EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1236

Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

OJ L 239M , 10.9.2010, p. 299–317 (MT)
OJ L 200, 30.7.2005, p. 1–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 042 P. 3 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 042 P. 3 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 130 P. 127 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; Zrušeno 32019R0125 . Latest consolidated version: 14/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1236/oj

30.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 200/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1236/2005

ze dne 27. června 2005

o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 6 Smlouvy o Evropské unii tvoří dodržování lidských práv a základních svobod jednu ze zásad, které jsou společné členským státům. Vzhledem k tomu se Společenství v roce 1995 rozhodlo, že dodržování lidských práv a základních svobod bude tvořit základní prvek jeho vztahů se třetími zeměmi. Bylo rozhodnuto, že se do každé nové obchodní dohody, dohody o spolupráci nebo dohody o přidružení obecné povahy, kterou uzavře se třetími zeměmi, bude vložena odpovídající doložka.

(2)

Článek 5 Všeobecné deklarace lidských práv, článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a článek 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod stanoví bezvýhradný, všeobecný zákaz mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. Další akty, zejména deklarace Organizace spojených národů proti mučení (1) a Úmluva Organizace spojených národů proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984, zavazují státy, aby zabraňovaly mučení.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie (2) nesmí být nikdo odsouzen k trestu smrti ani popraven. Dne 29. června 1998 schválila Rada „Obecné zásady politiky EU vůči třetím zemím v otázce trestu smrti“ a rozhodla, že Evropská unie bude usilovat o všeobecné zrušení trestu smrti.

(4)

Článek 4 uvedené listiny stanoví, že nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu. Dne 9. dubna 2001 Rada schválila „Obecné zásady politiky EU vůči třetím zemím v otázce mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání“. Tyto obecné zásady se odvolávají na přijetí Kodexu chování EU pro vývoz zbraní v roce 1998 a na pokračující práci na zavedení kontroly vývozu polovojenského zařízení na celém území EU jako příklady opatření, jak v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky účinně pracovat na prevenci mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. Uvedené obecné zásady rovněž stanoví, že je třeba naléhat na třetí země, aby bránily užívání, výrobě a prodeji zařízení, které je určeno k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, a bránily zneužívání jakéhokoli dalšího zařízení k těmto účelům. Zdůrazňují také myšlenku, že zákaz krutého, nelidského či ponižujícího trestání představuje jasná omezení pro používání trestu smrti. V souladu s těmito dokumenty tudíž nesmí být trest smrti za žádných okolností považován za zákonný trest.

(5)

V své rezoluci o mučení a jiném krutém, nelidském či ponižujícím zacházení nebo trestání, přijaté dne 25. dubna 2001 a podporované členskými státy EU, vyzvala Komise OSN pro lidská práva členy Organizace spojených národů, aby přijali vhodná opatření včetně legislativních k zabránění a zákazu mimo jiné vývozu zařízení, které je zvlášť určeno k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Tato výzva byla potvrzena rezolucemi přijatými dne 16. dubna 2002, 23. dubna 2003, 19. dubna 2004 a 19. dubna 2005.

(6)

Dne 3. října 2001 přijal Evropský parlament usnesení (3) o druhé výroční zprávě Rady podle operativního ustanovení 8 Kodexu chování Evropské unie pro vývoz zbraní vyzývající Komisi, aby pohotově reagovala a zavedla vhodný nástroj Společenství zakazující propagaci, obchod a vývoz policejního a bezpečnostního zařízení, jehož použití je nutně kruté, nelidské či ponižující, a zajistila, aby nástroj Společenství zastavil převody policejního a bezpečnostního zařízení, jehož účinky na zdraví nejsou plně známy, nebo takového zařízení, jehož praktické využívání prokázalo vážné riziko zneužití nebo náhodného poranění.

(7)

Proto je vhodné stanovit pravidla Společenství pro obchod se třetími zeměmi se zbožím, které by bylo možné použít pro účely trestu smrti, a zboží, které by bylo možné použít za účelem mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. Tato pravidla působí jako nástroj podpory úcty k lidskému životu a k základním lidským právům, a slouží tak k ochraně veřejné mravnosti. Tato pravidla by měla zajistit, aby hospodářské subjekty Společenství neměly žádný prospěch z obchodu, který podporuje nebo jinak usnadňuje provádění politik v oblasti trestu smrti nebo mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, které nejsou slučitelné s odpovídajícími obecnými zásadami EU, Listinou základních práv Evropské unie a s mezinárodními úmluvami a smlouvami.

(8)

Pro účely tohoto nařízení se považuje za vhodné použít definice mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání uvedené v Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984 a v rezoluci Valného shromáždění OSN 3452 (XXX). Tyto definice by měly být vykládány s ohledem na judikaturu o výkladu odpovídajících pojmů v Evropské úmluvě o lidských právech a v odpovídajících aktech přijatých EU nebo jejími členskými státy.

(9)

Je nezbytné zakázat vývoz a dovoz zařízení, které nemá jiné praktické využití než pro účely trestu smrti nebo pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.

(10)

Je rovněž nutné zavést kontroly vývozu některého zboží, které by mohlo být použito nejen pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, ale také pro legitimní účely. Tyto kontroly by se měly vztahovat na zboží, které se používá v prvé řadě za účelem vynucování práva, a neukáží-li se nepřiměřené, i na jakékoli další zařízení nebo výrobek, který by mohl být zneužit pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, s přihlédnutím k jeho konstrukci a technickým vlastnostem.

