Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0656

Nařízení Komise (ES) č. 656/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se mění nařízení (EHS) č. 752/93, které stanoví způsob provádění nařízení Rady (EHS) č. 3911/92 o vývozu kulturních statků

OJ L 104, 8.4.2004, p. 50–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 3 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 3 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 004 P. 271 - 282

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2012; Zrušeno 32012R1081 . Latest consolidated version: 11/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/656/oj

32004R0656Úřední věstník L 104 , 08/04/2004 S. 0050 - 0061


Nařízení Komise (ES) č. 656/2004

ze dne 7. dubna 2004,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 752/93, které stanoví způsob provádění nařízení Rady (EHS) č. 3911/92 o vývozu kulturních statků

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3911/92 o vývozu kulturních statků [1], a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem pro kulturní statky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Komise (EHS) č. 752/93 ze dne 30. března 1993, které stanoví způsob provádění nařízení Rady (EHS) č. 3911/92 o vývozu kulturních statků [2] stanovilo vzor formuláře pro vývozní povolení použitelné pro kategorie kulturních statků vymezených v příloze nařízení (EHS) č. 3911/92. Tento formulář však není přizpůsoben klíči OSN pro strukturu obchodních dokumentů a v praxi jeho používání způsobuje některé problémy.

(2) Proto by měl být vypracován nový vzor shodující se s klíčem OSN pro strukturu obchodních dokumentů. K formuláři by rovněž měly být připojeny vysvětlivky, aby jej zúčastněné strany mohly vyplnit jednotně a správně.

(3) Nařízení (EHS) č. 752/93 stanoví, že formulář by měl být vyplněn mechanickými nebo elektronickými prostředky nebo ručně. Nicméně s cílem snížit administrativní náklady by členským státům, které si to přejí a mají k dispozici nezbytné technické prostředky, mělo být umožněno vydávat tento dokument elektronickou cestou.

(4) K zajištění toho, že vydávající orgán obdrží list 3 tohoto formuláře, je třeba přijmout opatření pro celní úřady na výstupu z celního území Společenství, aby vracely tento list přímo vydávajícímu orgánu namísto, aby jej dávaly vývozci nebo jeho zástupci, jak je stanoveno v současné době.

(5) Nařízení (EHS) č. 752/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 752/93 se mění takto:

1. V čl. 3 odst. 3 se úvodní věta nahrazuje tímto:

"3. Formuláře jsou vyhotoveny v tištěné nebo elektronické podobě a vyplněny v úředním jazyce Společenství, který určí příslušné orgány vydávajícího členského státu."

2. V čl. 6 odst. 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:

"1. Žadatel vyplní kolonky 1, 3, 6 až 21, 24 a případně i kolonku 25 žádosti a ostatní listy s výjimkou míst, kde je schválený předtisk kolonky nebo kolonek."

3. Článek 8 se mění takto:

a) V odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"1. Celní úřad příslušný k přijetí vývozního prohlášení zajistí, aby údaje uvedené ve vývozním prohlášení nebo případně na ATA-karnetu byly v souladu s údaji uvedenými ve vývozním povolení a aby v kolonce 44 vývozního prohlášení byl učiněn odkaz na toto vývozní povolení."

b) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

"2. Po vyplnění kolonky 23 na listu 2 a 3 vrátí celní úřad příslušný k přijetí vývozního prohlášení deklarantovi nebo jeho oprávněnému zástupci list určený pro držitele povolení."

c) V odstavci 3 se poslední věta nahrazuje tímto:

"Celní úřad otiskne své služební razítko do kolonky 26 formuláře a vrátí jej vydávajícímu orgánu."

4. V čl. 16 odst. 3 se úvodní věta nahrazuje tímto:

"3. Formulář povolení je vyhotoven v tištěné nebo elektronické podobě v jednom nebo více úředních jazycích Společenství."

5. Příloha I se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Vývozní povolení vydaná do 30. června 2004 zůstávají v platnosti do 30. června 2005.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. dubna 2004.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 395, 31.12.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

[2] Úř. věst. L 77, 31.3.1993, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1526/98 (Úř. věst. L 201, 17.7.1998, s. 47).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA I

VZOR FORMULÁŘE PRO STANDARDNÍ VÝVOZNÍ POVOLENÍ

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

VYSVĚTLIVKY

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Povolení jsou požadována pro vývoz kulturních statků s cílem chránit kulturní dědictví členských států podle nařízení (EHS) č. 3911/92 ze dne 9. prosince 1992.

