EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0964

Rozhodnutí Rady ze dne 18. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se stanoví rámec pro spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

OJ L 397, 30.12.2006, p. 14–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 052 P. 117 - 117
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 052 P. 117 - 117
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 121 P. 166 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/964/oj

30.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 397/14


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 18. prosince 2006

o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se stanoví rámec pro spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

(2006/964/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 149 a 150 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

1.

Rozhodnutím ze dne 24. října 2005 zmocnila Rada Komisi sjednat s vládou Kanady dohodu o obnovení programu spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

2.

Komise sjednala jménem Společenství dohodu s vládou Kanady v souladu se směrnicemi stanovenými v příloze uvedeného rozhodnutí Rady.

3.

Společenství a Kanada očekávají, že jim tato spolupráce přinese oboustranný prospěch, který musí na straně Společenství doplňovat dvoustranné programy mezi členskými státy a Kanadou a musí poskytovat evropskou přidanou hodnotu.

4.

Dohoda byla jménem Společenství podepsána dne 5. prosince 2006 s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

5.

Dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

1.   Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se stanoví rámec pro spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, se schvaluje jménem Společenství.

2.   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Delegace Evropského společenství ve smíšeném výboru uvedeném v článku 6 dohody se skládá ze zástupce Komise, kterému je nápomocen zástupce z každého členského státu.

Článek 3

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou učinit oznámení stanovené v čl. 12 odst. 1 dohody.

V Bruselu dne 18. prosince 2006.

Za Radu

předseda

J.-E. ENESTAM


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se stanoví rámec pro spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

na jedné straně a

VLÁDA KANADY

na straně druhé

(dále jen „strany“),

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že prohlášení o vztazích mezi Evropským společenstvím a Kanadou přijaté Evropským společenstvím a jeho členskými státy a vládou Kanady dne 22. listopadu 1990 se zvláště soustředí na posilování vzájemné spolupráce v různých oblastech, které přímo ovlivňují současný a budoucí blahobyt jejich občanů, jako jsou výměny a společné vzdělávací a kulturní projekty, včetně akademických výměn a výměn mládeže;

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že společné politické prohlášení a akční plán EU-Kanada přijaté dne 17. prosince 1996 uvádějí, že strany budou za účelem obnovení vzájemných vazeb založených na společných kulturách a hodnotách podporovat kontakty mezi svými občany, zejména mladými lidmi, na všech úrovních a že společný akční plán, připojený k prohlášení, podnítí strany k tomu, aby dále posilovaly spolupráci prostřednictvím Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se stanoví program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy, ratifikované v roce 1996;

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že program partnerství mezi EU a Kanadou přijatý dne 18. března 2004 na vrcholné schůzce EU a Kanady zdůrazňuje, že je nutné hledat nové způsoby posilování vztahů mezi našimi národy, zejména rozšířením rozsahu výměnných programů Kanady a Evropského společenství určených pro mladé lidi a posouzením možností pro zintenzivnění a rozšíření rozsahu spolupráce mezi ES a Kanadou při prodloužení Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se obnovuje program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy, ratifikované v březnu 2001;

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že ve společném prohlášení přijatém dne 19. června 2005 na vrcholné schůzce EU a Kanady se odkazuje na záměr vedoucích představitelů EU a Kanady obnovit, posílit a rozšířit oblast působnosti dohody, kterou se obnovuje program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy, ratifikované v roce 2001, zejména doplněním o spolupráci v oblasti mládeže, aby byla posílena spolupráce akademických pracovníků a transatlantické výměny mezi našimi občany;

BEROUCE V ÚVAHU plné respektování odpovědností členských států Evropského společenství a legislativních pravomocí kanadských provincií a teritorií v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a autonomie vysokoškolských institucí a institucí odborné přípravy;

BEROUCE V ÚVAHU, že přijetí a provádění dohod týkajících se vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy z roku 1996 a 2001 uskutečňuje závazky prohlášení EU-Kanada a že spolupráce byla pro obě strany vysoce přínosná;

UZNÁVAJÍCE zásadní přínos vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy k rozvoji lidských zdrojů schopných být součástí globálního hospodářství založeného na znalostech;

UZNÁVAJÍCE, že spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže by měla doplňovat jiné příslušné iniciativy spolupráce mezi Evropským společenstvím a Kanadou;

UZNÁVAJÍCE, že je důležité vzít v úvahu práci, kterou v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy odvádějí mezinárodní organizace působící v těchto oblastech, jako je například OECD, UNESCO a Rada Evropy;

UZNÁVAJÍCE, že strany mají společný zájem na spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže jako součásti širší spolupráce, která existuje mezi Evropským společenstvím a Kanadou;

OČEKÁVAJÍCE oboustranný prospěch ze spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;

UZNÁVAJÍCE potřebu rozšířit přístup k činnostem podporovaným touto dohodou, zejména k činnostem v oblastech odborné přípravy a mládeže;

PŘEJÍCE SI obnovit základ pro pokračování spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy,

SE DOHODLY TAKTO:

ČláneK 1

Účel

Tato dohoda stanoví rámec pro spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže mezi Evropským společenstvím a Kanadou.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

1.

