EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0010

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 24. července 2006 o výměně bankovek po neodvolatelném stanovení směnných kurzů v souvislosti se zavedením eura (ECB/2006/10)

OJ L 215, 5.8.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1061–1063 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 281 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 29 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/549/oj

5.8.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 215/44


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 24. července 2006

o výměně bankovek po neodvolatelném stanovení směnných kurzů v souvislosti se zavedením eura

(ECB/2006/10)

(2006/549/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 106 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 52 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 52 statutu ukládá, aby Rada guvernérů přijala opatření nezbytná k zajištění toho, aby bankovky znějící na měny s neodvolatelně stanovenými směnnými kurzy byly národními centrálními bankami zúčastněných členských států vyměňovány za jejich jmenovité hodnoty. Tato opatření zahrnují výměnu bankovek nového zúčastněného členského státu: a) za eurobankovky a euromince nebo b) formou připsání peněžních prostředků na účet. Uplatňuje-li se však v novém zúčastněném členském státě přechodné období, budou tato opatření během přechodného období namísto toho zahrnovat výměnu bankovek: a) za národní měnu tohoto nového zúčastněného členského státu nebo b) formou připsání peněžních prostředků na účet.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (1) stanoví pro členské státy, které přijímají euro, různé možné režimy přechodu na hotovostní euro. Tyto obecné zásady zajišťují, aby k výměně bankovek nových zúčastněných členských států mohlo dojít bez ohledu na to, jaký vnitrostátní režim přechodu na hotovostní euro se zvolí.

(3)

Určité kategorie bankovek, zejména bankovky silně poškozené a bankovky, které byly s cílem usnadnit a ochránit stahování bankovek národní měny z oběhu označeny v rámci vnitrostátních systémů značení, nejsou zpravidla způsobilé k výměně, a jsou tedy vyloučeny z výměny podle těchto obecných zásad.

(4)

Uplatňuje-li se v novém zúčastněném členském státě přechodné období, uplatní se opatření podle těchto obecných zásad déle, neboť zohlední toto přechodné období; toto přechodné období by však nemělo prodlužovat období pro výměnu bankovek jiných nových zúčastněných členských států,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Definice

Pro účely těchto obecných zásad se rozumí:

„zúčastněným členským státem“ členský stát, který přijal euro,

„novým zúčastněným členským státem“ zúčastněný členský stát, který přijal euro, avšak eurobankovky a euromince v něm nejsou jediným zákonným platidlem,

„dnem přijetí eura“ den, kdy vstoupí v platnost zrušení výjimky pro dotčený členský stát podle čl. 122 odst. 2 Smlouvy,

„obdobím dvojího oběživa“ období ode dne přechodu na hotovostní euro v dotčeném novém zúčastněném členském státě do posledního dne, kdy lze národní měnu tohoto nového zúčastněného členského státu používat jako zákonné platidlo souběžně s eurem,

„dnem přechodu na hotovostní euro“ den, ke kterému eurobankovky a euromince získají v daném novém zúčastněném členském státě status zákonného platidla,

„národní měnou“ bankovky a mince nového zúčastněného členského státu, které příslušný orgán v tomto členském státě vydal přede dnem přijetí eura,

„bankovkami nového zúčastněného členského státu“ bankovky vydané národní centrální bankou nového zúčastněného členského státu, které byly zákonným platidlem v den přede dnem přijetí eura a které jsou jiné národní centrální bance nebo pověřenému zástupci této jiné banky předloženy k výměně,

„přechodným obdobím“ období v délce nejvýše tří let, které začíná v 00:00 hodin (místního času) v den přijetí eura a končí v 00:00 hodin (místního času) v den přechodu na hotovostní euro,

„národní centrální bankou Eurosystému“ národní centrální banka zúčastněného členského státu (včetně národní centrální banky nového zúčastněného členského státu),

„jmenovitou hodnotou“ hodnota vyplývající z přepočítacích koeficientů, které podle čl. 123 odst. 4 Smlouvy schválila Rada EU, bez rozdílu mezi nákupními a prodejními kurzy,

„značením“ identifikace bankovek rozlišovacím specifickým znakem, např. děrováním, v rámci vnitrostátního systému značení s cílem usnadnit a ochránit stahování bankovek nového zúčastněného členského státu, které příslušný orgán v tomto členském státě vydal přede dnem přijetí eura, z oběhu.

