Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1916

Nařízení Komise (ES) č. 1916/2005 ze dne 24. listopadu 2005 , kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

OJ L 338M , 17.12.2008, p. 243–245 (MT)
OJ L 307, 25.11.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 203 - 204

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1916/oj

25.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/10


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1916/2005

ze dne 24. listopadu 2005,

kterým se mění příloha II nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na druhou odrážku článku 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (EHS) č. 2092/91 povoluje používání syntetických vitamínů A, D a E u přežvýkavců během přechodného období, které končí dne 31. prosince 2005.

(2)

Protože se očekává, že s ohledem na podnebí a dostupné zdroje krmiv budou přetrvávat stávající regionální rozdíly v možnostech u ekologicky chovaných přežvýkavců získávat potřebné základní vitamíny A, D a E z krmných dávek, mělo by být povoleno používat tyto syntetické vitamíny u přežvýkavců i po uvedeném datu.

(3)

Nařízení (EHS) č. 2092/91 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 14 nařízení (EHS) č. 2092/91,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. listopadu 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1567/2005 (Úř. věst. L 252, 28.9.2005, s. 1).


PŘÍLOHA

V části D přílohy II nařízení (EHS) č. 2092/91 se bod 1.2 nahrazuje tímto:

„1.2.

Vitamíny, provitamíny a chemicky přesně definované látky s podobnými účinky. Do této kategorie jsou zařazeny pouze tyto látky:

Vitamíny povolené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 (1):

vitamíny získané ze surovin, které se přirozeně vyskytují v krmivech,

syntetické vitamíny shodné s přírodními vitamíny pro monogastrická zvířata,

po předchozím povolení příslušného orgánu členského státu syntetické vitamíny A, D a E shodné s přírodními vitamíny pro přežvýkavce.


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.“


Top