EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0012(03)

Rozhodnutí Účetního dvora Evropských společenství č. 12/2005 ze dne 10. března 2005 o přístupu veřejnosti k dokumentům Účetního dvora

OJ C 67, 20.3.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

20.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 67/1


Rozhodnutí Účetního dvora Evropských společenství č. 12/2005 (1) ze dne 10. března 2005 o přístupu veřejnosti k dokumentům Účetního dvora

(2009/C 67/01)

ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na jednací řád Účetního dvora (2), a zejména na článek 30 uvedeného jednacího řádu,

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (3), a zejména na čl. 143 odst. 2 a čl. 144 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Článek 1 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii zakotvuje koncept otevřenosti a uvádí, že tato smlouva představuje novou etapu v procesu vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy, v němž jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům.

Evropský parlament, Rada a Komise ve svém společném prohlášení (4) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) žádají ostatní orgány, aby přijaly vnitřní pravidla o přístupu veřejnosti k dokumentům, ve kterých zohlední zásady a omezení uvedená v tomto nařízení.

Ustanovení rozhodnutí Účetního dvora č. 18/97, kterým se stanoví vnitřní pravidla pro vyřizování žádostí o přístup k dokumentům, které má v držení Účetní dvůr (6), vycházejí z nařízení (ES) č. 1049/2001 a musí být přezkoumána na základě tohoto nařízení, jakož i na základě precedenčního práva Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně.

Otevřenost zvyšuje legitimitu, účinnost a odpovědnost správních orgánů, a tím přispívá k posílení zásad demokracie. Za tímto účelem je třeba podporovat řádnou správní praxi při přístupu k dokumentům.

Je však třeba chránit některé veřejné a soukromé zájmy prostřednictvím výjimek ze zásady přístupu veřejnosti k dokumentům. Především se musí dodržovat mezinárodní auditní standardy o důvěrné povaze auditních informací.

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Účel

Účelem tohoto nařízení je vymezit podmínky, omezení a postupy zpřístupnění dokumentů, které se nacházejí v držení Účetního dvora.

Článek 2

Oprávněné osoby a oblast působnosti

1.   Na základě ustanovení tohoto rozhodnutí a mezinárodních standardů o důvěrnosti auditních informací mají všichni občané Unie a všechny fyzické a právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo v členském státě, právo na přístup k dokumentům Účetního dvora, při dodržení podmínek a omezení vymezených v tomto rozhodnutí.

2.   Účetní dvůr může při dodržení stejných zásad, podmínek a omezení poskytnout přístup k dokumentům všem fyzickým nebo právnickým osobám, které nemají bydliště ani sídlo v členském státě.

3.   Toto rozhodnutí se vztahuje na všechny dokumenty, které má Účetní dvůr v držení, to znamená na dokumenty, které vytvořil nebo obdržel a které má v držení.

4.   Toto rozhodnutí se nedotýká práv na přístup veřejnosti k dokumentům v držení Účetního dvora, která vyplývají z dokumentů mezinárodního práva nebo z aktů Společenství přijatých k jejich provedení.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

a)

„dokumentem“ rozumí obsah na jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře či uložený v elektronické formě nebo jako zvuková, vizuální nebo audiovizuální nahrávka);

b)

„třetí osobou“ rozumějí všechny fyzické nebo právnické osoby nebo subjekty mimo Účetní dvůr, včetně členských států, ostatních orgánů a institucí Společenství, orgánů a institucí mimo Společenství a třetích zemí.

Článek 4

Výjimky

1.   Účetní dvůr odepře přístup k dokumentu, pokud by zpřístupnění vedlo k porušení ochrany:

a)

veřejného zájmu, pokud jde o:

veřejnou bezpečnost,

obranné a vojenské záležitosti,

mezinárodní vztahy,

finanční, měnovou nebo hospodářskou politiku Společenství nebo členského státu;

b)

soukromí a osobnosti jednotlivce, zejména podle právních předpisů Společenství o ochraně osobních údajů.

2.   Účetní dvůr odmítne přístup k auditním nálezům v souladu s ustanoveními čl. 143 odst. 2 a čl. 144 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, o pravidlech upravujících důvěrnost, jakož i s odpovídajícími ustanoveními ostatních právních předpisů Společenství. Může rovněž odmítnout přístup k dokumentům používaným k přípravě těchto nálezů.

