Help Print this page 

Document 32004R1682

Title and reference
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1682/2004 ze dne 15. září 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1655/2000 o finančním nástroji pro životní prostředí LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2007
OJ L 308, 5.10.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1682/oj
Multilingual display
Text

5.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 308/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1682/2004

ze dne 15. září 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1655/2000 o finančním nástroji pro životní prostředí LIFE)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Finanční nástroj pro životní prostředí LIFE, jak byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1655/2000 (3), se provádí ve fázích, z nichž třetí fáze skončí 31. prosince 2004.

(2)

V důsledku kladného přínosu nástroje LIFE k dosahování cílů politiky Společenství v oblasti životního prostředí a s cílem dále přispívat k provádění, aktualizaci a rozvoji politiky a právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí, zejména s ohledem na integraci životního prostředí do ostatních politik, a s cílem dále přispívat k udržitelnému rozvoji by měla být třetí fáze prodloužena do 31. prosince 2006.

(3)

Dne 22. července 2002 byl rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 1600/2002/ES (4) přijat Šestý akční program Společenství pro životní prostředí. Nařízení (ES) č. 1655/2000 je nezbytné přizpůsobit cílům a prioritám stanoveným v tomto programu.

(4)

Je třeba překlenout období mezi skončením třetí fáze nástroje LIFE a novým finančním výhledem po roce 2006 pro dobu dvou let, která skončí 31. prosince 2006.

(5)

Nástroj LIFE by měl být prosazován jako specifický finanční nástroj, který doplňuje výzkumné programy Společenství a programy pro strukturální fondy a rozvoj venkova. Je třeba vyvinout úsilí k podpoře efektivnějšího použití těchto finančních nástrojů Společenství pro financování prvků projektů zaměřených na životní prostředí a přírodu. Měla by rovněž být zavedena opatření pro zamezení možnosti dvojího financování.

(6)

Dne 25. března 2003 bylo Komisí přijato sdělení nazvané „Rozvoj akčního plánu pro technologie životního prostředí“. Po tomto sdělení následoval akční plán pro technologie životního prostředí přijatý dne 28. ledna 2004, který by měl sloužit jako reference pro obecné zásady pro nástroj LIFE.

(7)

Zvláštní zpráva Účetního dvora č. 11/2003 (5) přezkoumala vznik, řízení a provádění LIFE. Je vhodné přihlížet k doporučením Soudu.

(8)

Dne 1. května 2004 se k Evropské unii připojilo deset nových členských států a tato skutečnost by se měla odrazit odpovídajícím způsobem v přídělu rozpočtových prostředků pro nástroj LIFE.

(9)

Je třeba zlepšit využití a šíření výsledků a pro tyto účely by měl být zvýšen příděl rozpočtových prostředků.

(10)

Projekty, které budou stále činné na konci roku 2006, by měly být nadále sledovány a kontrolovány.

(11)

Soudní dvůr Evropských společenství v rozsudku ze dne 21. ledna 2003 (6) zrušil ustanovení čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1655/2000. Soud prohlásil, že „účinky čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1655/2000 mají být plně zachovány, dokud Parlament a Rada nepřijmou nová ustanovení o postupu projednávání ve výboru, jemuž podléhají prováděcí opatření tohoto nařízení.“

(12)

V souladu s článkem 233 Smlouvy jsou orgány, jejichž akty byly prohlášeny za neplatné, povinny přijmout nezbytná opatření pro zajištění souladu s rozsudkem Soudního dvora.

(13)

Opatření, která je Komise oprávněna přijmout v rámci prováděcích pravomocí, jež jí byly svěřeny nařízením (ES) č. 1655/2000, jsou řídícími opatřeními, která se vztahují na zavádění programu se značným dopadem na rozpočet ve smyslu čl. 2 odst. a) rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (7). Tato opatření by měla být přijímána v souladu s řídícím postupem podle článku 4 tohoto rozhodnutí, aniž je dotčena volba postupu projednávání ve výboru pro jakýkoliv další vývoj nástroje LIFE nebo finančního nástroje výlučně pro oblast životního prostředí.

(14)

Toto nařízení stanoví pro celou dobu trvání programu finanční rámec, který představuje prvotní referenci pro rozpočtový orgán při každoročním rozpočtovém procesu ve smyslu bodu 33 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu (8),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1655/2000 se mění takto:

1.

