Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0319

Nařízení Rady (ES) č. 319/2006 ze dne 20. února 2006 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

OJ L 58, 28.2.2006, p. 32–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 1–28 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 108 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 108 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Implicitně zrušeno 32009R0073

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/319/oj

28.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 58/32


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 319/2006

ze dne 20. února 2006,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (3) stanoví důležitou reformu společné organizace trhů v odvětví cukru. Opatření zaváděná uvedeným nařízením zahrnují postupné podstatné snížení institucionální podpory ceny cukru Společenství.

(2)

V důsledku snížení podpory trhu v odvětví cukru by měla být zvýšena podpora příjmu zemědělců. Celková úroveň platby by se měla vyvíjet souběžně s postupným snižováním podpor trhu.

(3)

Oddělení podpory přímému producentovi a zavedení režimu jednotné platby jsou podstatnými prvky procesu reformy společné zemědělské politiky, která se zaměřuje na odklon od politiky podpory cen a produkce k politice podpory příjmů zemědělců. Nařízení (ES) č. 1782/2003 (4) zavedlo uvedené prvky pro řadu zemědělských produktů.

(4)

Aby mohly být splněny cíle reformy společné zemědělské politiky, měla by se podpora pro cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku, které jsou používány pro výrobu cukru nebo inulinového sirupu, oddělit a začlenit do režimu jednotné platby.

(5)

Pravidla pro režimy přímých podpor stanovená v nařízení (ES) č. 1782/2003 by proto měla být upravena.

(6)

V zájmu zmírnění dopadů restrukturalizačního procesu v členských státech, které udělily restrukturalizační podporu stanovenou v nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (5), pro nejméně 50 % kvóty stanovené v nařízení (ES) č. 318/2006, by pěstitelé cukrové řepy a cukrové třtiny měli obdržet podporu nejvýše po dobu pěti po sobě jdoucích let.

(7)

Výše jednotlivých podpor příjmů by se měla vypočítat na základě podpory, kterou dotyčný zemědělec obdržel v rámci společné organizace trhů v odvětví cukru po jeden nebo více hospodářských roků, které určí členské státy.

(8)

V zájmu řádného uplatňování režimu podpor a z důvodu rozpočtové kontroly by mělo být stanoveno, že celková podpora příjmů nesmí překročit limity vypočítané pro jednotlivé členské státy na základě historického referenčního roku a v prvních čtyřech letech s přihlédnutím k dodatečným částkám vyplývajícím z odvozených cen.

(9)

Pěstitelé cukrové řepy a čekanky v nových členských státech využívali od přistoupení k EU podporu cen v rámci nařízení (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (6). Na platbu za cukr a složky platby za cukr a čekanku v režimu jednotné platby by se proto neměl vztahovat plán zvýšení podle článku 143a nařízení (ES) č. 1782/2003. Ze stejných důvodů by členské státy uplatňující režim jednotné platby na plochu měly rovněž mít možnost udělit podporu vyplývající z reformy v odvětví cukru ve formě oddělených přímých plateb mimo tento režim.

(10)

K zajištění řádného uplatňování režimu jednotné platby v nových členských státech by měly být upraveny konkrétní obtíže vyplývající z přechodu z režimu jednotné platby na plochu na režim jednotné platby.

(11)

Členským státům, které se rozhodly nebo rozhodnou uplatňovat režim jednotné platby až od 1. ledna 2007, by mělo být umožněno poskytovat pěstitelům cukrové řepy, cukrové třtiny a čekanky, které se použijí k výrobě cukru a inulinového sirupu v roce 2006, podpory příjmů v podobě platby založené na počtu hektarů dodané cukrové řepy, cukrové třtiny nebo čekanky. S ohledem na výpočet složky plateb pro cukrovou řepu a čekanku by měly mít členské státy v rámci režimu jednotné platby možnost stanovit, které hospodářské roky budou považovat za reprezentativní.

(12)

V zájmu vyřešení případných obtíží vyplývajících z přechodu ze stávajícího režimu na režim jednotné platby je vhodné pověřit Komisi, aby přijala odpovídající přechodná pravidla změnou článku 155 nařízení (ES) č. 1782/2003.

