EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0769

Nařízení Rady (ES) č. 769/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/89, (ES) č. 555/2000, (ES) č. 2500/2001, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 1267/1999 s cílem umožnit zemím zapojeným do procesu stabilizace a přidružení účastnit se nabídkových řízení organizovaných v rámci předvstupních programů pomoci Společenství

OJ L 123, 27.4.2004, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 147 - 149

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Implicitně zrušeno 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/769/oj

32004R0769Úřední věstník L 123 , 27/04/2004 S. 0001 - 0003


Nařízení Rady (ES) č. 769/2004

ze dne 21. dubna 2004,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/89, (ES) č. 555/2000, (ES) č. 2500/2001, (ES) č. 1268/1999 a (ES) č. 1267/1999 s cílem umožnit zemím zapojeným do procesu stabilizace a přidružení účastnit se nabídkových řízení organizovaných v rámci předvstupních programů pomoci Společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 181a odst. 2 první větu této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská rada na zasedání v Soluni dne 20. ledna 2003 schválila "Soluňskou agendu pro západní Balkán: Směrem k Evropské integraci" a vyzvala Komisi, aby zvážila přijetí opatření, která by umožnila zemím zapojeným do procesu stabilizace a přidružení účastnit se nabídkových řízení pořádaných v rámci předvstupních programů pomoci Společenství (Phare, ISPA a Sapard).

(2) Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18. prosince 1989 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy [2], (ES) č. 555/2000 ze dne 13. března 2000 o realizaci činností v rámci předvstupní strategie pro Kyperskou republiku a Maltskou republiku [3], (ES) č. 2500/2001 ze dne 17. prosince 2001 o předvstupní finanční pomoci Turecku [4], (ES) č. 1268/1999 ze dne 21. června 1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období [5] a (ES) č. 1267/1999 ze dne 21. června 1999 o zřízení nástroje předvstupních strukturálních politik [6],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 3906/89 se mění takto:

Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. Účast v nabídkových řízeních a na zakázkách je otevřena za stejných podmínek všem fyzickým i právnickým osobám z členských států, které spadají do působnosti Smluv, ze zemí kandidujících na přistoupení k Evropské unii a ze zemí, které využívají pomoci v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5. prosince 2000 o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii [7]. Zadavatel může v řádně odůvodněných jednotlivých případech povolit v nabídkových řízeních a na zakázkách účast fyzických a právnických osob ze třetích zemí.

2. V mezích stanovených Smlouvami pocházejí dodávky z členských států, zemí kandidujících na přistoupení k Evropské unii nebo zemí, které využívají pomoci v souladu s nařízením (ES) č. 2666/2000. V řádně odůvodněných jednotlivých případech může zadavatel povolit výjimku z tohoto požadavku."

Článek 2

Nařízení (ES) č. 555/2000 se mění takto:

V článku 7 se odstavce 9 a 10 nahrazují tímto:

"9. Účast v nabídkových řízeních a na zakázkách je otevřena za stejných podmínek všem fyzickým i právnickým osobám z členských států, které spadají do působnosti Smluv, ze zemí kandidujících na přistoupení k Evropské unii a ze zemí, které využívají pomoci v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5. prosince 2000 o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii [8]. Zadavatel může v řádně odůvodněných jednotlivých případech povolit v nabídkových řízeních a na zakázkách účast fyzických a právnických osob ze třetích zemí.

10. V mezích stanovených Smlouvami pocházejí dodávky z členských států, zemí kandidujících na přistoupení k Evropské unii nebo zemí, které využívají pomoci v souladu s nařízením (ES) č. 2666/2000. V řádně odůvodněných jednotlivých případech může zadavatel povolit výjimku z tohoto požadavku."

Článek 3

Nařízení (ES) č. 2500/2001 se mění takto:

V článku 8:

a) odstavec 7 se nahrazuje tímto:

"7. Účast v nabídkových řízeních a na zakázkách je otevřena za stejných podmínek všem fyzickým i právnickým osobám z členských států, které spadají do působnosti Smluv, ze zemí kandidujících na přistoupení k Evropské unii a ze zemí, které využívají pomoci v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1488/96 ze dne 23. července 1996 o finančních a technických doprovodných opatřeních k reformě hospodářských a sociálních struktur v rámci evropsko-středomořského partnerství (MEDA) [9] a v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5. prosince 2000 o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii [10]. Zadavatel může v řádně odůvodněných jednotlivých případech povolit v nabídkových řízeních a na zakázkách účast fyzických a právnických osob ze třetích zemí.

V mezích stanovených Smlouvami pocházejí dodávky z členských států, zemí kandidujících na přistoupení k Evropské unii nebo zemí, které využívají pomoci v souladu s nařízením (ES) č. 1488/96 a nařízením (ES) č. 2666/2000. V řádně odůvodněných jednotlivých případech může zadavatel povolit výjimku z tohoto požadavku."

b) odstavec 8 se zrušuje.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 1268/1999 se mění takto:

V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. Fyzické a právnické osoby z Kypru, Malty a Turecka a ze zemí, které využívají pomoci podle nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5. prosince 2000 o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii [11], se mohou účastnit nabídkových řízení a zakázek za stejných podmínek, jež se vztahují na všechny fyzické a právnické osoby z členských států spadajících do působnosti Smluv a ze zemí, které využívají pomoci."

Článek 5

Nařízení (ES) č. 1267/1999 se mění takto:

V článku 6a se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. V případě opatření, u kterých je Společenství jediným zdrojem vnější pomoci, je účast v nabídkovém řízeních a na zakázkách otevřena za stejných podmínek všem fyzickým i právnickým osobám z členských států, které spadají do působnosti Smluv, ze zemí uvedených v čl. 1 odst. 1 druhém pododstavci a ze zemí, které využívají pomoci podle nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5. prosince 2000 o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii [12]."

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 21. dubna 2004.

Za Radu

předseda

J. Walsh

[1] Stanovisko ze dne 9. března 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. L 357, 23.12.1989, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

[3] Úř. věst. L 68, 16.3.2000, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2500/2001 (Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 1).

[4] Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 1.

[5] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 87. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 696/2003 (Úř. věst. L 99, 17.4.2003, s. 24).

[6] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 73. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2500/2001 (Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 1).

[7] Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2415/2001 (Úř. věst. L 327, 13.12.2001, s. 3).

[8] Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2415/2001 (Úř. věst. L 327, 13.12.2001, s. 3).

[9] Úř. věst. L 189, 30.7.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2698/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 1).

[10] Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2415/2001 (Úř. věst. L 327, 13.12.2001, s. 3).

[11] Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2415/2001 (Úř. věst. L 327, 13.12.2001, s. 3).

[12] Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2415/2001 (Úř. věst. L 327, 13.12.2001, s. 3).

--------------------------------------------------

Top