EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0004

Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 7. dubna 2006 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím (ECB/2006/4)

OJ L 107, 20.4.2006, p. 54–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 622–625 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 96 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Zrušeno 32018O0014 . Latest consolidated version: 24/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/294/oj

20.4.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 107/54


OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 7. dubna 2006

o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím

(ECB/2006/4)

(2006/294/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 12.1, článek 14.3 a článek 23 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obecné zásady ECB/2004/13 ze dne 1. července 2004 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím nacházejícím se mimo eurozónu a mezinárodním organizacím (1) je třeba změnit s cílem zohlednit změny v definici „rezerv“ a zrušení stanovené hranice, pod kterou se jednodenní úvěrové zůstatky v rámci peněžní/investiční služby neúročí. Obecné zásady ECB/2004/13 byly již jednou změněny, a v zájmu jasnosti a transparentnosti je proto třeba je přepracovat.

(2)

Podle článku 23 ve spojení s článkem 43.4 statutu mohou Evropská centrální banka (ECB) a národní centrální banky členských států, které přijaly euro (dále jen „zúčastněné národní centrální banky“), navazovat vztahy s centrálními bankami v jiných zemích, a je-li to vhodné, s mezinárodními organizacemi a provádět ve vztahu k třetím zemím a mezinárodním organizacím všechny typy bankovních operací.

(3)

Rada guvernérů se domnívá, že Eurosystém by měl při poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv těmto klientům vystupovat jako jednotný systém bez ohledu na to, prostřednictvím kterého člena Eurosystému jsou tyto služby poskytovány. K tomuto účelu považuje Rada guvernérů za nezbytné přijmout tyto obecné zásady s cílem zabezpečit mimo jiné, aby služby Eurosystému v oblasti správy rezerv byly poskytovány na standardizovaném základě a za harmonizovaných podmínek, aby ECB o těchto službách dostávala náležité informace a aby byly určeny požadované minimální společné znaky smluvních ujednání s klienty.

(4)

Rada guvernérů považuje za nezbytné potvrdit, že veškeré informace, údaje a dokumenty, které vypracují nebo si mezi sebou vymění členové Eurosystému v souvislosti se službami Eurosystému v oblasti správy rezerv, jsou důvěrného charakteru a vztahuje se na ně článek 38 statutu.

(5)

V souladu s článkem 12.1 a článkem 14.3 statutu tvoří obecné zásady ECB nedílnou součást práva Společenství,

PŘIJALA TYTO OBECNÉ ZÁSADY:

Článek 1

Definice

Pro účely těchto obecných zásad:

„všechny typy bankovních operací“ zahrnují poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím v souvislosti se správou rezerv těchto centrálních bank, zemí a mezinárodních organizací,

„oprávněnými pracovníky ECB“ se rozumí osoby v ECB, které Výkonná rada podle potřeby určí jako oprávněné odesílatele a příjemce informací, které mají být poskytovány v rámci služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv,

„centrální banky“ zahrnují měnové orgány,

„klientem“ se rozumí země (včetně orgánů veřejné moci nebo vládních agentur), centrální banka nebo měnový orgán mimo eurozónu nebo mezinárodní organizace, jimž člen Eurosystému poskytuje služby Eurosystému v oblasti správy rezerv,

„službami Eurosystému v oblasti správy rezerv“ se rozumí služby správy rezerv uvedené v článku 2, které členové Eurosystému mohou poskytovat klientům a které klientům umožňují komplexně spravovat jejich rezervy prostřednictvím jediného člena Eurosystému,

„poskytovatelem služeb Eurosystému“ se rozumí člen Eurosystému, který se zavazuje poskytovat úplný soubor služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv,

„poskytovatelem jednotlivých služeb“ se rozumí člen Eurosystému, který se nezavazuje poskytovat úplný soubor služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv,

„mezinárodní organizací“ se rozumí organizace, která není orgánem nebo subjektem Společenství, založená podle nebo na základě mezinárodní smlouvy,

„rezervami“ se rozumí způsobilá aktiva klienta denominovaná v eurech, tj. peněžní prostředky a všechny cenné papíry, které jsou způsobilé jako „aktiva řádu 1“ v databázi způsobilých aktiv Eurosystému zveřejňované a denně aktualizované na internetových stránkách ECB, s výjimkou i) cenných papírů, které náleží do „skupiny emitentů 3“, a pokud jde o ostatní skupiny emitentů, s výjimkou cenných papírů, které náleží do „kategorie likvidity IV“, ii) aktiv výlučně držených pro potřeby plnění závazků klienta z důchodů a souvisejících závazků vůči jeho bývalým či stávajícím zaměstnancům, iii) zvláštních účtů, které si klient otevřel u člena Eurosystému pro účely změny splátkového kalendáře veřejného dluhu v rámci mezinárodních dohod, a iv) jiných kategorií aktiv denominovaných v eurech, o kterých podle potřeby rozhodne Rada guvernérů.