(11)

Pokud jde o zařízení určená pro vynucování práva, je třeba poznamenat, že článek 3 Kodexu chování pro příslušníky donucovacích orgánů (4) stanoví, že příslušníci donucovacích orgánů smějí používat síly, jen když je to nezbytně nutné, a v míře potřebné pro výkon svých povinností. Základní zásady pro použití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích orgánů, přijaté osmým kongresem OSN o prevenci trestné činnosti a zacházení s pachateli z roku 1990, stanoví, že by příslušníci donucovacích orgánů měli při výkonu svých povinností co nejvíce používat neagresivní prostředky, a teprve poté se uchýlit k užití síly a střelných zbraní.

(12)

Z tohoto hlediska obhajují uvedené základní zásady vývoj nesmrtonosných paralyzujících zbraní pro užívání ve vhodných situacích a současně připouštějí, že užívání těchto zbraní by mělo být pečlivě kontrolováno. V této souvislosti byla některá zařízení tradičně používaná policií pro účely sebeobrany a zvládání nepokojů upravena tak, že je lze použít pro aplikaci elektrických šoků a podávání chemických látek ke zneškodnění osob. Určité skutečnosti naznačují, že v několika zemích jsou tyto zbraně používány pro účely mučení nebo jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.

(13)

Uvedené základní zásady zdůrazňují, že by příslušníci donucovacích orgánů měli být vybaveni prostředky sebeobrany. Toto nařízení by se proto nemělo vztahovat na obchod s tradičním zařízením určeným pro sebeobranu, jako jsou například štíty.

(14)

Toto nařízení by se také mělo vztahovat na obchodování s některými zvláštními chemickými látkami používanými k paralyzaci osob.

(15)

Pokud jde o okovy, spojené řetězy, pouta a želízka, je třeba poznamenat, že článek 33 Standardních minimálních pravidel OSN pro zacházení s vězni (5) stanoví, že omezovací nástroje nesmějí být nikdy používány k trestání. Řetězů a želez se navíc nesmí používat jako omezovacích prostředků. Je třeba rovněž uvést, že Standardní minimální pravidla OSN pro zacházení s vězni stanoví, že omezovací nástroje nesmějí být nikdy použity pro účely trestání a že tyto omezovací nástroje mohou být použity pouze jako preventivní opatření zabraňující útěku při převozu, ze zdravotních důvodů na základě pokynů lékaře, nebo jestliže selžou jiné metody sloužící k zajištění toho, aby vězeň nezranil sebe nebo ostatní nebo aby nepoškodil majetek.

(16)

Vzhledem k tomu, že některé členské státy už vývoz a dovoz takového zboží zakázaly, je vhodné dát členským státům právo zakázat vývoz a dovoz okovů, spojených řetězů a přenosných zařízení pro aplikování elektrických šoků jiných než pásů vydávajících elektrické šoky. Členské státy by rovněž měly být zmocněny k tomu, aby, pokud chtějí, uplatnily kontrolu vývozu i na pouta s celkovým rozměrem, včetně řetězu, přesahujícím v uzamčeném stavu 240 mm.

(17)

Toto nařízení je třeba vykládat tak, že neovlivňuje stávající pravidla vývozu slzných plynů a látek určených pro zvládání nepokojů (6), střelných zbraní, chemických zbraní a jedovatých chemických látek.

(18)

Je vhodné stanovit zvláštní výjimky z kontroly vývozu, aby se nenarušilo fungování policejních sil členských států a provádění mírových operací a operací na řešení krizí a aby byl s výhradou pozdějšího přezkumu umožněn tranzit zahraničního zboží.

(19)

Obecné zásady politiky EU vůči třetím zemím v oblasti mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání mimo jiné stanoví, aby vedoucí misí ve třetích zemích do svých pravidelných zpráv zahrnuli rozbor výskytu mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání ve státě jejich působení a opatření přijatá k jejich potlačování. Je vhodné, aby příslušné orgány braly při rozhodování o žádostech o povolení tyto a podobné zprávy příslušných mezinárodních organizací a organizací občanské společnosti v úvahu. Tyto zprávy by měly také popisovat veškeré zařízení používané ve třetích zemích pro účely trestu smrti nebo pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.

(20)

Aby se přispělo ke zrušení trestu smrti ve třetích zemích a aby se zabránilo mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, považuje se za nutné zakázat poskytování třetím zemím technické pomoci v oblasti zboží, které nemá jiné praktické využití než pro účely trestu smrti nebo pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.

(21)

Opatření tohoto nařízení mají za účel zabránit trestu smrti a mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve třetích zemích. Zahrnují omezení kladená na obchodování se třetími zeměmi se zbožím, které by bylo možné použít pro účely trestu smrti nebo mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. Nepovažuje se za nutné zavádět podobné kontroly transakcí v rámci Společenství, protože v členských státech trest smrti neexistuje a členské státy přijmou vhodná opatření, aby zakázaly mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání a bránily mu.

(22)

Uvedené obecné zásady stanoví, že pro splnění cíle spočívajícího v přijetí účinných opatření proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání by měla být přijata opatření zabraňující používání, výrobě a prodeji zařízení, které je určeno k mučení a jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání. Je na členských státech, aby uplatňovaly a vymáhaly potřebná omezení používání a výroby takového zařízení.

