Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0391

Nařízení Komise (ES) č. 391/2006 ze dne 6. března 2006 , kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 56/2006 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití

OJ L 65, 7.3.2006, p. 11–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/391/oj

7.3.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 65/11


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 391/2006

ze dne 6. března 2006,

kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 56/2006 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem (1), a zejména článek 33 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu (2), stanoví mimo jiné pravidla pro odbyt alkoholu, který byl získán destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je v zásobách intervenčních agentur.

(2)

Je třeba zahájit v souladu s článkem 80 nařízení (ES) č. 1623/2000 nabídková řízení na prodej vinného alkoholu pro nová průmyslová použití s cílem snížit zásoby vinného alkoholu ve Společenství a umožnit provedení menších průmyslových projektů nebo zpracování takového alkoholu na zboží určené k vývozu pro průmyslové využití. Vinný alkohol původem ze Společenství, který je uskladněn v členských státech, se skládá z množství získaných destilací podle článků 27, 28 a 30 nařízení (ES) č. 1493/1999.

(3)

Od 1. ledna 1999 podle nařízení Rady (ES) č. 2799/98 ze dne 15. prosince 1998 o agromonetární úpravě pro euro (3) musejí být prodejní ceny a jistoty vyjádřené v eurech a platby musejí být prováděny v eurech.

(4)

Je třeba stanovit minimální ceny pro podávání nabídek, rozdělené podle typu konečného použití.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahajuje se nabídkové řízení č. 56/2006 ES na prodej vinného alkoholu pro nová průmyslová použití. Alkohol pochází z destilace podle článků 27 a 28 nařízení (ES) č. 1493/1999 a je ve skladech francouzské intervenční agentury.

K prodeji je nabízeno 109 970 hektolitrů alkoholu o 100 % objemových. Čísla nádob, místa uskladnění a objem alkoholu o 100 % objemových v každé nádobě jsou podrobně uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Prodej se uskuteční v souladu s články 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 a 101 nařízení (ES) č. 1623/2000 a článkem 2 nařízení (ES) č. 2799/98.

Článek 3

1.   Nabídky se doručí intervenční agentuře, v níž je uskladněn dotyčný alkohol:

Onivins-Libourne, délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Tel.: (33-5) 57 55 20 00

Telex: 57 20 25

Fax: (33-5) 57 55 20 59,

nebo se zašlou na její adresu doporučeným dopisem.

2.   Nabídky se předkládají ve dvou zapečetěných obálkách, přičemž je na vnitřní obálce uvedeno „Nabídka v rámci nabídkového řízení č. 56/2006 ES pro nová průmyslová použití“ a na vnější obálce je uvedena adresa dotyčné intervenční agentury.

3.   Nabídky musejí být intervenční agentuře doručeny nejpozději dne 24. března 2006 ve 12:00 hodin bruselského času.

4.   Ke všem nabídkám musí být přiložen doklad o složení nabídkové jistoty 4 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových u dotyčné intervenční agentury.

Článek 4

Minimální ceny, které lze nabídnout, jsou 11 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě pekařského droždí, 31 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě chemických produktů aminového a chlorového typu na vývoz, 37 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen k výrobě kolínské vody na vývoz a 11,5 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových, který je určen pro jiné průmyslové použití.

Článek 5

Formální požadavky na odběr vzorků jsou stanoveny v článku 98 nařízení (ES) č. 1623/2000. Cena vzorků je 10 EUR na litr.

Intervenční agentura poskytne veškeré nezbytné informace o vlastnostech alkoholu nabízeného k prodeji.

Článek 6

Jistota za řádné provedení činí 30 EUR na hektolitr alkoholu o 100 % objemových.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. března 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2165/2005 (Úř. věst. L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 194, 31.7.2000, s. 45. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1820/2005 (Úř. věst. L 293, 9.11.2005, s. 8).

(3)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 1.


PŘÍLOHA

OZNÁMENÍ O NABÍDKOVÉM ŘÍZENÍ Č. 56/2006 ES NA PRODEJ ALKOHOLU PRO NOVÁ PRŮMYSLOVÁ POUŽITÍ

Místo skladování, objem a vlastnosti alkoholu nabízeného k prodeji

Členský stát

Uskladnění

Číslo nádoby

Objem v hektolitrech alkoholu o 100 % objemových

Nařízení (ES) č. 1493/1999, článek

Typ alkoholu

Typ alkoholu

(v % objemových)

FRANCIE

Onivins-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

6

22 535

27

surový

+92

11

22 560

27

surový

+92

15

22 480

28

surový

+92

16

22 395

28

surový

+92

Onivins-Port-La-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe Turrel, BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

5

20 000

27

surový

+92

Celkem

 

109 970

 

 

 


Top