EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0139

Směrnice Komise 2006/139/ES ze dne 20. prosince 2006 , kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání sloučenin arsenu, pro účely přizpůsobení přílohy I uvedené směrnice technickému pokroku (Text s významem pro EHP)

OJ L 314M , 1.12.2007, p. 729–733 (MT)
OJ L 384, 29.12.2006, p. 94–97 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/139/oj

29.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 384/94


SMĚRNICE KOMISE 2006/139/ES

ze dne 20. prosince 2006,

kterou se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání sloučenin arsenu, pro účely přizpůsobení přílohy I uvedené směrnice technickému pokroku

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (1), a zejména na článek 2a uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 76/769/EHS povoluje používání některých sloučenin arsenu jako biocidů pro ošetření dřeva a stanoví pravidla pro uvádění na trh a používání dřeva ošetřeného arsenem.

(2)

Uvádění na trh a používání biocidních přípravků se rovněž řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (2). Výsledkem směrnice 98/8/ES ve spojení s nařízením Komise (ES) č. 2032/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh a o změně nařízení (ES) č. 1896/2000 (3) je, že od 1. září 2006 nelze uvádět na trh a používat biocidní přípravky určené ke konzervaci dřeva, které obsahují arsen a sloučeniny arsenu, pokud nejsou tyto látky povoleny v souladu s čl. 5 odst. 1 směrnice 98/8/ES.

(3)

Proto je nutné přizpůsobit pravidla týkající se biocidních přípravků obsahujících sloučeniny arsenu obsažená ve směrnici 76/769/EHS pravidlům obsaženým ve směrnici 98/8/ES, aby se zajistilo ucelené používání dotčených právních předpisů.

(4)

Pravidla týkající se dřeva ošetřeného sloučeninami arsenu obsažená ve směrnici 76/769/EHS nerozlišují odpovídající měrou mezi prvním uvedením tohoto dřeva na trh a jeho opětovným využitím. Proto je nutné tato pravidla vyjasnit, zejména pak pokud jde o uvádění tohoto dřeva na trh pro opětovné využití.

(5)

Směrnice 76/769/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Opatření stanovená v tomto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobení technickému pokroku směrnic o odstraňování technických překážek obchodu s nebezpečnými látkami a přípravky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha I směrnice 76/769/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2007. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat nejpozději od 30. září 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. prosince 2006.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/90/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 28).

(2)  Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2006/50/ES (Úř. věst. L 142, 30.5.2006, s. 6).

(3)  Úř. věst. L 307, 24.11.2003, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1048/2005 (Úř. věst. L 178, 9.7.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze I směrnice 76/769/EHS se bod 20 nahrazuje tímto:

„20.

Sloučeniny arsenu

1.

Nesmějí se uvádět na trh nebo používat jako látky nebo složky přípravků určených jako ochrana před znečišťováním mikroorganismy, rostlinami nebo zvířaty u:

trupů lodí,

košů, plováků, sítí a jiného zařízení nebo vybavení používaného k chovu ryb nebo korýšů a měkkýšů,

jakéhokoli zařízení nebo vybavení, která jsou zcela nebo částečně ponořena.

2.

Nesmějí se uvádět na trh nebo používat jako látky a složky přípravků určené k úpravě průmyslových vod, bez ohledu na jejich použití.

3.

Nesmějí se používat při konzervaci dřeva. Dále se dřevo takto ošetřené nesmí uvádět na trh.

4.

Avšak odchylně:

a)

Pokud jde o látky a přípravky použité při konzervaci dřeva: mohou se použít pouze pro impregnaci dřeva v průmyslových zařízeních za použití vakua nebo pod tlakem, a to ve formě roztoků anorganických sloučenin mědi, chrómu, arsenu (CCA), typ C, a pokud jsou povoleny podle čl. 5 odst. 1 směrnice 98/8/ES. Takto ošetřené dřevo se nesmí uvádět na trh, dokud není ukončena fixace konzervačního přípravku.

b)

Pokud jde o dřevo ošetřené roztoky CCA v průmyslových zařízeních v souladu s písm. a), může se toto dřevo uvádět na trh pro odborné a průmyslové použití, pokud se pro zajištění bezpečnosti lidí a zvířat požaduje neporušenost struktury dřeva a styk kůže osob s dřevem je po dobu životnosti dřeva nepravděpodobný, a to:

jako stavební dřevo ve veřejných a zemědělských budovách, v úředních budovách a v průmyslových stavbách,

v mostech a mostních konstrukcích,

jako stavební dřevo ve sladkých a poloslaných vodách, například v přístavních molech a mostech,

jako protihlukové bariéry,

v protilavinových bariérách,

v dálničním bezpečnostním oplocení a bariérách,

jako kůly z oloupané kulatiny v ohradách pro dobytek,

v zemních opěrných konstrukcích,

jako sloupy elektrického a telekomunikačního vedení,

jako pražce podzemní dráhy.

c)

Aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Společenství o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a přípravků, musí být každé ošetřené dřevo uváděné na trh individuálně označeno nápisem ‚Pouze pro použití v odborných a průmyslových zařízeních, obsahuje arsen‘. Dále musí být každé dřevo uváděné na trh v obalech označeno etiketou s nápisem ‚Při zacházení s tímto dřevem používejte rukavice. Při řezání nebo jiné úpravě tohoto dřeva používejte prachovou masku a ochranu očí. S odpadem tohoto dřeva musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem, a to pouze ve schváleném zařízení‘.

d)

Ošetřené dřevo uvedené v písm. a) se nesmí používat:

v obytných nebo soukromých stavbách určených k jakémukoli účelu,

při jakémkoli použití, kdy existuje riziko opakovaného styku s kůží,

v mořských vodách,

pro zemědělské účely jiné, než jsou kůly v ohradách pro dobytek a stavby v souladu s písm. b),

při jakémkoli použití, kdy může ošetřené dřevo přijít do styku s meziprodukty nebo konečnými výrobky určenými k výživě lidí a/nebo zvířat.

5.

Dřevo ošetřené sloučeninami arsenu používané ve Společenství před 30. zářím 2007 nebo uvedené na trh podle pravidel stanovených v této směrnici může být ponecháno na místě a být nadále používáno do konce životnosti.

6.

Dřevo ošetřené roztoky CCA, typ C, používané ve Společenství před 30. zářím 2007 nebo uvedené na trh podle pravidel stanovených v této směrnici:

lze použít nebo opětovně využít za podmínek pro jeho použití uvedených v odst. 4 písm. b), c) a d),

lze uvést na trh nebo uvést na trh pro opětovné využití za podmínek pro jeho použití uvedených v odst. 4 písm. b), c) a d).

7.

Členské státy mohou povolit u dřeva ošetřeného jinými typy roztoku CCA používaného ve Společenství před 30. zářím 2007:

použití nebo opětovné využití za podmínek pro jeho použití uvedených v odst. 4 písm. b), c) a d),

uvádění na trh pro opětovné využití za podmínek pro jeho použití uvedených v odst. 4 písm. b), c) a d).“


Top