3.   Účetní dvůr odepře přístup k dokumentu, pokud by jeho zpřístupnění vedlo k porušení ochrany:

obchodních zájmů fyzické nebo právnické osoby, včetně duševního vlastnictví,

soudního řízení a právního poradenství,

inspekcí, vyšetřování a auditu.

4.   Přístup k dokumentu, který Účetní dvůr vypracoval k vnitřnímu použití nebo který obdržel a který se vztahuje k záležitosti, v níž ještě nerozhodl, se odepře, pokud by zpřístupnění dokumentu vážně ohrozilo rozhodovací proces Účetního dvora.

Přístup k dokumentu, který obsahuje stanoviska pro vnitřní použití v rámci diskusí a předběžných konzultací uvnitř Účetního dvora, se odepře i po přijetí rozhodnutí, pokud by zpřístupnění dokumentu vážně ohrozilo rozhodovací proces Účetního dvora.

5.   Týká-li se žádost dokumentu, který má v držení Účetní dvůr, ale jehož není autorem, Účetní dvůr potvrdí obdržení žádosti a určí osobu, orgán nebo instituci, které má být žádost zaslána.

6.   Pokud se některá z výjimek vztahuje pouze na části požadovaného dokumentu, zbývající části dokumentu se zpřístupní.

7.   Výjimky uvedené v článku 1 se uplatňují, aniž by byla dotčena ustanovení nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 354/83 (7) o přístupu veřejnosti k historickým archivům Společenství.

8.   Účetní dvůr může bez ohledu na výjimky uvedené v předcházejícím článku rozhodnout o celkovém nebo částečném zpřístupnění dokumentu, existuje-li převažující veřejný zájem na jeho zpřístupnění.

Článek 5

Žádosti

Žádosti o přístup k dokumentu se vyhotovují v jakékoli písemné podobě (8), včetně elektronické, v jednom z jazyků uvedených v článku 314 Smlouvy o ES (9), a to způsobem dostatečně přesným, aby Účetní dvůr mohl dokument přesně rozpoznat. Žadatel nemusí uvádět důvody žádosti.

Článek 6

Vyřizování původních žádostí

1.   Žádosti o přístup k dokumentům vyřizuje ředitel oddělení podpory auditu a komunikace. Žadateli zašle potvrzení o obdržení žádosti, žádost přezkoumá a rozhodne o dalším postupu.

2.   Dříve než ředitel oddělení podpory auditu a komunikace rozhodne o zpřístupnění požadovaného dokumentu, informuje v závislosti na předmětu žádosti příslušného člena, generálního tajemníka, oddělení právních služeb nebo kancelář pro ochranu údajů, a případně s nimi tuto věc konzultuje.

3.   Žádost o přístup k dokumentu se vyřídí bez prodlení. Do 15 pracovních dnů od registrace žádosti Účetní dvůr buď zajistí přístup k požadovanému dokumentu a zpřístupní jej v souladu s článkem 9, nebo v písemné odpovědi sdělí žadateli důvody úplného nebo částečného zamítnutí žádosti a informuje jej o jeho právu požádat Účetní dvůr o přezkoumání svého stanoviska v souladu s článkem 7.

4.   V případě žádosti, která se vztahuje k velmi rozsáhlému dokumentu nebo k velkému počtu dokumentů, se Účetní dvůr může s žadatelem neformálně poradit s cílem nalézt přijatelné řešení. V takovém případě může být lhůta uvedená v odstavci 3 prodloužena o 15 pracovních dnů, pokud je o tom žadatel předem vyrozuměn a jsou mu uvedeny důvody.

Článek 7

Přezkoumání

1.   V případě úplného nebo částečného zamítnutí žádosti může žadatel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel odpověď Účetního dvora, požádat Účetní dvůr, aby přezkoumal své stanovisko.

2.   Pokud Účetní dvůr neodpoví v předepsané lhůtě, je žadatel také oprávněn požádat o přezkoumání.

Článek 8

Vyřizování žádostí o přezkoumání

1.   Žádost o přezkoumání se předkládá předsedovi Účetního dvora. Dříve než předseda Účetního dvora rozhodne o zpřístupnění požadovaného dokumentu, konzultuje tuto věc v závislosti na předmětu žádosti s příslušným členem nebo s generálním tajemníkem, a je-li to nutné, tak s oddělením právních služeb nebo inspektorem pro ochranu údajů.

