EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0599

Nařízení Komise (ES) č. 599/2004 ze dne 30. března 2004 o přijetí harmonizovaného vzoru osvědčení a inspekční zprávy pro obchod se zvířaty a produkty živočišného původu uvnitř SpolečenstvíText s významem pro EHP

OJ L 94, 31.3.2004, p. 44–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 354 - 366
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 39 - 50
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 39 - 50
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 215 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Zrušeno 32020R2235

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/599/oj

32004R0599Úřední věstník L 094 , 31/03/2004 S. 0044 - 0056


Nařízení Komise (ES) č. 599/2004

ze dne 30. března 2004

o přijetí harmonizovaného vzoru osvědčení a inspekční zprávy pro obchod se zvířaty a produkty živočišného původu uvnitř Společenství

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [1], a zejména na čl. 20 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [2], a zejména na čl. 16 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/628/EHS ze dne 19. listopadu 1991 o ochraně zvířat během přepravy a o změně směrnic 90/425/EHS a 91/496/EHS [3], a zejména na článek 15 uvedené směrnice,

s ohledem na rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o informatizaci veterinárních postupů při dovozu (projekt Shift), o změně směrnic 90/675/EHS, 91/496/EHS, 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a o zrušení rozhodnutí 88/192/EHS [4], a zejména na článek 12 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Harmonizace úpravy veterinárních osvědčení vyžadovaných v obchodu uvnitř Společenství je nezbytná pro zavedení systému Traces podle rozhodnutí Komise 2003/623/ES o vývoji integrovaného počítačového veterinárního systému TRACES [5], aby bylo možné řádně spravovat a zpracovávat shromážděné údaje v zájmu zlepšení zdravotní bezpečnosti ve Společenství.

(2) Zavedení harmonizovaného vzoru pro sběr výsledků kontrol prováděných podle směrnic 89/662/EHS, 91/628/EHS a 90/425/EHS je nezbytné, aby bylo možné údaje zpracovávat elektronickou cestou, a představuje základ standardizovaného předkládání výsledků podle požadavků uvedených směrnic.

(3) Je nutné harmonizovat úpravu vzorů dokladů, které požadují právní předpisy Společenství v těchto aktech:

- příloha F směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství [6],

- přílohy D1 a D2 směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz [7];

- příloha C směrnice Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozu těchto embryí ze třetích zemí [8];

- příloha C směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí [9];

- příloha D směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních požadavcích na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz [10];

- příloha IV směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí [11];

- příloha E směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění vodních živočichů a produktů akvakultury na trh [12];

- příloha E směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství [13];

- příloha E směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS [14];

- příloha rozhodnutí Komise 94/273/ES ze dne 18. dubna 1994 o veterinárním osvědčení pro uvedení na trh Spojeného království a Irska psů a koček nepocházejících z těchto zemí [15];

- příloha rozhodnutí Komise 95/294/ES ze dne 24. července 1995, kterým se stanoví vzor veterinárního osvědčení pro obchod s vajíčky a embryi koňovitých [16];

- příloha rozhodnutí Komise 95/307/ES ze dne 24. července 1995, kterým se stanoví vzor veterinárního osvědčení pro obchod se spermatem koňovitých [17];

- přílohy I a II rozhodnutí Komise 95/388/ES ze dne 19. září 1995, kterým se stanoví vzor osvědčení pro obchod se spermatem, vajíčky a embryi ovcí a koz uvnitř Společenství [18];

- příloha rozhodnutí Komise 95/483/ES ze dne 9. listopadu 1995, kterým se stanoví vzor osvědčení pro obchod s vajíčky a embryi prasat uvnitř Společenství [19];

- přílohy I a II rozhodnutí Komise 1999/567/ES ze dne 27. července 1999 o stanovení vzoru osvědčení uvedeného v čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 91/67/EHS [20];

- příloha I rozhodnutí Komise 2003/390/ES ze dne 23. května 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro uvádění na trh druhů vodních živočichů pocházejících z akvakultury, které se nepovažují za náchylné k některým chorobám, a produktů z nich získaných [21];

- příloha IV směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství [22];

- příloha VI směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem [23];

- příloha D směrnice Rady 77/99/EHS ze dne 21. prosince 1976 o hygienických otázkách produkce a uvádění na trh masných výrobků a některých jiných produktů živočišného původu [24];

- příloha IV směrnice Rady 91/495/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o hygienických a veterinárních otázkách produkce králičího masa a masa farmové zvěře a jejich uvádění na trh [25];

- příloha II směrnice Rady 92/45/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických a veterinárních otázkách usmrcování volně žijící zvěře a uvádění masa volně žijící zvěře na trh [26];

- příloha V směrnice Rady 94/65/ES ze dne 14. prosince 1994, kterou se stanoví požadavky na výrobu mletého masa a masných polotovarů a jejich uvádění na trh [27].

(4) Výměna informací mezi příslušnými orgány stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu [28], by měla být rovněž harmonizována, pokud jde o odesílání vedlejších produktů a zpracovaných produktů živočišného původu.

(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Různá veterinární osvědčení vyžadovaná v rámci obchodu uvnitř Společenství kromě veterinárních osvědčení pro evidované koňovité, se podávají za základě harmonizovaného vzoru, který je přílohou tohoto nařízení.

Tato vzorová osvědčení obsahují:

1. standardizovanou část I "Údaje o zásilce",

2. část II "Osvědčení", která má uvádět požadavky podle právních předpisů specifických pro každý druh, druh výroby a druh produktu, a

3. standardizovanou část III "Kontroly", která zaznamenává výsledky kontrol provedených v souladu s platnými pravidly.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 31. prosince 2004.

Členské státy, které si to přejí, však tuto úpravu osvědčení mohou používat ode dne 1. dubna 2004 v rámci systému Traces.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. března 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES.

[2] Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 806/2003.

[3] Úř. věst. L 340, 11.12.1991, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 806/2003.

[4] Úř. věst. L 243, 25.8.1992, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím 95/1/ES.

[5] Úř. věst. L 216, 28.8.2003, s. 58.

[6] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 21/2004.

[7] Úř. věst. L 194, 22.7.1988, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2004/101/ES.

[8] Úř. věst. L 302, 19.10.1989, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 806/2003.

[9] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 806/2003.

[10] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 62. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 806/2003.

[11] Úř. věst. L 303, 31.10.1990, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 806/2003.

[12] Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 806/2003.

[13] Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2003/708/ES.

[14] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 1398/2003.

[15] Úř. věst. L 102, 12.4.2001, s. 63. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2001/298/ES.

[16] Úř. věst. L 182, 2.8.1995, s. 27.

[17] Úř. věst. L 185, 4.8.1995, s. 58.

[18] Úř. věst. L 234, 3.10.1995, s. 30.

[19] Úř. věst. L 275, 18.11.1995, s. 30.

[20] Úř. věst. L 216, 14.8.1999, s. 13.

[21] Úř. věst. L 135, 3.6.2003, s. 19.

[22] Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 806/2003.

[23] Úř. věst. L 55, 8.3.1971, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 807/2003.

[24] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 85. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 807/2003.

[25] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 41. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 806/2003.

[26] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 35. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) 806/2003.

[27] Úř. věst. L 368, 31.12.1994, s. 10. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Rady (ES) č. 806/2003.

[28] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top