„vysokoškolskou institucí“ každé zařízení, které podle platných právních předpisů nebo zvyklostí příslušné strany nabízí vysokoškolské kvalifikace nebo tituly, bez ohledu na název tohoto zařízení;

2.

„institucí odborné přípravy“ jakýkoliv typ veřejných, poloveřejných nebo soukromých subjektů, které bez ohledu na svůj název v souladu s platnými právními předpisy a zvyklostmi příslušné strany připravují nebo uskutečňují odborné vzdělávání nebo přípravu, další odborné vzdělávání, doplňující odborné vzdělávání nebo rekvalifikace a které přispívají ke kvalifikacím uznávaným příslušnými orgány;

3.

„studenty“ všechny osoby, které se účastní vzdělávacích kurzů nebo kurzů či programů odborné přípravy, organizovaných vysokoškolskými institucemi nebo institucemi odborné přípravy ve smyslu tohoto článku a které jsou uznávány nebo finančně podporovány příslušnými orgány;

4.

„mládeží“ oblasti činnosti související s neformálním vzděláváním a informálním učením, do nichž jsou zapojeny organizace mládeže a jiná sdružení mládeže a rovněž osoby pracující s mládeží, vedoucí mládeže a další zúčastněné osoby, které pracují pro mladé lidi nebo s nimi.

Článek 3

Cíle

1.   Obecné cíle této dohody jsou:

a)

podporovat vzájemné porozumění mezi občany Evropské unie a Kanady, včetně širší znalosti jejich jazyků, kultur a institucí;

b)

zlepšovat kvalitu lidských zdrojů jak v Evropském společenství, tak i v Kanadě usnadněním získávání dovedností potřebných pro zvládnutí úkolů globálního hospodářství založeného na znalostech.

2.   Zvláštní cíle této dohody jsou:

a)

posilovat evropský a kanadský rozměr přidané hodnoty v transatlantické spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;

b)

přispívat k transatlantickým výměnám mezi občany Evropské unie a Kanady;

c)

přispívat k rozvoji vysokoškolských institucí a institucí odborné přípravy, jakož i struktur a organizací mládeže;

d)

podporovat nebo posilovat partnerství mezi zúčastněnými stranami činnými v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže v Evropském společenství a v Kanadě;

e)

přispívat k profesnímu rozvoji jednotlivců a zároveň plnit obecné cíle dohody;

f)

vytvářet příležitosti pro dialog a výměnu v oblasti politiky mládeže a práce s mládeží.

3.   Operativní cíle této dohody jsou:

a)

podporovat spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a institucemi odborné přípravy v zájmu podpory a rozvoje společných studijních programů nebo společných programů odborné přípravy a mobility studentů;

b)

zlepšovat kvalitu transatlantické mobility studentů podporou průhlednosti, vzájemného uznávání kvalifikací a studijních období a období odborné přípravy a případně uznávání kreditů;

c)

podporovat spolupráci mezi veřejnými a soukromými organizacemi činnými v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže v zájmu posílení diskusí a výměny zkušeností týkajících se politických otázek;

d)

podporovat transatlantickou mobilitu odborníků (včetně odborníků právě procházejících odbornou přípravou) v zájmu lepšího vzájemného porozumění otázkám týkajícím se vztahů mezi Evropskou unií a Kanadou a v zájmu zlepšení odborných znalostí o těchto otázkách;

e)

podporovat spolupráci mezi strukturami a organizacemi mládeže a rovněž osobami pracujícími s mládeží, vedoucími mládeže a dalšími zúčastněnými osobami v této oblasti v zájmu podpory výměny osvědčených postupů a vytvoření sítí.

Článek 4

Zásady

Spolupráce podle této dohody se řídí těmito zásadami:

1.

plné respektování odpovědností členských států Evropského společenství a legislativních pravomocí kanadských provincií a teritorií v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a autonomie vysokoškolských institucí a institucí odborné přípravy;

2.

celková vyváženost přínosů z činností prováděných na základě této dohody;

3.

