EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0723

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství

OJ L 124, 27.4.2004, p. 1–118 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 002 P. 130 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/723/oj

32004R0723Úřední věstník L 124 , 27/04/2004 S. 0001 - 0118


Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004

ze dne 22. března 2004,

kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 283 této smlouvy,

s ohledem na Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, a zejména na článek 13 uvedeného protokolu,

s ohledem na návrh Komise předložený po konzultacích s Výborem pro služební řád [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Soudního dvora [3],

s ohledem na stanovisko Účetního dvora [4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Od doby přijetí původního služebního řádu a pracovního řádu v roce 1962 došlo ve společnosti k výraznému pokroku a změnám. Uvedený pokrok a změny by se měly odrazit v regulačním rámci pro evropskou veřejnou službu, který bude brát zřetel na měnící se požadavky orgánů a jejich zaměstnanců a zároveň respektovat správní kulturu Společenství a tradici založenou na zásadě služby občanům.

(2) Společenství by tedy mělo být vybaveno kvalitní evropskou veřejnou správou, která mu umožní plnit úkoly na nejvyšší možné úrovni v souladu se Smlouvami a přijímat výzvy, vnitřní i vnější, které před něj budou v budoucnu postaveny.

(3) V důsledku toho je nezbytné vytvořit rámec, který by Společenství umožňoval přijímání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců z hlediska výkonnosti a bezúhonnosti, vybraných na co nejširším zeměpisném základě ze státních příslušníků členských států, a poskytnout uvedeným pracovníkům podmínky, které zajistí nejlepší poskytování služeb.

(4) Širším záměrem by mělo být zajištění co nejefektivnější personální politiky v evropské veřejné službě, vyznačující se odbornou způsobilostí, nezávislostí, loajalitou, nestranností a stálostí, jakož i kulturní a jazykovou rozmanitostí.

(5) Je vhodné zabezpečit existenci jednotné evropské veřejné služby a používat společná pravidla pro všechny orgány a agentury vykonávající práci jménem Společenství. Existence jednotného služebního řádu by měla prospět posílení spolupráce mezi orgány a agenturami v oblasti personální politiky v zájmu hladkého fungování Společenství a účinného využívání lidských zdrojů.

(6) Agentury by měly být zahrnuty do oblasti působnosti pravidel personální politiky, aby bylo zaručeno harmonické používání pravidel a aby byla zejména zaručena mobilita pracovních sil.

(7) Je nezbytné dodržovat zásadu zákazu diskriminace zakotvenou ve Smlouvě o ES, a proto je nutné dále rozvíjet personální politiku zajišťující rovné příležitosti pro všechny bez ohledu na pohlaví, fyzickou výkonnost, věk, rasovou nebo etnickou příslušnost, sexuální orientaci a rodinný stav.

(8) Úředníkům žijícím v jiném než manželském svazku, uznaném členským státem jako stálé partnerství, kteří nemohou uzavírat zákonné manželství, by měly být přiznány stejné výhody jako manželským párům.

(9) Zřetelná zmínka by měla být učiněna o opatřeních sociální povahy a o pracovních podmínkách, které splňují vhodné normy bezpečnosti a ochrany zdraví; uvedená opatření mají za cíl pomoci zaměstnancům dosáhnout souladu mezi pracovním a osobním životem, podpořit rovnost příležitostí, jakož i ochránit bezpečnost a zdraví jednotlivce.

(10) Je jednoznačně nezbytné posílit zásadu rozvoje služebního postupu podle zásluh stanovením těsnější vazby mezi výkonem a odměňováním tím, že zaměstnanci budou prostřednictvím strukturálních změn v systému řízení služebního postupu více povzbuzováni k dobrým pracovním výkonům a zároveň bude zabezpečena rovnováha průměrných kvalifikačních profilů mezi novou a starou strukturou v souladu s plánem pracovních míst a rozpočtovou kázní.

(11) Modernizace systému řízení služebního postupu vyžaduje širší uznání odborné praxe úředníků a zásad celoživotního vzdělávání. Proto je žádoucí nahradit stávající systém kategorií zaměstnanců a provést platové přeřazení zaměstnanců do nových funkčních skupin "administrátorů" (AD) a "asistentů" (AST), a také usnadnit postup z nižší do vyšší funkční skupiny pomocí nového osvědčovacího postupu.

(12) Vyvstala potřeba vytvoření systému zaručujícího rovnováhu průměrných kvalifikačních profilů, který by jako celek spravedlivě a přiměřeně kompenzoval v prvé řadě nárůst celkového počtu platových tříd a za druhé snížení počtu stupňů v rámci každé třídy.

(13) Z důvodu zachování vícejazyčného charakteru orgánů by měl být při přijímání a při služebním postupu zaměstnanců kladen větší důraz na jazykovou vybavenost a schopnost pracovat ve třetím jazyce Společenství.

(14) Nestrannost je základní zásadou veřejné služby, která je uznána Listinou základních práv Evropské unie [5]. Proto je nezbytné vyjasnit závazky úředníků v situacích, kdy dojde nebo může dojít ke střetu zájmů, a to jak před opuštěním, tak po opuštění činné služby.

(15) Měl by být stanoven lepší právní rámec pro řešení otázek psychického nebo sexuálního obtěžování, a za tímto účelem by měly být formulovány jasné a vhodné definice.

(16) Jelikož právo na svobodu projevu je zakotveno v Listině základních práv, je vhodné upravit toto základní právo pro úředníky a stanovit přiměřené meze jeho výkonu. Zároveň je nezbytné stanovit jasná pravidla upravující zveřejňování záležitostí spojených s prací Společenství, kdykoli by jeho oprávněné zájmy mohly být ohroženy.

(17) Nový právní rámec a záruky by měly být stanoveny k zajištění právní ochrany úředníků, kteří oznámí určitým přesně vymezeným osobám nebo orgánům případnou protiprávní činnost nebo chování, které představuje závažné porušení povinností úředníků Společenství při výkonu služby.

(18) Je nutné důsledněji racionalizovat způsob zahájení a vedení disciplinárního řízení. Také členství v disciplinárních komisích by mělo být stabilnější a pravidla pro odvolání úředníků by se měla změnit.

(19) Postupy pro monitorování nepřítomnosti a předkládání lékařských potvrzení by měly být vyjasněny.

(20) Je nezbytné zavést nový právní rámec k zajištění jednotného postupu pro řešení případů odborné nezpůsobilosti, který dotčeným úředníkům zaručuje právo na obhajobu. V rámci tohoto nového právního rámce by měly být řešeny případy úředníků, kteří nejsou schopni v přiměřené časové lhůtě dosáhnout očekávané úrovně výkonu.

(21) Doporučuje se zavedení mechanismů pružné pracovní doby zahrnující zejména, a za určitých podmínek, právo na zkrácený pracovní úvazek, využití dohod o sdílení pracovního místa a poskytování prodlouženého pracovního volna z osobních důvodů. Podobně by měla být zavedena ustanovení o pracovním volnu z rodinných důvodů a konkrétněji o právu na pružnou mateřskou dovolenou, rodičovskou dovolenou, jakož i pracovní volno v případě vážného onemocnění rodinného příslušníka.

(22) Aby bylo zaručeno, že se kupní síla úředníků Společenství rozvíjí paralelně s kupní silou státních úředníků v ústředních státních správách členských států, je nezbytné zachovat zásadu mechanismu víceletých úprav platu, známou též jako "metoda", prodloužením používání této metody do 31. prosince 2012 s podmínkou přezkumu po čtyřech letech z hlediska souladu s rozpočtovou kázní.

(23) Výhody, které úředníkům přináší systém víceletých úprav mezd, by měly být vyváženy zavedením zvláštního odvodu odrážejícího náklady na sociální politiku, zlepšené pracovní podmínky a Evropské školy. Uvedený zvláštní odvod by se měl každoročně zvyšovat a měl by se vztahovat na všechny úředníky po stejnou dobu jako samotný systém.

(24) Protože se náklady na koeficienty používané při převodech částí platů do jiných členských států staly nepřiměřenými, měly by se převody s koeficientem omezit na nižší poměrnou část platu a na případy, kdy je převod nezbytný k tomu, aby úředník mohl hradit výdaje plynoucí z právních závazků k rodinným příslušníkům v jiných členských státech.

(25) Kritérium, na jehož základě zůstávají bývalí úředníci pojištěni v rámci společného systému nemocenského pojištění, se v praxi ukázalo jako nejasné, a mělo by tudíž být zjednodušeno.

(26) Systém vyplácení různých příspěvků by měl být racionalizován; některé příspěvky by měly být přezkoumány, jiné zrušeny, aby se zjednodušila a zprůhlednila správní pravidla. Náhrada cestovních výdajů a výdajů při služební cestě by se tak měla více přiblížit skutečným nákladům a administrativa by se měla zjednodušit. Také příspěvek na vzdělání by se měl v budoucnu více přizpůsobit skutečným výdajům.

(27) Reformován musí být i systém rodinných přídavků, aby se zlepšila situace rodin a aby se zejména řešily problémy rodičů s malými dětmi.

(28) Jelikož důchody jsou vyjádřeny jako poměrná část konečného platu, je potřebné zajistit, aby se v budoucnu platy a důchody přizpůsobovaly paralelně, při zachování pojistně matematického základu systému, jakož i příslušných příspěvkových podílů hrazených úředníkem a zaměstnavatelem, a zásady, že důchody jsou vypláceny z rozpočtu Společenství. Splnění uvedeného cíle vyžaduje vytvoření mechanismu pro zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé pojistně matematické rovnováhy systému.

(29) Demografické změny a měnící se věková struktura obyvatelstva představují pro penzijní systém Společenství stále větší zatížení a vyvolávají tlak na zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu a snižování základu pro výpočet práv na důchod, přičemž pro úředníky, kteří jsou již v činné službě se počítá s přechodnými opatřeními.

(30) Následkem prohlubující se integrace Evropské unie a skutečnosti, že důchodci si mohou v Evropské unii svobodně zvolit místo svého pobytu, se systém koeficientů pro důchody stal zbytečným. Tento systém také způsobil problémy spojené se sledováním místa pobytu důchodců, které by měly být překonány. Tento systém by tedy měl být zrušen, přičemž pro důchodce a úředníky, přijaté do služebního poměru před vstupem v platnost tohoto nařízení, by měla být přijata náležitá přechodná opatření.

(31) Podmínky tvořící základ platných ustanovení o invalidních a pozůstalostních důchodech se od doby, kdy byly poprvé přijaty, změnily a měly by tudíž být aktualizovány a zjednodušeny.

(32) Pravidla pro výplatu odchodného by měla být pozměněna s ohledem na pravidla Společenství o přenositelnosti práv na důchodové zabezpečení. Za tímto účelem by měla být opravena řada nesrovnalostí a zavedena větší pružnost.

(33) Pravidla o mechanismech pružného odchodu do důchodu by měla přihlížet k zájmům úředníků i orgánů a zvažovat rozpočtové dopady. Odpovídající opatření by měla být vázána na žádost úředníka a měla by být doprovázena vhodnými finančními podmínkami; využití této alternativy by mělo být oznámeno rozpočtovému orgánu. Toto ustanovení by mělo mít za cíl usnadnění personálního řízení, zejména v menších orgánech. Reálná volba předčasného odchodu do důchodu před dosažením příslušné věkové hranice je závislá na tom, zda trvá zdravotní pojištění a zda budou nadále vypláceny rodinné přídavky. Tato opatření by však měla být vyvážena zvýšením minimální věkové hranice na 55 let a zavedením možnosti pracovat i po dosažení platné věkové hranice pro odchod do důchodu.

(34) Pracovní podmínky související s celkovou úrovní mezd a důchodů pro úředníky a ostatní zaměstnance si udržuje takovou úroveň, že nezávislá a na kontinuitě založená evropská veřejná služba dokáže přitáhnout a udržet ty nejlepší uchazeče ze všech členských států.

(35) Ustanovení týkající se úředníků v oblasti vědeckých a technických služeb a úředníků, kteří vykonávají službu ve třetích zemích, by se měla přizpůsobit, upřesnit a uvést do souladu s obecnými ustanoveními.

(36) Je zapotřebí zavést novou kategorii zaměstnanců, kteří nejsou v trvalém pracovním poměru, jmenovitě kategorii smluvních zaměstnanců. Uvedení zaměstnanci, jejichž pracovní povinnosti jsou omezenější, budou zpravidla povinni pracovat pod dohledem úředníků nebo dočasných zaměstnanců. Budou zaměstnáváni mimo jiné jako případná náhrada za pomocné pracovníky a úředníky kategorie D v orgánech, úřadech a zastoupeních Komise, delegacích a agenturách, a také ve výkonných agenturách a dalších orgánech zřízených na základě zvláštního právního aktu. Práva a povinnosti uvedených smluvních zaměstnanců by měly být vymezeny obdobně jako práva a povinnosti dočasných zaměstnanců, zvláště pokud jde o sociální zabezpečení, příspěvky a pracovní podmínky.

(37) K postupnému zavádění nových pravidel a opatření by měla být stanovena přechodná opatření, přičemž práva nabytá zaměstnanci v rámci systému Společenství před vstupem v platnost těchto změn služebního řádu by měla být respektována a jejich oprávněná očekávání vzata v úvahu.

(38) Opatření týkající se zejména modernizace služebního postupu a finanční opatření byla přijata jako celek organizacemi zastupujícími zaměstnance po konzultaci v rámci poradního výboru zřízeného na základě rozhodnutí Rady ze dne 23. června 1981.

(39) Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, stanovený v nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [6], naposledy pozměněném nařízením (ES, Euratom) č. 2182/2003 [7] by proto měl být odpovídajícím způsobem pozměněn,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství se mění v souladu s přílohou I, pokud jde o služební řád úředníků, a v souladu s přílohou II, pokud jde o pracovní řád ostatních zaměstnanců.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. května 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. března 2004.

Za Radu

předseda

B. Cowen

[1] Úř. věst. C 291 E, 26.11.2002, s. 33.

[2] Úř. věst. C 62 E, 11.3.2004, s. 160.

[3] Stanovisko ze dne 18. února 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. C 75, 24.3.2004, s. 1.

[5] Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.

[6] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

[7] Úř. věst. L 327, 16.12.2003, s. 3.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ZMĚNY SLUŽEBNÍHO ŘÁDU ÚŘEDNÍKŮ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Služební řád úředníků Evropských společenství se mění takto:

1. články 1 a 1a se nahrazují tímto:

"Článek 1

Tento služební řád se vztahuje na úředníky Společenství."

"Článek 1a

1. Pro účely tohoto služebního řádu se "úředníkem Společenství"; rozumí jakákoli osoba, která byla jmenována za podmínek stanovených tímto služebním řádem na místo zaměstnance jednoho z orgánů Společenství na základě úřední listiny vydané orgánem uvedeného orgánu oprávněným ke jmenování.

2. Definice v odstavci 1 se vztahuje také na osoby jmenované subjekty Společenství, na které se vztahuje tento služební řád na základě aktů Společenství o jejich zřízení (dále jen "agentury";). Veškeré odkazy na "orgány"; v tomto služebním řádu se vztahují na agentury, není-li v tomto služebním řádu stanoveno jinak.";

2. vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 1b

Není-li v tomto služebním řádu stanoveno jinak,

a) Evropský hospodářský a sociální výbor;

b) Výbor regionů;

c) evropský veřejný ochránce práv a

d) evropský inspektor ochrany údajů

se považují pro účely tohoto služebního řádu za orgány Společenství:"

"Článek 1c

Každý odkaz v tomto služebním řádu na osobu mužského pohlaví je považován také za odkaz na osobu ženského pohlaví a naopak, nevyplývá-li z kontextu jasně něco jiného.";

3. dosavadní článek 1a se označuje jako článek 1d a mění se takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Při používání tohoto služebního řádu se zakazuje jakákoli diskriminace na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických znaků, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Pro účely tohoto služební řádu se jiný než manželský svazek považuje za manželství za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. c) přílohy VII.";

b) v odstavci 2 se za slova

"ženami v pracovním životě"

vkládá nová vedlejší věta, která zní:

"které musí být, jakožto rozhodující činitel, zohledněny při provádění všech hledisek tohoto služebního řádu,";

c) doplňují se nové odstavce, které znějí:

"4. Pro účely odstavce 1 je osobou zdravotně postiženou osoba trpící fyzickou nebo duševní poruchou, která je, nebo se předpokládá, že je, trvalého charakteru. Porucha se stanoví podle postupu stanoveného v článku 33.

Zdravotně postižená osoba splňuje podmínky stanovené v čl. 28 písm. e), pokud dokáže s výhradou přiměřeného přizpůsobení plnit základní služební funkce.

"Přiměřeným přizpůsobením"; ve vztahu k základním služebním funkcím se rozumí vhodná opatření, která, jsou-li třeba, umožňují zdravotně postižené osobě přístup k zaměstnání, účast nebo postup v zaměstnání, případně účast na dalším vzdělávání, pokud uvedená opatření nepředstavují nepřiměřené zatížení pro zaměstnavatele.

5. Pokud osoby podléhající tomuto služebnímu řádu, které se domnívají, že byly poškozeny, protože v jejich případě nebyla uplatněna výše stanovená zásada rovného zacházení, uvedou skutečnosti, z nichž lze dovodit, že došlo k přímé či nepřímé diskriminaci, je povinností orgánu prokázat, že k žádnému porušení zásady rovného zacházení nedošlo. Toto ustanovení se nepoužívá v disciplinárních řízeních.

6. Při zachování zásady zákazu diskriminace a zásady proporcionality musí být každé omezení těchto zásad odůvodněno objektivními a přijatelnými důvody a zaměřeno na dosažení oprávněných cílů obecného zájmu v rámci personální politiky. Uvedenými cíli lze ospravedlnit zvláště zavedení povinné věkové hranice pro odchod do důchodu a minimální věkové hranice pro čerpání důchodu.";

4) vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 1e

1. Úředníci v činné službě mají přístup k opatřením sociální povahy přijímaným orgány a ke službám poskytovaným úřady sociální péče uvedenými v článku 9. Bývalí úředníci mohou mít přístup k omezeným zvláštním opatřením sociální povahy.

2. Úředníkům v činné službě jsou poskytnuty pracovní podmínky vyhovující příslušným normám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, které jsou přinejmenším rovnocenné minimálním požadavkům použitelným v rámci opatření, která jsou podle Smluv v těchto oblastech přijímána.

3. Opatření sociální povahy přijatá v souladu s tímto článkem jsou prováděna každým orgánem v těsné spolupráci s výborem zaměstnanců na základě víceletých navrhovaných akcí. Tyto navrhované akce jsou každoročně předkládány rozpočtovému orgánu v rámci rozpočtového řízení.";

5) článek 2 se mění takto:

(a) dosavadní první pododstavec se označuje jako odstavec 1;

(b) druhý a třetí pododstavec se zrušují;

(c) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"2. Avšak orgán nebo několik orgánů může svěřit kterémukoli z nich nebo interinstitucionálnímu subjektu výkon některých nebo všech pravomocí svěřených orgánu oprávněnému ke jmenování s výjimkou rozhodnutí v oblasti jmenování úředníků, povýšení nebo převedení úředníků.";

6. v článku 4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

"Není-li možné obsadit volné pracovní místo převedením, jmenováním do funkce v souladu s článkem 45a nebo povýšením, uvědomí se o něm zaměstnanci ostatních orgánů nebo se vypíše vnitřní výběrové řízení.";

7. články 5, 6 a 7 se nahrazují tímto:

"Článek 5

1. Pracovní místa, na která se vztahuje tento služební řád, se řadí podle povahy a významu odpovídajících služebních povinností do funkční skupiny administrátorů (dále jen "AD") a do funkční skupiny asistentů (dále jen "AST").

2. Funkční skupina AD zahrnuje dvanáct platových tříd odpovídajícíchvedoucím, poradním, jazykovědným a vědeckým funkcím. Funkční skupina AST zahrnuje jedenáct platových tříd odpovídajícím výkonným, technickým a administrativním funkcím.

3. Pro jmenování je nutno splnit přinejmenším tyto požadavky:

a) ve funkční skupině AST:

i) vzdělání na úrovni postsekundárního vzdělání, osvědčené diplomem, nebo

ii) vzdělání na úrovni středoškolského vzdělání, osvědčené diplomem, umožňující přístup k postsekundárnímu vzdělání, a odpovídající odborná praxe v délce nejméně tří let nebo

iii) pokud je odůvodněna služebním zájmem, odborná příprava nebo odborná praxe na odpovídající úrovni.

b) ve funkční skupině AD pro platové třídy 5 a 6:

i) vzdělání na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání v délce alespoň tří let, osvědčené diplomem, nebo

ii) pokud je odůvodněna služebním zájmem, odborná příprava na odpovídající úrovni.

c) ve funkční skupině AD pro platové třídy 7 až 16:

i) vzdělání na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání, osvědčené diplomem, je-li obvyklá délka vysokoškolského vzdělání nejméně čtyři roky, nebo

ii) vzdělání na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání, osvědčené diplomem, a odpovídající odborná praxe v délce nejméně jednoho roku, je-li obvyklá délka vysokoškolského vzdělání nejméně tři roky, nebo

iii) pokud je odůvodněna služebním zájmem, odborná příprava nebo odborná praxe na odpovídající úrovni.

4. V příloze I bodu A je tabulka uvádějící druhy pracovních míst. Každý orgán vymezí na základě této tabulky po projednání s Výborem pro služební řád povinnosti a pravomoci spojené s každým druhem pracovního místa.

5. Na všechny úředníky náležející do stejné funkční skupiny se vztahují stejné podmínky přijímání a služebního postupu.

Článek 6

1. Seznam pracovních míst přiložený k rozpočtu každého orgánu udává počet pracovních míst v každé platové třídě a funkční skupině.

2. Aby bylo zajištěno, že průměrný služební postup ve struktuře před 1. květnem 2004 (dále jen "stará struktura pracovních míst") odpovídá průměrnému služebnímu postupu po 1. květnu 2004 (dále jen "nová struktura pracovních míst"), a aniž je dotčena zásada povýšení podle zásluh stanovená v článku 45 služebního řádu, tento seznam zaručuje, že pro každý orgán odpovídá k 1. lednu každého roku počet volných pracovních míst v každé platové třídě počtu úředníků v činné službě, kteří se k 1. lednu předchozího roku nacházeli v nižší platové třídě, přičemž posledně jmenovaný počet se vynásobí sazbami stanovenými pro tuto platovou třídu v příloze I bodu B. Tyto sazby budou uplatňovány počínaje dnem 1. května 2004 na základě pětiletého průměru.

3. Na základě metody vymezené v odstavci 5 předkládá Komise každoročně rozpočtovému orgánu zprávu o vývoji průměrných služebních postupů v obou funkčních skupinách na každý orgán, v níž je uvedeno, zda byla respektována zásada rovnováhy, a pokud nebyla, do jaké míry byla porušena. Pokud respektována nebyla, je rozpočtový orgán oprávněn přijmout k nápravě ochranná opatření, která zajistí opětovné nastolení rovnováhy.

4. Aby bylo zajištěno zachování souladu systému se seznamem pracovních míst, se zásadou rovnováhy mezi starou a novou strukturou pracovních míst a s rozpočtovou kázní, budou sazby stanovené v příloze I bodu B přezkoumány na konci pětiletého období počínajícího dnem 1. května 2004 na základě zprávy Komise Radě a na základě návrhu Komise.

Rada rozhodne v souladu s článkem 283 Smlouvy o ES.

5. Rovnováha mezi průměrným služebním postupem před 1. květnem 2004 a průměrným postupem úředníků přijatých do služebního poměru po tomto dni se posuzuje jako výsledek srovnání počtu povýšení a délky služby během stanoveného referenčního období za předpokladu, že počet zaměstnanců zůstává nezměněn."

"Článek 7

1. Orgán oprávněný ke jmenování přidělí prostřednictvím jmenování nebo přeložení, pouze v zájmu služby a bez ohledu na státní příslušnost, každého úředníka na pracovní místo v jeho funkční skupině, která odpovídá jeho platové třídě.

Úředník může požádat o přeložení v rámci svého orgánu.

2. Úředník může být vyzván, aby dočasně nastoupil na pracovní místo v platové třídě v rámci jeho funkční skupiny, která je vyšší než jeho vlastní platová třída. Od počátku čtvrtého měsíce tohoto přechodného pracovního umístění obdrží vyrovnávací příspěvek rovnající se rozdílu mezi odměnou připadající pro jeho platovou třídu a platový stupeň a odměnou, která by mu náležela v platovém stupni, do kterého by byl zařazen, kdyby byl jmenován do platové třídy odpovídající jeho přechodnému pracovnímu umístění.

Trvání přechodného pracovního umístění nepřesáhne jeden rok, ledaže toto umístění slouží, přímo nebo nepřímo, k nahrazení úředníka, který je ve služebním zájmu přeřazen na jiné místo, povolán k výkonu vojenské služby nebo dlouhodobě nepřítomen z důvodu nemoci.";

8. článek 9 se mění takto:

a) v odst. 1 písm. a) se za třetí odrážku vkládá nová odrážka, která zní:

"— jeden nebo více smíšených poradních výborů pro otázky odborné nezpůsobilosti, podle počtu úředníků v místech zaměstnání,";

b) v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"Zaměstnanci orgánu budou seznámeni se seznamem členů těchto subjektů.";

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:

"5. Stanovisko zpravodajského výboru se vyžaduje:

a) k přijetí opatření po skončení zkušební doby a

b) k výběru zaměstnanců, kterých se týká snížení počtu zaměstnanců.

Orgán oprávněný ke jmenování může dát výboru pokyn, aby zajistil pravidelné a jednotné zprávy o zaměstnancích v rámci orgánu.";

d) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"6. Stanovisko smíšeného poradního výboru se vyžaduje k použití článku 51.";

9. článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

Zřizuje se Výbor pro služební řád, který se skládá ze zástupců orgánů Společenství a stejného počtu zástupců jejich výborů zaměstnanců. Postup při jmenování členů Výboru pro služební řád se řídí vzájemnou dohodou mezi orgány. Agentury budou zastoupeny společně v souladu s pravidly, která budou stanovena dohodou mezi agenturami a Komisí.

Komise musí každý návrh na přezkoumání služebního řádu projednat s výborem; ten sdělí své stanovisko ve lhůtě stanovené Komisí. Vedle funkcí svěřených výboru tímto služebním řádem může výbor předkládat návrhy na přezkoumání služebního řádu. Výbor se schází na žádost předsedy, orgánu nebo výboru zaměstnanců orgánu.

Zápis z jednání předá výbor příslušným orgánům.";

10. v hlavě I se doplňují nové články, které znějí::

"Článek 10b

Odbory a zaměstnanecké organizace zmíněné v článku 24b jednají v obecném zájmu zaměstnanců, aniž jsou dotčeny statutární pravomoci výborů zaměstnanců.

Návrhy Komise uvedené v článku 10 mohou být projednány reprezentativními odborovými a zaměstnaneckými organizacemi.

Článek 10c

Každý orgán může uzavírat dohody týkající se jeho zaměstnanců s reprezentativními odborovými nebo zaměstnaneckými organizacemi. Uvedené dohody nevyžadují změnu služebního řádu nebo jiné rozpočtové závazky, ani neovlivňují činnost dotčeného orgánu. Reprezentativní odborové a zaměstnanecké organizace, které uvedené dohody podepsaly, působí v každém orgánu při zachování statutárních pravomocí výboru zaměstnanců.";

11. v čl. 11 prvním pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

"Vykonává služební povinnosti, které mu byly uloženy, objektivně, nestranně a v souladu se zásadou loajality ke Společenstvím.";

12. za článek 11 se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 11a

1. Není-li dále stanoveno jinak, úředník se při plnění svých služebních povinností nesmí zabývat záležitostí, na které má, přímo nebo nepřímo, osobní, zvláště rodinný nebo finanční zájem, jenž by mohl ohrozit jeho nezávislost.

2. Každý úředník, který by se měl v rámci plnění svých služebních povinností zabývat záležitostí ve smyslu odstavce 1, musí neprodleně uvědomit orgán oprávněný ke jmenování. Orgán oprávněný ke jmenování přijme vhodná opatření, především může úředníka zbavit úkolů souvisejících s touto záležitostí.

3. Úředník si nesmí ponechat ani přijmout, přímo či nepřímo, v podnicích, které podléhají kontrole jeho orgánu nebo které udržují s uvedeným orgánem vztahy, žádný podíl, který by vzhledem ke svému druhu nebo velikosti mohl ohrozit nezávislost úředníka při plnění jeho služebních povinností.";

13. článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

Úředník se zdrží veškerého jednání nebo chování, které by mohlo nepříznivě ovlivnit jeho postavení.";

14. vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 12a

1. Úředník se zdrží veškerých projevů psychického nebo sexuálního obtěžování.

2. Úředník, který se stal obětí psychického nebo sexuálního obtěžování, nesmí utrpět žádnou újmu ze strany orgánu. Úředník, který předložil důkazy o psychickém nebo sexuálním obtěžování, nesmí utrpět žádnou újmu ze strany orgánu, pokud jednal v dobré víře.

3. "Psychickým obtěžováním"; se rozumí každé nepřístojné chování, které trvá po delší dobu, je opakované nebo systematické a zahrnuje mluvené nebo psané projevy, úmyslná jednání nebo gesta učiněná úmyslně, které mohou těžce poškodit osobnost, důstojnost nebo fyzickou či psychickou integritu člověka.

4. "Sexuálním obtěžováním"; se rozumí chování sexuální povahy, které osoba, jíž je určeno, považuje za nežádoucí a jehož účelem nebo následkem je uvedené osobě ublížit nebo vytvořit atmosféru zastrašování a prostředí, které je vůči uvedené osobě nepřátelské, útočné nebo rušivé. Sexuální obtěžování se považuje za diskriminaci založenou na pohlaví.

Článek 12b

1. S výhradou článku 15 musí úředník, který si přeje zabývat se mimopracovními činnostmi, výdělečnými či nevýdělečnými, nebo vykonávat jakoukoli funkci mimo rámec Společenství, nejprve získat souhlas orgánu oprávněného ke jmenování. Souhlas je odmítnut pouze tehdy, je-li uvedená činnost nebo funkce takové povahy, že brání plnění služebních povinností úředníka, nebo je-li v rozporu se zájmy orgánu.

2. Úředník uvědomí orgán oprávněný ke jmenování o všech změnách v povolené mimopracovní činnosti nebo úkolu, které se vyskytnou poté, co úředník podle odstavce 1 požádal o souhlas orgánu oprávněného ke jmenování. Souhlas je odebrán, pokud činnost nebo úkol nadále nesplňuje podmínky uvedené v poslední větě odstavce 1.";

15. v článku 13 druhé větě, se slova "na svém místě setrvá, bude přemístěn na jiné místo nebo bude vyzván k odstoupení" nahrazují slovy "na svém místě setrvá nebo bude přemístěn na jiné místo";

16. článek 14 se zrušuje;

17. článek 15 se nahrazuje tímto:

"Článek 15

1. Úředník, který se uchází o veřejnou funkci, musí uvědomit orgán oprávněný ke jmenování. Orgán oprávněný ke jmenování rozhodne, s ohledem na služební zájmy, zda dotčený úředník:

a) má zažádat o pracovní volno z osobních důvodů nebo

b) má dostat dovolenou za kalendářní rok nebo

c) může získat povolení k výkonu služebních povinností na zkrácený úvazek nebo

d) může nadále plnit své služební povinnosti jako dosud.

2. Úředník, který je zvolen nebo jmenován do veřejné funkce, neprodleně informuje orgán oprávněný ke jmenování. Orgán oprávněný ke jmenování přijme, s ohledem na služební zájmy, význam funkce, povinnosti z funkce vyplývající, odměnu za výkon funkce a úhradu výdajů vzniklých při plnění uvedených povinností, jedno z rozhodnutí uvedených v odstavci 1. Je-li úředník povinen zažádat o pracovní volno z osobních důvodů nebo získá-li povolení k výkonu služebních povinností na zkrácený úvazek, odpovídá délka uvedeného pracovního volna nebo práce na zkrácený úvazek délce úředníkova funkčního období.";

18. článek 16 se nahrazuje tímto:

"Článek 16

Po odchodu z činné služby je úředník nadále povinen chovat se čestně a uvážlivě, pokud jde o přijímání některých funkcí nebo výhod.

Úředníci, kteří hodlají do dvou let po opuštění služby vykonávat pracovní činnost, výdělečnou či nikoli, jsou povinni informovat svůj služební orgán. Pokud uvedená činnost souvisí s prací, kterou úředník vykonával v průběhu posledních tří let služby, a pokud by uvedená činnost mohla vést ke konfliktu s oprávněnými zájmy orgánu, může orgán oprávněný ke jmenování, s ohledem na služební zájmy, úředníkovi takovou činnost zakázat nebo vydat souhlas za určitých podmínek, které považuje za přiměřené. Po projednání se smíšeným výborem orgán oznámí své rozhodnutí do 30 pracovních dnů po obdržení informace. Nebylo-li do konce uvedené lhůty učiněno žádné oznámení, považuje se tento postup za nepřímý souhlas.";

19. článek 17 se nahrazuje tímto:

"Článek 17

1. Úředník se zdrží nepovoleného poskytování informací, které získal při plnění služebních povinností, ledaže tyto informace již byly zveřejněny nebo veřejnosti zpřístupněny.

2. Úředník je nadále vázán touto povinností i po odchodu z činné služby.";

20. vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 17a

1. Úředník má právo na svobodu projevu, s náležitým zřetelem na zásady loajality a nestrannosti.

2. Aniž jsou dotčeny články 12 a 17, uvědomí úředník, který hodlá zveřejnit nebo poskytnout ke zveřejnění, samostatně nebo spolu s jinými, jakoukoli záležitost týkající se práce Společenství, předem orgán oprávněný ke jmenování.

Je-li orgán oprávněný ke jmenování schopen prokázat, že záležitost může vážně poškodit oprávněné zájmy Společenství, informuje úředníka písemně o svém rozhodnutí do 30 pracovních dnů po obdržení informace. Není-li žádné uvedené rozhodnutí ve stanovené lhůtě oznámeno, má se zato, že orgán oprávněný ke jmenování neměl žádné námitky.";

21. článek 18 se nahrazuje tímto:

"Článek 18

1. Veškerá práva k psaným dílům nebo jiným pracím vytvořeným úředníkem při plnění služebních povinností, jsou vlastnictvím Společenství, s jehož činnostmi tato práce souvisí. Společenství mohou požadovat, aby na ně byla autorská práva převedena.

2. Jakýkoli vynález učiněný úředníkem při výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho služebních povinností je nesporným vlastnictvím Společenství. Orgán může na své vlastní náklady a jménem Společenství přihlásit vynálezy k patentování a obdržet patenty ve všech zemích. Jakýkoli vynález týkající se činnosti Společenství učiněný úředníkem v průběhu roku následujícího po skončení služebního poměru, pokud není prokázáno jinak, se považuje za učiněný při výkonu služebních povinností nebo v souvislosti s nimi. Pokud jsou vynálezy předmětem patentu, uvede se jméno vynálezce nebo vynálezců.

3. Orgán může případně úředníkovi, který je původcem patentovaného vynálezu, přiznat odměnu, jejíž výši orgán stanoví.";

22. v článku 20 se doplňuje nová věta, která zní:

"Úředník sdělí orgánu oprávněnému ke jmenování svou adresu a neprodleně jej informuje o každé změně své adresy.";

23. čl. 21 třetí pododstavec se zrušuje;

24. vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 21a

1. Úředník, který obdrží pokyny, které považuje za nesprávné nebo o kterých se domnívá, že by mohly vést k závažným obtížím, neprodleně uvědomí svého přímého nadřízeného, jenž na uvedenou informaci, byla-li předložena písemně, písemně odpoví. Potvrdí-li přímý nadřízený platnost pokynů, a domnívá-li se úředník, že uvedené potvrzení nepředstavuje náležitou odpověď na příčiny jeho obav, obrátí se, s výhradou odstavce 2, s písemným dotazem na nejbližšího vyššího nadřízeného podle služební hierarchie. Potvrdí-li tento písemně uvedené pokyny, úředník je provede, pokud nejsou zjevně protiprávní nebo v rozporu s odpovídajícími bezpečnostními normami.

2. Domnívá-li se přímý nadřízený, že pokyny musí být neprodleně provedeny, úředník je provede, pokud nejsou zjevně protiprávní nebo v rozporu s odpovídajícími bezpečnostními normami. Na žádost úředníka je přímý nadřízený povinen vydat uvedené pokyny písemně.";

25. vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 22a

1. Každý úředník, který se při plnění nebo v souvislosti s plněním služebních povinností setká se skutečnostmi vyvolávajícími domněnku existence případné protiprávní činnosti poškozující zájmy Společenství, včetně podvodu nebo korupce, nebo chování souvisejícím s plněním služebních povinností, které může představovat závažné porušení služebních povinností úředníků Společenství, neprodleně informuje svého přímého nadřízeného nebo generálního ředitele, nebo považuje-li to za důležité, generálního tajemníka nebo osoby v obdobném postavení nebo přímo Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).

Informace uvedené v prvním pododstavci se předkládají písemně.

Tento odstavec se vztahuje také na případ závažného porušení obdobné povinnosti členem orgánu nebo jinou osobou, která je ve služebním poměru u orgánu nebo pro uvedený orgán vykonává práci.

2. Každý úředník, který obdrží informace uvedené v odstavci 1, předá neprodleně OLAFu veškerý důkazní materiál, který má k dispozici, kterým lze doložit porušování předpisů zmíněné v odstavci 1.

3. Úředník nesmí utrpět žádnou újmu ze strany orgánu v důsledku poskytnutí informací uvedených v odstavcích 1 a 2, za předpokladu, že jednal přiměřeně a v dobré víře.

4. Odstavce 1 až 3 se nevztahují na dokumenty, listiny, zprávy, poznámky nebo informace v jakékoli formě, které jsou v průběhu dosud nerozhodnutého nebo ukončeného soudního řízení pro účely tohoto řízení uchovávány, vytvářeny nebo poskytovány úředníkovi.

Článek 22b

1. Úředník, který dále poskytne informace podle článku 22a předsedovi Komise, předsedovi Účetního dvora, předsedovi Rady, předsedovi Evropského parlamentu nebo evropskému veřejnému ochránci práv, nesmí utrpět žádnou újmu ze strany služebního orgánu, pokud jsou splněny obě následující podmínky:

a) úředník čestně a v dobré víře považuje poskytnuté informace a případná obvinění v nich obsažená za pravdivá a

b) úředník již dříve poskytl stejné informace OLAFu nebo svému služebnímu orgánu, a umožnil OLAFu nebo uvedenému orgánu, aby s ohledem na složitost případu stanovil lhůtu k přijetí vhodných opatření. Úředník bude do 60 dnů o uvedené lhůtě řádně informován.

2. Lhůta podle odstavce 1 se neuplatní, může-li úředník prokázat, že s ohledem na všechny okolnosti případu není tato lhůta přiměřená.

3. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na dokumenty, listiny, zprávy, poznámky nebo informace v jakékoli formě, které jsou v průběhu dosud nerozhodnutého nebo ukončeného soudního řízení pro účely tohoto řízení uchovávány, vytvářeny nebo poskytovány úředníkovi.";

26. v článku 23 se slova "v platových třídách A 1 až A 4" nahrazují slovy "v platových třídách AD 12 až AD 16";

27. články 24 a 24a se mění takto:

a) v dosavadním článku 24 se třetí a čtvrtý pododstavec označují jako nový článek 24a;

b) netýká se českého znění;

28. dosavadní článek 24a se označuje jako článek 24b;

29. článek 25 se mění takto:

a) první pododstavec se nahrazuje tímto:

"Úředníci mohou předkládat žádosti k otázkám, na něž se vztahuje tento služební řád, orgánu jejich orgánu oprávněnému ke jmenování.";

b) třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

"Zvláštní rozhodnutí týkající se jmenování, ustanovení, služebního povýšení, převedení, určení postavení a skončení služebního poměru úředníka se zveřejňují v orgánu, k němuž úředník služebně přísluší. Oznámení je po přiměřenou dobu k dispozici všem zaměstnancům.";

30. článek 26 se mění takto:

a) ve třetím pododstavci se za slova "doporučeného dopisu" vkládají slova: "zaslaného na poslední adresu, kterou úředník sdělil.";

b) čtvrtý pododstavec se nahrazuje těmito pododstavci:

"Osobní spis úředníka neobsahuje žádný odkaz na jeho politické, odborové, filozofické nebo náboženské aktivity a postoje, nebo na jeho rasový či etnický původ nebo sexuální orientaci.

Předchozí pododstavec však nezakazuje, aby do složky byly vkládány správní akty a dokumenty, které úředník zná a které jsou pro uplatňování tohoto služebního řádu nezbytné.";

c) v dosavadním šestém pododstavci se za slova "jeho spis obsahuje" doplňují slova "a pořizovat z nich kopie";

d) v dosavadním sedmém pododstavci první větě, se za slovo "administrativy" doplňují slova "nebo pomocí zabezpečeného elektronického nosiče dat";

e) netýká se českého znění;

31. v hlavě II se doplňuje tento článek:

"Článek 26a

Úředníci mají právo se seznámit v souladu s úpravou stanovenou orgány se svými zdravotními záznamy.";

32. v článku 27 se zrušuje druhý pododstavec;

33. článek 29 se nahrazuje tímto:

"Článek 29

1. Orgán oprávněný ke jmenování před obsazením volného místa nejprve zváží

a) možnost obsazení pracovního místa v rámci orgánu

i) převedením nebo

ii) jmenováním v souladu s článkem 45a nebo

iii) povýšením;

b) případné žádosti o převedení, které v ostatních orgánech podali úředníci stejné platové třídy nebo možnost vypsání vnitřního výběrového řízení v příslušném orgánu, jehož se mohou zúčastnit pouze úředníci a dočasní zaměstnanci v souladu s definicí uvedenou v článku 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství,

a poté se řídí postupy pro výběrové řízení, které je založeno na kvalifikačních předpokladech nebo zkouškách, nebo na kvalifikačních předpokladech i zkouškách zároveň. Postup při výběrovém řízení stanoví příloha III.

Tento postup se může rovněž dodržet i za účelem vytvoření rezervy pro budoucí přijímání pracovníků.

2. Jiný postup, než je výběrové řízení, může orgán oprávněný ke jmenování zvolit pouze v případě přijímání vyšších vedoucích pracovníků (generálních ředitelů nebo odpovídajících funkcí v platové třídě AD 16 nebo AD 15 a ředitelů nebo odpovídajících funkcí v platové třídě AD 15 nebo AD 14) a ve výjimečných případech také pro přijímání na pracovní místa, která vyžadují zvláštní kvalifikaci.

3. Orgány mohou uspořádat vnitřní výběrová řízení na základě kvalifikačních předpokladů a zkoušek pro každou funkční skupinu v dotčeném orgánu na úrovni platové třídy AST 6 nebo vyšší a na úrovni platové třídy AD 9 nebo vyšší.

Tato výběrová řízení budou otevřena pouze dočasným zaměstnancům uvedeného orgánu, kteří jsou zaměstnáváni v souladu s čl. 2 písm. c) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Orgány požadují pro účast v těchto výběrových řízeních jako minimální kvalifikaci nejméně deset let služby v dočasném služebním poměru získaném na základě výběrového řízení uskutečněného podle stejných pravidel jako pro výběr úředníků v souladu s čl. 12 odst. 4 pracovního řádu ostatních zaměstnanců. Odchylně od odst. 1 písm. a) tohoto článku posoudí orgán oprávněný ke jmenování, který je součástí příslušného orgánu, jenž dočasného zaměstnance zaměstnával, předtím, než obsadí volné pracovní místo v tomto orgánu, možnost převedení úředníků v rámci orgánu zároveň s možností nabídnout zaměstnání úspěšným kandidátům z těchto vnitřních výběrových řízení.

