EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0036

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství

Úř. věst. L 143, 30.4.2004, p. 76–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2012; Nejpozději do Zrušeno 32008R0216

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/36/oj

32004L0036Úřední věstník L 143 , 30/04/2004 S. 0076 - 0086


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES

ze dne 21. dubna 2004

o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 26. února 2004 [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 1996 o letecké havárii při pobřeží Dominikánské republiky [4] zdůraznilo potřebu, aby Společenství zaujalo aktivnější postoj a vypracovalo strategii k zlepšení bezpečnosti svých občanů, kteří cestují leteckou dopravou nebo žijí v blízkosti letišť.

(2) Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě své sdělení nazvané "Vymezení strategie Společenství pro zvýšení letecké bezpečnosti".

(3) Z uvedeného sdělení jasně vyplývá, že bezpečnost může být účinně zvýšena tím, že se zajistí, aby letadla plně vyhovovala mezinárodním bezpečnostním normám obsaženým v přílohách k Mezinárodní úmluvě o civilním letectví, podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944 (dále jen "Chicagská úmluva").

(4) V zájmu stanovení a udržení vysoké jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví v Evropě by měl být ve Společenství zaveden harmonizovaný přístup pro účinné uplatňování mezinárodních bezpečnostních norem. Za tímto účelem je nezbytné harmonizovat pravidla a postupy při prohlídkách na odbavovací ploše u letadel třetích zemí, která přistávají na letištích umístěných v členských státech.

(5) Harmonizovaným přístupem k účinnému uplatňování mezinárodních bezpečnostních norem členskými státy se zamezí narušování hospodářské soutěže. Společný postoj k letadlům třetích zemí, která nevyhovují mezinárodním bezpečnostním normám, zlepší postavení členských států.

(6) Letadla přistávající v členských státech by měla v případě podezření, že nevyhovují mezinárodním bezpečnostním normám, projít prohlídkou.

(7) Prohlídky mohou být rovněž prováděny namátkově bez důvodného podezření, pokud je dodržováno právo Společenství a mezinárodní právo. Prohlídky by měly být zejména prováděny nediskriminujícím způsobem.

(8) Prohlídky mohou být častější v případě letadel, u kterých byly již v minulosti často zjištěny závady, nebo u letadel, která patří leteckým společnostem, jejichž letadla často vyvolávají podezření.

(9) Informace shromážděné jedním z členských států by měly být poskytnuty ostatním členským státům, aby se zajistilo co nejúčinnější sledování plnění mezinárodních bezpečnostních předpisů u letadel třetích zemí.

(10) Z těchto důvodů je potřebné na úrovni Společenství stanovit postup hodnocení letadel třetích zemí a odpovídající mechanismy pro spolupráci mezi příslušnými orgány členských států při výměně informací.

(11) Citlivá povaha informací týkajících se bezpečnosti vyžaduje, aby členské státy v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy přijaly nezbytná opatření, která zajistí důvěrnost přijatých informací.

(12) Aniž je dotčeno právo veřejnosti na přístup k dokumentům Komise, vymezené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise [5], měla by Komise přijmout opatření pro šíření těchto informací zúčastněným osobám a související podmínky.

(13) Pro letadla, u kterých je nezbytné nápravné opatření, by měl být v případě, že zjištěné nedostatky jednoznačně ohrožují bezpečnost, uložen zákaz letů do doby, než budou nedostatky v dodržování mezinárodních bezpečnostních norem napraveny.

(14) Není-li na letišti, kde je prováděna prohlídka, k dispozici odpovídající vybavení, je příslušný orgán povinen povolit přelet letadla na vhodné letiště za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro bezpečný přelet.

(15) Při provádění úkolů podle této směrnice by měl být Komisi nápomocen výbor zřízený článkem 12 nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví [6].

(16) Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [7].

(17) Komise by měla výboru zřízenému článkem 12 nařízení (EHS) č. 3922/91 zpřístupnit statistiky a informace shromážděné v souvislosti s jinými opatřeními Společenství, jež se týkají jednotlivých mimořádných událostí, které by mohly přispět k odhalení nedostatků přestavujících ohrožení bezpečnosti civilního letectví.

(18) Je nezbytné vzít v úvahu spolupráci a výměnu informací probíhající v rámci Sdružených leteckých úřadů (JAA) a Evropské konference pro civilní letectví (ECAC). Dále má být co nejvíce využito stávajících odborných poznatků využívaných v postupech pro posuzování bezpečnosti zahraničních letadel (SAFA).

(19) V úvahu by mělo být bráno postavení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) v rámci politiky bezpečnosti civilního letectví včetně zavádění postupů, které směřují ke stanovení a udržování vysoké jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví v Evropě.