Článek 3 se mění takto:

a)

V odstavci 3 se

i)

písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

50 % na projekty ochrany přírody, 100 % nákladů, které lze financovat, kromě režijních nákladů a zboží dlouhodobé spotřeby, na doprovodná opatření podle odst. 2 písm. b) bodů i) a ii) a 100 % nákladů na doprovodná opatření podle odst. 2 písm. b) bodu iii);“

ii)

doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

náklady na platy úředníků lze financovat pouze v míře, ve které se týkají nákladů na činnosti, které by příslušný veřejný orgán neprováděl, kdyby dotyčný projekt nebyl uskutečněn.“

b)

Vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Poskytnutí pomoci ohledně projektu zahrnující nabytí pozemku podléhá podmínce, že koupený pozemek je dlouhodobě vyhrazen pro využití slučitelné s cílem nástroje LIFE-příroda uvedeným v odstavci 1. Členské státy zajistí převodem nebo jiným způsobem dlouhodobé vyhrazení tohoto pozemku pro účely ochrany přírody.“

c)

V odstavci 7 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Podle článku 116 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (9), přijme Komise rozhodnutí týkající se projektů, které byly přijaty, a s příjemci se uzavřou grantové dohody stanovující výši finanční pomoci, postupy financování a kontrolní postupy a specifické technické podmínky schváleného projektu.

d)

Odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„8.   Z podnětu Komise:

a)

jsou doprovodná opatření, která mají být financována podle odst. 2 písm. b) bodu i) a ii), po konzultaci výboru uvedeného v článku 21 směrnice 92/43/EHS, předmětem výzev k předložení návrhu. Členské státy mohou Komisi předložit návrhy na doprovodná opatření;

b)

jsou doprovodná opatření, která mají být financována podle odst. 2 písm. b) bodu iii), předmětem nabídkového řízení. Veškerá nabídková řízení se zveřejní v Úředním věstníku Evropské Unie, kde budou stanovena specifická kritéria, jež mají být splněna.“

2.

Článek 4 se mění takto:

a)

V odstavci 3 se:

i)

čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Míra finanční podpory Společenství pro doprovodná opatření podle odst. 2 písm. c) bodu i) je 100 % nákladů, které lze financovat, kromě režijních nákladů a zboží dlouhodobé spotřeby, a pro doprovodná opatření podle odst. 2 písm. c) bodu ii) 100 % nákladů.“;

ii)

doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Náklady na platy úředníků lze financovat pouze v míře, ve které se týkají nákladů na činnosti, které by příslušný veřejný orgán neprováděl, kdyby dotyčný projekt nebyl uskutečněn.“

b)

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Pokud jde o demonstrační projekty uvedené v odst. 2 písm. a), Komise stanoví obecné zásady v souladu s postupem podle čl. 11 odst. 2, které se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Tyto obecné zásady uvedou oblasti priorit a cíle pro demonstrační projekty s výslovným odkazem na priority stanovené v rozhodnutí č. 1600/2002/ES (10).

Obecné zásady zajistí, aby nástroj LIFE doplňoval výzkumné programy Společenství a programy pro strukturální fondy a rozvoj venkova.

Komise rovněž stanoví obecné zásady pro přípravné projekty podle odst. 2 písm. b). Zveřejní tyto obecné zásady v Úředním věstníku Evropské unie a o jejich zveřejnění informuje výbor uvedený v čl. 11 odst. 1.

c)

V odstavci 6 se písmena d) a e) nahrazují tímto:

„d)

jsou schopny podpořit široké uplatňování a šíření postupů, technologií nebo produktů přispívajících k ochraně životního prostředí;

e)

jejich cílem je vývoj a předávání inovačních technologií nebo metod, které lze využít ve stejných či podobných situacích, zejména v nových členských státech;“.

d)

Odstavec 8 se nahrazuje tímto:

„8.   Z podnětu Komise:

a)

jsou projekty, které mají být financovány podle odst. 2 písm. b), a doprovodná opatření, která mají být financována podle odst. 2 písm. c) bodu i), po konzultaci výboru uvedeného v čl. 11 odst. 1, předmětem výzev k předložení návrhu. Členské státy mohou Komisi předložit návrhy projektů, které mají být financovány podle odst. 2 písm. b), a návrhy doprovodných opatření, která mají být financována podle odst. 2 písm. c) bodu i);

b)

jsou doprovodná opatření, která mají být financována podle odst. 2 písm. c) bodu ii), předmětem nabídkového řízení. Veškerá nabídková řízení se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie, kde budou stanovena specifická kritéria, jež mají být splněna.“

e)

Odstavec 11 se nahrazuje tímto:

„11.   Podle článku 116 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 přijme Komise rozhodnutí týkající se projektů, které byly přijaty, a s příjemci se uzavřou grantové dohody stanovující výši finanční pomoci, postupy financování a kontrolní postupy a specifické technické podmínky schváleného projektu.“

3.