4. Jednou za pět let provádí Evropský parlament v souladu s podmínkami odst. 3 druhého pododstavce vnitřní výběrové řízení na základě kvalifikačních předpokladů a zkoušek pro každou funkční skupinu nacházející se na úrovni platové třídy AST 6 nebo vyšší a na úrovni platové třídy AD 9 nebo vyšší.";

34. článek 31 se nahrazuje tímto:

"Článek 31

1. Vybraní kandidáti jsou jmenováni do platové třídy funkční skupiny stanovené v oznámení o výběrovém řízení, jehož se zúčastnili.

2. Aniž je dotčen čl. 29 odst. 2, jsou úředníci přijímáni pouze do platových tříd AST 1 až AST 4 nebo AD 5 až AD 8. Platovou třídu na oznámení o výběrovém řízení určuje orgán podle těchto kritérií:

a) cíl přijímání úředníků, kteří splňují nejvyšší nároky podle článku 27;

b) kvalita požadované odborné praxe.

Aby se zohlednily zvláštní požadavky orgánů, mohou být při přijímání úředníků brány v úvahu také podmínky trhu práce převládající ve Společenství.

3. Bude-li třeba, může orgán bez ohledu na odstavec 2 schválit uspořádání výběrového řízení v platové třídě AD 9, AD 10, AD 11 nebo výjimečně v platové třídě AD 12. Celkový počet kandidátů jmenovaných na volná pracovní místa v těchto platových třídách nepřekročí 20 % celkového počtu všech jmenování do funkční skupiny AD uskutečněných v jednom roce v souladu s čl. 30 druhým pododstavcem.";

35. v článku 32 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"Orgán oprávněný ke jmenování může s přihlédnutím k odborným zkušenostem dotyčné osoby uznat dodatečnou délku služby až do 24 měsíců. Použitelnost tohoto článku je dána přijetím obecných prováděcích ustanovení.";

36. v čl. 34 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"Úředníci procházejí devítiměsíční zkušební dobou předtím, než mohou být jmenováni.";

37. v článku 35 se doplňuje nové písmeno f), které zní:

"f) rodičovská dovolená nebo pracovní volno z rodinných důvodů.";

38. článek 37 se mění takto:

a) v prvním pododstavci se druhá odrážka písmena a) nahrazuje tímto:

"— dočasně pomáhal osobě zastávající funkci stanovenou ve Smlouvách nebo zvolenému předsedovi jednoho z orgánů nebo institucí Společenství nebo jedné z politických skupin v Evropském parlamentu nebo ve Výboru regionů nebo skupině v rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru.";

b) za poslední pododstavec se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Každý úředník v činné službě, popřípadě v době pracovního volna z rodinných důvodů, může podat žádost o dočasné přidělení ve služebním zájmu, nebo mu dočasné přidělení ve služebním zájmu může být nabídnuto. Jakmile je úředník přidělen, jeho pracovní volno z osobních důvodů je ukončeno.";

39. článek 39 se mění takto:

a) v písm. d) druhém pododstavci se slova "invalidní nebo pozůstalostní důchod" nahrazují slovy "příspěvek v invaliditě nebo pozůstalostní důchod";

b) dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f) a slova "kategorii nebo službě" se nahrazují slovy "funkční skupině";

c) vkládá se nové písmeno, které zní:

"e) po dobu trvání dočasného přidělení se úředníkovi zachovává nárok na postup do vyššího platového stupně;";

40. článek 40 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

"2. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 15, nepřesáhne délka uvedeného pracovního volna jeden rok. Pracovní volno může být prodlouženo o další období.

Délka každého prodloužení nesmí být delší než jeden rok. Celková délka pracovního volna z osobních důvodů nesmí překročit 15 let za celé období služby úředníka.

Pokud však úředník o uvedené pracovní volno požádá za účelem:

i) výchovy dítěte, které se ve smyslu čl. 2 odst. 2 přílohy VII považuje za vyživovanou osobu a které trpí závažným duševním nebo tělesným postižením uznaným pověřeným lékařem orgánu, které vyžaduje stálou péči nebo dohled nebo

ii) následování manžela / manželky, který / která je také úředníkem nebo jiným zaměstnancem Společenství a je během své služby nucen / nucena přesunout bydliště do takové vzdálenosti od místa zaměstnání žádajícího úředníka, že založení společné domácnosti v uvedeném místě by žádajícímu úředníkovi bránilo ve výkonu jeho služby,

může být pracovní volno neomezeně prodlužováno, pokud jsou v době každého prodloužení nadále plněny podmínky, za kterých bylo volno poskytnuto.";

b) v odst. 3 druhém pododstavci se první věta nahrazuje tímto:

"Úředník, který nevykonává výdělečnou činnost, může nejpozději do jednoho měsíce následujícího po měsíci, ve kterém započalo jeho pracovní volno z osobních důvodů, požádat o prodloužení pojištění podle uvedených článků, bude-li v prvním roce pracovního volna z osobních důvodů hradit polovinu a po zbytek uvedeného volna plnou výši nákladů na příspěvky nezbytné ke krytí rizik uvedených v čl. 72 odst. 1 a čl. 73 odst. 1. Pojistné krytí v souladu s článkem 73 je k dispozici pouze v případě, že bylo získáno krytí v souladu s článkem 72. Výše příspěvků se vypočítá z výše posledního základního platu úředníka.";

c) v odst. 4 písm. d) se slova "kategorii nebo službě" v obou případech nahrazují slovy "funkční skupině" a za slova "znovu dosazen na pracovní místo" se vkládají slova "nebo dočasně přidělen.";

41. v článku 41 se odstavec 3 mění takto:

a) v druhém pododstavci se slova "kategorii nebo službě v rámci odpovídajícím jeho platové třídě" nahrazují slovy: "funkční skupině";

b) šestý, sedmý, osmý a devátý pododstavec se nahrazují těmito pododstavci:

"Na příspěvek se nepoužije žádný koeficient.

Na příspěvek a poslední celkovou odměnu podle čtvrtého pododstavce tohoto článku, se použije koeficient uvedený v čl. 3 odst. 5 prvním pododstavci přílohy XI se sazbou stanovenou pro členský stát, v němž příjemce prokáže, že má své bydliště, pokud byl uvedený členský stát posledním příjemcovým místem zaměstnání. V uvedených případech, není-li měnou členského státu euro, se výše příspěvku vypočítá podle směnných kurzů podle článku 63 tohoto služebního řádu.";

42. v hlavě III kapitole 2 se doplňuje nový oddíl a nové články, které znějí:

"Oddíl 6

Rodičovská dovolená nebo pracovní volno z rodinných důvodů

Článek 42a

Úředník má nárok na rodičovskou dovolenou na každé dítě v délce až šesti měsíců bez nároku na základní plat, kterou čerpá v průběhu prvních dvanácti let po narození nebo adopci dítěte. Rodičům samoživitelům může být přiznána dvojnásobná délka dovolené na základě obecných prováděcích ustanovení přijatých orgány. Minimální délka dovolené nesmí být kratší než jeden měsíc.

Během rodičovské dovolené je úředníkovi nadále zajištěno členství v systému sociálního zabezpečení; zůstává mu zachován nárok na starobní důchod, příspěvek na vyživované dítě a příspěvek na vzdělání. Jeho pracovní místo mu nadále náleží, jakož i nárok na postup do vyššího platového stupně nebo na povýšení do vyšší platové třídy. Dovolenou je možno čerpat v plném nebo v polovičním rozsahu. Je-li rodičovská dovolená čerpána v polovičním rozsahu, maximální délka dovolené stanovená v prvním pododstavci se zdvojnásobí. Během rodičovské dovolené má úředník nárok na měsíční příspěvek ve výši 798,77 EUR nebo na 50 % z uvedené částky, čerpá-li dovolenou v polovičním rozsahu, ale bez nároku na výkon jakékoli jiné výdělečné činnosti. Orgán hradí plnou výši příspěvku do systému sociálního zabezpečení stanoveného v článcích 72 a 73, která se vypočítá z výše základního platu úředníka. V případě čerpání dovolené v polovičním rozsahu se však toto ustanovení vztahuje pouze na rozdíl mezi plnou výší základního platu a poměrným dílem sníženou výší základního platu. Z té části základního platu, kterou úředník skutečně pobírá, se výše příspěvku vypočítá pomocí stejných procentních údajů, jaké by se použily v případě zaměstnání na plný úvazek.

Pro rodiče samoživitele ve smyslu prvního pododstavce činí po dobu prvních tří měsíců rodičovské dovolené, čerpá-li uvedenou dovolenou otec během mateřské dovolené nebo jeden z rodičů bezprostředně po mateřské dovolené nebo v průběhu či bezprostředně po skončení dovolené po adopci, výše měsíčního příspěvku 1065, 02 EUR nebo 50 % z uvedené částky při čerpání dovolené v polovičním rozsahu. Částky zmiňované v tomto článku se upravují podle výše odměny.

Článek 42b

V případě lékařsky potvrzeného vážného onemocnění nebo postižení manžela / manželky, příbuzného ve vzestupné linii, příbuzného v sestupné linii, bratra nebo sestry má úředník nárok na neplacené pracovní volno z rodinných důvodů. Celková délka uvedeného pracovního volna nepřesáhne devět měsíců za celou dobu služby úředníka.

Použije se čl. 42a druhý pododstavec."

;

43. článek 43 se nahrazuje tímto:

"Článek 43

Způsobilost, výkonnost a chování každého úředníka ve službě podléhají pravidelným posudkům, které se vypracují nejméně jednou za dva roky za podmínek stanovených každým orgánem v souladu s článkem 110. Každý orgán přijme ustanovení přiznávající právo podat odvolání v rámci posudkového řízení, které musí předcházet podání stížnosti podle čl. 90 odst. 2.

Od platové třídy 4 může posudek pro úředníky ve funkční skupině AST obsahovat také stanovisko, zda má dotčený úředník vzhledem ke služebnímu výkonu předpoklady pro výkon funkce administrátora.

Úředník bude s posudkem seznámen. Úředník je oprávněn vznést k posudku připomínky, které považuje za důležité.";

44. v článku 44 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Je-li úředník jmenován do funkce vedoucího odboru, ředitele nebo generálního ředitele ve stejné platové třídě, a pokud během prvních devíti měsíců uspokojivě plnil své nové služební povinnosti, je se zpětnou platností v době, kdy jmenování nabývá účinku, povýšen o jeden platový stupeň v uvedené platové třídě. Toto povýšení vede ke zvýšení základního měsíčního platu, které odpovídá percentuálnímu rozdílu mezi prvním a druhým platovým stupněm v každé platové třídě. Je-li platový nárůst nižší nebo je-li v dané době úředník již v posledním platovém stupni své platové třídy, je mu přiznáno zvýšení základního platu v hodnotě rozdílu mezi prvním a druhým platovým stupněm do doby, než nabude účinku jeho příští povýšení.";

45. články 45 a 46 se nahrazují tímto:

"Článek 45

1. O povýšení rozhoduje s ohledem na čl. 6 odst. 2 orgán oprávněný ke jmenování. Provádí se jmenováním úředníka do nejbližší vyšší platové třídy ve funkční skupině, do které přísluší. Provádí se výhradně výběrem z okruhu úředníků, kteří splnili minimální dobu dvou let setrvání v platové třídě, po zvážení srovnatelných zásluh úředníků připadajících v úvahu pro povýšení. Při zvažování srovnatelných zásluh přihlíží orgán oprávněný ke jmenování zejména k posudkům vypracovaným na úředníky, k tomu, jaké jiné jazyky než ty, jejichž důkladnou znalost doložili v souladu s čl. 28 písm. f), používají při výkonu služebních povinností, a případně k míře jejich služební odpovědnosti.

2. Úředníci jsou povinni před svým prvním povýšením prokázat schopnost pracovat ve třetím jazyce, který je zařazen mezi jazyky uvedené v článku 314 Smlouvy o ES. Orgány přijmou po vzájemné dohodě společná pravidla pro provádění tohoto odstavce. Tato pravidla vyžadují, aby úředníci měli přístup ke vzdělávání ve třetím jazyce, a stanovují podrobná opatření v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. d) přílohy III k posuzování schopnosti úředníků pracovat ve třetím jazyce.

Článek 45a

1. Odchylně od čl. 5 odst. 3 písm. b) a c) může být úředník ve funkční skupině AST jmenován z platové třídy 5 na pracovní místo ve funkční skupině AD, splňuje-li tyto podmínky:

a) byl vybrán v souladu s postupem stanoveným v odstavci 2 tohoto článku k účasti v povinném vzdělávacím programu zmíněném v písmenu b) tohoto odstavce,

b) dokončil vzdělávací program, který je stanovený orgánem oprávněným ke jmenování a který se skládá ze souboru povinných vzdělávacích modulů, a

c) je na seznamu vypracovaném orgánem oprávněným ke jmenování, v němž jsou uvedeni kandidáti, kteří složili ústní a písemnou zkoušku jako doklad úspěšného absolvování vzdělávacího programu uvedeného v písmenu b) tohoto odstavce. Obsah této zkoušky se stanoví v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. c) přílohy III.

2. Orgán oprávněný ke jmenování vypracuje návrh seznamu úředníků AST, kteří byli vybráni k účasti ve výše uvedeném vzdělávacím programu na základě pravidelných posudků uvedených v článku 43 a úrovně vzdělání a přípravy, a s ohledem na služební požadavky. Tento návrh bude předložen smíšenému výboru ke stanovisku.

Tento výbor může vyslechnout názory úředníků, kteří požádali o účast ve výše uvedeném vzdělávacím programu, a zástupců orgánu oprávněného ke jmenování. Odůvodněné stanovisko k seznamu navrženému orgánem oprávněným ke jmenování se přijímá většinou hlasů. Orgán oprávněný ke jmenování schválí seznam úředníků, kteří jsou oprávněni k účasti ve výše uvedeném vzdělávacím programu.

3. Jmenování do pracovního místa ve funkční skupině AD se neprojeví na platové třídě a platovém stupni, v nichž je úředník zařazen v době jmenování.

4. Počet jmenování do pracovních míst ve funkční skupině AD podle odstavců 1 až 3 tohoto článku nepřesáhne 20 % celkového počtu jmenování uskutečněných za jeden rok v souladu s čl. 30 druhým pododstavcem.

5. Orgán přijme obecná prováděcí pravidla k tomuto článku v souladu s článkem 110.

Článek 46

Úředník jmenovaný do vyšší platové třídy souladu s článkem 45 je zařazen do prvního platového stupně uvedené platové třídy. Úředníci z platových tříd AD 9 až AD 13 ve služebním postavení vedoucího odboru, kteří jsou v souladu s článkem 45 jmenováni do vyšší platové třídy, jsou ale zařazováni do druhého platového stupně nové platové třídy. Stejné opatření se vztahuje na každého úředníka, který:

a) je po povýšení jmenován ředitelem nebo generálním ředitelem nebo

b) je ředitelem nebo generálním ředitelem a vztahuje se na něj poslední věta čl. 44 druhého pododstavce.";

46. v článku 48 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

"Odstoupení nabývá účinku dnem určeným orgánem oprávněným ke jmenování; uvedené datum není pozdější než tři měsíce po dni navrhovaném úředníkem v žádosti o odstoupení v případě úředníků ve funkční skupině AD a ne pozdější než jeden měsíc v případě úředníků ve funkční skupině AST.";

47. v článku 49 prvním pododstavci se zrušuje číslovka "13,";

48. článek 50 se mění takto:

a) v prvním pododstavci se slova "Úředník, který zastává místo v platových třídách A 1 nebo A 2," nahrazují slovy "Vyšší vedoucí pracovník podle čl. 29 odst. 2";

b) ve třetím pododstavci se zrušují slova "v jeho kategorii nebo službě odpovídající jeho platové třídě";

c) pátý pododstavec se nahrazuje tímto:

"Dotčená osoba je povinna na požádání písemně doložit a oznámit svému služebnímu orgánu každou skutečnost, která může ovlivnit nárok na příspěvek.

Příspěvek nepodléhá úpravě koeficientem.

Obdobně se použije čl. 45 třetí, čtvrtý a pátý pododstavec přílohy VIII.";

49. název oddílu 4 "Propuštění pro nezpůsobilost" se nahrazuje názvem "Postupy pro řešení otázek nezpůsobilosti";

50. článek 51 se nahrazuje tímto:

"Článek 51

1. Každý orgán vymezí postupy, jak odhalovat, řešit a napravovat případy nezpůsobilosti včasným a přiměřeným způsobem. Jakmile jsou uvedené postupy vyčerpány a prokáže-li se, že úředník je na základě po sobě jdoucích pravidelných posudků uvedených v článku 43 nadále nezpůsobilý vykonávat své služební povinnosti, může být propuštěn, přeřazen do nižší platové třídy nebo do nižší funkční skupiny ve stejné platové třídě nebo do nižšího platového stupně.

2. Každý návrh na propuštění, přeřazení do nižší platové třídy nebo do nižší funkční skupiny musí obsahovat důvody, na kterých je založen, a musí být předložen dotčenému úředníkovi. Návrh orgánu oprávněného ke jmenování se předloží smíšenému poradnímu výboru uvedenému v čl. 9 odst. 6.

3. Úředník má právo získat svůj úplný osobní spis a pořídit opisy všech dokumentů, které s postupem souvisejí. Na přípravu obhajoby má úředník přinejmenším patnáct dnů ode dne obdržení návrhu. Úředníkovi může být nápomocna osoba podle jeho výběru. Úředník může předložit písemné připomínky. Jeho stanovisko bude vyslechnuto smíšeným poradním výborem. Úředník může také povolat svědky.

4. Orgán je před smíšeným poradním výborem zastupován úředníkem, kterého pro uvedený účel určí orgán oprávněný ke jmenování. Tento úředník má stejná práva jako dotčený úředník.

5. S ohledem na návrh podle odstavce 2 a veškerá ústní a písemná prohlášení dotčeného úředníka nebo svědků přijme smíšený poradní výbor většinou hlasů odůvodněné stanovisko, v němž uvede opatření, které považuje vzhledem k vyžádaným skutečnostem za přiměřené. Uvedené stanovisko předloží orgánu oprávněnému ke jmenování a dotčenému úředníkovi do dvou měsíců ode dne, kdy mu byla záležitost přednesena. Předseda nehlasuje o rozhodnutích smíšeného poradního výboru s výjimkou procedurálních záležitostí a v případech paritního počtu hlasů.

Orgán oprávněný ke jmenování rozhodne do dvou měsíců od přijetí stanoviska smíšeného poradního výboru a po vyslechnutí úředníka. Rozhodnutí se odůvodňuje. Obsahuje datum, k němuž rozhodnutí nabývá účinku.

6. Úředník propuštěný pro nezpůsobilost má po dobu vymezenou v odstavci 7 nárok na měsíční odstupné ve výši základního měsíčního platu úředníka v prvním platovém stupni platové třídy 1. Po stejnou dobu má úředník také nárok na rodinné přídavky stanovené v článku 67. Příspěvek na domácnost se vypočítá z výše základního měsíčního platu úředníka v platové třídě 1 v souladu s článkem 1 přílohy VII.

Příspěvek se nevyplácí, odstoupí-li úředník po zahájení postupu stanoveného v odstavcích 1, 2 a 3 nebo má-li nárok na bezodkladnou výplatu plné výše důchodu. Má-li úředník nárok na podporu v nezaměstnanosti na základě vnitrostátního programu podpory v nezaměstnanosti, odečte se výše uvedené podpory od uvedeného příspěvku.

7. Doba, po kterou budou prováděny platby uvedené v odstavci 6, je:

a) tři měsíce, má-li úředník odslouženo ke dni přijetí rozhodnutí o jeho propuštění méně než pět služebních let;

b) šest měsíců, má-li úředník odslouženo více než pět služebních let, ale méně než deset;

c) devět měsíců, má-li úředník odslouženo nejméně 10 služebních let, ale méně než 20;

d) 12 měsíců, má-li úředník odslouženo více než 20 služebních let.

8. Úředníci, kteří jsou přeřazeni do nižší platové třídy nebo do nižší funkční skupiny z důvodu nezpůsobilosti, mohou po uplynutí šesti let požádat o výmaz veškerých odkazů na uvedené opatření z jejich osobního spisu.

9. Úředníci mají nárok na náhradu přiměřených výdajů vzniklých z jejich podnětu v průběhu řízení, včetně poplatků za externího obhájce, který není zaměstnancem orgánu, pokud řízení stanovené v tomto článku skončí, aniž by bylo přijato jakékoli rozhodnutí o propuštění, přeřazení úředníka do nižší platové třídy nebo do nižší funkční skupiny.";

51. článek 52 se nahrazuje tímto:

"Článek 52

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 50, odchází úředník do důchodu:

a) buď automaticky v poslední den měsíce, ve kterém dosáhne věku 65 let nebo

b) na vlastní žádost v poslední den měsíce, ve kterém žádost podal, pokud dosáhl věku nejméně 63 let, nebo je ve věku od 55 do 63 let a splňuje podmínky bezodkladné výplaty důchodu podle článku 9 přílohy VIII. Obdobně se použije čl. 48 druhý pododstavec druhá věta.

Výjimečně však může úředník na vlastní žádost a pouze v případě, který považuje orgán oprávněný ke jmenování za odůvodněný služebním zájmem, vykonávat práci až do věku 67 let, přičemž automaticky odejde do důchodu k poslednímu dni v měsíci, v němž dosáhne tohoto věku";

52. v článku 54 se slova "služebního zařazení nebo v rámci nejbližšího vyššího služebního zařazení" nahrazují slovy "platové třídy nebo nejbližší vyšší platové třídy";

53. článek 55a se nahrazuje tímto:

"Článek 55a

1. Úředník může požádat o povolení výkonu funkce na zkrácený úvazek.

Orgán oprávněný ke jmenování může uvedené povolení udělit, je-li slučitelné se služebními zájmy.

2. Úředník má nárok na uvedené povolení v těchto případech:

a) pečuje-li o dítě mladší 9 let,

b) pečuje-li o dítě mezi 9. a 12. rokem věku, pokud není pracovní doba zkrácena o více než 20 % obvyklé pracovní doby,

c) pečuje-li o vážně nemocného manžela / nemocnou manželku, příbuzného ve vzestupné linii, příbuzného v sestupné linii, bratra nebo sestru,

d) účastní-li se dalšího vzdělávání nebo

e) po dosažení věku 55 let po dobu posledních pěti let před odchodem do důchodu.

Žádá-li úředník o povolení výkonu funkce na zkrácený úvazek z důvodu účasti na dalším vzdělávání nebo po dosažení věku 55 let, může orgán oprávněný ke jmenování toto povolení odepřít nebo odložit datum jeho účinku pouze ve výjimečných případech a ze závažných služebních důvodů.

Uplatňuje-li se nárok na uvedené povolení z důvodu péče o vážně nemocného nebo zdravotně postiženého manžela / vážně nemocnou nebo zdravotně postiženou manželku, příbuzného ve vzestupné linii, příbuzného v sestupné linii, bratra nebo sestru nebo z důvodu účasti na dalším vzdělávání, nepřesáhne celková délka všech uvedených období pět let z celé doby služby úředníka.

3. Orgán oprávněný ke jmenování odpoví na žádost úředníka do 60 dnů.

4. Pravidla upravující výkon funkce na zkrácený pracovní úvazek a postupy pro udělování povolení jsou stanoveny v příloze IVa.";

54. vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 55b

Úředník může požádat o povolení výkonu funkce na poloviční úvazek formou sdílení pracovního místa ve služební funkci, kterou orgán oprávněný ke jmenování označí pro tento účel za vhodnou. Povolení výkonu funkce na poloviční úvazek sdílením pracovního místa není časově omezeno. Může však být orgánem oprávněným ke jmenování ve služebním zájmu zrušeno při dodržení šestiměsíční výpovědní doby. Obdobně se postupuje v případě, kdy orgán oprávněný ke jmenování zruší při dodržení nejméně šestiměsíční výpovědní doby povolení na základě žádosti úředníka. V tomto případě může být úředník převeden na jiné služební místo.

Použije se článek 59a a článek 3 přílohy IVa, s výjimkou třetí věty čl. 3 druhého pododstavce.

Orgán oprávněný ke jmenování může stanovit prováděcí pravidla k tomuto článku.";

55. článek 56 se mění takto:

a) v druhém pododstavci se slova "kategorií A a B a jazykové služby" nahrazují slovy "funkční skupiny AD a funkční skupiny AST 5 až AST 11";

b) ve třetím pododstavci se slova "kategorií C a D" nahrazují slovy "platové třídy AST 1 až AST 4";

56. vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 56c

Zvláštní příplatky mohou být poskytovány některým úředníkům jako náhrada za zvláště náročné pracovní podmínky.

Rada na návrh Komise předložený po projednání s Výborem pro služební řád určí kategorie příjemců a výši a podmínky poskytování takových příplatků.";

57. článek 58 se nahrazuje tímto:

"Článek 58

Těhotné ženy mají po předložení lékařského potvrzení kromě nároku na dovolenou podle článku 57 navíc nárok na dvacet týdnů dovolené. Tato dovolená začíná nejdříve šest týdnů před předpokládaným dnem porodu uvedeným v lékařském potvrzení a končí nejdříve čtrnáct týdnů po dnu porodu. V případě několikanásobného nebo předčasného porodu nebo porodu zdravotně postiženého dítěte činí délka dovolené 24 týdnů. Předčasným porodem se pro účely tohoto ustanovení rozumí porod před koncem 34. týdne těhotenství.";

58. článek 59 se nahrazuje tímto:

"1. Úředník, který prokáže neschopnost vykonávat své služební povinnosti z důvodu nemoci nebo úrazu, má nárok na volno z důvodu nemoci.

Dotčený úředník co nejdříve informuje orgán o své pracovní neschopnosti a zároveň oznámí svoji současnou adresu. Pokud jeho nepřítomnost přesáhne tři dny, předloží lékařské potvrzení. Toto potvrzení musí být odesláno nejpozději pátý den nepřítomnosti, čemuž odpovídá datum na poštovním razítku. Pokud tak úředník neučiní, ledaže k odeslání potvrzení nedojde z důvodů, které úředník nemůže ovlivnit, považuje se nepřítomnost úředníka na pracovišti za nepovolenou.

Úředník může být kdykoli podroben lékařskému vyšetření, které zprostředkuje orgán. Nemůže-li se lékařské vyšetření konat z důvodů na straně úředníka, považuje se jeho nepřítomnost za nepovolenou ode dne stanoveného pro uvedené vyšetření.

Je-li podle nálezu uvedeného vyšetření úředník schopen vykonávat své služební povinnosti, považuje se jeho nepřítomnost, s výhradou následujícího pododstavce, ode dne vyšetření za neoprávněnou.

Považuje-li úředník závěry lékařského vyšetření zprostředkovaného orgánem oprávněným ke jmenování za neoprávněné z lékařského hlediska, může on sám nebo lékař jednající v jeho zastoupení podat do dvou dnů žádost orgánu, aby byla záležitost předložena k posouzení nezávislému lékaři.

Orgán neprodleně předá žádost jinému lékaři, na němž se dohodl úředníkův lékař s pověřeným lékařem služebního orgánu. Není-li do pěti dnů ode dne žádosti dosaženo uvedené dohody, vybere orgán osobu ze seznamu nezávislých lékařů, jenž je pro tento účel každým rokem stanoven vzájemnou dohodou mezi orgánem oprávněným ke jmenování a Výborem pro služební řád. Úředník může do dvou pracovních dnů vyjádřit námitku k volbě provedené orgánem, na základě čehož orgán vybere jinou osobu ze seznamu a tato volba je konečná.

Stanovisko nezávislého lékaře přednesené po projednání s úředníkovým lékařem a pověřeným lékařem služebního orgánu je závazné. Potvrdí-li stanovisko nezávislého lékaře závěr vyšetření zprostředkovaného orgánem, považuje se nepřítomnost za neoprávněnou ode dne uvedeného vyšetření. Nepotvrdí-li stanovisko nezávislého lékaře závěr uvedeného vyšetření, považuje se nepřítomnost pro všechny účely za oprávněnou.

2. Přesáhne-li součet nejvýše třídenních nepřítomností úředníka z důvodu nemoci za období dvanácti měsíců dvanáct dnů, je úředník povinen předložit lékařské potvrzení pro každou další nepřítomnost z důvodu nemoci. Nepřítomnost úředníka se považuje za neoprávněnou od třináctého dne nepřítomnosti z důvodu nemoci bez předložení lékařského potvrzení.

3. Aniž je dotčeno uplatňování pravidel disciplinárního řízení, každá nepřítomnost úředníka, považovaná podle odstavců 1 a 2 za neoprávněnou, se případně odečte od dovolené za kalendářní rok dotčeného úředníka. V případě, že úředník nemá nárok na nevyčerpanou dovolenou, bude mu za příslušné období provedena srážka ze mzdy.

4. Pokud volno z důvodů nemoci kteréhokoli úředníka celkově přesáhne v průběhu tří let dvanáct měsíců, může orgán oprávněný ke jmenování takový případ předložit výboru pro otázky invalidity.

5. Úředník může být vyzván, aby po vyšetření lékařem orgánu nastoupil dovolenou, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav nebo vyskytne-li se v rodině nakažlivé onemocnění.

Ve sporných případech se použije postup stanovený v odst. 1 pátém až sedmém pododstavci.

6. Každý rok podstupují úředníci zdravotní prohlídku prováděnou lékařem orgánu nebo jimi zvoleným praktickým lékařem.

V druhém případě hradí poplatek praktickému lékaři orgán, a to až do maximální výše stanovené na období nejdéle tří let orgánem oprávněným ke jmenování po projednání s Výborem pro služební řád.";

59. článek 59a se nahrazuje tímto:

"Článek 59a

Úředníkovi, kterému bylo povoleno vykonávat funkci na zkrácený úvazek, se dovolená za kalendářní rok po dobu zkráceného úvazku poměrným dílem zkracuje.";

60. tabulka v článku 66 se nahrazuje touto tabulkou:

"Platové stupně | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Platové třídy | | | | | |

16 | 14822,86 | 15455,74 | 16094,79 | | |

15 | 13100,93 | 13651,45 | 14225,11 | 14620,87 | 14822,86 |

14 | 11579,04 | 12065,60 | 12572,62 | 12922,41 | 13100,93 |

13 | 10233,93 | 10663,98 | 11112,09 | 11421,25 | 11579,04 |

12 | 9045,09 | 9425,17 | 9821,23 | 10094,47 | 10233,93 |

11 | 7994,35 | 8330,28 | 8680,33 | 8921,83 | 9045,09 |

10 | 7065,67 | 7362,57 | 7671,96 | 7885,41 | 7994,35 |

9 | 6244,87 | 6507,29 | 6780,73 | 6969,38 | 7065,67 |

8 | 5519,42 | 5751,35 | 5993,03 | 6159,77 | 6244,87 |

7 | 4878,24 | 5083,24 | 5296,84 | 5444,21 | 5519,42 |

6 | 4311,55 | 4492,73 | 4681,52 | 4811,77 | 4878,24 |

5 | 3810,69 | 3970,82 | 4137,68 | 4252,80 | 4311,55 |

4 | 3368,02 | 3509,54 | 3657,02 | 3758,76 | 3810,69 |

3 | 2976,76 | 3101,85 | 3232,19 | 3322,12 | 3368,02 |

2 | 2630,96 | 2741,52 | 2856,72 | 2936,20 | 2976,76 |

1 | 2325,33 | 2423,04 | 2524,86 | 2595,11 | 2630,96" |

61. Článek 66a se nahrazuje tímto:

"Článek 66a

1. Odchylně od čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství [1], se dočasné opatření týkající se odměn vyplácených Společenstvím zaměstnancům v činné službě, zvané též "zvláštní odvod";, vztahuje na období od 1. května 2004 do 31. prosince 2012.

2. Sazba tohoto zvláštního odvodu, který se použije na základ uvedený v odstavci 3, činí:

od 1. 5. 2004 až do 31. 12. 2004 | 2,50 % |

od 1. 1. 2005 až do 31. 12. 2005 | 2,93 % |

od 1. 1. 2006 až do 31. 12. 2006 | 3,36 % |

od 1. 1. 2007 až do 31. 12. 2007 | 3,79 % |

od 1. 1. 2008 až do 31. 12. 2008 | 4,21 % |

od 1. 1. 2009 až do 31. 12. 2009 | 4,64 % |

od 1. 1. 2010 až do 31. 12. 2010 | 5,07 % |

od 1. 1. 2011 až do 31. 12. 2012 | 5,50 %. |

3. a) Základ zvláštního odvodu je základní plat použitý pro výpočet odměny po odečtení:

i) příspěvků do systému sociálního zabezpečení a do důchodového systému a daně, před odečtením zvláštního odvodu, splatných úředníkem ve stejné platové třídě a stupni ve smyslu článku 2 přílohy VII, a

ii) částky rovnající se základnímu platu úředníka v platové třídě 1 stupni 1.

b) Částky použité ke stanovení základu pro zvláštní odvod jsou vyjádřeny v eurech a upraveny koeficientem 100.

4. Zvláštní odvodu se získá každý měsíc srážkami ze zdroje příjmu; výtěžek je zapsán jako příjem souhrnného rozpočtu Evropské unie.";

62. článek 68a se nahrazuje tímto:

"Článek 68a

Úředník, kterému je povolen výkon funkce na zkrácený úvazek, má nárok na odměnu vypočtenou za podmínek stanovených v příloze IVa.";

63. článek 70 se nahrazuje tímto:

"Článek 70

V případě úmrtí úředníka pobírá pozůstalý manžel / pozůstalá manželka nebo vyživované děti plnou odměnu zemřelého úředníka do konce třetího měsíce po měsíci, ve kterém k úmrtí došlo.

V případě úmrtí osoby, která má nárok na důchod nebo příspěvek v invaliditě, se první pododstavec vztahuje na důchod zemřelého nebo na jeho příspěvek v invaliditě.";

64. článek 70a se zrušuje;

65. článek 72 se mění takto:

a) v odstavci 1 se za první pododstavec vkládají nové pododstavce, které znějí:

"Partner / partnerka úředníka, který / která není ženatý / vdaná, se považuje pro účely systému nemocenského pojištění za manžela / manželku, jsou-li splněny první tři podmínky v čl. 1 odst. 2 písm. c) přílohy VII.

Orgány mohou na základě pravidel uvedených v prvním pododstavci svěřit jednomu orgánu ze svého středu pravomoc stanovit pravidla upravující náhradu výdajů v souladu s postupem podle článku 110.";

b) v odst. 1a první větě se slova "nemůže být pojištěn v rámci jiného veřejného systému nemocenského pojištění" nahrazují slovy "nevykonává výdělečnou činnost";

c) v odst. 1b první větě se slova "se nemůže pojistit v rámci jiného systému veřejného pojištění pro případ nemoci" nahrazují slovy "nevykonává výdělečnou činnost";

d) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

"2. Úředník, který setrval ve službě Společenství do věku 63 let nebo který pobírá příspěvek v invaliditě, má po odchodu ze služby nárok na dávky uvedené v odstavci 1. Výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k výši důchodu nebo příspěvku v invaliditě.

Uvedené dávky se vztahují také na osobu mající nárok na pozůstalostní důchod po úmrtí úředníka, který byl v činné službě nebo setrval ve službě Společenství do věku 63 let, nebo po úmrtí osoby mající nárok na příspěvek v invaliditě. Výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k výši pozůstalostního důchodu.";

e) odstavec 2a se nahrazuje tímto:

"2.a. Pokud nevykonávají výdělečnou činnost, mají na dávky uvedené v odstavci 1 rovněž nárok:

i) bývalí úředníci mající nárok na starobní důchod, kteří odešli ze služby Společenství před dosažením věku 63 let,

ii) osoby mající nárok na pozůstalostní důchod v důsledku úmrtí bývalého úředníka, který odešel ze služby Společenství před dosažením věku 63 let.

Příspěvek uvedený v odstavci 1 se vypočte z důchodu bývalého úředníka před případným použitím koeficientu stanoveného v článku 9 přílohy VIII služebního řádu.

Osoby mající nárok na sirotčí důchod však nemají nárok na dávku stanovenou v odstavci 1, pokud o ni nepožádají. Příspěvek se vypočte ze sirotčího důchodu."

f) vkládají se nové odstavce, které znějí:

"2b. V případě osob majících nárok na starobní nebo sirotčí důchod nesmí být výše příspěvku uvedeného v odstavcích 2 a 2a nižší než výše příspěvku vypočtená ze základního platu odpovídajícího prvnímu platovému stupni v platové třídě 1.

2c. Úředníci propuštění podle článku 51 a nemající nárok na starobní důchod mají rovněž nárok na dávky stanovené v odstavci 1, pokud nevykonávají výdělečnou činnost a pokud hradí polovinu příspěvku vypočteného z výše jejich posledního základního platu.";

66. v článku 76 se za slova "vleklého onemocnění" vkládá čárka a slova "zdravotního postižení";

67. vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 76a

Pozůstalý manžel / pozůstalá manželka trpící závažným nebo vleklým onemocněním nebo zdravotním postižením může pobírat po dobu nemoci nebo zdravotního postižení finanční podporu k důchodu přiznanému orgánem na základě prozkoumání sociální a zdravotní situace dotčené osoby. Prováděcí pravidla k tomuto článku budou stanovena vzájemnou dohodou mezi orgány po projednání s Výborem pro služební řád.";

68. v hlavě V se nadpis kapitoly 3 nahrazuje nadpisem "Důchody a příspěvek v invaliditě";

69. článek 77 se mění takto:

a) v prvním pododstavci se slovo "šedesáti" nahrazuje číslovkou "63";

b) v druhém pododstavci se druhá a třetí věta nahrazuje touto větou: "Za každý rok služby podle přílohy VIII článku 3 náleží úředníkovi 1,90 % z tohoto posledního základního platu";

c) v pátém pododstavci se slovo "šedesáti" nahrazuje číslovkou "63";

70. článek 78 se nahrazuje tímto:

"Článek 78

Za podmínek stanovených v článcích 13 až 16 přílohy VIII má úředník nárok na příspěvek v invaliditě, pokud je v trvalé pracovní neschopnosti a z toho důvodu nemůže plnit služební povinnosti odpovídající pracovnímu místu v jeho funkční skupině.

Obdobně se na příjemce příspěvku v invaliditě použije článek 52. Odejde-li příjemce příspěvku v invaliditě do starobního důchodu před dosažením 65 let věku, aniž by dosáhl nároku na maximální výši důchodu, použijí se obecná pravidla pro starobní důchody. Výše starobního důchodu bude založena na výši platu pro platovou třídu a platový stupeň, ve kterém byl úředník zařazen v době, kdy se stal invalidním.

Výše příspěvku v invaliditě se rovná 70 % konečného základního platu úředníka. Nesmí však být nižší, než částka životního minima.

Výše příspěvku v invaliditě je závislá na příspěvcích do důchodového systému vypočtených na základě uvedeného příspěvku v invaliditě.

Pokud invalidita nastala následkem úrazu během výkonu nebo v souvislosti s výkonem funkce, následkem nemoci z povolání nebo veřejně prospěšné činnosti nebo při nasazování vlastního života pro záchranu jiného lidského života, nesmí být výše příspěvku v invaliditě nižší než 120 % částky životního minima. V uvedených případech se navíc příspěvky do důchodového systému platí v plné výši z rozpočtu orgánu nebo subjektu uvedeného v článku 1b.";

71. článek 79 se mění takto:

a) v prvním pododstavci se slovo "Vdova" nahrazuje slovy "Pozůstalý manžel / pozůstalá manželka", slova "jejímu manželovi" se nahrazují slovy "zemřelému / zemřelé" a slova "by mu náležel v okamžiku jeho úmrtí" se nahrazují slovy "by mu / jí náležel v okamžiku jeho / jejího úmrtí"; ve druhém pododstavci se slovo "vdově" nahrazuje slovy "pozůstalému manželovi / pozůstalé manželce";

b) v prvním pododstavci se slova "starobního důchodu nebo invalidního důchodu" nahrazují slovy "starobního důchodu nebo příspěvku v invaliditě";

c) ve třetím pododstavci se slova "v čl. 78 druhém pododstavci" nahrazují slovy "v čl. 78 pátém pododstavci";

72. článek 79a se zrušuje;

73. článek 80 se mění takto:

a) první pododstavec se nahrazuje tímto:

"Pokud úředník nebo osoba mající nárok na starobní důchod nebo příspěvek v invaliditě zemře a nezanechá manžela / manželku majícího / mající nárok na pozůstalostní důchod, mají děti vyživované zemřelým / zemřelou v době jeho / jejího úmrtí ve smyslu článku 2 přílohy VII nárok na sirotčí důchod v souladu s článkem 21 přílohy VIII.";

b) ve třetím pododstavci se slova "starobní nebo invalidní důchod" nahrazují slovy "starobní důchod nebo příspěvek v invaliditě";

c) čtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto:

"Sirotčí důchod určený osobám považovaným za vyživované děti ve smyslu čl. 2 odst. 4 přílohy VII nesmí být vyšší než částka rovnající se dvojnásobku příspěvku na vyživované dítě.";

d) za čtvrtý pododstavec se vkládá nový pododstavec, který zní:

"Pokud bylo dítě adoptováno, nevzniká úmrtím vlastního rodiče, který byl nahrazen rodičem adoptivním, nárok na výplatu sirotčího důchodu.";

e) dosavadní pátý pododstavec se označuje jako šestý pododstavec a v tomto novém šestém pododstavci se slovo "šedesáti" nahrazuje číslovkou "63";

f) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

"Osoby pobírající sirotčí důchod nejsou oprávněny pobírat od Společenství více než jeden takový důchod. Má-li pozůstalé dítě nárok na více než jeden důchod od Společenství, bude oprávněné osobě vyplácen důchod poskytující vyšší částku.";

74. v článku 81 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"Osoba mající nárok na starobní důchod nebo na příspěvek v invaliditě nebo na pozůstalostní důchod, má za podmínek stanovených v příloze VII nárok na rodinné přídavky uvedené v článku 67; příspěvek na domácnost se vypočte z důchodu nebo z příspěvku příjemce. Uvedené přídavky se vyplácejí příjemcům pozůstalostního důchodu pouze na děti vyživované zemřelým nebo bývalým úředníkem v době jeho úmrtí.";

75. článek 81a se mění takto:

a) odstavec 1 se mění takto:

i) v písmenu c) se slova "starobní nebo invalidní důchod" nahrazují slovy "starobní důchod nebo příspěvek v invaliditě",

ii) v písmenu d) se slovo "šedesáti" nahrazuje číslovkou "63";

b) v odst. 3 druhém pododstavci se slova "třetího a čtvrtého" nahrazují slovy "a třetího";

76. článek 82 se nahrazuje tímto:

"Článek 82

1. Výše uvedené důchody se vypočítají na základě tabulek platů platných k prvnímu dni měsíce, ve kterém nárok vznikl.

Na důchody nebudou použity žádné koeficienty.

Důchody vyjádřené v eurech jsou vypláceny v některé z měn uvedených v článku 45 přílohy VIII služebního řádu.

