EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0925

Doporučení Komise ze dne 14. prosince 2005 o koordinovaném programu kontrol v oblasti výživy zvířat pro rok 2006 dle směrnice Rady 95/53/ES

OJ L 337, 22.12.2005, p. 51–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 688–696 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/925/oj

22.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 337/51


DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 14. prosince 2005

o koordinovaném programu kontrol v oblasti výživy zvířat pro rok 2006 dle směrnice Rady 95/53/ES

(2005/925/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 95/53/ES ze dne 25. října 1995, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat (1), a zejména na čl. 22 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V roce 2005 členské státy poukázaly na některé otázky, na které by se měl zaměřit koordinovaný program kontrol, jenž má být prováděn v roce 2006.

(2)

Ačkoli směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (2) stanoví maximální obsahy aflatoxinu B1 v krmivech, pro ostatní mykotoxiny, jako je např. ochratoxin A, zearalenon, deoxynivalenol, fumonisiny, T-2 toxin a HT-2 toxin, neexistují žádné předpisy Společenství. Údaje užitečné pro vyhodnocení situace za účelem vývoje právních předpisů by mohl poskytnout sběr informací o výskytu těchto mykotoxinů prostřednictvím náhodného odběru vzorků. Některé krmné suroviny, jako např. obiloviny a olejnatá semena, jsou navíc v důsledku podmínek sklizně, skladování a přepravy obzvláště vystaveny kontaminaci mykotoxiny. Jelikož se koncentrace mykotoxinů rok od roku liší, je vhodné pro všechny uvedené mykotoxiny sbírat údaje za více po sobě jdoucích let.

(3)

Předcházející výsledky kontrol výskytu antibiotik a kokcidiostatik v některých krmivech určených pro druh zvířete nebo kategorii zvířat, pro něž tyto účinné látky nejsou povoleny, ukazují, že k porušování tohoto zákazu stále dochází. V souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (3) je dále důležité zajistit, aby bylo účinně prosazováno postupné omezení antibiotik jako doplňkových látek v krmivech.

(4)

Je důležité zajistit, aby byla účinně prosazována omezení týkající se použití krmných surovin živočišného původu v krmivech stanovená příslušnými právními předpisy Společenství.

(5)

Je vhodné zajistit, aby hodnoty stopových prvků mědi a zinku v krmných směsích pro prasata nepřekračovaly maximální obsah stanovený nařízením Komise (ES) č. 1334/2003 ze dne 25. července 2003, kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvků (4).

(6)

Opatření stanovená tímto doporučením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

DOPORUČUJE, ABY ČLENSKÉ STÁTY:

1.

V průběhu roku 2006 prováděly koordinovaný program kontrol, jehož cílem je prověřit:

a)

koncentrace mykotoxinů (aflatoxinu B1, ochratoxinu A, zearalenonu, deoxynivalenolu, fumonisinů, T-2 toxinu a HT-2 toxinu) v krmivech, s uvedením metody analýzy; metoda odběru vzorků by měla zahrnovat jak náhodný, tak cílený odběr vzorků; v případě cíleného odběru vzorků by vzorky měly být krmné suroviny, u nichž existuje podezření na vyšší koncentrace mykotoxinů, tj. např. obilná zrna, olejnatá semena, olejnaté plody, produkty a vedlejší produkty z nich a krmné suroviny skladované po dlouhou dobu či přepravované po moři na velké vzdálenosti; v případě aflatoxinu B1 by zvláštní pozornost měla rovněž být věnována krmným směsím pro zvířata chovaná na mléko kromě skotu chovaného na mléko; výsledky kontrol by měly být oznámeny prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze I;

b)

kokcidiostatika a/nebo histomonostatika, ať již povolená, či nepovolená jako doplňkové látky v krmivech pro určité druhy a kategorie zvířat, jež se často vyskytují v nemedikovaných premixech a krmných směsích, v nichž tyto látky nejsou povoleny; kontroly by se měly na takové látky v premixech a krmných směsích zaměřit, pokud podle příslušného orgánu existuje větší pravděpodobnost zjištění nesrovnalostí; výsledky těchto kontrol by měly být oznámeny prostřednictvím formuláře uvedeného v příloze II;

c)

provádění postupného omezení antibiotik jako doplňkových látek v krmivech podle přílohy II;

d)

realizaci omezení výroby a používání krmných surovin živočišného původu v souladu s přílohou III;

e)

hodnoty mědi a zinku v krmných směsích pro prasata v souladu s přílohou IV.