(23)

S přihlédnutím k novým údajům a technickému vývoji by měly být seznamy zboží, na které se toto nařízení vztahuje, stále revidovány a měl by být upraven zvláštní postup pro provádění změn těchto seznamů.

(24)

Komise a členské státy by se měly navzájem informovat o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a o jiných důležitých informacích, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici.

(25)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (7).

(26)

Členské státy by měly stanovit pravidla o sankcích za porušení tohoto nařízení a zajistit jejich uplatňování. Stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

(27)

Nic v tomto nařízení neomezuje pravomoci na základě nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. září 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (8), a prováděcích pravidel k němu stanovených v nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (9).

(28)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Předmět, oblast působnosti a definice

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví pravidla Společenství pro obchod se třetími zeměmi se zbožím, které by mohlo být použito pro účely výkonu trestu smrti nebo pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, a pro poskytování související technické pomoci.

2.   Toto nařízení se nevztahuje na poskytování související technické pomoci, pokud toto poskytování zahrnuje překračování hranic fyzickými osobami.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„mučením“ jednání, jímž je člověku úmyslně působena silná bolest nebo tělesné či duševní utrpení pro takové účely jako získat od něj nebo od třetí osoby informace nebo přiznání, potrestat jej za jednání, jehož se dopustil on nebo třetí osoba nebo z něhož jsou podezřelí, nebo s cílem zastrašit nebo přinutit jej nebo třetí osobu nebo z jakéhokoli jiného důvodu založeného na jakékoli diskriminaci, jsou-li taková bolest nebo utrpení působeny veřejným činitelem nebo jinou osobou jednající z úředního pověření, anebo z jejich podnětu či s jejich výslovným nebo tichým souhlasem. Tento pojem však nezahrnuje bolest nebo utrpení, které vznikají pouze v důsledku zákonných trestů, jsou od těchto trestů neoddělitelné nebo jsou k těmto trestům průvodní;

b)

„jiným krutým, nelidským či ponižujícím zacházením nebo trestáním“ jednání, jímž je člověku úmyslně působena značná bolest nebo tělesné či duševní utrpení, jsou-li tato bolest nebo utrpení působeny veřejným činitelem nebo jinou osobou jednající z úředního pověření, anebo z jejich podnětu či s jejich výslovným nebo tichým souhlasem. Tento pojem však nezahrnuje bolest nebo utrpení, které vznikají pouze v důsledku zákonných trestů, jsou od těchto trestů neoddělitelné nebo jsou k těmto trestům průvodní;

c)

„donucovacím orgánem“ orgán v třetí zemi příslušný pro předcházení, odhalování, vyšetřování a stíhání trestných činů a jejich trestání včetně například policie, státního zastupitelství, soudů, státních nebo soukromých vězeňských orgánů a případně složek státní bezpečnosti a vojenských orgánů;

d)

„vývozem“ odeslání zboží z celního území Společenství, včetně odeslání zboží, u nějž se vyžaduje celní prohlášení, a odeslání zboží poté, co bylo uskladněno ve svobodném pásmu s kontrolním režimem I nebo ve svobodném skladu ve smyslu nařízení (EHS) č. 2913/92;

e)

„dovozem“ vstup zboží na celní území Společenství, včetně dočasného uskladnění, umístění do svobodného pásma nebo svobodného skladu, propuštění do režimu s podmíněným osvobozením od cla a propuštění do volného oběhu ve smyslu nařízení (EHS) č. 2913/92;

f)

„technickou pomocí“ technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, zkoušek, údržby, nebo jakékoli jiné technické služby a může mít například podobu pokynů, rad, školení, předávání pracovních vědomostí či dovedností nebo poradenských služeb. Technická pomoc zahrnuje i verbální formu pomoci a pomoc poskytovanou elektronickými prostředky;

g)

„muzeem“ nezisková stálá instituce ve službách společnosti a jejího vývoje, která je otevřena veřejnosti a získává, uchovává, zkoumá, sděluje a vystavuje hmotné důkazy o lidech a jejich prostředí za účelem studia, vzdělávání a zábavy;

h)

„příslušným orgánem“ orgán jednoho z členských států uvedený v příloze I, který má podle čl. 8 odst. 1 právo rozhodnout o žádosti o udělení povolení;

i)

„žadatelem“:

1.

v případě vývozu uvedeného v článcích 3 nebo 5 fyzická či právnická osoba, která je smluvní stranou smlouvy s příjemcem v zemi, do níž má být zboží vyvezeno, a která je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží, na něž se vztahuje toto nařízení, z celního území Společenství v okamžiku přijetí celního prohlášení. Nebyla-li uzavřena smlouva o vývozu nebo nejedná-li tato osoba svým jménem, je rozhodující, kdo je oprávněn rozhodnout o odeslání zboží z celního území;

2.

pokud v případě takového vývozu náleží právo nakládat s daným zbožím v souladu se smlouvou, na níž je vývoz založen, osobě usazené mimo Společenství, smluvní strana usazená ve Společenství;

3.

v případě poskytování technické pomoci uvedené v článku 3 fyzická nebo právnická osoba, která má službu poskytnout; a

4.

v případě dovozu a poskytování technické pomoci uvedených v článku 4 muzeum, které bude zařízení vystavovat.