(20) Dne 2. prosince 1987 byla mezi Španělským královstvím a Spojeným královstvím dohodnuta opatření pro hlubší spolupráci při užívání letiště Gibraltar společným prohlášením ministrů zahraničních věcí těchto dvou zemí; tato opatření však dosud nevstoupila v platnost,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Oblast působnosti a účel

1. V rámci celkové strategie Společenství, jejímž cílem je stanovit a udržovat vysokou jednotnou úroveň bezpečnosti civilního letectví v Evropě, zavádí tato směrnice harmonizovaný přístup k účinnému uplatňování mezinárodních norem bezpečnosti ve Společenství harmonizováním pravidel a postupů pro prohlídky letadel třetích zemí na odbavovací ploše, která přistávají na letištích umístěných v členských státech.

2. Touto směrnicí není dotčeno právo členských států provádět prohlídky, na které se nevztahuje tato směrnice, a právo uložit pro kterékoliv letadlo, které přistává na jejich letištích, v souladu s právem Společenství a mezinárodním právem zákaz pokračování letu nebo příletu nebo mu stanovit podmínky.

3. Z oblasti působnosti této směrnice jsou vyloučena státní letadla definovaná v Chicagské úmluvě a letadla o maximální vzletové hmotnosti nižší než 5700 kg, která neslouží k obchodní letecké dopravě.

4. Toto nařízení se použije pro letiště Gibraltar, aniž jsou dotčeny právní postoje Španělského království a Spojeného království ve sporu o svrchovanost nad územím, kde se letiště nachází.

5. Použitelnost této směrnice pro letiště Gibraltar se pozastavuje, dokud nebude zaveden režim stanovený ve společném prohlášení ministrů zahraničních věcí Španělského království a Spojeného království ze dne 2. prosince 1987. Vlády Španělska a Spojeného království oznámí toto datum Radě.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) "zákazem letu" formální zákaz, kterým je letadlu zakázáno opustit letiště, a případné přijetí opatření pro jeho zadržení;

b) "mezinárodními bezpečnostními normami" bezpečnostní normy obsažené v Chicagské úmluvě a jejích přílohách ve znění platném v době prohlídky;

c) "prohlídkou na odbavovací ploše" prohlídka letadla třetí země v souladu s přílohou II;

d) "letadlem třetí země" letadlo, které není užíváno ani provozováno pod kontrolou příslušného orgánu členského státu.

Článek 3

Shromažďování informací

Členské státy zavedou mechanismus shromažďování veškerých informací, které jsou považovány za užitečné při plnění cíle uvedeného v článku 1, včetně:

a) důležitých bezpečnostních informací dostupných zejména:

- ze zpráv pilotů,

- ze zpráv organizace údržby letadel,

- ze zpráv o mimořádných událostech,

- od jiných subjektů, nezávislých na příslušných orgánech členských států,

- ze stížností;

b) informací o opatřeních, která jsou přijata následně po prohlídce na odbavovací ploše, například:

- letadlu je zakázán let,

- letadlu nebo provozovateli je zakázán přílet do členského státu,

- požadovaná nápravná opatření,

- spojení s příslušným orgánem provozovatele;

c) návazných informací, které se týkají provozovatele, například:

- přijatá nápravná opatření,

- opětovné zjištění nesrovnalostí.

Tyto informace se zaznamenají do standardního formuláře zprávy, který obsahuje položky uvedené ve vzorovém formuláři obsaženém v příloze I.

Článek 4

Prohlídka na odbavovací ploše

1. Každý členský stát stanoví vhodné prostředky, které umožní, aby letadla třetí země, která jsou podezřelá z nedodržování mezinárodních norem bezpečnosti a přistávají na kterémkoliv jejich letišti sloužící pro mezinárodní leteckou dopravu, podstoupila prohlídku na odbavovací ploše. Při provádění těchto postupů věnuje příslušný orgán letadlům zvláštní pozornost:

- jestliže byla získána informace naznačující nedostatečné provádění údržby nebo zřejmé poškození nebo závady,

- jestliže byla obdržena zpráva o tom, že po vstupu do vzdušného prostoru členského státu prováděla neobvyklé manévry, které vyvolávají závažné bezpečnostní obavy,

- u kterých objevila předchozí prohlídka na odbavovací ploše závady, které vyvolávají závažné podezření, že letadlo nesplňuje mezinárodní bezpečnostní normy, a zároveň se členský stát obává, že závady dosud nebyly opraveny,

- jestliže je prokázáno, že příslušné orgány země zápisu letadla do rejstříku nevykonávají vždy náležitý bezpečnostní dozor, nebo

- jestliže informace shromážděné podle článku 3 vyvolávají odůvodněné znepokojení ve vztahu k provozovateli nebo jestliže předchozí prohlídka na odbavovací ploše týkající se letadla, které je užíváno stejným provozovatelem, objevila nedostatky.

