. funkce)

F1a

kpt. (ve výslužbě) Htay Aung

Generální ředitel představenstva hotelů a turistiky (ředitel myanmarských hotelů a turistických služeb do srpna 2004)

F2

Tin Maung Shwe

Zástupce generálního ředitele, představenstvo hotelů a turistiky

F3

Soe Thein

Ředitel, myanmarské hotely a turistické služby od října 2004 (předtím generální ředitel)

F4

Khin Maung Soe

Ředitel

F5

Tint Swe

Ředitel

F6

pplk. Yan Naing

Ředitel, Ministerstvo hotelů a turistiky

F7

Nyunt Nyunt Than

ředitel pro podporu turistiky, Ministerstvo hotelů a turistiky


G.   VRCHNÍ VOJENŠTÍ DŮSTOJNÍCI (brigádní generál a výše)

 

Jméno

Identifikační údaje (vč. funkce)

G1a

gen. maj. Hla Shwe

zástupce pobočníka generála

G3a

gen. maj. Soe Maung

hlavní vojenský prokurátor

G4a

brig. gen. Thein Htaik také znám jako Hteik

hlavní inspektor

G5a

gen. maj. Saw Hla

náčelník vojenské policie

G6a

gen. maj. Khin Maung Tun

zástupce generálintendanta

G7a

gen. maj. Lun Maung

hlavní auditor

G8a

gen. maj. Nay Win

vojenský asistent předsedy SRMR

G9a

gen. maj. Hsan Hsint

generál pro vojenská jmenování; dat. nar. 1951

G9b

Khin Ma Lay

manželka gen. maj. Hsan Hsinta

G9c

Okkar San Sint

syn gen. maj. Hsan Hsinta

G10a

gen. maj. Hla Aung Thein

velitel tábora, Rangún

G10b

Amy Khaing

manželka Hla Aung Theina

G11a

gen. maj. Win Myint

zástupce velitele výcviku ozbrojených sil

G12a

gen. maj. Aung Kyi

zástupce velitele výcviku ozbrojených sil

G12b

Thet Thet Swe

manželka gen. maj. Aung Kyia

G13a

gen. maj. Moe Hein

velitel, Fakulta národní obrany

G14a

gen. maj. Khin Aung Myint

náměstek pro vztahy s veřejností a psychologickou válku, člen rady UMEHL

G15a

gen. maj. Thein Tun

Náměstek pro signalizaci; člen Národního konventu zasedajícího řídícího výboru

G16a

gen. maj. Than Htay

náměstek pro zásobování a dopravu

G17a

gen. maj. Khin Maung Tint

náměstek pro bezpečnost tiskáren

G18a

gen. maj. Sein Lin

Náměstek, MOD (přesné zaměstnání neznámé) dříve náměstek pro arzenál

G19a

gen. maj. Kyi Win

Náměstek pro dělostřelectvo a obrněnou techniku, člen rady UMEHL

G20a

gen. maj. Tin Tun

Náměstek pro vojenské inženýry

G21a

gen. maj. Aung Thein

náměstek pro přesídlování

G22a

gen. maj. Aye Myint

Ministerstvo obrany

G23a

brig. gen. Myo Myint

velitel úřadu pro záznamy obranných služeb

G24a

brig. gen Than Maung

zástupce velitele Fakulty národní obrany

G25a

brig. gen. Win Myint

rektor DSTA

G26a

brig. gen. Than Sein

velitel, nemocnice obranných služeb, Mingaladon; dat. nar. 1.2.1946, Bago

G26b

Rosy Mya Than

manželka brig. gen. Than Seina

G27a

brig. gen Win Than

ředitel pro zadávání zakázek a generální ředitel Union of Myanmar Economic Holdings (dříve gen. maj. Win Hlaing, K1a)

G28a

brig. gen Than Maung

náměstek pro lidové milice a pohraniční síly

G29a

brig. gen. Khin Naing Win

náměstek pro obranný průmysl

G30a

brig. gen. Zaw Win

velitel stanice Bahtoo (stát Shan) a ředitel školy bojového výcviku obranných služeb (pozemní síly)

Námořnictvo

G31a

viceadmirál Soe Thein

vrchní velitel (námořnictvo)

