Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0574

Nařízení Komise (ES) č. 574/2004 ze dne 23. února 2004, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadůText s významem pro EHP.

OJ L 90, 27.3.2004, p. 15–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 239 - 271
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 011 P. 77 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 011 P. 77 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 12 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/574/oj

32004R0574Úřední věstník L 090 , 27/03/2004 S. 0015 - 0047


Nařízení Komise (ES) č. 574/2004

ze dne 23. února 2004,

kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů [1], a zejména na čl. 1 odst. 5 a čl. 6 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Na základě článku 6 nařízení (ES) č. 2150/2002 je Komise povinna přijmout prováděcí opatření k uvedenému nařízení.

(2) Podle čl. 6 písm. b) nařízení (ES) č. 2150/2002 může Komise přizpůsobit specifikace v přílohách uvedeného nařízení.

(3) Podle čl. 1 odst. 5 nařízení (ES) č. 2150/2002 je Komise povinna vypracovat tabulku ekvivalentů mezi statistickou nomenklaturou přílohy III uvedeného nařízení a seznamem odpadů stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES [2].

(4) Nařízení (ES) č. 2150/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy zřízeného rozhodnutím Komise 89/382/EHS, Euratom [3],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy nařízení (ES) č. 2150/2002 se mění takto:

1. V příloze I se oddíl 2 bod 1 nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

2. Příloha III se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. února 2004.

Za Komisi

Pedro Solbes Mira

člen Komise

[1] Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1.

[2] Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2001/573/ES (Úř. věst. L 203, 28.7.2001, s. 18).

[3] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"

PŘÍLOHA I

ODDÍL 2

Kategorie odpadů

1. Statistiky musí být vypracovány pro níže uvedené kategorie odpadu:

Seznam souhrnných položek |

Položka č. | EWC-Stat - Verze 3 | Popis |

Klasifikace odpadu | Kód |

1 | 01.1 | Upotřebená rozpouštědla | Nebezpečný |

2 | 01.2 | Kyselé, zásadité nebo solné odpady | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

3 | 01.2 | Kyselé, zásadité nebo solné odpady | Nebezpečný |

4 | 01.3 | Použité oleje | Nebezpečný |

5 | 01.4 | Upotřebené chemické katalyzátory | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

6 | 01.4 | Upotřebené chemické katalyzátory | Nebezpečný |

7 | 02 | Odpadní chemikálie | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

8 | 02 | Odpadní chemikálie | Nebezpečný |

9 | 03.1 | Chemická deposita a residua | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

10 | 03.1 | Chemická deposita a residua | Nebezpečný |

11 | 03.2 | Kaly z průmyslových odpadních vod | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

12 | 03.2 | Kaly z průmyslových odpadních vod | Nebezpečný |

13 | 05 | Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

14 | 05 | Odpady ze zdravotnictví a biologické odpady | Nebezpečný |

15 | 06 | Kovový odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

16 | 06 | Kovový odpad | Nebezpečný |

17 | 07.1 | Skleněný odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

18 | 07.1 | Skleněný odpad | Nebezpečný |

19 | 07.2 | Odpad z papíru a lepenky | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

20 | 07.3 | Pryžový odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

21 | 07.4 | Odpadní plasty | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

22 | 07.5 | Odpad ze dřeva | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

23 | 07.5 | Odpad ze dřeva | Nebezpečný |

24 | 07.6 | Textilní odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

25 | 07.7 | Odpad s obsahem PCB | Nebezpečný |

26 | 08 | Vyřazené zařízení | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

27 | 08 | Vyřazené zařízení | Nebezpečný |

28 | 08.1 | Vyřazená vozidla | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

29 | 08.1 | Vyřazená vozidla | Nebezpečný |

30 | 08.41 | Odpadní baterie a akumulátory | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

31 | 08.41 | Odpadní baterie a akumulátory | Nebezpečný |

32 | 09 | Odpady živočišného a rostlinného původu (kromě živočišných odpadních potravinářských přípravků a produktů; a kromě zvířecího trusu, moči a hnoje) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

33 | 09.11 | Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

34 | 09.3 | Zvířecí trus, moč a hnůj | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

35 | 10.1 | Odpady z domácností a podobné | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

36 | 10.2 | Směsné a nerozlišené materiály | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

37 | 10.2 | Směsné a nerozlišené materiály | Nebezpečný |

38 | 10.3 | Zbytky z třídění | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

39 | 10.3 | Zbytky z třídění | Nebezpečný |

40 | 11 | Obecné kaly (kromě vytěžené hlušiny) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

41 | 11.3 | Vytěžená hlušina | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

42 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Minerální odpady (kromě odpadů ze spalování, kontaminovaných zemin a znečištěné vytěžené hlušiny) | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

43 | 12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5 | Minerální odpady (kromě odpadů ze spalování, kontaminovaných zemin a znečištěné vytěžené hlušiny) | Nebezpečný |

44 | 12.4 | Odpad ze spalování | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

45 | 12.4 | Odpad ze spalování | Nebezpečný |

46 | 12.6 | Kontaminované zeminy a znečištěná vytěžená hlušina | Nebezpečný |

47 | 13 | Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad | Neklasifikovaný jako nebezpečný |

48 | 13 | Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad | Nebezpečný |

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

"

PŘÍLOHA III

TABULKA EKVIVALENTŮ

uvedená v čl. 1 odst. 5 nařízení (ES) č. 2150/2002, mezi EWC-Stat Rev. 3 (statistická nomenklatura odpadu zaměřená na hlavní látky) a evropským seznamem odpadů (LoW) stanoveným rozhodnutím Komise 2000/532/ES

01Chemické směsné odpady

01.1Upotřebená rozpouštědla

01.11Halogenovaná upotřebená rozpouštědla

1Nebezpečné

07 01 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 02 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 03 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 04 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 05 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 06 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 07 03* | organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

14 06 01* | chlorfluorované uhlovodíky, HCFC, HFC |

14 06 02* | ostatní halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel |

14 06 04* | kaly nebo tuhé odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla |

01.12Nehalogenovaná upotřebená rozpouštědla

1Nebezpečné

07 01 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 02 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 03 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 04 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 05 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 06 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 07 04* | ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