KAPITOLA II

Zboží, které nemá jiné praktické využití než pro účely trestu smrti, mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání

Článek 3

Zákaz vývozu

1.   Veškerý vývoz zařízení, které nemá žádné jiné praktické využití než pro účely trestu smrti, mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, uvedeného v příloze II je zakázán, bez ohledu na jeho původ.

Úplatné i neúplatné poskytování technické pomoci vztahující se ke zboží uvedenému v příloze II z celního prostoru Společenství jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu ve třetí zemi je zakázáno.

2.   Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán povolit vývoz zboží uvedeného v příloze II a poskytnutí související technické pomoci, pokud se prokáže, že se toto zboží ve třetí zemi, do které má být vyvezeno, použije výhradně pro účely veřejného vystavení v muzeu z důvodu jeho historického významu.

Článek 4

Zákaz dovozu

1.   Veškerý dovoz zboží uvedeného v příloze II je zakázán, bez ohledu na jeho původ.

Osobám, subjektům nebo orgánům na celním území Společenství je zakázáno přijímat úplatnou i bezúplatnou technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze II poskytovanou ze třetí země jakoukoliv osobou, subjektem nebo orgánem.

2.   Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán povolit dovoz zboží uvedeného v příloze II a poskytnutí související technické pomoci, pokud se prokáže, že se toto zboží v členském státě určení použije výhradně pro účely veřejného vystavení v muzeu z důvodu jeho historického významu.

KAPITOLA III

Zboží, které by mohlo být použito za účelem mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání

Článek 5

Požadavek vývozního povolení

1.   Pro každý vývoz zboží, které je možné použít za účelem mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, uvedeného v příloze III je nutné požádat o povolení bez ohledu na jeho původ. Pro zboží, které se přes celní území Společenství pouze prováží, totiž zboží, kterému není přiděleno jiné celně schválené určení než režim vnějšího tranzitu podle článku 91 nařízení (EHS) č. 2913/92, včetně skladování zboží jiného než zboží Společenství ve svobodném pásmu s kontrolním režimem I nebo ve svobodném skladu, se však povolení nevyžaduje.

2.   Odstavec 1 se nevztahuje na vývoz do těch oblastí členských států, které jsou uvedeny v příloze IV a současně nejsou součástí celního území Společenství, za předpokladu, že zboží používá donucovací orgán jak v zemi nebo na území určení, tak i na metropolitním území členského státu, k němuž dotyčné území náleží. Celní nebo jiné příslušné orgány mají právo prověřovat, zda je tato podmínka splněna, a mohou rozhodnout, že se vývoz neuskuteční, dokud není prověřování ukončeno.

3.   Odstavec 1 se nevztahuje na vývoz do třetích zemí za předpokladu, že zboží používají vojenští nebo civilní pracovníci členského státu, kteří se účastní operace EU nebo OSN, jejímž cílem je udržení míru nebo řešení krize v dotyčné třetí zemi, nebo operace založené na dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti obrany. Celní a jiné příslušné orgány mají právo prověřovat, zda je tato podmínka splněna. Vývoz se neuskuteční, dokud není prověřování ukončeno.

Článek 6

Kritéria pro udělení vývozního povolení

1.   Rozhodnutí o žádostech o vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze III přijímá příslušný orgán na základě individuálního posouzení, přičemž bere v úvahu všechny důležité okolnosti, zejména to, zda nebyla v předchozích třech letech v jiném členském státě zamítnuta žádost o povolení v podstatě stejného vývozu.

2.   Příslušný orgán neudělí povolení, pokud jsou oprávněné důvody se domnívat, že by zboží uvedené v příloze III mohlo být použito k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, včetně soudem nařízených tělesných trestů, vykonávanému donucovacím orgánem nebo kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobou ve třetí zemi.

Příslušný orgán přihlíží k:

dostupným rozsudkům mezinárodních soudů,

zjištění příslušných orgánů OSN, Rady Evropy a Evropské unie a zprávy Evropského výboru Rady Evropy pro zabránění mučení, nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání a zvláštního zpravodaje OSN pro mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.

Je možné zohlednit i další důležité informace, včetně dostupných vnitrostátních rozsudků, zpráv nebo jiných informací připravených organizacemi občanské společnosti a informací o omezeních vývozu zboží uvedeného v přílohách II a III uplatňovaných zemí určení.

Článek 7

Vnitrostátní opatření

1.   Bez ohledu na články 5 a 6 může členský stát přijmout nebo zachovat zákaz vývozu a dovozu okovů, spojených řetězů a přenosných zařízení pro aplikaci elektrických šoků.

2.   Členský stát může uložit povinnost povolení k vývozu pout, která mají v uzamčeném stavu celkovou velikost včetně řetězu, měřeno od vnějšího okraje jednoho pouta k vnějšímu okraji pouta druhého, větší než 240 mm. Daný členský stát na taková pouta uplatňuje kapitoly III a IV.

3.   Členské státy oznamují veškerá opatření přijatá podle odstavců 1 a 2 Komisi. Stávající opatření oznámí do 30. července 2006. Následná opatření se oznamují před svým vstupem v platnost.