2.

Zahrnuly výsledky koordinovaného programu kontrol stanoveného v odstavci 1 do zvláštní kapitoly výroční zprávy o kontrolních činnostech, kterou je třeba předložit do 1. dubna 2007, a do nejnovější verze harmonizovaného formuláře pro zprávu.

V Bruselu dne 14. prosince 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 265, 8.11.1995, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/46/ES (Úř. věst. L 234, 1.9.2001, s. 55).

(2)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/8/ES (Úř. věst. L 27, 29.1.2005, s. 44).

(3)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 378/2005 (Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 8).

(4)  Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 11. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2112/2003 (Úř. věst. L 317, 2.12.2003, s. 22).


PŘÍLOHA I

Koncentrace některých mykotoxinů (aflatoxinu B1, ochratoxinu A, zearalenonu, deoxynivalenolu, fumonisinů, T-2 toxinu a HT-2 toxinu) v krmivech

Jednotlivé výsledky všech testovaných vzorků; formulář pro zprávy uvedený v odst. 1 písm. a)

Krmiva

Odběr vzorků

(náhodný či cílený)

Druh a koncentrace mykotoxinů (μg/kg ve vztahu ke krmivu s obsahem vlhkosti 12 %)

Třída (1)

Druh (2)

Země původu

Aflatoxin B1

Ochratoxin A

Zearalenon

Deoxynivalenol

Fumonisiny (3)

T-2 toxin a HT-2 toxin (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příslušný orgán by měl rovněž uvést:

opatření přijatá v případě, že byly překročeny maximální hodnoty pro aflatoxin B1,

použité metody analýzy,

meze detekce.


(1)  Vyberte jednu z těchto tříd: krmná surovina, doplňková látka v krmivu, premix, doplňkové krmivo, kompletní krmivo, krmná směs.

(2)  Vyberte jeden z těchto druhů: a) u krmných surovin název krmné suroviny podle části B přílohy směrnice Rady 96/25/ES (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 35); b) u ostatních krmiv cílový druh.

(3)  Uvedená hodnota může být sumou koncentrací fumonisinů B1 a B2.

(4)  Uvedená hodnota může být sumou koncentrací T-2 toxinu a HT-2 toxinu.


PŘÍLOHA II

Výskyt některých léčebných látek, jež nejsou povoleny jako doplňkové látky v krmivech

Některé léčebné látky se jako doplňkové látky mohou na základě právních předpisů vyskytovat v premixech a krmných směsích pro určité druhy a kategorie zvířat, pokud splňují požadavky článku 10 nařízení (ES) č. 1831/2003.

Výskyt nepovolených léčebných látek v krmivech pro určité druhy a kategorie zvířat představuje porušení právních předpisů.

Léčebné látky, jež mají být kontrolovány, by měly být vybrány z těchto látek:

1.

Léčebné látky povolené jako doplňkové látky v krmivech pouze pro určité druhy nebo kategorie zvířat:

 

decoquinát (Deccox)

 

diclazuril (Clinacox 0,2 %)

 

halofuginon hydrobromid (Stenorol)

 

lasalocid sodný A (Avatec 15 %)

 

maduramicin amonium alfa (Cygro 1 %)

 

monensin sodný (Elancoban G100, 100, G200, 200)

 

narasin (Monteban)

 

narasin – nikarbazin (Maxiban G160)

 

robenidin hydrochlorid (Cycostat 66 G)

 

salinomycin sodný (Sacox 120G, 120)

 

semduramicin sodný (Aviax 5 %).

2.

Léčebné látky, které již nejsou povoleny jako doplňkové látky v krmivech:

 

amprolium

 

amprolium/ethopabát

 

arprinocid

 

avilamycin

 

avoparcin

 

carbadox

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

flavofosfolipol

 

ipronidazol

 

meticlorpindol

 

meticlorpindol/methylbenzochát

 

nicarbazin

 

nifursol

 

olachindox

 

ronidazol

 

spiramycin

 

tetracykliny

 

tylosinfosfát

 

virginiamycin

 

zinkbacitracin

 

ostatní antimikrobiální látky.