14 06 03* | ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel |

14 06 05* | kaly nebo tuhé odpady obsahující ostatní rozpouštědla |

20 01 13* | rozpouštědla |

01.2Kyselé, zásadité nebo solné odpady

01.21Kyselý odpad

0Neklasifikované jako nebezpečné

06 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

1Nebezpečné

06 01 01* | kyselina sírová a kyselina siřičitá |

06 01 02* | kyselina chlorovodíková |

06 01 03* | kyselina fluorovodíková |

06 01 04* | kyselina fosforečná a kyselina fosforitá |

06 01 05* | kyselina dusičná a kyselina dusitá |

06 01 06* | ostatní kyseliny |

06 07 04* | roztoky a kyseliny, např. kontaktní kyselina |

08 03 16* | odpadní leptací roztoky |

09 01 04* | roztoky ustalovačů |

09 01 05* | bělící roztoky a roztoky bělících ustalovačů |

10 01 09* | kyselina sírová |

11 01 05* | kyselé mořicí roztoky |

11 01 06* | kyseliny blíže nespecifikované |

16 06 06* | samostatně sbíraný elektrolyt z baterií a akumulátorů |

20 01 14* | kyseliny |

01.22Zásaditý odpad

0Neklasifikované jako nebezpečné

03 03 09 | odpadní vápenný kal |

06 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |

11 01 14 | odpady z odmašťování neuvedené pod položkou 11 01 13 |

1Nebezpečné

05 01 11* | odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad |

06 02 01* | hydroxid vápenatý |

06 02 03* | hydroxid amonný |

06 02 04* | hydroxid draselný a sodný |

06 02 05* | jiné zásady |

09 01 01* | roztoky vodou ředitelných vývojek a aktivátorů |

09 01 02* | roztoky vodou ředitelných vývojek ofsetových desek |

09 01 03* | roztoky rozpouštědlových vývojek |

11 01 07* | alkalické mořicí roztoky |

11 01 13* | odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky |

11 03 01* | odpady obsahující kyanid |

19 11 04* | odpady z čištění paliv pomocí zásad |

20 01 15* | alkálie |

01.24Ostatní solné odpady

0Neklasifikované jako nebezpečné

05 01 16 | odpady obsahující síru z odsiřování ropy |

05 07 02 | odpady obsahující síru |

06 03 14 | pevné soli a roztoky neuvedené pod položkou 06 03 11 a 06 03 13 |

06 03 16 | oxidy kovů neuvedené pod položkou 06 03 15 |

06 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |

06 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |

06 06 03 | odpady obsahující sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02 |

06 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |

11 02 06 | odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod položkou 11 02 05 |

1Nebezpečné

06 03 11* | pevné soli a roztoky obsahující kyanidy |

06 03 13* | pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy |

06 03 15* | oxidy kovů obsahující těžké kovy |

06 04 03* | odpady obsahující arzen |

06 04 04* | odpady obsahující rtuť |

06 04 05* | odpady obsahující ostatní těžké kovy |

06 06 02* | odpady obsahující nebezpečné sulfidy |

10 03 08* | solné strusky z druhého tavení |

10 04 03* | arzeničnan vápenatý |

11 01 08* | kaly z fosfátování |

11 02 05* | odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky |

11 03 02* | ostatní odpady |

11 05 04* | upotřebené tavidlo |

16 09 01* | manganistany, např. manganistan draselný |

16 09 02* | chromany, např. chroman draselný, dvojchroman draselný nebo sodný |

01.3Použité oleje

01.31Použité motorové oleje

1Nebezpečné

13 02 04* | chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje |

13 02 05* | nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje |

13 02 06* | syntetické motorové, převodové a mazací oleje |

13 02 07* | okamžitě biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje |

13 02 08* | ostatní motorové, převodové a mazací oleje |

01.32Ostatní použité oleje

1Nebezpečné

05 01 02* | kaly z odsolovacích zařízení |

05 01 03* | kaly ze dna nádrží |

05 01 04* | kyselé alkylové kaly |

05 01 12* | olej obsahující kyseliny |

08 03 19* | disperzní olej |

08 04 17* | kalafunový olej |

12 01 06* | řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) |

12 01 07* | řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) |

12 01 08* | řezné emulze a roztoky obsahující halogeny |

12 01 09* | řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny |

12 01 10* | syntetické řezné oleje |

12 01 12* | upotřebené vosky a tuky |

12 01 18* | kovové kaly (kaly z broušení, honování, lapování a leštění) obsahující olej |

12 01 19* | snadno biologicky rozložitelný řezný olej |

13 01 04* | chlorované emulze |

13 01 05* | nechlorované emulze |

13 01 09* | minerální chlorované hydraulické oleje |

13 01 10* | minerální nechlorované hydraulické oleje |

13 01 11* | syntetické hydraulické oleje |

13 01 12* | snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje |

13 01 13* | ostatní hydraulické oleje |

13 03 06* | minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod položkou 13 03 01 |

13 03 07* | minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje |

13 03 08* | syntetické izolační a teplonosné oleje |

13 03 09* | snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje |

13 03 10* | ostatní izolační a teplonosné oleje |

13 05 06* | olej z odlučovačů oleje a vody |

20 01 26* | olej a tuk neuvedený pod položkou 20 01 25 |

01.4Upotřebené chemické katalyzátory

01.41Upotřebené chemické katalyzátory

0Neklasifikované jako nebezpečné

16 08 01 | upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě položky 16 08 07) |

16 08 03 | upotřebené katalyzátory obsahující ostatní přechodné kovy nebo jejich sloučeniny |

16 08 04 | upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě položky 16 08 07) |

1Nebezpečné

16 08 02* | upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny |

16 08 05* | upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou |

16 08 06* | upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory |

16 08 07* | upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami |

02Odpadní chemikálie

02.1Chemický odpad blíže neurčený

02.11Agrochemický odpad

0Neklasifikované jako nebezpečné

02 01 09 | agrochemický odpad neuvedený pod položkou 02 01 08 |

1Nebezpečné

02 01 08* | agrochemický odpad obsahující nebezpečné látky |

06 13 01* | anorganické pesticidy, biocidy a činidla k impregnaci dřeva |

20 01 19* | pesticidy |

02.12Nespotřebovaná léčiva

0Neklasifikované jako nebezpečné

07 05 14 | tuhé odpady neuvedené pod položkou 07 05 13 |

18 01 09 | léčiva neuvedená pod položkou 18 01 08 |

18 02 08 | léčiva neuvedená pod položkou 18 02 07 |

20 01 32 | léčiva neuvedená pod položkou 20 01 31 |

1Nebezpečné

07 05 13* | tuhé odpady obsahující nebezpečné látky |

18 01 08* | cytotoxická a cytostatická léčiva |

18 02 07* | cytotoxická a cytostatická léčiva |

20 01 31* | cytotoxická a cytostatická léčiva |

02.13Barvy, laky, tiskařské barvy a lepidla

0Neklasifikované jako nebezpečné

03 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

04 02 17 | barviva a pigmenty neuvedené pod položkou 04 02 16 |

08 01 12 | odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11 |

08 01 14 | kaly z barev nebo z laků neuvedené pod položkou 08 01 13 |

08 01 16 | vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 15 |

08 01 18 | odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod položkou 08 01 17 |

08 01 20 | vodné suspenze obsahující ostatní barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 19 |

08 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

08 02 01 | odpadní práškové nátěrové hmoty |

08 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |

08 03 07 | vodné kaly obsahující tiskařské barvy |

08 03 08 | vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy |

08 03 13 | odpadní tiskařské barvy neuvedené pod položkou 08 03 12 |

08 03 15 | kaly obsahující tiskařské barvy neuvedené pod položkou 08 03 14 |

08 03 18 | odpadní tiskařský toner neuvedený pod položkou 08 03 17 |

08 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |

08 04 10 | odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09 |

08 04 12 | kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 11 |

08 04 14 | vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 13 |

08 04 16 | vodné kapalné odpady obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 15 |

08 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |

20 01 28 | barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod položkou 20 01 27 |

1Nebezpečné

04 02 16* | barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky |

08 01 11* | odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 01 13* | kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 01 15* | vodné kaly obsahující barvy nebo laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 01 17* | odpad z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla a jiné nebezpečné látky |