KAPITOLA IV

Postupy pro udělování povolení

Článek 8

Žádosti o povolení

1.   Vývozní a dovozní povolení a povolení poskytnutí technické pomoci uděluje pouze příslušný orgán uvedený v příloze I členského státu, v němž je žadatel usazen.

2.   Žadatelé poskytnou příslušnému orgánu veškeré důležité informace o činnostech, pro které je povolení požadováno.

Článek 9

Povolení

1.   Vývozní a dovozní povolení se vystavuje na tiskopise, který se shoduje se vzorem uvedeným v příloze V, a je platné na území celého Společenství. Doba platnosti povolení činí od tří do dvanácti měsíců s možností prodloužení až o dvanáct měsíců.

2.   Povolení je možné vystavit elektronicky. Konkrétní postupy budou stanoveny na vnitrostátní úrovni. Členské státy, které této možnosti využijí, o tom uvědomí Komisi.

3.   Vývozní a dovozní povolení podléhá veškerým požadavkům a podmínkám, které příslušný orgán považuje za přiměřené.

4.   Příslušné orgány, které jednají v souladu s tímto nařízením, mohou udělení vývozního povolení odmítnout a mohou zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat vývozní povolení, které již bylo uděleno.

Článek 10

Celní formality

1.   Při plnění celních formalit je vývozce nebo dovozce povinen předložit řádně vyplněný tiskopis uvedený v příloze V jako důkaz, že pro daný vývoz nebo dovoz získal nutné povolení. Není-li tiskopis vyplněn v úředním jazyce členského státu, ve kterém jsou celní formality plněny, může být po vývozci nebo dovozci požadováno, aby zajistil překlad do tohoto úředního jazyka.

2.   Je-li na zboží uvedené v přílohách II nebo III učiněno celní prohlášení a potvrdí-li se, že pro zamýšlený vývoz nebo dovoz nebylo vydáno povolení podle tohoto nařízení, zadrží celní orgány deklarované zboží a upozorní na možnost požádat o povolení podle tohoto nařízení. Jestliže žádost o povolení není podána do šesti měsíců po zadržení nebo jestliže příslušný orgán tuto žádost zamítne, celní orgány se zadrženým zbožím naloží v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.

Článek 11

Požadavek na oznamování a konzultace

1.   Orgány členských států uvedené v příloze I oznámí všem ostatním orgánům členských států a Komisi, uvedeným v téže příloze, přijmou-li rozhodnutí, kterým zamítnou žádost o povolení podle tohoto nařízení, a zruší-li povolení, které udělily. Toto oznámení provedou ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne rozhodnutí.

2.   Příslušný orgán konzultuje orgán nebo orgány, které během předchozích tří let zamítly žádost o vývozní nebo dovozní povolení nebo povolení poskytnutí technické pomoci na základě tohoto nařízení, obdrží-li žádost týkající se dovozu, vývozu nebo poskytnutí technické pomoci týkající se téže transakce, která byla uvedena v dotyčné dřívější žádosti, a domnívá-li se, že by povolení mělo být přesto uděleno.

3.   Pokud se po těchto konzultacích příslušný orgán rozhodne povolení udělit, uvědomí o tomto rozhodnutí okamžitě všechny orgány uvedené v příloze I, vysvětlí důvody svého rozhodnutí a případně předloží všechny podpůrné informace.

4.   Odmítnutí udělit povolení, pokud je založeno na vnitrostátním zákazu v souladu s čl. 7 odst. 1, není rozhodnutím zamítajícím žádost ve smyslu odstavce 1.

KAPITOLA V

Obecná a závěrečná ustanovení

Článek 12

Změna příloh

1.   Komise je oprávněna měnit přílohu I. Změny údajů týkajících se příslušných orgánů členských států jsou prováděny na základě informací dodaných členskými státy.

2.   Komise je oprávněna měnit přílohy II, III, IV a V postupem podle čl. 15 odst. 2.

Článek 13

Výměna informací mezi orgány členských států a Komisí

1.   Aniž je dotčen článek 11, informují se Komise a členské státy na požádání navzájem o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a poskytují si navzájem veškeré důležité informace, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, zejména informace o udělených a odmítnutých povoleních.

2.   Důležité informace o udělených a odmítnutých povoleních zahrnují přinejmenším typ rozhodnutí, důvody pro rozhodnutí nebo jejich shrnutí, jména příjemců, a nejsou-li totožná, také jména konečných uživatelů a název dotyčného zboží.

3.   Členské státy vypracují každý rok, pokud možno ve spolupráci s Komisí, veřejnou zprávu o činnosti, která obsahuje informace o počtu obdržených žádostí, o zboží a zemích, kterých se tyto žádosti týkaly, a o rozhodnutích, která v případě těchto žádostí přijaly. Tato zpráva neobsahuje informace, jejichž vyzrazení členský stát považuje za neslučitelné se svými základními bezpečnostními zájmy.

4.   S výjimkou poskytování informací uvedených v odstavci 2 orgánům ostatních členských států a Komisi se tento článek nedotýká platných vnitrostátních pravidel týkajících se utajení a profesního tajemství.

5.   Odmítnutí udělit povolení, pokud je založeno na vnitrostátním zákazu v souladu s čl. 7 odst. 1, není odmítnutím povolení ve smyslu odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku.