(13)

Příloha I nařízení (ES) č. 1782/2003 by měla být upravena, aby byly vyčleněny některé nově zavedené platby jako přímé platby.

(14)

Vnitrostátní stropy uvedené v přílohách II, VIII a VIIIa nařízení (ES) č. 1782/2003 by měly být upraveny, aby byla zohledněna výše podpory příjmů poskytované s ohledem na platbu za cukr.

(15)

Při provádění podpory pro energetické plodiny byly zjištěny obtíže. Článek 90 nařízení (ES) č. 1782/2003 by proto měl být upraven.

(16)

Nařízení (ES) č. 1782/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1782/2003 se mění takto:

1)

V čl. 33 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

pokud jim byla poskytnuta platba během referenčního období uvedeného v článku 38 v rámci alespoň jednoho z režimů podpor uvedených v příloze VI, nebo, v případě olivového oleje, v hospodářském roce uvedeném v čl. 37 odst. 1 druhém pododstavci, nebo, v případě cukrové řepy, cukrové třtiny a čekanky, pokud obdrželi podporu trhu v reprezentativním období uvedeném v písmenu K přílohy VII;“

.

2)

V čl. 37 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku používané k výrobě cukru nebo inulinového sirupu se referenční částka vypočte a upraví v souladu s písmenem K přílohy VII.“

3)

V článku 40 se odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pokud bylo případem vyšší moci nebo mimořádnými okolnostmi ovlivněno celé referenční období, vypočítá členský stát referenční částku na základě období 1997 až 1999, nebo, v případě cukrové řepy, cukrové třtiny a čekanky, na základě nejbližšího hospodářského roku před reprezentativním obdobím určeným v souladu s písmenem K přílohy VII. V tom případě se odstavec 1 použije obdobně.“

4)

Článek 41 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V případě čekanky může Komise s přihlédnutím k posledním údajům, které jí členské státy dají k dispozici do 31. března 2006, postupem podle čl. 144 odst. 2 přerozdělit částky stanovené pro členský stát v písm. K bodě 2 přílohy VII a odpovídajícím způsobem upravit vnitrostátní stropy stanovené v příloze VIII, nesmí však změnit celkové částky a stropy.“

;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1.   Pokud byla některá množství cukru podléhajícího kvótám nebo inulinového sirupu podléhajícího kvótám vyrobena v členském státě na bázi cukrové řepy, cukrové třtiny nebo čekanky vypěstované v jiném členském státě během kteréhokoli z hospodářských roků 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 nebo 2005/2006, jsou stropy stanovené v písmenu K přílohy VII a vnitrostátní stropy stanovené v přílohách VIII a VIIIa dotčených členských států upraveny převodem částek odpovídajících příslušným množstvím z vnitrostátních stropů členského státu, v němž byl tento cukr nebo inulinový sirup vyroben, ve prospěch stropů členského státu, v němž byla daná množství cukrové řepy, cukrové třtiny nebo čekanky vypěstována.

Tyto členské státy uvědomí Komisi o dotyčných množstvích do 31. března 2006.

O převodu rozhoduje Komise postupem podle čl. 144 odst. 2.“

5)

V čl. 43 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

v případě podpor pro bramborový škrob, sušená krmiva, osivo, olivové háje a tabák uvedených v příloze VII, počet hektarů, na jejichž produkci byla v referenčním období poskytnuta podpora, jak je vypočítán v písmenech B, D, F, H a I přílohy VII, a v případě cukrové řepy, cukrové třtiny a čekanky počet hektarů, jak je vypočítán podle písm. K bodu 4 uvedené přílohy;“

.