3.

Léčebné látky, které nikdy nebyly povoleny jako doplňkové látky v krmivech:

ostatní látky.

Jednotlivé výsledky všech nevyhovujících vzorků; formulář pro zprávy uvedený v odst. 1 písm. b):

Druh krmiva

(druh zvířete a kategorie zvířat)

Zjištěná látka

Zjištěná hodnota

Důvod porušení právních předpisů (1)

Přijaté opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příslušný orgán by měl rovněž uvést:

celkový počet testovaných vzorků,

názvy látek, které byly předmětem šetření,

použité metody analýzy,

meze detekce.


(1)  Důvod výskytu nepovolené látky v krmivu podle závěrů šetření provedeného příslušným orgánem.


PŘÍLOHA III

Omezení výroby a používání krmných surovin živočišného původu

Aniž je dotčen článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (1), měly by členské státy v průběhu roku 2006 provádět koordinovaný program kontrol s cílem stanovit, zda byla dodržena omezení týkající se výroby a používání krmných surovin živočišného původu.

Členské státy by zejména měly provést zvláštní program kontrol založený na cílených kontrolách, aby zajistily, že je účinně uplatňován zákaz krmení některých zvířat zpracovanými živočišnými bílkovinami, jak stanoví příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (2). V souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 882/2004 by uvedený kontrolní program měl vycházet ze strategie zohledňující míru rizika a měl by se vztahovat na všechna stadia výroby a veškeré druhy objektů, kde se krmivo vyrábí, manipuluje se s ním a kde se podává zvířatům. Členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost vymezení kritérií, která mohou souviset s nějakým rizikem. Váhový koeficient přisouzený každému kritériu by měl být úměrný tomuto riziku. Četnost kontrol a počet vzorků analyzovaných v daném objektu by měly být ve vztahu k souhrnu váhových koeficientů přidělených tomuto objektu.

Při navrhování programu kontrol by měly být vzaty v úvahu tyto orientačně uvedené objekty a kritéria:

Objekty

Kritéria

Váhový koeficient

Výrobny krmiv

Výrobny krmiv vyrábějící krmné směsi pro přežvýkavce i nepřežvýkavce, které na základě udělené výjimky obsahují zpracované živočišné bílkoviny

Výrobny krmiv, ve kterých již v minulosti došlo k porušení právních předpisů, či na něj existuje podezření

Výrobny krmiv s velkým množstvím dovezených krmiv s vysokým obsahem bílkovin, jako je např. rybí moučka, sojový šrot, kukuřičný lepek a bílkovinné koncentráty

Výrobny krmiv s velkým objemem výroby krmných směsí

Riziko křížové kontaminace v důsledku vnitřních provozních postupů (účel používání sil, kontrola účinného oddělování výrobních linek, kontrola přísad, vlastní laboratoř, postupy pro odběr vzorků)

 

Stanoviště hraniční kontroly a ostatní místa vstupu do Společenství

Velký/malý podíl dovozů krmiv

Krmiva s vysokým obsahem bílkovin

 

Zemědělské podniky

Výrobny krmných směsí pro vlastní potřebu, které na základě udělené výjimky používají zpracované živočišné bílkoviny

Zemědělské podniky s chovem přežvýkavců a jiných druhů živočichů (riziko zkříženého krmení)

Zemědělské podniky, které nakupují volně ložené krmivo

 

Dodavatelé

Sklady a místa přechodného uskladnění krmiva s vysokým obsahem bílkovin

Prodej velkého objemu volně loženého krmiva

Dodavatelé krmných směsí vyrobených v zahraničí

 

Pojízdné výrobny krmných směsí

Výrobny krmných směsí pro přežvýkavce i nepřežvýkavce

Výrobny krmných směsí, ve kterých již v minulosti došlo k porušení právních předpisů, či na něj existuje podezření

Výrobny krmných směsí používající jako přísady krmiva s vysokým obsahem bílkovin

Výrobny krmných směsí s velkým objemem výroby krmiv

Zásobování velkého počtu hospodářství včetně hospodářství s chovem přežvýkavců

 

Přepravní prostředky

Vozidla používaná pro přepravu zpracovaných živočišných bílkovin a krmiv

Vozidla, u kterých již v minulosti došlo k porušení právních předpisů, či na něj existuje podezření

 

Jako alternativu těchto orientačně uvedených objektů a kritérií mohou členské státy Komisi do 31. března 2006 předložit svůj vlastní systém posuzování rizik.