2. Pokud Rada v souladu s čl. 65 odst. 1 rozhodne o zvýšení odměn, rozhodne současně o přiměřeném zvýšení důchodů.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí obdobně na příjemce příspěvku v invaliditě.";

77. článek 83 se mění takto:

a) v odstavci 2 se číselný údaj

"8,25 %"

nahrazuje údajem

"9,25 %"

a doplňuje se nová věta, která zní:

"Příspěvek bude upraven v souladu s pravidly stanovenými v příloze XII."

b) odstavec 4 se zrušuje;

78. vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 83a

1. Rovnováha systému bude zajištěna v souladu s prováděcími pravidly stanovenými v příloze XII.

2. Agentury, které nejsou příjemci dotací ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, odvádějí do uvedeného rozpočtu plnou výši příspěvků na financování systému.

3. U příležitosti pětiletého pojistně matematického posouzení důchodového systému v souladu s přílohou XII a za účelem zajištění rovnováhy systému, Rada rozhodne o sazbě příspěvku a o případné změně věkové hranice pro odchod do důchodu.

4. Každý rok předloží Komise Radě aktualizovanou verzi pojistně matematického posouzení v souladu s čl. 1 odst. 2 přílohy XII. Prokáže-li se, že mezi stávající sazbou příspěvku a sazbou potřebnou k udržení pojistně matematické rovnováhy existuje rozdíl v hodnotě nejméně 0,25 bodu, zváží Rada zvýšení sazby v souladu s úpravou stanovenou v příloze XII.

5. Pro účely odstavců 3 a 4 tohoto článku přijme Rada návrh Komise kvalifikovanou většinou podle čl. 205 odst. 2 první odrážky Smlouvy o ES. Pro účely odstavce 3 bude návrh Komise předložen po projednání Výborem pro služební řád.";

79. v článku 85 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Žádost o vrácení musí být předložena nejpozději do pěti let ode dne, kdy byla částka vyplacena. Je-li orgán oprávněný ke jmenování schopen prokázat, že příjemce úmyslně oklamal správu za účelem získání uvedené částky, může být žádost předložena i po uplynutí této lhůty.";

80. v čl. 85a odst. 2 šesté odrážce se slova "invalidní důchody" nahrazují slovy "příspěvky v invaliditě";

81. ustanovení čl. 86 odst. 2 a 3 se nahrazují tímto:

"2. Získá-li orgán oprávněný ke jmenování nebo OLAF důkazy o porušení ve smyslu odstavce 1, mohou zahájit správní vyšetřování, aby zjistily, zda k uvedenému porušení skutečně došlo.

3. Disciplinární pravidla, postupy a opatření, jakož i pravidla a postupy týkající se správního vyšetřování jsou stanoveny v příloze IX.";

82. články 87, 88 a 89 se zrušují;

83. ustanovení čl. 90 odst. 3 se zrušuje;

84. vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 90a

Každá osoba, na kterou se tento služební řád vztahuje, může předložit řediteli OLAFu ve smyslu čl. 90 odst. 1 žádost o vydání rozhodnutí v její věci v souvislosti s vyšetřováním, které OLAF provádí. Uvedená osoba se může také obrátit na ředitele OLAFu ve smyslu čl. 90 odst. 2 se stížností na opatření, které se jí nepříznivě dotýká v souvislosti s vyšetřováním, které OLAF provádí.

Článek 90b

Každá osoba, na kterou se tento služební řád vztahuje, se může obrátit na evropského inspektora ochrany údajů se žádostí nebo stížností ve smyslu čl. 90 odst. 1 a 2 v rámci oblasti jeho působnosti.

Článek 90c

Žádosti a stížnosti týkající se oblastí, ve kterých byl použit čl. 2 odst. 2, se podávají u orgánu oprávněného ke jmenování, kterému byl svěřen výkon příslušných pravomocí.";

85. článek 91a se nahrazuje tímto:

"Článek 91a

Veškerá odvolání týkající se oblastí, ve kterých byl použit čl. 2 odst. 2, směřují proti orgánu, kterému je orgán oprávněný ke jmenování, jemuž byl svěřen výkon příslušných pravomocí, odpovědný.";

86. články 92, 93 a 94 se nahrazují tímto:

"Článek 92

Tato hlava obsahuje zvláštní ustanovení použitelná pro úředníky Společenství, kteří zastávají pracovní místa placená z prostředků rozpočtu na výzkum a investice a zařazená v souladu s přílohou I bodem A.

Článek 93

Některým úředníkům, na které se vztahuje článek 92, mohou být poskytnuty zvláštní příplatky jako náhrada za zvláště náročné pracovní podmínky.

Rada určí na návrh Komise sazby a podmínky poskytování uvedených zvláštních příplatků a zaměstnance, kteří je budou pobírat.

Článek 94

Odchylně od čl. 56a druhého pododstavce a čl. 56b druhého pododstavce, a pouze ve výjimečných případech z důvodu služebních požadavků, bezpečnostních předpisů nebo vnitrostátních či mezinárodních závazků, označí orgán oprávněný ke jmenování úředníky, na které se vztahuje článek 92, pro které může být použito ustanovení tohoto článku.";

87. články 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 106 a 107 se zrušují;

88. vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 107a

Přechodná ustanovení jsou uvedena v příloze XIII.";

89. článek 110 se nahrazuje tímto:

"Článek 110

1. Obecná prováděcí ustanovení k tomuto služebnímu řádu jsou přijímána každým orgánem po projednání s jeho výborem zaměstnanců a Výborem pro služební řád. Agentury přijmou vhodná prováděcí pravidla k tomuto služebnímu řádu po projednání s příslušným výborem zaměstnanců a po dohodě s Komisí.

2. Pro účely přijímání pravidel vzájemnou dohodou mezi orgány se agentury nepovažují za orgány. Komise však uvedená pravidla před jejich přijetím s agenturami projedná.

3. Všechna obecná ustanovení a všechna pravidla přijímaná vzájemnou dohodou mezi orgány se dávají na vědomí zaměstnancům.

4. Správní oddělení orgánů spolu pravidelně projednávají použití ustanovení tohoto služebního řádu. Agentury jsou při uvedeném projednávání společně zastoupeny v souladu s pravidly stanovenými vzájemnou dohodou.";

90. příloha I se nahrazuje tímto:

"

PŘÍLOHA I

A. Přehled druhů pracovních míst v každé funkční skupině podle čl. 5 odst. 3

Funkční skupina AD | Funkční skupina AST |

Generální ředitel | AD 16 | | |

Generální ředitel / ředitel | AD 15 | | |

Administrátor pracující např. jako: ředitel/ vedoucí odboru/ poradce jazykový odborník; ekonomický odborník; právní odborník; lékařský odborník; veterinární odborník; vědecký odborník; výzkumný odborník; finanční odborník; odborník účetní kontroly | AD 14 | | |

Administrátor pracující např. jako: vedoucí odboru/ poradce/ jazykový odborník; ekonomický odborník; právní odborník; lékařský odborník; veterinární odborník; vědecký odborník; výzkumný odborník; finanční odborník; odborník účetní kontroly | AD 13 | | |

Administrátor pracující např. jako: vedoucí odboru/ vedoucí překladatel; vedoucí tlumočník; vedoucí ekonom; vedoucí právník; vedoucí lékař; vedoucí veterinární inspektor; vedoucí vědecký pracovník; vedoucí výzkumný pracovník; vedoucí finanční pracovník; vedoucí účetní kontrolor | AD 12 | | |

Administrátor pracující např. jako: vedoucí odboru/ vedoucí překladatel; vedoucí tlumočník; vedoucí ekonom; vedoucí právník; vedoucí lékař; vedoucí veterinární inspektor; vedoucí vědecký pracovník; vedoucí výzkumný pracovník; vedoucí finanční pracovník; vedoucí účetní kontrolor | AD 11 | AST 11 | Asistent pracující např. jako: osobní asistent; vedoucí administrativní pracovník; vedoucí technický pracovník; vedoucí pracovník IT |

Administrátor pracující např. jako: vedoucí odboru/ hlavní překladatel; hlavní tlumočník; hlavní ekonom; hlavní právník; hlavní lékař; hlavní veterinární inspektor; hlavní vědecký pracovník; hlavní výzkumný pracovník; hlavní finanční pracovník; hlavní účetní kontrolor | AD 10 | AST 10 | Asistent pracující např. jako: osobní asistent; vedoucí administrativní pracovník; vedoucí technický pracovník; vedoucí pracovník IT |

Administrátor pracující např. jako: vedoucí odboru/ hlavní překladatel; hlavní tlumočník; hlavní ekonom; hlavní právník; hlavní lékař; hlavní veterinární inspektor; hlavní vědecký pracovník; hlavní výzkumný pracovník; hlavní finanční pracovník; hlavní účetní kontrolor | AD 9 | AST 9 | Asistent pracující např. jako: osobní asistent; vedoucí administrativní pracovník; vedoucí technický pracovník; vedoucí pracovník IT |

Administrátor pracující např. jako: překladatel; tlumočník; ekonom; právník; lékař; veterinární inspektor; vědecký pracovník; výzkumný pracovník; finanční pracovník; účetní kontrolor | AD 8 | AST 8 | Asistent pracující např. jako: hlavní administrativní pracovník; hlavní dokumentarista; hlavní technik; hlavní pracovník IT |

Administrátor pracující např. jako: překladatel; tlumočník; ekonom; právník; lékař; veterinární inspektor; vědecký pracovník; výzkumný pracovník; finanční pracovník; účetní kontrolor | AD 7 | AST 7 | Asistent pracující např. jako: hlavní administrativní pracovník; hlavní dokumentarista; hlavní technik; hlavní pracovník IT |

Administrátor pracující např. jako: pomocný překladatel; pomocný tlumočník; pomocný ekonom; pomocný právník; pomocný lékař; pomocný veterinární inspektor; pomocný vědecký pracovník; pomocný výzkumný pracovník; pomocný finanční pracovník; pomocný účetní kontrolor | AD 6 | AST 6 | Asistent pracující např. jako: administrativní pracovník; dokumentarista; technik; pracovník IT |

Administrátor pracující např. jako: pomocný překladatel; pomocný tlumočník; pomocný ekonom; pomocný právník; pomocný lékař; pomocný veterinární inspektor; pomocný vědecký pracovník; pomocný výzkumný pracovník; pomocný finanční pracovník; pomocný účetní kontrolor | AD 5 | AST 5 | Asistent pracující např. jako: administrativní pracovník; dokumentarista; technik; pracovník IT |

| | AST 4 | Asistent pracující např. jako: pomocný administrativní pracovník; pomocný dokumentarista; pomocný technik; pomocný pracovník IT |

| | AST 3 | Asistent pracující např. jako: pomocný administrativní pracovník; pomocný dokumentarista; pomocný technik; pomocný pracovník IT; parlamentní zřízenec |

| | AST 2 | Asistent pracující např. jako: archivář; pracovník technické obsluhy; pracovník obsluhy IT; parlamentní zřízenec |

| | AST 1 | Asistent pracující např. jako: archivář; pracovník technické obsluhy; pracovník obsluhy IT; parlamentní zřízenec |

Platová třída | Funkční skupina AST | Funkční skupina AD |

13 | – | 20 % |

12 | – | 25 % |

11 | – | 25 % |

10 | 20 % | 25 % |

9 | 20 % | 25 % |

8 | 25 % | 33 % |

7 | 25 % | 33 % |

6 | 25 % | 33 % |

5 | 25 % | 33 % |

4 | 33 % | – |

3 | 33 % | – |

2 | 33 % | – |

1 | 33 % | – |

"

91. příloha II se mění takto:

a) článek 1 se mění takto:

i) v druhém pododstavci se za první větu vkládá nová věta, která zní:

"Orgán však může rozhodnout, že o postupu voleb nechá rozhodnout své zaměstnance v referendu.",

ii) ve čtvrtém pododstavci se slova "všech kategorií úředníků a všech sekcí" nahrazují slovy "obou funkčních skupin";

b) v článku 3a prvním pododstavci se slova "v čl. 2 třetím pododstavci" nahrazují slovy "v čl. 2 odst. 2" a ve čtvrtém pododstavci se slova "ve smyslu čl. 2 třetího pododstavce" nahrazují slovy "ve smyslu čl. 2 odst. 2";

c) oddíl 3 nazvaný "Disciplinární komise", který obsahuje články 4, 5 a 6, se zrušuje;

d) dosavadní oddíl 4 se označuje jako "oddíl 3" a dosavadní "oddíl 5" se označuje jako "oddíl 4";

e) článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

Členy zpravodajského výboru jmenuje každý rok orgán oprávněný ke jmenování a výbor zaměstnanců, přičemž každý jmenuje stejný počet z řad úředníků orgánu ve funkční skupině AD. Výbor volí svého předsedu. Členové smíšeného výboru nesmějí být členy zpravodajského výboru.

Pokud je zpravodajský výbor svolán, aby učinil doporučení, které se týká úředníka, jehož přímý nadřízený je členem výboru, neúčastní se uvedený člen posuzování případu.";

f) doplňuje se nový oddíl, který zní:

"Oddíl 5

Smíšený poradní výbor pro otázky odborné nezpůsobilosti

Článek 12

Smíšený výbor pro otázky odborné nezpůsobilosti je složen z předsedy a nejméně dvou členů z řad úředníků platové třídy AD 14 nebo vyšší. Předseda a členové jsou jmenováni na dobu tří let. Jednu polovinu členů jmenuje výbor zaměstnanců a druhou polovinu orgán oprávněný ke jmenování. Předsedu jmenuje orgán oprávněný ke jmenování ze seznamu kandidátů vypracovaného po dohodě s výborem zaměstnanců.

V případech, které se týkají úředníka v platové třídě AD 14 nebo nižší, bude smíšený poradní výbor zahrnovat další dva členy stejné funkční skupiny a stejné platové třídy jako dotčený úředník, kteří budou jmenováni stejným způsobem jako stálí členové.

Pokud je smíšený poradní výbor svolán, aby projednal případ vyššího vedoucího pracovníka ve smyslu čl. 29 odst. 2 služebního řádu, zřídí se zvláštní dočasný smíšený poradní výbor složený ze dvou členů jmenovaných výborem zaměstnanců a ze dvou členů jmenovaných orgánem oprávněným ke jmenování, kteří náležejí do stejné platové třídy jako dotčený úředník nebo do platové třídy vyšší.

Orgán oprávněný ke jmenování a výbor zaměstnanců se dohodnou na postupu ad hoc pro jmenování dalších členů uvedených ve druhém pododstavci, kteří budou zasedat v případech týkajících se úředníka vyslaného do země mimo území Unie nebo smluvního zaměstnance."

;

92. příloha III se mění takto:

a) ustanovení čl. 1 odst. 1 se mění takto:

i) druhý pododstavec se mění takto:

A) v písmenu c) se doplňují slova "a nabízenou funkční skupinu a platovou třídu";

B) v písmenu d) se za slovo "zkušeností" vkládají slova "v souladu s čl. 5 odst. 3 služebního řádu",

ii) ve třetím pododstavci se slova "v čl. 2 třetím pododstavci" nahrazují slovy "v čl. 2 odst. 2";

b) článek 3 se mění takto:

i) první pododstavec se nahrazuje tímto:

"Výběrová komise se skládá z předsedy jmenovaného orgánem oprávněným ke jmenování a ze členů jmenovaných orgánem oprávněným ke jmenování a výborem zaměstnanců, přičemž každý jmenuje stejný počet.",

ii) ve druhém pododstavci se slova "v čl. 2 třetím pododstavci" nahrazují slovy "v čl. 2 odst. 2",

iii) ve čtvrtém pododstavci se za slovo "jejichž" vkládají slova "funkční skupina a" a slova "než platová třída obsazovaného místa" se nahrazují slovy "než funkční skupina a platová třída obsazovaného místa",

iv) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

"Jestliže se výběrová komise skládá z více než čtyř členů, pak je každé pohlaví zastoupeno alespoň dvěma členy."

c) doplňuje se nový článek, který zní:

"Článek 7

1. Po projednání s Výborem pro služební řád svěří orgány Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (dále jen "úřad";) odpovědnost za přijetí nezbytných opatření, aby bylo zajištěno použití jednotných měřítek při výběrových řízeních na místa úředníků Společenství a při hodnocení a zkušebních postupech uvedených v článcích 45 a 45a služebního řádu.

2. Úřad plní tyto úkoly:

a) provádí na žádost jednotlivých orgánů otevřená výběrová řízení;

b) poskytuje na žádost jednotlivých orgánů technickou podporu pro vnitřní výběrová řízení, která orgány pořádají;

c) stanoví obsah všech zkoušek pořádaných orgány, aby zajistil splnění požadavků čl. 45a odst. 1 písm. c) služebního řádu harmonizovaným a sladěným způsobem;

d) přebírá obecnou odpovědnost za definování jazykových schopností úředníka a provádění hodnocení těchto schopností, aby zajistil splnění požadavků čl. 45 odst. 2 služebního řádu harmonizovaným a sladěným způsobem.

3. Úřad může plnit na žádost jednotlivých orgánů také jiné úkoly spojené s výběrem úředníků.

4. Orgán poskytuje na základě žádosti pomoc různým orgánům s výběrem dočasných a smluvních zaměstnanců zejména tím, že vymezí obsah zkoušek a uspořádá výběrová řízení v rámci článků 12 a 82 pracovního řádu ostatních zaměstnanců.";

93. jediný článek přílohy IV se mění takto:

a) v odstavcích 1 a 1a se slovo "šedesáti", nahrazuje číslovkou "63";

b) dosavadní odstavec 1a se zařazuje za odstavec 3, označuje se jako odstavec 4, a jeho první pododstavec se nahrazuje tímto:

"4. V období trvání nároku na příspěvek a po dobu prvních šesti měsíců po jeho skončení má úředník uvedený v článcích 41 a 50 služebního řádu nárok na dávky v rámci systému nemocenského pojištění ve smyslu článku 72 služebního řádu pro sebe a osoby do pojištění zahrnuté pod podmínkou, že úředník platí příslušný příspěvek, který se vypočte podle okolností buď z jeho základního platu, nebo z jeho procentní části určené v odstavci 1 tohoto článku, a že nevykonává výdělečnou činnost.";

94. příloha IVa se nahrazuje tímto:

"

PŘÍLOHA IVa

ZKRÁCENÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK

Článek 1

Vyjma řádně odůvodněných naléhavých případů předkládá úředník žádost o povolení pracovat na zkrácený úvazek prostřednictvím svého přímého nadřízeného nejméně dva měsíce před požadovaným dnem zahájení práce na zkrácený úvazek.

Povolení se uděluje na dobu nejméně jednoho měsíce a nejvýše tří let, aniž jsou dotčeny případy uvedené v článku 15 a čl. 55a odst. 2 písm. e).

Povolení však může být za stejných podmínek obnoveno. Žádosti o obnovení podává dotčený úředník nejméně dva měsíce před uplynutím doby, na kterou bylo povolení uděleno. Zkrácený pracovní úvazek nesmí být kratší než polovina obvyklé pracovní doby.

Vyjma řádně odůvodněných případů začíná období výkonu práce na zkrácený pracovní úvazek prvním dnem v měsíci.

Článek 2

Orgán oprávněný ke jmenování může na žádost dotčeného úředníka povolení zrušit před uplynutím doby, na kterou bylo uděleno. Zrušení může být provedeno nejdéle dva měsíce ode dne navrhovaného úředníkem nebo čtyři měsíce od uvedeného dne, pokud byla práce na zkrácený úvazek povolena na více než jeden rok.

Orgán oprávněný ke jmenování může ve výjimečných případech a ve služebním zájmu při dodržení dvouměsíční výpovědní doby povolení zrušit před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno.

Článek 3

Úředník má po dobu, po kterou je mu povolen zkrácený pracovní úvazek, nárok na procentuální část své odměny, která odpovídá procentu obvyklé odpracované pracovní doby. Příspěvek na vyživované dítě, základní výši příspěvku na domácnost a příspěvek na vzdělání však nadále pobírá v plné výši.

Příspěvky do systému nemocenského pojištění se vypočtou ze základního platu úředníka pracujícího na plný úvazek. Příspěvky do důchodového systému se vypočítají ze základního platu úředníka pracujícího na zkrácený úvazek. Úředník může požádat, aby mu v souladu s článkem 83 služebního řádu byly příspěvky do důchodového systému také vypočítány ze základního platu úředníka pracujícího na plný úvazek. Získaná práva z důchodového zabezpečení se pro účely článků 2, 3 a 5 přílohy VIII vypočítají v poměru k zaplaceným příspěvkům.

Po dobu, po kterou má úředník povoleno pracovat na zkrácený úvazek, nesmí pracovat přesčas nebo vykonávat jinou výdělečnou činnost než činnost v souladu s článkem 15 služebního řádu.

Článek 4

Bez ohledu na čl. 3 první pododstavec první větu pobírají úředníci starší 55 let, kteří mají povoleno pracovat na poloviční úvazek před odchodem do důchodu, snížený základní plat odpovídající vyšší z obou částek získaných použitím následující procentní sazby ze základního platu při práci na plný úvazek:

a) 60 % nebo

b) procentní sazba odpovídající počtu odsloužených let ve smyslu článků 2, 3, 4, 5, 9 a 9a přílohy VIII na začátku období práce na poloviční úvazek, s připočtením 10 %.

Úředníci, kteří si na základě tohoto článku podají žádost, jsou povinni po skončení práce na poloviční úvazek odejít do důchodu nebo vrátit částku nad 50 % základního platu, který pobírali v době práce na poloviční úvazek.

Článek 5

Orgán oprávněný ke jmenování může stanovit prováděcí pravidla k těmto ustanovením.

"

95. příloha V se mění takto:

a) článek 6 se mění takto:

i) první pododstavec se mění takto:

A) v sedmé odrážce se zrušují slova "narození nebo";

B) za dosavadní sedmou odrážku se vkládají nové odrážky, které znějí:

"— narození dítěte: deset dní, které lze čerpat během čtrnácti týdnů po porodu,

— úmrtí manželky během mateřské dovolené: počet dnů odpovídající zbývající mateřské dovolené; nebyla-li zesnulá manželka úřednicí, stanoví se délka zbývající mateřské dovolené obdobně podle článku 58 služebního řádu;";

C) za dosavadní osmou odrážku se vkládá nová odrážka, která zní:

"— závažné onemocnění dítěte potvrzené lékařským potvrzením nebo hospitalizace dítěte mladšího 12 let: nejvýše pět dnů;";

D) za dosavadní devátou odrážku se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— adopce dítěte: 20 týdnů, v případě adopce zdravotně postiženého dítěte 24 týdnů:

Na každé adoptované dítě se poskytuje nárok pouze na jedno období mimořádného volna, o které se mohou adoptivní rodiče, jsou-li oba úředníky, podělit. Toto mimořádné volno se poskytuje pouze tehdy, vykonává-li manžel / manželka úředníka výdělečnou činnost alespoň na poloviční úvazek. Pracuje-li manžel / manželka mimo orgány Společenství a je-li mu / jí poskytnuto srovnatelné volno, odečte se odpovídající počet dnů z nároku úředníka.

Orgán oprávněný ke jmenování může v nezbytném případě poskytnout dodatečné mimořádné volno, pokud vnitrostátní právní předpisy země, v níž probíhá adopční řízení a která není zemí, v níž je adaptující úředník zaměstnán, vyžadují přítomnost jednoho nebo obou adoptivních rodičů;

— mimořádné volno v délce deseti dnů se poskytuje, pokud úředník nemá nárok na plné mimořádné volno v délce 20 nebo 24 týdnů z důvodu obsaženého v první větě této odrážky; toto dodatečné mimořádné volno se uděluje pouze jednorázově na každé adoptované dítě.",

ii) v druhém pododstavci se slova "čl. 24 odst. 3" nahrazují slovy "článkem 24a",

iii) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

"Partner úředníka, který není ženatý / vdaná, se považuje pro účely tohoto článku za manžela / manželku, jsou-li splněny první tři podmínky uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. c) přílohy VII.";

b) článek 7 se mění takto:

i) druhý a třetí pododstavec se zrušují,

ii) dosavadní pátý pododstavec se nahrazuje tímto:

"Předchozí ustanovení platí pro úředníky, jejichž místo zaměstnání se nachází na území členských států. V případě, že místo zaměstnání leží mimo uvedená území, stanoví se doba cesty zvláštním rozhodnutím, které přihlédne ke zvláštním potřebám.";

96. v příloze VI článcích 1 a 3 se slova "kategorií C a D" nahrazují slovy "platových tříd AST 1 až AST 4";

97. příloha VII se mění takto:

a) článek 1 se mění takto:

i) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Základní výše příspěvku na domácnost činí 149,30 EUR plus 2 % základního platu úředníka.",

ii) v odstavci 2 se písmeno c) označuje jako d) a vkládá se nové písmeno, které zní:

"c) úředníkovi, který je registrován jako stálý partner v jiném než manželském svazku, za předpokladu, že:

i) pár předloží právní dokument uznaný členským státem nebo příslušným orgánem členského státu, kterým se potvrzuje jejich jiný než manželský svazek,

ii) žádný z partnerů nežije v manželském svazku nebo v dalším jiném než manželském svazku,

iii) partneři nejsou spřízněni v žádném z těchto příbuzenských vztahů: rodič, dítě, prarodič, vnuk / vnučka, bratr, sestra, teta, strýc, synovec, neteř, zeť, snacha,

iv) pár nemá možnost v členském státě uzavřít právoplatné manželství; pro účel tohoto bodu platí, že pár má možnost uzavřít právoplatné manželství pouze tehdy, splňují-li oba partneři všechny podmínky stanovené právními předpisy členského státu, které uzavření manželství takového páru povolují;",

iii) v novém odst. 2 písm. d) se slova "stanovené v písmenech a) a b)" nahrazují slovy "stanovené v písmenech a), b) a c)",

iv) v odstavci 3 první větě se slova "třetím platovém stupni třídy C 3" nahrazují slovy "druhém platovém stupni třídy 3";

b) článek 2 se mění takto:

i) v odstavci 1 se číselný údaj "247,86 EUR" nahrazuje číselným údajem "326,44 EUR",

ii) v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Každé dítě, vůči němuž má úředník vyživovací povinnost na základě soudního rozhodnutí opírajícího se o právní předpisy členských států o ochraně nezletilých, je považováno za vyživované dítě.";

c) článek 3 se mění takto:

i) dosavadní znění článku se označuje jako odstavec 1,

ii) v novém odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"1. Za podmínek stanovených v obecných prováděcích ustanoveních úředník pobírá příspěvek na vzdělání svých dětí ve výši skutečných výdajů, které mu vznikly v souvislosti se vzděláním, až do výše 221,50 EUR měsíčně na každé vyživované dítě ve smyslu čl. 2 odst. 2 této přílohy, které dosáhlo nejméně pěti let věku a pravidelně a celodenně navštěvuje za poplatek základní nebo střední školu nebo vysokoškolské vzdělávací zařízení. Podmínka, aby školní docházka dítěte podléhala poplatku, se nevztahuje na náhradu nákladů na školní dopravu.",

iii) třetí pododstavec se mění takto:

A) první věta se nahrazuje tímto:

"Maximální výše příspěvku uvedená v prvním pododstavci se zdvojnásobuje pro.";

B) ve druhé odrážce se doplňují tato slova:

"nebo pokud dítě navštěvuje vysokou školu v jiné zemi, než ve které má úředník místo zaměstnání.";

C) za druhou odrážku se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— za stejných podmínek jako v předchozích dvou odrážkách pro oprávněné osoby, které nejsou v činné službě, s ohledem na místo bydliště, nikoli na místo zaměstnání.";

iv) za třetí pododstavec se vkládá nový pododstavec, který zní:

"Podmínka, aby školní docházka dítěte podléhala poplatku, se nevztahuje na platby uvedené ve třetím pododstavci.";

v) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"2. Pro každé vyživované dítě ve smyslu čl. 2 odst. 2 této přílohy, které je mladší pěti let nebo které dosud pravidelně a celodenně nenavštěvuje základní nebo střední školu, je výše tohoto příspěvku stanovena na 79,74 EUR měsíčně. Z odst. 1 posledního pododstavce se použije první věta.";

d) oddíly 2a a 2b, včetně článků 4a a 4b, se zrušují;

e) ustanovení čl. 5 odst. 1 se mění takto:

i) první pododstavec se nahrazuje tímto:

"1. Příspěvek na zařízení ve výši dvou měsíčních základních platů v případě úředníka, který má nárok na příspěvek na domácnost, a ve výši jednoho měsíčního základního platu v ostatních případech, se vyplácí úředníkovi v trvalém služebním poměru, který prokáže, že změna místa jeho bydliště byla nutná, aby splnil povinnosti vyplývající z článku 20 služebního řádu.",

ii) v druhém pododstavci se za slova "oba manželé, kteří jsou úředníky" vkládají slova "nebo ostatními zaměstnanci"; netýká se českého znění;

f) ustanovení čl. 6 odst. 1 se mění takto:

i) první pododstavec se mění takto:

A) v první větě se slova "který splňuje požadavky uvedené v čl. 5 odst. 1" nahrazují slovy "který prokáže změnu místa bydliště";

B) ve druhé větě se za slova "oba manželé, kteří jsou úředníky" vkládají slova "nebo ostatními zaměstnanci".

g) ustanovení čl. 7 odst. 2 se nahrazuje tímto:

"2. Základem pro výpočet náhrad je jízdné za první třídu železnice po nejkratší a nejhospodárnější obvyklé trase mezi místem zaměstnání a místem náboru nebo místem původu.

Přesahuje-li trasa uvedená v prvním pododstavci vzdálenost 500 km a v případech, kdy obvyklá trasa vede přes moře, má dotčený úředník po předložení letenek nárok na náhradu výdajů za leteckou dopravu třídou "business"; nebo rovnocenným způsobem. Pokud úředník použije jiné než výše uvedené dopravní prostředky, vypočítá se náhrada podle nákladů na železniční spoj bez ubytování v lůžkovém voze. Není-li výpočet na tomto základě možný, stanoví se podmínky náhrady zvláštním rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování.";

h) článek 8 se mění takto:

i) odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

"1. Úředník má nárok, aby mu v každém kalendářním roce byla proplacena za jeho osobu, a jestliže má nárok na příspěvek na domácnost, také za manžela / manželku a vyživované děti ve smyslu článku 2, částka rovnající se jeho cestovním výdajům z místa zaměstnání do místa původu, jak je uvedeno v článku 7.

Pokud jsou oba manželé úředníky Společenství, má každý z nich sám za sebe a za vyživované osoby nárok na paušální náhradu cestovních výdajů v souladu s výše uvedenými ustanoveními; každá vyživovaná osoba má nárok pouze na jednu platbu. Náhrada výdajů za vyživované děti se stanoví na žádost manžela nebo manželky na základě místa původu jednoho z manželů.

V případě, že úředník uzavře v daném roce manželství a je mu tím přiznán nárok na příspěvek na domácnost, vypočítají se cestovní výdaje jeho manžela / manželky v poměru k době mezi dnem sňatku a koncem roku.

Jakékoliv změny základu pro výpočet, ke kterým může dojít změnou rodinného stavu po dni výplaty dotčených částek, nezakládají povinnost dotčeného úředníka vyplacené částky vrátit.

Cestovní výdaje dětí ve věku od dvou do deseti let se vypočítají na základě poloviční úhrady kilometrovného a polovičního paušálního příplatku; pro účely výpočtu se má za to, že děti dosáhly druhého nebo desátého roku věku dnem 1. ledna běžného roku.

2. Paušální náhrada je založena na příspěvku na jeden kilometr vzdálenosti mezi místem zaměstnání a místem náboru nebo původu úředníka; uvedená vzdálenost se vypočítá podle metody stanovené v čl. 7 odst. 2 prvním pododstavci.

Výše příspěvku podle vzdálenosti v kilometrech činí:

0 EUR za každý km vzdálenosti od | 0 do 200 km |

0,3320 EUR za každý km vzdálenosti od | 201 do 1000 km |

0,5533 EUR za každý km vzdálenosti od | 1001 do 2000 km |

0,3320 EUR za každý km vzdálenosti od | 2001 do 3000 km |

0,1106 EUR za každý km vzdálenosti od | 3001 do 4000 km |

0,0532 EUR za každý km vzdálenosti od | 4001 do 10000 km |

0 EUR za každý km vzdálenosti nad | 10000 km |

K výše uvedenému příspěvku podle vzdálenosti v kilometrech se připočítá paušální příplatek ve výši:

166 EUR, je-li vzdálenost po železnici mezi místem zaměstnání a místem původu od 725 km do 1450 km,

331,99 EUR, je-li vzdálenost po železnici mezi místem zaměstnání a místem původu větší než 1450 km,

Výše shora uvedeného příspěvku na kilometrovné a paušálního příplatku se upravuje každým rokem ve stejném poměru jako odměny.",

ii) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

"4. Předchozí ustanovení platí pro úředníky, jejichž místo zaměstnání se nachází na území členských států. Úředník, jehož místo zaměstnání se nachází mimo území členských států má za svou osobu, a pokud má nárok na příspěvek na domácnost také za manžela / manželku a další vyživované osoby ve smyslu článku 2, v každém kalendářním roce nárok na proplacení cestovních výdajů do místa jeho původu nebo do jiného místa, přičemž v tomto druhém případě nesmí výše cestovních výdajů překročit výši cestovních výdajů do místa původu. Pokud však manžel / manželka a osoby uvedené v čl. 2 odst. 2 nežijí ve společné domácnosti s úředníkem v místě zaměstnání, mají v každém kalendářním roce nárok na proplacení cestovních výdajů z místa původu do místa zaměstnání, případně do jiného místa až do výše těchto nákladů.

Uvedené cestovní výdaje budou uhrazeny paušální platbou vycházející z nákladů na leteckou dopravu třídou, která je bezprostředně vyšší než ekonomická třída.";

i) článek 10 se mění takto:

i) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Pokud úředník prokáže, že musí změnit místo bydliště, aby splnil požadavky článku 20 služebního řádu, má po dobu uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nárok na denní příspěvek, který se stanoví takto:

34,31 EUR v případě úředníka, který má nárok na příspěvek na domácnost,

27,67 EUR v případě úředníka, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Výše uvedené částky se přezkoumají při každém přezkoumání odměn na základě článku 65 služebního řádu.",

ii) v odstavci 2 se za slova "oba manželé, kteří jsou úředníky" vkládají slova "nebo ostatními zaměstnanci",

iii) odstavec 3 se zrušuje;

j) článek 11 se mění takto:

i) v odstavci 1 se zrušuje druhý pododstavec,

ii) v odstavci 2 se první věta nahrazuje tímto:

"V cestovním příkazu je stanovena pravděpodobná délka trvání služební cesty, na jejímž základě se vypočítá každá záloha, kterou může úředník z výše denního příspěvku čerpat.",

iii) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"3. Kromě zvláštních případů, které se stanoví zvláštním rozhodnutím, a zejména, je-li úředník odvolán z dovolené, je výše náhrady výdajů na služební cestu omezena na výši nákladů na nejhospodárnější cestu z místa zaměstnání do místa služební cesty tak, aby úředník, který je na služební cestě, nebyl nucen si svůj pobyt značně prodlužovat.";

k) články 12 a 13 se nahrazují tímto:

"Článek 12

1. Cestování po železnici

Cestovní výdaje na služební cesty po železnici jsou hrazeny po předložení podpůrných dokladů na základě nákladů na cestování první třídou po nejkratší trase mezi místem zaměstnání a místem služební cesty.

2. Cestování letecky

Je-li celková vzdálenost cesty tam i zpět po železnici 800 km a více, je úředníkovi povoleno cestovat letadlem.

3. Cestování po moři

Orgán oprávněný ke jmenování schvaluje v jednotlivých případech a v závislosti na délce a nákladech na cestu cestovní třídu a příplatky za kajutu, které mohou být nahrazeny.

4. Cestování osobním automobilem

Cestovní výdaje jsou hrazeny paušální částkou vycházející z nákladů na železniční dopravu v souladu s bodem 1; žádný další příspěvek nebude poskytnut.

Pokud však úředník cestuje na služební cestu za zvláštních okolností, může orgán oprávněný ke jmenování rozhodnout o poskytnutí příspěvku podle ujetých kilometrů namísto výše uvedené náhrady cestovních výdajů, pokud je cestování veřejnou dopravou zjevně nevýhodné.

Článek 13

1. Denní příspěvek pro služební cestu zahrnuje paušální částku na pokrytí všech vzniklých výdajů: snídaně, dvě hlavní jídla a vedlejší výdaje, včetně místní dopravy v místě služební cesty. Náklady na ubytování, včetně místních daní, se nahrazují po předložení podpůrných dokladů až do maximální výše stanovené pro každou zemi.

2. a) Tabulka sazeb denních příspěvků pro služební cesty v členských státech:

(v EUR) |

Cílová země | Denní příspěvek pro služební cestu | Maximální hrazená výše nákladů na hotelové ubytování |

Belgie | 84,06 | 117,08 |

Česká republika | 55,00 | 175,00 |

Dánsko | 91,70 | 148,07 |

Německo | 74,14 | 97,03 |

Estonsko | 70,00 | 120,00 |

Řecko | 66,04 | 99,63 |

Španělsko | 68,89 | 126,57 |

Francie | 72,58 | 97,27 |

Irsko | 80,94 | 139,32 |

Itálie | 60,34 | 114,33 |

Kypr | 50,00 | 110,00 |

Maďarsko | 50,00 | 165,00 |

Lotyšsko | 85,00 | 165,00 |

Litva | 80,00 | 170,00 |

Lucembursko | 82,00 | 106,92 |

Malta | 60,00 | 115,00 |

Nizozemsko | 78,26 | 131,76 |

Rakousko | 74,47 | 128,58 |

Polsko | 60,00 | 210,00 |

Portugalsko | 68,91 | 124,89 |

Slovinsko | 60,00 | 110,00 |

Slovensko | 50,00 | 125,00 |

Finsko | 92,34 | 140,98 |

Švédsko | 92,91 | 141,77 |

Spojené království | 86,89 | 149,03 |

Pokud má úředník na služební cestě zajištěno zdarma nebo hrazeno stravování nebo ubytování některým orgánem Společenství, vnitrostátním orgánem nebo třetím subjektem, je povinen to hlásit. Následně bude provedena odpovídající srážka.

b) Sazbu denního příspěvku při služebních cestách mimo evropské území členských států stanoví a pravidelně upravuje orgán oprávněný ke jmenování.

3. Rada přezkoumá každé dva roky sazby stanovené v odst. 2 písm. a). Přezkum se provádí na základě zprávy Komise o cenách hotelového ubytování, restauračních a stravovacích služeb s ohledem na vývojové ukazatele uvedených cen. Pro účel tohoto přezkumu se na návrh Komise Rada usnáší kvalifikovanou většinou ve smyslu čl. 205 odst. 2 druhého pododstavce první odrážky Smlouvy o ES.";

l. vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 13a

Prováděcí pravidla ke článkům 11, 12 a 13 této přílohy stanovují jednotlivé orgány na základě obecných prováděcích ustanovení.";

m) články 14a a 14b se zrušují;

n) v čl. 15 prvním pododstavci se slova "Úředníci v platových třídách A1 a A2" nahrazují slovy "Vyšší vedoucí pracovníci ve smyslu čl. 29 odst. 2 služebního řádu";

o) článek 17 se mění takto:

i) odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:

"2. Za podmínek upravených pravidly stanovenými vzájemnou dohodou mezi orgány Společenství po projednání s Výborem pro služební řád si může úředník prostřednictvím orgánu, u kterého koná službu, nechat pravidelně převádět část své odměny do jiného členského státu.

Na základě předchozího ustanovení se jedná o samostatný nebo společný převod těchto částek:

a) pro dítě navštěvující vzdělávací zařízení v jiném členském státě převod maximální částky na vyživované dítě rovnající se částce příspěvku na vzdělání skutečně pobírané na toto dítě;

b) po předložení platných podpůrných dokladů převody pravidelných plateb pro všechny ostatní osoby, které mají bydliště v příslušném členském státě a k nimž úředníka váže prokázaný závazek na základě rozhodnutí soudu nebo příslušného správního orgánu.

Převody uvedené v písmenu b) nesmí překročit 5 % základního platu úředníka.

3. Převody uvedené v odstavci 2 se provádějí ve směnném kurzu stanoveném v čl. 63 druhém pododstavci služebního řádu. Převáděné částky se vynásobí koeficientem vyjadřujícím rozdíl mezi koeficientem pro zemi, do které se převod uskutečňuje, stanoveným v čl. 3 odst. 5 písm. b) přílohy XI služebního řádu, a koeficientem pro odměnu úředníka (uvedeným v čl. 3 odst. 5 písm. a) přílohy XI služebního řádu).",

ii) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"4. Kromě převodů uvedených v odstavcích 1 až 3 může úředník požádat o pravidelný převod do jiného členského státu v měsíčním směnném kurzu bez použití koeficientu. Výše převáděné částky nesmí překročit 25 % základního platu úředníka.";

98. příloha VIII se mění takto:

a) v čl. 2 druhém pododstavci se slova "třicet pět" nahrazují slovy "počet nezbytný k získání nejvyššího důchodu ve smyslu čl. 77 druhého pododstavce služebního řádu";

b) článek 3 se nahrazuje tímto:

"Článek 3

Za předpokladu, že dotčení zaměstnanci zaplatili svůj podíl na příspěvcích do důchodového systému za příslušnou dobu služby, se pro účely vyměření roků započitatelných pro důchod ve smyslu článku 2 vezme v úvahu:

a) doba služby v postavení úředníka jednoho z orgánů v některém ze správních postavení stanovených v čl. 35 písm. a), b) c), e) a f) služebního řádu. Úředníci, na které se vztahuje článek 40 služebního řádu, se však řídí podmínkami stanovenými v odst. 3 druhém pododstavci poslední větě tohoto článku;

b) doba nároku na příspěvek podle článků 41 a 50 služebního řádu do nejvýše pěti let;

c) období nároku na příspěvek v invaliditě;

d) doba služby v kterémkoli jiném postavení v souladu s pracovním řádem ostatních zaměstnanců. Pokud se však smluvní zaměstnanec ve smyslu tohoto pracovního řádu stane úředníkem, opravňují ho roky započitatelné pro důchod, které získal v postavení smluvního zaměstnance, až do počtu skutečně odsloužených let, k nároku na počet let započitatelných pro důchod v postavení úředníka, vypočtenému na základě poměru mezi posledním základním platem, který pobíral jako smluvní zaměstnanec, a prvním základním platem v postavení úředníka. Přeplatky příspěvků, jsou-li nějaké, odpovídající rozdílu mezi počtem let započitatelných pro důchod a počtem skutečně odsloužených let, se dotčené osobě nahradí na základě posledního základního platu, který pobírala jako smluvní zaměstnanec. Toto ustanovení se použije s nezbytnými úpravami i v případě, kdy je úředník zařazen do postavení smluvního zaměstnance.";

c) článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

1. Úředník, který po skončení služebního poměru v jednom z orgánů jako úředník, dočasný nebo smluvní zaměstnanec opětovně začne činnou službu v některém orgánu Společenství, nabývá další důchodové nároky. Pro účely vyměření svých nároků na starobní důchod může v souladu s článkem 3 této přílohy požádat, aby se vzala v úvahu celá doba jeho služby v postavení úředníka, dočasného zaměstnance nebo smluvního zaměstnance, po kterou byly placeny příspěvky, s výhradou, že:

a) vrátí odchodné, které mu bylo vyplaceno podle článku 12, včetně úroku z úroků s roční úrokovou mírou 3,5 %. Pokud byl v případě dotčeného úředníka použit článek 42 nebo 112 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, vrátí uvedený úředník také částku, která mu byla na základě tohoto článku vyplacena, včetně úroku z úroků s výše uvedenou úrokovou mírou;

b) si pro tento účel před výpočtem započtených příspěvkových let podle čl. 11 odst. 2, a za předpokladu, že po obnovení služby požádal o uplatnění tohoto článku a bylo mu vyhověno, nechal vyjmout částku rovnající se podílu z částky převedené do důchodového systému Společenství, který odpovídá pojistně matematické protihodnotě započtené a převedené do systému původu na základě čl. 11 odst. 1 nebo čl. 12 odst. 1 písm. b), včetně úroku z úroků s roční úrokovou mírou 3,5 %.