6)

V čl. 63 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V souvislosti se začleněním složky plateb za cukrovou řepu, cukrovou třtinu a čekanku do režimu jednotné platby se však členské státy mohou do 30. dubna 2006 rozhodnout uplatňovat odchylku stanovenou v prvním pododstavci.“

7)

V článku 71a se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Každý nový členský stát, který uplatňoval režim jednotné platby na plochu, může stanovit, že vedle podmínek způsobilosti stanovených v čl. 44 odst. 2 se ‚hektarem, na který lze poskytnout podporu,‘ rozumí každá zemědělská plocha zemědělského podniku, která byla k 30. červnu 2003 udržována v dobrém zemědělském stavu, bez ohledu na to, zda byla k tomuto dni využívána k produkci nebo ne.

Každý nový členský stát, který uplatňoval režim jednotné platby na plochu, rovněž může stanovit, že minimální rozloha plochy, na kterou lze poskytnout podporu, na zemědělský podnik, pro niž se stanoví platební nároky a na niž se poskytují platby, odpovídá minimální rozloze plochy zemědělského podniku, na kterou lze poskytnout podporu, jež byla stanovena v souladu s čl. 143b odst. 5 druhým pododstavcem.“

8)

Článek 71c se nahrazuje tímto:

„Článek 71c

Strop

Vnitrostátní stropy pro nové členské státy jsou uvedeny v příloze VIIIa. Kromě složek plateb za sušená krmiva, cukr a čekanku se při výpočtu stropů zohlední plán zvýšení podle článku 143a, a nemusí proto dojít k jejich snížení.

Ustanovení čl. 41 odst. 1a se použije obdobně.“

9)

V článku 71d se odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Každý nový členský stát přistoupí k lineárnímu procentnímu snížení svého vnitrostátního stropu s cílem vytvořit vnitrostátní rezervu. Toto snížení nesmí být větší než 3 %, aniž je dotčeno použití čl. 71b odst. 3. Může však překročit 3 %, pokud je větší snížení nutné k použití odstavce 3 tohoto článku.“

10)

V čl. 71d odst. 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„6.   S výjimkou případu převodu na základě dědictví nebo předpokládaného dědictví a případu použití odstavce 3 a odchylně od článku 46 se nároky stanovené při použití vnitrostátní rezervy nepřevádějí po dobu pěti let od svého přiznání.“

11)

V článku 71d se doplňuje nový odstavec, který zní:

„7.   Nové členské státy mohou použít vnitrostátní rezervu, aby stanovily podle objektivních kritérií a takovým způsobem, aby bylo zajištěno rovné zacházení mezi zemědělci a aby se zabránilo narušení trhu a hospodářské soutěže, referenční částky pro zemědělce v oblastech podléhajícím programům restrukturalizace nebo rozvoje, které se týkají některé formy veřejné intervence, s cílem zabránit tomu, aby zemědělská půda byla opuštěna, nebo vyrovnat zvláštní nevýhody, jimž jsou vystaveni zemědělci uvedených oblastí.“

12)

V čl. 71e odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Nové členské státy, které uplatňovaly režim jednotné platby na plochu, však mohou být považovány za jeden společný region.“

13)

V kapitole VI hlavy III se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 71m

Zemědělci, kteří nemají hektary, na které lze poskytnout podporu

Odchylně od článku 36 a čl. 44 odst. 2 povolí členský stát zemědělci, jemuž byly poskytnuty platby podle článku 47 nebo který působil v odvětví uvedeném v článku 47 a který obdrží platební nároky v souladu s článkem 71d, ale který v prvním roce provádění režimu jednotné platby nemá hektary, na které lze poskytnout podporu, ve smyslu čl. 44 odst. 2, odchylku od povinnosti vykázat počet hektarů, na něž lze poskytnout podporu, odpovídající počtu nároků za podmínky, že zachová alespoň 50 % zemědělské činnosti vykonávané před přechodem na režim jednotné platby a vyjádřené ve velkých dobytčích jednotkách.

