EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0480

2005/480/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2004 týkající se případů COMP/D2/32448 a 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Kroky navazující na rozsudek Soudního dvora ze dne 16. března 2000) (oznámeno pod číslem K(2004) 1779)

OJ L 171, 2.7.2005, p. 28–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/480/oj

2.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 171/28


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. dubna 2004

týkající se případů COMP/D2/32448 a 32450 Compagnie Maritime Belge SA (Kroky navazující na rozsudek Soudního dvora ze dne 16. března 2000)

(oznámeno pod číslem K(2004) 1779)

(Pouze nizozemské znění je závazné)

(2005/480/ES)

I.   ÚVOD

(1)

Dne 30. dubna 2004 Komise přijala rozhodnutí týkající se řízení podle článku 82 Smlouvy o ES, kterým uložila pokutu ve výši 3 400 000 EUR antverpské přepravní společnosti Compagnie Maritime Belge, SA (dále jen „CMB“). Podle ustanovení článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (1) Komise zveřejňuje jméno strany a hlavní obsah rozhodnutí s ohledem na zákonný zájem podniků na ochraně jejich obchodních zájmů. Veřejně přístupnou verzi celého znění rozhodnutí naleznete v závazných jazycích případu a v pracovních jazycích Komise na webové stránce generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž na http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

II.   POSTUP

(2)

Rozhodnutí je výsledkem tzv. případu Cewal, ve kterém Komise uložila pokuty členům lodní konference zvané Associated Central West Africa Lines (dále jen „Cewal“) pro porušení článku 86 Smlouvy o ES (v současnosti článek 82, jak je na něj dále odkazováno).

(3)

V rozhodnutí Komise 93/82/EHS (2) (dále jen „původní rozhodnutí“) Komise mimo jiné stanovila, že Cewal a dvě další lodní konference, Cowac a Ukwal a podniky, které byly členy uvedených konferencí, porušily čl. 85 odst. 1 Smlouvy o ES (v současnosti čl. 81 odst. 1, jak je na něj dále odkazováno). Kromě toho podniky, které byly členy sdružení Cewal, svojí účastí ve třech různých formách zneužívání dominantního postavení také porušily článek 82 Smlouvy o ES. Podnikům bylo nařízeno toto protiprávní jednání ukončit.

(4)

V původním rozhodnutí Komise uložila pokuty za porušení článku 82 Smlouvy o ES čtyřem členským podnikům sdružení Cewal. CMB byla uložena pokuta ve výši 9,6 miliónů ECU.

(5)

Všechny čtyři společnosti a CMBT, dceřinná společnost CMB, podaly k soudu první instance žádosti o zrušení původního rozhodnutí. Ve svém rozsudku ze dne 8. října 1996 (3) (dále jen „rozsudek soudu první instance“) soud první instance žádosti zamítl. Snížil však pokuty. Pokuta CMB byla snížena na 8 640 000 ECU.

(6)

CMB, CMBT a další společnost, které byla uložena pokuta, Dafra-Lines A/S, se odvolaly proti rozsudku soudu první instance. Ve svém rozsudku ze dne 16. března 2000 (4) (dále jen „rozsudek ESD“) ESD zamítl všechny důvody pro odvolání uvedené v souvislosti s podstatou původního rozhodnutí,

zrušil však články původního rozhodnutí, kterým byly uloženy pokuty,

a zamítl zbývající část odvolání.

(7)

Důvod pro zrušení spočíval v tom, že v oznámení o námitkách Komise jasně neuvedla,

že zamýšlí uložit pokutu každému jednotlivému členovi sdružení Cewal a

že výše pokut by byly stanoveny v souladu s posouzením účasti každé společnosti na jednání zakládajícím údajné protiprávní jednání.

(8)

Dne 16. dubna 2003 Komise zaslala společnosti CMB nové oznámení o námitkách, kde ji informovala, že má v úmyslu přijmout nové rozhodnutí, kterým uloží pokuty za protiprávní jednání konstatované v původním rozhodnutí. V oznámení o námitkách Komise jednoznačně uvědomila společnost CMB, že má v úmyslu uložit pokuty jednotlivě a že výše uložené pokuty bude stanovena v souladu s posouzením účasti každé společnosti na jednání zakládajícím protiprávní jednání.

III.   ROZHODNUTÍ

(9)

Toto rozhodnutí je založeno na závěrech o věci samé z původního rozhodnutí. Obsahuje jednoznačné prohlášení, že toto rozhodnutí neznamená doplnění nebo pozměnění předložených skutečností nebo protiprávního jednání zjištěného v původním rozhodnutí. Vzhledem k tomu rozhodnutí obsahuje pouze popisné shrnutí prvků původního rozhodnutí, které tvoří základ protiprávního jednání v něm zjištěného, a popis toho, jak byly tyto prvky posuzovány soudem první instance a ESD.