Článek 14

Použití informací

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (10) a vnitrostátní právní předpisy týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům, smějí být informace získané podle tohoto nařízení použity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro společná pravidla pro vývoz výrobků, zřízený čl. 4 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2603/69 (11).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 16

Provedení

Výbor uvedený v článku 15 projednává otázky týkající se provádění tohoto nařízení, které mu přednese jeho předseda z vlastního podnětu nebo na návrh zástupce členského státu.

Článek 17

Sankce

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí tato pravidla Komisi do 29. srpna 2006 a neprodleně jí oznámí veškeré jejich následné změny.

Článek 18

Územní působnost

1.   Toto nařízení se vztahuje na:

celní území Společenství, jak je vymezeno v nařízení (EHS) č. 2913/92,

španělská území Ceutu a Melillu,

německé území Helgoland.

2.   Pro účely tohoto nařízení se Ceuta, Helgoland a Melilla považují za součást celního území Společenství.

Článek 19

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. července 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 27. června 2005.

Za Radu

L. LUX

předseda


(1)  Rezoluce Valného shromáždění OSN 3452 (XXX) ze dne 9. prosince 1975.

(2)  Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 87 E, 11.4.2002, s. 136.

(4)  Rezoluce Valného shromáždění OSN 34/169 ze dne 17. prosince 1979.

(5)  Schváleno rezolucemi Hospodářské a sociální rady OSN č. 663 C (XXIV) ze dne 31. července 1957 a č. 2076 (LXII) ze dne 13. května 1977.

(6)  Viz položka ML 7 písm. c) společného vojenského seznamu Evropské unie (Úř. věst. C 127, 25.5.2005, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Úř. věst. L 117, 4.5.2005, s. 13).

(9)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 883/2005 (Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).

(10)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(11)  Úř. věst. L 324, 27.12.1969, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3918/91 (Úř. věst. L 372, 31.12.1991, s. 31).


PŘÍLOHA I

SEZNAM ORGÁNŮ UVEDENÝCH V ČLÁNCÍCH 8 A 11

A.   Orgány členských států:

BELGIE

Ministerie van Economie, Energie, Handel en Wetenschapsbeleid

Directoraat E4: Economisch Potentieel, Markttoegangsbeleid, Tarifaire en Non-tarifaire Maatregelen

Vooruitgangsstraat 50c

B-1210 Brussel

Tel. (32-2) 277 51 11

Fax (32-2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

Ministère de l'économie, de l'énergie, du commerce et de la politique scientifique

Directorat, E4: potentiel économique, politique d'accès aux marchés, mesures tarifaires et non-tarifaires

Rue du Progrès 50c

B-1210 Bruxelles

Téléphone: 32 (2) 277 51 11

Télécopie: 32 (2) 277 53 03

E-mail: Charles.godart@mineco.fgvov.be

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 224 90 76 41

Fax: (420) 224 22 18 81

E-mail: osm@mpo.cz

DÁNSKO

Příloha III, č. 2 and 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Denmark

Telephone: (45) 33 92 33 40

Telefax: (45) 33 93 35 10

E-mail: jm@jm.dk

Příloha II a příloha III, č. 1

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Erhvers- og Byggestyrelsen

Eksportkontroladministrationen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Denmark

Telephone: (45) 35 46 60 00

Telefax: (45) 35 46 60 01

E-mail: ebst@ebst.dk

NĚMECKO

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn

Tel.: (+49) 6196 908-0

Fax: (+49) 6196 908 800

E-Mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ŘECKO

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 328 60 47, (30-210) 328 60 31

Φαξ (30-210) 328 60 94

E-mail: e3c@mnec.gr

ESTONSKO

Eesti Välisministeerium

Välismajanduse ja arengukoostöö osakond

Strateegilise kauba kontrolli büroo

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Eesti

Tel: +372 631 7200

Faks: +372 631 7288

E-post: stratkom@mfa.ee

ŠPANĚLSKO

Secretaría General de Comercio Exterior

Secretaría de Estado de Turismo y Comercio

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Telephone: (34) 915 83 52 84

Telefax: (34) 915 83 56 19

E-mail: Buzon.Oficial@SGDEFENSA.SECGCOMEX.SSCC.MCX.ES

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la

Agencía Estatal de Administración Tributaria

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

España

Telephone: +34 91 7289450

Telefax: +34 91 7292065

FRANCIE (bude určeno)

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et droits indirects

Service des titres du commerce extérieur (SETICE)

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 PARIS CEDEX 09

Téléphone: 01 55 07 46 73/- 46 42/- 48 64/- 47 64

Télécopie: 01 55 07 46 67/- 46 91

Courrier électronique: dg-setice@douane.finances.gouv.fr

IRSKO

Licensing Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Telephone (353-1) 631 21 21

Telefax (353-1) 631 25 62

ITÁLIE

Ministero delle attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Telephone: +39 06 59 93 25 79

Telefax: +39 06 59 93 26 34

E-mail: polcomsegr@mincomes.it

KYPR

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Τμήμα έκδοσης αδειών εισαγωγών/εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