V případě převodu platebních nároků může nabyvatel využít této odchylky pouze v případě, že jsou převedeny veškeré platební nároky, které jsou předmětem odchylky.“

14)

V článku 90 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Podpora se poskytuje pouze pro plochy, na jejichž produkci se vztahuje smlouva mezi zemědělcem a zpracovatelským podnikem nebo smlouva mezi zemědělcem a podnikem provádějícím sběr úrody, s výjimkou případu, kdy zpracování provádí zemědělec v zemědělském podniku.“

15)

V hlavě IV se vkládají nové kapitoly, které znějí:

„KAPITOLA 10e

PLATBA ZA CUKR

Článek 110p

Přechodná platba za cukr

1.   V případě použití článku 71 může být zemědělcům poskytnuta přechodná platba za cukr za rok 2006. Platba se poskytuje v mezích částek stanovených v písmenu K přílohy VII.

2.   Aniž je dotčen čl. 71 odst. 2, stanoví členské státy částku přechodné platby za cukr na zemědělce na základě objektivních a nediskriminačních kritérií, jako jsou

množství cukrové řepy, cukrové třtiny nebo čekanky, která jsou předmětem smluv o dodání uzavřených podle článku 19 nařízení (ES) č. 1260/2001,

množství cukru nebo inulinového sirupu vyrobené v souladu s nařízením (ES) č. 1260/2001,

průměrný počet hektarů, na kterých se pěstuje cukrová řepa, cukrová třtina nebo čekanka používaná pro výrobu cukru nebo inulinového sirupu, která je předmětem smluv o dodání uzavřených podle článku 19 nařízení (ES) č. 1260/2001,

a v souladu s reprezentativním obdobím, které může být pro jednotlivé produkty rozdílné, jednoho nebo více hospodářských roků 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007, které určí členské státy do 30. dubna 2006.

Kde však reprezentativní období zahrnuje hospodářský rok 2006/2007, nahrazuje se tento hospodářský rok hospodářským rokem 2005/2006, pokud jde o zemědělce dotčené zrušením kvóty v hospodářském roce 2006/2007 podle článku 3 nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství (7).

Pokud je zvolen hospodářský rok 2006/2007, nahrazují se odkazy na článek 19 nařízení (ES) č. 1260/2001 obsažené v prvním pododstavci odkazy na článek 6 nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (8).

3.   Na přechodnou platbu za cukr se nepoužijí články 143a a 143c.

KAPITOLA 10f

PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRO PĚSTITELE CUKROVÉ ŘEPY A CUKROVÉ TŘTINY

Článek 110q

Oblast působnosti

1.   V členských státech, které udělují restrukturalizační podporu stanovenou v článku 3 nařízení (ES) č. 320/2006 pro nejméně 50 % kvóty na cukr stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 318/2006, se uděluje podpora Společenství pěstitelům cukrové řepy a cukrové třtiny.

2.   Podpora se uděluje nejvýše na pět po sobě jdoucích let od hospodářského roku, v němž bylo dosaženo prahu 50 % uvedeného v odstavci 1, avšak nejpozději za hospodářský rok 2013/2014.

Článek 110r

Podmínky způsobilosti

Podpora se uděluje podle množství kvótového cukru získaného z cukrové řepy nebo cukrové třtiny a dodaného na základě smluv uzavřených podle článku 6 nařízení (ES) č. 318/2006.

Článek 110s

Výše podpory

Podpora se vyjadřuje na tunu bílého cukru standardní jakosti. Výše podpory se rovná polovině částky obdržené tak, že se výše stropu uvedeného v písm. K bodě 2 přílohy VII pro dotčený členský stát pro odpovídající rok vydělí celkovou kvótou na cukr a inulinový sirup stanovenou v příloze III nařízení (ES) č. 318/2006

16)

V čl. 143b odst. 3 se poslední odrážka nahrazuje tímto:

„—

upravený s použitím odpovídajícího procentního podílu uvedeného v článku 143a pro postupné zavedení přímých plateb, s výjimkou částek dostupných v souladu s písm. K bodem 2 přílohy VII nebo v souladu s rozdílem mezi těmito částkami a částkami skutečně uplatněnými podle čl. 143ba odst. 4.“

17)

