EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0456

Nařízení Rady (ES) č. 456/2006 ze dne 20. března 2006 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy

OJ L 82, 21.3.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 94–97 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; Implicitně zrušeno 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/456/oj

21.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 82/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 456/2006

ze dne 20. března 2006,

kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 36 a čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve znění nařízení (ES) č. 1786/2003 (2) se vyskytuje několik chyb.

(2)

V důsledku změny kombinované nomenklatury by v článku 1 uvedeného nařízení měly být kódy KN ex 1214 90 91 a ex 1214 90 99 nahrazeny kódem KN ex 1214 90 90.

(3)

V čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení by mělo být maximální zaručené množství 4 855 900 tun nahrazeno maximálním zaručeným množstvím 4 960 723 tun, které odpovídá součtu zaručených národních množství uvedených v odstavci 2 uvedeného článku.

(4)

V článku 6 uvedeného nařízení by mělo být změněno znění prvního pododstavce, aby byl správně popsán způsob snížení podpory, pokud by došlo k překročení maximálního zaručeného množství. V druhém pododstavci stejného článku by měly být všechny jazykové verze uvedeny do souladu, aby používaly stejnou terminologii při vyjádření zásady, že v případě překročení maximálního zaručeného množství není možné žádné zvýšení rozpočtových výdajů.

(5)

Nařízení (ES) č. 1786/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno.

(6)

Vzhledem k tomu, že opravy nemají žádný nepříznivý dopad na hospodářské subjekty, by se toto nařízení mělo použít ode dne použitelnosti nařízení (ES) č. 1786/2003,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1786/2003 se opravuje takto:

1.

V písmenu a) v prvním sloupci tabulky v článku 1 se kódy KN „ex 1214 90 91“ a „ex 1214 90 99“ nahrazují kódem KN „ex 1214 90 90“.

2.

V čl. 5 odst. 1 se maximální zaručené množství „4 855 900“ tun nahrazuje maximálním zaručeným množstvím „4 960 723“ tun.

3.

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Pokud množství sušeného krmiva, pro které je požadována podpora podle čl. 4 odst. 2, přesáhne v určitém hospodářském roce maximální zaručené množství stanovené v čl. 5 odst. 1, sníží se podpora v každém členském státě, ve kterém produkce překročí zaručené národní množství, prostřednictvím snížení výdajů vyjádřeného jako funkce procentního podílu překročení tohoto členského státu na součtu všech překročení.

Snížení se stanoví postupem podle čl. 18 odst. 2 tak, že rozpočtové výdaje vyjádřené v eurech nepřekročí částku, které by byly dosáhly, kdyby maximální zaručené množství nebylo bývalo překročeno.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

(2)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 114. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 583/2004 (Úř. věst. L 91, 30.3.2004, s. 1).


Top