08 01 19* | vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek |

08 03 12* | odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky |

08 03 14* | kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky |

08 03 17* | odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky |

08 04 09* | odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 04 11* | kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 04 13* | vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 04 15* | vodný kapalný odpad obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami |

20 01 27* | barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky |

02.14Ostatní odpadní chemikálie

0Neklasifikované jako nebezpečné

02 07 03 | odpad z chemického zpracování |

03 02 99 | činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená |

04 01 09 | odpad z úpravy a apretace |

04 02 15 | odpad z apretace neuvedený pod položkou 04 02 14 |

06 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |

06 08 99 | odpady jinak blíže neurčené |

06 10 99 | odpady jinak blíže neurčené |

06 11 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07 02 15 | odpady přísad neuvedené pod položkou 07 02 14 |

07 02 17 | odpady obsahující silikony neuvedené pod položkou 07 02 16 |

10 09 16 | odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 09 15 |

10 10 14 | odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 10 13 |

10 10 16 | odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod položkou 10 10 15 |

11 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |

16 01 15 | nemrznoucí kapaliny neuvedené pod položkou 16 01 14 |

16 05 05 | plyny v tlakových nádobách neuvedené pod položkou 16 05 04 |

18 01 07 | chemikálie neuvedené pod položkou 18 01 06 |

18 02 06 | chemikálie neuvedené pod položkou 18 02 05 |

20 01 30 | detergenty neuvedené pod položkou 20 01 29 |

1Nebezpečné

03 02 01* | nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva |

03 02 02* | chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva |

03 02 03* | organokovová činidla k impregnaci dřeva |

03 02 04* | anorganická činidla k impregnaci dřeva |

03 02 05* | ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky |

04 02 14* | odpad z apretace obsahující organická rozpouštědla |

05 07 01* | kaly obsahující rtuť |

06 08 02* | odpad obsahující nebezpečné chlorosilany |

06 10 02* | odpad obsahující nebezpečné látky |

07 02 14* | odpady přísad obsahující nebezpečné látky |

07 02 16* | odpady obsahující nebezpečné silikony |

07 04 13* | tuhý odpad obsahující nebezpečné látky |

08 01 21* | odpadní odstraňovače barev nebo laků |

08 05 01* | odpadní isokyanáty |

10 09 13* | odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky |

10 09 15* | odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky |

10 10 13* | odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky |

10 10 15* | odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky |

11 01 16* | nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |

11 01 98* | ostatní odpady obsahující nebezpečné látky |

16 01 13* | brzdové kapaliny |

16 01 14* | nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky |

16 05 04* | plyny ve vysokotlakých válcích (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky |

16 09 03* | peroxidy, např. peroxid vodíku |

16 09 04* | oxidační látky jinak blíže neurčené |

18 01 06* | chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující |

18 02 05* | chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující |

20 01 17* | fotochemická činidla |

20 01 29* | detergenty obsahující nebezpečné látky |

02.2Nepoužité výbušniny

02.21Odpadní výbušniny a pyrotechnické výrobky

1Nebezpečné

16 04 02* | odpad ze zábavní pyrotechniky |

16 04 03* | ostatní odpadní výbušniny |

02.22Odpadní munice

1Nebezpečné

16 04 01* | odpadní munice |

02.3Směsný chemický odpad

02.31Drobný směsný chemický odpad

0Neklasifikované jako nebezpečné

16 05 09 | vyřazené chemikálie neuvedené pod položkou 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08 |

1Nebezpečné

16 05 06* | laboratorní chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující včetně směsí laboratorních chemikálií |

16 05 07* | vyřazené anorganické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující |

16 05 08* | vyřazené organické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující |

02.32Chemický odpad smíšený k úpravě

1Nebezpečné

19 02 04* | předběžně upravené směsi, které obsahují nejméně jeden odpad klasifikovaný jako nebezpečný |

19 02 08* | tekutý hořlavý odpad obsahující nebezpečné látky |

19 02 09* | tuhý hořlavý odpad obsahující nebezpečné látky |

19 02 11* | ostatní odpad obsahující nebezpečné látky |

02.33Obaly znečištěné nebezpečnými látkami

1Nebezpečné

15 01 10* | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |

03Ostatní chemické odpady

03.1Chemická depozita a rezidua

03.11Dehty a uhelný odpad

0Neklasifikované jako nebezpečné

05 01 17 | asfalt |

05 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |

06 13 03 | saze z ropných surovin nebo plynu |

10 01 25 | odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny |

10 03 02 | odpadní anody |

10 03 18 | odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 03 17 |

10 08 13 | odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod položkou 10 08 12 |

10 08 14 | anodový odpad |

11 02 03 | odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy |

20 01 41 | odpady z čištění komínů |

1Nebezpečné

05 01 07* | kyselé dehty |

05 01 08* | ostatní dehty |

05 06 01* | kyselé dehty |

05 06 03* | ostatní dehty |

06 13 05* | saze |

10 03 17* | odpady obsahující dehet z výroby anod |

10 08 12* | odpady obsahující dehet z výroby anod |

19 11 02* | kyselé dehty |

3.12Kaly emulzí oleje / vody

1Nebezpečné

05 01 06* | kaly z provozoven, zařízení a údržbářské činnosti |

13 04 01* | oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby |

13 04 02* | oleje z kanalizace přístavních mol |

13 04 03* | oleje ze dna ostatních lodí |

13 05 01* | tuhý podíl z odlučovačů oleje a vody |

13 05 02* | kaly z odlučovačů oleje a vody |

13 05 03* | kaly z lapačů nečistot |

13 05 07* | zaolejovaná voda z odlučovačů oleje a vody |

13 05 08* | směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje a vody |

13 07 01* | topný olej a motorová nafta |

13 07 02* | motorový benzín |

13 07 03* | jiná paliva (včetně směsí) |

13 08 01* | odsolené kaly nebo emulze |

13 08 02* | ostatní emulze |

13 08 99* | odpady jinak blíže neurčené |

16 07 09* | odpady obsahující jiné nebezpečné látky |

19 02 07* | olej a koncentráty ze separace |

03.13Chemické reakční zbytky

0Neklasifikované jako nebezpečné

03 03 02 | kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) |

04 01 04 | činící břečka obsahující chrom |

04 01 05 | činící břečka neobsahující chrom |

06 09 99 | odpady jinak blíže neurčené |

06 13 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |

11 01 12 | oplachové vody neuvedené pod položkou 11 01 11 |

1Nebezpečné

04 01 03* | odpad z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze |

06 07 03* | kaly síranu barnatého obsahující rtuť |

07 01 01* | vodné promývací kapaliny a matečné louhy |

07 01 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |

07 01 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |

07 02 01* | vodné promývací kapaliny a matečné louhy |

07 02 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |

07 02 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |

07 03 01* | vodné promývací kapaliny a matečné louhy |

07 03 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |

07 03 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |

07 04 01* | vodné promývací kapaliny a matečné louhy |

07 04 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |

07 04 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |

07 05 01* | vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy |

07 05 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |

07 05 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |

07 06 01* | vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy |

07 06 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |

07 06 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |

07 07 01* | vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy |

07 07 07* | halogenované destilační a reakční zbytky |

07 07 08* | ostatní destilační a reakční zbytky |

09 01 13* | odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 09 01 06 |

11 01 11* | oplachové vody obsahující nebezpečné látky |

19 04 03* | nevitrifikovaná tuhá fáze |

03.14Upotřebené filtrační a absorpční materiály

0Neklasifikované jako nebezpečné

15 02 03 | absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod položkou 15 02 02 |