Za článek 143b se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 143ba

Oddělená platba za cukr

1.   Odchylně od článku 143b se nové členské státy uplatňující režim jednotné platby na plochu mohou do 30. dubna 2006 rozhodnout, že za roky 2006, 2007 a 2008 poskytnou oddělené platby za cukr zemědělcům způsobilým podle režimu jednotné platby na plochu. Platba se uděluje na základě objektivních a nediskriminačních kritérií, jako jsou

množství cukrové řepy, cukrové třtiny nebo čekanky, která jsou předmětem smluv o dodání uzavřených podle článku 19 nařízení (ES) č. 1260/2001,

množství cukru nebo inulinového sirupu vyrobené v souladu s nařízením (ES) č. 1260/2001,

průměrný počet hektarů, na kterém se pěstuje cukrová řepa, cukrová třtina nebo čekanka používaná pro výrobu cukru nebo inulinového sirupu, která je předmětem smluv o dodání uzavřených podle článku 19 nařízení (ES) č. 1260/2001,

a v souladu s reprezentativním obdobím, které může být pro jednotlivé produkty rozdílné, jednoho nebo více hospodářských roků 2004/2005, 2005/2006 a 2006/2007, které určí členské státy do 30. dubna 2006.

Kde však reprezentativní období zahrnuje hospodářský rok 2006/2007, nahrazuje se tento hospodářský rok hospodářským rokem 2005/2006, pokud jde o zemědělce dotčené zrušením kvóty v hospodářském roce 2006/2007 podle článku 3 nařízení (ES) č. 320/2006.

Pokud je zvolen hospodářský rok 2006/2007, nahrazují se odkazy na článek 19 nařízení (ES) č. 1260/2001 obsažené v prvním pododstavci odkazy na článek 6 nařízení (ES) č. 318/2006.

2.   Oddělená platba za cukr se poskytuje v mezích stropů stanovených v písmenu K přílohy VII.

3.   Odchylně od odstavce 2 se každý nový členský stát může do 31. března 2006 rozhodnout na základě objektivních kritérií použít na oddělenou platbu za cukr nižší strop, než je uveden v písmenu K přílohy VII.

4.   Finanční prostředky dostupné pro poskytování oddělené platby za cukr podle odstavců 1, 2 a 3 se nezahrnují do ročního finančního rámce uvedeného v čl. 143b odst. 3. V případě použití odstavce 3 tohoto článku se rozdíl mezi stropem uvedeným v písmenu K přílohy VII a stropem skutečně použitým zahrne do ročního finančního rámce uvedeného v čl. 143b odst. 3.

5.   Na oddělenou platbu za cukr se nepoužijí články 143a a 143c.“

18)

V článku 145 se za písmeno da) vkládá nové písmeno, které zní:

„db)

prováděcí pravidla pro začlenění podpory cukrové řepy, cukrové třtiny a čekanky do režimu jednotné platby a pro platby uvedené v kapitolách 10e a 10f.“

19)

Článek 155 se nahrazuje tímto:

„Článek 155

Jiná přechodná ustanovení

Další opatření požadovaná k usnadnění přechodu od úpravy stanovené nařízeními, jež jsou uvedena v článcích 152 a 153 a v nařízení (ES) č. 1260/2001, na úpravu stanovenou tímto nařízením, zejména na úpravu, jež souvisí s uplatňováním článků 4 a 5 a přílohy nařízení (ES) č. 1259/1999 a článku 6 nařízení (ES) č. 1251/1999, jakož i přechodu od ustanovení, která souvisejí s plány na zlepšení stanovenými v nařízení (EHS) č. 1035/72, na ustanovení článků 83 až 87 tohoto nařízení, mohou být přijata postupem podle čl. 144 odst. 2 tohoto nařízení. Nařízení a články uvedené v článcích 152 a 135 se nadále použijí ke stanovení referenčních částek uvedených v příloze VII.“

20)

Přílohy se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. února 2006.

Za Radu

předseda

J. PRÖLL


(1)  Stanovisko ze dne 19. ledna 2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 26. října 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2183/2005 (Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 56).

(5)  Viz strana 42 v tomto čísle Úředního věstníku.

(6)  Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).

(7)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42.