Odběr vzorků by se měl zaměřit na šarže nebo případy, kdy je nejvíce pravděpodobné, že by mohlo dojít ke křížové kontaminaci zakázanými zpracovanými bílkovinami (první šarže následující po přepravě krmiv obsahujících živočišné bílkoviny v této šarži zakázané, technické problémy či změny týkající se výrobních linek, změny ve skladovacích zásobnících nebo silech pro volně ložený materiál).

Kontroly by rovněž mohly být rozšířeny na analýzu prachu ve vozidlech, výrobních zařízeních a skladovacích prostorech.

V každém členském státě by mělo ročně být provedeno minimálně 10 kontrol na 100 000 tun vyrobených krmných směsí. V každém členském státě by mělo ročně být úředně odebráno minimálně 20 vzorků na 100 000 tun vyrobených krmných směsí. Do doby, než budou schváleny alternativní metody, by se pro analýzu vzorků měla použít metoda mikroskopické identifikace a hodnocení uvedená ve směrnici Komise 2003/126/ES (3). Zjištění živočišných bílkovin se interpretuje v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 999/2001.

Výsledky programů kontrol by Komisi měly být oznámeny v níže uvedených formátech.

Shrnutí kontrol týkajících se omezení krmení krmivem živočišného původu (krmení zakázanými zpracovanými živočišnými bílkovinami)

A.   Zdokumentované kontroly

Stadium

Počet kontrol včetně kontrol výskytu zpracovaných živočišných bílkovin

Počet porušení právních předpisů stanovený na základě kontrol dokumentace atd., nikoliv na základě laboratorních zkoušek

Dovoz krmných surovin

 

 

Skladování krmných surovin

 

 

Výrobny krmiv

 

 

Výrobny krmných směsí pro vlastní potřebu/pojízdné výrobny krmných směsí

 

 

Zprostředkovatelé v oblasti krmiv

 

 

Přepravní prostředky

 

 

Hospodářství s chovem nepřežvýkavců

 

 

Hospodářství s chovem přežvýkavců

 

 

Ostatní: …

 

 

B.   Odběr vzorků a testování krmných surovin a krmných směsí, pokud jde o výskyt zpracovaných živočišných bílkovin

Objekty

Počet úředně odebraných vzorků testovaných na výskyt zpracovaných živočišných bílkovin

Počet nevyhovujících vzorků

Výskyt zpracovaných živočišných bílkovin pocházejících ze suchozemských živočichů

Výskyt zpracovaných živočišných bílkovin pocházejících z ryb

Krmné suroviny

Krmné směsi

Krmné suroviny

Krmné směsi

Krmné suroviny

Krmné směsi

pro přežvýkavce

pro nepřežvýkavce

pro přežvýkavce

pro nepřežvýkavce

pro přežvýkavce

pro nepřežvýkavce

Při dovozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobny krmiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprostředkovatelé/skladování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přepravní prostředky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobny krmných směsí pro vlastní potřebu/pojízdné výrobny krmných směsí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V objektu zemědělského podniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Shrnutí zakázaných zpracovaných živočišných bílkovin zjištěných ve vzorcích krmiv určených pro přežvýkavce

 

Měsíc odběru vzorků

Druh, stupeň a původ kontaminace

Uplatněné sankce (či jiná opatření)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 339, 24.12.2003, s. 78.


PŘÍLOHA IV

Jednotlivé výsledky veškerých vzorků (vyhovujících i nevyhovujících), pokud jde o obsah mědi a zinku v krmných směsích pro prasata

Druh krmné směsi

(kategorie zvířat)

Stopový prvek

(měď či zinek)

Zjištěná hodnota

(mg/kg kompletního krmiva)

Důvod překročení maximálního obsahu (1)

Přijaté opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Podle závěrů šetření provedeného příslušným orgánem.


Top