G31b

Khin Aye Kyin

manželka viceadmirála Soe Theina

G31c

Yimon Aye

dcera viceadmirála Soe Theina, dat. nar. 12.7.1980

G31d

Aye Chan

syn viceadmirála Soe Theina, dat. nar. 23.9.1973

G31e

Thida Aye

dcera viceadmirála Soe Theina, dat. nar. 23.3.1979

G32a

komodor Nyan Tun

náčelník štábu (námořnictvo), člen výboru UMEHL

G32b

Khin Aye Myint

manželka Nyan Tuna

Letectvo

G33a

gen. plk. Myat Hein

vrchní velitel (letectvo)

G33b

Htwe Htwe Nyunt

manželka gen. por. Myat Heina

G34a

brig. gen. Ye Chit Pe

štáb vrchního velitelství letectva, Mingaladon

G35a

brig. gen. Khin Maung Tin

velitel výcvikové letecké školy Shande, Meiktila

G36a

brig. gen. Zin Yaw

náčelník štábu (letectvo), člen výboru UMEHL

Divize lehké pěchoty (LID) (hodnost brigádního generála)

G39a

brig. gen. Tin Tun Aung

33. LID, Sagaing

G41a

brig. gen. Thet Oo

55. LID, Kalaw/Aungban

G42a

brig. gen. Khin Zaw Oo

66. LID, Pyay/Inma

G43a

brig. gen. Win Myint

77. LID, Bago

G44a

brig. gen. Aung Than Htut

88. LID, Magwe

G45a

brig. gen. Tin Oo Lwin

99. LID, Meiktila

Další brigádní generálové

G47a

brig. gen. Htein Win

stanice Taikkyi

G48a

brig. gen. Khin Maung Aye

velitel stanice Meiktila

G49a

brig. gen. Khin Maung Aye

velitelství oblastních operací – Kale, divize Sagai

G50a

brig. gen. Khin Zaw Win

stanice Khamaukgyi

G51a

brig. gen. Kyaw Aung

jižní vojenská oblast, velitel stanice Toungoo

G52a

brig. gen. Kyaw Aung

velitelství vojenský operací–8, stanice Dawei/Tavoy

G53a

brig. gen. Kyaw Oo Lwin

velitelství oblastních operací–Tanai

G54a

N/K nástupce brig. gen. Kyaw Thua

stanice Phugyi

G55a

brig. gen. Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

brig. gen. Myint Thein

velitelství vojenský operací–3, stanice Mogaung

G57a

brig. gen. Mya Win

velitelství vojenský operací–10, stanice Kyigone

G58a

brig. gen. Mya Win

Kalaw

G59a

brig. gen. Myo Lwin

velitelství vojenský operací–7, stanice Pekon

G60a

brig. gen. Myint Soe

velitelství vojenský operací–5, stanice Taungup

G61a

brig. gen. Myint Aye

velitelství vojenský operací–9, stanice Kyauktaw

G62a

brig. gen. Nyunt Hlaing

velitelství vojenský operací–17, stanice Mong Pan

G63a

brig. gen. Ohn Myint

stát Mon, člen USDA CEC

G64a

brig. gen. Soe Nwe

velitelství vojenský operací–21, stanice Bhamo

G65a

brig. gen. Soe Oo

velitelství vojenský operací–16, stanice Hsenwi

G66a

brig. gen. Than Tun

stanice Kyaukpadaung

G67a

brig. gen Than Win

velitelství oblastních operací–Laukkai

G68a

brig. gen. Than Tun Aung

velitelství oblastních operací–Sittwe

G69a

brig. gen. Thaung Aye

stanice Mongnaung

G70a

brig. gen. Thaung Htaik

stanice Aungban

G71a

brig. gen. Thein Hteik

velitelství vojenský operací–13, stanice Bokpyin

G72a

brig. gen. Thura Myint Thein

velitelství taktických oparací Namhsan

G73a

brig. gen. Win Myint

Mong Hsat

G74a

brig. gen. Myo Tint

důstojník speciálního pověření, Ministerstvo dopravy

G75a

brig. gen. Thura Sein Thaung

důstojník speciálního pověření, Ministerstvo sociální péče

G76a

brig. gen. Phone Zaw Han

starosta města Mandalay od února 2005, dříve velitel okresu Kyaukme

G77a

brig. gen. Hla Min

Pegu západní divize, předseda PDC

G78a

brig. gen. Win Myint

stanice Pyinmana


H.   VOJENŠTÍ DŮSTOJNÍCI VEDOUCÍ VĚZNICE A POLICII

 

