EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0195

2005/195/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. března 2005 o částečné neshodě normy EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ se základními požadavky na bezpečnost podle směrnice Rady 88/378/EHS (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 542) (Text s významem pro EHP)

OJ L 63, 10.3.2005, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 151–152 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 77 - 78

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/195/oj

10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 63/27


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. března 2005

o částečné neshodě normy EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ se základními požadavky na bezpečnost podle směrnice Rady 88/378/EHS

(oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 542)

(Text s významem pro EHP)

(2005/195/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Stálého výboru, který byl zřízen podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (2) a pravidel o službách informační společnosti,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 88/378/EHS se předpokládá, že jsou-li hračky v souladu s příslušnými vnitrostátními normami, jimiž jsou převzaty harmonizované normy, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, jsou hračky v souladu i se základními požadavky na bezpečnost uvedenými v článku 3 této směrnice.

(2)

Po členských státech se požaduje, aby zveřejnily referenční čísla vnitrostátních norem, jimiž jsou převzaty harmonizované normy, jejichž referenční čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

(3)

Evropský výbor pro normalizaci (CEN) dne 15. července 1998 na základě pověření Komise vypracoval a přijal harmonizovanou normu EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“, na niž byly poprvé zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropských společenství ze dne 28. července 1999 (3).

(4)

Dle bodu 4.6 této harmonizované normy se hračky a jejich části vyrobené z rozpínavých materiálů, které jsou podle testu válcem klasifikovány jako malé části, nesmí při testování podle bodu 8.14, tj. jsou-li za určitých podmínek na dobu 24 hodin zcela ponořeny do nádoby, v žádném rozměru rozpínat více než o 50 %.

(5)

Španělské úřady tvrdí, že i při dodržení příslušné harmonizované normy mohou tyto výrobky představovat nebezpečí pro zdraví dětí, dojde-li k jejich oddělení a spolknutí.

(6)

Po vykonání zkoušek na sériích hraček vyrobených z rozpínavých materiálů došly španělské úřady k závěru, že pokud jsou hračky ponořeny déle než po dobu 24 hodin uvedenou v bodě 8.14, mohou nadále zvětšovat svůj objem. S ohledem na skutečnost, že může trvat déle než 24 hodin, než předmět projde gastrointestinálním traktem, nemusí být doba 24 hodin stanovená pro metodu testování dostatečná, aby bylo možné posoudit nebezpečí úrazu v případech, kdy dojde ke spolknutí malých hraček nebo jejich částí.

(7)

Nebezpečí úrazu je obzvláště vážné, mohou-li být malé části nebo dílky snadno odděleny. Ačkoli bod 4.6 příslušné harmonizované normy vyžaduje, aby se u hraček a jejich částí prováděla zkouška válcem, nebere se ohled na možnost, že v případě některých hraček, které se do válce nevejdou a ani nesestávají z malých částí, děti stejně mohou snadno ukousnout, ukroutit nebo odloupnout malé kousky materiálu.

(8)

Proto je na základě informací předložených španělskými úřady, ostatními vnitrostátními úřady, Evropským úřadem pro normalizaci (CEN) a Stálým výborem zřízeným směrnicí 98/34/ES zřejmé, že již není možné předpokládat, že soulad s harmonizovanou normou EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ znamená i soulad se základními požadavky na bezpečnost, co se týče bodu 4.6 této normy a bodu 8.14, pokud jde o zkoušku ponořením na dobu 24 hodin.

(9)

Společně se zveřejněním odkazů na harmonizované normy EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ je proto vhodné uvádět příslušné oznámení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V případě hraček a jejich částí vyrobených z rozpínavých materiálů nesplňuje harmonizovaná norma EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ přijatá Evropským výborem pro normalizaci (CEN) dne 15. července 1998 základní požadavky na bezpečnost uvedené v článku 3 směrnice 88/378/EHS, co se týče jejího bodu 4.6 a bodu 8.14, pokud jde o dobu 24 hodin, po kterou je hračka ponořena v nádobě.

Článek 2

Zveřejnění odkazů na harmonizované normy EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ přijaté dne 15. července 1998 Evropským výborem pro normalizaci (CEN) v Úředním věstníku Evropské unie doprovází následující dodatečné oznámení:

„Bod 4.6 normy EN 71-1:1998 a bod 8.14, pokud jde o dobu 24 hodin, po kterou musí být hračka ponořena v nádobě, nepokrývá všechna rizika, která hračky a jejich části vyrobené z rozpínavých materiálů představují. Norma není v daném ohledu předpokladem shody.“

Článek 3

Odkaz na vnitrostátní normu, jíž je převzata harmonizovaná norma EN 71-1:1998 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“, kterou mají členské státy dle čl. 5 odst. 1 směrnice 88/378/EHS zveřejnit, doprovází stejné oznámení jako v článku 2 tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 9. března 2005.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

místopředseda Komise


(1)  Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/68/EHS (Úř. věst. L 220, 30.8.1993, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(3)  Úř. věst. C 215, 28.7.1999, s. 4.


Top