široká účast napříč různými členskými státy Evropského společenství a kanadskými provinciemi a teritorii;

4.

plné uznání kulturní, sociální a hospodářské rozmanitosti Evropského společenství a Kanady;

5.

zvýšená spolupráce mezi Evropským společenstvím a Kanadou a doplňkovost s dvoustrannými programy mezi členskými státy Evropského společenství a Kanadou a rovněž s ostatními programy a iniciativami Evropského společenství a Kanady v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Článek 5

Spolupráce

Spolupráce se uskutečňuje prostřednictvím akcí popsaných v příloze, která tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 6

Smíšený výbor

1.   Zřizuje se smíšený výbor. Skládá se ze zástupců každé strany.

2.   Smíšený výbor má za úkol:

a)

posuzovat spolupráci plánovanou na základě této dohody;

b)

předkládat stranám zprávu o úrovni, stavu a účinnosti spolupráce v souladu s cíli a zásadami této dohody;

c)

sdílet informace o nejnovějším rozvoji, politikách, nových směrech vývoje nebo inovativních postupech týkajících se vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

3.   Smíšený výbor se snaží scházet se každé dva roky, přičemž tato zasedání se střídavě konají v Evropské unii a v Kanadě. Další zasedání se mohou konat na základě vzájemné dohody.

4.   Smíšený výbor přijímá rozhodnutí na základě dohody. Zápisy ze zasedání schvalují osoby, které strany vybraly, aby zasedáním společně předsedaly, a společně se zprávou se poskytnou smíšenému výboru pro spolupráci zřízenému rámcovou dohodou o obchodní a hospodářské spolupráci mezi Evropskými společenstvími a Kanadou z roku 1976 a rovněž dotčeným ministrům každé strany.

Článek 7

Sledování a hodnocení

Spolupráce se sleduje a vyhodnocuje podle potřeb společně, což umožní, je-li to nezbytné, činnosti spolupráce upravit na základě potřeb či možností, které se objeví v průběhu jejich provádění.

Článek 8

Financování

1.   Spolupráce závisí na dostupnosti finančních prostředků a na platných právních předpisech, politikách a programech Evropského společenství a Kanady. Financování probíhá na základě celkové rovnosti finančních prostředků stran.

2.   Každá strana poskytne prostředky pro přímý prospěch těchto osob:

v případě Evropského společenství státních příslušníků členského státu Evropského společenství nebo osob, kterým členský stát přiznal úřední status osoby s povolením k trvalému pobytu;

v případě Kanady jejich občanů a osob s trvalým pobytem ve smyslu kanadského práva.

3.   Výdaje smíšeného výboru nebo výdaje, které vznikly jeho jménem, nese strana, které náleží příslušný člen. Výdaje, které přímo souvisejí se zasedáními smíšeného výboru, kromě výdajů na dopravu a pobyt, nese hostitelská strana.

Článek 9

Vstup zaměstnanců

Každá strana přijme veškerá rozumná opatření a učiní vše, aby usnadnila vstup na své území a odchod z něj v případě zaměstnanců, studentů, materiálu a vybavení druhé strany, kteří jsou zahrnuti nebo které jsou používány při spolupráci podle této dohody v souladu s příslušnými právními a správními předpisy stran.

Článek 10

Jiné dohody

1.   Tato dohoda se nedotýká spolupráce, ke které může docházet na základě jiných dohod mezi stranami.

2.   Touto dohodou nejsou dotčeny stávající nebo budoucí dvoustranné dohody mezi jednotlivými členskými státy Evropského společenství a Kanadou v oblastech, na které se vztahuje tato dohoda.

Článek 11

Územní působnost této dohody

Tato dohoda se vztahuje na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a to za podmínek v ní stanovených, a na území Kanady.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1.   Strany si vzájemně písemně oznámí, že s podmínkami této dohody souhlasí. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, ke kterému poslední z obou stran oznámí svůj souhlas druhé straně.

2.   Tato dohoda zůstává v platnosti po dobu osmi let, po níž ji lze prodloužit písemnou dohodou stran.

3.   Tato dohoda může být změněna vzájemnou písemnou dohodou stran.

4.   Změny nebo prodloužení musejí mít písemnou podobu a vstupují v platnost dnem, který strany určí.

5.   Každá ze stran může tuto dohodu kdykoli písemně vypovědět s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou. Skončení platnosti nebo vypovězení této dohody nemá vliv na platnost nebo dobu trvání jakýchkoli opatření, která byla v rámci této dohody přijata, ani na povinnosti vyplývající z přílohy k této dohodě.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní k této dohodě své podpisy.

