EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0011

2005/831/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. listopadu 2005 o přerozdělování příjmu Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu mezi národní centrální banky zúčastněných členských států (ECB/2005/11)

Úř. věst. L 311, 26.11.2005, p. 41–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Úř. věst. L 349M, 12.12.2006, p. 621–622 (MT)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; Zrušeno 32010D0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/831/oj

26.11.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 311/41


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 17. listopadu 2005

o přerozdělování příjmu Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu mezi národní centrální banky zúčastněných členských států

(ECB/2005/11)

(2005/831/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 33 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem umožnit přidělování finančních prostředků do rezervy na krytí kurzového a úrokového rizika a rizika souvisejícího s cenou zlata je nezbytné přepracovat rozhodnutí ECB/2002/9 ze dne 21. listopadu 2002 o přerozdělování příjmů Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu mezi národní centrální banky zúčastněných členských států (1). Z provozních důvodů je dále vhodnější, aby byl příjem Evropské centrální banky (ECB) z eurobankovek v oběhu přerozdělován jen jednou za každý účetní rok, a nikoli za každé čtvrtletí.

(2)

Rozhodnutí ECB/2001/15 ze dne 6. prosince 2001 o vydávání eurobankovek (2) stanoví přidělování eurobankovek v oběhu národním centrálním bankám v poměru k jejich splaceným podílům na základním kapitálu ECB. Podle článku 4 rozhodnutí ECB/2001/15 a přílohy tohoto rozhodnutí se ECB přiděluje 8 % z celkové hodnoty eurobankovek v oběhu. ECB má pohledávky uvnitř Eurosystému za národními centrálními bankami v hodnotě odpovídající hodnotě jí vydaných eurobankovek, a to v poměru k podílům národních centrálních bank v klíči k upisování základního kapitálu.

(3)

Podle čl. 2 odst. 2 rozhodnutí ECB/2001/16 ze dne 6. prosince 2001 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (3) se stav eurobankovek v oběhu uvnitř Eurosystému úročí referenční sazbou. Podle čl. 2 odst. 3 rozhodnutí ECB/2001/16 se tyto úroky hradí platbami prostřednictvím TARGETu.

(4)

6. bod odůvodnění rozhodnutí ECB/2001/16 uvádí, že příjem ECB z úročení pohledávek uvnitř Eurosystému za národními centrálními bankami v souvislosti s jejím podílem eurobankovek v oběhu by v zásadě měl být mezi národní centrální banky rozdělován v souladu s rozhodnutími Rady guvernérů v témže účetním roce, kdy vznikl, a to v poměru k jejich podílům v klíči pro upisování základního kapitálu.

(5)

Při přerozdělování příjmu ECB z úročení pohledávek uvnitř Eurosystému za národními centrálními bankami v souvislosti s jejím podílem eurobankovek v oběhu by měla ECB přihlížet k odhadu svého finančního výsledku za příslušný rok, přičemž tento odhad náležitě zohledňuje potřebu přidělit finanční prostředky do rezervy na krytí kurzového a úrokového rizika a rizika souvisejícího s cenou zlata, jakož i dostupnost rezerv, které lze uvolnit na vyrovnání předpokládaných výdajů.

(6)

Při určování výše čistého zisku ECB, který má být převeden do všeobecného rezervního fondu podle článku 33.1 statutu, by měla Rada guvernérů mít na zřeteli, že část čistého zisku, která odpovídá příjmu z eurobankovek v oběhu, by měla být v plné výši rozdělena mezi národní centrální banky,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se:

a)

„zúčastněnými členskými státy“ rozumějí členské státy, které přijaly euro v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství;

b)

„národními centrálními bankami“ rozumějí národní centrální banky zúčastněných členských států;

c)

„stavem eurobankovek v oběhu uvnitř Eurosystému“ rozumějí pohledávky a závazky vzniklé mezi národní centrální bankou a ECB a mezi národní centrální bankou a ostatními národními centrálními bankami v důsledku použití článku 4 rozhodnutí ECB/2001/15;

d)

„příjmem ECB z eurobankovek v oběhu“ rozumí příjem ECB z úročení pohledávek uvnitř Eurosystému za národními centrálními bankami v souvislosti s jejím podílem eurobankovek v oběhu v důsledku použití článku 2 rozhodnutí ECB/2001/16.

Článek 2

Prozatímní přerozdělování příjmu ECB z eurobankovek v oběhu

1.   Příjem ECB z eurobankovek v oběhu je v plné výši splatný národním centrálním bankám v témže účetním roce, ve kterém vznikl, a přerozděluje se mezi národní centrální banky v poměru k jejich splaceným podílům na upsaném základním kapitálu ECB.

2.   ECB přerozděluje národním centrálním bankám svůj příjem z eurobankovek v oběhu, jenž dosáhne v každém účetním roce, v druhý pracovní den následujícího roku.

3.   Výše příjmu ECB z eurobankovek v oběhu může být s ohledem na náklady, jež ECB vynaloží v souvislosti s vydáním eurobankovek a manipulací s nimi, snížena podle rozhodnutí Rady guvernérů ECB na základě statutu.

Článek 3

Odchylka od článku 2

Odchylně od článku 2:

1.

Pokud na základě odůvodněného odhadu vypracovaného Výkonnou radou Rada guvernérů očekává, že ECB vykáže úhrnnou roční ztrátu nebo vytvoří roční čistý zisk, který je nižší než odhadovaná hodnota jejího příjmu z eurobankovek v oběhu, rozhodne Rada guvernérů před koncem účetního roku, že nepřerozdělí celý příjem ECB z eurobankovek v oběhu, nebo jeho část podle článku 2 v rozsahu, který je nezbytný k zajištění toho, aby výše přerozděleného příjmu nepřesáhla čistý zisk ECB za příslušný rok.

2.

Rada guvernérů může před koncem účetního roku rozhodnout o převedení části nebo celého příjmu ECB z eurobankovek v oběhu do rezervy na krytí kurzového a úrokového rizika a rizika souvisejícího s cenou zlata.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1.   Rozhodnutí ECB/2002/9 se zrušuje. Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

2.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po jeho přijetí.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 17. listopadu 2005.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 323, 28.11.2002, s. 49.

(2)  Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 52. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím ECB/2004/9 (Úř. věst. L 205, 9.6.2004, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 55. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím ECB/2003/22 (Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 39).


Top