Pokud byl v případě dotčeného úředníka použit článek 42 nebo článek 112 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, přihlédne se při výpočtu částky, která má být vyňata, také k částce, která byla na základě uvedených článků vyplacena, včetně úroku z úroků s roční úrokovou mírou 3,5 %.

Pokud částka převedená do důchodového systému Společenství není dostatečná k obnovení důchodového nároku za celou předchozí dobu zaměstnání, je úředník oprávněn na vlastní žádost uvedenou částku doplnit do výše vymezené v prvním pododstavci písm. b).

2. Úroková míra uvedená v odstavci 1 může být přezkoumána v souladu s pravidly stanovenými v článku 10 přílohy XII.";

d) článek 5 se mění takto:

i) první pododstavec se nahrazuje tímto:

"Bez ohledu na ustanovení článku 2 této přílohy má úředník, který setrvá ve službě po dosažení 63 let věku, nárok na zvýšení důchodu odpovídající 2 % základního platu, jenž byl vzat v úvahu pro výpočet důchodu na každý rok odpracovaný po dosažení uvedeného věku, za předpokladu, že celková výše jeho důchodu, včetně zvýšení, nepřesáhne 70 % jeho konečného základního platu, který je v závislosti na případu vymezen v článku 77 druhém a třetím pododstavci služebního řádu.",

ii) ve druhém pododstavci se slovo "šedesáti" nahrazuje číslovkou "63";

e) v článku 6 se slova "v platové třídě D 4 v prvním platovém stupni" nahrazují slovy "v prvním platovém stupni platové třídy 1";

f) článek 7 se zrušuje;

g) článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

Pojistně matematickou protihodnotou starobního důchodu se rozumí kapitálová hodnota dávek náležejících úředníkovi, která se vypočítá na základě tabulky úmrtnosti uvedené v článku 9 přílohy XII při použití roční úrokové míry 3,5 %, jež může být přezkoumána v souladu s pravidly stanovenými v článku 10 přílohy XII.";

h) článek 9 se nahrazuje tímto:

"Článek 9

1. Úředník, který odejde z funkce před dosažením věku 63 let, může požádat, aby jeho starobní důchod:

a) byl odložen k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dosáhne věku 63 let nebo

b) byl bezodkladně vyplácen za předpokladu, že mu není méně než 55 let. V tomto případě se starobní důchod sníží o částku vypočtenou na základě úředníkova věku v okamžiku, kdy začal důchod pobírat.

Výše důchodu bude snížena o 3,5 % za každý rok před rokem, v němž úředníkovi vzniká nárok na starobní důchod ve smyslu článku 77 služebního řádu. Jestliže je rozdíl mezi věkem, ve kterém vzniká nárok na starobní důchod ve smyslu článku 77 služebního řádu, a věkem dotčené osoby v dané době vyšší než přesný počet let, prodlouží se doba snížení o jeden rok.

2. Ve služebním zájmu může orgán oprávněný ke jmenování na základě objektivních kritérií a průhledných postupů zavedených prostřednictvím obecných prováděcích ustanovení rozhodnout, že v případě dotčeného úředníka nepřistoupí k výše uvedenému snížení. Celkový počet úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří každým rokem odcházejí do starobního důchodu bez snížení výše jejich důchodu, nesmí být vyšší než 10 % z celkového počtu úředníků ze všech orgánů, kteří odešli do důchodu v předchozím roce. Tato kvóta se může každoročně pohybovat mezi 8 % až 12 %, pokud za dva roky nepřekročí celkem 20 % a pokud bude dodržena zásada rozpočtové neutrality. Komise předloží před uplynutím pěti let Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o provádění tohoto opatření. Bude-li třeba, Komise předloží na základě článku 283 Smlouvy o ES návrh, aby se po pěti letech nastavila maximální roční procentní kvóta mezi 5 % a 10 % z celkového počtu všech úředníků ze všech orgánů, kteří v předchozím roce odešli do důchodu.";

i) vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 9a

Pro účely stanovení sníženého důchodu úředníků, jejichž nároky na důchod překročily hodnotu rovnající se 70 % jejich konečného základního platu a kteří v souladu s článkem 9 požadují bezodkladné vyplácení svého starobního důchodu, se snížení podle článku 9 použije na teoretickou částku odpovídající počtu let započitatelných pro důchod, nikoli na částku odpovídající nejvýše 70 % konečného základního platu. Takto vypočtený snížený důchod však v žádném případě nesmí překročit 70 % posledního základního platu ve smyslu článku 77 služebního řádu.";

j) článek 11 se mění takto:

i) v odstavci 1 se za slova "svých nároků na starobní důchod ve Společenstvích" vkládají slova "aktualizovanou ke skutečnému dni převodu",

ii) v odstavci 2:

A) v prvním pododstavci se slova:

"může po svém jmenování uhradit Společenstvím buď pojistně matematickou protihodnotu, nebo paušální odkupní hodnotu nároků na starobní důchod, které mu vznikly na základě takové služby nebo činností";

nahrazují slovy:

"může v období mezi svým jmenováním a dobou vzniku nároku na vyplácení starobního důchodu ve smyslu článku 77 služebního řádu uhradit Společenstvím kapitálovou hodnotu nároků na důchod vzniklých na základě takové služby nebo činnosti, jejíž výše je aktualizována ke dni skutečného převodu.";

B) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:"V takovém případě stanoví orgán, v němž úředník vykonává službu, s přihlédnutím k základnímu platu a věku úředníka a ke směnnému kurzu v den žádosti o převod, prostřednictvím obecných prováděcích ustanovení počet let služby započitatelných pro důchod, které mu jsou započteny v rámci důchodového systému Společenství za předcházející služební období na základě kapitálu převedeného, po odečtení částky představující kapitálové zhodnocení, mezi dnem žádosti o převod a skutečným dnem převodu.";

C) doplňuje se nový pododstavec, který zní:"Úředníci mohou využít této možnosti pro každý členský stát a dotčený penzijní fond pouze jednou.";

k) článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Úředník mladší 63 let, který ukončí služební poměr z jiných důvodů, než je úmrtí nebo invalidita, a který nemá nárok na bezodkladné nebo odložené vyplácení starobního důchodu, má po skončení služebního poměru nárok:

a) za předpokladu, že výkon jeho služby trval méně než jeden rok a že nevyužil možnosti stanovené v čl. 11 odst. 2, na výplatu odchodného ve výši trojnásobku částek, které byly formou srážky zaplaceny z jeho základního platu jako příspěvky do důchodového systému po odečtení všech částek hrazených na základě článků 42 a 112 pracovního řádu ostatních zaměstnanců;

b) nebo v ostatních případech na dávky stanovené v čl. 11 odst. 1 nebo na převod pojistně matematické protihodnoty uvedených dávek do soukromé pojišťovny nebo penzijního fondu dle vlastního výběru, pokud příslušná pojišťovna nebo fond zaručí, že:

i) nevyplatí žádný kapitálový obnos,

ii) bude měsíčně vyplácet důchod nejdříve od 60. roku věku a nejpozději od 65. roku věku,

iii) oprávněným osobám budou vypláceny pozůstalostní důchody,

iv) převod na jinou pojišťovnu nebo jiný fond bude povolen pouze tehdy, splní-li uvedený fond podmínky stanovené v bodech i), ii) a iii).

2. Odchylně od odst. 1 písm. b) mají úředníci mladší 63 let, kteří od doby převzetí služebních povinností odváděli platby za účelem vytvoření nebo zachování nároku na důchod do vnitrostátního důchodového systému, soukromého systému důchodového pojištění nebo do penzijního fondu dle vlastního výběru, který splňuje podmínky stanovené v odstavci 1, a jejichž služební poměr byl ukončen z jiných důvodů, než je úmrtí nebo invalidita, aniž by jim vznikl nárok na bezodkladný nebo odložený starobní důchod, nárok při odchodu ze služby na odchodné ve výši pojistně matematické protihodnoty jejich nároku na důchod vzniklého během služby v orgánu. V těchto případech jsou platby prováděné v rámci vnitrostátního důchodového systému při uplatňování článku 42 nebo 112 pracovního řádu ostatních zaměstnanců odečítány od částky odchodného.

3. Pokud byl služební poměr úředníka ukončen zproštěním funkce, stanoví se výše vypláceného odchodného nebo případně výše převáděné pojistně matematické protihodnoty podle rozhodnutí přijatého v souladu s čl. 9 odst. 1 písm. h) přílohy IX.";

l) článek 12a se zrušuje;

m) nadpis kapitoly 3 se nahrazuje nadpisem: "Příspěvek v invaliditě";

n) článek 13 se mění takto:

i) dosavadní první pododstavec se označuje jako odstavec 1 a slovo "invalidní důchod" se nahrazuje slovy "příspěvek v invaliditě",

ii) druhý pododstavec se zrušuje a nahrazuje se tímto odstavcem:

"2. Osoba pobírající příspěvek v invaliditě nesmí bez předchozího souhlasu orgánu oprávněného ke jmenování vykonávat výdělečnou činnost. Každý příjem z takové výdělečné činnosti, který v kombinaci s příspěvkem v invaliditě překračuje celkovou konečnou odměnu pobíranou v době činné služby, stanovenou na základě platné platové stupnice k prvními dni v měsíci, v němž má být příspěvek vyplacen, bude od příspěvku v invaliditě odečten.

Příjemce příspěvku je povinen na základě žádosti předložit veškeré písemné materiály prokazující nárok na příspěvek a oznámit orgánu, ve kterém vykonává službu, každou skutečnost, která by nárok na příspěvek mohla ovlivnit.";

o) článek 14 se mění takto:

i) slova "invalidní důchod" se ve všech případech nahrazují slovy "příspěvek v invaliditě" a slovo "důchod" se ve všech případech nahrazuje slovem "příspěvek",

ii) ve druhém pododstavci se zrušují slova; "v takovém případě se použijí ustanovení článku 16 přílohy VIII";

p) v článku 15 se slova "invalidní důchod" nahrazují slovy "příspěvek v invaliditě" a slovo "šedesáti" se nahrazuje číslovkou "63";

q) článek 16 se zrušuje;

r) článek 17 se mění takto:

i) v prvním pododstavci se slova "jeho vdova" nahrazují slovy "pozůstalý manžel / pozůstalá manželka"; v druhém pododstavci se slova "vdova se o tyto děti stará nebo starala" nahrazují slovy "se pozůstalý manžel / pozůstalá manželka o tyto děti stará nebo staral / starala",

ii) netýká se českého znění; v prvním pododstavci se slova "vdovský důchod" se nahrazují slovy "pozůstalostní důchod";

s) článek 17a se mění takto:

i) v prvním pododstavci se slova "vdovský důchod" nahrazují slovy "pozůstalostní důchod", ve druhém pododstavci se slova "vdovského důchodu" nahrazují slovy "pozůstalostního důchodu",

ii) v prvním a ve třetím pododstavci se slovo "vdova" nahrazuje slovy "pozůstalý manžel / pozůstalá manželka",

iii) první pododstavec se dále mění takto:

A) slova "provdala-li se za něj nejméně jeden rok před jeho odchodem ze služby u orgánu Společenství",

se nahrazují slovy:

"bylo-li manželství uzavřeno ještě před skončením služebního poměru úředníka v orgánu Společenství a trvalo-li nejméně jeden rok";

B) slova "její manžel měl nárok, kdyby měl" se nahrazují slovy "manžel / manželka měl / měla nárok, kdyby měl / měla";

t) článek 18 se nahrazuje tímto:

"Článek 18

Pokud bývalý úředník pobíral starobní důchod, má pozůstalý manžel / pozůstalá manželka, pokud bylo manželství uzavřeno ještě před skončením služebního poměru úředníka v orgánu a pokud trvalo nejméně jeden rok, a s výhradou ustanovení článku 22, nárok na pozůstalostní důchod ve výši 60 % starobního důchodu, který úředník pobíral ke dni svého úmrtí. Minimální pozůstalostní důchod činí 35 % posledního základního platu; výše pozůstalostního důchodu však v žádném případě nesmí být vyšší než starobní důchod, který manžel / manželka pobíral / pobírala v době úmrtí.

Podmínka délky trvání manželství neplatí, pokud má úředník z manželství uzavřeného před skončením služebního poměru jedno nebo více dětí, za předpokladu, že se pozůstalý manžel / pozůstalá manželka o tyto děti stará nebo staral / starala.";

u) článek 18a se mění takto:

i) v prvním pododstavci v první větě se slovo "Vdova" nahrazuje slovy "Pozůstalý manžel / pozůstalá manželka", slova "který by její manžel pobíral" se nahrazují slovy "který by její manžel / manželka pobíral / pobírala"; v druhém pododstavci se slova "vdova o tyto děti stará nebo se starala" nahrazují slovy "pozůstalý manžel / pozůstalá manželka o tyto děti stará nebo se staral / starala"; slovo "šedesáti" se ve všech případech nahrazuje číslovkou "63",

ii) první pododstavec se mění takto:

a) slova "za předpokladu, že jejich manželství trvalo alespoň jeden rok v době jeho skončení služebního poměru v orgánu"

se nahrazují slovy

"za předpokladu, že manželství bylo uzavřeno ještě před skončením služebního poměru úředníka v orgánu a že trvalo nejméně jeden rok.";

b) podle výskytu v textu se slova "vdovský důchod" nahrazují slovy "pozůstalostní důchod" a slova "vdovského důchodu" se nahrazují slovy "pozůstalostního důchodu";

c) v prvním pododstavci ve druhé větě se slova "na který by měl její manžel nárok" nahrazují slovy "na který by měl / měla její manžel / manželka nárok";

v) článek 19 se nahrazuje tímto:

"Článek 19

Pokud bývalý úředník pobíral příspěvek v invaliditě, má pozůstalý manžel / pozůstalá manželka za předpokladu, že manželství trvalo v době, kdy úředníkovi vznikl nárok na pobírání příspěvku v invaliditě, s výhradou ustanovení článku 22 této přílohy, nárok na pozůstalostní důchod ve výši 60 % příspěvku v invaliditě, který bývalý úředník pobíral ke dni svého úmrtí.

Minimální pozůstalostní důchod činí 35 % konečného základního platu; výše pozůstalostního důchodu však nesmí v žádném případě překročit částku příspěvku v invaliditě, kterou bývalý úředník pobíral v době úmrtí.";

w) v čl. 21 odst. 1 se slova "vdova měla" nahrazuje slovy "pozůstalý manžel / pozůstalá manželka měl / měla"; netýká se českého znění;

x) článek 22 se mění takto:

i) v prvním pododstavci se slova "vdovu a osiřelé děti" nahrazuje slovy "pozůstalého manžela / pozůstalou manželku a osiřelé děti" a slova "o vdovu, která má" se nahrazují slovy "o pozůstalého manžela / pozůstalou manželku, který / která má",

ii) netýká se českého znění;

y) článek 24 se mění takto:

i) v prvním pododstavci se slova "starobní nebo invalidní důchod" nahrazují slovy "starobní důchod nebo příspěvek v invaliditě",

ii) ve druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

"Obdobně zaniká nárok na sirotčí důchod, přestane-li být příjemce považován za vyživované dítě ve smyslu článku 2 přílohy VII.";

z) v článku 25 se slova "starobní nebo invalidní důchod" nahrazují slovy "starobní důchod nebo příspěvek v invaliditě";

aa) v článku 26 se slovo "Nárok vdovy na vdovský důchod" nahrazuje slovy "Nárok pozůstalého manžela / pozůstalé manželky na pozůstalostní důchod";

bb) článek 27 se nahrazuje tímto:

"Článek 27

Rozvedený manžel / rozvedená manželka úředníka nebo bývalého úředníka má nárok na pozůstalostní důchod stanovený v této kapitole, pokud může ke dni úmrtí bývalého manžela / bývalé manželky prokázat nárok na pobírání výživného na svůj účet, které vyplývá z rozhodnutí soudu nebo z úředně registrovaného a vykonaného vyrovnání mezi bývalými manžely.

Pozůstalostní důchod však nesmí převyšovat částku výživného vyplácenou v době úmrtí bývalého manžela / bývalé manželky, která byla upravena v souladu s postupem stanoveným v článku 82 služebního řádu.

Nárok rozvedeného manžela / rozvedené manželky zaniká, pokud před úmrtím bývalé manželky / bývalého manžela uzavře nové manželství. Článek 26 se použije, uzavře-li nové manželství po úmrtí bývalé manželky / bývalého manžela.";

cc) článek 28 se mění takto:

i) v prvním pododstavci se slova "jednu rozvedenou manželku" nahrazují slovy "jednu rozvedenou manželku / jednoho rozvedeného manžela" a slovo "vdovu" se nahrazuje slovy "pozůstalou manželku / pozůstalého manžela.",

ii) netýká se českého znění;

dd) v článku 29 se slova "rozvedené manželce" nahrazují slovy "rozvedené manželce / rozvedenému manželovi" a slovo "vdově" se nahrazuje slovy "pozůstalé manželce / pozůstalému manželovi";

ee) v článku 31 se slova "starobní nebo invalidní důchod" nahrazují slovy "starobní důchod nebo příspěvek v invaliditě";

ff) v článku 31a se dosavadní text:

"nebo podle nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 nebo (Euratom, ESUO, EHS) č. 2530/72 nebo (ESUO, EHS, Euratom) č. 1543/73 nebo (ESUO, EHS, Euratom) č. 2150/82 nebo (ESUO, EHS, Euratom) č. 1679/85";

nahrazuje tímto: "nebo podle nařízení (EHS) č. 1857/89 [2] nebo nařízení (ES, Euratom) č. 1746/2002 [3] nebo nařízení (ES, Euratom) č. 1747/2002 [4] nebo nařízení (ES, Euratom) č. 1748/2002 [5].";

gg) v článku 34 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"Články 80 a 81 služebního řádu se vztahují také na děti narozené do 300 dní po úmrtí úředníka nebo bývalého úředníka pobírajícího starobní důchod nebo příspěvek v invaliditě.";

hh) v článku 35 se slova "starobního, invalidního nebo pozůstalostního důchodu" nahrazují slovy "starobního nebo pozůstalostního důchodu nebo příspěvku v invaliditě";

ii) v článku 36 se za slovo "platů" vkládají slova "a příspěvků v invaliditě";

jj) článek 39 se zrušuje;

kk) článek 40 se mění takto:

i) v prvním pododstavci se slova "starobního, invalidního, pozůstalostního nebo prozatímního důchodu" nahrazují slovy "starobního, pozůstalostního nebo prozatímního důchodu nebo příspěvku v invaliditě",

ii) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

"Starobní důchod nebo příspěvek v invaliditě nemohou být vypláceny současně s platem vypláceným ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo jednou z agentur, ani s příspěvkem vypláceným podle článků 41 a 50 služebního řádu. Obdobně jsou neslučitelné s jakoukoli odměnou plynoucí z pracovního místa v jednom z orgánů nebo agentur.";

ll) článek 42 se mění takto:

i) slova "starobní nebo invalidní důchod" se v obou případech nahrazují slovy "starobní důchod nebo příspěvek v invaliditě",

ii) mezi slova "své důchody" a "do jednoho roku" se vkládají slova "nebo o příspěvek";

mm) v článku 44 se před slovo "odejmut" vkládá slovo "dočasně" a slova "podle článku 86 služebního řádu" se nahrazují slovy "podle článku 9 přílohy IX";

nn) v čl. 45 třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

"Důchodcům, kteří mají bydliště v Evropské unii, se dávky vyplácejí v eurech na bankovní účet v členském státě stálého bydliště.

Důchodcům, jejichž bydliště se nachází mimo území Evropské unie, se dávky vyplácejí v eurech na bankovní účet v zemi stálého bydliště. Ve výjimečných případech může být důchod vyplácen v eurech na bankovní účet v zemi, kde má orgán své sídlo, nebo v cizí měně v zemi stálého bydliště důchodce, převodem v nejaktuálnějším směnném kurzu používaném pro provádění souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Obdobně se tento článek použije na příjemce příspěvku v invaliditě.";

oo) v článku 46 se slova "starobní nebo invalidní důchod" nahrazují slovy "starobní důchod nebo příspěvek v invaliditě";

99. příloha IX se nahrazuje tímto:

"

PŘÍLOHA IX

DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 1

1. Kdykoli se vyšetřováním Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) prokáže možnost osobní účasti úředníka nebo bývalého úředníka orgánu, bude uvedená osoba urychleně informována, pokud tím nebude narušen další průběh vyšetřování. V žádném případě nesmějí být po skončení vyšetřování vyvozeny závěry poukazující jmenovitě na konkrétního úředníka, aniž by mu byla dána příležitost vyjádřit připomínky ke skutečnostem, které se jeho osoby týkají. V závěrech budou tyto připomínky zmíněny.

2. V případech, kdy je za účelem vyšetřování vyžadováno naprosté utajení a kdy je třeba použít vyšetřovací prostředky spadající do pravomoci vnitrostátního soudního orgánu, může být plnění povinnosti o výzvě k připomínkám po dohodě s orgánem oprávněným ke jmenování odloženo. V uvedených případech nebude disciplinární řízení zahájeno, dokud nebude úředníkovi dána možnost se vyjádřit.

3. Nemohou-li být na základě vyšetřování OLAFu úředníkovi prokázány vytýkané skutečnosti, bude příslušné vyšetřování uzavřeno bez dalších opatření z rozhodnutí ředitele OLAFu, který písemně uvědomí úředníka a jeho služební orgán. Úředník může požadovat, aby uvedené rozhodnutí bylo vloženo do jeho osobního spisu.

Článek 2

1. Pravidla stanovená v článku 1 této přílohy se s nezbytnými úpravami použijí pro jiná správní vyšetřování vedená orgánem oprávněným ke jmenování.

2. Orgán oprávněný ke jmenování uvědomí dotčenou osobou o skončení vyšetřování a seznámí ji se závěry vyšetřovací zprávy, jakož i, na základě žádosti a s výhradou ochrany oprávněných zájmů třetích stran, se všemi dokumenty, které přímo souvisejí s obviněními, která byla proti dotčené osobě vznesena.

3. Orgány přijmou v souladu s článkem 110 služebního řádu obecná prováděcí ustanovení k tomuto článku.

Článek 3

1. Na základě vyšetřovací zprávy může orgán oprávněný ke jmenování poté, co dotčeného úředníka seznámil se všemi důkazy ve spisech a vyslechl jeho připomínky:

a) rozhodnout, že proti úředníkovi neexistují žádné usvědčující důkazy, o čemž bude úředník písemně informován nebo

b) rozhodnout, že i v případě, že došlo nebo pravděpodobně došlo k porušení služebních povinností, nebude učiněno žádné disciplinární opatření, a případně udělit úředníkovi napomenutí nebo

c) v případě porušení služebních povinností ve smyslu článku 86 služebního řádu:

i) rozhodnout o zahájení disciplinárního řízení stanoveného v oddíle 4 této přílohy nebo

ii) rozhodnout o zahájení disciplinárního řízení před disciplinární komisí.

Článek 4

Úředník, který nemůže být z objektivních důvodů vyslechnut podle ustanovení této přílohy, může být požádán, aby předložil své připomínky písemně, nebo se nechal zastupovat osobou dle vlastního výběru.

Oddíl 2

Disciplinární komise

Článek 5

1. V každém orgánu bude zřízena disciplinární komise, dále jen "komise". V komisi musí být zastoupen nejméně jeden člen, jenž může zastávat funkci předsedy, který není pracovníkem příslušného orgánu.

2. Komise je složena z předsedy a čtyř řádných členů, kteří mohou být nahrazeni náhradníky, a ve věcech, které se týkají úředníka zařazeného do platové třídy nižší než AD 13, z dalších dvou členů ve stejné funkční skupině a ve stejné platové třídě jako úředník, proti němuž je disciplinární řízení vedeno.

3. Ve všech věcech, vyjma věcí týkajících se úředníků z platové třídy AD 16 nebo AD 15, jsou řádní členové a náhradníci komise jmenováni z úředníků v činné službě náležejících do platové třídy AD 14 nebo vyšší.

4. Ve věcech týkajících se úředníků z platových tříd AD 16 nebo AD 15 se řádní členové a náhradníci komise jmenují z úředníků v činné službě náležejících do platové třídy AD 16.

5. Orgán oprávněný ke jmenování a výbor zaměstnanců se dohodnou na postupu ad hoc pro jmenování obou dalších členů uvedených v odstavci 2, kteří budou v komisi zasedat v případech týkajících se úředníků vyslaných do třetí země.

Článek 6

1. Orgán oprávněný ke jmenování a výbor zaměstnanců jmenují každý zároveň dva řádné členy komise a dva náhradníky.

2. Předsedu a jeho náhradníka jmenuje orgán oprávněný ke jmenování.

3. Předseda, řádní členové a náhradníci jsou jmenováni na dobu tří let. Orgány mohou pro řádné členy a náhradníky stanovit kratší funkční období, nejméně však v délce jednoho roku.

4. Oba členové komise, rozšířené v souladu s čl. 5 odst. 2 této přílohy, jsou jmenováni na základě tohoto postupu:

a) orgán oprávněný ke jmenování vypracuje seznam obsahující, pokud možno, jména dvou úředníků z každé platové třídy v každé funkční skupině. Výbor zaměstnanců zároveň odešle orgánu oprávněnému ke jmenování seznam vypracovaný stejným způsobem;

b) do deseti dnů od oznámení zprávy, na jejímž základě bylo schváleno rozhodnutí o zahájení disciplinárního řízení nebo postup stanovený v článku 22 služebního řádu, předseda komise vylosuje za přítomnosti dotčené osoby z každého výše uvedeného seznamu jedno jméno nového člena komise. Předseda může rozhodnout, že se nechá v tomto řízení zastupovat tajemníkem komise. Předseda oznámí dotčenému úředníkovi a jednotlivým členům úplné složení komise.

5. Dotčený úředník má právo do pěti dnů od zřízení komise zamítnout účast jednoho z členů v komisi. Také orgán je oprávněn jednoho z členů komise zamítnout.

Ve stejné lhůtě mohou členové komise požádat o uvolnění z funkce z oprávněných důvodů a odstoupit v případě střetu zájmů.

Je-li to nezbytné, provede předseda komise nové losování za účelem náhrady členů jmenovaných v souladu s odstavcem 4.

Článek 7

Komisi je nápomocen tajemník, kterého jmenuje orgán oprávněný ke jmenování.

Článek 8

1. Předseda a členové disciplinární komise jsou zcela nezávislí při plnění svých povinností.

2. Jednání a řízení vedená komisí jsou tajná.

Oddíl 3

Disciplinární opatření

Článek 9

1. Orgán oprávněný ke jmenování může uložit jednu z těchto sankcí:

a) písemnou výstrahu;

b) důtku;

c) odložení postupu do vyššího platového stupně na dobu od 1 do 23 měsíců;

d) zařazení do nižšího platového stupně;

e) dočasné zařazení do nižší platové třídy na dobu od 15 dnů do jednoho roku;

f) zařazení do nižší platové třídy v rámci stejné funkční skupiny;

g) přeřazení do nižší funkční skupiny, včetně nebo bez snížení platové třídy;

h) zbavení funkce a případně dočasné krácení důchodu nebo příspěvku v invaliditě; účinky tohoto opatření se nevztahují na úředníkem vyživované osoby. I v případě uvedeného krácení však nesmí výše úředníkova příjmu, se započtením případných rodinných přídavků, klesnout pod hranici životního minima stanovenou v článku 6 přílohy VIII.

2. Pobírá-li úředník starobní důchod nebo příspěvek v invaliditě, může orgán oprávněný ke jmenování rozhodnout, že po stanovenou dobu úředníkovi pozastaví vyplácení části důchodu nebo příspěvku; účinky tohoto opatření se nevztahují na úředníkem vyživované osoby. Výše úředníkova příjmu se započtením případných rodinných přídavků však nesmí klesnout pod částku životního minima stanovenou v článku 6 přílohy VIII.

3. Za jednorázové porušení služebních povinností nelze uložit více než jednu disciplinární sankci.

Článek 10

Přísnost uložených disciplinárních sankcí je úměrná závažnosti porušení služebních povinností. Ke stanovení závažnosti porušení služebních povinností a k rozhodnutí o tom, jakou disciplinární sankci uložit, je třeba vzít v úvahu zejména:

a) druh porušení služebních povinností a okolnosti, za nichž k porušení došlo,

b) rozsah nepříznivých účinků porušení služebních povinností na bezúhonnost, pověst nebo zájmy orgánu,

c) míru, do jaké bylo porušení služebních povinností způsobeno úmyslně nebo z nedbalosti,

d) pohnutky, které úředníka k porušení služebních povinností vedly,

e) platovou třídu a délku služby úředníka,

f) míru osobní odpovědnosti úředníka,

g) úroveň služebních povinností a kompetencí úředníka,

h) otázku, zda je porušení služebních povinností spojeno s opakovaným jednáním nebo chováním,

i) chování úředníka v průběhu jeho služby.

Oddíl 4

Disciplinární řízení bez účasti disciplinární komise

Článek 11

Orgán oprávněný ke jmenování může rozhodnout o udělení písemné výstrahy nebo důtky bez projednání s komisí. Předtím, než orgán oprávněný ke jmenování uvedené opatření přijme, musí být příslušný úředník vyslechnut.

Oddíl 5

Disciplinární řízení před disciplinární komisí

Článek 12

1. Orgán oprávněný ke jmenování předloží disciplinární komisi zprávu jasně uvádějící vytýkané skutečnosti a případně okolnosti, za kterých k nim došlo, včetně případných přitěžujících nebo polehčujících okolností.

2. Zpráva je předložena dotčenému úředníkovi a předsedovi disciplinární komise, který ji dá na vědomí členům komise.

Článek 13

1. Po obdržení zprávy má dotčený úředník právo nahlédnout do svého úplného osobního spisu a pořídit si opisy veškerých dokumentů týkajících se řízení, včetně zprošťujících důkazů.

2. Dotčený úředník má na přípravu své obhajoby nejméně patnáct dnů ode dne obdržení zprávy o zahájení disciplinárního řízení.

3. Dotčenému úředníkovi může být nápomocna osoba dle vlastního výběru.

Článek 14

Pokud za přítomnosti předsedy komise dotčený úředník uzná, že porušil služební povinnosti a přijme bez výhrad zprávu uvedenou v článku 12 této přílohy, může orgán oprávněný ke jmenování stáhnout věc z jednání komise v souladu se zásadou proporcionality mezi druhem porušení služebních povinností a uvažovanou sankcí. Pokud je věc z jednání komise stažena, předseda zaujme stanovisko k uvažované sankci.

Odchylně od článku 11 této přílohy může orgán oprávněný ke jmenování uložit na základě tohoto postupu jednu ze sankcí stanovených v čl. 9 odst. 1 písm. a) až d) této přílohy.

Předtím, než dotčený úředník přizná porušení svých služebních povinností, musí být poučen o možných důsledcích takového přiznání.

Článek 15

Před prvním jednáním komise pověří předseda jednoho z členů přípravou obecné zprávy o projednávané věci a uvědomí v tomto smyslu ostatní členy komise.

Článek 16

1. Dotčený úředník bude vyslechnut komisí; během slyšení může předkládat osobně nebo prostřednictvím svého zástupce písemné nebo ústní připomínky. Může předvolávat svědky.

2. Orgán je před komisí zastoupen úředníkem, kterého pro tento účel zmocňuje orgán oprávněný ke jmenování a jemuž jsou přiznána práva odpovídající právům dotčeného úředníka.

3. Komise může vyslechnout vyšetřující úředníky Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), pokud bylo vyšetřování zahájeno z podnětu úřadu.

Článek 17

1. Pokud se komise domnívá, že nemá dostatečně jasné informace o vytýkaných skutečnostech nebo o okolnostech, za kterých k nim došlo, nařídí vyšetřování, v jehož rámci může každá strana předložit svou verzi věci a reagovat na verzi věci druhé strany.

2. Vyšetřování vede jménem komise předseda nebo člen komise. Pro účely vyšetřování si komise může vyžádat veškeré dokumenty týkající se projednávané věci. Orgán vyhoví každé takové žádosti ve lhůtě, kterou komise může stanovit. Pokud je žádost určena úředníkovi, každé odmítnutí vyhovět bude zaregistrováno.

Článek 18

Po zvážení předložených dokumentů a s přihlédnutím k veškerým ústním i písemným prohlášením a rovněž k výsledkům provedeného vyšetřování zaujme komise většinou hlasů odůvodněné stanovisko k otázce, zda jsou vytýkané skutečnosti nepopíratelné a jaká sankce by z nich měla být vyvozena. Toto stanovisko podepisují všichni členové komise. Každý člen může ke stanovisku připojit rozdílný názor. Komise předá odůvodněné stanovisko orgánu oprávněnému ke jmenování a dotčenému úředníkovi do dvou měsíců ode dne, kdy orgán oprávněný ke jmenování zprávu přijal, za předpokladu, že je tato lhůta vzhledem ke složitosti věci přiměřená. Pokud bylo vyšetřování vedeno z podnětu komise, je tato lhůta čtyři měsíce za předpokladu, že je přiměřená vzhledem ke složitosti věci.

Článek 19

1. Předseda komise o záležitostech projednávaných komisí nehlasuje, s výjimkou procedurálních otázek nebo v případě rovnosti hlasů.

2. Předseda zajistí provádění rozhodnutí komise a dává na vědomí každému z členů komise veškeré informace a dokumenty týkající se případu.

Článek 20

Protokol ze zasedání komise pořizuje tajemník. Svědkové podepisují protokol obsahující jejich výpovědi.

Článek 21

1. Náklady vzniklé v průběhu disciplinárního řízení z podnětu úředníka, zejména poplatky osobě zvolené za jeho obhájce, nese úředník, pokud disciplinární řízení vede k uložení jedné ze sankcí stanovených v článku 9 této přílohy.

2. Orgán oprávněný ke jmenování však může ve výjimečných případech rozhodnout jinak, pokud by finanční zatížení dotčeného úředníka bylo nespravedlivé.

Článek 22

1. Po vyslechnutí úředníka učiní orgán oprávněný ke jmenování podle článků 9 a 10 této přílohy rozhodnutí do dvou měsíců ode dne přijetí stanoviska komise. Rozhodnutí musí být řádně odůvodněno.

2. Rozhodne-li se orgán oprávněný ke jmenování případ uzavřít bez uložení disciplinární sankce, neprodleně o svém rozhodnutí písemně uvědomí dotčeného úředníka. Dotčený úředník může požádat, aby uvedené rozhodnutí bylo vloženo do jeho osobního spisu.

Oddíl 6

Dočasné zproštění výkonu služby

Článek 23

1. Obviní-li orgán oprávněný ke jmenování úředníka ze závažného porušování služebních povinností způsobeného nerespektováním profesionálních závazků nebo protiprávním jednáním, může osobu obviněnou z porušování služebních povinností bezodkladně zprostit výkonu služby na dobu určitou nebo neurčitou.

2. Kromě výjimečných případů přijímá orgán oprávněný ke jmenování rozhodnutí po vyslechnutí dotčeného úředníka.

Článek 24

1. V rozhodnutí, kterým se úředník dočasně zprošťuje výkonu služby, je uvedeno, zda bude nadále pobírat odměnu za práci v plné výši, nebo zda mu bude do určité výše krácena. Za žádných okolností však částka vyplácená úředníkovi nesmí být se započtením případných rodinných přídavků nižší, než částka životního minima stanovená v článku 6 přílohy VIII tohoto služebního řádu.

2. Situace úředníka dočasně zproštěného výkonu služby musí být s konečnou platností vyřešena do šesti měsíců ode dne, kdy zproštění výkonu funkce nabylo účinku. Není-li žádné takové rozhodnutí do šesti měsíců učiněno, je dotčený úředník, s výhradou ustanovení odstavce 3, oprávněn znovu pobírat plnou odměnu za práci.

3. Odměna může být nadále krácena i po uplynutí šestiměsíční lhůty uvedené v odstavci 2, je-li proti dotčenému úředníkovi vedeno za stejné činy trestní řízení a byla-li na něj v důsledku tohoto řízení uvalena vazba. V uvedených případech úředník nepobírá plnou odměnu, dokud příslušný soud nenařídí jeho propuštění.

4. Částky, o které byla úředníkovi krácena odměna podle odstavce 1, budou úředníkovi zpětně vyplaceny, pokud mu nebyla konečným rozhodnutím uložena přísnější disciplinární sankce než písemná výstraha, důtka nebo odložení postupu do vyššího platového stupně, případně pokud mu nebyla uložena žádná disciplinární sankce; v posledně jmenovaném případě bude zpětně vyplacen úrok z úroků s úrokovou mírou vymezenou v článku 12 přílohy XII.

Oddíl 7

Souběžné trestní stíhání

Článek 25

Pokud je úředník za uvedené činy trestně stíhán, bude konečné rozhodnutí učiněno až po vynesení konečného rozsudku soudem, který o věci jedná.

Oddíl 8

Závěrečná ustanovení

Článek 26

Ve věcech, jejichž vyšetřování bylo zahájeno z podnětu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), budou rozhodnutí uvedená v článcích 11, 14, 22 a 23 této přílohy zaslána OLAFu na vědomí.

Článek 27

Úředník, kterému byla uložena disciplinární sankce jiného druhu než zbavení funkce, může v případě písemné výstrahy nebo důtky po třech letech a v případě jiné sankce po šesti letech, podat žádost o výmaz všech odkazů na uvedené opatření z osobního spisu. Orgán oprávněný ke jmenování rozhodne, zda této žádosti vyhoví.

Článek 28

Pokud se vyskytnou nové skutečnosti podpořené odpovídajícími důkazy, může orgán oprávněný ke jmenování disciplinární řízení obnovit z vlastního podnětu nebo na žádost dotčeného úředníka.

Článek 29

Pokud úředníkovi nebyly prokázány vytýkané skutečnosti podle čl. 1 odst. 3 a čl. 22 odst. 2 této přílohy, má úředník nárok požadovat náhradu škody, kterou utrpěl, prostřednictvím náležitého zveřejnění rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování.

Článek 30

Aniž je dotčen čl. 2 odst. 3, každý orgán přijme, bude-li třeba, po projednání s výborem zaměstnanců prováděcí pravidla k této příloze.

"

100. příloha X se mění takto:

(a) v článku 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"Orgán oprávněný ke jmenování provádí uvedené převedení pomocí zvláštního procesu, který se nazývá "proces mobility";, pro nějž stanoví po projednání s výborem zaměstnanců prováděcí pravidla";

(b) v článku 3 se první věta nahrazuje tímto:

"Úředník vykonávající služební povinnosti v rámci procesu mobility ve třetí zemi, může být z rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování dočasně přeřazen na pracovní místo v sídle orgánu nebo na jiné místo zaměstnání v rámci Společenství; toto přeřazení, kterému nepředchází vypsání výběrového řízení na volné pracovní místo, netrvá déle než čtyři roky.";

c) článek 5 se nahrazuje tímto:

"Článek 5

1. Poskytne-li orgán Společenství úředníkovi ubytování, které odpovídá úrovni jeho služebních povinností a počtu vyživovaných rodinných příslušníků, je tento povinen jej využívat.

2. Prováděcí pravidla k odstavci 1 stanoví po projednání s výborem zaměstnanců orgán oprávněný ke jmenování. Orgán oprávněný ke jmenování rovněž rozhoduje o nároku na nábytek a jiné zařízení v souladu s podmínkami platnými v každém místě zaměstnání.";

d) v článku 6 se slova "pěti kalendářních dnů" nahrazují slovy "tří a půl pracovních dnů";

e) článek 7 se mění takto:

i) v prvním pododstavci se slova "pěti kalendářních dnů" v obou případech nahrazují slovy "tří a půl pracovních dnů" a slova "dvou kalendářních dnů" se nahrazují slovy "dvou pracovních dnů",

ii) ve druhém pododstavci se slova "dvacet kalendářních dnů" nahrazují slovy "čtrnáct pracovních dnů";

f) článek 9 se mění takto:

i) v odstavci 1 se slova "dvacet po sobě jdoucích kalendářních dnů" nahrazují slovy "čtrnáct pracovních dnů",

ii) v odstavci 2 se první pododstavec mění takto:

a) slova "kalendářních dnů" se nahrazují slovy "pracovních dnů";

b) druhá věta se zrušuje;

g) ustanovení čl. 10 odst. 1 se mění takto:

i) šestý pododstavec se mění takto:

a) ve čtvrté odrážce se číslovka "8" nahrazuje číslovkou "7";

b) za čtvrtou odrážku se vkládá nová odrážka, která zní:

"— 30 % pro hodnotu větší než 7 a menší nebo rovnou 9,";

c) v páté odrážce se číslovka "8" nahrazuje slovy "9 a menší nebo rovnou 11";

d) doplňuje se nová odrážka, která zní:

"— 40 % pro hodnotu větší než 11.",

ii) doplňují se nové pododstavce, které znějí:

"Úředník, který byl v průběhu své služby přeřazen na místo, kde jsou podmínky k výkonu služby obtížné nebo velmi obtížné a kde příspěvek za životní podmínky odpovídá 30 %, 35 % nebo 40 %, a který souhlasí s opětovným převedením na jiné místo, kde příspěvek za životní podmínky činí 30 %, 35 % nebo 40 %, pobírá za své nové místo zaměstnání, kromě příspěvku za životní podmínky, mimořádnou prémii ve výši 5 % referenční částky uvedené v prvním pododstavci.

