Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005E0792

Společný postoj Rady 2005/792/SZBP ze dne 14. listopadu 2005 o omezujících opatřeních proti Uzbekistánu

OJ L 299, 16.11.2005, p. 72–79 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M , 27.6.2006, p. 137–144 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 004 P. 95 - 102
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 004 P. 95 - 102

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2005/792/oj

16.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 299/72


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2005/792/SZBP

ze dne 14. listopadu 2005

o omezujících opatřeních proti Uzbekistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. května 2005 Rada důrazně odsoudila nadměrné, nepřiměřené a bezohledné použití síly uzbeckými bezpečnostními silami při květnových událostech v Andižanu a vyjádřila hluboké politování nad tím, že uzbecké orgány nereagovaly přiměřeně na žádost OSN o nezávislé mezinárodní vyšetřování těchto událostí.

(2)

Dne 13. června 2005 Rada odsoudila skutečnost, že uzbecké orgány odmítly umožnit nezávislé mezinárodní vyšetřování nedávných událostí v Andižanu, zopakovala své přesvědčení, že by se mělo provést důvěryhodné mezinárodní vyšetřování, a naléhavě vyzvala uzbecké orgány, aby přehodnotily svůj postoj do konce června roku 2005.

(3)

Dne 18. července 2005 Rada odkázala na své závěry z 23. května a 13. června a vyjádřila politování nad skutečností, že uzbecké orgány nepřehodnotily své stanovisko ve stanovené lhůtě do konce června roku 2005. Při té příležitosti Rada uvedla, že zváží opatření proti Uzbekistánu, jako jsou zavedení embarga na vývoz zbraní, vojenského materiálu a vybavení, které může být použito k vnitřní represi, do Uzbekistánu a další cílená opatření.

(4)

Dne 3. října 2005 Rada znovu vyjádřila hluboké znepokojení nad situací v Uzbekistánu a důrazně odsoudila odmítnutí nezávislého mezinárodního vyšetřování nedávných květnových událostí v Andižanu uzbeckými orgány. Konstatovala, že nadále přikládá zásadní význam důvěryhodnému a průhlednému nezávislému mezinárodnímu vyšetřování.

(5)

S ohledem na nadměrné, nepřiměřené a bezohledné použití síly uzbeckými bezpečnostními silami se Rada rozhodla uvalit embargo na vývoz zbraní, vojenského materiálu a vybavení, které může být použito k vnitřní represi, do Uzbekistánu.

(6)

Rada se rovněž dohodla zavést omezení vstupu do Evropské unie pro osoby, které jsou přímo zodpovědné za nepřiměřené a bezohledné použití síly v Andižanu a za maření nezávislého vyšetřování.

(7)

Rada se rozhodla přijmout tato opatření na počáteční dobu jednoho roku. Mezitím znovu posoudí tato opatření s ohledem na případné významné změny stávající situace, zejména pokud jde o

i)

průběh a výsledek probíhajících řízení proti osobám obžalovaným z podněcování nepokojů v Andižanu a z účasti na nich,

ii)

situaci ve věci zadržování a obtěžování osob, které zpochybnily verzi událostí v Andižanu zastávanou uzbeckými orgány,

iii)

uzbeckou spolupráci s případným nezávislým mezinárodním zpravodajem jmenovaným pro vyšetření nepokojů v Andižanu,

iv)

výsledek případného nezávislého mezinárodního vyšetřování,

a veškeré činy, které prokáží vůli uzbeckých orgánů zachovávat zásady dodržování lidských práv, právního státu a základních svobod.

(8)

K provedení některých opatření je nezbytná akce Společenství,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

1.   Prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všech typů, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému, do Uzbekistánu státními příslušníky členských států nebo z území členských států, ať z tohoto území pocházejí či nikoli, nebo za použití plavidel či letadel pod vlajkou členských států se zakazuje.