Článek 2

Povinnost výměny za jmenovitou hodnotu

1.   Národní centrální banky Eurosystému zajistí samy nebo prostřednictvím svého pověřeného zástupce, aby alespoň na jednom místě státního území bylo možné bankovky nového zúčastněného členského státu buď i) vyměnit za eurobankovky a euromince, nebo ii) je na požádání připsat na účet u instituce provádějící výměnu, jestliže vnitrostátní právní předpisy členského státu, v němž k výměně dochází, tuto možnost připouštějí. V obou případech dojde k výměně za relevantní jmenovitou hodnotu.

2.   Uplatňuje-li se v novém zúčastněném členském státě přechodné období, vztahují se ustanovení odstavce 1 během tohoto přechodného období na národní centrální banku tohoto nového zúčastněného členského státu s výjimkou toho, že podle pododstavce i) se uskuteční výměna za národní měnu tohoto členského státu a nikoli za eurobankovky a euromince.

3.   Národní centrální banky Eurosystému mohou omezit počet i celkovou hodnotu bankovek nových zúčastněných členských států, které jsou od určitého subjektu ochotny akceptovat

i)

v rámci určité transakce nebo

ii)

v rámci jednoho dne

na částku v rozmezí od 500 EUR do 2 500 EUR, přičemž výše této částky se bude lišit podle vnitrostátních zvyklostí.

4.   Národní centrální banky Eurosystému odpovídají za repatriaci bankovek nového zúčastněného členského státu, které vyměňují podle těchto obecných zásad, do národní centrální banky členského státu, v němž byly příslušné bankovky vydány.

Článek 3

Bankovky nezpůsobilé k výměně

K výměně podle těchto obecných zásad nejsou způsobilé silně poškozené bankovky nového zúčastněného členského státu. K výměně nejsou způsobilé zejména bankovky, které se skládají z více než dvou částí téže bankovky spojených dohromady, či bankovky, které byly poškozeny zařízeními na ochranu proti krádeži. K výměně kromě toho nejsou způsobilé bankovky, které byly označeny, či bankovky, které byly poškozeny tak, že nelze ověřit přítomnost značení.

Článek 4

Doba, po kterou se uplatňují opatření podle těchto obecných zásad

1.   Ve vztahu k bankovkám nového zúčastněného členského státu, jež jsou způsobilé k výměně, se požadavky vymezené v článcích 2 a 3 uplatňují:

a)

ode dne přijetí eura v daném novém zúčastněném členském státě;

b)

do doby, než dojde k výměně všech bankovek, které byly k výměně předloženy před uplynutím dvou měsíců ode dne přechodu na hotovostní euro v daném novém zúčastněném členském státě.

2.   Uplatňuje-li se v daném novém zúčastněném členském státě období dvojího oběživa, které trvá déle než dva měsíce, použije se namísto období uvedeného v odst. 1 písm. b) období dvojího oběživa, které je z období dvojího oběživa, jež se uplatňují ve všech nových zúčastněných členských státech, jejichž den přijetí eura se shoduje s dnem přijetí eura v daném novém zúčastněném členském státě, nejdelší.

3.   Doba, po kterou se opatření podle těchto obecných zásad uplatňují, je stejná pro všechny nové zúčastněné členské státy, jejichž den přijetí eura se shoduje. Tato doba odpovídá nejdelší době, jež vyplývá z použití odstavců 1 a 2. Existence přechodného období v daném novém zúčastněném členském státě neprodlužuje období pro výměnu bankovek jiných nových zúčastněných členských států.

Článek 5

Vstup v platnost

Tyto obecné zásady vstupují v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Určení

Tyto obecné zásady jsou určeny národním centrálním bankám zúčastněných členských států.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 24. července 2006.

Za Radu guvernérů ECB

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 139, 11.5.1998, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2169/2005 (Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 1).


Top