Uvedená prémie se zvyšuje s každým novým převedením úředníka na místo zaměstnání, kde jsou podmínky k výkonu služby obtížné nebo velmi obtížné; částka příspěvku za životní podmínky a prémie však nesmějí překročit 45 % referenční částky uvedené v prvním pododstavci.";

h) v článku 13 prvním pododstavci první větě se slova "každých šest měsíců" nahrazují slovy "jednou za rok";

i) v článku 16 prvním pododstavci se slova "buď v eurech, anebo na odůvodněnou žádost úředníka ve měně země zaměstnání" nahrazují slovy "v eurech, anebo na odůvodněnou žádost úředníka ve měně země zaměstnání nebo ve měně, ve které výdaje vznikly".

j) článek 17 se mění takto:

i) první pododstavec se mění takto:

a) slova "orgán Společenství neposkytuje ubytování se zařízením" se nahrazují slovy "je poskytnuto ubytování na základě článku 5 nebo 23 této přílohy";

b) netýká se českého znění,

ii) ve druhém pododstavci se slova "skutečně vzniklé náklady na zařízení" nahrazují slovy "ostatní výdaje vzniklé touto změnou bydliště";

k) článek 18 se mění takto:

i) druhý a třetí pododstavec se nahrazují tímto:

"Úředník obdrží rovněž 50 % denního příspěvku stanoveného v článku 10 přílohy VII s výjimkou případů vyšší moci, které stanoví orgán oprávněný ke jmenování.",

ii) netýká se českého znění;

l) článek 19 se nahrazuje tímto:

"Článek 19

Úředník, který nemá k dispozici služební automobil na služební cesty přímo spojené s plněním služebních povinností obdrží příspěvek na náhradu jízdného za použití vlastního automobilu. Výši příspěvku stanoví orgán oprávněný ke jmenování";

m) v článku 21 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

"Pokud je úředník nucen při nástupu do služby nebo po převedení změnit místo bydliště, aby splnil podmínky článku 20 služebního řádu, hradí orgán za podmínek stanovených orgánem oprávněným ke jmenování a v závislosti na typu ubytování, které může být úředníkovi v místě zaměstnání zajištěno, náklady:

a) na stěhování části nebo veškerého nábytku a osobních věcí z místa, kde se v danou dobu nacházejí, do místa zaměstnání a za převoz osobních věcí v případě, že je zajištěno ubytování bez zařízení;

b) spojené s převozem osobních věcí nebo s uskladněním nábytku a osobních věcí v případě, že je zajištěno ubytování se zařízením.";

n) v článku 23 se slova "úrovni jeho služebních povinností" nahrazují slovy "jeho služebním povinnostem";

o) kapitola 5 obsahující článek 26 se zrušuje;

p) kapitola 6 obsahující článek 27 se zrušuje;

101. příloha XI se nahrazuje tímto:

"

PŘÍLOHA XI

PROVÁDĚCÍ PRAVIDLA K ČLÁNKŮM 64 A 65 SLUŽEBNÍHO ŘÁDU

KAPITOLA 1

ROČNÍ PŘEZKOUMÁNÍ ODMĚN PODLE ČL. 65 ODST. 1 SLUŽEBNÍHO ŘÁDU

Oddíl 1

Faktory pro stanovení ročních úprav

Článek 1

1. Zpráva Statistického úřadu Evropských společenství (Eurostat)

Pro účely přezkoumání ve smyslu čl. 65 odst. 1 služebního řádu sestavuje Statistický úřad Evropských společenství, dále jen Eurostat, každoročně do konce října zprávu o změnách životních nákladů v Bruselu, paritách kupní síly mezi Bruselem a některými místy v členských státech, a o změnách kupní síly platů státních zaměstnanců v ústředních státních správách jednotlivých států.

2. Změny životních nákladů v Bruselu (bruselský mezinárodní index)

Eurostat sestavuje index vycházející z údajů poskytnutých belgickými úřady k měření změn životních nákladů pro úředníky Společenství v Bruselu. Tento index (dále jen "bruselský mezinárodní index") bere v úvahu změny, ke kterým došlo v období od června předcházejícího roku do června běžného roku, a je založen na statistické metodice vymezené Pracovní skupinou pro článek 64 služebního řádu zmíněnou v článku 13.

3. Změny životních nákladů mimo Brusel (parity kupní síly a implicitní indexy)

a) Eurostat po dohodě s národními statistickými úřady nebo jinými příslušnými orgány členských států vypočítá parity kupní síly, jimiž se stanoví rovnováha kupní síly:

i) platů úředníků Společenství sloužících v hlavních městech členských států, s výjimkou Nizozemska, kde se namísto Amsterdamu používá Haag, a na některých jiných místech zaměstnání, ve srovnání s Bruselem,

ii) důchodů úředníků vyplácených v členských státech, ve srovnání s Belgií.

b) Parity kupní síly se uvádějí každoročně za měsíc červen.

c) Parity kupní síly se vypočítají takovým způsobem, aby bylo možno každý základní prvek dvakrát ročně aktualizovat a kontrolovat pomocí přímého zjišťování alespoň jednou za pět let. Eurostat aktualizuje parity kupní síly pomocí nejvhodnějších indexů definovaných Pracovní skupinou pro článek 64 služebního řádu zmíněnou v článku 13.

d) Kromě území Belgie a Lucemburska se změny životních nákladů během referenčního období měří pomocí implicitních indexů. Tyto indexy získáme, násobíme-li bruselský mezinárodní index změnou v paritě kupní síly.

4. Změny kupní síly platů státních úředníků v ústředních státních správách (specifické ukazatele)

a) Pro účely měření procentuální změny kupní síly platů ve státní službě členských států, buď směrem nahoru nebo dolů, vypočítá Eurostat podle informací, které do konce září poskytly příslušné národní úřady, specifické ukazatele zachycující změny reálných mezd státních zaměstnanců v ústřední státní správě za období od července předcházejícího roku do července běžného roku. Oba by měly zahrnovat jednu dvanáctinu všech ročně vyplácených složek.

Specifické ukazatele mají dvě podoby:

i) jeden ukazatel pro každou funkční skupinu podle definice ve služebním řádu,

ii) průměrný ukazatel vážený počtem zaměstnanců ve státní službě, který odpovídá každé funkční skupině.

Každý z těchto ukazatelů se stanoví pro reálné hrubé a reálné čisté hodnoty. Při přepočtu z hrubých částek na čisté se přihlédne k zákonem stanoveným odvodům a k obecným daňovým faktorům.

Ke stanovení hrubých a čistých ukazatelů za Evropskou unii celkem použije Eurostat vzorek složený z těchto členských států: Belgie, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Spojené království. Na základě návrhu Komise podle čl. 65 odst. 3 služebního řádu může Rada schválit nový vzorek, který představuje alespoň 75 % HDP Evropské unie a který bude používán od roku, který následuje po jeho přijetí. Výsledky za každou zemi budou váženy v poměru k národnímu HDP měřenému pomocí parity kupní síly znázorněné v nejnovější statistice uveřejněné v souladu s definicemi národních účtů v platném Evropském systému účtů.

b) Příslušné vnitrostátní orgány poskytnou Eurostatu na jeho žádost doplňující informace, které Eurostat považuje za nezbytné k sestavení specifického ukazatele přesně měřícího změny kupní síly ve státní službě jednotlivých států.

Pokud po dalších projednáních s příslušnými vnitrostátními orgány zjistí Eurostat statistické odchylky v získaných informacích, nebo pokud zjistí, že není možné sestavit ukazatele měřící se statistickou přesností změny reálného příjmu státních zaměstnanců v daném členském státě, informuje o tom Komisi a poskytne jí všechny nezbytné podklady.

c) Kromě specifických ukazatelů Eurostat vypočítá některé kontrolní ukazatele. Jeden takový ukazatel je předložen ve formě údajů o reálných platových poměrech na hlavu v ústřední státní správě a sestaven v souladu s definicemi národních účtů v platném Evropském systému účtů.

Ke zprávě Eurostatu o specifických ukazatelích se připojí vysvětlení rozdílů mezi těmito ukazateli a výše uvedenými kontrolními ukazateli.

Článek 2

Komise vypracuje každé tři roky komplexní zprávu o požadavcích orgánů na přijímání zaměstnanců a předá ji Evropskému parlamentu a Radě. Na základě této zprávy Komise po předchozím projednání s ostatními orgány v rámci služebního řádu předloží v případě potřeby Radě návrhy vycházející ze všech důležitých faktorů.

Oddíl 2

Opatření pro roční úpravu odměn a důchodů

Článek 3

1. S účinkem od 1. července a v souladu s čl. 65 odst. 3 služebního řádu Rada před koncem každého roku rozhodne na návrh Komise a na základě kritérií stanovených v oddíle 1 této přílohy o úpravě odměn a důchodů.

2. Rozsah úpravy se zjistí násobením bruselského mezinárodního indexu specifickým ukazatelem. Úprava se vyjádří v čistých hodnotách jako jednotná procentní sazba.

3. Výše úpravy stanovená tímto způsobem se zařadí podle následující metody do tabulek základních platů uvedených v článku 66 služebního řádu a v příloze XIII služebního řádu a v článcích 20, 63 a 93 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:

a) čistá odměna a čistý důchod bez koeficientu se zvýší nebo sníží o částku výše zmíněné roční úpravy;

b) sestaví se nová tabulka základních platů výpočtem hrubé částky, která po odpočtu daně ve smyslu odstavce 4 a povinných odvodů příspěvků na sociální a důchodové zabezpečení odpovídá čisté částce;

c) převedení čistých částek na hrubé částky vychází ze situace svobodného úředníka / svobodné úřednice, kteří nepobírají různé příspěvky uvedené ve služebním řádu.

4. Pro účely použití nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 se částky uvedené v článku 4 tohoto nařízení vynásobí činitelem složeným z:

a) činitele vyplývajícího z předchozí úpravy nebo

b) hodnoty platové úpravy uvedené v odstavci 2.

5. V Belgii a Lucembursku se nepoužijí žádné koeficienty. Koeficienty použitelné:

a) na platy úředníků Společenství vykonávajících službu v ostatních členských státech a na některých jiných místech zaměstnání;

b) odchylně od čl. 82 odst. 1 služebního řádu na důchody Společenství vyplácené v ostatních členských státech pro tu část, která odpovídá nároku získanému před 1. květnem 2004,

se stanoví na základě poměru mezi paritami kupní síly uvedenými v článku 1 této přílohy a směnnými kurzy uvedenými v článku 63 služebního řádu platnými pro odpovídající země.

Uplatní se postupy stanovené v článku 8 této přílohy, které se týkají použití koeficientů se zpětnou platností v místech zaměstnání s vysokou mírou inflace.

6. Orgány provedou odpovídající zpětné úpravy odměn a důchodů úředníků, bývalých úředníků a ostatních dotčených osob (nahoru i dolů) za období mezi dnem nabytí účinku a dnem vstupu v platnost rozhodnutí o příští úpravě.

Pokud tato zpětná úprava vyžaduje, aby byly přeplatky vráceny, může být vrácení přeplatků rozloženo na dobu nejvýše dvanácti měsíců ode dne vstupu v platnost rozhodnutí o příští roční úpravě.

KAPITOLA 2

PROZATÍMNÍ ÚPRAVY ODMĚN A DŮCHODŮ (ČL. 65 ODST. 2 SLUŽEBNÍHO ŘÁDU)

Článek 4

1. Prozatímní úpravy odměn a důchodů ve smyslu čl. 65 odst. 2 služebního řádu, které nabývají účinku k 1. lednu, se provádějí v případě podstatné změny životních nákladů v období mezi červnem a prosincem (podle údaje o prahu citlivosti vymezeném v čl. 6 odst. 1 této přílohy) a s patřičným přihlédnutím k předběžným odhadům změn kupní síly v průběhu referenčního období běžného roku.

2. Návrh Komise se zašle Radě nejpozději ve druhé polovině dubna.

3. Tyto prozatímní úpravy se vezmou v úvahu při ročních úpravách platů.

Článek 5

1. V březnu každého roku vypracuje Eurostat předběžný odhad změn kupní síly za příslušné období na základě informací získaných na zasedání uvedeném v článku 12 této přílohy.

Pokud z tohoto předběžného odhadu vyplývají záporná procenta, vezme se při výpočtu prozatímní úpravy v úvahu polovina tohoto počtu procent.

2. Změna životních nákladů v Bruselu se měří bruselským mezinárodním indexem za období od června do prosince předcházejícího kalendářního roku.

3. Po každé místo, pro které byl stanoven koeficient (kromě Belgie a Lucemburska) se vypočítá odhad parit kupní síly uvedených v čl. 1 odst. 3 za měsíc prosinec. Změna životních nákladů se vypočítá podle pravidel stanovených v čl. 1 odst. 3.

Článek 6

1. Práh citlivosti je stanoven za šestiměsíční období zmiňované v čl. 5 odst. 2 této přílohy jako procento odpovídající 7 % za období 12 měsíců.

2. Práh stanovený tímto způsobem se použije podle následujícího postupu, s výhradou použití čl. 5 odst. 1 druhého pododstavce této přílohy:

a) pokud je hodnota prahu citlivosti dosažena nebo překročena v Bruselu (měřeno pomocí bruselského mezinárodního indexu v období mezi červnem a prosincem), upraví se výše odměn pro všechna místa zaměstnání na základě postupu ročních úprav;

b) pokud není v Bruselu dosaženo prahu citlivosti, upraví se pouze koeficienty pro místa, kde změna životních nákladů (měřeno pomocí implicitních indexů v období mezi červnem a prosincem) překročila práh.

Článek 7

Pro účely článku 6 této přílohy:

Rozsah úpravy se stanoví jako bruselský mezinárodní index vynásobený, pokud je to vhodné, polovinou předpokládaného specifického ukazatele, je-li tento předběžný odhad záporný.

Koeficienty se stanoví jako poměr mezi relevantní paritou kupní síly a směnným kurzem uvedeným v článku 63 služebního řádu, vynásobený, pokud pro Brusel nebylo dosaženo prahu úprav, hodnotou úpravy.

KAPITOLA 3

DATUM NABYTÍ ÚČINKU KOEFICIENTU (MÍSTA ZAMĚSTNÁNÍ S VYSOKÝM NÁRŮSTEM ŽIVOTNÍCH NÁKLADŮ)

Článek 8

1. Pro místa s vysokým nárůstem životních nákladů (měřeno pomocí změny implicitních indexů) nabudou koeficienty účinku před 1. lednem v případě prozatímních úprav nebo před 1. červencem v případě roční úpravy. Tak by se mělo vyrovnat snížení kupní síly se stavem v místě zaměstnání, kde změna životních nákladů odpovídala prahu citlivosti.

2. Datum nabytí účinku ročních úprav je stanoveno takto:

a) dnem 16. května pro místa zaměstnání, u nichž je implicitní index vyšší než 6,3 % a

b) dnem 1. května pro místa zaměstnání, u nichž je implicitní index vyšší než 12,6 %.

3. Datum nabytí účinku prozatímních úprav je stanoveno takto:

a) dnem 16. listopadu pro místa zaměstnání, u nichž je implicitní index vyšší než 6,3 % a

b) dnem 1. listopadu pro místa zaměstnání, u nichž je implicitní index vyšší než 12,6 %.

KAPITOLA 4

STANOVENÍ A ZRUŠENÍ KOEFICIENTŮ (ČLÁNEK 64 SLUŽEBNÍHO ŘÁDU)

Článek 9

1. Příslušné úřady dotčených členských států, správa orgánu Společenství nebo zástupci úředníků Společenství v daném místě zaměstnání mohou požadovat stanovení koeficientu pro toto místo.

Tato žádost by měla být podpořena objektivními faktory poukazujícími na významný rozdíl ve výši životních nákladů, který vznikl v průběhu let mezi místem zaměstnání a hlavním městem dotčeného členského státu (s výjimkou Nizozemska, kde se namísto Amsterdamu používá Haag). Pokud Eurostat potvrdí, že rozdíl je skutečně významný (více než 5 %) a dlouhodobě udržitelný, měla by Komise předložit návrh na stanovení koeficientu pro toto místo.

2. Obdobně Rada rozhoduje na návrh Komise o zrušení koeficientu stanoveného pro určité místo. V tomto případě je návrh založen na jednom z následujících předpokladů:

a) žádost příslušných úřadů dotčeného členského státu, správy orgánu Společenství nebo zástupců úředníků Společenství v daném místě zaměstnání, která prokazuje, že životní náklady v tomto místě se již nadále významně neliší (méně než o 2 %) od životních nákladů hlavního města dotčeného členského státu. Tato aproximace by měla být dlouhodobě udržitelná a ověřená Eurostatem;

b) v uvedeném místě již nadále nejsou zaměstnáni žádní úředníci ani dočasní zaměstnanci Společenství.

3. Rada rozhoduje o návrhu v souladu s čl. 64 druhým pododstavcem služebního řádu.

KAPITOLA 5

DOLOŽKA O VÝJIMCE

Článek 10

Pokud v rámci Společenství dojde k závažnému a náhlému zhoršení ekonomické a sociální situace, které bylo zhodnoceno ve světle objektivních údajů poskytnutých pro tento účel Komisí, předloží Komise příslušné návrhy, o nichž Rada rozhodne v souladu s postupem stanoveným v článku 283 Smlouvy o ES.

KAPITOLA 6

ÚLOHA EUROSTATU A VZTAHY S PŘÍSLUŠNÝMI ÚŘADY ČLENSKÝCH STÁTŮ

Článek 11

Úkolem Eurostatu je sledovat kvalitu základních údajů a statistických metod používaných při sestavování činitelů, které se berou v úvahu při platových úpravách. Zejména se jedná o vypracování posudků nebo studií požadovaných pro toto sledování.

Článek 12

Každoročně v březnu svolává Eurostat pracovní skupinu složenou z odborníků z příslušných orgánů členských států, která se nazývá Pracovní skupina pro článek 65 služebního řádu.

Na zasedání se přezkoumá statistická metodika a její používání v oblasti specifických a kontrolních ukazatelů.

Poskytnuty budou také informace potřebné k předložení předběžného odhadu změn v kupní síle pro účely prozatímní úpravy odměn, jakož i údaje o pracovní době v orgánech ústřední státní správy.

Článek 13

Alespoň jednou ročně a nejpozději v září svolá Eurostat pracovní skupinu složenou z odborníků z příslušných orgánů členských států, která se nazývá Pracovní skupina pro článek 64 služebního řádu.

Na zasedání se přezkoumá statistická metodika a její používání při sestavování bruselského mezinárodního indexu a výpočtu parit kupní síly.

Článek 14

Členské státy informují Eurostat na jeho žádost o všech faktorech, které mají přímý nebo nepřímý dopad na složení odměn a změny v odměňování státních zaměstnanců v ústředních státních správách.

KAPITOLA 7

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ A DOLOŽKA O PŘEZKUMU

Článek 15

1. Ustanovení této přílohy se použijí od 1. července 2004 do 31. prosince 2012.

2. Na konci čtvrtého roku se přezkoumají, zejména z hlediska jejich rozpočtových dopadů. Za tímto účelem předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu a případně návrh na změnu této přílohy prováděnou na základě článku 283 Smlouvy o ES.

"

102. doplňují se nové přílohy, které znějí:"

PŘÍLOHA XII

PROVÁDĚCÍ PRAVIDLA K ČLÁNKU 83A SLUŽEBNÍHO ŘÁDU

KAPITOLA 1

OBECNÉ ZÁSADY

Článek 1

1. Za účelem stanovení sazby příspěvku úředníků do důchodového systému uvedeného v čl. 83 odst. 2 služebního řádu Komise provede každých pět let pojistně matematické posouzení rovnováhy důchodového systému zmíněné v čl. 83a odst. 3 služebního řádu. Výsledky tohoto posouzení naznačí, zda je výše příspěvku úředníků dostačující k financování jedné třetiny nákladů na důchodový systém.

2. Při přípravě posouzení zmíněného v čl. 83a odst. 4 služebního řádu Komise provede každým rokem aktualizaci tohoto pojistně matematického posouzení s ohledem na změny v základním souboru stanoveném v článku 9 této přílohy, v úrokové míře stanovené v článku 10 této přílohy a v míře ročních změn v platové stupnici úředníků ES podle článku 11 této přílohy.

3. Posouzení a aktualizace budou prováděny v každém roce n na základě základního souboru úředníků v činné službě, kteří byli ke dni 31. prosince předcházejícího roku (n-1) stálými přispěvateli do důchodového systému.

Článek 2

1. Každá úprava příspěvkové sazby nabývá účinku dnem 1. července zároveň s roční úpravou odměn podle článku 65 služebního řádu. Úpravou se výše příspěvku změní nejvýše o jeden procentní bod nad nebo pod platnou sazbu za předcházející rok.

2. Úpravou, která nabývá účinku dnem 1. července 2004, se může částka příspěvku zvýšit nejvýše na 9,75 %. Úpravou, která nabývá účinku dnem 1. července 2005 se může částka příspěvku zvýšit nejvýše na 10,25 %.

3. Rozdíl stanovený mezi úpravou příspěvkové sazby, která by byla výsledkem pojistně matematického výpočtu, a úpravou vyplývající z odchylky uvedené v odstavci 2 nebude nikdy uhrazen nebo následně brán v úvahu při pozdějších pojistně matematických výpočtech. Příspěvková sazba, která by byla výsledkem pojistně matematického výpočtu, bude zmíněna v hodnotící zprávě stanovené v článku 1 této přílohy.

KAPITOLA 2

POSOUZENÍ POJISTNĚ MATEMATICKÉ ROVNOVÁHY

Článek 3

Pětiletá pojistně matematická posouzení stanoví podmínky pro rovnováhu tím, že berou v úvahu starobní důchod ve smyslu článku 77 služebního řádu, příspěvek v invaliditě ve smyslu článku 78 služebního řádu, pozůstalostní důchody ve smyslu článků 79 a 80 služebního řádu jako nákladové položky systému.

Článek 4

1. Pojistně matematická rovnováha se posuzuje na základě metody pro výpočet stanovené v této kapitole.

2. Podle této metody představuje "pojistně matematická hodnota" nároku na důchod, který vznikl přede dnem výpočtu, závazek z minulého služebního období, zatímco pojistně matematická hodnota nároku na důchod, který vznikne v roce služby začínajícím dnem výpočtu, představuje "náklad služebního období".

3. Lze předpokládat, že odchody do všech typů důchodu (kromě invalidního) se uskutečňují při dosažení stanovené průměrné věkové hranice (r). Průměrná věková hranice pro odchod do důchodu se aktualizuje pouze při pětiletém pojistně matematickém posouzení uvedeném v článku 1 této přílohy a může se lišit podle jednotlivých skupin zaměstnanců.

4. Při stanovení pojistně matematických hodnot se:

a) přihlíží k budoucím úpravám základního platu každého úředníka v období mezi dnem výpočtu a předpokládanou věkovou hranicí pro odchod do důchodu;

b) nepřihlíží k nároku na důchod vzniklému do dne výpočtu (závazek z minulého služebního období).

5. Při pojistně matematickém posouzení nákladu služebního období se přihlíží ke všem příslušným ustanovením tohoto služebního řádu (zejména příloh VIII a XIII).

6. Při stanovení reálné diskontní sazby a míry ročních změn v platových stupnicích úředníků Společenství se použije vyrovnávací proces. Vyrovnání bude dosaženo prostřednictvím dvanáctiletého klouzavého průměru pro úrokovou míru a pro zvýšení v rámci platových stupnic.

Článek 5

1. Vzorec pro výpočet příspěvku je založen na této rovnici:

příspěvková sazba za rok n = náklad služebního období roku n / roční základní platy celkem

2. Výše příspěvku úředníků na financování nákladů důchodového systému se rovná jedné třetině poměru mezi náklady služebního období běžného roku (n) za všechny úředníky v činné službě, kteří jsou přispěvateli do důchodového systému, a celkovou výší ročních základních platů za stejný základní soubor přispěvatelů do důchodového systému v činné službě ke dni 31. prosince předcházejícího roku (n-1).

3. Nákladem služebního období je součet:

a) nákladů služebního období za odchod do důchodu (bližší informace viz článek 6 této přílohy), tj. pojistně matematické hodnoty nároku na důchod, který vznikne během roku n, včetně hodnoty té části uvedeného důchodu, která bude vyplácena pozůstalé manželce / pozůstalému manželovi nebo vyživovaným dětem po úmrtí úředníka v důchodu (v rámci budoucího zaopatření pozůstalých);

b) nákladů služebního období za invaliditu (bližší informace viz článek 7 této přílohy), tj. pojistně matematické hodnoty nároků na důchod, který bude vyplácen úředníkům v činné službě, u nichž lze očekávat, že se v průběhu roku n stanou služby neschopnými z důvodu invalidity a

c) nákladů služebního období na zaopatření pozůstalých (bližší informace viz článek 8 této přílohy), tj. pojistně matematické hodnoty nároků na důchod, který bude vyplácen jménem úředníků v činné službě, u nichž lze v průběhu roku n očekávat, že dojde k jejich úmrtí.

4. Posouzení nákladu služebního období je založeno na nároku na důchod a na příslušných anuitách vymezených v článcích 6 až 8 této přílohy.

Z těchto anuit vyplývá, s ohledem na úrokovou míru, míru ročních změn v platových stupnicích a pravděpodobnost dožití věkové hranice pro odchod do důchodu, stávající pojistně matematická hodnota ve výši 1 EUR na rok.

5. V úvahu budou vzaty částky životního minima uvedené v hlavě V kapitole 2 služebního řádu a v příloze VIII služebního řádu.

Článek 6

1. K získání výpočtu částky starobního důchodu je nutno vypočítat nároky na důchod pro každého úředníka v činné službě vzniklé během roku n, a to tak, že se předpokládaná výše základního platu úředníka v době odchodu do důchodu vynásobí použitelným přírůstkovým faktorem daného úředníka.

Dosahují-li kumulované nároky na důchod (nároky z přijímání, včetně převedení), které úředníkovi vznikly ke dni 31. prosince roku n-1, alespoň 70 %, má se za to, že úředníkovi nevznikl během roku n žádný nárok na důchod.

2. Předpokládaný základní plat (PS) při odchodu do důchodu se vypočítá podle vzorce vycházejícího z výše základního platu ke dni 31. prosince předcházejícího roku při zohlednění míry ročního zvýšení v rámci platových stupnic a předpokládané roční sazby zvýšení na základě délky služby a povýšení (postupů v zaměstnání) takto:

PS = SAL ×

1 + GSG + ISPm

kde:

SAL = stávající plat

GSG = předpokládaná roční sazba obecného růstu platů (míra roční změny v platových stupnicích)

ISP = předpokládaná roční sazba zvýšení na základě délky služby a povýšení

m = rozdíl mezi předpokládanou věkovou hranicí pro odchod do důchodu (r) a stávajícím věkem úředníka (x)

Jelikož se výpočet provádí v reálných hodnotách (čistých hodnotách bez inflace) rozumí se sazbami zvýšení očištěnými od inflace míra roční změny v platových stupnicích a míra ročního zvýšení na základě délky služby a povýšení.

3. Na základě výpočtu nároku na důchod vzniklého danému úředníkovi se pojistně matematická hodnota uvedeného nároku na důchod (a s ním spojených důchodů na doživotí vyplácených pozůstalým) vypočítá tak, že se výše stanovený roční nárok na důchod vynásobí součtem:

a) bezodkladné odložené anuity ve věku x, odložené na m let:

=

1

p

x × 1 + GSGk − m − 0.5

kde:

x = věk úředníka ke dni 31. prosince roku n-1

τ = úroková míra

kPx = pravděpodobnost, že osoba ve věku x bude naživu v letech k

m = rozdíl mezi předpokládanou věkovou hranicí pro odchod do důchodu (r) a stávajícím věkem úředníka (x)

GSG = předpokládaná roční sazba obecného růstu platů (míra roční změny v platových stupnicích)

ω = horní hranice tabulky úmrtnosti

a

b) bezodkladného odloženého důchodu na doživotí vypláceného pozůstalým ve věku x a y, kde y je předpokládaný věk manželky / manžela. Tato anuita se vynásobí pravděpodobností života úředníka v manželském svazku a použitelnou sazbou pro zaopatření pozůstalých stanovenou v souladu s přílohou VIII:

=

1

p

1 −

kpx × 1 + GSGk − m − 0.5

kde:

x = věk úředníka ke dni 31. prosince roku n-1

y = věk manželky / manžela úředníka ke dni 31. prosince roku n-1

τ = úroková míra

kPx = pravděpodobnost, že osoba ve věku x bude naživu v letech k

kPy = pravděpodobnost, že osoba ve věku y (manželka / manžel úředníka ve věku x) bude naživu v letech k

m = rozdíl mezi předpokládanou věkovou hranicí pro odchod do důchodu (r) a stávajícím věkem úředníka (x)

GSG = předpokládaná roční sazba obecného růstu platů (míra roční změny v platových stupnicích)

ω = horní hranice tabulky úmrtnosti.

4. Výpočet nákladů služebního období za odchod do důchodu bere v úvahu:

a) přírůstkový stimul pro úředníky, kteří zůstávají ve služebním poměru po dosažení důchodového věku;

b) koeficient snížení pro úředníky, kteří odcházejí ze služby před dosažením důchodového věku.

Článek 7

1. K získání výpočtu hodnoty příspěvků v invaliditě je nutno zjistit, na kolik takových příspěvků pravděpodobně vznikne v průběhu roku n nárok; a to tak, že se na každého úředníka v činné službě použije pravděpodobnost, že by se v průběhu roku mohl stát invalidním. Tato pravděpodobnost se následně vynásobí částkou ročních příspěvků v invaliditě, na které by úředník měl mít nárok.

2. Při výpočtu pojistně matematické hodnoty příspěvků v invaliditě, na které poprvé vznikne nárok v roce n, se použijí tyto anuity:

a) bezodkladná dočasná anuita ve věku x:

=

1

p

x × 1 + GSGk − 0.5

kde:

x = věk úředníka ke dni 31. prosince roku n-1

τ = úroková míra

kPx = pravděpodobnost, že osoba ve věku x bude naživu v letech k

m = rozdíl mezi předpokládanou věkovou hranicí pro odchod do důchodu (r) a stávajícím věkem úředníka (x)

GSG = předpokládaná roční sazba obecného růstu platů (míra roční změny v platových stupnicích)

a

b) bezodkladný důchod na doživotí. Tato anuita se vynásobí pravděpodobností života úředníka v manželském svazku a použitelnou sazbou pro zaopatření pozůstalých:

=

1

p

1 −

kpx × 1 + GSGk − 0.5

kde:

x = věk úředníka ke dni 31. prosince roku n-1

y = věk manželky / manžela úředníka ke dni 31. prosince roku n-1

τ = úroková míra

kPx = pravděpodobnost, že osoba ve věku x bude naživu v letech k

m = rozdíl mezi předpokládanou věkovou hranicí pro odchod do důchodu (r) a stávajícím věkem úředníka (x)

kPy = pravděpodobnost, že osoba ve věku y (manželka / manžel úředníka ve věku x) bude naživu v letech k

GSG = předpokládaná roční sazba obecného růstu platů (míra roční změny v platových stupnicích)

Článek 8

1. Hodnota nároku na důchod, který vznikne pozůstalým v průběhu roku n se zjistí tak, že se na každého úředníka v činné službě použije pravděpodobnost, že by v průběhu roku mohl zemřít. Tato pravděpodobnost se následně vynásobí částkou ročního důchodu manželky / manžela, na který vznikne nárok v běžném roce. Při výpočtu se zohlední případné sirotčí důchody, na které může vzniknout nárok.

2. Při výpočtu pojistně matematické hodnoty nároků na důchod, na které vznikne pozůstalým nárok v roce n, se použije bezodkladná anuita. Tato anuita se vynásobí pravděpodobností života úředníka v manželském svazku:

=

1

p

y × 1 + GSGk − 0.5

kde:

y = věk manželky / manžela úředníka ke dni 31. prosince roku n-1

τ = úroková míra

kPy = pravděpodobnost, že osoba ve věku y (manželka / manžel úředníka ve věku x) bude naživu v letech k

GSG = předpokládaná roční sazba obecného růstu platů (míra roční změny v platových stupnicích)

ω = horní hranice tabulky úmrtnosti.

KAPITOLA 3

ZPŮSOB VÝPOČTU

Článek 9

1. Demografické parametry pro pojistně matematické posouzení jsou založeny na pozorování základního souboru účastníků systému složeného ze zaměstnanců v činné službě a osob pobírajících důchod. Tyto údaje shromažďuje každoročně Komise na základě informací od jednotlivých orgánů a agentur, jejichž zaměstnanci jsou součástí systému.

Z pozorování tohoto základního souboru se vyvodí zejména struktura základního souboru, průměrná věková hranice pro odchod do důchodu a tabulka invalidity.

2. Tabulka úmrtnosti se týká základního souboru, jehož charakteristika odpovídá co nejvíce charakteristice základního souboru účastníků systému. Tabulka bude aktualizována pouze při pětiletém pojistně matematickém posouzení uvedeném v článku 1 této přílohy.

Článek 10

1. Úrokové míry, které mají být vzaty v úvahu pro pojistně matematické výpočty, vycházejí ze sledovaných průměrných ročních úrokových měr, které byly stanoveny pro dlouhodobé státní dluhy členských států a zveřejněny Komisí. K výpočtu odpovídající čisté úrokové míry (bez inflace) se použije příslušný index spotřebitelských cen potřebný k pojistně matematickým výpočtům.

2. Skutečnou roční úrokovou mírou pro pojistně matematické výpočty je průměr reálné průměrné úrokové míry za 12 let předcházejících běžnému roku.

Článek 11

1. Míra ročních změn v platových stupnicích úředníků, která má být vzata v úvahu při pojistně matematických výpočtech, je založena na specifických ukazatelích uvedených v čl. 1 odst. 4 přílohy XI.

2. Skutečnou roční úrokovou mírou pro pojistně matematické výpočty je průměr čisté hodnoty specifických ukazatelů za Evropskou unii za 12 let předcházejících běžnému roku.

Článek 12

Pro výpočet úroku z úroků podle článků 4 a 8 přílohy VIII se použije skutečná úroková míra ve smyslu článku 10 této přílohy a bude v případě potřeby přezkoumána při pětiletém pojistně matematickém posouzení.

KAPITOLA 4

PROVÁDĚNÍ

Článek 13

1. Orgánem odpovědným za technické provádění této přílohy je Eurostat.

2. Při provádění pojistně matematických posouzení podle článku 1 této přílohy je Eurostatu nápomocen jeden nebo několik kvalifikovaných nezávislých odborníků. Eurostat uvedeným odborníkům dodá zejména parametry uvedené v článcích 9 až 11 této přílohy.

3. Eurostat předloží každý rok k 1. září zprávu o posouzeních a aktualizacích podle článku 1 této přílohy.

4. Eurostat se ve spolupráci s národními odborníky z příslušných orgánů členských států a s kvalifikovaným nezávislým odborníkem / kvalifikovanými nezávislými odborníky zabývá veškerými metodickými otázkami vyvolanými prováděním této přílohy. Eurostat za tímto účelem svolá alespoň jednou ročně zasedání této skupiny. Bude-li to však považovat za nutné, může svolávat jednání skupiny častěji.

KAPITOLA 5

DOLOŽKA O PŘEZKUMU

Článek 14

1. Ustanovení čl. 2 odst. 1 druhé věty a odst. 3, jakož i články 9, 10, 11 a 12 této přílohy se použijí od 1. července 2004 do 30. června 2013.

2. Na základě zprávy, a případně na základě návrhu Komise předloženého po získání stanoviska Výboru pro služební řád, může Rada při pětiletém pojistně matematickém posouzení tuto přílohu přezkoumat především z hlediska jejích rozpočtových dopadů a pojistně matematické rovnováhy. Rada se usnáší o tomto návrhu kvalifikovanou většinou podle čl. 205 odst. 2 první odrážky Smlouvy o ES.

3. Odchylně od článku 83a služebního řádu a odstavce 2 tohoto článku se druhé posouzení, zpráva a případně návrh Komise předloží Radě do konce roku 2008.

PŘÍLOHA XIII

Přechodná opatření pro úředníky Společenství (článek 107a služebního řádu)

Oddíl 1

Článek 1

1. Pro období od 1. května 2004 do 30. dubna 2006 se čl. 5 odst. 1 a 2 služebního řádu nahrazují tímto:

"1. Pracovní místa, na která se vztahuje tento služební řád, se řadí podle povahy a významu odpovídajících služebních povinností do čtyř kategorií A*, B*, C* a D*, v sestupném pořadí podle postavení.

2. Kategorie A* zahrnuje dvanáct platových tříd, kategorie B* zahrnuje devět platových tříd, kategorie C* zahrnuje sedm platových tříd a kategorie D* zahrnuje pět platových tříd."

2. Každý odkaz na den přijetí se považuje za odkaz na den nástupu do služebního poměru.

Článek 2

1. Dne 1. května 2004 se s výhradou článku 8 této přílohy označují dosavadní platové třídy úředníků zastávajících jedno ze správních postavení stanovených v článku 35 služebního řádu takto:

Dřívější platová třída | Nová (prozatímní) platová třída | Dřívější platová třída | Nová (prozatímní) platová třída | Dřív. plat. třída | Nová (prozatímní) platová třída | Dřív. plat. třída | Nová (prozatímní) platová třída |

A1 | A*16 | | | | | | |

A2 | A*15 | | | | | | |

A3/LA3 | A*14 | | | | | | |

A4/LA4 | A*12 | | | | | | |

A5/LA5 | A*11 | | | | | | |

A6/LA6 | A*10 | B1 | B*10 | | | | |

A7/LA7 | A*8 | B2 | B*8 | | | | |

A8/LA8 | A*7 | B3 | B*7 | C1 | C*6 | | |

| | B4 | B*6 | C2 | C*5 | | |

| | B5 | B*5 | C3 | C*4 | D1 | D*4 |

| | | | C4 | C*3 | D2 | D*3 |

| | | | C5 | C*2 | D3 | D*2 |

| | | | | | D4 | D*1 |

2. S výhradou ustanovení článku 7 této přílohy se pro každou platovou třídu a každý platový stupeň stanovují základní měsíční platy podle následující tabulky (v EUR):

Kategorie A |

Dřívější platová třída | Nová (prozatímní) platová třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

A1 | A*16 | 14 822,86 | 15 445,74 | 16 094,79 | 16 094,79 | 16 094,79 | 16 094,79 | | |

| | 12 717,09 | 13 392,63 | 14 068,17 | 14 743,71 | 15 419,25 | 16 094,79 | | |

| | 0,8579377 | 0,8670760 | 0,8740822 | 0,9160548 | 0,9580274 | 1,0 | | |

A2 | A*15 | 13 100,93 | 13 651,45 | 14 225,11 | 14 620,87 | 14 822,86 | 15 445,74 | | |

| | 11 285,38 | 11 930,01 | 12 574,64 | 13 219,27 | 13 863,90 | 14 508,53 | | |

| | 0,8614182 | 0,8739006 | 0,8839749 | 0,9041370 | 0,9353053 | 0,9393224 | | |

A3 | A*14 | 11 579,04 | 12 065,60 | 12 572,62 | 12 922,41 | 13 100,93 | 13 651,45 | 14 225,11 | 14 822,86 |

| | 9 346,34 | 9 910,20 | 10 474,06 | 11 037,92 | 11 601,78 | 12 165,64 | 12 729,50 | 13 293,36 |

| | 0,8071775 | 0,8213599 | 0,8330849 | 0,8541688 | 0,8855692 | 0,8911610 | 0,8948613 | 0,8968148 |

| A*13 | 10 233,93 | 10 663,98 | 11 112,09 | 11 421,25 | 11 579,04 | | | |

A4 | A*12 | 9 045,09 | 9 425,17 | 9 821,23 | 10 094,47 | 10 233,93 | 10 663,98 | 11 112,09 | 11 579,04 |

| | 7 851,92 | 8 292,03 | 8 732,14 | 9 172,25 | 9 612,36 | 10 052,47 | 10 492,58 | 10 932,69 |

| | 0,8680864 | 0,8797751 | 0,8891086 | 0,9086411 | 0,9392638 | 0,9426565 | 0,9442490 | 0,9441793 |

A5 | A*11 | 7 994,35 | 8 330,28 | 8 680,33 | 8 921,83 | 9 045,09 | 9 425,17 | 9 821,23 | 10 233,93 |

| | 6 473,51 | 6 857,02 | 7 240,53 | 7 624,04 | 8 007,55 | 8 391,06 | 8 774,57 | 9 158,08 |

| | 0,8097606 | 0,8231440 | 0,8341307 | 0,8545377 | 0,8852925 | 0,8902821 | 0,8934288 | 0,8948742 |

A6 | A*10 | 7 065,67 | 7 362,57 | 7 671,96 | 7 885,41 | 7 994,35 | 8 330,28 | 8 680,33 | 9 045,09 |

| | 5 594,32 | 5 899,56 | 6 204,80 | 6 510,04 | 6 815,28 | 7 120,52 | 7 425,76 | 7 731,00 |

| | 0,7917607 | 0,8012909 | 0,8087633 | 0,8255804 | 0,8525121 | 0,8547756 | 0,8554698 | 0,8547179 |

| A*9 | 6 244,87 | 6 507,29 | 6 780,73 | 6 969,38 | 7 065,67 | | | |

A7 | A*8 | 5 519,42 | 5 751,35 | 5 993,03 | 6 159,77 | 6 244,87 | 6 507,29 | | |

| | 4 815,59 | 5 055,21 | 5 294,83 | 5 534,45 | 5 774,07 | 6 013,69 | | |

| | 0,8724812 | 0,8789606 | 0,8834980 | 0,8984832 | 0,9246101 | 0,9241466 | | |

A8 | A*7 | 4 878,24 | 5 083,24 | 5 296,84 | 5 444,21 | 5 519,42 | | | |

| | 4 258,95 | 4 430,71 | | | | | | |

| | 0,8730505 | 0,8716311 | | | | | | |

| A*6 | 4 311,55 | 4 492,73 | 4 681,52 | 4 811,77 | 4 878,24 | | | |

| A*5 | 3 810,69 | 3 970,82 | 4 137,68 | 4 252,80 | 4 311,55 | | | |

Kategorie B |

Dřívější platová třída | Nová (prozatímní) platová třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| B*11 | 7 994,35 | 8 330,28 | 8 680,33 | 8 921,83 | 9 045,09 | | | |

B1 | B*10 | 7 065,67 | 7 362,57 | 7 671,96 | 7 885,41 | 7 994,35 | 8 330,28 | 8 680,33 | 9 045,09 |

| | 5 594,32 | 5 899,56 | 6 204,80 | 6 510,04 | 6 815,28 | 7 120,52 | 7 425,76 | 7 731,00 |

| | 0,7917607 | 0,8012909 | 0,8087633 | 0,8255804 | 0,8525121 | 0,8547756 | 0,8554698 | 0,8547179 |

| B*9 | 6 244,87 | 6 507,29 | 6 780,73 | 6 969,38 | 7 065,67 | | | |

B2 | B*8 | 5 519,42 | 5 751,35 | 5 993,03 | 6 159,77 | 6 244,87 | 6 507,29 | 6 780,73 | 7 065,67 |

| | 4 847,05 | 5 074,29 | 5 301,53 | 5 528,77 | 5 756,01 | 5 983,25 | 6 210,49 | 6 437,73 |

| | 0,8781810 | 0,8822781 | 0,8846160 | 0,8975611 | 0,9217181 | 0,9194688 | 0,9159029 | 0,9111280 |

B3 | B*7 | 4 878,24 | 5 083,24 | 5 296,84 | 5 444,21 | 5 519,42 | 5 751,35 | 5 993,03 | 6 244,87 |

| | 4 065,67 | 4 254,62 | 4 443,57 | 4 632,52 | 4 821,47 | 5 010,42 | 5 199,37 | 5 388,32 |

| | 0,8334297 | 0,8369898 | 0,8389096 | 0,8509077 | 0,8735465 | 0,8711729 | 0,8675695 | 0,8628394 |

B4 | B*6 | 4 311,55 | 4 492,73 | 4 681,52 | 4 811,77 | 4 878,24 | 5 083,24 | 5 296,84 | 5 519,42 |

| | 3 516,44 | 3 680,31 | 3 844,18 | 4 008,05 | 4 171,92 | 4 335,79 | 4 499,66 | 4 663,53 |

| | 0,8155860 | 0,8191701 | 0,8211393 | 0,8329679 | 0,8552101 | 0,8529580 | 0,8494989 | 0,8449312 |

B5 | B*5 | 3 810,69 | 3 970,82 | 4 137,68 | 4 252,80 | 4 311,55 | 4 492,73 | 4 681,52 | 4 878,24 |

| | 3 143,24 | 3 275,85 | 3 408,46 | 3 541,07 | 3 673,68 | 3 806,29 | 3 938,90 | 4 071,51 |

| | 0,8248480 | 0,8249807 | 0,8237611 | 0,8326444 | 0,8520555 | 0,8472109 | 0,8413720 | 0,8346268 |

| B*4 | 3 368,02 | 3 509,54 | 3 657,02 | 3 758,76 | 3 810,69 | | | |

| B*3 | 2 976,76 | 3 101,85 | 3 232,19 | 3 322,12 | 3 368,02 | | | |

Kategorie C |

Dřívější platová třída | Nová (prozatímní) platová třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| C*7 | 4 878,24 | 5 083,24 | 5 296,84 | 5 444,21 | 5 519,42 | | | |

C1 | C*6 | 4 311,55 | 4 492,73 | 4 681,52 | 4 811,77 | 4 878,24 | 5 083,24 | 5 296,84 | 5 519,42 |

| | 3 586,63 | 3 731,26 | 3 875,89 | 4 020,52 | 4 165,15 | 4 309,78 | 4 454,41 | 4 599,04 |

| | 0,8318656 | 0,8305106 | 0,8279127 | 0,8355595 | 0,8538223 | 0,8478411 | 0,8409561 | 0,8332470 |

C2 | C*5 | 3 810,69 | 3 970,82 | 4 137,68 | 4 252,80 | 4 311,55 | 4 492,73 | 4 681,52 | 4 878,24 |

| | 3 119,61 | 3 252,15 | 3 384,69 | 3 517,23 | 3 649,77 | 3 782,31 | 3 914,85 | 4 047,39 |

| | 0,8186470 | 0,8190122 | 0,8180164 | 0,8270387 | 0,8465100 | 0,8418734 | 0,8362348 | 0,8296824 |

C3 | C*4 | 3 368,02 | 3 509,54 | 3 657,02 | 3 758,76 | 3 810,69 | 3 970,82 | 4 137,68 | 4 311,55 |

| | 2 910,01 | 3 023,56 | 3 137,11 | 3 250,66 | 3 364,21 | 3 477,76 | 3 591,31 | 3 704,86 |

| | 0,8640121 | 0,8615260 | 0,8578323 | 0,8648224 | 0,8828349 | 0,8758292 | 0,8679526 | 0,8592873 |

C4 | C*3 | 2 976,76 | 3 101,85 | 3 232,19 | 3 322,12 | 3 368,02 | 3 509,54 | 3 657,02 | 3 810,69 |

| | 2 629,42 | 2 735,93 | 2 842,44 | 2 948,95 | 3 055,46 | 3 161,97 | 3 268,48 | 3 374,99 |

| | 0,8833161 | 0,8820317 | 0,8794161 | 0,8876711 | 0,9071977 | 0,9009642 | 0,8937550 | 0,8856638 |

C5 | C*2 | 2 630,96 | 2 741,52 | 2 856,72 | 2 936,20 | 2 976,76 | | | |

| | 2 424,48 | 2 523,83 | 2 623,18 | 2 722,53 | | | | |

| | 0,9215191 | 0,9205951 | 0,9182489 | 0,9272291 | | | | |

| C*1 | 2 325,33 | 2 423,04 | 2 524,86 | 2 595,11 | 2 630,96 | | | |

Kategorie D |

Dřívější platová třída | Nová (prozatímní) platová třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| D*5 | 3 810,69 | 3 970,82 | 4 137,68 | 4 252,8 | 4 311,55 | | | |

D1 | D*4 | 3 368,02 | 3 509,54 | 3 657,02 | 3 758,76 | 3 810,69 | 3 970,82 | 4 137,68 | 4 311,55 |

| | 2 740,03 | 2 859,83 | 2 979,63 | 3 099,43 | 3 219,23 | 3 339,03 | 3 458,83 | 3 578,63 |

| | 0,8135433 | 0,8148732 | 0,8147699 | 0,8245884 | 0,8447893 | 0,8408918 | 0,8359346 | 0,8300101 |

D2 | D*3 | 2 976,76 | 3 101,85 | 3 232,19 | 3 322,12 | 3 368,02 | 3 509,54 | 3 657,02 | 3 810,69 |

| | 2 498,38 | 2 604,79 | 2 711,20 | 2 817,61 | 2 924,02 | 3 030,43 | 3 136,84 | 3 243,25 |

| | 0,8392951 | 0,8397537 | 0,8388121 | 0,8481361 | 0,8681718 | 0,8634835 | 0,8577585 | 0,8510926 |

D3 | D*2 | 2 630,96 | 2 741,52 | 2 856,72 | 2 936,20 | 2 976,76 | 3 101,85 | 3 232,19 | 3 368,02 |

| | 2 325,33 | 2 424,85 | 2 524,37 | 2 623,89 | 2 723,41 | 2 822,93 | 2 922,45 | 3 021,97 |

| | 0,8838333 | 0,8844911 | 0,8836603 | 0,8936346 | 0,9148907 | 0,9100795 | 0,9041702 | 0,8972542 |

D4 | D*1 | 2 325,33 | 2 423,04 | 2 524,86 | 2 595,11 | | 2 630,96 | | |

| | 2 192,47 | 2 282,38 | 2 372,29 | 2 462,20 | | | | |

| | 0,9428640 | 0,9419476 | 0,9395718 | 0,9487849 | | | | |

3. Platy pro nové prozatímní platové třídy se použijí jako použitelné částky ve smyslu článku 7 této přílohy.

Článek 3

Platový stupeň úředníka a délka služby získaná v platové třídě a v platovém stupni nejsou ovlivněny postupem popsaným v čl. 2 odst. 1 této přílohy. Platy jsou stanoveny v souladu s článkem 7 této přílohy.