Nařízení Komise (EHS) č. 752/93 ze dne 30. března 1993 stanoví vzor pro formulář, na kterém je třeba standardní vývozní povolení vypracovat. Je určen k zaručení standardizovaných kontrol vývozu kulturních statků za hranice Společenství.

Nařízení Komise (EHS) č. 1526/98 ze dne 16. července 1998 stanoví dva další typy vývozních povolení, a to:

- zvláštní otevřená povolení, která se vydávají pro určitý kulturní statek, který je pravidelně dočasně vyvážen ze Společenství za účelem použití a/nebo vystavení ve třetí zemi,

- obecná otevřená povolení, která se vydávají muzeím nebo jiným institucím pro dočasný vývoz kteréhokoliv z kulturních statků, který patří do jejich stálé sbírky a je pravidelně dočasně vyvážen ze Společenství za účelem vystavení ve třetí zemi.

1.2 Tři listy formuláře standardního vývozního povolení musí být vyplněny čitelně a nesmazatelně, přednostně mechanickými nebo elektronickými prostředky. Pokud jsou vyplňovány ručně, musí se psát černým inkoustem a hůlkovým písmem. Za žádných okolností v nich nesmí být nic mazáno, přepisováno nebo jinak upravováno.

1.3 Každá nevyplněná kolonka musí být úhlopříčně proškrtnuta tak, aby se nic nedalo doplnit.

Listy je možné označit očíslováním a označením jejich funkce v levém okraji. Měly by být seřazeny do složek takto:

- List č. 1: žádost, která zůstává u vydávajícího orgánu (uvádí se v každém členském státě, o který orgán se jedná); v případě dodatečných seznamů se musí použít potřebný počet listů č. 1; je na uvážení příslušného vydávajícího orgánu, aby stanovil, zda by se mělo vydat více než jedno vývozní povolení.

- List č. 2: předkládá se společně s vývozním prohlášením příslušnému celnímu úřadu vývozu a zůstává po orazítkování tímto úřadem u držitele povolení.

- List č. 3: předkládá se příslušnému celnímu úřadu vývozu a doprovází zásilku až k celnímu úřadu výstupu ze Společenství; celní úřad výstupu tento list opatří razítkem a vrátí jej vydávajícímu orgánu.

2. Kolonky

Kolonka 1: Žadatel: Jméno osoby nebo obchodní firma a úplná adresa trvalého bydliště nebo sídla.

Kolonka 2: Vývozní povolení: Vyplní příslušné orgány.

Kolonka 3: Příjemce: Jméno a úplná adresa příjemce, včetně třetí země, do které je kulturní statek trvale nebo dočasně vyvážen.

Kolonka 4: Uveďte, zda se jedná o trvalý nebo dočasný vývoz.

Kolonka 5: Vydávající orgán: Název příslušného orgánu a uvedení členského státu vydávajícího povolení.

Kolonka 6: Zástupce žadatele: Vyplní se pouze v případě, že žadatel využívá zplnomocněného zástupce.

Kolonka 7: Vlastník předmětu/předmětů: Jméno a adresa.

Kolonka 8: Popis podle přílohy nařízení (EHS) č. 3911/92. Kategorie kulturního statku nebo kulturních statků: Tyto kulturní statky jsou zařazeny do kategorií očíslovaných od 1 do 14. Uveďte pouze odpovídající číslo.

Kolonka 9: Popis kulturního statku nebo kulturních statků: Uveďte přesnou povahu kulturního statku (například malba, socha, basreliéf, negativ nebo pozitiv v případě filmu, nábytek nebo předměty, hudební nástroje) a objektivně popište vzhled kulturního statku.

- U předmětů kategorie 12: uveďte typ sbírky a/nebo zeměpisný původ.

- U sbírek a vzorků z oblasti přírodních věd: uveďte vědecký název.

- U archeologických sbírek složených z velkého množství předmětů: postačí všeobecný popis, který by měl být doprovázen atestem nebo certifikátem vydaným vědeckým nebo archeologickým subjektem nebo institucí, a seznam předmětů.

Není-li pro popis všech předmětů dostatek místa, musí žadatel připojit potřebný počet dalších stran.

Kolonka 10: Kód KN: Uveďte pro informaci kód kombinované nomenklatury.

Kolonka 11: Počet/množství: Uveďte počet položek, zejména v případě, kdy tvoří jeden celek.