2.   Prodej, dodávky, převod nebo vývoz vybavení uvedeného v příloze I, které může být použito k vnitřní represi, do Uzbekistánu se zakazuje.

3.   Zakazuje se

i)

poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské nebo jiné služby související s vojenskou činností a s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním zbraní a souvisejícího materiálu všech typů, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému, jakož i souvisejícího vybavení, které může být použito k vnitřní represi, přímo či nepřímo jakékoli osobě nebo subjektu v Uzbekistánu nebo pro použití v této zemi;

ii)

poskytovat financování nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, zejména včetně finančních podpor, půjček a pojištění vývozních úvěrů, pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu, anebo pro poskytování technické pomoci, zprostředkování a jiných služeb, jakož i týkající se vybavení, které může být použito k vnitřní represi, přímo či nepřímo, jakékoli osobě nebo subjektu v Uzbekistánu nebo pro použití v této zemi.

Článek 2

1.   Článek 1 se nevztahuje na

i)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtícího vojenského vybavení určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné účely nebo pro programy OSN, EU a Společenství na budování institucí nebo pro operace pro řešení krizí EU a OSN,

ii)

dodávky, převod nebo vývoz zbraní a vybavení uvedených v článku 1 pro síly přispěvatelů na International Security Assistance Force (ISAF) a na „Operaci trvalá svoboda“ (OEF),

iii)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz vybavení, které může být použito k vnitřní represi, výhradně pro humanitární nebo ochranné účely,

iv)

financování a poskytování finanční pomoci nebo technické pomoci související s vybavením uvedeným v písmenech i), ii) a iii)

pod podmínkou, že takový vývoz byl předem schválen příslušným orgánem.

2.   Článek 2 se nevztahuje na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Uzbekistánu zaměstnanci OSN, zaměstnanci EU, Společenství nebo jeho členských států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřeby.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabránily vstupu na svá území a průjezdu přes ně osobám uvedeným v příloze II, které jsou přímo zodpovědné za nepřiměřené a bezohledné použití síly v Andižanu a za maření nezávislého vyšetřování.

2.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy odmítnout vstup svých státních příslušníků na své území.

3.   Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, zejména

i)

jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace,

ii)

jako hostitelská země mezinárodní konference svolané Organizací spojených národů nebo pod její záštitou, nebo

iii)

podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách, nebo

iv)

podle smlouvy o smíru (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatou stolicí (Vatikánským městským státem) a Itálií.

4.   Odstavec 3 se vztahuje rovněž na případy, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

5.   Rada je o řádně uvědomena o všech případech, kdy členské státy udělí výjimku podle odstavců 3 a 4.

6.   Členské státy mohou udělit výjimky z opatření podle odstavce 1, pokud je cesta odůvodněná na základě naléhavé humanitární potřeby nebo na základě účasti na mezivládních setkáních, včetně setkání podporovaných Evropskou unií, na kterých je veden politický dialog, který přímo podporuje demokracii, lidská práva a právní stát v Uzbekistánu.

7.   Členský stát, který si přeje udělit výjimku podle odstavce 6, tuto skutečnost písemně oznámí Radě. Pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navržené výjimce, považuje se výjimka za udělenou. Pokud jeden nebo více členů Rady námitku vznese, může o udělení navrhované výjimky rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou.

8.   Pokud členský stát podle odstavců 3, 4, 6 a 7 povolí osobám uvedeným v příloze II vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 4

Nekonají se žádné technické schůze plánované podle Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé (1).

Článek 5

Tento společný postoj se použije po dobu dvanácti měsíců. Bude průběžně přezkoumáván. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, bude prodloužen či případně změněn.

Článek 6

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 7

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. listopadu 2005.

Za Radu

T. JOWELL

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 229, 31.5.1999, s. 3.


PŘÍLOHA I

Seznam vybavení, které může být použito k vnitřní represi

Vybavení k vnitřní represi podle čl. 1 odst. 2.