Článek 4

Pro účely těchto ustanovení a po dobu stanovenou v čl. 1 úvodní větě této přílohy:

a) se slova "funkční skupina" nahrazují slovem "kategorie":

i) v těchto ustanoveních služebního řádu:

- čl. 5 odst. 5,

- čl. 6 odst. 1,

- čl. 7 odst. 2,

- čl. 31 odst. 1,

- čl. 32 třetí pododstavec,

- čl. 39 písm. f),

- čl. 40 odst. 4,

- čl. 41 odst. 3,

- čl. 51 odst. 1, 2, 8 a 9,

- čl. 78 první pododstavec,

ii) v příloze II služebního řádu v čl. 1 čtvrtém pododstavci,

iii) v příloze III služebního řádu v:

- čl. 1 odst. 1 písm. c),

- čl. 3 čtvrtém pododstavci,

iv) v příloze IX služebního řádu v:

- článku 5,

- čl. 9 odst. 1 písm. f) a g);

b) slova "funkční skupina AD" se nahrazují slovy "kategorie A";

i) v těchto ustanoveních služebního řádu:

- čl. 5 odst. 3 písm. c,

- čl. 48 třetí pododstavec,

- čl. 56 druhý pododstavec,

ii) v příloze II služebního řádu v čl. 10 prvním pododstavci;

c) slova "funkční skupina AST" se nahrazují slovy "kategorie B*, C* a D*";

i) v těchto ustanoveních služebního řádu:

- čl. 43 druhý pododstavec,

- čl. 48 třetí pododstavec,

ii) v příloze VI služebního řádu v článcích 1 a 3;

d) slova "platové třídy AST 1 až AST 4" se nahrazují slovy "kategorií C* a D* v platových třídách 1 až 4" v čl. 56 třetím pododstavci služebního řádu;

e) v čl. 5 odst. 3 písm. a) služebního řádu se slova "ve funkční skupině AST" nahrazují slovy "v kategoriích B* a C*";

f) ustanovení čl. 29 odst. 4 služebního řádu se nahrazuje tímto: "Evropský parlament provede do května 2006 alespoň jedno výběrové řízení pro kategorie C*, B* a A*";

g) v čl. 43 druhém pododstavci služebního řádu se slova "funkce administrátora" nahrazují slovy "funkce v nejbližší vyšší kategorii";

h) v čl. 45a odst. 1 služebního řádu se slova "může být úředník ve funkční skupině AST" nahrazují slovy "může být úředník v kategorii B*a slova" ve "funkční skupině AD" se nahrazují slovy "v kategorii A*";

i) v článku 46 služebního řádu se slova "AD 9 až AD 14" nahrazují slovy "A*9 až A*14";

j) v čl. 29 odst. 2 služebního řádu se slova "v platové třídě AD 16 nebo AD 15" nahrazují slovy "v platové třídě A*16 nebo A*15" a slova "v platové třídě AD 15 nebo AD 14" se nahrazují slovy "v platové třídě A*15 nebo A*14";

k) v čl. 12 prvním pododstavci přílohy II služebního řádu se slova "AD 14" nahrazují slovy "A*14";

l) v článku 5 přílohy IX služebního řádu:

i) odstavci 2 se slova "AD 13" nahrazují slovy "A*13",

ii) odstavci 3 se slova "AD 14" nahrazují slovy "A*14 nebo vyšší" a slova "AD 16 nebo AD 15" se nahrazují slovy "A*16 nebo A*15",

iii) odstavci 4 se slova "AD 16" nahrazují slovy "A*16" a slova "AD 15" se nahrazují slovy "A*15";

m) v čl. 43 druhém pododstavci služebního řádu se slova "Od platové třídy 4 může posudek pro úředníky ve funkční skupině AST obsahovat" nahrazují slovy "Posudek pro úředníky ve funkční skupině AST může také obsahovat";

n) v čl. 5 odst. 4 služebního řádu se "V příloze I bodu A" nahrazuje "V příloze XIII.1";

o) odkazuje-li se ve služebním řádu na základní měsíční plat úředníka v platové třídě AST 1, nahrazuje se tento odkaz odkazem na základní měsíční plat úředníka v platové třídě D*1.

Článek 5

1. Bez ohledu na článek 45 služebního řádu budou úředníci způsobilí k povýšení ke dni 1. května 2004 způsobilí k povýšení i nadále, i když nesplnili minimální dobu dvou let setrvání ve své platové třídě.

2. Úředníci, jejichž jména se objeví před 1. květnem 2006 na seznamu kandidátů vhodných k převedení z jedné kategorie do druhé, budou zařazeni, pokud se převedení uskuteční k 1. květnu 2004, do platové třídy a platového stupně, které odpovídají jejich zařazení v dřívější kategorii, nebo případně do prvního platového stupně v počáteční platové třídě nové kategorie.

3. Články 1 až 11 této přílohy se vztahují na dočasné zaměstnance zaměstnané před 1. květnem 2004, kteří jsou následně zaměstnáni v souladu s odstavcem 4 jako úředníci.

4. Dočasní zaměstnanci, jejichž jména se před 1. květnem 2006 objeví na seznamu kandidátů vhodných k převedení z jedné kategorie do druhé nebo na seznamu úspěšných kandidátů vnitřního výběrového řízení, budou zařazeni, pokud k přijetí dojde k 1. květnu 2004, do platové třídy a platového stupně, které odpovídají jejich zařazení dočasného zaměstnance v dřívější kategorii, nebo případně do prvního platového stupně v počáteční platové třídě nové kategorie.

5. Úředník zařazený ke dni 30. dubna 2004 do platové třídy A3, který je po tomto dni jmenován ředitelem, je v souladu s čl. 7 odst. 5 této přílohy povýšen do nejbližší vyšší platové třídy. Poslední věta článku 46 služebního řádu se nepoužije.

Článek 6

Aniž jsou dotčeny články 9 a 10 této přílohy, upraví se procentní sazby stanovené v čl. 6 odst. 2 služebního řádu a v příloze I bodu B služebního řádu pro první povýšení úředníků přijatých před 1. květnem 2004 tak, aby vyhovovaly podmínkám platným v jednotlivých orgánech před tímto datem.

Pokud se povýšení úředníka uskuteční před 1. květnem 2004, řídí se ustanoveními služebního řádu platnými ke dni, kdy povýšení nabývá účinku.

Článek 7

Základní měsíční platy úředníků přijatých před 1. květnem 2004 se stanoví podle těchto pravidel:

1. Nové označení platových tříd podle čl. 2 odst. 1 této přílohy nepovede k žádným změnám v základním měsíčním platu vypláceném každému úředníkovi.

2. Pro každého úředníka se vypočítá k 1. květnu 2004 koeficient násobení. Tento koeficient násobení se rovná poměru mezi základním měsíčním platem, který je úředníkovi vyplácen před 1. květnem 2004, a použitelnou částkou podle čl. 2 odst. 2 této přílohy.

Základní měsíční plat vyplacený úředníkovi dne 1. května 2004 se rovná součinu použitelné částky a koeficientu násobení.

Koeficient násobení se použije ke stanovení základního měsíčního platu úředníka při postupu do vyššího platového stupně nebo při úpravě odměn.

3. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení není základní měsíční plat úředníka po 1. květnu 2004 nižší než plat, který by pobíral v rámci systému platného do tohoto dne vzhledem k automatickému postupu do vyššího platového stupně v jeho dřívější platové třídě. Ve všech platových třídách a platových stupních odpovídá výše uvažovaného dřívějšího základního platu násobku částky použitelné po 1. květnu 2004 a koeficientu stanoveného v čl. 2 odst. 2 této přílohy.

4. Úředníci v platových třídách A*10 až A*16 a AD 10 až AD 16, kteří ke dni 30. dubna 2004 zastávají funkci vedoucího odboru, ředitele nebo generálního ředitele, nebo jsou následně jmenováni do funkce vedoucího odboru, ředitele nebo generálního ředitele a po dobu prvních devíti měsíců úspěšně vykonávají své nové služební povinnosti, mají nárok na zvýšení základního měsíčního platu odpovídající procentnímu rozdílu mezi prvním a druhým platovým stupněm v každé platové třídě podle tabulek v čl. 2 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 této přílohy.

5. Aniž je dotčen odstavec 3, u každého úředníka povede první povýšení po 1. květnu 2004, v závislosti na kategorii, do které byl zařazen v období před 1. květnem 2004 a na platovém stupni, do něhož je zařazen v době, kdy povýšení nabývá účinku, ke zvýšení základního měsíčního platu, které se stanoví na základě níže uvedené tabulky:

Platový stupeň |

Plat. třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

A | 13,1 % | 11,0 % | 6,8 % | 5,7 % | 5,5 % | 5,2 % | 5,2 % | 4,9 % |

B | 11,9 % | 10,5 % | 6,4 % | 4,9 % | 4,8 % | 4,7 % | 4,5 % | 4,3 % |

C | 8,5 % | 6,3 % | 4,6 % | 4,0 % | 3,9 % | 3,7 % | 3,6 % | 3,5 % |

D | 6,1 % | 4,6 % | 4,3 % | 4,1 % | 4,0 % | 3,9 % | 3,7 % | 3,6 % |

Ke stanovení použitelné procentní sazby je každá platová třída rozdělena do fiktivních platových stupňů, které odpovídají délce služby dvou měsíců, a do fiktivních procentních sazeb snížených o jednu dvanáctinu rozdílu mezi procentní sazbou pro daný platový stupeň a procentní sazbou pro nejbližší vyšší platový stupeň u každého fiktivního platového stupně.

Pro účely výpočtu výše platu před povýšením úředníka, který není zařazen do posledního platového stupně své platové třídy, se přihlíží k hodnotě fiktivního platového stupně. Pro účely tohoto ustanovení se také každá platová třída rozděluje do fiktivních platů, které se od prvního do posledního skutečného platového stupně zvyšují o jednu dvanáctinu dvouletého nárůstu pro danou platovou třídu.

6. Po tomto prvním povýšení bude stanoven nový koeficient násobení. Tento koeficient násobení se rovná poměru mezi novými základními platy, které jsou výsledkem použití odstavce 5 a použitelné částky v čl. 2 odst. 2 této přílohy. Tento koeficient násobení se použije s výhradou odstavce 7 na plat po postupu do vyššího platového stupně a po úpravě odměn.

7. Pokud je po povýšení koeficient násobení menší než 1, zůstane úředník, odchylně od článku 44 služebního řádu, v prvním platovém stupni jeho nové platové třídy po tak dlouhou dobu, po jakou je koeficient násobení nižší než 1, nebo do té doby, než dojde k jeho novému povýšení. K zohlednění hodnoty postupu do vyššího platového stupně, na který by měl úředník podle tohoto článku nárok, se vypočítá nový koeficient násobení. Jakmile koeficient stoupne na hodnotu 1, začne úředník v souladu s článkem 44 služebního řádu postupovat do vyššího platového stupně.

8. Koeficient násobení se použije také u dalších povýšení.

Článek 8

1. S účinkem od 1. května 2006 se platové třídy zavedené čl. 2 odst. 1 označují takto:

Dřívější (prozatímní) platová třída | Nová platová třída | Dřívější (prozatímní) platová třída | Nová platová třída |

A*16 | AD 16 | | |

A*15 | AD 15 | | |

A*14 | AD 14 | | |

A*13 | AD 13 | | |

A*12 | AD 12 | | |

A*11 | AD 11 | B*11 | AST 11 |

A*10 | AD 10 | B*10 | AST 10 |

A*9 | AD 9 | B*9 | AST 9 |

A*8 | AD 8 | B*8 | AST 8 |

A*7 | AD 7 | B*7/C*7 | AST 7 |

A*6 | AD 6 | B*6/C*6 | AST 6 |

A*5 | AD 5 | B*5/C*5/D*5 | AST 5 |

| | B*4/C*4/D*4 | AST 4 |

| | B*3/C*3/D*3 | AST 3 |

| | C*2/D*2 | AST 2 |

| | C*1/D*1 | AST 1 |

2. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 7 této přílohy stanoví se základní měsíční platy pro každou platovou třídu a platový stupeň na základě tabulky v článku 66 služebního řádu. Pro úředníky, kteří byli přijati před 1. květnem 2004, platí až do doby, kdy po tomto dni nabude účinku jejich první povýšení, tato tabulka:

Plat. třída | Platový stupeň | Přechodné platové stupně |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

16 | 14822,86 | 15445,74 | 16094,79 | 16094,79 | 16094,79 | 16094,79 | | |

15 | 13100,93 | 13651,45 | 14225,11 | 14620,87 | 14822,86 | 15445,74 | | |

14 | 11579,04 | 12065,60 | 12572,62 | 12922,41 | 13100,93 | 13651,45 | 14225,11 | 14822,86 |

13 | 10233,93 | 10663,98 | 11112,09 | 11421,25 | 11579,04 | | | |

12 | 9045,09 | 9425,17 | 9821,23 | 10094,47 | 10233,93 | 10663,98 | 11112,09 | 11579,04 |

11 | 7994,35 | 8330,28 | 8680,33 | 8921,83 | 9045,09 | 9425,17 | 9821,23 | 10233,93 |

10 | 7065,67 | 7362,57 | 7671,96 | 7885,41 | 7994,35 | 8330,28 | 8680,33 | 9045,09 |

9 | 6244,87 | 6507,29 | 6780,73 | 6969,38 | 7065,67 | | | |

8 | 5519,42 | 5751,35 | 5993,03 | 6159,77 | 6244,87 | 6507,29 | 6780,73 | 7065,67 |

7 | 4878,24 | 5083,24 | 5296,84 | 5444,21 | 5519,42 | 5751,35 | 5993,03 | 6244,87 |

6 | 4311,55 | 4492,73 | 4681,52 | 4811,77 | 4878,24 | 5083,24 | 5296,84 | 5519,42 |

5 | 3810,69 | 3970,82 | 4137,68 | 4252,80 | 4311,55 | 4492,73 | 4681,52 | 4878,24 |

4 | 3368,02 | 3509,54 | 3657,02 | 3758,76 | 3810,69 | 3970,82 | 4137,68 | 4311,55 |

3 | 2976,76 | 3101,85 | 3232,19 | 3322,12 | 3368,02 | 3509,54 | 3657,02 | 3810,69 |

2 | 2630,96 | 2741,52 | 2856,72 | 2936,20 | 2976,76 | 3101,85 | 3232,19 | 3368,02 |

1 | 2325,33 | 2423,04 | 2524,86 | 2595,11 | 2630,96 | | | |

Článek 9

Odchylně od přílohy I bodu B služebního řádu se od 1. května 2004 do 30. dubna 2011 stanoví pro úředníky v platových třídách AD 12 a AD 13 a AST 10 procentní sazby uvedené v čl. 6 odst. 2 služebního řádu takto:

Plat. třída | 1. květen 2004 až do |

| 30.4.2005 | 30.4.2006 | 30.4.2007 | 30.4.2008 | 30.4.2009 | 30.4.2010 | 30.4.2011 |

A*/AD 13 | – | – | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % |

A*/AD 12 | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % |

B*/AST 10 | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % |

Článek 10

1. Úředníci, kteří byli před 1. květnem 2004 zařazeni v kategorii pracovních míst C nebo D, budou počínaje dnem 1. května 2006 přidělováni do skupin pracovních míst poskytujících následující možnosti povýšení:

a) dřívější kategorie C do platové třídy AST 7;

b) dřívější kategorie D do platové třídy AST 5.

2. Pro tyto úředníky se stanoví s platností od 1. května 2004 a odchylně od přílohy I bodu B služebního řádu procentní sazby uvedené v čl. 6 odst. 2 služebního řádu takto:

Skupina služebního postupu C |

Plat. třída | 1. květen 2004 až do: | Po 30.4.2010 |

| 30.4.2005 | 30.4.2006 | 30.4.2007 | 30.4.2008 | 30.4.2009 | 30.4.2010 |

C*/AST 7 | – | – | – | – | – | – | – |

C*/AST 6 | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % |

C*/AST 5 | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |

C*/AST 4 | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |

C*/AST 3 | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |

C*/AST 2 | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |

C*/AST 1 | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |

Skupina služebního postupu D |

Plat. třída | 1. květen 2004 až: | Po 30.4.2010 |

| 30.4.2005 | 30.4.2006 | 30.4.2007 | 30.4.2008 | 30.4.2009 | 30.4.2010 |

D*/AST 5 | – | – | – | – | – | – | – |

D*/AST 4 | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |

D*/AST 3 | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |

D*/AST 2 | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % |

D*/AST 1 | – | – | – | – | – | – | – |

3. Úředník, na kterého se vztahuje odstavec 1, může být po absolvování otevřeného výběrového řízení nebo na základě osvědčovacího řízení bez jakéhokoli omezení zařazen do funkční skupiny asistentů. Osvědčovací řízení se řídí údaji o délce služby, praxi, zásluhách a úrovni odborného vzdělání úředníků a nabídkou pracovních míst ve funkční skupině AST. Smíšený výbor prověří žádosti úředníků o osvědčovací řízení. Orgány přijmou do 1. května 2004 prováděcí pravidla pro toto řízení. Bude-li třeba, učiní orgány zvláštní opatření, aby zohlednily uvedenou změnu ve funkční skupině spojenou se změnou výpočtu použitelných sazeb při povýšení.

4. Spolu se zprávou předloženou na základě čl. 6 odst. 3 služebního řádu předloží Komise také informace o finančních důsledcích procentních kvót pro povýšení stanovených v této příloze a o integraci úředníků, kteří byli ve služebním poměru již před 1. květnem 2004, do nového systému řízení služebního postupu, jakož i o používání osvědčovacího řízení.

5. Tento článek se nevztahuje na úředníky, u nichž došlo po 1. květnu 2004 ke změně služební kategorie.

Článek 11

Ustanovení čl. 45 odst. 2 se nevztahuje na povýšení, která nabývají účinku před 1. květnem 2006.

Oddíl 2

Článek 12

1. V období od 1. května 2004 do 30. dubna 2006 se odkazy na platové třídy ve funkční skupině AST a AD v čl. 31 odst. 2 a 3 služebního řádu provádějí takto:

- AST 1 až AST 4: C* 1 až C* 2 a B* 3 až B* 4,

- AD 5 až AD 8: A* 5 až A* 8,

- AD 9, AD 10, AD 11, AD 12: A*9, A*10, A*11, A*12.

2. V případě úředníků přijatých na základě seznamů vhodných kandidátů, kteří absolvovali výběrová řízení vyhlášená před 1. květnem 2004, se nepoužije čl. 5 odst. 3 služebního řádu.

3. Úředníci, kteří byli před 1. květnem 2006 zařazeni do seznamu vhodných kandidátů a byli přijati do služebního poměru v období od 1. května 2004 do 30. dubna 2006, budou zařazeni:

- v případě, že byl seznam sestaven pro kategorii A*, B* nebo C*, do platové třídy vyhlášené ve výběrovém řízení;

- v případě, že byl seznam sestaven pro kategorii A, LA, B nebo C, do platové třídy v souladu s následující tabulkou:

Platová třída při výběrovém řízení | Platová třída při přijetí do služebního poměru |

A8/LA8 | A*5 |

A7/LA7 a A6/LA6 | A*6 |

A5/LA5 a A4/LA4 | A*9 |

A3/LA3 | A*12 |

A2 | A*14 |

A1 | A*15 |

B5 a B4 | B*3 |

B3 a B2 | B*4 |

C5 a C4 | C*1 |

C3 a C2 | C*2 |

Článek 13

1. Úředníci, kteří byli před 1. květnem 2006 zařazeni do seznamu vhodných kandidátů a byli přijati do služebního poměru po tomto dni, budou zařazeni do platových tříd v souladu s následující tabulkou:

Platová třída při výběrovém řízení | Platová třída při přijetí do služebního poměru |

| |

A8/LA8 | A*5 | AD 5 |

A7/LA7 a A6/LA6 | A*6 | AD 6 |

| A*7 | AD 7 |

| A*8 | AD 8 |

A5/LA5 a A4/LA4 | A*9 | AD 9 |

| A*10 | AD 10 |

| A*11 | AD 11 |

A3/LA3 | A*12 | AD 12 |

A2 | A*14 | AD 14 |

A1 | A*15 | AD 15 |

B5 a B4 | B*3 | AST 3 |

B3 a B2 | B*4 | AST 4 |

C5 a C4 | C*1 | AST 1 |

C3 a C2 | C*2 | AST 2 |

2. Odchylně od čl. 12 odst. 3 a odstavce 1 tohoto článku mohou orgány přijímat úředníky, kteří byli před 1. květnem 2006 zahrnuti do seznamu vhodných kandidátů z výběrového řízení na obsazení úrovně LA 7 a LA 6 nebo A*7, a kteří budou vykonávat funkci právníka-lingvisty v platové třídě A* 7 nebo AD 7. Orgán oprávněný ke jmenování však může s přihlédnutím k odbornému vzdělání a zvláštním zkušenostem dotčeného uchazeče z hlediska pracovního místa uznat dodatečnou délku služby v jeho platové třídě, která nesmí být delší než 48 měsíců.

Oddíl 3

Článek 14

Bez ohledu na čl. 2 odst. 1 přílohy VII služebního řádu se příspěvek na vyživované dítě nahrazuje těmito částkami:

1. květen 2004 – 31. prosinec 2004: | 260,96 EUR |

1. leden 2005 – 31. prosinec 2005: | 274,05 EUR |

1. leden 2006 – 31. prosinec 2006: | 287,15 EUR |

1. leden 2007 – 31. prosinec 2007: | 300,25 EUR |

1. leden 2008 – 31. prosinec 2008: | 313,34 EUR. |

Tyto částky budou každoročně upravovány stejnou procentní sazbou, jako roční úprava mezd stanovená v příloze XI služebního řádu.

Článek 15

Bez ohledu na čl. 3 odst. 2 přílohy VII služebního řádu se příspěvek na každé vyživované dítě mladší pěti let nebo na dítě, které dosud pravidelně a celodenně nenavštěvuje základní nebo střední školu, nahrazuje těmito částkami:

1. květen 2004 – 31. srpen 2005: | 15,95 EUR |

1. září 2005 – 31. srpen 2006: | 31,90 EUR |

1. září 2006 – 31. srpen 2007: | 47,84 EUR |

1. září 2007 – 31. srpen 2008: | 63,79 EUR |

Tyto částky budou každoročně upravovány stejnou procentní sazbou, jako roční úprava mezd stanovená v příloze XI služebního řádu.

Článek 16

Bez ohledu na článek 3 přílohy VII služebního řádu bude úředník, kterému je paušální platbou hrazen příspěvek na vzdělání, nadále uvedený příspěvek pobírat, pokud budou splněny podmínky, za nichž byl příspěvek přiznán, avšak nejdéle do 31. srpna 2008. Výše paušálních plateb se však sníží k 1. září 2004 na 80 %, k 1. září 2005 na 60 %, k 1. září 2006 na 40 % a k 1. září 2007 na 20 % jejich hodnoty ze dne 30. dubna 2004.

Článek 17

V období od 1. května 2004 do 31. prosince 2008 může být bez ohledu na čl. 17 odst. 2 přílohy VII služebního řádu převáděna doplňková částka, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a) tato částka musela být pravidelně převáděna před 1. květnem 2004 a podmínky pro její poskytování jsou nadále plněny;

b) doplňková částka nesmí být tak vysoká, aby celková částka převáděná každý měsíc překročila následující horní hranice, vyjádřené jako procenta z celkové částky převáděné před 1. květnem 2004:

1. květen 2004 – 31. prosinec 2004: | 100 % |

1. leden 2005 – 31. prosinec 2005 | 80 % |

1. leden 2006 – 31. prosinec 2006 | 60 % |

1. leden 2007 – 31. prosinec 2007 | 40 % |

1. leden 2008– 31. prosinec 2008 | 20 %. |

Článek 18

1. Příjemci, kteří měli v měsíci, jenž předcházel 1. květnu 2004, nárok na paušální příspěvek zmiňovaný v dřívějším článku 4a přílohy VII služebního řádu, si jej ponechají "ad personam" (pro vlastní osobu) až do platové třídy 6 včetně. Částky příspěvku budou každoročně upravovány stejnou procentní sazbou, jako roční úprava mezd uvedená v příloze XI služebního řádu. Stane-li se, že čistá odměna úředníka, který byl v důsledku zrušení paušálního příspěvku povýšen do platové třídy 7, je nižší než čistá odměna, kterou dostal v posledním měsíci před povýšením, přičemž všechny ostatní podmínky zůstaly nezměněny, má úředník nárok na vyrovnávací příspěvek ve výši rozdílu až do doby povýšení do nejbližšího vyššího platového stupně.

2. Úředníci zařazení v období před 1. květnem 2004 do služebních kategorií C a D, kteří nebyli v souladu s čl. 10 odst. 3 této přílohy zařazeni bez omezení do funkční skupiny AST, mají nadále podle přílohy VI nárok na náhradní volno nebo na odměnu, pokud služební podmínky neumožňují čerpání náhradního volna v měsíci následujícím po měsíci, kdy byla vykonána práce přesčas.

Článek 19

Stane-li se, že je čistá měsíční odměna úředníka během přechodného období od 1. května 2004 do 31. prosince 2008 před použitím jakéhokoli koeficientu nižší než čistá odměna, kterou by za stejných osobních podmínek dostal v měsíci, který předcházel 1. květnu 2004, má úředník nárok na vyrovnávací příspěvek ve výši rozdílu. Toto ustanovení se neuplatňuje, je-li snížení čisté odměny důsledkem roční úpravy mezd uvedené v příloze XI služebního řádu. Tato záruka čistého příjmu se nevztahuje na dopad zvláštního odvodu, změny sazby příspěvků do důchodového systému nebo na změny mechanismů pro převádění části platu.

Oddíl 4

Článek 20

1. Důchody úředníků, kteří odejdou do důchodu před 1. květnem 2004, podléhají v případě členských států, v nichž uvedené osoby mají prokazatelně hlavní bydliště, koeficientu uvedenému v čl. 3 odst. 5 písm. b) přílohy XI služebního řádu.

Minimální použitelný koeficient je 100.

Založí-li si bydliště ve třetí zemi, použije se koeficient 100.

Odchylně od článku 45 přílohy VIII bude důchod příjemců, kteří mají bydliště v členském státu, vyplácen v měně členského státu bydliště za podmínek stanovených v čl. 63 druhém pododstavci služebního řádu.

2. Odchylně od odst. 1 prvního pododstavce budou v období od 1. května 2004 do 1. května 2009 upravovány důchody stanovené před 1. květnem 2004 pomocí průměru koeficientů uvedených v čl. 3 odst. 5 písm. a) a b) přílohy XI služebního řádu pro členský stát, ve kterém má příjemce důchodu prokazatelně hlavní bydliště. Uvedený průměr se vypočítá na základě koeficientu znázorněného v následující tabulce:

Od | 1.5.2004 | 1.5.2005 | 1.5.2006 | 1.5.2007 | 1.5.2008 |

% | 80 % písmeno a) 20 % písmeno b) | 60 % písmeno a) 40 % písmeno b) | 40 % písmeno a) 60 % písmeno b) | 20 % písmeno a) 80 % písmeno b) | 100 % písmeno b) |

Pokud je alespoň jeden z koeficientů podle čl. 3 odst. 5 přílohy XI změněn, je s účinkem od téhož dne změněn i průměr.

3. V případě úředníků přijatých do služebního poměru před 1. květnem 2004, kteří ke dni 1. května 2004 nepobírají důchod, se metoda výpočtu z předchozích odstavců vztahuje v době stanovení nároku na důchod na:

a) počet služebních let započitatelných pro důchod ve smyslu článku 3 přílohy VIII odpracovaných před 1. květnem 2004 a

b) počet služebních let započitatelných pro důchod, odpracovaných úředníkem, jenž nastoupil do služebního poměru před 1. květnem 2004, na základě převedení nároku na důchod podle článku 11 přílohy VIII přiznaného v rámci jiného systému před 1. květnem 2004.

Jejich důchody podléhají použití koeficientu, pouze pokud se bydliště úředníka shoduje se zemí jejich místa původu ve smyslu čl. 7 odst. 3 přílohy VII. Ve výjimečných případech je však možné požádat z rodinných nebo zdravotních důvodů orgán oprávněný ke jmenování o změnu místa jejich původu. Toto rozhodnutí je učiněno poté, co dotčený úředník předloží odpovídající podpůrné doklady.

Odchylně od článku 45 přílohy VIII se důchody příjemců, kteří mají bydliště v členském státě, vyplácejí ve měně členského státu bydliště za podmínek stanovených v čl. 63 druhého pododstavce služebního řádu.

4. Tento článek se obdobně použije na příspěvek v invaliditě a na příspěvky podle článků 41 a 50 služebního řádu a nařízení (EHS) č. 1857/89, nařízení (ES, Euratom, ESUO) č. 2688/95 [9], nařízení (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 [10], nařízení (ES, Euratom) č. 1746/2002, nařízení (ES, Euratom) č. 1747/2002 nebo nařízení (ES, Euratom) č. 1748/2002. Tento článek se však nevztahuje na příjemce příspěvku uvedeného v článku 41 služebního řádu, kteří mají bydliště v zemi, kde se nachází místo jejich posledního zaměstnání.

Článek 21

Bez ohledu na druhou větu čl. 77 druhého pododstavce mají úředníci, kteří nastoupili do služebního poměru před 1. květnem 2004, nárok na 2 % platu uvedeného v tomto ustanovení za každý rok služby započitatelný pro důchod vypočtený v souladu s článkem 3 přílohy VIII.

Článek 22

1. Úředníci, kteří ke dni 1. května 2004 dosáhli nejméně 50 let věku nebo nejméně 20 let služby, mají po dosažení 60. roku věku nárok na starobní důchod.

Úředníci, kteří ke dni 1. května 2004 dosáhli věku 30 až 49 let, mají nárok na starobní důchod po dosažení věkové hranice uvedené v následující tabulce:

Věk ke dni 1. května 2004 | Věková hranice pro odchod do důchodu |

49 let | 60 let 2 měsíce |

48 let | 60 let 4 měsíce |

47 let | 60 let 6 měsíců |

46 let | 60 let 8 měsíců |

45 let | 60 let 10 měsíců |

44 let | 61 let 0 měsíců |

43 let | 61 let 2 měsíce |

42 let | 61 let 4 měsíce |

41 let | 61 let 6 měsíců |

40 let | 61 let 8 měsíců |

39 let | 61 let 10 měsíců |

38 let | 61 let 11 měsíců |

37 let | 62 let 0 měsíců |

36 let | 62 let 1 měsíc |

35 let | 62 let 2 měsíce |

34 let | 62 let 4 měsíce |

33 let | 62 let 5 měsíců |

32 let | 62 let 6 měsíců |

31 let | 62 let 7 měsíců |

30 let | 62 let 8 měsíců |

Úředníci, kterým je ke dni 1. května méně než 30 let, mají nárok na starobní důchod po dosažení 63 let věku.

V případě úředníků, kteří nastoupili do služebního poměru před 1. květnem 2004, se věková hranice pro odchod do důchodu pro účely všech odkazů na věkovou hranici pro odchod do důchodu v tomto služebním řádu stanoví podle výše uvedených ustanovení, není-li v tomto služebním řádu stanoveno jinak.

2. Bez ohledu na článek 2 přílohy VIII mají úředníci, kteří nastoupili do služebního poměru před 1. květnem 2004 a setrvají ve služebním poměru i po dosažení věkové hranice pro starobní důchod podle okolností nárok na zvýšení procentuální sazby základní výše důchodu za každý rok odpracovaný po dosažení uvedené věkové hranice, pokud celková výše jejich důchodu nepřekročí 70 % konečného základního platu ve smyslu čl. 77 druhého nebo třetího pododstavce služebního řádu.

Zvýšení se poskytuje také v případě úmrtí, pokud úředník setrval ve služebním poměru po dosažení věkové hranice, kdy mu vznikl nárok na starobní důchod.

Pokud podle přílohy IVa úředník, který nastoupí do služebního poměru před 1. květnem 2004 a pracuje na zkrácený úvazek, přispívá do důchodového systému v poměru k odpracované době, zvýšení nároku na důchod stanovené v tomto článku se uplatní pouze do výše tohoto poměru.

U úředníků, kteří ke dni 1. května 2004 dosáhli nejméně 50 let věku nebo nejméně 20 let služby se zvýšení důchodu stanovené v předchozím pododstavci rovná 5 % částky nároku na důchod přiznané ve věku 60 let. U úředníků ve věku 40 až 49 let činí maximální zvýšení důchodu 3,0 % platu uvažovaného pro výpočet důchodu, ale nesmí být vyšší než 4,5 % nároku na důchod, který je těmto úředníkům přiznán ve věku 60 let. U úředníků ve věku 35 až 39 let činí maximální zvýšení důchodu 2,75 % platu uvažovaného pro výpočet důchodu, ale nesmí být vyšší než 4,0 % nároku na důchod, který je těmto úředníkům přiznán ve věku 60 let. U úředníků ve věku 30 až 34 let činí maximální zvýšení důchodu 2,5 % platu uvažovaného pro výpočet důchodu, ale nesmí být vyšší než 3,5 % nároku na důchod, který je těmto úředníkům přiznán ve věku 60 let. U úředníků mladších 30 let se maximální zvýšení důchodu stanoví na 2,0 % platu uvažovaného pro výpočet důchodu.

3. Pokud v jednotlivých výjimečných případech povede zavedení nových důchodových předpisů k nespravedlivým účinkům na nárok na důchod některých úředníků v rozsahu, který se významně odchyluje od průměrných snížení, Komise navrhne Radě vhodná vyrovnávací opatření. Rada se usnese o návrhu kvalifikovanou většinou stanovenou v čl. 205 odst. 2 první odrážce Smlouvy o ES.

4. Úředníkům, kteří nastoupili do služebního poměru před 1. květnem 2004 a kteří poté, co na ně byly uplatněny články 2, 3 a 11 přílohy VIII, nemohou ve věku 65 let dosáhnout maximální výše starobního důchodu stanovené v čl. 77 druhém pododstavci služebního řádu, mohou být přiznána dodatečná práva na důchodové zabezpečení do výše uvedené maximální horní hranice.

Výše příspěvků hrazených dotčenými úředníky se rovná celkové částce jejich příspěvků a příspěvků hrazených jejich zaměstnavatelem na základě čl. 83 odst. 2 služebního řádu. Komise stanoví pomocí obecných prováděcích ustanovení metodu pro výpočet příspěvků, které mají být hrazeny dotčenými úředníky tak, aby bylo zajištěno, že uvedeným nabytím dodatečných práv na důchodové zabezpečení bude zaručena pojistně matematická rovnováha, a že metoda bude použita bez finančních subvencí z důchodového systému evropských orgánů. Komise přijme uvedená obecná prováděcí ustanovení do 1. ledna 2005.

Dotčení úředníci mohou získat na základě tohoto opatření nárok za období pěti let po 1. květnu 2004 s tím, že doba, po kterou mohou být odváděny dodatečné příspěvky, je přitom ohraničena takto: tři měsíce v případě úředníků, kteří ke dni 1. května 2004 dosáhli věku 45 až 49 let, devět měsíců v případě úředníků, kteří ke dni 1. května 2004 dosáhli věku 38-44 let, patnáct měsíců v případě úředníků, kteří k tomuto dni dosáhli věku 30 až 37 let, a dva roky v případě úředníků, kteří jsou k tomuto dni mladší 30 let.

Článek 23

1. Bez ohledu na článek 52 služebního řádu může být úředníky, kteří nastoupili do služebního poměru před 1. květnem 2004 a kteří ze služby odcházejí před dosažením věku, v němž by měli v souladu s článkem 22 této přílohy nárok na starobní důchod, požadováno použití druhé odrážky článku 9 přílohy VIII:

a) od věku 50 let u úředníků, kteří ke dni 1. května 2004 dosáhli nejméně 45 let věku nebo nejméně 20 let služby;

b) od věku stanoveného v souladu s níže uvedenou tabulkou u úředníků, kteří jsou ke dni 1. května 2004 mladší 45 let:

Věk ke dni 1. května 2004 | Věk bezodkladného čerpání důchodu |

45 let a starší | 50 let 0 měsíců |

44 let | 50 let 6 měsíců |

43 let | 51 let 0 měsíců |

42 let | 51 let 6 měsíců |

41 let | 52 let 0 měsíců |

40 let | 52 let 6 měsíců |

39 let | 53 let 0 měsíců |

38 let | 53 let 6 měsíců |

37 let | 54 let 0 měsíců |

36 let | 54 let 6 měsíců |

35 let a mladší | 55 let 0 měsíců |

2. V uvedených případech se kromě snížení nároku na starobní důchod uvedeného v článku 9 přílohy VIII úředníkům, kteří odcházejí ze služby ve věku nejméně 55 let, dále snižuje získaný nárok na důchod o 4,483 %, pokud je pobírání důchodu zahájeno ve věku 54 let, o 8,573 %, pokud je pobírání důchodu zahájeno ve věku 53 let, o 12,316 %, pokud je pobírání důchodu zahájeno ve věku 52 let, o 15,778 %, pokud je pobírání důchodu zahájeno ve věku 51 let, a o 18,934 %, pokud je pobírání starobního důchodu zahájeno ve věku 50 let.

Článek 24

1. V případě důchodu stanoveného před 1. květnem 2004 bude příjemcův nárok na starobní důchod po tomto dni nadále stanovován v souladu s pravidly použitými při původním stanovení nároku. Totéž platí v případě krytí v rámci systému společného nemocenského pojištění. Ustanovení o rodinných přídavcích a koeficientech platná od 1 května 2004 jsou však použitelná okamžitě, aniž je dotčeno použití článku 20 této přílohy.

Bez ohledu na první pododstavec mohou příjemci invalidního nebo pozůstalostního důchodu požadovat, aby se na ně vztahovala ustanovení použitelná od 1. května 2004.

