EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0387

Nařízení Komise (ES) č. 387/2005 ze dne 8. března 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 831/97, kterým se stanoví obchodní norma pro avokádo

Úř. věst. L 62, 9.3.2005, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/387/oj

9.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 62/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 387/2005

ze dne 8. března 2005,

kterým se mění nařízení (ES) č. 831/97, kterým se stanoví obchodní norma pro avokádo

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pracovní skupina pro normalizaci potravin podléhajících rychlé zkáze a rozvoj jakosti Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) nedávno pozměnila normu FFV-42 týkající se uvádění na trh a kontroly obchodní jakosti u avokáda. V zájmu jasnosti a mezinárodní průhlednosti je třeba zohlednit tyto změny v nařízení Komise (ES) č. 831/97 (2).

(2)

Zralost a stupeň vývoje avokáda lze posoudit podle jeho obsahu sušiny. Pro vyloučení ovoce, které není schopno dozrát, je třeba zavést požadavek minimálního obsahu sušiny.

(3)

Obchod s malým avokádem Hass narůstá a odpovídá poptávce některých spotřebitelů. Je tudíž nezbytné snížit minimální velikost u avokáda této odrůdy.

(4)

Nařízení (ES) č. 831/1997 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 831/1997 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. března 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 119, 8.5.1997, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 907/2004 (Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 50).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 831/1997 se mění takto:

1.

Hlava II (Ustanovení o jakosti) se mění takto:

a)

V bodě A (Minimální požadavky) se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„Avokádo musí být pevné a pečlivě sklizeno.“

b)

vkládá se nový bod Aa, který zní:

„Aa   Zralost

Avokádo by mělo dosáhnout takového stadia fyziologického vývoje, které umožňuje pokračování procesu zrání až do jeho dokončení.

Plody by měly mít následující minimální obsah sušiny, který se bude určovat vysušením až na konstantní hmotnost:

21 % u odrůdy Hass,

20 % u odrůd Fuerte, Pinkerton, Reed a Edranol,

19 % u ostatních odrůd kromě Antilských (Antilles) odrůd, které mohou vykazovat nižší obsah sušiny.

Zralé plody nesmějí být hořké.“

2.

Hlava III (Ustanovení o třídění podle velikosti) se mění takto:

a)

v prvním pododstavci se v tabulce doplňuje nový řádek, který zní:

„80 až 125 (pouze odrůda Hass)

S (1)

b)

Druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Minimální hmotnost avokáda nesmí být menší než 125 g s výjimkou avokáda odrůdy Hass, které nesmí být menší než 80 g.“


(1)  Rozdíl mezi nejmenším a největším plodem v rámci téhož balení by neměl přesahovat 25 g.


Top