(8)  Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.“


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (ES) č. 1782/2003 se mění takto:

1)

V příloze I se za řádek pro chmel vkládají nové řádky, které znějí:

„Cukrová řepa, cukrová třtina a čekanka používané k výrobě inulinového sirupu

Hlava IV kapitola 10e tohoto nařízení (*****)

Hlava IVa čl. 143ba tohoto nařízení

Oddělené platby

Cukrová řepa a cukrová třtina používané k výrobě cukru

Hlava IV kapitola 10f tohoto nařízení

Podpora produkce“

2)

Příloha II se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

Vnitrostátní stropy uvedené v čl. 12 odst. 2

(v milionech EUR)

Členský stát

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgie

4,7

6,4

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

Dánsko

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Německo

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Řecko

45,4

61,1

76,4

76,5

76,6

76,6

76,6

76,6

Španělsko

56,9

77,3

97,0

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

Francie

51,4

68,7

85,9

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Irsko

15,3

20,5

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Itálie

62,3

84,5

106,4

106,8

106,9

106,9

106,9

106,9

Lucembursko

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Nizozemsko

6,8

9,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Rakousko

12,4

17,1

21,3

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

Portugalsko

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Finsko

8,0

10,9

13,7

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Švédsko

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Spojené království

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5“

3)

V příloze VI se vkládá nový řádek, který zní:

„Cukrová řepa, cukrová třtina a čekanka používané k výrobě inulinového sirupu

Nařízení (ES) č. 1260/2001

Podpora trhu pro pěstitele cukrové řepy nebo cukrové třtiny a pěstitele čekanky používané pro výrobu cukru nebo inulinového sirupu“

4)

V příloze VII se doplňuje nové písmeno, které zní:

„K.

Cukrová řepa, cukrová třtina a čekanka

1.

Členské státy stanoví částku, jež bude začleněna do referenční částky pro každého zemědělce na základě objektivních a nediskriminačních kritérií, jako jsou

množství cukrové řepy, cukrové třtiny nebo čekanky, která jsou předmětem smluv o dodání uzavřených podle článku 19 nařízení (ES) č. 1260/2001,

množství cukru nebo inulinového sirupu vyrobené v souladu s nařízením (ES) č. 1260/2001,

průměrný počet hektarů, na kterých se pěstuje cukrová řepa, cukrová třtina nebo čekanka používaná pro výrobu cukru nebo inulinového sirupu, která je předmětem smluv o dodání uzavřených podle článku 19 nařízení (ES) č. 1260/2001,

v souladu s reprezentativním obdobím, které může být pro jednotlivé produkty rozdílné, jednoho nebo více hospodářských roků od hospodářského roku 2000/2001 a v případě nových členských států od hospodářského roku 2004/2005 až 2006/2007, které určí členské státy do 30. dubna 2006.

Kde však reprezentativní období zahrnuje hospodářský rok 2006/2007, nahrazuje se tento hospodářský rok hospodářským rokem 2005/2006, pokud jde o zemědělce dotčené zrušením kvóty v hospodářském roce 2006/2007 podle článku 3 nařízení (ES) č. 320/2006.

Pokud jde o hospodářské roky 2000/2001 a 2006/2007, nahrazují se odkazy na článek 19 nařízení (ES) č. 1260/2001 odkazy na článek 37 nařízení (ES) č. 2038/1999 (1) a článek 6 nařízení (ES) č. 318/2006.

2.

Pokud součet částek stanovený podle bodu 1 v některém členském státě přesahuje strop vyjádřený v tisících eur podle tabulky 1 níže, částka na jednoho zemědělce se poměrně sníží.

