EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1421

Nařízení Rady (ES) č. 1421/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2792/1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu

OJ L 260, 6.8.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Implicitně zrušeno 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1421/oj

6.8.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 260/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1421/2004

ze dne 19. července 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2792/1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 2792/1999 (2) stanoví pravidla pro ochranu a rozvoj vodních zdrojů a pro rozvoj odvětví akvakultury Společenství.

(2)

Právní předpisy Společenství stanoví možnost doplňkové podpory při vrakování plavidel, pokud je zaveden plán na obnovu. V takových případech, nebo pokud by nouzová opatření přijatá Komisí nebo členskými státy mohla vyvolat podobné účinky, by měla být rovněž zvýšena podpora pro členy posádek, kteří jsou nuceni vzdát se rybolovu v důsledku plánu nebo uvedených opatření. Stejný přístup by se měl uplatnit u členů posádek, kteří v důsledku plánu na obnovu nebo nouzových opatření ztratí zaměstnání, aniž by plavidlo bylo vrakováno.

(3)

Komise vydala dne 19. září 2002 sdělení Evropskému parlamentu a Radě o strategii pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury. Provádění strategie zahrnuje nutnost změnit nařízení (ES) č. 2792/1999.

(4)

Ochrana a rozvoj vodních zdrojů se netýká pouze opatření zavedených na moři, ale také, zejména u anadromních a katadromních druhů, ve vnitrozemských vodách. V tomto ohledu jsou zejména důležité obnova a znovuotevření migračních tras a oblastí tření.

(5)

Nemělo by být povzbuzováno jakékoli zvyšování produkce převyšující pravděpodobný vývoj poptávky. Musí být zavedeny lepší strategie uvádění na trh, přičemž však často chybějí spolehlivé statistické údaje o spotřebě ryb a hospodářská analýza trhů a uvádění produktů akvakultury na trh.

(6)

Mezi nejvážnější hrozby pro budoucí existenci chovu měkkýšů a korýšů v Evropě patří přemnožení škodlivého fytoplanktonu. Přemnožení může někdy trvat po výjimečně dlouhá období nebo může vznikat v období zvýšeného odbytu, a pak může být namístě vyrovnání pro postižené chovatele měkkýšů a korýšů, s výjimkou v případě opakovaných jevů.

(7)

Rozšiřování vědomostní základny v odvětví zahrnuje všechna hlediska chovu a je pro akvakulturu nepostradatelné. Vzhledem k nedostatečnosti prostředků přidělených k tomuto účelu je důležité dále podporovat aplikovaný výzkum a technický rozvoj v akvakultuře rozšířením možnosti financování z veřejných zdrojů a podporou soukromých iniciativ.

(8)

Podniky akvakultury by měly být povzbuzovány, aby zlepšovaly dopady své činnosti na životní prostředí a dobrovolně rozvíjely iniciativy překračující minimální právní požadavky, pokud jde o ochranu životního prostředí.

(9)

Aby bylo možné pokračovat ve veřejné podpoře obslužných plavidel pro akvakulturu, je nezbytné zavést jasné rozlišení mezi těmito plavidly a rybářskými plavidly, jak jsou vymezena v nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (3), protože některá rybářská plavidla mohou být využívána výlučně v oblasti akvakultury, avšak mohou se potenciálně vrátit k rybolovné činnosti.

(10)

V zájmu podpory trvalého snížení intenzity rybolovu by v případech, kdy Rada přijala plán na obnovu nebo Komise nebo členské státy přijaly nouzová opatření, neměla být po plavidlech, na která se plán nebo opatření vztahuje, požadována náhrada dříve obdržené podpory.

(11)

Pokud musí plavidlo v případě plánu na obnovu vyměnit rybolovné zařízení, mělo by být umožněno považovat první výměnu rybolovného zařízení za výdaj, na který se vztahuje podpora.

(12)

Může být požadováno, aby plavidla Společenství v některých rybolovných oblastech používala akustická zařízení s odstrašujícím účinkem k omezení náhodného ulovení a usmrcení kytovců. Na náklady na dodržení této povinnosti by mělo být možné poskytnout podporu na modernizaci plavidel.

(13)

Veřejné intervence ve prospěch akvakultury od konce 70. let podpořily růst produkce, avšak situace se v současnosti změnila a některým odvětvím hrozí nadprodukce. Proto by měly být stanoveny nové priority pro opatření akvakultury v programech finančního nástroje pro orientaci rybolovu a v některých případech by se výše podpory měla omezit.