2. Vstupem těchto ustanovení v platnost je zaručena nominální částka čistého důchodu pobíraná před 1. květnem 2004. Nicméně zaručená částka bude upravena v případě změny rodinné situace nebo země bydliště příjemce. Osobám, které odcházejí do důchodu v období od 1. května 2004 do 31. prosince 2007, je zaručena, s odvoláním na ustanovení služebního řádu platná ke dni jejich odchodu do důchodu, nominální částka čistého důchodu pobíraná při nástupu do důchodu.

Pro účely prvního pododstavce platí, že pokud je důchod vypočítaný na základě platných ustanovení nižší než níže definovaný nominální důchod, bude zaplacena vyrovnávací částka ve výši rozdílu.

V případě osob, které pobíraly důchod před 1. květnem 2004, se nominální důchod vypočítává každý měsíc s ohledem na rodinnou situaci a zemi bydliště v době výpočtu a na ustanovení služebního řádu platná ke dni jejich odchodu do důchodu.

V případě úředníků, kteří odcházejí do důchodu v období od 1. května 2004 do 31. prosince 2007, se nominální důchod vypočítává každý měsíc s ohledem na rodinnou situaci a zemi bydliště v době výpočtu a na ustanovení služebního řádu platná ke dni jejich odchodu do důchodu.

V případě, že po 1. květnu 2004 dojde k úmrtí příjemce důchodu stanoveného před tímto datem, stanoví se pozůstalostní důchod s ohledem na výši zaručeného nominálního důchodu, který zemřelá osoba pobírala.

3. Pokud příjemci invalidního důchodu nepožádali o to, aby se na ně vztahovala ustanovení použitelná od 1. května 2004, a nebyli prohlášeni za schopné se znovu ujmout svých služebních povinností, budou tímto zachované invalidní důchody po dosažení 65 let věku jejich příjemců považovány za důchody starobní.

4. Odstavce 1 a 2 se použijí na příjemce jednoho z příspěvků vyplácených na základě článku 41 nebo 50 služebního řádu nebo na základě nařízení (EHS) č. 1857/89, nařízení (ES, Euratom, ESUO) č. 2688/1995, nařízení (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/1995, nařízení (ES, Euratom) č. 1746/2002, nařízení (ES, Euratom) č. 1747/2002 nebo nařízení (ES, Euratom) č. 1748/2002. Jejich starobní důchody se však stanoví v souladu s ustanoveními platnými ke dni zahájení jejich výplaty.

Článek 25

1. U důchodů stanovených před 1. květnem 2004 se stanoví platová třída používaná pro výpočet důchodu v souladu s tabulkami v čl. 2 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 této přílohy.

Základní plat uvažovaný pro stanovení výše příjemcova důchodu se rovná platu uvedenému v tabulce článku 66 služebního řádu pro takto stanovenou novou platovou třídu ve stejném platovém stupni váženou procentní protihodnotou poměru základního platu podle staré stupnice a základního platu podle stupnice v článku 66 služebního řádu pro stejný platový stupeň.

U platových stupňů podle staré stupnice, které nemají obdobu ve stupnici v článku 66 služebního řádu, se použije poslední platový stupeň stejné platové třídy jako referenční údaj pro výpočet procentní sazby uvedené ve druhém pododstavci.

U platových stupňů v platové třídě D4 ve staré stupnici se použije jako referenční údaj pro výpočet procentní sazby uvedené ve druhém pododstavci první platový stupeň v první platové třídě.

2. Přechodně se základní plat ve smyslu článků 77 a 78 služebního řádu a přílohy VIII stanoví použitím odpovídajícího koeficientu násobení stanoveného v článku 7 na plat, který odpovídá klasifikaci příjemce uvažované pro stanovení nároku na starobní důchod nebo invalidní dávku v souladu s tabulkou v článku 66 služebního řádu.

U platových stupňů podle staré stupnice, které nemají obdobu ve stupnici v článku 66 služebního řádu, se použije poslední platový stupeň ve stejné platové třídě jako referenční údaj pro výpočet koeficientu násobení.

Pro starobní důchody a invalidní dávky stanovené v období mezi 1. květnem 2004 a 30. dubnem 2006 se použije čl. 8 odst. 1.

3. Pro příjemce pozůstalostního důchodu se použijí odstavce 1 a 2 tohoto článku se zřetelem na zemřelého nebo bývalého úředníka.

4. Odstavce 1 a 2 tohoto článku se obdobně použijí na příjemce jednoho z příspěvků vyplácených podle článků 41 nebo 50 služebního řádu nebo nařízení (EHS) č. 1857/89, nařízení (ES, Euratom, ESUO) č. 2688/95, nařízení (ES, Euratom, ESUO) 2689/95, nařízení (ES, Euratom) č. 1746/2002, nařízení (ES, Euratom) č. 1747/2002 nebo nařízení (ES, Euratom) č. 1748/2002.

Článek 26

1. Žádosti o oprávnění k převodu nároku na důchod podle čl. 11 odst. 2 přílohy VIII, které byly podány před 1. květnem 2004, budou posuzovány v souladu s ustanoveními platnými v době jejich podání.

2. Pokud k 1. květnu 2004 nebyla ještě překročena lhůta stanovená v čl. 11 odst. 2 přílohy VIII, mají dotčení úředníci, kteří nepodali uvedenou žádost v předem stanovené lhůtě, nebo jejichž žádost byla zamítnuta z důvodu pozdního podání po uplynutí uvedené lhůty, stále možnost podat nebo znovu podat žádost o převod podle čl. 11 odst. 2 přílohy VIII.

3. Úředníci, kteří podali žádost o převod ve stanovené lhůtě, ale odmítli nabídku, která jim byla učiněna, kteří nepodali žádost o převod v předem stanovené lhůtě, nebo jejichž žádost byla zamítnuta z důvodu podání po uplynutí uvedené lhůty, mají stále možnost podat nebo znovu podat uvedenou žádost nejpozději do 31. října 2004.

4. V případech uvedených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku stanoví orgán, v němž úředník pracuje, počet let započitatelných pro důchod v rámci vlastního systému na základě obecných prováděcích ustanovení přijatých podle čl. 11 odst. 2 přílohy VIII, která přihlížejí k ustanovením této přílohy. Pro účely odstavce 3 tohoto článku je však určující věkovou hranicí a platovou třídou úředníka věková hranice a platová třída v době jeho jmenování.

5. Úředníci, kteří před 1. květnem 2004 souhlasili s převodem nároku na důchod podle čl. 11 odst. 2 přílohy VIII mohou požadovat, aby bonifikace, kterou již v rámci důchodového systému orgánů Společenství získali, byla přepočítána podle uvedeného článku. Přepočet bude vycházet z parametrů platných v době získání bonifikace, upravených v souladu s článkem 22 této přílohy.

6. Úředníci, kteří získají bonifikaci podle odstavce 1, mohou požadovat uplatnění odstavce 5, jakmile obdrží oznámení o bonifikaci, kterou získali v rámci důchodového systému orgánů Společenství.

Článek 27

1. Při výpočtu pojistně matematické protihodnoty uvedené v čl. 11 odst. 1 a čl. 12 odst. 1 písm. b) přílohy VIII služebního řádu se na úředníky a dočasné zaměstnance vztahují níže uvedená ustanovení s ohledem na podíl jejich nároku na důchod za období před 1. květnem 2004.

Pojistně matematická protihodnota starobního důchodu nesmí být nižší než součet těchto položek:

a) výše částek odečtených ze základního platu jako příspěvky na důchod s přičtením úroku z úroků s roční úrokovou mírou 3,5 %;

b) výše odchodného, která odpovídá skutečně odpracované době ve služebním poměru, vypočítaná na základě částky odpovídající výši jednoho a půl konečného základního měsíčního platu, který je odečítán za každý rok služby;

c) celkové částky zaplacené Společenstvím v souladu s čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu s přičtením úroku z úroků s roční úrokovou mírou 3,5 %.

2. Pokud však úředníci nebo dočasní zaměstnanci odcházejí ze služby z důvodu zrušení nebo rozvázání smlouvy, stanoví se výše odchodného, které má být vyplaceno, nebo pojistně matematická protihodnota, která má být převedena, na základě rozhodnutí učiněného podle čl. 9 odst. 1 písm. h) přílohy IX služebního řádu.

3. Pokud nepodléhali čl. 11 odst. 2 nebo 3 přílohy VIII služebního řádu, je úředníkům, kteří byli ke dni 1. května 2004 ve služebním poměru a kteří by měli z důvodu chybějící možnosti převodu podle čl. 11 odst. 1 nárok na výplatu odchodného v souladu s ustanoveními služebního řádu platnými před 1. květnem 2004, ponecháno právo na výplatu odchodného vypočítaného v souladu s ustanoveními, která byla před tímto dnem v platnosti.

Článek 28

Zaměstnanci ve smyslu článku 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, kteří jsou ke dni 1. května 2004 zaměstnáni na základě smlouvy a kteří jsou po tomto datu jmenováni úředníky, mají při odchodu do důchodu nárok, aby jim práva na důchod, která získali jako dočasní zaměstnanci, byla pojistně matematicky upravena s ohledem na změnu jejich věkové hranice pro odchod do důchodu ve smyslu článku 77 služebního řádu.

Článek 29

Na dočasné zaměstnance, kteří byli před 1. květnem 2004 přijati v souladu s čl. 2 písm. c) pracovního řádu ostatních zaměstnanců na místa asistentů politických skupin v Evropském parlamentu, se nevztahuje požadavek stanovený v čl. 29 odst. 3 a 4 služebního řádu, podle kterého dočasný zaměstnanec musí projít výběrovým řízením v souladu s čl. 12 odst. 4 pracovního řádu.

PŘÍLOHA XIII.1

Druhy pracovních míst v rámci přechodného období

Druhy pracovních míst v každé kategorii podle čl. 4 písm. n) této přílohy.

Kategorie A | Kategorie C |

A*5 | Administrátor/ | C*1 | Administrativní pracovník |

| Výzkumný administrátor/ | C*2 | Administrativní pracovník |

| Jazykový administrátor | C*3 | Administrativní pracovník |

A*6 | Administrátor/ | C*4 | Administrativní pracovník |

| Výzkumný administrátor/ | C*5 | Administrativní pracovník |

| Jazykový administrátor | C*6 | Administrativní pracovník |

A*7 | Administrátor/ | C*7 | Administrativní pracovník |

| Výzkumný administrátor/ | | |

| Jazykový administrátor | | |

A*8 | Administrátor/ | | |

| Výzkumný administrátor/ | | |

| Jazykový administrátor | | |

A*9 | Vedoucí odboru/ | | |

| Administrátor/ | | |

| Výzkumný administrátor/ | | |

| Jazykový administrátor | | |

A*10 | Vedoucí odboru/ | | |

| Administrátor/ | | |

| Výzkumný administrátor/ | | |

| Jazykový administrátor | | |

A*11 | Vedoucí odboru/ | | |

| Administrátor/ | | |

| Výzkumný administrátor/ | | |

| Jazykový administrátor | | |

A*12 | Vedoucí odboru/ | | |

| Administrátor/ | | |

| Výzkumný administrátor/ | | |

| Jazykový administrátor | | |

A*13 | Vedoucí odboru/ | | |

| Administrátor/ | | |

| Výzkumný administrátor/ | | |

| Jazykový administrátor | | |

A*14 | Výzkumný administrátor/ | | |

| Jazykový administrátor | | |

| Administrátor / vedoucí odboru | | |

| Ředitel | | |

A*15 | Ředitel / Generální ředitel | | |

A*16 | Generální ředitel | | |

Kategorie B | Kategorie D |

B*3 | Asistent / Výzkumný asistent | D*1 | Zaměstnanec |

B*4 | Asistent / Výzkumný asistent | D*2 | Zaměstnanec |

B*5 | Asistent / Výzkumný asistent | D*3 | Zaměstnanec |

B*6 | Asistent / Výzkumný asistent | D*4 | Zaměstnanec |

B*7 | Asistent / Výzkumný asistent | D*5 | Zaměstnanec |

B*8 | Asistent / Výzkumný asistent | | |

B*9 | Asistent / Výzkumný asistent | | |

B*10 | Asistent / Výzkumný asistent | | |

B*11 | Asistent / Výzkumný asistent | | |

"

[1] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1750/2002 (Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 15)

[2] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 2. Nařízení ve znění nařízení (ES, ESUO, Euratom) č. 2458/98 (Úř. věst. L 307, 17.11.1998, s. 1).

[3] Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 1.

[4] Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 5.

[5] Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 9.

[9] Úř. věst. L 280, 23.11.1995, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, ESUO, Euratom) č. 2458/98 (Úř. věst. L 307, 17.11.1998, s. 1).

[10] Úř. věst. L 280, 23.11.1995, s. 4. Nařízení ve znění nařízení (ES, ESUO, Euratom) č. 2458/98.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ZMĚNY PRACOVNÍHO ŘÁDU OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství se mění takto:

1. článek 1 se mění takto:

a) ve druhé odrážce se za slova

"pomocní zaměstnanci"

vkládají tato slova:

"do dne stanoveného v článku 52.";

b) za odrážku

"— pomocní zaměstnanci"

se vkládá nová odrážka, která zní:

"— smluvní zaměstnanci";

c) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

"Každý odkaz v tomto pracovním řádu na osobu mužského pohlaví je považován také za odkaz na osobu ženského pohlaví a naopak, nevyplývá-li z kontextu jasně něco jiného.";

2. v čl. 2 písm. c) se slova:

"nebo zvoleného předsedy jednoho z orgánů nebo institucí Společenství nebo zvoleného předsedy některé z politických skupin v Evropském parlamentu";

nahrazují slovy:

"nebo zvoleného předsedy jednoho z orgánů nebo institucí Společenství nebo jedné z politických skupin v Evropském parlamentu nebo Výboru regionů nebo skupiny v Evropském hospodářském a sociálním výboru".

3. ustanovení čl. 3 písm. b) se mění takto:

a) v první odrážce se slova "v kategoriích B, C nebo D nebo jazykových služeb" nahrazují slovy "ve funkční" skupině asistentů (AST);

b) ve druhé odrážce se slova

"v kategorii A, jiných než těch s platovou třídou A 1 nebo A 2"

nahrazují slovy:

"ve funkční skupině administrátorů (AD), jiných než vyšších vedoucích pracovníků (generálních ředitelů nebo pracovníků v rovnocenných funkcích v platových třídách AD 16 nebo AD 15 a ředitelů nebo pracovníků v rovnocenných řídících v platových třídách AD 15 nebo AD 14)";

4. za článek 3 se vkládají nové články, které znějí:

"Článek 3a

1. Pro účely tohoto pracovního řádu se "smluvními zaměstnanci"; rozumějí zaměstnanci, kteří nejsou zařazeni na pracovní místo uvedené v seznamu pracovních míst přiloženém k oddílu rozpočtu uvedeného orgánu a kteří jsou přijati k výkonu činnosti na plný nebo zkrácený úvazek:

a) v orgánu, kde vykonávají manuální nebo podpůrné správně-technické činnosti;

b) v agenturách uvedených v čl. 1a odst. 2 služebního řádu;

c) v jiných subjektech v rámci Evropské unie, které byly vytvořeny po projednání s Výborem pro služební řád zvláštním právním aktem vydaným jedním nebo několika orgány, v nichž je zaměstnávání uvedených osob povoleno;

d) v zastoupeních a delegacích orgánů Společenství;

e) v jiných subjektech mimo území Evropské unie.

2. Na základě informací od všech orgánů předkládá Komise každý rok zprávu rozpočtovému orgánu o zaměstnávání smluvních zaměstnanců, v níž se uvádí, zda celkový počet smluvních zaměstnanců nepřekročil stanovený limit 75 % všech zaměstnanců agentur, jiných subjektů v rámci Evropské unie, zastoupení a delegací orgánů Společenství nebo jiných subjektů mimo území Evropské unie. Pokud nebyl stanovený limit dodržen, navrhne Komise agenturám, ostatním subjektům v rámci Evropské unie, zastoupením a delegacím orgánů Společenství nebo jiným subjektům mimo území Evropské unie, aby přijaly vhodná nápravná opatření.

Článek 3b

Pro účely tohoto pracovního řádu se "smluvními zaměstnanci pro pomocné práce"; rozumějí zaměstnanci přijatí orgánem na určitou dobu stanovenou v článku 88 do jedné z funkčních skupin podle článku 89a:

a) k výkonu činnosti na plný nebo zkrácený úvazek, jiné než je uvedena v čl. 3a odst. 1 písm. a), kteří nejsou zařazeni na pracovní místo uvedené v seznamu pracovních míst přiloženém k oddílu rozpočtu uvedeného orgánu,

b) poté, co byly přezkoumány možnosti dočasného umístění úředníků v rámci orgánu, k zastoupení některých osob, které v současné době nejsou schopny vykonávat své služební povinnosti, zejména:

i) úředníků nebo dočasných zaměstnanců ve funkční skupině AST;

ii) výjimečně úředníků nebo dočasných zaměstnanců ve funkční skupině AD, kteří zaujímají vysoce specializované pracovní místo, s výjimkou vedoucích odborů, ředitelů, generálních ředitelů a rovnocenných funkcí.

Přijímání smluvních zaměstnanců pro pomocné práce je vyloučeno, pokud se použije článek 3a.";

5. článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

Pro účely tohoto pracovního řádu se "místními zaměstnanci"; rozumějí zaměstnanci přijatí mimo území Evropské unie podle místních potřeb k výkonu manuálních nebo služebních povinností, kteří jsou zařazeni na pracovní místo, které není uvedeno v seznamu pracovních míst přiloženém k oddílu rozpočtu každého orgánu, a kteří jsou odměňováni z celkové částky vyhrazené za tímto účelem v oddíle rozpočtu uvedeného orgánu. Za místní zaměstnance se považují také zaměstnanci přijatí v místech zaměstnání nacházejících se mimo území Evropské unie k výkonu jiných než výše uvedených povinností, které nemohly být ve služebním zájmu přiděleny úředníkovi nebo zaměstnanci s jinou funkcí ve smyslu článku 1.";

6. v čl. 6 druhém pododstavci se slova "Ustanovení čl. 1 druhého pododstavce" nahrazují slovy "Ustanovení čl. 1a odst. 2 a článku 1b", a slova "čl. 2 druhého odstavce" se nahrazují slovy "čl. 2 odst. 2";

7. v článku 7a se číselný údaj "24a" nahrazuje číselným údajem "24b";

8. článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

Dočasní zaměstnanci, na které se vztahuje čl. 2 písm. a), mohou být přijati na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvy uvedených zaměstnanců, kteří jsou přijati na dobu určitou, nemohou být obnoveny více než jednou na dobu určitou. Každé další obnovení musí být na dobu neurčitou.

Dočasní zaměstnanci, na které se vztahuje čl. 2 písm. b) nebo d) nesmějí být přijati na dobu delší čtyř let, ale délka jejich zaměstnání může být omezena na kratší dobu. Jejich smlouvy nemohou být obnoveny více než jednou na dobu nejvýše dvou let, pokud byla možnost obnovení stanovena v původní smlouvě, a v rámci lhůty v této smlouvě stanovené. Na konci uvedené doby přestávají být podle těchto ustanovení zaměstnáni jako dočasní zaměstnanci. Po skončení platnosti jejich smlouvy mohou být tito zaměstnanci zařazeni na stálé pracovní místo v orgánu, pouze pokud jsou jmenováni jako úředníci v souladu se služebním řádem.

Dočasní zaměstnanci, na které se vztahuje čl. 2 písm. c), jsou přijímáni na dobu neurčitou.";

9. za článek 9 se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 9a

Komise předloží každoročně zprávu o používání dočasných zaměstnanců, zahrnující údaje o počtu těchto zaměstnanců, úrovni a druzích pracovních míst, zeměpisném rozložení a rozpočtových prostředcích na každou funkční skupinu.";

10. článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

Ustanovení článků 1d, 1e, čl. 5 odst. 1, 2, 3 a 4 a článku 7 služebního řádu se použijí obdobně.

Ve smlouvě s dočasným zaměstnancem musí být uvedena platová třída a platový stupeň, do kterého jsou dočasní zaměstnanci zařazeni.

Zařazení dočasných zaměstnanců na pracovní místo odpovídající vyšší platové třídě, než do které byli přijati, se zanese jako dodatek k jejich pracovní smlouvě.

Hlava VIII služebního řádu se použije obdobně na dočasné zaměstnance, kteří jsou odměňováni z prostředků souhrnného rozpočtu Evropské unie pro výzkum a investice. Hlava VIII služebního řádu se použije obdobně na dočasné zaměstnance vykonávající službu ve třetí zemi.";

11. v článku 12 se doplňují nové odstavce, které znějí:

"3. Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (dále jen "úřad";) poskytne na žádost jednotlivých orgánů pomoc při výběru dočasných zaměstnanců, zejména vymezením obsahu testů a uspořádáním výběrových řízení. Úřad zajistí průhlednost výběrových řízení na místa dočasných zaměstnanců přijímaných na základě čl. 2 písm. a), b) a d).

4. Na žádost orgánu úřad zajistí, aby se ve výběrových řízeních na místa dočasných zaměstnanců uplatňovala stejná měřítka jako pro výběr úředníků.

5. Bude-li třeba, přijme každý orgán obecná ustanovení o postupech pro přijímání dočasných zaměstnanců v souladu s článkem 110 služebního řádu.";

12. článek 14 se mění takto:

a) třetí pododstavec se nahrazuje tímto:

"Nejpozději měsíc před skončením zkušební doby se vyhotoví zpráva o schopnosti dočasného zaměstnance vykonávat povinnosti spojené s jeho funkcí, jakož i o jeho chování a služební výkonnosti. Zpráva se předá dotčené osobě a ta má právo se k ní písemně vyjádřit. Dočasný zaměstnanec, který svou prací neprokázal, že je vhodné jej dále zaměstnávat, bude propuštěn. Orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci však ve výjimečných případech může prodloužit zkušební dobu nejdéle na šest měsíců a případně přeřadit dočasného zaměstnance do jiného útvaru.";

b) ve čtvrtém pododstavci se zrušují slova ; "jeho pracovní poměr však nesmí trvat déle než obvyklá zkušební doba";

13. v čl. 15 odst. 2 se slova "U zaměstnanců ve smyslu čl. 2 písm. a), c) a d) se obdobně použijí" nahrazují slovy "Obdobně se použijí";.

14. v článku 16 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"Ustanovení článků 42a, 42b a 55 až 61 služebního řádu se použijí obdobně, pokud jde o dovolenou, pracovní dobu, práci přesčas, směnný provoz, pracovní pohotovost na pracovišti nebo doma a úřední svátky. Mimořádná dovolená, rodičovská dovolená a pracovní volno z rodinných důvodů nesmějí být delší než délka trvání smlouvy.";

15. článek 17 se mění takto:

a) v prvním pododstavci druhé odrážce se číslovka "šest" nahrazuje číslovkou "dvanáct";

b) ve čtvrtém pododstavci se

i) slova "který prokáže, že se proti rizikům uvedeným v článku 28 nemůže pojistit v rámci jiného systému veřejného pojištění" nahrazují slovy "který nevykonává výdělečnou činnost",

ii) slova "podle uvedeného článku" nahrazují slovy "proti rizikům uvedeným v článku 28" a

iii) slova "uvedených v článku 28 nezbytných k zajištění tohoto pojištění" nahrazují slovy "stanovených v uvedeném článku";

16. článek 20 se nahrazuje tímto:

"Článek 20

1. Ustanovení článků 63, 64, 65 a 65a služebního řádu týkající se měny, ve které je odměna vyjádřena, a úpravy takové odměny, se použijí obdobně.

2. Ustanovení článků 66, 67, 69 a 70 služebního řádu týkající se základních platů, rodinných přídavků, příspěvků za práci v zahraničí a plateb v případě úmrtí se použijí obdobně.

3. Ustanovení článku 66a služebního řádu o zvláštním odvodu se použijí obdobně na dočasné zaměstnance.

4. Dočasný zaměstnanec, který byl zařazen v jednom platovém stupni ve své platové třídě po dobu dvou let, postupuje automaticky do dalšího stupně této platové třídy.";

17. netýká se českého znění;

18. ustanovení čl. 24 odst. 3 se nahrazuje tímto:

"3. Příspěvek na zařízení stanovený v odstavci 1 a příspěvek na znovuusídlení stanovený v odstavci 2 však nejsou nižší než:

a) 976,85 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost; a

b) 580,83 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Pokud nárok na příspěvek na zařízení nebo na příspěvek na znovuusídlení mají oba manželé, kteří jsou úředníky nebo jinými zaměstnanci Společenství, vyplácí se příspěvek pouze tomu z manželů, jehož základní plat je vyšší.";

19. v čl. 28 prvním pododstavci se slova "invalidní nebo pozůstalostní důchod" nahrazují slovy "příspěvek v invaliditě nebo pozůstalostní důchod";

20. článek 28a se mění takto:

a) odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

"3. Výše příspěvku v nezaměstnanosti se určí podle základního platu, jehož bývalý dočasný zaměstnanec dosáhl ke dni skončení služebního poměru. Příspěvek činí:

a) v počátečním období 12 měsíců 60 % základního platu,

b) od 13. do 24. měsíce 45 % základního platu,

c) od 25. do 36. měsíce 30 % základního platu.

Kromě období počátečních šesti měsíců, v němž se uplatňuje pouze níže stanovená dolní hranice, nikoli horní, nesmějí být takto vypočtené částky nižší než 1 171,52 EUR ani vyšší než 2 343,04 EUR. Tyto hranice se upravují stejným způsobem jako platové stupnice stanovené v článku 66 služebního řádu v souladu s článkem 65 služebního řádu.

4. Příspěvek v nezaměstnanosti se bývalému dočasnému zaměstnanci vyplácí po dobu nejvýše 36 měsíců po dni skončení služebního poměru a nesmí být v žádném případě vyplácen po dobu delší, než je jedna třetina skutečné délky skončeného služebního poměru. Přestane-li však bývalý dočasný zaměstnanec v průběhu této doby splňovat podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, výplata příspěvku v nezaměstnanosti se pozastaví. Výplata se obnoví, pokud bývalý dočasný zaměstnanec před uplynutím této doby opět začne splňovat uvedené podmínky a nezískal nárok na vnitrostátní dávky v nezaměstnanosti.";

b) odstavce 6 a 7 se nahrazují tímto:

"6. Komise vyplácí příspěvek v nezaměstnanosti a rodinné přídavky v eurech. Žádný koeficient se nepoužije.

7. Na financování systému pojištění v nezaměstnanosti přispívá dočasný zaměstnanec jednou třetinou. Příspěvek na pojistné v nezaměstnanosti činí 0,81 % základního platu dotčené osoby po odečtení paušální srážky ve výši 1 065,02 EUR a bez ohledu na koeficienty ve smyslu článku 64 služebního řádu. Příspěvek na pojistné v nezaměstnanosti se každý měsíc odečte z platu dotčené osoby a společně se zbývajícími dvěma třetinami, které jdou na vrub orgánu Společenství, se převede do zvláštního fondu nezaměstnanosti. Orgány Společenství mají tento fond společný a platí každý měsíc příspěvky Komisi do osmi dnů po výplatě odměn. Veškeré výdaje spojené s používáním tohoto článku schvaluje a platí Komise v souladu s ustanoveními finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie.";

c) odstavec 11 se nahrazuje tímto:

"11. Po uplynutí jednoho roku od zavedení tohoto systému pojištění v nezaměstnanosti a potom každé dva roky předkládá Komise Radě zprávu o finanční situaci systému. Nezávisle na této zprávě může Komise předkládat Radě návrhy na úpravu příspěvků na pojistné uvedených v odstavci 7, je-li to nezbytné v zájmu finanční rovnováhy systému. O těchto návrzích rozhoduje Rada v souladu s podmínkami odstavce 3.";

21. v článku 30 se za slova "vážné nemoci" vkládají slova "nebo zdravotního postižení,";

22. článek 33 se nahrazuje tímto:

"Článek 33

1. Zaměstnanec trpící celkovou invaliditou, který je z tohoto důvodu nucen přerušit pracovní poměr u orgánu, má nárok po dobu trvání invalidity na příspěvek v invaliditě, jehož výše se určí takto:

Článek 52 služebního řádu se použije obdobně na příjemce příspěvku v invaliditě. Pokud odejde příjemce příspěvku v invaliditě do důchodu před dosažením věku 65 let, aniž by dosáhl maximálního nároku na důchod, použijí se obecná ustanovení o starobních důchodech. Výše starobního důchodu je založena na výši platu pro platovou třídu a platový stupeň, do nichž byl zaměstnanec v době, kdy se stal invalidním, zařazen.

Částka příspěvku v invaliditě činí 70 % konečného základního platu dočasného zaměstnance. Nesmí však být nižší než částka životního minima podle článku 6 přílohy VIII služebního řádu. Výše příspěvku v invaliditě je závislá na výši příspěvků do důchodového systému, které se vypočítají na základě uvedeného příspěvku.

Pokud invalidita zaměstnance nastala následkem úrazu během výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho funkce, následkem nemoci z povolání nebo veřejně prospěšné činnosti nebo při nasazování vlastního života pro záchranu jiného lidského života, činí příspěvek v invaliditě nejméně 120 % částky životního minima. V uvedených případech jsou příspěvky do systému důchodového zabezpečení hrazeny z rozpočtu bývalého zaměstnavatele.

Pokud si zaměstnanec způsobil invaliditu úmyslně, může orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci rozhodnout, že zaměstnanec obdrží pouze příspěvek uvedený v článku 39.

Osoby, které mají nárok na příspěvek v invaliditě, mají také v souladu s přílohou VII služebního řádu nárok na rodinné přídavky uvedené v článku 67 služebního řádu; příspěvek na domácnost se vyměří podle výše příspěvku v invaliditě, který příjemce pobírá.

2. Invaliditu určí výbor pro otázky invalidity stanovený v článku 9 služebního řádu.

3. Orgán uvedený v článku 40 přílohy VIII služebního řádu si může vyžádat pravidelné kontroly příjemce příspěvku v invaliditě, aby mohl ověřit, že příjemce stále splňuje podmínky pro pobírání uvedeného příspěvku. Shledá-li výbor pro otázky invalidity, že tyto podmínky nejsou nadále plněny, zaměstnanec obnoví svůj služební poměr u orgánu Společenství, pokud mu neskončila doba trvání smlouvy.

Prokáže-li se však, že dotčenou osobu není možné ve službách Společenství zaměstnat, může být smlouva ukončena vyplacením částky ve výši odměny, která by zaměstnanci byla vyplácena během výpovědní doby, a případně odstupného stanoveného v článku 47. Použije se také článek 39.";

23. článek 34 se mění takto:

a) ve druhém pododstavci se slova "invalidní důchod" nahrazují slovy "příspěvek v invaliditě" a slovo "šedesáti" se nahrazuje číslovkou "63";

b) ve třetím pododstavci se slova "invalidní nebo starobní důchod" nahrazují slovy "příspěvek v invaliditě nebo starobní důchod" a slovo "šedesáti" se nahrazuje číslovkou "63";

24. v článku 35 se slovo "vdova" nahrazuje slovy "pozůstalý manžel / pozůstalá manželka";

25. článek 36 se mění takto:

a) v prvním pododstavci se slovo "vdova" nahrazuje slovy "pozůstalý manžel / pozůstalá manželka" a slova "vdovského důchodu" se nahrazují slovy "pozůstalostního důchodu";

b) ve druhém odstavci se slova "vdovský důchod" nahrazují slovy "pozůstalostní důchod";

26. článek 37 se nahrazuje tímto:

"Článek 37

Pokud zaměstnanec nebo osoba mající nárok na starobní důchod nebo příspěvek v invaliditě zemře, aniž zanechá manžela / manželku, který / která má nárok na pozůstalostní důchod, mají děti považované za jím vyživované v době úmrtí nárok na sirotčí důchod v souladu s článkem 80 služebního řádu.

Stejný nárok se vztahuje na děti, které splňují předchozí podmínky, v případě úmrtí nebo opětovného sňatku manžela / manželky, který / která má nárok na pozůstalostní důchod.

Pokud zaměstnanec nebo osoba mající nárok na starobní důchod nebo příspěvek v invaliditě zemře, ale podmínky uvedené v prvním pododstavci nejsou splněny, použijí se ustanovení čl. 80 třetího pododstavce služebního řádu.

V případě úmrtí bývalého dočasného zaměstnance ve smyslu čl. 2 písm. a), c) nebo d), který opustil službu před dosažením věku 63 let a požádal o odklad starobního důchodu k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dosáhne věku 63 let, mají děti považované za jím vyživované v souladu s článkem 2 přílohy VII služebního řádu nárok na sirotčí důchod vždy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny v předchozích pododstavcích.

Sirotčí důchod osoby považované za vyživované dítě podle čl. 2 odst. 4 přílohy VII služebního řádu nesmí být vyšší než dvojnásobek příspěvku na vyživované dítě.

Sirotčí důchod se nevyplácí, zemře-li vlastní rodič, který byl nahrazen rodičem adoptivním.

Za podmínek stanovených v článku 3 přílohy VII služebního řádu má sirotek nárok na příspěvek na vzdělání.";

27. článek 39 se nahrazuje tímto:

"Článek 39

1. Při odchodu ze služby má zaměstnanec ve smyslu článku 2 nárok na starobní důchod, převod pojistně matematické protihodnoty nebo na odchodné vyměřené v souladu s kapitolou 3 hlavy V a s přílohou VIII služebního řádu. Pokud má zaměstnanec nárok na starobní důchod, jeho nárok na důchod se sníží v poměru k částkám vyplaceným v souladu s článkem 42.

Ustanovení čl. 9 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu se použije za těchto podmínek:

Orgán oprávněný ke jmenování může ve služebním zájmu na základě objektivních kritérií a průhledných postupů zavedených prostřednictvím obecných prováděcích ustanovení rozhodnout, že v případě dočasného zaměstnance neuplatní žádné snížení důchodu až do nejvyššího počtu osmi dočasných zaměstnanců všech orgánů v kterémkoli jednom roce. Celkový počet dočasných zaměstnanců, ne které se neuplatní žádné snížení důchodu, se může lišt, pokud nebude překročen průměrný počet deset za každé dva roky a pokud bude dodržena zásada rozpočtové neutrality. Komise předloží před uplynutím pěti let Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o provádění tohoto opatření. Bude-li třeba, Komise předloží na základě článku 283 Smlouvy o ES návrh, aby se po pěti letech nejvyšší počet odchodů za rok změnil.

2. Ustanovení čl. 11 odst. 2 a 3 přílohy VIII služebního řádu se použijí obdobně na zaměstnance ve smyslu článku 2 tohoto pracovního řádu.

3. Osoba, která získá nárok na starobní důchod, má nárok na rodinné přídavky stanovené v článku 67 služebního řádu. Procentní složka příspěvku na domácnost se vyměří podle výše příjemcova starobního důchodu.";

28. v článku 40 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

"Předchozí pododstavec se nevztahuje na zaměstnance, který do tří měsíců poté, co se na něj začal vztahovat služební řád, požádá o možnost vrácení uvedených částek a úroku z úroků s roční úrokovou mírou 3,5 %; tato úroková míra může být přezkoumána podle postupu stanoveného v článku 12 přílohy XII služebního řádu.";

29. v článku 41 se slova "článek 83" nahrazují slovy "články 83 a 83a";

30. v článku 42 se slova "16,5 % jeho základního platu" nahrazují slovy "dvojnásobek sazby stanovené v čl. 83 odst. 2 služebního řádu";

31. článek 47 se nahrazuje tímto:

"Článek 47

Kromě případu úmrtí končí pracovní poměr dočasných zaměstnanců:

a) na konci měsíce, ve kterém zaměstnanec dosáhne věku šedesáti pěti let nebo

b) pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou:

i) ke dni uvedenému ve smlouvě,

ii) na konci výpovědní doby uvedené ve smlouvě, která zaměstnanci nebo orgánu umožňuje ukončit pracovní poměr dříve. Výpovědní doba nesmí být kratší než jeden měsíc za každý rok trvání služebního poměru, přičemž nejkratší výpovědní doba činí jeden měsíc a nejdelší tři měsíce. U dočasných zaměstnanců, jejichž smlouvy byly obnoveny, činí nejdelší výpovědní doba šest měsíců. Výpovědní doba však nezačne běžet v průběhu mateřské dovolené nebo volna z důvodů nemoci za předpokladu, že volno z důvodů nemoci nepřesahuje tři měsíce. S výhradou výše uvedených omezení se navíc v průběhu mateřské dovolené nebo volna z důvodů nemoci doba přerušuje. V případě rozvázání smlouvy orgánem má zaměstnanec právo na odstupné ve výši jedné třetiny jeho základního platu za období mezi dnem skončení plnění jeho povinností a dnem skončení platnosti jeho smlouvy,

ii) pokud zaměstnanec nadále nesplňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 2 písm. a) s výhradou možnosti udělení výjimky na základě uvedeného ustanovení. Pokud výjimka udělena není, použije se výpovědní doba uvedená v písm. b) bodě ii); nebo

c) pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou:

i) na konci výpovědní doby sjednané ve smlouvě; délka výpovědní doby nesmí být kratší než jeden měsíc za každý dokončený rok služby, přičemž nejkratší výpovědní doba činí tři měsíce a nejdelší deset měsíců. Výpovědní doba však nezačne běžet v průběhu mateřské dovolené nebo volna z důvodů nemoci za předpokladu, že volno z důvodů nemoci nepřesahuje tři měsíce. S výhradou výše uvedených omezení se navíc v průběhu mateřské dovolené nebo volna z důvodů nemoci doba přerušuje nebo

ii) pokud zaměstnanec nadále nesplňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 2 písm. a) s výhradou možnosti udělení výjimky na základě uvedeného ustanovení. Pokud výjimka udělena není, použije se výpovědní doba uvedená v písm. c) bodě i).";

32. v článku 48 se zrušuje písmeno b) a dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b);

33. v čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci se slova "článkem 88" nahrazují slovy "články 23 a 24 přílohy IX";

34. v čl. 50 odst. 2 druhém pododstavci se slova "článkem 88" nahrazují slovy "články 23 a 24 přílohy IX";

35. články 51 a 52 se nahrazují tímto:

"Článek 51

Smlouvy s pomocnými zaměstnanci se uzavírají na dobu určitou s možností obnovení.

Článek 52

Skutečná doba trvání pracovního poměru pomocných zaměstnanců, včetně doby po obnovení, nepřesáhne tři roky nebo datum 31. prosince 2007. Po 31. prosinci 2006 nesmějí být přijímáni žádní noví pomocní zaměstnanci.";

36. v článku 53 čtvrtém pododstavci se slova "Článek 1a" nahrazuje slovy "Článek 1d";

37. v článku 57 se slova "Články 55 až 56b služebního řádu" nahrazují slovy "Články 55 až 56b služebního řádu, kromě čl. 55a odst. 2 písm. d) a e),";

38. článek 65 se nahrazuje tímto:

"Článek 65

Ustanovení článku 67 služebního řádu s výjimkou odst. 1 písm. c) a článek 69 služebního řádu a články 1, 2, a 4 přílohy VII služebního řádu se použijí obdobně na rodinné přídavky a příspěvky za práci v zahraničí.";

39. článek 66 se nahrazuje tímto:

"Článek 66

Pobírá-li zaměstnanec denní odměnu, činí odměna náležející zaměstnanci za každý den práce jednu dvacetinu měsíční odměny. Odměna se vyplácí na konci běžného týdne.";

40. články 67 a 68 se nahrazují tímto:

"Článek 67

Ustanovení článků 7, 11, 12, 13 a 13a přílohy VII služebního řádu týkající se náhrady cestovních výdajů a výdajů při služební cestě a přiznání příspěvku na bydlení a příspěvku na dopravu se použijí obdobně.

Článek 68

V případě, že jsou pomocní zaměstnanci placeni měsíčně, vyplácí se odměna nejpozději v poslední pracovní den měsíce.

Není-li odměna vyplácena za dokončený měsíc, rozdělí se částka na třicetiny, a

a) činí-li skutečný počet dnů, za které náleží odměna, 15 nebo méně, rovná se počet splatných třicetin k úhradě skutečnému počtu dnů, za které náleží odměna;

b) činí-li skutečný počet dnů, za které náleží odměna, více než 15, rovná se počet splatných třicetin rozdílu mezi skutečným počtem dnů, za které nenáleží odměna, a 30.

Vznikne-li nárok na výplatu rodinných přídavků a příspěvků za práci v zahraničí po dni nástupu do služebního poměru, pobírá zaměstnanec uvedené příspěvky od prvního dne měsíce, ve kterém uvedený nárok vznikl. Po zániku uvedeného nároku zaměstnanec uvedené příspěvky pobírá do posledního dne měsíce, ve kterém nárok zanikl.";

41. ustanovení čl. 70 odst. 1 se mění takto:

a) v prvním pododstavci se za slovo "invalidity" vkládá slovo "nezaměstnanosti";

b) ve druhém pododstavci se za slova "k takovému systému sociálního zabezpečení" vkládají slova "nebo pojištění v nezaměstnanosti";

42. článek 74 se nahrazuje tímto:

"Článek 74

Kromě případu úmrtí končí pracovní poměr pomocných zaměstnanců rovněž:

a) ke dni uvedenému ve smlouvě;

b) na konci měsíce, ve kterém zaměstnanec dosáhne věku 65 let;

c) na konci výpovědní doby uvedené ve smlouvě, která zaměstnanci nebo orgánu umožňuje ukončit pracovní poměr dříve. Výpovědní doba nesmí být kratší než jeden měsíc za každý rok trvání služebního poměru, přičemž nejkratší výpovědní doba činí jeden měsíc a nejdelší tři měsíce. Výpovědní doba však nezačne běžet v průběhu mateřské dovolené nebo volna z důvodů nemoci za předpokladu, že volno z důvodů nemoci nepřesahuje tři měsíce. S výhradou výše uvedených omezení se navíc v průběhu mateřské dovolené nebo volna z důvodů nemoci doba přerušuje. V případě rozvázání smlouvy orgánem má zaměstnanec právo na odstupné ve výši jedné třetiny jeho základního platu za období mezi dnem skončení plnění jeho povinností a dnem skončení platnosti jeho smlouvy;

d) pokud zaměstnanec nadále nesplňuje podmínky stanovené v čl. 55 odst. 1 písm. a) s výhradou možnosti udělení výjimky na základě uvedeného ustanovení. Pokud výjimka udělena není, použije se výpovědní doba uvedená v písmeni c) tohoto článku.";

43. článek 75 se mění takto:

a) v návětí se zrušují slova "na dobu určitou nebo neurčitou";

b) písmeno c) se nahrazuje tímto:

"c) přestane-li zaměstnanec splňovat požadavky čl. 55 odst. 1 písm. d). Jeho pracovní poměr však může být ukončen pouze tehdy, má-li nárok na příspěvek v invaliditě;";

44. v článku 78 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Použitelnost ustanovení tohoto článku končí dnem 31. prosince 2006, od kterého budou dotčení zaměstnanci podléhat podmínkám stanoveným podle postupu uvedeného v článku 90.";

45. dosavadní hlava IV se označuje jako hlava V a vkládá se nová hlava, která zní:

"HLAVA IV

SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 79

1. Smluvní zaměstnanci budou vypláceni z celkových částek přidělovaných pro tento účel v oddílu rozpočtu příslušného orgánu.

2. Každý orgán přijme obecná prováděcí ustanovení upravující podle potřeby používání smluvních zaměstnanců v souladu s článkem 110 služebního řádu.