Tabulka 1

Stropy pro částky zahrnuté do referenčních částek zemědělců

(v tisících EUR)

Členský stát

2006

2007

2008

2009 a následující

Belgie

48 594

62 454

76 315

83 729

Česká republika

27 851

34 319

40 786

44 245

Dánsko

19 314

25 296

31 278

34 478

Německo

154 799

203 380

251 960

277 946

Řecko

17 941

22 455

26 969

29 384

Španělsko

60 272

74 447

88 621

96 203

Francie

151 163

198 075

244 987

270 081

Maďarsko

25 435

31 146

36 857

39 912

Irsko

11 259

14 092

16 925

18 441

Itálie

79 862

102 006

124 149

135 994

Lotyšsko

4 219

5 164

6 110

6 616

Litva

6 547

8 012

9 476

10 260

Nizozemsko

42 032

54 648

67 265

74 013

Rakousko

18 931

24 438

29 945

32 891

Polsko

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugalsko

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovensko

11 813

14 762

17 712

19 289

Slovinsko

2 993

3 746

4 500

4 902

Finsko

8 255

10 332

12 409

13 520

Švédsko

20 809

26 045

31 281

34 082

Spojené království

64 340

80 528

96 717

105 376

3.

Odchylně od bodu 2, pokud v případě Finska, Irska, Portugalska, Španělska a Spojeného království součet částek stanovených podle bodu 1 přesáhne součet stropů stanovených pro dotčený členský stát v tabulce 1 a v tabulce 2 níže, částka na jednoho zemědělce se poměrně sníží.

Tabulka 2

Dodatečné roční částky zahrnované do součtu referenčních částek zemědělců během čtyř let období 2006 až 2009

(v tisících EUR)

Členský stát

Dodatečné roční částky

Španělsko

10 123

Irsko

1 747

Portugalsko

611

Finsko

1 281

Spojené království

9 985

Avšak členské státy uvedené v prvním pododstavci si mohou zachovat až 90 % částky stanovené v tabulce 2 v druhém pododstavci a použít výsledné částky v souladu s článkem 69. V tom případě se odchylka uvedená v prvním pododstavci nepoužije.

4.

Každý členský stát vypočítá počet hektarů uvedený v čl. 43 odst. 2 písm. a) poměrně k částce určené podle bodu 1 a na základě objektivních a nediskriminačních kritérií, která k tomuto účelu stanoví, nebo na základě počtu hektarů cukové řepy, cukrové třtiny a čekanky ohlášené zemědělci během reprezentativního období stanoveného v souladu s bodem 1.

5)

Příloha VIII se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VIII

Vnitrostátní stropy uvedené v článku 41

(v tisících EUR)

Členský stát

2005

2006

2007

2008

2009

2010 a následující

Belgie

411 053

579 167

592 507

606 368

613 782

613 782

Dánsko

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Německo

5 148 003

5 647 000

5 695 380

5 743 960

5 769 946

5 773 946

Řecko

838 289

1 719 230

1 745 744

1 750 258

1 752 673

1 790 673

Španělsko

3 266 092

4 135 458

4 347 633

4 361 807

4 369 389

4 371 266

Francie

7 199 000

7 382 163

8 289 075

8 335 987

8 361 081

8 369 081

Irsko

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Itálie

2 539 000

3 544 379

3 566 006

3 588 149

3 599 994

3 632 994

Lucembursko

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nizozemsko

386 586

428 618

834 234

846 851

853 599

853 599

Rakousko

613 000

632 931

736 438

741 945

744 891

744 891

Portugalsko

452 000

497 551

564 542

565 533

566 063

567 452

Finsko

467 000

476 536

563 613

565 690

566 801

565 520

Švédsko

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Spojené království

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849“

6)

Příloha VIIIa se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VIIIa

Vnitrostátní stropy uvedené v článku 71c

(v tisících EUR)

Kalendářní rok

Česká republika

Estonsko

Kypr

Lotyšsko

Litva

Maďarsko

Malta

Polsko

Slovinsko

Slovensko

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

445 635

830

980 835

44 893

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

539 446

1 640

1 263 706

59 846

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

671 757

2 050

1 572 577

74 600

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

801 512

2 460

1 870 392

89 002

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

928 112

2 870

2 155 492

103 002

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 054 812

3 280

2 440 492

117 002

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 181 412

3 690

2 725 592

131 002

348 589

následující roky

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 308 112

4 100

3 010 692

145 102

385 189“


(1)  Úř. věst. L 252, 25.9.1999, s. 1. Nařízení zrušené nařízením (ES) č. 1260/2001.“


Top