Jméno

Identifikační údaje (vč. funkce)

H1a

gen. maj. Khin Yi

generální ředitel myanmarských policejních sil

H1b

Khin May Soe

manželka gen. maj. Khin Yia

H2a

Zaw Win

generální ředitel odboru vězeňství (Ministerstvo pro vnitřní záležitosti) od srpna 2004, dříve zástupce generálního ředitele myanmarských policejních sil a bývalý brig. gen. Bývalý voják.

H3a

Aung Saw Win

generální ředitel, Úřad zvláštního vyšetřování


I.   ODBOROVÉ SDRUŽENÍ SOLIDARITY A ROZVOJE (USDA) (dosud nejmenovaní vysocí úředníci USDA)

 

Jméno

Identifikační údaje (vč. funkce)

I1a

brig. gen. Aung Thein Lin

starosta a předseda Výboru pro rozvoj města Yangon (tajemník)

I1b

Khin San Nwe

manželka brig. gen. Aung Thein Lina

I1b

Thidar Myo

dcera brig. gen. Aung Thein Lina

I2a

plk. Maung Par

zástupce starosty YCDC (člen CEC)

I2b

Khin Nyunt Myaing

manželka plk. Maung Para

I2c

Naing Win Par

syn plk. Maung Para


J.   OSOBY MAJÍCÍ PROSPĚCH Z HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY VLÁDY

 

Jméno

Identifikační údaje (vč. společnosti)

J1a

Tay Za

Ředitel Htoo Trading Co; dat. nar. 18.7.1964; č. pasu 306869; obč. průkaz MYGN 006415 otec Myint Swe (6.11.1924), matka Daw Ohn (12.8.1934)

J1b

Thidar Zaw

manželka Tay Zaa; dat. nar. 24.2.1964, obč. průkaz KMYT 006865, č. pasu 275107 rodiče Zaw Nyunt a Htoo (zemřeli)

J1c

Pye Phyo Tay Za

syn Tay Zaa (J1a); dat. nar. 29.1.1987

J2a

Thiha

bratr Tay Za (J1a), dat. nar. 24.6.1960 ředitel Htoo Trading. prodejce London cigarettes (Myawadi Trading)

J3a

Aung Ko Win (také znám jako Saya Kyaung )

Kanbawza Bank

J3b

Nan Than Htwe

manželka Aung Ko Wina

J4a

Tun Myint Naing (také znám jako Steven Law)

Asia World Co.

J4b

(Ng) Seng Hong

manželka Tun Myint Naing

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co; dat. nar. 21.1.1952. Viz též A3e

J5b

San San Kywe

manželka Khin Shweho

J5c

Zay Thiha

syn Khin Shweho, dat. nar. 1.1.1977

J6a

Htay Myint

Yuzana Co., dat. nar. 6.2.1955

J6b

Aye Aye Maw

manželka Htay Myinta, dat. nar. 17.11.1957

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

J7b

Nan Mauk Loung Sai také známa jako Nang Mauk Lao Hsai

manželka Kyaw Wina

J8a

Ko Lay

ministr v kanceláři předsedy vlády do února 2004, starosta Rangúnu do srpna 2003

J8b

Khin Khin

manželka Ko Laye

J8c

San Min

syn Ko Laye

J8d

Than Han

syn Ko Laye

J8e

Khin Thida

dcera Ko Laye

J9a

Aung Phone

bývalý ministr lesnictví; dat. nar. 20.11.1939, v důchodu od července 2003

J9b

Khin Sitt Aye

manželka Aung Phoneho, dat. nar. 14.9.1943

J9c

Sitt Thwe Aung také znám jako Sit Thway Aung

syn Aung Phoneho, dat. nar. 10.7.1977

J9d

Thin Zar Tun

manželka Sitt Thwe Aunga, dat. nar. 14.4.1978

J9e

Sitt Thaing Aung také znám jako Sit Taing Aung

syn Aung Phoneho, dat. nar. 13.11.71

J10a

gen. maj. (v důchodu) Nyunt Tin

bývalý minstr zemědělství a zavlažování, v důchodu od září 2004

J10b

Khin Myo Oo

manželka gen. maj. Nyunt Tina (v důchodu)