Τηλ. (357-22) 86 71 00

Φαξ (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cygr

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Unit

6 Andreas Araouzos Street

CY–1421 Nicosia

Telephone: (357- 22) 86 71 00

Telefax: (357-22) 37 51 20

E-mail: perm.sec@mcit.gov.cy

LOTYŠSKO

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Latvija

Telefax.: +371 7 280 882

LITVA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

Lietuva

Telephone: +370 8 271 97 67

Telefax: +370 5 271 99 76

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUCEMBURSKO

Commerce extérieur

Office des licences

B. P. 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: 352 4782370

Télécopie: 352 466138

Courrier électronique: office.licences@mae.etat.lu

MAĎARSKO

Magyar Kereskedelmi

Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Telephone: +36 1 336 74 30

Telefax: +36 1 336 74 28

E-mail: spectrade@mkeh.hu

MALTA

Diviżjoni għall–Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR02

Telephone: +356 25 69 02 09

Telefax: +356 21 24 05 16

NIZOZEMSKO (bude určeno)

RAKOUSKO

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung für Aus- und Einfuhrkontrolle

A-1011 Wien

Stubenring 1

Tel.: (+43) 1 71100 8327

Fax: (+43) 1 71100 8386

E-Mail: post@C22.bmwa.gv.at

POLSKO

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Telephone: (+48-22) 693 50 00

Telefax: (+48-22) 693 40 48

PORTUGALSKO

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais de Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo, edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 63

Fax: (351-21) 881 42 61

SLOVINSKO

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Telephone: +386 1 478 35 42

Telefax: +386 1 478 36 11

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor riadenia obchodovania s citlivými tovarmi

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Telephone: +421 2 48 54 20 53

Telefax: +421 2 43 42 39 15

FINSKO

Sisäasiainministeriö

Arpajais- ja asehallintoyksikkö

PL 50

FI-11101 RIIHIMÄKI

Puhelin (358-9) 160 01

Faksi (358-19) 72 06 68

Sähköposti: aahy@poliisi.fi

ŠVÉDSKO

Kommerskollegium

PO Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tfn (46-8) 690 48 00

Fax (46-8) 30 67 59

E-post: registrator@kommers.se

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

4 Abbey Orchard Street

London

SW1P 2HT

United Kingdom

Telephone (44) 207 215 05 85

Telefax (44) 207 215 05 72

E-mail: mevlyn.tompkins@dti.gsi.gov.uk

B.   Adresa pro oznamování Komisi:

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

Directorate-General for External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

CHAR 12/163

1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Telefon: (32-2) 296 25 56

Fax: (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int


PŘÍLOHA II

Seznam zboží uvedeného v článcích 3 a 4

Poznámka: seznam neobsahuje zdravotnické technické zboží.


Kód KN

Popis

1.   

Zboží určené k popravě lidí:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Šibenice a gilotiny.

ex 8543 89 95

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Elektrická křesla určená k popravě lidí.

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Vzduchotěsné komory vyrobené např. z oceli a skla, určené k popravě lidí pomocí aplikace smrtícího plynu nebo látky.

ex 8413 81 90

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 85

1.4.

Automatické injekční systémy určené k popravě lidí podáním smrtící chemické látky.

2.   

Zboží určené k zadržování lidí:

ex 8543 89 95

2.1.

Pásy aplikující elektrické šoky určené k zadržování lidí za pomoci aplikace elektrických šoků, které mají napětí naprázdno přesahující 10 000 V.


PŘÍLOHA III

Seznam zboží podle článku 5

Kód KN

Popis

1.   

Zboží určené k zadržování lidí:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 91

ex 9403 20 99

ex 9403 50 00

ex 9403 70 90

ex 9403 80 00

1.1.

Křesla omezující pohyb a desky pro připoutání.

Poznámka:

Tato položka nezahrnuje křesla omezující pohyb určená pro postižené lidi.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.2.

Okovy, spojené řetězy, pouta a želízka nebo jednotlivá pouta.

Poznámka:

Tato položka nezahrnuje „běžná pouta“. Běžnými pouty se rozumějí pouta, která mají v uzamčeném stavu celkový rozměr včetně řetězu, měřeno od vnějšího okraje jednoho pouta k vnějšímu okraji druhého pouta, mezi 150 a 280 mm a která nebyla upravena tak, aby způsobovala fyzickou bolest nebo utrpení.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 99

1.3.

Palečnice včetně palečnic ozubených.

2.   

Přenosná zařízení určená ke zvládání nepokojů nebo k sebeobraně:

ex 8543 89 95

ex 9304 00 00

2.1.

Přenosná zařízení pro aplikování elektrických šoků včetně obušků a štítů vydávajících elektrické šoky, zbraní určených k omráčení a zbraní vydávajících elektrické šoky, které mají napětí naprázdno přesahující 10 000 V.

1.

Tato položka nezahrnuje ovládací pásy aplikující elektrické šoky popsané v položce 2.1 přílohy II.

2.

Tato položka nezahrnuje individuální elektronická zařízení pro aplikaci šoků, která má uživatel pro vlastní osobní ochranu.

3.   

Látky určené ke zvládání nepokojů nebo k sebeobraně a příslušné přenosné zařízení pro jejich rozptyl:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Přenosná zařízení určená ke zvládání nepokojů nebo k sebeobraně, která aplikují nebo šíří paralyzující chemickou látku.

Poznámka:

Tato položka nezahrnuje individuální elektronická zařízení, ani zařízení obsahující chemickou látku, která má uživatel pro vlastní osobní ochranu.

ex 2924 29 95

3.2.