Níže uvedený seznam nezahrnuje předměty, které jsou zvlášť určené nebo upravené pro vojenské použití.

1.

Neprůstřelné přílby, policejní přílby, ochranné štíty a neprůstřelné štíty a díly pro ně zvlášť určené.

2.

Zařízení zvlášť určená pro snímání otisků prstů.

3.

Elektrické světlomety.

4.

Neprůstřelné stavební přístroje.

5.

Lovecké nože.

6.

Výrobní zařízení zvlášť určená k výrobě brokovnic.

7.

Zařízení k ručnímu nabíjení střeliva.

8.

Zařízení pro odposlouchávání zpráv.

9.

Optické detektory pevných látek.

10.

Hlavně se zesilovačem obrazu.

11.

Teleskopické zbraňové zaměřovače.

12.

Zbraně s hladkým vývrtem a pro ně určené střelivo, které nejsou zvlášť určeny pro vojenské využití, a pro ně zvlášť určené díly, s výjimkou

signálních pistolí;

vzduchových nebo nábojnicových střelných zbraní určených jako průmyslové nástroje nebo přístroje k omračování zvířat.

13.

Simulátory výcviku v používání střelných zbraní a pro ně zvlášť určené nebo upravené díly a příslušenství.

14.

Bomby a granáty, které nejsou zvlášť určeny pro vojenské využití, a pro ně zvlášť určené díly.

15.

Neprůstřelné vesty, které neodpovídají vojenským normám nebo specifikacím, a pro ně zvlášť určené díly.

16.

Užitková terénní vozidla s pohonem všech kol, která byla vyrobena s balistickou ochranou nebo jí vybavena, a tvarované obrnění pro tato vozidla.

17.

Vodní děla a pro ně zvlášť určené nebo upravené díly.

18.

Vozidla vybavená vodním dělem.

19.

Vozidla zvlášť určená nebo upravená tak, aby elektřinou rozháněla útočící demonstranty, a díly zvlášť určené nebo upravené pro tento účel.

20.

Akustická zařízení, která výrobce nebo dodavatel uvádí jako vhodná pro účel kontroly nepokojů, a pro ně zvlášť určené díly.

21.

Okovy, řetězy, pouta a elektrické řemeny zvlášť určené pro znehybňování lidí s výjimkou

pout, jejichž celkový maximální rozměr včetně řetězu nepřesahuje při zamčení 240 mm.

22.

Přenosná zařízení určená nebo upravená pro účel kontroly nepokojů nebo sebeobrany, která využívají paralyzujících látek (například slzný plyn nebo dráždivý plyn), a pro ně zvlášť určené díly.

23.

Přenosná zařízení určená nebo upravená pro účel kontroly nepokojů nebo sebeobrany, která využívají elektrického šoku (včetně elektrických obušků, elektrických štítů, ochromujících střelných zbraní a střelných zbraní s elektrickými šipkami (taserů)), a díly určené nebo upravené pro tento účel.

24.

Elektronická zařízení, která mohou detekovat uschované výbušniny, a pro ně zvlášť určené díly s výjimkou

televizních nebo rentgenových kontrolních zařízení.

25.

Zařízení na elektronické rušení určené k zabránění detonacím způsobeným dálkovým radiovým ovládáním provizorních zařízení a pro ně zvlášť určené díly.

26.

Zařízení zvlášť určená pro vyvolání explozí elektrickými nebo neelektrickými prostředky, včetně odpalovacích zařízení, rozbušek, roznětek a detonačních kabelů, a pro ně zvlášť určené díly s výjimkou

zařízení nebo dílů zvlášť určených pro zvláštní komerční využití, které zahrnují uvedení v pohyb nebo provoz explozivními prostředky jiných zařízení, jejichž funkcí nevznikají exploze (např. hustilky airbagů v automobilech, bleskosvody spouštěčů hasicích zařízení).

27.