V případě filmů uveďte počet cívek, formát a délku.

Kolonka 12: Hodnota v národní měně: Uveďte hodnotu kulturního statku v národní měně.

Kolonka 13: Účel vývozu kulturního statku nebo kulturních statků/důvod žádosti o povolení: Uveďte, zda vyvážený kulturní statek byl prodán, nebo je určen k prodeji, vystavení, ohodnocení, restaurování nebo k jinému použití, a zda musí být vrácen.

Kolonka 14: Název nebo předmět: Jestliže dílo nemá přesný název, uveďte, čeho se týká stručným popisem vzhledu předmětu, nebo v případě filmů uveďte jejich námět.

U vědeckých přístrojů nebo jiných předmětů, u kterých není možné blíže uvést název nebo určení, postačí vyplnit kolonku 9.

Kolonka 15: Rozměry: Rozměry kulturního statku (v centimetrech) a případně podkladového materiálu.

V případě složitých nebo neobvyklých tvarů uveďte rozměry v tomto pořadí: výška x šířka x hloubka.

Kolonka 16: Datováno: V případě, že není známo přesné datum, uveďte století a část století (první čtvrtina, první polovina) nebo tisíciletí (zejména kategorie 1 až 6).

U starožitností, u kterých se uvádí stáří (starší než 50 nebo 100 let nebo mezi 50 a 100 lety) a u kterých nepostačuje uvedení století, určete rok, alespoň přibližně (např. kolem roku 1890, přibližně 1950).

Pokud u filmů není známo přesné datum, uveďte dekádu.

V případě celků (archivy a knihovny) uveďte nejčasnější a nejpozdější datum.

Kolonka 17: Další vlastnosti: Uveďte jakékoliv další informace o formálních rysech, které by mohly být užitečné k identifikaci, např. historické souvislosti, podmínky vyhotovení, dřívější vlastníky, stav zachování a restaurování, bibliografie, elektronický kód nebo značení.

Kolonka 18: Připojené doklady/zvláštní údaje týkající se identifikace: Označte křížky v odpovídajících okénkách.

Kolonka 19: Autor, období, dílna a/nebo styl: Uveďte jméno autora, je-li známo a zaznamenáno. Jedná-li se o díla kolektivní nebo o kopie, uveďte autory nebo kopírující autory, pokud jsou známi. Jestliže je dílo připsáno pouze jedinému autorovi, uveďte "připsáno…".

Není-li autor znám, uveďte dílnu, školu nebo styl (např. dílna Velázqueze, benátská škola, dynastie Ming, styl Ludvíka XV. nebo viktoriánský styl).

V případě tiskovin uveďte jméno vydavatele, místo a rok vydání.

Kolonka 20: Materiál nebo technika: Informace uvedené v této kolonce by měly být co nejpřesnější. Označte použité materiály a určete použitou techniku (např. olejomalba, dřevořezba, kresba uhlem nebo tužkou, odlévání metodou ztraceného vosku, nitrátový film atd.).

Kolonka 21 (List 1): Žádost: Musí být vyplněna žadatelem nebo jeho zástupcem, který musí ručit za správnost informací uvedených v žádosti a v připojených dokladech.

Kolonka 22: Podpis a razítko vydávajícího orgánu: Vyplní příslušný orgán s uvedením místa a data na všech třech listech povolení.

Kolonka 23 (List 2 a 3): Vyplní celní úřad vývozu: Vyplní celní úřad v místě, kde se vyřizují vývozní transakce a předkládá se vývozní povolení.

Pojmem "celní úřad vývozu" se rozumí úřad, kde se předkládá vývozní prohlášení a vyřizují se vývozní formality.

Kolonka 24: Fotografie kulturního statku/kulturních statků: Barevná fotografie (minimální formát 9 x 12 cm) musí být přilepena. Pro snazší identifikaci trojrozměrných předmětů mohou být vyžadovány fotografie z různých úhlů.

Příslušný orgán musí fotografie opatřit podpisem a razítkem vydávajícího orgánu.

Příslušné orgány mohou vyžadovat další fotografie.

Kolonka 25: Doplňující strany: Uveďte počet případných přiložených dodatečných stran.

Kolonka 26 (List 2 a 3): Celní úřad výstupu: Vyplní celní úřad výstupu.

Pojmem "celní úřad výstupu" se rozumí poslední celní úřad před tím, než kulturní statek opustí celní území Společenství.

"

--------------------------------------------------

Top