Článek 2

Seznam služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv

Služby Eurosystému v oblasti správy rezerv sestávají z těchto služeb:

1.

depozitní účty rezerv;

2.

služby úschovy a správy:

a)

výpisy z depozitního účtu ke konci měsíce, přičemž výpisy lze na žádost klienta poskytovat též k jinému dni,

b)

přenos výpisů prostřednictvím SWIFTu všem klientům, kteří jsou schopni výpisy prostřednictvím SWIFTu přijímat, a přenos výpisů jiným vhodným způsobem, nemají-li klienti SWIFT k dispozici,

c)

oznamování událostí souvisejících s právy a závazky z cenných papírů, jež jsou v držení klientů (např. výplata kupónových výnosů a splacení či zpětný odkup),

d)

realizace událostí souvisejících s právy a závazky z cenných papírů jménem klientů,

e)

pomoc při ujednáních mezi klienty a zástupci, kteří jsou třetími osobami, v souvislosti s provozem automatických programů půjček cenných papírů, a to při uplatnění určitých omezení;

3.

služby vypořádání:

a)

služby vypořádání obchodů se všemi cennými papíry denominovanými v eurech, pro které jsou vedeny depozitní účty, formou dodání bez zaplacení/dodání proti zaplacení,

b)

potvrzení o vypořádání všech operací prostřednictvím SWIFTu (nebo jiným vhodným způsobem, nemají-li klienti SWIFT k dispozici);

4.

peněžní služby/investiční služby:

a)

nákup/prodej cizích měn na účty klientů, uskutečňovaný členem Eurosystému vlastním jménem, včetně spotových operací nákupu/prodeje eura alespoň za měny zemí skupiny G-10, které nejsou členy eurozóny,

b)

služby termínovaných vkladů, poskytované členem Eurosystému jménem klienta,

c)

jednodenní úvěrové zůstatky:

řád 1 – automatické investování omezené částky pevně stanovené na klienta, při kterém člen Eurosystému jedná vlastním jménem,

řád 2 – možnost investování finančních prostředků u účastníků trhu, při kterém člen Eurosystému jedná jménem klienta,

d)

provádění investic pro klienty podle trvalých příkazů klientů a v souladu se souborem služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv,

e)

provádění příkazů klientů k nákupu/prodeji cenných papírů na sekundárním trhu.

Článek 3

Poskytování služeb prostřednictvím poskytovatelů služeb Eurosystému a poskytovatelů jednotlivých služeb

1.   V rámci služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv se rozlišuje mezi členy Eurosystému, kteří jsou buď poskytovatelem služeb Eurosystému, nebo poskytovatelem jednotlivých služeb.

2.   Kromě služeb uvedených v článku 2 může každý poskytovatel služeb Eurosystému klientům nabízet též další služby správy rezerv. Poskytovatel služeb Eurosystému určuje tyto služby individuálně a na takové služby se tyto obecné zásady nevztahují.

3.   Tyto obecné zásady a požadavky na služby Eurosystému v oblasti správy rezerv se na poskytovatele jednotlivých služeb vztahují, pokud jde o jednu nebo více služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv nebo část této služby, kterou poskytovatel jednotlivých služeb poskytuje a která tvoří součást úplného souboru služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv. Kromě toho může každý poskytovatel jednotlivých služeb klientům nabízet též další služby správy rezerv a tyto služby individuálně určuje. Na takové služby se tyto obecné zásady nevztahují.

Článek 4

Informace o službách Eurosystému v oblasti správy rezerv

1.   Členové Eurosystému poskytují oprávněným pracovníkům ECB veškeré relevantní informace o poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv novým a stávajícím klientům a informují oprávněné pracovníky ECB, pokud se na tyto členy Eurosystému obrátí potencionální klient.

2.   Předtím, než členové Eurosystému uvedou totožnost stávajícího, nového či potencionálního klienta, usilují o získání souhlasu klienta s uvedením jeho totožnosti.