19 09 03 | kaly z dekarbonizace |

19 09 04 | upotřebené aktivní uhlí |

19 09 05 | nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |

19 09 06 | roztoky a kaly z regenerace iontoměničů |

1Nebezpečné

05 01 15* | upotřebené filtrační hlinky |

06 07 02* | aktivní uhlí z výroby chloru |

06 13 02* | upotřebené aktivní uhlí (kromě položky 06 07 02) |

07 01 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 01 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 02 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 02 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 03 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 03 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 04 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 04 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 05 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 05 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 06 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 06 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 07 09* | halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 07 10* | ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

11 01 15* | výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky |

15 02 02* | absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených) čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |

19 01 10* | upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin |

19 08 06* | nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |

19 08 07* | roztoky a kaly z regenerace iontoměničů |

19 08 08* | odpad z membránového systému obsahující těžké kovy |

19 11 01* | upotřebené filtrační hlinky |

03.2Kaly z průmyslových odpadních vod

03.21Kaly ze zpracování a čištění průmyslových odpadních vod

0Neklasifikované jako nebezpečné

03 03 05 | kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru |

04 01 06 | kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku |

04 01 07 | kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku |

04 02 20 | ostatní kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku neuvedené pod položkou 04 02 19 |

05 01 10 | ostatní kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku neuvedené pod položkou 05 01 09 |

05 01 14 | odpad z chladicích kolon |

05 06 04 | odpad z chladicích kolon |

06 05 03 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 06 05 02 |

07 01 12 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 01 11 |

07 02 12 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 02 11 |

07 03 12 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 03 11 |

07 04 12 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 04 11 |

07 05 12 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 05 11 |

07 06 12 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 06 11 |

07 07 12 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 07 07 11 |

10 01 21 | ostatní kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 10 01 20 |

10 01 23 | vodné kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 10 01 22 |

10 01 26 | odpad z čištění chladicí vody |

10 02 12 | odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 02 11 |

10 02 15 | ostatní kaly a filtrační koláče |

10 03 28 | odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 03 27 |

10 04 10 | odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 04 09 |

10 05 09 | odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 05 08 |

10 06 10 | odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 06 09 |

10 07 08 | odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 07 07 |

10 08 20 | odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 08 19 |

10 11 20 | tuhý odpad ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedený pod položkou 10 11 19 |

10 12 13 | kal ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku |

11 01 10 | ostatní kaly a filtrační koláče neuvedené pod položkou 11 01 09 |

11 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |

12 01 15 | kaly z obrábění neuvedené pod položkou 12 01 14 |

16 10 02 | vodné kapalné odpady neuvedené pod položkou 16 10 01 |

16 10 04 | vodné koncentráty neuvedené pod položkou 16 10 03 |

19 02 06 | kaly z fyzikálního a chemického zpracování neuvedené pod položkou 19 02 05 |

19 04 04 | vodný kapalný odpad z ochlazování vitrifikovaného odpadu |

19 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |

19 07 03 | průsaková voda ze skládek neuvedená pod položkou 19 07 02 |

19 08 12 | kaly z biologického čištění průmyslové odpadní vody neuvedené pod položkou 19 08 11 |

19 08 14 | kaly z jiného čištění průmyslové odpadní vody neuvedené pod položkou 19 08 13 |

19 08 99 | odpady jinak blíže neurčené |

19 11 06 | kaly ze zpracování kapalného odpadu v místě jeho vzniku neuvedené pod položkou 19 11 05 |

19 13 04 | kaly ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 03 |

19 13 06 | kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod položkou 19 13 05 |

19 13 08 | jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod položkou 19 13 07 |

1Nebezpečné

04 02 19* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |

05 01 09* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |

06 05 02* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |

07 01 11* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |

07 02 11* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |

07 03 11* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |

07 04 11* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |

07 05 11* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |

07 06 11* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |

07 07 11* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |

10 01 20* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |

10 01 22* | vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky |

10 11 19* | tuhý odpad z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |

11 01 09* | kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky |

11 02 07* | ostatní odpady obsahující nebezpečné látky |

12 01 14* | kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky |

16 10 01* | vodný kapalný odpad obsahující nebezpečné látky |

16 10 03* | vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky |

19 02 05* | kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky |

19 07 02* | průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky |

19 08 11* | kaly obsahující nebezpečné látky z biologického čištění průmyslové odpadní vody |

19 08 13* | kaly obsahující nebezpečné látky z jiného čištění průmyslové odpadní vody |

19 11 05* | kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku, obsahující nebezpečné látky |

19 13 03* | kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky |

19 13 05* | kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky |

19 13 07* | vodný kapalný odpad a koncentráty ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky |

03.22Kaly obsahující uhlovodíky

0Neklasifikované jako nebezpečné

05 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

05 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |

19 11 99 | odpady jinak blíže neurčené |

1Nebezpečné

01 05 05* | vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky |

10 02 11* | odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |

10 03 27* | odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |

10 04 09* | odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |

10 05 08* | odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |

10 06 09* | odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |

10 07 07* | odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |

10 08 19* | odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |

12 03 01* | prací vody |

12 03 02* | odpad z odmašťování vodní parou |

16 07 08* | odpad obsahující ropné látky |

19 08 10* | směs tuků a olejů z odlučovačů olejů a vody neuvedená pod položkou 19 08 09 |

19 11 03* | vodné kapalné odpady |

05Odpad ze zdravotnictví a biologický odpad

05.1Infekční odpad ze zdravotnictví a veterinární péče

05.11Infekční odpad ze zdravotnictví

1Nebezpečné

18 01 03* | odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce |

05.12Infekční odpad z veterinární péče

1Nebezpečné

18 02 02* | odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce |

05.2Neinfekční odpad ze zdravotnictví a veterinární péče

05.21Neinfekční odpad ze zdravotnictví

0Neklasifikované jako nebezpečné

18 01 01 | ostré předměty (kromě položky 18 01 03) |

18 01 02 | části těla a orgány včetně krevních sáčků a krevních konzerv (kromě položky 18 01 03) |

18 01 04 | odpad, na jehož sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, ložní prádlo, oděvy na jedno použití, dětské pleny) |

05.22Neinfekční odpad z veterinární péče

0Neklasifikované jako nebezpečné

18 02 01 | ostré předměty (kromě položky 18 02 02) |

18 02 03 | odpad, na jehož sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce |

06Kovový odpad

06.1Železný kovový odpad a šrot

06.11Železný kovový odpad a šrot

0Neklasifikované jako nebezpečné

10 02 10 | okuje z válcování |

10 12 06 | vyřazené formy |

12 01 01 | piliny a třísky železných kovů |

12 01 02 | úlet a ostatní částice železných kovů |

16 01 17 | železné kovy |

17 04 05 | železo a ocel |

19 01 02 | železné materiály získané z pevných zbytků po spalování |

19 10 01 | železný a ocelový odpad |

19 12 02 | železné kovy |

06.2Neželezný kovový odpad a šrot

06.21Odpadní drahé kovy

1Nebezpečné

09 01 06* | odpad obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku |

18 01 10* | odpadní amalgám ze stomatologické péče |

06.23Ostatní hliníkové odpady

0Neklasifikované jako nebezpečné

17 04 02 | hliník |

06.24Odpad z mědi

0Neklasifikované jako nebezpečné

17 04 01 | měď, bronz, mosaz |

06.25Odpad z olova

0Neklasifikované jako nebezpečné

17 04 03 | olovo |

06.26Odpad z jiných kovů

0Neklasifikované jako nebezpečné

11 05 01 | tvrdý zinek |

17 04 04 | zinek |

17 04 06 | cín |

06.3Směsný kovový odpad

06.31Směsné kovové obaly

0Neklasifikované jako nebezpečné

15 01 04 | kovové obaly |

06.32Ostatní směsný kovový odpad

0Neklasifikované jako nebezpečné

02 01 10 | odpadní kovy |

10 10 99 | odpady jinak blíže neurčené |

12 01 03 | piliny a třísky neželezných kovů |

12 01 04 | úlet a ostatní částice železných kovů |

16 01 18 | neželezné kovy |

17 04 07 | směsné kovy |

17 04 11 | kabely neuvedené pod položkou 17 04 10 |

19 10 02 | neželezný odpad |

19 12 03 | neželezné kovy |

20 01 40 | kovy |

1Nebezpečné

17 04 09* | kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami |

17 04 10* | kabely obsahující ropné látky, dehet a jiné nebezpečné látky |

07Nekovový odpad

07.1Skleněný odpad

07.11Skleněné obaly

0Neklasifikované jako nebezpečné

15 01 07 | skleněné obaly |

07.12Ostatní skleněný odpad

0Neklasifikované jako nebezpečné

10 11 12 | odpadní sklo neuvedené pod položkou 10 11 11 |

16 01 20 | sklo |

17 02 02 | sklo |

19 12 05 | sklo |

20 01 02 | sklo |

1Nebezpečné

10 11 11* | odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek) |

07.2Odpad z papíru a lepenky

07.21Odpadní papírové a lepenkové obaly

0Neklasifikované jako nebezpečné

15 01 01 | papírové a lepenkové obaly |

07.23Ostatní odpad z papíru a lepenky

0Neklasifikované jako nebezpečné

03 03 10 | výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy |

03 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |

19 12 01 | papír a lepenka |

20 01 01 | papír a lepenka |

07.3Pryžový odpad

07.31Použité pneumatiky

0Neklasifikované jako nebezpečné

16 01 03 | pneumatiky s ukončenou životností |

07.4Odpadní plasty

07.41Odpadní plastové obaly

0Neklasifikované jako nebezpečné

15 01 02 | plastové obaly |

07.42Ostatní odpadní plasty

0Neklasifikované jako nebezpečné

02 01 04 | odpadní plasty (kromě obalů) |

07 02 13 | odpadní plasty |

12 01 05 | plastové hobliny a třísky |

16 01 19 | plasty |

17 02 03 | plasty |

19 12 04 | plasty a pryž |

20 01 39 | plasty |

07.5Odpad ze dřeva

07.51Dřevěné obaly

0Neklasifikované jako nebezpečné

15 01 03 | dřevěné obaly |

07.52Piliny a hobliny ze soustružení

0Neklasifikované jako nebezpečné

03 01 05 | piliny, hobliny, odřezky, odpadní dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod položkou 03 01 04 |

1Nebezpečné

03 01 04* | piliny, hobliny, odřezky, odpadní dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky |

07.53Ostatní odpad ze dřeva

0Neklasifikované jako nebezpečné

03 01 01 | odpadní kůra a korek |

03 03 01 | odpadní kůra a dřevo |

17 02 01 | dřevo |

19 12 07 | dřevo neuvedené pod položkou 19 12 06 |

20 01 38 | dřevo neuvedené pod položkou 20 01 37 |

1Nebezpečné

19 12 06* | dřevo obsahující nebezpečné látky |

20 01 37* | dřevo obsahující nebezpečné látky |

07.6Textilní odpad

07.61Obnošené oděvy

0Neklasifikované jako nebezpečné

20 01 10 | oděvy |

07.62Různé textilní odpady

0Neklasifikované jako nebezpečné

04 02 09 | odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) |

04 02 10 | organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) |

04 02 21 | odpad z nezpracovaných textilních vláken |

04 02 22 | odpad ze zpracovaných textilních vláken |

15 01 09 | textilní obaly |

19 12 08 | textil |

20 01 11 | textil |

07.63Odpady z kožedělné a kožešnické výroby

0Neklasifikované jako nebezpečné

04 01 01 | odpadní klihovka a štípenka |

04 01 02 | odpad z loužení |

04 01 08 | odpad z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom |

04 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

07.7Odpad obsahující PCB

07.71Oleje obsahující PCB

1Nebezpečné

13 01 01* | hydraulické oleje obsahující PCB |

13 03 01* | izolační a teplonosné oleje a jiné kapaliny obsahující PCB |

07.72Zařízení obsahující nebo znečištěné PCB

1Nebezpečné

16 01 09* | součásti obsahující PCB |

16 02 09* | transformátory a kondenzátory obsahující PCB |

16 02 10* | vyřazená zařízení obsahující PCB nebo PCB znečištěná neuvedená pod položkou 16 02 09 |

07.73Stavební a demoliční odpady obsahující PCB

1Nebezpečné

17 09 02* | stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) |

08Vyřazené zařízení

08.1Vyřazená vozidla

08.12Jiná vyřazená vozidla

0Neklasifikované jako nebezpečné

16 01 06 | vozidla s ukončenou životností neobsahující kapaliny a jiné nebezpečné složky |

1Nebezpečné

16 01 04* | vozidla s ukončenou životností |

08.2Vyřazené elektrické a elektronické zařízení

08.21Vyřazené velké zařízení domácností

1Nebezpečné

16 02 11* | vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků, HCFC, HFC |

20 01 23* | vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků |

08.23Ostatní vyřazené elektrické a elektronické zařízení

0Neklasifikované jako nebezpečné

09 01 10 | fotoaparáty na jedno použití bez baterií |

09 01 12 | fotoaparáty na jedno použití s bateriemi neuvedené pod položkou 09 01 11 |

16 02 14 | vyřazené zařízení neuvedené pod položkami 16 02 09 až 16 02 13 |

20 01 36 | vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod položkami 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 |

1Nebezpečné

09 01 11* | fotoaparáty na jedno použití s bateriemi uvedené pod položkou 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03 |

16 02 13* | vyřazené zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod položkami 16 02 09 až 16 02 12 |

20 01 35* | vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod položkami 20 01 21 a 20 01 23 |