V článku 5 se odstavec 9 nahrazuje tímto:

„9.   Z podnětu Komise jsou doprovodná opatření, která mají být financována podle odst. 2 písm. b), předmětem nabídkových řízení, která se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie, kde budou stanovena specifická kritéria, jež mají být splněna.“

4.

V článku 7 se nadpis a odstavec 1 nahrazují tímto:

Článek 7

Soulad a komplementarita mezi finančními nástroji

1.   Aniž jsou dotčeny podmínky pro země, které jsou kandidáty na přistoupení, uvedené v článku 6, nejsou projekty přijímající podporu v rámci strukturálních fondů nebo jiných nástrojů rozpočtu Společenství způsobilé pro finanční pomoc podle tohoto nařízení. Komise zajistí, aby žadatelé byli upozorněni na to, že nemohou kombinovat subvence z různých fondů Společenství. Pro zamezení možnosti dvojího financování se zavedou vhodná opatření.

Komise a členské státy informují žadatele o různých finančních nástrojích Společenství, z nichž mohou být financovány prvky projektů zaměřených na životní prostředí a přírodu.“

5.

Článek 8 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Třetí fáze se prodlužuje o dobu dvou let do 31. prosince 2006. Finanční rámec pro provádění tohoto nařízení se stanoví na 317,2 milionů EUR. Rozpočtový orgán schválí roční položky v rámci ročního rozpočtového procesu a v mezích platného finančního výhledu.“

b)

V odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pro období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2006 jsou doprovodná opatření omezena na 6 % rozpočtových prostředků, které budou k dispozici.“

6.

Článek 9 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Komise zajistí, aby byla s výsledky všech financovaných projektů seznámena široká veřejnost, a ukáže dále, jak mohou být získané dovednosti a zkušenosti použity i jinde.“

b)

Doplňuje se nový odstavec, který zní:

„6.   Komise každoročně zveřejní úplný seznam financovaných projektů včetně krátkého popisu a shrnutí finančních prostředků, které byly v každém případě vynaloženy.“

7.

V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.“

8.

Článek 12 se nahrazuje tímto:

Článek 12

Hodnocení třetí fáze a pokračování nástroje LIFE

1.   Nejpozději do 30. září 2005 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě:

a)

zprávu aktualizující přezkum v polovině období předložený v listopadu 2003 a hodnotící provádění tohoto nařízení, jeho přínos k rozvoji politiky Společenství v oblasti životního prostředí a využívání přidělených prostředků;

b)

případný návrh na další vývoj nástroje LIFE nebo finančního nástroje výlučně pro oblast životního prostředí, který mimo jiné vezme v úvahu doporučení z přezkumu nástroje LIFE a který se použije od roku 2007.

2.   Po přijetí takového návrhu Komisí rozhodnou Evropský parlament a Rada v souladu se Smlouvou nejpozději do 1. května 2006 o zavedení tohoto finančního nástroje od 1. ledna 2007.

3.   Částka potřebná v rámci finančního rámce pro opatření na sledování a kontrolu v období po 31. prosinci 2006 se považuje za potvrzenou pouze tehdy, je-li slučitelná s novým finančním výhledem začínajícím rokem 2007.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 15. září 2004.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

A. NICOLAÏ


(1)  Úř. věst. C 80, 30.3.2004, s.57.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 21. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2004.

(3)  Úř. věst. L 192, 28.7.2000, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 788/2004 (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 17).

(4)  Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. C 61, 10.3.2004, s. 1.

(6)  Věc C-378/00, Komise vs. Evropský parlament a Rada, Sb. rozh. 2003, s. I-937.

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda ve znění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 2003/429/ES (Úř. věst. L 147, 14.6.2003, s. 25).

(9)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.“

(10)  Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.“


Top