2.   Žádost o přezkoumání se vyřídí bez prodlení. Do 15 pracovních dnů od registrace žádosti Účetní dvůr buď zajistí přístup k požadovanému dokumentu a zpřístupní jej v této lhůtě v souladu s článkem 9, nebo v písemné odpovědi sdělí důvody úplného nebo částečného zamítnutí žádosti. V případě úplného nebo částečného zamítnutí žádosti Účetní dvůr informuje žadatele o opravných prostředcích, které může použít, zejména o soudním řízení proti Účetnímu dvoru a/nebo o možnosti podat stížnost veřejnému ochránci práv za podmínek uvedených v článcích 230 a 195 Smlouvy o ES.

3.   Ve výjimečných případech, například když se žádost týká velmi rozsáhlého dokumentu nebo velkého počtu dokumentů, může být lhůta uvedená v odstavci 2 prodloužena o 15 pracovních dnů, pokud je o tom žadatel předem vyrozuměn a jsou mu uvedeny podrobné důvody.

4.   Pokud Účetní dvůr neodpoví v předepsané lhůtě, považuje se to za zamítavou odpověď a žadatel je oprávněn využít opravné prostředky uvedené v odstavci 2.

Článek 9

Přístup k dokumentům na základě žádosti

1.   Dokumenty, k nimž Účetní dvůr poskytl přístup, jsou žadateli zpřístupněny buď tak, že do nich může nahlédnout přímo na půdě Účetního dvora v Lucemburku, nebo obdrží jejich kopii, včetně kopie elektronické, pokud je dostupná. V prvním případě se datum a místo stanoví na základě dohody mezi žadatelem a ředitelem oddělení podpory auditu a komunikace.

2.   Žadateli mohou být vyúčtovány náklady na pořízení a zaslání kopie. Tento poplatek nesmí být vyšší než skutečné náklady na pořízení a zaslání kopie. Nahlédnutí na místě, kopie, která nemá více než 20 stran formátu A4, a přímý přístup v elektronické formě jsou zdarma.

3.   Pokud je dokument veřejně přístupný, může Účetní dvůr splnit svou povinnost a zpřístupnit dokument tím, že žadateli sdělí, jak může požadovaný dokument získat.

4.   Dokumenty se dodávají ve stávající verzi a typu záznamu (včetně formy elektronické nebo jiné), přičemž se bere v úvahu, čemu dává žadatel přednost. Účetní dvůr není povinen vytvořit nový dokument nebo na základě žádosti shromažďovat informace.

Článek 10

Reprodukce dokumentů

1.   Dokumenty zpřístupněné na základě tohoto rozhodnutí se nesmí reprodukovat ani využívat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu Účetního dvora.

2.   Tímto nařízením není dotčena žádná platná právní úprava autorských práv, která omezuje právo třetí osoby reprodukovat nebo využívat zpřístupněné dokumenty.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

1.   Zrušuje se rozhodnutí Účetního dvora č. 18/97 ze dne 20. února 1997.

2.   Toto nařízení se vyhlásí v Úředním věstníku Evropské unie.

3.   Vstupuje v platnost prvního dne měsíce následujícího po jeho přijetí.

V Lucemburku dne 10. března 2005.

Za Účetní dvůr

Hubert WEBER

předseda


(1)  Ve znění rozhodnutí č. 14/2009, které přijal Účetní dvůr na svém zasedání dne 5. února 2009.

(2)  Úř. věst. L 18, 20.1.2005, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 173, 27.6.2001, s. 5.

(5)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

(6)  Úř. věst. C 295, 23.9.1998, s. 1.

(7)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 354/83) změněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1700/2003, Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 1.

(8)  Zasílají se na adresu Evropského účetního dvora: ředitel oddělení podpory auditu a komunikace, 12 rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg. Fax: (+352) 43 93 42, E-mail: euraud@eca.europa.eu

(9)  Aktuálně v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, lotyšském, litevském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském.


Top