Vanilylamid kyseliny pelargonové (PAVA) (CAS 2444-46-4).

ex 2939 99 00

3.3.

Oleoresin capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).


PŘÍLOHA IV

Seznam území členských států uvedených v čl. 5 odst. 2

DÁNSKO:

Grónsko.

FRANCIE:

Nová Kaledonie a závislá území,

Francouzská Polynésie,

Francouzská jižní a antarktická území,

ostrovy Wallis a Futuna,

Mayotte,

St. Pierre a Miquelon.

NĚMECKO:

Büsingen.


PŘÍLOHA V

Tiskopis vývozního nebo dovozního povolení uvedený v čl. 9 odst. 1

Technická specifikace:

Rozměry tohoto tiskopisu jsou 210 × 297 mm s maximální povolenou odchylkou 5 mm méně nebo 8 mm více. Základem rozměrů kolonek je jedna desetina palce vodorovně a jedna šestina palce svisle. Základem rozměrů podkolonek je jedna desetina palce vodorovně.

Image

Image

Vysvětlivky k tiskopisu

„Povolení k vývozu nebo dovozu zboží, které by mohlo být použito k mučení (nařízení (ES) č. 1236/2005)“

Tento tiskopis pro povolení se používá k vystavení povolení k vývozu nebo dovozu zboží v souladu s nařízením (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Neměl by se používat pro povolení poskytnutí technické pomoci.

Vydávající orgán je orgán vymezený v čl. 2 písm. h) nařízení Rady (ES) č. 1236/2005, který je uveden v příloze I tohoto nařízení.

Povolení se vystavují na tomto tiskopise, který má jeden list a měl by být tištěn na obou stranách. Příslušný celní úřad odečte vyvezené množství od celkového množství, které je k dispozici. Zajistí, aby se za tímto účelem jasně oddělily různé položky podléhající povolení.

Pokud vnitrostátní postupy členských států vyžadují další vyhotovení tiskopisu (například pro účely žádosti), je možné tento tiskopis povolení začlenit do souboru, který bude obsahovat potřebné tiskopisy podle platných vnitrostátních pravidel. V kolonce nad kolonkou 3 každého vyhotovení a na levém okraji by mělo být jasně vyznačeno, za jakým účelem (tzn. žádost, kopie pro žadatele) je dané vyhotovení určeno. Vždy pouze jedno vyhotovení je povolením uvedeným v příloze V nařízení (ES) č. 1236/2005.

Kolonka 1:

Žadatel:

Uveďte jméno a plnou adresu žadatele.

Lze uvést také žadatelovo celní číslo (většinou není povinné).

Do příslušné kolonky by se měl uvést typ žadatele (není povinné) za použití číslice 1, 2 nebo 4, která odkazuje na body stanovené v definici v čl. 2 písm. i) nařízení (ES) č. 1236/2005.

Kolonka 3:

Povolení č.:

Vyplňte množství a zatrhněte buď kolonku vývoz, nebo dovoz. Viz čl. 2 písm. d) a e) a článek 17 nařízení, kde jsou definice pojmů „vývoz“ a „dovoz“.

Kolonka 4:

Platnost povolení do:

Uveďte den (dvě číslice), měsíc (dvě číslice) a rok (čtyři číslice).

Kolonka 5:

Agent/zástupce:

Uveďte jméno řádně ustanoveného zástupce nebo (celního) agenta jednajícího jménem žadatele, jestliže žádost nepředkládá žadatel. Viz rovněž článek 5 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Kolonka 6:

Země, kde je zboží umístěno:

Uveďte jméno dané země a její kód převzatý z kódů stanovených podle nařízení Rady (ES) č. 1172/95, Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10. Viz nařízení Komise (ES) č. 1779/2002, Úř. věst. L 296, 5.10.2002, s. 6.

Kolonka 7:

Země určení:

Uveďte jméno dané země a její kód převzatý z kódů stanovených podle nařízení Rady (ES) č. 1172/95, Úř. věst. L 118, 25.5.1995, s. 10. Viz nařízení Komise (ES) č. 1779/2002, Úř. věst. L 296, 5.10.2002, s. 6.

Kolonka 10:

Popis položky:

Nezapomeňte uvést údaje na obalu příslušného zboží. Všimněte si, že hodnota zboží může být uvedena rovněž v kolonce 10.

Pokud není dostatek místa v kolonce 10, pokračujte na přiloženém listu papíru, na kterém uveďte číslo povolení. Počet příloh uveďte v kolonce 16.

Tento tiskopis je určen až pro tři různé typy zboží (viz přílohy II a III nařízení). Pokud je nutné povolit vývoz nebo dovoz více než tří typů zboží, udělte dvě povolení.

Kolonka 11:

Položka č.:

Tuto kolonku je třeba vyplnit pouze na zadní straně tiskopisu. Ujistěte se, že číslo položky odpovídá vytištěnému číslu položky v kolonce 11, která se nachází vedle popisu příslušné položky na přední straně.

Kolonka 14:

Zvláštní požadavky a podmínky:

Pokud není dostatek místa v kolonce 14, pokračujte na přiloženém listu papíru, na kterém uveďte číslo povolení. Počet příloh uveďte v kolonce 16.

Kolonka 16:

Počet příloh:

Uveďte počet příloh, pokud je přikládáte (viz vysvětlivky ke kolonkám 10 a 14).


Top