EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1856

Nařízení Komise (ES) č. 1856/2005 ze dne 14. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty, pokud jde o produkty, na něž se nevztahuje povinnost předložit licenci

OJ L 297, 15.11.2005, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 252–253 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 6 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 6 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2008; Implicitně zrušeno 32008R0376

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1856/oj

15.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/7


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1856/2005

ze dne 14. listopadu 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty, pokud jde o produkty, na něž se nevztahuje povinnost předložit licenci

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 ze dne 26. října 1971 o společné organizaci trhu s osivem (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 865/2004 ze dne 29. dubna 2004 o společné organizaci trhu s olivovým olejem a stolními olivami a o změně nařízení (EHS) č. 827/68 (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 5 odst. 1 čtvrté odrážky nařízení (ES) č. 1291/2000 (3) se licence nevyžaduje a nemůže být předložena pro provedení operací, jejichž množství jsou nižší nebo rovná množstvím uvedeným v příloze III uvedeného nařízení.

(2)

V odvětví osiva se nařízením Komise (ES) č. 2081/2004 ze dne 6. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sdělování údajů nezbytných k provádění nařízení Rady (EHS) č. 2358/71 o společné organizaci trhu s osivem (4), zrušuje nařízení Komise (EHS) č. 1117/79 ze dne 6. června 1979, kterým se stanoví produkty v semenářském odvětví, na které se vztahuje režim dovozních licencí (5), v důsledku čehož se na kukuřici a hybridy čiroku určené k setí nevztahuje režim dovozních licencí.

(3)

V odvětví olivového oleje a stolních oliv čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 865/2004 stanoví, že pokud je to nezbytné pro účely následného tržního vývoje, může být rozhodnuto o vývozu kteréhokoli z produktů uvedených v čl. 1 písm. a) s výhradou předložení licence. V jiných případech se pro vývoz těchto produktů předložení licence nevyžaduje.

(4)

Příloha III nařízení (ES) č. 1291/2000 by proto měla být změněna.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro osivo a Řídícího výboru pro olivový olej a stolní olivy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1291/2000 se mění takto:

1.

v části B – oleje a tuky – se zrušuje část nazvaná „Vývozní licence obsahující nebo neobsahující stanovení náhrady předem (nařízení Komise (ES) č. 2543/95)“;

2.

zrušuje se část J – osiva.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. listopadu 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 246, 5.11.1971, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 97.

(3)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1741/2004 (Úř. věst. L 311, 8.10.2004, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 360, 7.12.2004, s. 6.

(5)  Úř. věst. L 139, 7.6.1979, s. 11.


Top