(14)

Některé formy chovu ryb mohou být ekologicky přínosné, neboť může jít o spojení hospodářské činnosti s ochranou nebo rozvojem mokřadů. Za těchto okolností je zvýšení veřejné podpory oprávněné.

(15)

Nařízení (ES) č. 2792/1999 by proto mělo být změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2792/1999 se mění takto:

1.

V čl. 10 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

na výdaje na vybavení a modernizaci se nevztahuje podpora po dobu pěti let následujících po poskytnutí veřejné podpory na stavbu dotčeného plavidla, s výjimkou vybavení systémy sledování plavidel nebo akustickými zařízeními s odstrašujícím účinkem.“

2.

V čl. 12 odst. 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„e)

Pokud Rada přijme plán na obnovu nebo Komise nebo jeden nebo více členských států přijmou zvláštní nebo nouzová opatření, mohou být maximální částky podpor uvedené v písmenech b) a c) zvýšeny o 20 %. Navíc se nepoužije požadavek stanovený v písmeni b), že plavidlo, na němž byli členové posádky zaměstnáni, musí být trvale odstaveno z činnosti.“

3.

V čl. 12 odst. 4 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

prémie uvedená v odst. 3 písm. b) nebo e) bude vrácena poměrně podle uplynulé doby, začne-li příjemce znovu vykonávat rybářské povolání ve lhůtě kratší než jeden rok po vyplacení prémie.“

4.

V čl. 13 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

díla sloužící k ochraně a rozvoji vodních zdrojů včetně sladkovodních zdrojů, kromě obnovy populací;“

5.

V čl. 15 odst. 3 se písmeno n) nahrazuje tímto:

„n)

zlepšení znalostí a průhlednosti produkce a trhu, včetně statistiky a hospodářské analýzy.“

6.

Článek 16 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Členské státy mohou poskytnout finanční vyrovnání pěstitelům měkkýšů a korýšů, pokud je vzhledem ke kontaminaci měkkýšů a korýšů z důvodu růstu planktonu produkujícího toxiny nebo z důvodu přítomnosti planktonu obsahujícího mořské biotoxiny nutné pozastavit na ochranu lidského zdraví sběr produktů po více než čtyři po sobě následující měsíce, anebo pokud ztráty, k nimž došlo v důsledku pozastavení sběru v období zvýšeného odbytu, představují více než 35 % ročního obratu daného podniku, vypočteného na základě průměrného obratu tohoto podniku za předchozí tři roky. Vyrovnání lze poskytnout nejvýše na šest měsíců pozastavení sběru v období od vstupu nařízení Rady (ES) č. 1421/2004 ze dne 19. července 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2792/1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybolovu (4) v platnost až do konce roku 2006.“

(4)  Úř. věst. L 260, 6.8.2004, s. 1;"

b)

v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Finanční příspěvek z FNORu na opatření uvedený v odstavcích 1, 1a a 2 na členský stát během celého období od roku 2000 do roku 2006 nesmí přesáhnout vyšší z těchto dvou prahových hodnot: 1 milion EUR nebo 4 % finančního příspěvku Společenství přiděleného odvětví v daném členském státě.“

c)

v odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud Rada přijme plán na obnovu nebo Komise nebo jeden nebo více členských států přijmou nouzová opatření, čl. 10 odst. 3 písm. b) bod ii) se nepoužije.“

d)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Opakovaná sezónní odstavení z rybářské činnosti a z činnosti v oblasti akvakultury nemohou být předmětem vyrovnání podle odstavců 1, 1a, 2 a 3.“

7.

V čl. 17 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Na iniciativy v oblasti aplikovaného výzkumu v malém měřítku, jejichž celkové náklady nepřesahují 150 000 EUR a které netrvají déle než tři roky, prováděné hospodářským subjektem, vědeckým nebo odborným technickým subjektem, reprezentativní profesní organizací nebo jiným příslušným subjektem lze poskytnout podporu jako na pilotní projekty, pokud přispívají k cílům udržitelného rozvoje v odvětví akvakultury ve Společenství.“

8.