Zařízení určená pro odstraňování výbušného zařízení s výjimkou

ochranných krytů bomb,

kontejnerů určených pro předměty, o kterých je známo, že jsou improvizovanými výbušnými zařízeními, nebo o kterých existuje takové podezření.

28.

Zařízení pro noční vidění a termovizi a hlavně se zesilovačem obrazu nebo čidla pevných látek pro ně určená.

29.

Nálože s lineárním ničivým působením.

30.

Tyto výbušniny a příbuzné látky:

amatol,

nitrocelulóza (s obsahem dusíku větším než 12,5 %),

nitroglykol,

pentaerytritol tetranitrát (PETN),

pikrylchlorid,

trinitrofenylmethylnitramin (tetryl),

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

31.

Software zvláště určený a technologie potřebné pro všechny uvedené položky.


PŘÍLOHA II

Seznam osob uvedených v článku 3 tohoto společného postoje

1.

Příjmení, jméno: Almatov, Zakirdžon

Také znám jako:

Pohlaví: Muž

Hodnost, funkce: ministr vnitra

Adresa (č., ulice, PSČ, město, stát): Taškent, Uzbekistán

Datum narození:

10. října 1949

Místo narození (město a stát): Taškent, Uzbekistán

Číslo pasu nebo občanského průkazu (včetně uvedení státu, který ho vydal, a místa a data vydání): Pas č. DA 0002600 (diplomatický pas)

Státní příslušnost: Uzbekistán

Další informace (např. jméno otce a matky, číslo účtu, číslo telefonu nebo faxu): neuvedeny

2.

Příjmení, jméno: Mullajonov, Tachir Ochunovič

Také znám jako: Pravopisná varianta příjmení: Mullajanov

Pohlaví: Muž

Hodnost, funkce: první náměstek ministra vnitra

Adresa (č., ulice, PSČ, město, stát): Taškent, Uzbekistán

Datum narození:

10. října 1950

Místo narození (město a stát): Fergana, Uzbekistán

Číslo pasu nebo občanského průkazu (včetně uvedení státu, který ho vydal, a místa a data vydání): Pas č. DA 0003586 (diplomatický pas), platnost do 5.11.2009

Státní příslušnost: Uzbekistán

Další informace (např. jméno otce a matky, číslo účtu, číslo telefonu nebo faxu): neuvedeny

3.

Příjmení, jméno: Gulamov, Kadir Gafurovič

Také znám jako:

Pohlaví: Muž

Hodnost, funkce: ministr obrany

Adresa (č., ulice, PSČ, město, stát): Taškent, Uzbekistán

Datum narození:

17. února 1945

Místo narození (město a stát): Taškent, Uzbekistán

Číslo pasu nebo občanského průkazu (včetně uvedení státu, který ho vydal, a místa a data vydání): Pas č. DA 0002284 (diplomatický pas), platnost do 24. října 2005

Státní příslušnost: Uzbekistán

Další informace (např. jméno otce a matky, číslo účtu, číslo telefonu nebo faxu): neuvedeny

4.

Příjmení, jméno: Ruslan Mirzajev

Také znám jako:

Pohlaví: Muž

Hodnost, funkce: státní poradce Rady pro národní bezpečnost

Adresa (č., ulice, PSČ, město, stát):

Datum narození:

Místo narození (město a stát):

Číslo pasu nebo občanského průkazu (včetně uvedení státu, který ho vydal, a místa a data vydání):

Státní příslušnost:

Další informace (např. jméno otce a matky, číslo účtu, číslo telefonu nebo faxu):

5.

Příjmení, jméno: Saidullo Begalijevič Begalijev

Také znám jako:

Pohlaví: Muž

Hodnost, funkce: guvernér Andižanské oblasti

Adresa (č., ulice, PSČ, město, stát):

Datum narození:

Místo narození (město a stát):

Číslo pasu nebo občanského průkazu (včetně uvedení státu, který ho vydal, a místa a data vydání):

Státní příslušnost:

Další informace (např. jméno otce a matky, číslo účtu, číslo telefonu nebo faxu):

6.