08.4Vyřazené součásti strojů a zařízení

08.41Odpadní baterie a akumulátory

0Neklasifikované jako nebezpečné

16 06 04 | alkalické baterie (kromě položky 16 06 03) |

16 06 05 | ostatní baterie a akumulátory |

20 01 34 | baterie a akumulátory neuvedené pod položkou 20 01 33 |

1Nebezpečné

16 06 01* | olověné baterie |

16 06 02* | nikl-kadmiové baterie |

16 06 03* | baterie obsahující rtuť |

20 01 33* | baterie a akumulátory uvedené pod položkami 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03 a směsi baterií a akumulátorů obsahující tyto baterie |

08.43Ostatní vyřazené součásti strojů a zařízení

0Neklasifikované jako nebezpečné

16 01 12 | brzdové destičky neuvedené pod položkou 16 01 11 |

16 01 16 | nádrže na zkapalněný plyn |

16 01 22 | součásti jinak blíže neurčené |

16 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

16 02 16 | ostatní součásti odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod položkou 16 02 15 |

1Nebezpečné

16 01 07* | olejové filtry |

16 01 08* | součásti obsahující rtuť |

16 01 10* | výbušné součásti (např. airbagy) |

16 01 21* | nebezpečné součásti neuvedené pod položkami 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14 |

16 02 15* | nebezpečné součásti odstraněné z vyřazených zařízení |

20 01 21* | zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť |

09Odpady živočišného a rostlinného původu

09.1Odpadní potravinářské přípravky a produkty

09.11Živočišné odpadní potravinářské přípravky a produkty

0Neklasifikované jako nebezpečné

02 01 02 | odpad z živočišných tkání |

02 02 01 | kaly z praní a z čištění |

02 02 02 | odpad z živočišných tkání |

09.12Rostlinné odpadní potravinářské přípravky a produkty

0Neklasifikované jako nebezpečné

02 01 01 | kaly z praní a z čištění |

02 01 03 | odpad z rostlinných pletiv |

02 03 01 | kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace |

02 03 03 | odpad z extrakce rozpouštědly |

02 03 04 | suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |

02 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |

02 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |

02 07 01 | odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin |

02 07 02 | odpad z destilace lihovin |

09.13Směsné odpadní potravinářské přípravky a produkty

0Neklasifikované jako nebezpečné

02 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

02 02 03 | suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |

02 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |

02 03 02 | odpad z konzervačních činidel |

02 05 01 | suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |

02 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |

02 06 01 | suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |

02 06 02 | odpad z konzervačních činidel |

02 07 04 | suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |

19 08 09 | směs tuků a olejů z odlučovače olejů obsahující pouze jedlý olej a tuk |

20 01 08 | biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven |

20 01 25 | jedlý olej a tuk |

20 03 02 | odpad z tržišť |

09.2Odpady z porostů

09.21Odpady z porostů

0Neklasifikované jako nebezpečné

02 01 07 | odpady z lesnictví |

20 02 01 | biologicky rozložitelný odpad |

09.3Zvířecí trus, moč a hnůj

09.31Kaly a hnůj

0Neklasifikované jako nebezpečné

02 01 06 | zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku |

10Směsné běžné odpady

10.1Odpad z domácností a podobné odpady

10.11Odpad z domácností

0Neklasifikované jako nebezpečné

20 03 01 | směsný komunální odpad |

20 03 07 | objemný odpad |

20 03 99 | komunální odpady jinak blíže neurčené |

10.12Odpad z čištění ulic

0Neklasifikované jako nebezpečné

20 03 03 | uliční smetky |

10.2Směsné a nerozlišené materiály

10.21Směsné obaly

0Neklasifikované jako nebezpečné

15 01 05 | kompozitní obaly |

15 01 06 | směsné obaly |

10.22Ostatní směsné a nerozlišené materiály

0Neklasifikované jako nebezpečné

02 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |

02 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |

04 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |

09 01 07 | fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra |

09 01 08 | fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra |

09 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

10 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

10 06 99 | odpady jinak blíže neurčené |

10 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |

10 08 99 | odpady jinak blíže neurčené |

11 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

12 01 13 | odpad ze svařování |

12 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

16 03 04 | anorganické odpady neuvedené pod položkou 16 03 03 |

16 03 06 | organické odpady neuvedené pod položkou 16 03 05 |

16 07 99 | odpady jinak blíže neurčené |

19 02 03 | předběžně upravené směsi složené pouze z odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné |

19 02 10 | spalitelné odpady neuvedené pod položkami 19 02 08 a 19 02 09 |

19 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |

20 01 99 | ostatní frakce jinak blíže neurčené |

1Nebezpečné

16 03 03* | anorganické odpady obsahující nebezpečné látky |

16 03 05* | organické odpady obsahující nebezpečné látky |

10.3Zbytky z třídění

10.32Ostatní zbytky z třídění

0Neklasifikované jako nebezpečné

03 03 07 | výměty z recyklace papíru a lepenky |

03 03 08 | odpad ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |

19 05 01 | nekompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu |

19 05 02 | nekompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu |

19 05 03 | kompost jinak blíže neurčený |

19 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |

19 08 01 | shrabky z česlí |

19 10 04 | odletky – lehká frakce neuvedená pod položkou 19 10 03 |

19 10 06 | jiné frakce neuvedené pod položkou 19 10 05 |

19 12 10 | spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) |

19 12 12 | jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod položkou 19 12 11 |

1Nebezpečné

19 10 03* | lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky |

19 10 05* | jiné frakce obsahující nebezpečné látky |

19 12 11* | jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky |

11Obecné kaly

11.1Kaly z čištění odpadních vod

11.11Kaly z čištění kanalizačních odpadních vod

0Neklasifikované jako nebezpečné

19 06 03 | extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu |

19 06 04 | produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu |

19 06 05 | extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu |

19 06 06 | produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu |

19 08 05 | kaly z čištění městské odpadní vody |

11.12Biologicky rozložitelné kaly z čištění ostatních odpadních vod

0Neklasifikované jako nebezpečné

02 02 04 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |

02 03 05 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |

02 04 03 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |

02 05 02 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |

02 06 03 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |

02 07 05 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |

03 03 11 | kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 03 03 10 |

11.2Kaly z čištění pitné a užitkové vody

11.21Kaly z čištění pitné a užitkové vody

0Neklasifikované jako nebezpečné

05 01 13 | kaly z napájecí vody pro kotle |

19 09 02 | kaly z čiření vody |

19 09 99 | odpady jinak blíže neurčené |

11.3Neznečištěná vytěžená hlušina

11.31Neznečištěná vytěžená hlušina

0Neklasifikované jako nebezpečné

17 05 06 | vytěžená hlušina neuvedená pod položkou 17 05 05 |

11.4Obsah žump

11.41Obsah žump

0Neklasifikované jako nebezpečné

20 03 04 | kal ze septiků |

20 03 06 | odpad z čištění kanalizace |

12Minerální odpady

12.1Stavební a demoliční odpady

12.11Odpadní beton, cihly a sádra

0Neklasifikované jako nebezpečné

10 12 08 | odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) |

10 12 99 | odpady jinak blíže neurčené |

10 13 14 | odpadní beton a betonový kal |

10 13 99 | odpady jinak blíže neurčené |

17 01 01 | beton |

17 01 02 | cihly |

17 01 03 | tašky a keramické výrobky |

17 01 07 | směsi betonu, cihle, tašek a keramických výrobků neuvedené pod položkou 17 01 06 |