Příloha III se mění takto:

a)

V bodě 1.4 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Plavidla musí být zapsána v rejstříku rybářských plavidel Společenství nejméně po dobu pěti let, s výjimkou vybavení v rámci systémů sledování plavidel nebo akustických zařízení s odstrašujícím účinkem. Veškeré změny vlastností plavidla musí být zaneseny do rejstříku a při příležitosti modernizačních prací musí být plavidla vyměřena v souladu s předpisy Společenství.“

b)

V bodě 1.4 se písmeno b) mění takto:

podbod iii) se nahrazuje tímto:

„iii)

zlepšení pracovních a bezpečnostních podmínek nebo“,

vkládá se nový podbod, který zní:

„iv)

pořízení akustického zařízení s odstrašujícím účinkem pro účely nařízení Rady (ES) č. 812/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu (5).

poslední pododstavec se nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčen čl. 16 odst. 2, výměna rybolovného zařízení nebude považována za způsobilý výdaj s výjimkou případů, kdy se na plavidlo vztahuje plán na obnovu a má ukončit svou účast na určité rybářské činnosti a lovit jiné druhy s použitím jiného rybolovného zařízení. V tom případě může Komise rozhodnout, že pokud byla rybolovná práva plánem na obnovu podstatně omezena, může být první nahrazení rybolovného zařízení považováno za způsobilý výdaj.“

c)

V bodě 2.1 se první věta nahrazuje tímto:

„Výdaje, na které se vztahuje podpora z FNORu, se mohou týkat instalace ukotvených nebo mobilních zařízení na ochranu a rozvoj vodních zdrojů, obnovy řek a jezer, včetně oblastí tření a usnadnění migrace stěhovavých druhů po a proti proudu řeky, jakož i vědeckého sledování projektů.“

d)

Bod 2.2 se nahrazuje tímto:

„2.2.   Akvakultura

a)

Pro účely tohoto nařízení

se ‚akvakulturou‘ rozumí pěstování nebo chov vodních organismů za použití postupů navržených pro zvýšení produkce těchto organismů nad rámec přirozené kapacity prostředí; organismy zůstávají majetkem fyzické nebo právnické osoby po celou dobu pěstování nebo chovu až do doby jejich sběru.

b)

Zadavatelé projektů intenzivního chovu ryb předkládají řídicímu orgánu, spolu se žádostí o veřejnou podporu, údaje podle přílohy IV směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivu některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (6). Řídící orgán rozhodne, zda musí být projekt předložen k posouzení podle článků 5 až 10 uvedené směrnice. Je-li poskytnuta veřejná podpora, mají náklady na shromažďování údajů o dopadu na životní prostředí a veškeré náklady na posouzení nárok na podporu z FNORu.

c)

Podporu lze poskytnout na počáteční náklady vynaložené podniky akvakultury na zapojení do systémů Společenství systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí zavedených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (7) a na investice do činností týkajících se instalace nebo zlepšení oběhu vody v podnicích akvakultury a na palubě obslužných plavidel.

d)

Rybářská plavidla vymezená v čl. 3 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (8) nebudou považována za obslužná plavidla, i když jsou používána výlučně v akvakultuře.

e)

V rámci opatření týkajících se akvakultury v programech FNORu je přednost přisuzována:

i)

rozvoji postupů, které podstatně snižují dopady na životní prostředí;

ii)

zlepšení úrovně tradičních akvakulturních činností, které jsou důležité pro zachování sociální a environmentální sítě v určitých oblastech;

iii)

modernizaci stávajících podniků;

iv)

opatřením zaměřeným na podporu akvakultury spadajícím do oblasti působnosti článků 14 a 15 tohoto nařízení;

v)

rozmanitosti chovaných druhů.

f)

Odchylně od sloupce pro skupinu 3 v tabulce 2 části 2 přílohy IV, a aniž jsou dotčeny míry účasti pro nejvzdálenější regiony, uplatňují se tyto míry finanční účasti:

i)

pro investice související s používáním metod, které významně omezují dopad na životní prostředí, nebo související s projekty chovu ryb majícími příznivý vliv na životní prostředí činí účast soukromých příjemců (C) nejméně 30 % oprávněných výdajů v regionech spadajících do cíle 1 a nejméně 50 % v ostatních oblastech. Posouzení přínosu pro životní prostředí se provádí na náklady zadavatele projektu a ověřuje je řídící orgán. Pokud se udělí veřejná podpora, lze na náklady na posouzení poskytnout podporu z FNORu;

ii)

pro investice související s výstavbou nových intenzivních chovů ryb, nezahrnutých do přednostních oblastí uvedených v písmeni e), činí účast soukromých příjemců (C) nejméně 50 % oprávněných výdajů v regionech spadajících do cíle 1 a nejméně 70 % v ostatních oblastech.

(6)  Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17)."

(7)  Úř. věst. L 114, 24.4.2001, s. 1. Nařízení ve znění aktu o přístoupení z roku 2003."

(8)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.“"

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. července 2004

Za Radu

C. VEERMAN

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 1. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 639/2004 (Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 9).

(3)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.


Top