V Helsinkách dne 5. prosince 2006, ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu Rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

För Kanadas regering

Image

PŘÍLOHA

AKCE

1.   Akce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy

1.1   Strany podporují vysokoškolské instituce a instituce odborné přípravy, které tvoří společná konsorcia ES a Kanady pro účely provádění společných projektů v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy.

1.2   Každé společné konsorcium musí být tvořeno mnohostranným partnerstvím institucí z alespoň dvou členských států Evropského společenství a alespoň dvou kanadských provincií nebo teritorií.

1.3   Společné činnosti konsorcií obvykle zahrnují transatlantickou mobilitu studentů v rámci společných studijních programů, vzájemné uznávání kreditů a jazykovou a kulturní přípravu, přičemž tyto činnosti by měly být v obou směrech v rovnováze.

1.4   Příslušné orgány každé strany určí společnou dohodou prioritní oblasti pro společnou spolupráci konsorcií ES a Kanady.

1.5   Společným konsorciím vysokoškolských institucí nebo institucí odborného vzdělávání, které při provádění společných, stranami financovaných projektů dosahují znamenitých výsledků, mohou strany poskytovat finanční podporu na mobilitu studentů.

2.   Akce v oblasti mládeže

Strany mohou poskytovat finanční podporu na činnosti, na nichž se podílejí struktury a organizace mládeže, osoby pracující s mládeží, vedoucí mládeže a další zúčastněné osoby v této oblasti. K těmto činnostem mohou patřit semináře, kurzy odborné přípravy, praktické stáže (job shadowing) a studijní návštěvy na určitá témata, např. občanství, kulturní rozmanitost, veřejně prospěšné práce/dobrovolnické činnosti a uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení.

3.   Doplňující akce

3.1   Strany mohou podporovat omezené množství doplňujících činností v souladu s cíli dohody, včetně výměny zkušeností a osvědčených postupů, sdílení zdrojů a elektronických materiálů v oblastech vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

3.2   Strany mohou poskytovat finanční podporu na opatření zaměřená na rozvoj politik, kterých se zúčastní organizace působící v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže; tato opatření mohou zahrnovat studie, konference, semináře, pracovní skupiny, workshopy v oblasti profesního rozvoje a srovnávací analýzy (benchmarking) a zabývat se horizontálními otázkami vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání, včetně uznávání kvalifikací a přenosu kreditů v rámci evropského kreditního systému (ECTS).

3.3   Strany mohou poskytovat finanční podporu na mobilitu odborníků (včetně nových absolventů a odborníků právě procházejících odbornou přípravou), kteří chtějí absolvovat krátkodobé studium nebo program odborné přípravy v zájmu zlepšení svých odborných znalostí, a to v oblastech zvláštního významu pro vztahy mezi EU a Kanadou, jež strany určí.

3.4   Strany mohou poskytovat finanční podporu asociaci absolventů, kteří se v rámci konsorcií ES a Kanady zúčastnili výměn v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání. Tato asociace absolventů může být spravována jednou nebo více organizacemi, které strany společně určí.

Řízení akcí

1.   Každá strana může poskytovat finanční podporu na činnosti stanovené touto dohodou.

2.   Správa akcí připadá příslušným úředníkům každé strany. Zahrnuje tyto úkoly:

rozhodování o předpisech a postupech pro předkládání návrhů, včetně přípravy společných pokynů určených pro žadatele;

stanovení harmonogramu pro zveřejnění výzev k předkládání návrhů, pro předložení a výběr návrhů;

poskytování informací o činnostech podle této dohody a jejich provádění;

jmenování akademických poradců a odborníků, také pro nezávislé hodnocení návrhů;

doporučení příslušným orgánům obou stran, které projekty by se měly financovat;

zajištění finančního řízení;

společný přístup v oblasti monitorování a hodnocení.

3.   Partneři projektu z Evropského společenství budou obvykle podporováni Evropským společenstvím (včetně stipendií), zatímco partneři projektu z Kanady budou obvykle podporováni Kanadou.

Opatření technické podpory

Strany poskytují finanční prostředky na nákup služeb potřebných pro optimálního fungování dohody. Strany mohou zejména organizovat semináře, kolokvia nebo jiná setkání odborníků, provádět hodnocení, vydávat publikace nebo šířit informace týkající se dohody.


Top