J10c

Kyaw Myo Nyunt

syn gen. maj. Nyunt Tina (v důchodu)

J10d

Thu Thu Ei Han

dcera gen. maj. Nyunt Tina (v důchodu)

J11a

Khin Maung Thein

bývalý ministr financí a příjmů, v důchodu od 1.2.2003

J11b

Su Su Thein

manželka Khin Maung Theina

J11c

Daywar Thein

syn Khin Maung Theina, dat. nar. 25.12.1960

J11d

Thawdar Thein

syn Khin Maung Theina, dat. nar. 6.3.1958

J11e

Maung Maung Thein

syn Khin Maung Theina, dat. nar. 23.10.1963

J11f

Khin Yadana Thein

dcera Khin Maung Theina, dat. nar. 6.5.1968

J11g

Marlar Thein

dcera Khin Maung Theina, dat. nar. 25.2.1965

J11h

Hnwe Thida Thein

dcera Khin Maung Theina, dat. nar. 28.7.1966


K.   PODNIKY VE VOJENSKÝCH RUKÁCH

 

Jméno

Identifikační údaje (vč. společnosti)

K1a

gen. maj. (v důchodu) Win Hlaing

dříve ředitel, Union of Myanmar Economic Holdings

K1b

Ma Ngeh

dcera gen. maj. (v důchodu) Win Hlainga

K1c

Zaw Win Naing

ředitel Kambawza Bank; manžel Ma Ngehové (K1b), a synovec Aung Ko Wina (J3a)

K1d

Win Htway Hlaing

syn gen. maj. (v důchodu) Win Hlainga, zástupce KESCO company

K2

plk. Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

K3

plk. Myint Aung

ředitel v Myawaddy Trading Co.

K4

Col Myo Myint

ředitel Bandoola Transportation Co.

K5

plk. (v důchodu) Thant Zin

ředitel v Myanmar Land and Development

K6

pplk. (v důchodu) Maung Maung Aye

UMEHL, předseda Myanmar Breweries

K7

plk. Aung San

ředitel v Hsinmin Cement Plant Construction Project


PŘÍLOHA IV

Seznam barmských státních podniků podle článků 9 a 12

Název

Adresa

Jméno ředitele

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

GENMAJ. WIN HLAING GENERÁLNÍ ŘEDITEL

A.   

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD.

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No. 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

PLK. MAUNG MAUNG AYE, GENERÁLNÍ ŘEDITEL

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

OBCHOD

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

PLK. MYINT AUNG, GENERÁLNÍ ŘEDITEL

C.   

SLUŽBY

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

BRIG-GEN WIN HLAING A U TUN KYI, GENERÁLNÍ ŘEDITELÉ

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD.

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP. YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA,

YANGON

PLK. MYO MYINT, GENERÁLNÍ ŘEDITEL

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PABEDAN TSP.

YANGON

PLK. (V DŮCHODU) MAUNG THAUNG, GENERÁLNÍ ŘEDITEL

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

SPOLEČNÉ PODNIKY

A.   

ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

1.

MYANMAR SEGALINTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

U BE AUNG, MANAŽER

2.

MYANMAR DAEWOOINTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALLMYANMAR PRIVATE LTD

NO. 38, VIRGINIA PARK,

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

PPLK. (V DŮCHODU) MAUNG MAUNG AYE, PŘEDSEDA

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD.

PLOT 22, NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTORING CO. LTD

PLOT NO. 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO. 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO NEBO PPLK. TUN MYINT, GENERÁLNÍ ŘEDITEL

B.   

SLUŽBY

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR. KHIN SHWE, PŘEDSEDA

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE, MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD

DAGON TSP,

YANGON

PLK. YE HTUT NEBO BRIG. GEN. KYAW WIN, GENERÁLNÍ ŘEDITEL

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, GENERÁLNÍ ŘEDITEL

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

PLK. KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

PLK. KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW

 


Top