17 08 02 | stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod položkou 17 08 01 |

1Nebezpečné

17 01 06* | směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky |

17 08 01* | stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami |

12.12Odpadní uhlovodíkový materiál pro povrch vozovek

0Neklasifikované jako nebezpečné

17 03 02 | asfaltové směsi neuvedené pod položkou 17 03 01 |

1Nebezpečné

17 03 01* | asfaltové směsi obsahující dehet |

17 03 03* | dehet a výrobky z dehtu |

12.13Směsné stavební odpady

0Neklasifikované jako nebezpečné

17 06 04 | izolační materiály neuvedené pod položkou 17 06 01 a 17 06 03 |

17 09 04 | směsný stavební a demoliční odpad neuvedený pod položkami 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |

1Nebezpečné

17 02 04* | sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné |

17 06 03* | ostatní izolační materiály obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné |

17 09 01* | stavební a demoliční odpad obsahující rtuť |

17 09 03* | ostatní stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky |

12.2Odpadní azbest

12.21Odpadní azbest

1Nebezpečné

06 07 01* | odpad obsahující azbest z elektrolýzy |

06 13 04* | odpad ze zpracování azbestu |

10 13 09* | odpad z výroby azbestocementu obsahující azbest |

15 01 11* | kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob |

16 01 11* | brzdové destičky obsahující azbest |

16 02 12* | vyřazené zařízení obsahující volný azbest |

17 06 01* | izolační materiál obsahující azbest |

17 06 05* | stavební materiály obsahující azbest |

12.3Odpadní přirozeně se vyskytující minerální látky

12.31Odpadní přirozeně se vyskytující minerální látky

0Neklasifikované jako nebezpečné

01 01 01 | odpad z těžby rudných nerostů |

01 01 02 | odpad z těžby nerudných nerostů |

01 03 06 | hlušina neuvedená pod položkou 01 03 04 a 01 03 05 |

01 03 08 | prachový odpad neuvedený pod položkou 01 03 07 |

01 03 09 | červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod položkou 01 03 07 |

01 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |

01 04 08 | odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod položkou 01 04 07 |

01 04 09 | odpadní písek a jíl |

01 04 10 | prachový odpad neuvedený pod položkou 01 04 07 |

01 04 11 | odpad ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedený pod položkou 01 04 07 |

01 04 12 | hlušina a ostatní odpad z praní a čištění nerostů neuvedený pod položkou 01 04 07 a 01 04 11 |

01 04 13 | odpad z řezání a broušení kamene neuvedený pod položkou 01 04 07 |

01 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |

01 05 04 | vrtné kaly a odpad obsahující sladkou vodu |

01 05 07 | vrtné kaly a odpad obsahující baryt neuvedené pod položkou 01 05 05 a 01 05 06 |

01 05 08 | vrtné kaly a odpad obsahující chlór neuvedené pod položkou 01 05 05 a 01 05 06 |

01 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |

02 04 01 | zemina z čištění a praní řepy |

08 02 02 | vodné kaly obsahující keramické materiály |

10 11 10 | odpadní surová směs před tepelným zpracováním neuvedená pod položkou 10 11 09 |

10 12 01 | odpadní surová směs před tepelným zpracováním |

10 13 01 | odpadní surová směs před tepelným zpracováním |

17 05 04 | zemina a kamení neuvedené pod položkou 17 05 03 |

17 05 08 | štěrk ze železničního svršku neuvedený pod položkou 17 05 07 |

19 01 99 | odpady jinak blíže neurčené |

19 08 02 | odpad z lapáků písku |

19 09 01 | tuhý odpad z primární filtrace a prosévání |

19 12 09 | minerály (např. zemina a kameny) |

19 13 02 | tuhé odpady ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 01 |

20 02 02 | zemina a kameny |

20 02 03 | jiný biologicky nerozložitelný odpad |

1Nebezpečné

01 03 04* | kyselinotvorná hlušina ze zpracování sulfidické rudy |

01 03 05* | ostatní hlušina obsahující nebezpečné látky |

01 03 07* | ostatní odpad obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů |

01 04 07* | odpad obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů |

01 05 06* | vrtné kaly a odpad obsahující nebezpečné látky |

10 11 09* | odpadní surová směs před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky |

19 13 01* | tuhé odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky |

12.4Odpad ze spalování

12.41Odpad z čištění spalin

0Neklasifikované jako nebezpečné

10 01 05 | tuhé reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin |

10 01 07 | reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů |

10 01 19 | odpad z čištění plynu neuvedený pod položkami 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 |

10 02 08 | tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 02 07 |

10 02 14 | kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 02 13 |

10 03 20 | prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 03 19 |

10 03 24 | tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 03 23 |

10 03 26 | kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 03 25 |

10 07 03 | tuhý odpad z čištění plynu |

10 07 05 | kaly a filtrační koláče z čištění plynu |

10 08 16 | prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 08 15 |

10 08 18 | kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 08 17 |

10 09 10 | prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 10 09 |

10 10 10 | prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 10 09 |

10 11 16 | tuhý odpad z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 11 15 |

10 11 18 | kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 11 17 |

10 12 05 | kaly a filtrační koláče z čištění plynu |

10 12 10 | tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 12 09 |

10 13 07 | kaly a filtrační koláče z čištění plynu |

10 13 13 | tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 13 12 |

1Nebezpečné

10 01 18* | odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |

10 02 07* | tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |

10 02 13* | kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |

10 03 19* | prach ze čištění spalin obsahující nebezpečné látky |

10 03 23* | tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |

10 03 25* | kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |

10 04 04* | prach z čištění spalin |

10 04 06* | tuhý odpad z čištění plynu |

10 04 07* | kaly a filtrační koláče z čištění plynu |

10 05 03* | prach z čištění spalin |

10 05 05* | tuhý odpad z čištění plynu |

10 05 06* | kaly a filtrační koláče z čištění plynu |

10 06 03* | prach z čištění spalin |

10 06 06* | tuhý odpad z čištění plynu |

10 06 07* | kaly a filtrační koláče z čištění plynu |

10 08 15* | prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |

10 08 17* | kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |

10 09 09* | prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |

10 10 09* | prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |

10 11 15* | tuhý odpad z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |

10 11 17* | kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |

10 12 09* | tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |

10 13 12* | tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |

10 14 01* | odpad z čištění plynu obsahující rtuť |

11 05 03* | tuhý odpad z čištění plynu |

19 01 05* | kaly a filtrační koláče z čištění plynu |

19 01 06* | vodný kapalný odpad zčištění plynu a ostatní vodný kapalný odpad |

19 01 07* | tuhý odpad z čištění plynu |

19 04 02* | popílek a ostatní odpad z čištění spalin |

19 11 07* | odpad z čištění spalin |

12.42Strusky a popílky z tepelného zpracování a spalování

0Neklasifikované jako nebezpečné

06 09 02 | fosforečná struska |

10 01 01 | škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod položkou 10 01 04) |