3. Komise předloží každoročně zprávu o používání dočasných zaměstnanců, zahrnující údaje o počtu těchto zaměstnanců, úrovni a druzích pracovních míst, zeměpisném rozložení a rozpočtových prostředcích na každou funkční skupinu.

4. Orgány, agentury a ostatní subjekty používající služeb smluvních zaměstnanců každoročně předloží v rámci rozpočtového řízení předběžný odhad předpokládaného použití smluvních zaměstnanců za každou funkční skupinu.

Článek 80

1. Smluvní zaměstnanci se dělí do čtyř funkčních skupin, které odpovídají pracovním činnostem, které mají vykonávat. Každá funkční skupina se dále dělí do platových tříd a platových stupňů.

2. Základní typy pracovních činností a odpovídající funkční skupiny jsou uvedeny v této tabulce:

Funkční skupina | Plat. třída | Činnost |

IV | 13 až 18 | Administrativní, poradenská, jazyková a obdobná technická činnost vykonávaná pod dohledem úředníků nebo dočasných zaměstnanců. |

III | 8 až 12 | Výkonné úkoly, redakční činnost, účetnictví a jiné obdobné technické úkoly vykonávané pod dohledem úředníků nebo dočasných zaměstnanců. |

II | 4 až 7 | Kancelářské a sekretářské práce, řízení kancelářského úseku a jiné obdobné činnosti vykonávané pod dohledem úředníků nebo dočasných zaměstnanců. |

I | 1 až 3 | Manuální nebo podpůrná správně technická činnost vykonávaná pod dohledem úředníků nebo dočasných zaměstnanců. |

3. Každý orgán nebo instituce podle článku 3a vymezí na základě této tabulky po projednání s Výborem pro služební řád pravomoci náležející ke každému druhu pracovní činnosti.

4. Obdobně se použije článek 1e služebního řádu o opatřeních sociální povahy a pracovních podmínkách.

KAPITOLA 2

PRÁVA A POVINNOSTI

Článek 81

Obdobně se použije článek 11.

KAPITOLA 3

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Článek 82

1. Smluvní zaměstnanci jsou vybíráni na nejširším možném zeměpisném základě z občanů členských států bez ohledu na rasový či etnický původ, filozofické nebo náboženské přesvědčení, věk nebo zdravotní postižení, pohlaví nebo sexuální orientaci a nehledě na rodinný stav nebo rodinnou situaci.

2. K přijetí smluvního zaměstnance musí být splněny alespoň tyto požadavky:

a) do funkční skupiny I: úspěšné dokončení povinného vzdělání;

b) do funkční skupin II a III:

i) vzdělání na úrovni postsekundárního vzdělání, osvědčené diplomem, nebo

ii) vzdělání na úrovni sekundárního vzdělání, osvědčené diplomem, umožňující přístup k postsekundárnímu vzdělávání, a odpovídající odborná praxe v délce nejméně tří let, nebo

iii) pokud je odůvodněna služebním zájmem, odborná příprava nebo odborná praxe na odpovídající úrovni.

c) do funkční skupiny IV:

i) vzdělání na úrovni, která odpovídá ukončenému vysokoškolskému vzdělání v délce alespoň tří let, osvědčené diplomem, nebo

ii) pokud je odůvodněna služebním zájmem, odborná příprava na odpovídající úrovni.

3. Smluvní zaměstnanec může být přijat, pouze pokud:

a) je státním příslušníkem členského státu, není-li orgánem uvedeným v čl. 6 prvním pododstavci udělena výjimka, a jsou mu přiznána veškerá občanská práva;

b) splnil všechny povinnosti, které mu ukládají zákony upravující vojenskou službu;

c) předloží vhodná doporučení týkající se jeho předpokladů pro výkon jeho pracovních povinností;

d) je fyzicky schopen vykonávat své povinnosti a

e) předloží doklady o důkladné znalosti jednoho z jazyků Společenství a o dostatečné znalosti dalšího jazyka Společenství v rozsahu nezbytném pro výkon jeho pracovních povinností.

4. V počáteční smlouvě může orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci zprostit dotčenou osobu požadavku na předložení písemných dokladů o splnění podmínek stanovených v odst. 2 a 3 písm. a), b) a c), pokud je přijat na dobu nejdéle tří měsíců.

5. Úřad pro výběr personálu Evropských společenství poskytne na žádost jednotlivých orgánů pomoc při výběru smluvních zaměstnanců, zejména vymezením obsahu testů a uspořádáním výběrových řízení. Úřad zajistí průhlednost výběrových řízení na místa smluvních zaměstnanců.

6. Každý orgán přijme podle potřeby obecná ustanovení o přijímacích řízeních na místa smluvních zaměstnanců v souladu s článkem 110 služebního řádu.

Článek 83

Před nástupem do pracovního poměru se smluvní zaměstnanec podrobí lékařskému vyšetření, které provede jeden z orgánem pověřených lékařů, aby se orgán ujistil, že smluvní zaměstnanec splňuje podmínky čl. 82 odst. 3 písm. d).

Obdobně se použije článek 33 služebního řádu.

Článek 84

1. Smluvní zaměstnanec, jehož smlouva je uzavřena na dobu nejméně jednoho roku, prochází zkušební dobou po dobu prvních šesti měsíců pracovního poměru, pokud je zařazen do funkční skupiny I, a po dobu prvních devíti měsíců, pokud je zařazen do kterékoli jiné funkční skupiny.

2. Pokud smluvnímu zaměstnanci brání nemoc nebo úraz v plnění jeho pracovních povinností během zkušební doby po dobu jednoho měsíce nebo delší, může orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci zkušební dobu odpovídajícím způsobem prodloužit.

3. Nejpozději měsíc před skončením zkušební doby se vyhotoví zpráva o schopnosti smluvního zaměstnance vykonávat povinnosti spojené s jeho funkcí, jakož i o jeho chování a služební výkonnosti. Zpráva se předá dotčené osobě a ta má právo se k ní písemně vyjádřit. Smluvní zaměstnanec, který svou prací neprokázal, že je vhodné jej dále zaměstnávat, bude propuštěn. Orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci však ve výjimečných případech může prodloužit zkušební dobu nejdéle o šest měsíců a případně přeřadit smluvního zaměstnance do jiného útvaru.

4. Zpráva o smluvním zaměstnanci ve zkušební době může být předložena kdykoli během zkušební doby, prokáže-li se, že jeho práce je zjevně nevyhovující. Zpráva bude předána dotčené osobě, která má právo se k ní písemně vyjádřit. Na základě zprávy může orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci rozhodnout o propuštění smluvního zaměstnance před koncem zkušební doby s výpovědní dobou v délce jednoho měsíce.

5. Propuštěný smluvní zaměstnanec má nárok na příspěvek ve výši jedné třetiny jeho základního platu za každý skončený měsíc zkušební doby.

KAPITOLA 4

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE UVEDENÉ V ČLÁNKU 3A

Článek 85

1. Smlouvy smluvních zaměstnanců uvedených v článku 3a se mohou uzavírat na dobu určitou v délce nejméně tří měsíců a nejvýše pěti let. Nemohou být obnoveny více než jednou na dobu nejvýše pěti let. Souhrnná délka trvání počáteční smlouvy a prvního obnovení nesmí být u funkční skupiny I kratší šesti měsíců a u ostatních funkčních skupin kratší devíti měsíců. Každé další obnovení musí být na dobu neurčitou.

Období, na která se vztahuje smlouva smluvního zaměstnance ve smyslu článku 3b, se nezapočítávají pro účely uzavření nebo obnovení smluv podle tohoto článku.

2. Odchylně od poslední věty odst. 1 prvního pododstavce může orgán oprávněný ke jmenování rozhodnout, že až čtvrté obnovení smlouvy zaměstnance zařazeného do funkční skupiny I bude platit na dobu neurčitou, pokud celková délka trvání jeho pracovního poměru na dobu určitou nepřekračuje deset let.

3. Smluvní zaměstnanci zařazení do funkční skupiny IV musí před obnovením smlouvy na dobu neurčitou prokázat schopnost pracovat ve třetím jazyce, který je zařazen mezi jazyky uvedené v článku 314 Smlouvy o ES. Obdobně se použijí společná pravidla týkající se přístupu k odbornému vzdělávání a podmínek hodnocení uvedená v čl. 45 odst. 2 služebního řádu.

4. Před obnovením smlouvy na dobu neurčitou musí smluvní zaměstnanci projít v souladu s článkem 84 zkušební dobou.

Článek 86

1. Smluvní zaměstnanci uvedení v článku 3a jsou přijímáni pouze do

i) funkční skupiny IV v platových třídách 13, 14 nebo 16,

ii) funkční skupiny III v platových třídách 8, 9 nebo 10,

iii) funkční skupiny II v platových třídách 4 nebo 5,

iv) funkční skupiny I v platové třídě 1.

Při třídění smluvních zaměstnanců v rámci každé funkční skupiny se přihlíží ke kvalifikačním předpokladům a praxi dotčených osob. Z důvodu řešení specifických požadavků orgánů mohou být vzaty v úvahu také podmínky trhu práce převažující ve Společenství. Uvedení smluvní zaměstnanci jsou přijímáni v rámci jejich platové třídy do prvního platového stupně.

2. Je-li smluvní zaměstnanec ve smyslu článku 3a přeřazen na jiné pracovní místo v rámci funkční skupiny, nesmí být zařazen do nižší platové třídy nebo platového stupně, než v jeho bývalém pracovním místě.

Je-li smluvní zaměstnanec přeřazen do vyšší funkční skupiny, je zařazen do takové platové třídy a platového stupně, aby se jeho odměna přinejmenším rovnala odměně, na kterou měl nárok podle předcházející smlouvy.

Stejná ustanovení se použijí, uzavře-li uvedený smluvní zaměstnanec novou smlouvu s orgánem nebo institucí bezprostředně po skončení doby trvání předcházející smlouvy, kterou uzavřel s jiným orgánem nebo institucí.

Článek 87

1. Ustanovení čl. 43 prvního pododstavce služebního řádu týkající se zpráv se použije obdobně na smluvní zaměstnance ve smyslu článku 3a zaměstnané na dobu nejméně jednoho roku.

2. Smluvní zaměstnanec ve smyslu článku 3a, který je po dobu dvou let zařazen v jednom platovém stupni ve své platové třídě, automaticky postupuje do nejbližšího vyššího platového stupně v této platové třídě.

3. V případě smluvních zaměstnanců ve smyslu článku 3a se zařazení do nejbližší vyšší platové třídy v rámci jedné funkční skupiny provádí z rozhodnutí orgánu uvedeného v čl. 6 prvním pododstavci. Toto rozhodnutí je vykonáno zařazením uvedených smluvních zaměstnanců do prvního platového stupně nejbližší vyšší platové třídy. Uvedený postup se provádí po uvážení srovnatelných kvalit uvedených smluvních zaměstnanců způsobilých k postupu do vyšší platové třídy a zpráv o jejich práci, a to výlučně výběrem ze smluvních zaměstnanců ve smyslu článku 3a, kteří mají smlouvu na dobu nejméně tří let a kteří ve své platové třídě dokončili nejméně dva roky pracovního poměru. Poslední věta čl. 45 odst. 1 služebního řádu se použije obdobně.

4. Smluvní zaměstnanec uvedený v článku 3a může postoupit do vyšší funkční skupiny pouze na základě účasti v obecném výběrovém řízení.

KAPITOLA 5

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE UVEDENÉ V ČLÁNKU 3B

Článek 88

V případě smluvních zaměstnanců uvedených v článku 3b:

a) se smlouvy uzavírají na dobu určitou s možností obnovení;

b) skutečná doba trvání pracovního poměru u orgánu, včetně doby případného obnovení, nepřesáhne tři roky.

Období, na která se vztahuje smlouva smluvního zaměstnance uvedeného v článku 3a, se nezapočítávají pro účely uzavření nebo obnovení smluv podle tohoto článku.

Článek 89

1. Smluvní zaměstnanci uvedení v článku 3b mohou být podle článku 80 přijímáni do kterékoli platové třídy funkční skupiny II, III a IV s ohledem na kvalifikační předpoklady a praxi dotčených osob. Z důvodu řešení specifických požadavků orgánů mohou být vzaty v úvahu také podmínky trhu práce převažující ve Společenství. Uvedení smluvní zaměstnanci jsou přijímáni v rámci jejich platové třídy do prvního platového stupně.

2. Smluvní zaměstnanec, který byl po dobu dvou let zařazen v jednom platovém stupni ve své platové třídě, postupuje automaticky do dalšího stupně této platové třídy.

Článek 90

Odchylně od ustanovení této hlavy se na konferenční tlumočníky, kteří jsou přijímáni Evropským parlamentem nebo Komisí jménem orgánů a institucí Společenství, vztahují podmínky stanovené v dohodě ze dne 28. července 1999 mezi Evropským parlamentem, Komisí a Soudním dvorem uzavřené jménem orgánů na jedné straně a profesními sdruženími na straně druhé.

Do 31. prosince 2006 budou přijaty v souladu s postupem stanoveným v článku 78 změny k této dohodě vyvolané vstupem v platnost nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 [1]. Po 31. prosinci 2006 budou změny k této dohodě přijímány dohodou mezi orgány.

KAPITOLA 6

PRACOVNÍ PODMÍNKY

Článek 91

Obdobně se použijí články 16 až 18.

KAPITOLA 7

ODMĚŇOVÁNÍ A VÝDAJE

Článek 92

Obdobně se použijí články 19 až 27 s výhradou změn stanovených v článcích 93 a 94.

Článek 93

Platová stupnice základních platů se stanoví podle následující tabulky:

| | | Plat.stupeň |

| | Plat. Třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

SF IV | | 18 | 5109,81 | 5216,07 | 5324,55 | 5435,28 | 5548,31 | 5663,69 | 5781,47 |

| 17 | 4516,18 | 4610,10 | 4705,97 | 4803,84 | 4903,74 | 5005,71 | 5109,81 |

| 16 | 3991,52 | 4074,53 | 4159,26 | 4245,75 | 4334,05 | 4424,18 | 4516,18 |

| 15 | 3527,81 | 3601,17 | 3676,06 | 3752,51 | 3830,54 | 3910,20 | 3991,52 |

| 14 | 3117,97 | 3182,81 | 3249,00 | 3316,56 | 3385,53 | 3455,94 | 3527,81 |

| 13 | 2755,74 | 2813,05 | 2871,55 | 2931,26 | 2992,22 | 3054,45 | 3117,97 |

SF III | | 12 | 3527,75 | 3601,11 | 3676,00 | 3752,44 | 3830,47 | 3910,12 | 3991,43 |

| 11 | 3117,94 | 3182,78 | 3248,96 | 3316,52 | 3385,49 | 3455,89 | 3527,75 |

| 10 | 2755,74 | 2813,04 | 2871,54 | 2931,25 | 2992,21 | 3054,43 | 3117,94 |

| 9 | 2435,61 | 2486,26 | 2537,96 | 2590,73 | 2644,61 | 2699,60 | 2755,74 |

| 8 | 2152,67 | 2197,43 | 2243,13 | 2289,77 | 2337,39 | 2385,99 | 2435,61 |

SF II | | 7 | 2435,55 | 2486,20 | 2537,91 | 2590,70 | 2644,59 | 2699,59 | 2755,74 |

| 6 | 2152,56 | 2197,33 | 2243,03 | 2289,68 | 2337,31 | 2385,92 | 2435,55 |

| 5 | 1902,45 | 1942,02 | 1982,41 | 2023,64 | 2065,73 | 2108,70 | 2152,56 |

| 4 | 1681,40 | 1716,37 | 1752,07 | 1788,51 | 1825,71 | 1863,69 | 1902,45 |

SF I | | 3 | 2071,35 | 2114,34 | 2158,22 | 2203,01 | 2248,73 | 2295,40 | 2343,04 |

| 2 | 1831,16 | 1869,17 | 1907,96 | 1947,56 | 1987,98 | 2029,24 | 2071,35 |

| 1 | 1618,83 | 1652,43 | 1686,72 | 1721,73 | 1757,46 | 1793,93 | 1831,16 |

Článek 94

Bez ohledu na čl. 24 odst. 3 nesmí být částka příspěvku na zařízení stanoveného v odstavci 1 a příspěvku na znovuusídlení stanoveného v odstavci 2 uvedeného článku nižší než:

- 734,76 EUR pro smluvního zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost a

- 435,62 EUR pro smluvního zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

KAPITOLA 8

DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Oddíl A

Nemocenské a úrazové pojištění, dávky sociálního zabezpečení

Článek 95

Obdobně se použije článek 28. Ustanovení čl. 72 odst. 2 a 2a služebního řádu se však nevztahuje na smluvního zaměstnance, který setrval ve služebním poměru se Společenstvím do věku 63 let, pokud nebyl v pracovním poměru jako uvedený zaměstnanec po dobu delší než tři roky.

Článek 96

1. Bývalý smluvní zaměstnanec, který je po ukončení služebního poměru s orgánem Společenství nezaměstnaný a:

a) nepobírá od Společenství starobní důchod ani příspěvek v invaliditě,

b) jehož služební poměr není ukončen odstoupením nebo rozvázáním smlouvy z disciplinárních důvodů,

c) završil nejméně šest měsíců služebního poměru,

d) má bydliště v členském státě,

má podle níže uvedených podmínek nárok na měsíční příspěvek v nezaměstnanosti.

Má-li nárok na dávky v nezaměstnanosti v rámci vnitrostátního systému sociálního zabezpečení, je povinen to oznámit orgánu, ke kterému příslušel, a tento orgán to neprodleně oznámí Komisi. V takovém případě se částka těchto dávek odečte od vyplácené částky příspěvku podle odstavce 3.

2. Nárok na tento měsíční příspěvek v nezaměstnanosti má bývalý smluvní zaměstnanec, který:

a) se na vlastní žádost zaregistruje u orgánů zaměstnanosti členského státu, ve kterém má bydliště, jako žadatel o práci;

b) splňuje povinnosti, které jsou právními předpisy daného členského státu uloženy osobám pobírajícím dávky v nezaměstnanosti podle uvedených předpisů;

c) každý měsíc zasílá orgánu, ke kterému příslušel, osvědčení příslušného vnitrostátního orgánu zaměstnanosti o tom, zda splnil podmínky a povinnosti uvedené v písmenech a) a b); tento orgán osvědčení neprodleně zašle Komisi.

Společenství může příspěvek přiznat nebo poskytovat, i pokud nejsou splněny vnitrostátně platné povinnosti uvedené pod písmenem b), a to v případě nemoci, úrazu, mateřství, invalidity nebo jiných okolností postavených těmto případům na roveň nebo v případě, že oprávněný vnitrostátní orgán bývalého dočasného zaměstnance od těchto povinností osvobodí.

Po obdržení stanoviska odborného výboru přijme Komise opatření, která bude považovat za nezbytná k provádění tohoto článku.

3. Výše příspěvku v nezaměstnanosti se určí podle základního platu, jehož bývalý smluvní zaměstnanec dosáhl ke dni skončení služebního poměru. Příspěvek činí:

a) v počátečním období 12 měsíců 60 % základního platu,

b) od 13. měsíce do 24. měsíce 45 % základního platu,

c) od 25. měsíce do 36. měsíce 30 % základního platu.

Kromě období počátečních šesti měsíců, v němž se uplatňuje pouze níže stanovená dolní hranice, nikoli horní, nesmějí být takto vypočtené částky nižší než 878,64 EUR ani vyšší než 1 757,28 EUR. Tyto hranice se upravují stejným způsobem jako platové stupnice stanovené v článku 66 služebního řádu v souladu s článkem 65 služebního řádu.

4. Příspěvek v nezaměstnanosti se bývalému smluvnímu zaměstnanci vyplácí po dobu nejvýše 36 měsíců po dni skončení služebního poměru a nesmí v žádném případě být vyplácen po dobu delší než je jedna třetina skutečné délky skončeného služebního poměru. Přestane-li však bývalý dočasný zaměstnanec v průběhu této doby splňovat podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, výplata příspěvku v nezaměstnanosti se pozastaví. Výplata se obnoví, pokud bývalý smluvní zaměstnanec před uplynutím této doby opět začne splňovat uvedené podmínky a nezískal nárok na vnitrostátní dávky v nezaměstnanosti.

5. Bývalý smluvní zaměstnanec, který má nárok na příspěvek v nezaměstnanosti, má také nárok na rodinné přídavky uvedené v článku 67 služebního řádu. Příspěvek na domácnost se vyměří podle příspěvku v nezaměstnanosti v souladu s podmínkami stanovenými v článku 1 přílohy VII služebního řádu.

Dotčená osoba je povinna ohlásit veškeré příspěvky stejného druhu, které z jiných zdrojů pobírá ona sama nebo její manžel / manželka; částka těchto příspěvků se odečte od příspěvků vyplácených podle tohoto článku.

Bývalý smluvní zaměstnanec, který má nárok na příspěvek v nezaměstnanosti, má také v souladu s článkem 72 služebního řádu nárok na pojištění pro případ nemoci, aniž by musel platit příspěvek k zajištění tohoto krytí.

6. Komise vyplácí příspěvek v nezaměstnanosti a rodinné přídavky v eurech. Žádný koeficient se nepoužije.

7. Na financování systému pojištění v nezaměstnanosti přispívá smluvní zaměstnanec jednou třetinou. Příspěvek na pojistné v nezaměstnanosti činí 0,81 % základního platu dotčené osoby po odečtení paušální srážky ve výši 798,77 EUR a bez ohledu na koeficienty ve smyslu článku 64 služebního řádu. Příspěvek na pojistné v nezaměstnanosti se každý měsíc odečte z platu dotčené osoby a společně se zbývajícími dvěma třetinami, které hradí orgán Společenství, se převede do Zvláštního fondu nezaměstnanosti. Orgány Společenství mají tento fond společný a platí každý měsíc příspěvky Komisi do osmi dnů po výplatě odměn. Veškeré výdaje spojené s používáním tohoto článku schvaluje a platí Komise v souladu s ustanoveními finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

8. Na výplatu příspěvků v nezaměstnanosti bývalému smluvnímu zaměstnanci, který je nezaměstnaný, se použije nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68.

9. Vnitrostátní orgány odpovědné za věci zaměstnanosti a nezaměstnanosti v rámci svých vnitrostátních předpisů usilují společně s Komisí o účinnou spolupráci na řádném provádění tohoto článku.

10. Prováděcí pravidla přijatá na základě čl. 28a odst. 10 se použijí pro tento článek, aniž jsou dotčena ustanovení odst. 2 třetího pododstavce tohoto článku.

11. Po uplynutí jednoho roku od zavedení tohoto systému pojištění v nezaměstnanosti a potom každé dva roky předkládá Komise Radě zprávu o finanční situaci systému. Nezávisle na této zprávě může Komise předkládat Radě návrhy na úpravu příspěvků na pojistné uvedených v odstavci 7, je-li to nezbytné v zájmu finanční rovnováhy systému. O těchto návrzích rozhoduje Rada v souladu s odstavcem 3.

Článek 97

Ustanovení článku 74 služebního řádu týkající se porodného a článku 75 služebního řádu týkající se převzetí závazků orgánem za náklady tam uvedené se použijí obdobně.

Článek 98

Ustanovení článku 76 týkající se darů, půjček nebo záloh se použijí obdobně na smluvní zaměstnance v průběhu platnosti jejich smlouvy nebo po skončení platnosti smlouvy, pokud v důsledku závažného vleklého onemocnění, zdravotního postižení nebo úrazu utrpěného během trvání jeho pracovního poměru je smluvní zaměstnanec v pracovní neschopnosti a prokáže, že se na uvedené onemocnění nebo úraz nevztahuje jiný systém sociálního zabezpečení.

Oddíl B

Pojištění pro případ invalidity a úmrtí

Článek 99

Smluvní zaměstnanci jsou v souladu s následujícími ustanoveními pojištěni pro případy invalidity a úmrtí, které mohou nastat během trvání pracovního poměru.

Výplaty a dávky stanovené v tomto oddíle se pozastaví, je-li na základě tohoto pracovního řádu dočasně zastavena výplata odměny, kterou smluvní zaměstnanec pobírá s ohledem na jeho zaměstnání.

Článek 100

Pokud lékařské vyšetření provedené před přijetím smluvního zaměstnance prokáže, že trpí onemocněním nebo invaliditou, může orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci rozhodnout s ohledem na rizika představovaná uvedeným onemocněním nebo invaliditou, že smluvnímu zaměstnanci přizná zaručené dávky stanovené v oblasti invalidity nebo úmrtí, avšak až po uplynutí doby pěti let ode dne jeho nástupu do služebního poměru v orgánu.

Smluvní zaměstnanec se může proti tomuto rozhodnutí odvolat k výboru pro otázky invalidity uvedenému v čl. 9 odst. 1 písm. b) služebního řádu.

Článek 101

1. Smluvní zaměstnanec trpící celkovou invaliditou, který je z tohoto důvodu nucen skončit pracovní poměr u orgánu, má nárok na příspěvek v invaliditě, jehož výše se určí takto:

obdobně se na příjemce příspěvku v invaliditě použije článek 52. Odejde-li příjemce příspěvku v invaliditě do starobního důchodu před dosažením 65 let věku, aniž by dosáhl nároku na maximální výši důchodu, použijí se obecná pravidla pro starobní důchody. Výše starobního důchodu bude založena na výši platu pro platovou třídu a platový stupeň, ve kterém byl úředník zařazen v době, kdy se stal invalidním.

2. Výše příspěvku v invaliditě se rovná 70 % konečného základního platu úředníka. Nesmí však být nižší než základní měsíční plat smluvního zaměstnance ve funkční skupině I, platové třídě 1, platovém stupni 1. Výše příspěvku v invaliditě je závislá na příspěvcích do důchodového systému vypočtených na základě uvedeného příspěvku v invaliditě.

3. Pokud invalidita nastala následkem úrazu během výkonu nebo v souvislosti s výkonem funkce, následkem nemoci z povolání nebo veřejně prospěšné činnosti nebo při nasazování vlastního života pro záchranu jiného lidského života, nesmí být výše příspěvku v invaliditě nižší než 120 % základního měsíčního platu smluvního zaměstnance z funkční skupiny I, platové třídy 1, platového stupně 1. V uvedených případech se příspěvky do důchodového systému hradí z rozpočtu bývalého zaměstnavatele.

4. Pokud si smluvní zaměstnanec způsobil invaliditu úmyslně, může orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci rozhodnout, že zaměstnanec obdrží pouze příspěvek stanovený v článku 109.

5. Osoby mající nárok na příspěvek v invaliditě mají také nárok na rodinné přídavky stanovené v článku 67 služebního řádu; příspěvek na domácnost se stanoví na základě příspěvku příjemce.

Článek 102

1. Invaliditu určí výbor pro otázky invalidity stanovený v čl. 9 odst. 1 písm. b) služebního řádu.

2. Nárok na příspěvek v invaliditě nabývá účinku dnem následujícím po dni, kdy smluvní zaměstnanec ukončí pracovní poměr na základě článků 47 a 48, které se použijí obdobně.

3. Orgán uvedený v článku 40 přílohy VIII služebního řádu si může vyžádat pravidelné kontroly příjemce příspěvku v invaliditě, aby mohl prokázat, že příjemce stále splňuje podmínky pro pobírání uvedeného příspěvku. Shledá-li výbor pro otázky invalidity, že tyto podmínky nejsou nadále plněny, smluvní zaměstnanec obnoví svůj služební poměr u orgánu Společenství, pokud mu neskončila doba trvání smlouvy.

Prokáže-li se však, že dotčenou osobu není možné ve službách Společenství zaměstnat, smlouva může být ukončena vyplacením částky ve výši odměny, která by zaměstnanci byla vyplácena během výpovědní doby, a případně odstupného stanoveného v článku 47. Použije se také článek 109.

Článek 103

1. Pozůstalé osoby po zemřelém smluvním zaměstnanci, které jsou definovány v kapitole 4 přílohy VIII služebního řádu, mají nárok na pozůstalostní důchod za podmínek stanovených v článcích 104 až 107.

2. Pokud zemře bývalý smluvní zaměstnanec pobírající příspěvek v invaliditě nebo bývalý smluvní zaměstnanec, který pobíral starobní důchod nebo který skončil pracovní poměr před dosažením věku 63 let a požádal, aby mu bylo vyplácení starobního důchodu odloženo na první den kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém dosáhl věku 63 let, mají právní nástupci zemřelého smluvního zaměstnance podle kapitoly 4 přílohy VIII služebního řádu nárok na pozůstalostní důchod za podmínek stanovených v uvedené příloze.

3. Pokud není po dobu nejméně jednoho roku známo místo pobytu smluvního zaměstnance nebo bývalého smluvního dočasného zaměstnance pobírajícího příspěvek v invaliditě nebo starobní důchod nebo bývalého smluvního zaměstnance, který opustil službu před dosažením věku 63 let a požádal o odklad starobního důchodu k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dosáhne věku 63 let, použijí se u jeho manžela / manželky a osob považovaných za jím vyživované obdobně ustanovení kapitoly 5 a 6 přílohy VIII služebního řádu o dočasných důchodech.

Článek 104

Právo pobírat důchod má účinek od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k úmrtí, nebo případně k prvnímu dni v měsíci následujícím po období, během něhož pozůstalá manželka / pozůstalý manžel zemřelého / zemřelé, sirotci nebo vyživované osoby pobírali jeho / její služební příjem podle článku 70 služebního řádu.

Článek 105

Pozůstalá manželka / pozůstalý manžel smluvního zaměstnance má nárok na pozůstalostní důchod souladu s kapitolou 4 přílohy VIII služebního řádu. Důchod nesmí být nižší než 35 % konečného základního měsíčního platu pobíraného smluvním zaměstnancem a nesmí být nižší než základní měsíční plat smluvního zaměstnance ve funkční skupině I, platové třídě 1, platovém stupni 1. V případě úmrtí smluvního zaměstnance se částka pozůstalostního důchodu zvýší na 60 % starobního důchodu, který by smluvní zaměstnanec pobíral, kdyby na něj měl nárok, bez ohledu na délku služebního poměru a věk v okamžiku úmrtí.

Osoba čerpající pozůstalostní důchod má za podmínek stanovených v příloze VII služebního řádu nárok na rodinné přídavky uvedené v článku 67 služebního řádu. Příspěvek na vyživované dítě se však rovná dvojnásobku příspěvku stanoveného v čl. 67 odst. 1 písm. b) služebního řádu.

Článek 106

1. Pokud smluvní zaměstnanec nebo osoba mající nárok na starobní důchod nebo příspěvek v invaliditě zemře a nezanechá manžela / manželku majícího / mající nárok na pozůstalostní důchod, mají děti považované za vyživované zemřelým nárok na sirotčí důchod v souladu s článkem 80 služebního řádu.

2. Stejný nárok se vztahuje na děti, které splňují předchozí podmínky, v případě úmrtí nebo opětovného sňatku manžela / manželky, který / která má nárok na pozůstalostní důchod.

3. Pokud smluvní zaměstnanec nebo osoba mající nárok na starobní důchod nebo příspěvek v invaliditě zemře, ale podmínky stanovené v odstavci 1 nejsou splněny, použijí se ustanovení čl. 80 třetího pododstavce služebního řádu.

4. V případě úmrtí bývalého smluvního zaměstnance, který opustil službu před dosažením věku 63 let a požádal o odklad starobního důchodu k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dosáhne věku 63 let, mají děti považované za jím vyživované v souladu s článkem 2 přílohy VII služebního řádu nárok na sirotčí důchod vždy za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny v předchozích odstavcích.

5. Sirotčí důchod určený osobě považované za vyživované dítě ve smyslu čl. 2 odst. 4 přílohy VII služebního řádu nesmí být vyšší než částka rovnající se dvojnásobku příspěvku na vyživované dítě. Nárok na důchod však zaniká, pokud je na základě platných vnitrostátních předpisů za zaopatření dítěte odpovědná třetí osoba.

6. Pokud bylo dítě adoptováno, nevzniká úmrtím vlastního rodiče, který byl nahrazen rodičem adoptivním, nárok na výplatu sirotčího důchod.

7. Za podmínek stanovených v článku 3 přílohy VII služebního řádu má sirotek nárok na příspěvek na vzdělání.

Článek 107

V případě rozvodu nebo pokud existuje více než jedna kategorie pozůstalých, kteří mohou požadovat pozůstalostní důchod, rozdělí se důchod způsobem stanoveným v kapitole 4 přílohy VIII služebního řádu.

Článek 108

Obdobně se použijí pravidla pro maximální částky a rozdělení stanovená v článku 81a služebního řádu.

Oddíl C

Starobní důchod a odchodné

Článek 109

1. Při odchodu ze služby má smluvní zaměstnanec nárok na starobní důchod, převod pojistně matematické protihodnoty nebo na odchodné vyměřené v souladu s kapitolou 3 hlavy V a s přílohou VIII služebního řádu. Pokud má smluvní zaměstnanec nárok na starobní důchod, jeho nárok na důchod nezahrnuje období odpovídající příspěvkům uhrazeným podle článku 112 tohoto pracovního řádu.

2. Ustanovení čl. 11 odst. 2 a 3 přílohy VIII služebního řádu se použijí obdobně na smluvní zaměstnance.

3. Osoba, která získá nárok na starobní důchod, má nárok na rodinné přídavky stanovené v článku 67 služebního řádu, pokud byla v pracovním poměru jako smluvní zaměstnanec po dobu déle než tři roky; příspěvek na domácnost se vyměří podle výše příjemcova důchodu.

Článek 110

1. Je-li smluvní zaměstnanec jmenován úředníkem nebo dočasným zaměstnancem Společenství, neobdrží odchodné uvedené v čl. 109 odst. 1.

Každá doba služby smluvních zaměstnanců ve Společenstvích se vezme v úvahu pro účely vyměření roků služby započitatelných pro důchod za podmínek stanovených v příloze VIII služebního řádu.

2. Pokud orgán využil možnost stanovenou v článku 112, sníží se důchodové nároky smluvního zaměstnance úměrně k době, po kterou tyto částky čerpal.

3. Předchozí odstavec se nevztahuje na smluvní zaměstnance, kteří do tří měsíců poté, co se na ně začal vztahovat služební řád, požádali o možnost vrácení uvedených částek a úroku z úroků s roční úrokovou mírou 3,5 %; tato úroková míra může být přezkoumána podle postupu stanoveného v článku 12 přílohy XII služebního řádu.

Oddíl D

Financování systému pojištění pro případ invalidity a životního pojištění a systému důchodového zabezpečení

Článek 111

Na financování systému sociálního zabezpečení stanoveného v oddílech B a C se obdobně použijí články 83 a 83a služebního řádu a články 36 a 38 přílohy VIII služebního řádu.

Článek 112

V souladu s podmínkami stanovenými orgánem může smluvní zaměstnanec požádat orgán o uskutečnění jakékoli platby, kterou musí zaplatit za účelem získání nebo zachování nároku na důchod, pojištění v nezaměstnanosti, pojištění pro případ invalidity a životního a nemocenského pojištění v zemi, ve které se na něj naposledy vztahovalo uvedené pojistné krytí. Během období splácení těchto příspěvků nepodléhá smluvní zaměstnanec systému nemocenského pojištění Společenství. Kromě toho není smluvní zaměstnanec po dobu splácení uvedených příspěvků kryt životním pojištěním a pojištěním pro případ invalidity v rámci systémů Společenství, ani nezískává práva v rámci systémů pojištění v nezaměstnanosti a důchodového systému Společenství.

Skutečné období, v němž jsou uvedené platby pro smluvního zaměstnance prováděny, nesmí být delší než šest měsíců. Orgán však může rozhodnout o prodloužení tohoto období na dobu jednoho roku. Platby jsou hrazeny z rozpočtu Společenství. Platby za účelem získání nebo zachování nároku na důchod nesmí překročit dvojnásobek sazby stanovené v čl. 83 odst. 2 služebního řádu.

Oddíl E

Stanovení nároků smluvních zaměstnanců

Článek 113

Obdobně se použijí články 40 až 44 přílohy VIII služebního řádu.

Oddíl F

Vyplácení dávek

Článek 114

1. Obdobně se použijí články 81a a 82 služebního řádu a článek 45 přílohy VIII služebního řádu týkající se výplaty dávek.

2. Z částky dávky smluvního zaměstnance nebo dávek náležejících oprávněným osobám se srazí veškeré částky, které tento smluvní zaměstnanec dluží Společenství v rámci tohoto systému pojištění ke dni splatnosti dávek, a to způsobem, který určí orgán Společenství uvedený v článku 45 přílohy VIII služebního řádu. Srážky se mohou rozložit na více měsíců.

Oddíl G :

Postoupení práv na Společenství

Článek 115

Obdobně se použije článek 85a služebního řádu týkající se postoupení práv na Společenství.

KAPITOLA 9

VRACENÍ PŘEPLATKŮ

Článek 116

Použije se ustanovení článku 85 služebního řádu týkající se vracení přeplatků.

KAPITOLA 10

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Článek 117

Hlava VII služebního řádu týkající se opravných prostředků se použije obdobně.

KAPITOLA 11

ZVLÁŠTNÍ A MIMOŘÁDNÁ USTANOVENÍ PRO SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE VE TŘETÍCH ZEMÍCH

Článek 118

Ustanovení článků 6 až 16 a článků 19 až 25 přílohy X služebního řádu se použijí obdobně pro smluvní zaměstnance vykonávající službu ve třetích zemích. Článek 21 uvedené přílohy se však použije pouze tehdy, je-li smlouva uzavřena na dobu nejméně jednoho roku.

KAPITOLA 12

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Článek 119

Články 47 až 50a se použijí obdobně pro smluvní zaměstnance.

V případě disciplinárního řízení proti smluvnímu zaměstnanci se disciplinární komise uvedená v příloze IX služebního řádu a v článku 49 tohoto pracovního řádu sejde se dvěma dalšími zaměstnanci, kteří jsou členy stejné funkční skupiny a stejné platové třídy jako dotčený smluvní zaměstnanec. Oba uvedení zaměstnanci jsou jmenováni na základě postupu ad hoc, na kterém se dohodl orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci tohoto pracovního řádu s výborem zaměstnanců."

;

46. dosavadní články 79 a 80 se označují jako články 120 a 121;

47. dosavadní článek 81 se označuje jako článek 122 a nahrazuje se tímto:

"Článek 122

Každý spor mezi orgánem a místním zaměstnancem vykonávajícím své povinnosti ve třetí zemi se předloží příslušnému sboru rozhodců v souladu s podmínkami rozhodčí doložky pracovní smlouvy místního zaměstnance.";

48. hlava VI je zrušena;

49. dosavadní hlava V se označuje jako hlava VI a dosavadní články 82 a 83 se označují jako články 123 a 124;

50. článek 124 se nahrazuje tímto:

"Článek 124

Články 1c, 1d, 11, 11a, 12 a 12a, čl. 16 první pododstavec, články 17, 17a, 19, 22, 22a a 22b, čl. 23 první a druhý pododstavec a čl. 25 druhý pododstavec služebního řádu týkající se práv a povinností úředníků a články 90 a 91 služebního řádu týkající se opravných prostředků se použijí obdobně.";

51. v hlavě VII se zrušují dosavadní články 99, 100 a 101 a vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 125

Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení pracovního řádu, stanoví příloha tohoto pracovního řádu přechodná ustanovení pro zaměstnance pracující na základě smlouvy, na kterou se vztahuje tento pracovní řád.";

52. v hlavě VIII se dosavadní články 102 a 103 označují jako články 126 a 127;

53. v novém článku 126 se slova "článku 103" nahrazují slovy "článku 127";

54. doplňuje se nová příloha, která zní:

"

PŘÍLOHA

Přechodná ustanovení pro zaměstnance, na které se vztahuje pracovní řád ostatních zaměstnanců

Článek 1

1. Ustanovení přílohy XIII služebního řádu se použijí obdobně na ostatní zaměstnance, kteří jsou ke dni 30. dubna 2004 v pracovním poměru.

2. Na dobu od 1. května 2004 do 30. dubna 2006 se v pracovním řádu ostatních zaměstnanců:

a) v čl. 3 písm. b) první odrážce slova "ve funkční skupině asistentů (AST)" nahrazují slovy "v kategoriích B a C";

b) v čl. 3 písm. b) druhé odrážce slova "ve funkční skupině administrátorů (AD)" nahrazují slovy "v kategorii A", slova "AD 16 nebo AD 15" nahrazují slovy "A*16 nebo A*15" a slova "AD 15 nebo AD 14" nahrazují slovy "A*15 nebo A*14".

Článek 2

1. V souladu s pracovním řádem ostatních zaměstnanců nabídne orgán uvedený v čl. 6 prvním pododstavci pracovního řádu pracovní poměr na dobu neurčitou jako smluvní zaměstnanec každé osobě, která je ke dni 1. května 2004 v pracovním poměru u Evropských společenství na základě smlouvy na dobu neurčitou jako místní zaměstnanec v Evropské unii nebo na základě vnitrostátních předpisů v jedné z agentur nebo v jednom ze subjektů uvedených v čl. 3a odst. 1 písm. b) a c) pracovního řádu. Nabídka pracovního poměru je založena na hodnocení úkolů, které bude dotčená osoba jako smluvní zaměstnanec plnit. Uvedená smlouva nabývá účinku nejpozději dnem 1. května 2005. Článek 84 pracovního řádu se na uvedenou smlouvu nevztahuje.

2. Pokud by důsledkem zařazení smluvního zaměstnance, který nabídku přijal, bylo snížení odměny, může orgán vyplatit dodatečnou částku s ohledem na platný rozdíl mezi daňovými předpisy, předpisy sociálního zabezpečení a důchodovými předpisy členského státu zaměstnání a příslušnými ustanoveními platnými pro smluvního zaměstnance.

3. Každý orgán přijme podle potřeby v souladu s článkem 110 služebního řádu obecná ustanovení k provádění odstavců 1 a 2.

4. Zaměstnanec, který nepřijme nabídku uvedenou v odstavci 1, může setrvat ve smluvním vztahu s orgánem.

Článek 3

Po dobu pěti let po 1. květnu 2004 se mohou místní nebo smluvní zaměstnanci generálního sekretariátu Rady, kteří zastávali postavení místního zaměstnance generálního sekretariátu před 1. květnem 2004, účastnit vnitřních výběrových řízení Rady za stejných podmínek jako úředníci a dočasní zaměstnanci orgánu.

Článek 4

Smlouvy dočasných zaměstnanců na dobu určitou, na které se ke dni 1. května 2004 vztahuje čl. 2 písm. d) pracovního řádu, mohou být obnoveny. Pokud byla smlouva již jednou obnovena, bude nová smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Platné smlouvy uzavřené na dobu neurčitou s dočasnými zaměstnanci, na které se vztahuje čl. 2 písm. d) pracovního řádu, zůstávají nedotčeny.

Článek 5

1. Bývalí dočasní zaměstnanci, kteří jsou ke dni 1. května 2004 nezaměstnaní a vztahují se na ně ustanovení článku 28a tohoto pracovního řádu použitelné před 1. květnem 2004, nadále podléhají těmto ustanovením až do konce období jejich nezaměstnanosti.

2. Na dočasné zaměstnance se smlouvou platnou k 1. květnu 2004 se mohou na jejich vlastní žádost vztahovat ustanovení článku 28a tohoto pracovního řádu použitelná před 1. květnem 2004. Uvedená žádost musí být podána nejpozději 30 kalendářních dnů ode dne skončení jejich pracovní smlouvy.

"

[1] Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1.

--------------------------------------------------

Top