Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0108

Směrnice Rady 2006/108/ES ze dne 20. listopadu 2006 , kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 90/377/EHS a 2001/77/ES v oblasti energetiky

OJ L 363, 20.12.2006, p. 414–415 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 929–930 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 003 P. 37 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 003 P. 37 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/108/oj

20.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 363/414


SMĚRNICE RADY 2006/108/ES

ze dne 20. listopadu 2006,

kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují směrnice 90/377/EHS a 2001/77/ES v oblasti energetiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska, a zejména na článek 56 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 56 aktu o přistoupení se stanoví, že u právních aktů orgánů, které zůstávají v platnosti po dni 1. ledna 2007 a musejí být upraveny v důsledku přistoupení, ale jejich nezbytné úpravy nebyly uvedeny v aktu o přistoupení nebo v jeho přílohách, přijme tyto nezbytné úpravy Rada s výjimkou případů, kdy původní právní akt přijala Komise.

(2)

V závěrečném aktu konference, která vypracovala smlouvu o přistoupení, se uvádí, že vysoké smluvní strany se na politické úrovni dohodly na souboru úprav, které je v důsledku přistoupení nutno provést v právních aktech přijatých orgány, a Rada a Komise jsou v něm zároveň vyzvány, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením, případně jejich znění doplnily a aktualizovaly podle vývoje práva Evropské unie.

(3)

Směrnice 90/377/EHS (2) a 2001/77/ES (3) by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 90/377/EHS a 2001/77/ES se mění v souladu s přílohou.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději ke dni přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Bulharska a Rumunska v platnost.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 20. listopadu 2006.

Za Radu

předseda

J. KORKEAOJA


(1)  Úř. věst. L 157, 21.6.2005, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 185, 17.7.1990, s. 16.

(3)  Úř. věst. L 283, 27.10.2001, s. 33.


PŘÍLOHA

ENERGETIKA

1.

31990 L 0377: Směrnice Rady 90/377/EHS ze dne 29. června 1990 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (Úř. věst. L 185, 17. 7. 1990, s. 16), ve znění:

31993 L 0087: směrnice Komise 93/87/EHS ze dne 22.10. 1993 (Úř. věst. L 277, 10. 11. 1993, s. 32),

11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29. 8. 1994, s. 21),

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33),

32003 R 1882: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ze dne 29. 9. 2003 (Úř. věst. L 284, 31. 10. 2003, s. 1).

a)

V příloze I odstavci 11 se vkládají nové odrážky, které znějí:

„—   Bulharsko: Sofie,“

„—   Rumunsko: Bukurešť,“;

b)

V příloze II části I odstavci 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—   Bulharsko: celá země,“

„—   Rumunsko: celá země“.

2.

32001 L 0077: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou (Úř. věst. L 283, 27. 10. 2001, s. 33), ve znění:

12003 T: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv – přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

a)

V příloze se za údaje pro Belgii vkládají tyto údaje:

„Bulharsko

1,7

6

11(7)“

dále, za údaje pro Portugalsko:

„Rumunsko

14,9

28

33“

b)

V příloze se údaj pro Společenství nahrazuje tímto:

„Společenství

372

13,2

21“

c)

V příloze se poznámky pod čarou (**) a (***) nahrazují tímto:

„(**)

Údaje se vztahují na vnitrostátní výroby energie z obnovitelných zdrojů v roce 1997, kromě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, kde se údaje vztahují k roku 1999, a kromě Bulharska a Rumunska, kde se údaje vztahují k roku 2001.

(***)

Procentní příspěvky energie z obnovitelných zdrojů v roce 1997 (v letech 1999 až 2000 pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko, v roce 2001 pro Bulharsko a Rumunsko) a 2010 se zakládají na vnitrostátní výrobě energie z obnovitelných zdrojů vydělené hrubou vnitrostátní spotřebou elektřiny. Pro Českou republiku, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litvu, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovinsko a Slovensko se hrubá vnitrostátní spotřeba elektřiny zakládá na údajích z roku 2000. Pro Bulharsko a Rumunsko se hrubá vnitrostátní spotřeba elektřiny zakládá na údajích z roku 2001. V případě vnitřního obchodu s energií z obnovitelných zdrojů (s uznávaným osvědčením nebo registrovaným původem) ovlivní výpočet těchto procentních podílů čísla za rok 2010 podle členských států, ale ne souhrn Společenství.“.

d)

V příloze se připojuje tato poznámka pod čarou týkající se údaje pro Bulharsko:

„(7)

Podle předběžné analýzy a aktualizovaných informací se cíl ve výši 11 % zakládá na pozitivním vývoji obnovitelných energií a na příznivých klimatických podmínkách. Možnost dosažení tohoto směrného cíle ve velké míře závisí na celkových ročních srážkách, dobách srážek během roku a na přítoku vody, jakož i na dalších klimatických faktorech, které mají značný vliv na úroveň výroby elektřiny ve vodních elektrárnách a na využívání sluneční a větrné energie. Využití energie z obnovitelných zdrojů je dále omezeno příslušnými vnitrostátními právními předpisy týkajícími se životního prostředí a dalších oblastí, které odpovídají příslušným právním předpisům EU.“.


Top