3.   Nezíská-li člen Eurosystému tento souhlas, poskytne oprávněným pracovníkům ECB požadovanou informaci, aniž by odhalil totožnost klienta.

Článek 5

Zákaz a pozastavení služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv

1.   ECB povede pro potřeby nahlížení ze strany členů Eurosystému seznam stávajících, nových nebo potencionálních klientů, jejichž rezervy jsou dotčeny příkazem k zmrazení nebo podobným opatřením uloženým buď jedním z členských států Evropské unie na základě rezoluce Rady bezpečnosti Spojených národů, nebo Evropskou unií.

2.   Pokud na základě opatření nebo rozhodnutí, která nejsou opatřeními či rozhodnutími ve smyslu odstavce 1 a která z důvodů vnitrostátní politiky nebo z důvodů národního zájmu přijal člen Eurosystému nebo členský stát, v němž se člen Eurosystému nachází, pozastaví člen Eurosystému poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv stávajícímu klientovi nebo odmítne poskytnout tyto služby novému nebo potencionálnímu klientovi, informuje o tom tento člen okamžitě oprávněné pracovníky ECB. Oprávnění pracovníci ECB o tom okamžitě informují ostatní členy Eurosystému. Takové opatření nebo rozhodnutí nebrání ostatním členům Eurosystému poskytovat služby Eurosystému v oblasti správy rezerv těmto klientům.

3.   Čl. 4 odst. 2 a 3 se vztahuje na uvedení totožnosti stávajícího, nového nebo potencionálního klienta, k němuž dojde podle odstavce 2.

Článek 6

Odpovědnost za služby Eurosystému v oblasti správy rezerv

1.   Každý člen Eurosystému odpovídá za uzavření smluvních ujednání se svými klienty, která považuje za vhodná pro poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv.

2.   S výhradou zvláštních ustanovení, která se vztahují na člena Eurosystému nebo na kterých se člen Eurosystému dohodl, odpovídá každý člen Eurosystému, jenž poskytuje svým klientům služby Eurosystému v oblasti správy rezerv nebo některou část těchto služeb, za takto poskytované služby.

Článek 7

Dodatečné minimální společné znaky smluvních ujednání s klienty

Členové Eurosystému zajistí, aby jejich smluvní ujednání s klienty byly v souladu s těmito obecnými zásadami a s těmito dodatečnými minimálními společnými znaky. Smluvní ujednání musí:

a)

stanovit, že protistranou klienta je člen Eurosystému, se kterým tento klient uzavřel dohodu o poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv nebo některé části těchto služeb, a že tato dohoda sama o sobě nezakládá práva nebo nároky klienta vůči ostatním členům Eurosystému. Toto ustanovení klientovi nebrání uzavřít dohodu s více členy Eurosystému,

b)

poukazovat na mechanismy, které lze použít pro vypořádání obchodů s cennými papíry drženými protistranami klientů, a na příslušná rizika používání mechanismů, jež nejsou způsobilé pro operace měnové politiky,

c)

poukazovat na skutečnost, že některé operace v rámci služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv se provádějí při vynaložení nejvyššího úsilí,

d)

poukazovat na skutečnost, že člen Eurosystému může klientům činit návrhy co se týče načasování a provedení operace s cílem předejít konfliktům s měnovou a kurzovou politikou Eurosystému a že tento člen neodpovídá za důsledky, které tyto návrhy mohou pro klienta mít,

e)

poukazovat na skutečnost, že poplatky, které členové Eurosystému účtují svým klientům za poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv, podléhají přezkoumání ze strany Eurosystému a že zákazníci jsou v souladu s platným právem vázáni změnami v poplatcích, jež mohou z přezkoumání vzejít.

Článek 8

Úloha ECB

ECB bude koordinovat obecné poskytování služeb Eurosystému v oblasti správy rezerv a související informační rámec. Člen Eurosystému, jenž se stane poskytovatelem služeb Eurosystému, nebo jenž ukončí svůj status poskytovatele služeb Eurosystému, o této skutečnosti informuje ECB.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

1.   Tyto obecné zásady jsou určeny zúčastněným národním centrálním bankám.

2.   Obecné zásady ECB/2004/13 se zrušují. Odkazy na zrušené obecné zásady se považují za odkazy na tyto obecné zásady.

3.   Tyto obecné zásady vstupují v platnost dnem 12. dubna 2006. Použijí se ode dne 1. července 2006.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. dubna 2006.

Za Radu guvernérů ECB

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 68. Obecné zásady ve znění obecných zásad ECB/2004/20 (Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 85).


Top