(10)

V původním rozhodnutí Komise zjistila, že členové sdružení Cewal měli společné dominantní postavení na lodních trasách mezi zairskými a severoevropskými přístavy. Tohoto dominantní postavení zneužívali za účelem odstranění konkurence ze strany dvou dalších konkurenčních lodních společností:

trváním na provádění dohody o exkluzivitě mezi sdružením Cewal a zairskou kvazi-vládní institucí (Ogefrem),

systematickým používáním strategie vysílání konkurenčních lodí do stejného přístavu („fighting ships“) a

zavedením dohod o 100 % věrnosti a používáním černých listin, které by umožňovaly odvetná opatření proti uživatelům používajícím nezávislá plavidla.

(11)

V právním posouzení se odráží, že Komise považuje prvky původního rozhodnutí ohledně existence, charakteru a rozsahu protiprávního jednání:

za věc pravomocně rozsouzenou (res judicata), nebo

za věc, která již nabyla definitivní povahy, protože lhůta pro podání žaloby proti nim již dávno vypršela.

(12)

Pokud jde o právní posouzení situace ohledně pokut, je zaujat postoj, že společnosti CMB bylo umožněno náležitě se obhajovat, pokud jde o pokutu, která jí měla být uložena, a o prvky opodstatňující pokutu.

(13)

Pokud jde o promlčecí lhůty, je stanoveno, že nevypršela ani pětiletá ani desetiletá promlčecí doba podle nařízení Rady (EHS) č. 2988/74 (5), a je tudíž v pravomoci Komise uložit novou pokutu.

IV.   POKUTA

(14)

Komise považuje za nezbytné uložit společnosti CMB pokutu podle čl. 19 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 4056/86 (6) za porušení článku 82 Smlouvy o ES zjištěné v původním rozhodnutí.

(15)

Toto rozhodnutí je založeno na úvahách o uložení, výši a rozdělení pokut v původním rozhodnutí a souvisejících úvahách soudu první instance.

(16)

Uložená pokuta je také založena na obecných zásadách 1998. Pokud jde o částky za závažnost, byla zohledněna povaha protiprávního jednání, jeho skutečný dopad na trh a příslušný geografický trh.

(17)

Příslušným geografickým trhem se rozumí trh lodní přepravy mezi severoevropskými přístavy a Zairem.

(18)

Porušení článku 82 Smlouvy o ES, kterého se dopustila společnost CMB a ostatní členové sdružení Cewal, je závažné povahy, protože vedlo k tomu, že si sdružení Cewal udrželo faktický monopol na svých trasách do Zairu a zpět. Kromě toho se protiprávního jednání dopouštěli proto, aby vyřadili z trhu jediného konkurenta.

(19)

Rovněž byla zohledněna skutečnost, že předseda a tajemník sdružení Cewal patřili mezi zaměstnance společnosti CMB a sdružení Cewal mělo své kanceláře ve stejných prostorách jako společnost CMB.

(20)

Ve svém rozhodnutí soud první instance rozhodl, že z důvodu odstrašení byla Komise podle zákona oprávněna zohlednit skutečnost, že v době, kdy bylo přijato původní rozhodnutí, převážela plavidla náležící skupině CMB téměř všechen náklad konference. Nicméně protože v době přijetí tohoto rozhodnutí se na případ nevztahovala žádná taková specifická okolnost, nebyla tato okolnost brána v úvahu při výpočtu pokuty v tomto rozhodnutí.

(21)

Na základě výše uvedených úvah Komise stanovila základní částku ve výši 1 milion EUR za každé porušení.

(22)

Tyto základní částky byly navýšeny o 20 %, 15 % a 20 % se zřetelem na trvání protiprávního jednání.

(23)

Vzhledem k časovému odstupu od doby, kdy bylo toto jednání ukončeno, stejně jako k době uplynulé od rozsudku ESD do vydání oznámení o námitkách v dubnu 2003, byla ze všech tří částek odečtena částka 50 000 EUR.

(24)

To vedlo Komisi k tomu, aby uložila pokutu ve výši 3,4 milionů EUR.


(1)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 411/2004 (Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 34, 10.2.1993, s. 20.

(3)  Spojené věci T-24/93, T-25/93, T-26/93 a T-28/93 CMB, CMBT a Dafra-Lines vs. Komise [1996] Sb. rozh. II-1201.

(4)  Spojené věci C-395/96 P a C-396/96 P CMB, CMBT a Dafra-Lines vs. Komise [2000] Sb. rozh. I-1365.

(5)  Úř. věst. L 319, 29.11.1974, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1/2003.

(6)  Úř. věst. L 378, 31.12.1986, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1/2003.


Top