EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0432

Nařízení Komise (ES) č. 432/2004 ze dne 5. března 2004, kterým se po osmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravěText s významem pro EHP.

OJ L 71, 10.3.2004, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 008 P. 21 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 229 - 230
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 229 - 230
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 3 - 4

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; Zrušeno 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/432/oj

32004R0432Úřední věstník L 071 , 10/03/2004 S. 0003 - 0004


Nařízení Komise (ES) č. 432/2004

ze dne 5. března 2004,

kterým se po osmé přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě [1], naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 [2], a zejména na článek 17 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha I B nařízení Rady (ES) č. 3821/85 stanovuje technické specifikace pro konstrukci, zkoušení, montáž a kontrolu záznamového zařízení v silniční dopravě.

(2) Z hlediska celkové bezpečnosti systému a interoperability mezi záznamovým zařízením a tachografovými kartami je třeba změnit některé technické specifikace stanovené v příloze 1 B nařízení (ES) č. 3821/85.

(3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeným článkem 18 nařízení (ES) č. 3821/85,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I B nařízení (EHS) č. 3821/85 se mění takto:

1. V kapitole IV odstavci 1 požadavku 172 se slova "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΟΥ" nahrazují slovy "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ".

2. V kapitole IV odstavci 5.3.9 požadavku 227 se slova "účel kalibrace (první montáž, montáž, pravidelná kontrola)" nahrazují slovy "účel kalibrace (aktivace, první montáž, montáž, pravidelná kontrola)".

3. V dodatku 1 odstavci 2.29 se poslední dva řádky nahrazují tímto:

""

aa

"

H

"

bb

"

H

Index pro změny týkající se používání datových prvků vymezených pro strukturu stanovenou vysokým bytem, "00h" pro tuto verzi."

4. V dodatku 1 se na konec odstavce 2.67 vkládá nová vysvětlivka, která zní:"Vysvětlivka: aktualizovaný seznam kódů, které identifikují výrobce, bude dostupný na internetových stránkách Evropského certifikačního orgánu."

5. V dodatku 2 odstavci 3.6.3 požadavku TCS_333 páté odrážce se vzorec"(Offset + Le < EF velikost)" nahrazuje vzorcem "(Offset + Lc < EF velikost)".

6. V dodatku 2 odstavci 3.6.7 požadavku TCS_348 třetím sloupci se hodnota "Ceh" nahrazuje "C2h".

7. V dodatku 7 odstavci 2.2.2 se ve čtvrtém řádku osmé kolonky údaje "8F""EA" nahrazují údaji "EA""8F".

8. V dodatku 7 odstavci 2.2.2.2 požadavku DDP_006 se odkazy na "8F""EA" nahrazují "EA""8F".

9. V dodatku 7 odstavci 2.2.6.5 požadavku DDP_033 se délka (byte) "(164)" nahrazuje "(167)".

10. V dodatku 8 odstavci 8.2 požadavku CPR_075:

a) v záhlaví tabulky 40 se odkaz "recordDataIdentifier hodnota # F00B" nahrazuje odkazem "recordDataIdentifier hodnota # F90B";

b) ve třetím sloupci tabulky 40 (operační rozsah) se odkaz na "-59 až 59 min." nahrazuje odkazem na "-59 až + 59 min.".

11. V dodatku 8 odstavci 8.2 požadavku CPR_076 se v záhlaví tabulky 41 odkaz "recordDataIdentifier hodnota # F022" nahrazuje odkazem "recordDataIdentifier hodnota # F922".

12. V dodatku 8 odstavci 8.2 požadavku CPR_078 se v záhlaví tabulky 42 odkaz "recordDataIdentifier hodnota # F07E" nahrazuje odkazem "recordDataIdentifier hodnota # F97E".

13. V dodatku 10 odstavci 4.2 se slova "a karta společnosti" vkládají za slova "kontrolní karta".

14. V dodatku 10 odstavci 4.2.3 se slova "následující úkoly" nahrazují slovy "další následující úkoly".

15. V dodatku 10 odstavci 4.3.2 se slova "GENERAL_READ: uživatelská data mohou být čtena z TOE všemi uživateli, kromě identifikačních dat držitele karty, která mohou být čtena z kontrolních karet pouze VEHICLE_UNIT." nahrazují slovy "GENERAL_READ: uživatelská data mohou být čtena z TOE všemi uživateli, kromě identifikačních dat držitele karty, které mohou být čteny z kontrolních karet a karet společnosti pouze VEHICLE_UNIT."

16. V dodatku 11 odstavci 2.2.1 požadavku CSM_003 se slova "veřejný exponent, e, pro výpočet RSA bude odlišný od 2 ve všech vytvořených klíčích RSA." nahrazují slovy "veřejný exponent, e, pro výpočet RSA je celé číslo mezi 3 a n-1 splňující gcd(e, lcm(p-1, q-1))=1."

17. V dodatku 11 odstavci 3.3.1 požadavku CSM_017 poznámce 5 pododstavci 5.1 druhé tabulce se v druhém sloupci slova "BCD kódování" nahrazují slovy "celé číslo".

18. V dodatku 11 odstavci 3.3.2 požadavku CSM_018 se slova "s výjimkou své přílohy A.4" vkládají za slova "v souladu s ISO/IEC 9796-2,".

19. V dodatku 11 odstavci 4 požadavku CSM_020 na levé straně druhého diagramu v desátém poli se slovo "podpis" nahrazuje slovem "podpis*".

Článek 2.

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. března 2004.

Za Komisi

Loyola De Palacio

místopředsedkyně

[1] Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8.

[2] Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1.

--------------------------------------------------

Top