Příjmení, jméno: Kossimali Achmedov

Také znám jako:

Pohlaví: Muž

Hodnost, funkce: generálmajor

Adresa (č., ulice, PSČ, město, stát):

Datum narození:

Místo narození (město a stát):

Číslo pasu nebo občanského průkazu (včetně uvedení státu, který ho vydal, a místa a data vydání):

Státní příslušnost:

Další informace (např. jméno otce a matky, číslo účtu, číslo telefonu nebo faxu):

7.

Příjmení, jméno: Jergašev, Ismail Jergaševič

Také znám jako:

Pohlaví: Muž

Hodnost, funkce: generálmajor (v záloze)

Adresa (č., ulice, PSČ, město, stát): není známa

Datum narození:

5. srpna 1945

Místo narození (město a stát): Vali Aitačaga, Uzbekistán

Číslo pasu nebo občanského průkazu (včetně uvedení státu, který ho vydal, a místa a data vydání): Neuvedeno

Státní příslušnost: Uzbekistán

Další informace (např. jméno otce a matky, číslo účtu, číslo telefonu nebo faxu): Neuvedeny

8.

Příjmení, jméno: Pavel Islamovič Jergašev

Také znám jako:

Pohlaví: Muž

Hodnost, funkce: plukovník

Adresa (č., ulice, PSČ, město, stát):

Datum narození:

Místo narození (město a stát):

Číslo pasu nebo občanského průkazu (včetně uvedení státu, který ho vydal, a místa a data vydání):

Státní příslušnost:

Další informace (např. jméno otce a matky, číslo účtu, číslo telefonu nebo faxu):

9.

Příjmení, jméno: Vladimir Adolfovič Mamo

Také znám jako:

Pohlaví: Muž

Hodnost, funkce: generálmajor

Adresa (č., ulice, PSČ, město, stát):

Datum narození:

Místo narození (město a stát):

Číslo pasu nebo občanského průkazu (včetně uvedení státu, který ho vydal, a místa a data vydání):

Státní příslušnost:

Další informace (např. jméno otce a matky, číslo účtu, číslo telefonu nebo faxu):

10.

Příjmení, jméno: Gregorij Pak

Také znám jako:

Pohlaví: Muž

Hodnost, funkce: plukovník

Adresa (č., ulice, PSČ, město, stát):

Datum narození:

Místo narození (město a stát):

Číslo pasu nebo občanského průkazu (včetně uvedení státu, který ho vydal, a místa a data vydání):

Státní příslušnost:

Další informace (např. jméno otce a matky, číslo účtu, číslo telefonu nebo faxu):

11.

Příjmení, jméno: Valerij Tadžijev

Také znám jako:

Pohlaví: Muž

Hodnost, funkce: plukovník

Adresa (č., ulice, PSČ, město, stát):

Datum narození:

Místo narození (město a stát):

Číslo pasu nebo občanského průkazu (včetně uvedení státu, který ho vydal, a místa a data vydání):

Státní příslušnost:

Další informace (např. jméno otce a matky, číslo účtu, číslo telefonu nebo faxu):

12.

Příjmení, jméno: Inojatov, Rustam Raulovič

Také znám jako:

Pohlaví: Muž

Hodnost, funkce: Ředitel Národní bezpečnostní služby (SNB)

Adresa (č., ulice, PSČ, město, stát): Taškent, Uzbekistán

Datum narození:

22. června 1944

Místo narození (město a stát): Šerabád, Uzbekistán

Číslo pasu nebo občanského průkazu (včetně uvedení státu, který ho vydal, a místa a data vydání): Pas č. DA 0003171 (diplomatický pas); také diplomatický pas č. 0001892 (doba platnosti skončila 15. září 2004)

Státní příslušnost: Uzbekistán

Další informace (např. jméno otce a matky, číslo účtu, číslo telefonu nebo faxu): neuvedeny


Top