10 01 02 | popílek ze spalování uhlí |

10 01 03 | popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva |

10 01 15 | škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování neuvedené pod položkou 10 01 14 |

10 01 17 | popílek ze spoluspalování neuvedený pod položkou 10 01 16 |

10 01 24 | písky z fluidních loží |

10 02 01 | odpad ze zpracování strusky |

10 02 02 | nezpracovaná struska |

10 03 16 | stěry neuvedené pod položkou 10 03 15 |

10 03 22 | ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod položkou 10 03 21 |

10 03 30 | odpad z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedený pod položkou 10 03 29 |

10 05 01 | strusky z prvního a druhého tavení |

10 05 04 | ostatní částice a prach |

10 05 11 | pěna a stěry neuvedené pod položkou 10 05 10 |

10 06 01 | strusky z prvního a druhého tavení |

10 06 02 | pěna a stěry z prvního a druhého tavení |

10 06 04 | ostatní částice a prach |

10 07 01 | strusky z prvního a druhého tavení |

10 07 02 | pěna a stěry z prvního a druhého tavení |

10 07 04 | ostatní částice a prach |

10 08 04 | částice a prach |

10 08 09 | ostatní strusky |

10 08 11 | pěna a stěry neuvedené pod položkou 10 08 10 |

10 09 03 | pecní struska |

10 09 12 | ostatní částice neuvedené pod položkou 10 09 11 |

10 10 03 | pecní struska |

10 10 12 | ostatní částice neuvedené pod položkou 10 10 11 |

10 12 03 | částice a prach |

11 05 02 | zinkový popel |

19 01 12 | popel a struska neuvedené pod položkou 19 01 11 |

19 01 14 | popílek neuvedený pod položkou 19 01 13 |

19 01 16 | kotelní prach neuvedený pod položkou 19 01 15 |

19 01 18 | odpad z pyrolýzy neuvedený pod položkou 19 01 17 |

19 01 19 | písky z fluidních loží |

1Nebezpečné

10 01 04* | popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů |

10 01 13* | popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých jako palivo |

10 01 14* | škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování obsahující nebezpečné látky |

10 01 16* | popílek ze spoluspalování obsahující nebezpečné látky |

10 03 04* | strusky z prvního tavení |

10 03 09* | černé stěry z druhého tavení |

10 03 15* | stěry které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích |

10 03 21* | ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky |

10 03 29* | odpad z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky |

10 04 01* | strusky z prvního a druhého tavení |

10 04 02* | pěna a stěry z prvního a druhého tavení |

10 04 05* | ostatní částice a prach |

10 05 10* | pěna a stěry, které jsou hořlavé nebo které při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích |

10 08 08* | solné strusky z prvního a druhého tavení |

10 08 10* | pěna a stěry, které jsou hořlavé nebo které při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích |

10 09 11* | ostatní částice obsahující nebezpečné látky |

10 10 11* | ostatní částice obsahující nebezpečné látky |

19 01 11* | popel a strusky obsahující nebezpečné látky |

19 01 13* | popílek obsahující nebezpečné látky |

19 01 15* | kotelní prach obsahující nebezpečné látky |

19 01 17* | odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky |

12.5Různé minerální odpady

12.51Umělý minerální odpad

0Neklasifikované jako nebezpečné

02 04 02 | uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti |

06 09 04 | odpad na bázi vápníku neuvedený pod položkou 06 09 03 |

06 11 01 | odpad na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého |

08 02 03 | vodné suspenze obsahující keramické materiály |

10 02 99 | odpady jinak blíže neurčené |

10 03 05 | prach oxidu hlinitého |

10 03 99 | odpady jinak blíže neurčené |

10 04 99 | odpady jinak blíže neurčené |

10 05 99 | odpady jinak blíže neurčené |

10 09 14 | odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 09 13 |

10 11 03 | odpadní materiály na bázi skelných vláken |

10 11 05 | částice a prach |

10 11 14 | kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod položkou 10 11 13 |

10 11 99 | odpady jinak blíže neurčené |

10 12 12 | odpady z glazování neuvedené pod položkou 10 12 11 |

10 13 04 | odpad z kalcinace a hašení vápna |

10 13 06 | částice a prach (kromě položek 10 13 12 a 10 13 13) |

10 13 10 | odpad z výroby azbestocementu neuvedený pod položkou 10 13 09 |

10 13 11 | odpad z ostatních směsných materiálů na bázi cementu neuvedený pod položkami 10 13 09 a 10 13 10 |

12 01 17 | odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod položkou 12 01 16 |

12 01 21 | upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod položkou 12 01 20 |

1Nebezpečné

06 09 03* | reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné |

10 11 13* | kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky |

10 12 11* | odpady z glazování obsahující těžké kovy |

11 02 02* | kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu) |

12 01 16* | odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky |

12 01 20* | upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky |

12.52Odpadní žáruvzdorné materiály

0Neklasifikované jako nebezpečné

10 09 06 | licí formy a jádra nepoužité k odlévání neuvedené pod položkou 10 09 05 |

10 09 08 | licí formy a jádra použité k odlévání neuvedené pod položkou 10 09 07 |

10 09 99 | odpady jinak blíže neurčené |

10 10 06 | licí formy a jádra nepoužité k odlévání neuvedené pod položkou 10 10 05 |

10 10 08 | licí formy a jádra použité k odlévání neuvedené pod položkou 10 10 07 |

16 11 02 | vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 01 |

16 11 04 | jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 03 |

16 11 06 | vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 05 |

1Nebezpečné

10 09 05* | licí formy a jádra nepoužité k odlévání obsahující nebezpečné látky |

10 09 07* | licí formy a jádra použité k odlévání obsahující nebezpečné látky |

10 10 05* | licí formy a jádra nepoužité k odlévání obsahující nebezpečné látky |

10 10 07* | licí formy a jádra použité k odlévání obsahující nebezpečné látky |

16 11 01* | vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky |

16 11 03* | jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky |

16 11 05* | vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky |

12.6Kontaminované zeminy a znečištěná vytěžená hlušina

12.61Znečištěné zeminy a kamenivo

1Nebezpečné

05 01 05* | uniklé ropné látky |

17 05 03* | zemina a kamení obsahující nebezpečné látky |

17 05 07* | štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky |

12.62Znečištěná vytěžená hlušina

1Nebezpečné

17 05 05* | vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky |

13Solidifikovaný, stabilizovaný nebo vitrifikovaný odpad

13.1Solidifikovaný nebo stabilizovaný odpad

13.11Solidifikovaný nebo stabilizovaný odpad

0Neklasifikované jako nebezpečné

19 03 05 | stabilizovaný odpad neuvedený pod položkou 19 02 04 |

19 03 07 | solidifikovaný odpad neuvedený pod položkou 19 03 06 |

1Nebezpečné

19 03 04* | odpad označený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný |

19 03 06* | solidifikovaný odpad označený jako nebezpečný |

13.2Vitrifikovaný odpad

13.21Vitrifikovaný odpad

0Neklasifikované jako nebezpečné

19 04 01 | vitrifikovaný odpad |

"

--------------------------------------------------

Top