2. Členské státy mohou stanovit pravidla, která umožní provádět namátkové prohlídky na odbavovací ploše bez zvláštního podezření za předpokladu, že tato pravidla jsou v souladu s mezinárodním právem a s právem Společenství. Tento postup však musí být prováděn nediskriminujícím způsobem.

3. Členské státy zajistí, aby byly řádně prováděny prohlídky na odbavovací ploše a ostatní požadovaná opatření stálého dozoru podle čl. 8 odst. 3.

4. Prohlídky na odbavovací ploše se provádějí postupem popsaným v příloze II a pro výsledky se použije formulář zprávy o prohlídce na odbavovací ploše, který obsahuje přinejmenším údaje uvedené ve vzorovém formuláři obsaženém v příloze II. Po dokončení prohlídky na odbavovací ploše je velitel letadla nebo zástupce provozovatele letadla vyrozuměn o výsledku prohlídky na odbavovací ploše a v případě zjištění závažné závady je zaslána zpráva provozovateli letadla a dotčeným příslušným orgánům.

5. Při provádění prohlídky na odbavovací ploše podle této směrnice vynaloží příslušné orgány veškeré možné úsilí, aby se vyhnuly nepřiměřenému zpoždění prohlíženého letadla.

Článek 5

Výměna informací

1. Příslušné orgány členských států se účastní vzájemné výměny informací. Na požádání příslušného orgánu tyto informace obsahují seznam letišť dotčeného členského státu, která slouží pro mezinárodní letecké dopravě, spolu s uvedením počtu prohlídek na odbavovací ploše a počtu pohybů letadel třetích zemí na každém letišti v tomto seznamu pro každý kalendářní rok.

2. Všechny standardní zprávy podle článku 3 a zprávy o prohlídkách na odbavovací ploše podle čl. 4 odst. 4 jsou neprodleně předány Komisi a na požádání i příslušným orgánům členských států a Evropské agentuře pro bezpečnost v letectví (EASA).

3. Jestliže standardní zpráva prokáže možné ohrožení bezpečnosti nebo zpráva o prohlídce na odbavovací ploše prokáže, že letadlo nevyhovuje mezinárodním normám bezpečnosti a může představovat potenciální ohrožení bezpečnosti, je zpráva neprodleně sdělena všem příslušným orgánům členských států a Komisi.

Článek 6

Ochrana a šíření informací

1. V souladu se svými vnitrostátními právními předpisy přijmou členské státy nezbytná opatření k zajištění náležitého utajení informací, které obdrží podle článku 5. Použijí tyto informace výlučně pro účely této směrnice.

2. Komise každoročně zveřejní zprávu v podobě souhrnných informací, která je dostupná veřejnosti a zúčastněným subjektům v odvětví a která obsahuje analýzu všech informací získaných v souladu s článkem 5. Tato analýza musí být jednoduchá a snadno srozumitelná a musí uvádět, zda pro cestující leteckou dopravou existuje zvýšené bezpečnostní riziko. V analýze nesmí být možné identifikovat zdroj informací.

3. Aniž je dotčeno právo veřejnosti na přístup k dokumentům Komise stanovené v nařízení (ES) č. 1049/2001, přijme Komise ze vlastního podnětu postupem podle čl. 10 odst. 2 opatření, aby byly zúčastněným osobám byly poskytovány informace podle odstavce 1, jakož i související podmínky. Tato opatření, která mohou být obecná nebo individuální, jsou založena na potřebě:

- poskytnout osobám a organizacím informace, které potřebují k zvýšení bezpečnosti civilního letectví,

- omezit šíření informací pouze na to, co je nezbytně požadováno pro účely jejích uživatelů, aby tím bylo zajištěno náležité utajení těchto informací.

4. Jestliže jsou informace týkající se nedostatků letadel předány dobrovolně, nesmí být ve zprávách o prohlídce na odbavovací ploše podle čl. 4 odst. 4 zdroj těchto informací identifikován.

Článek 7

Zákaz letů letadla

1. Jestliže nedodržení mezinárodních norem bezpečnosti prokazatelně ohrožuje bezpečnost letového provozu, musí provozovatel letadla učinit opatření k nápravě nedostatků před odletem. Nemá-li příslušný orgán, který provádí prohlídku na odbavovací ploše, záruku, že nápravná opatření budou provedena před letem, zakáže let letadla až do odstranění nebezpečí a neprodleně uvědomí příslušné orgány dotyčného provozovatele a státu zápisu letadla do rejstříku.

2. Příslušný orgán členského státu provádějící prohlídku na odbavovací ploše může ve spolupráci se státem odpovídajícím za provoz dotčeného letadla nebo se státem zápisu letadla do rejstříku určit nezbytné podmínky, za kterých je letadlu povolen let na letiště, kde mohou být nedostatky napraveny. Mají-li nedostatky vliv na platnost osvědčení o letové způsobilosti letadla, může být zákaz letů odvolán pouze za předpokladu, že provozovatel obdrží povolení od státu nebo států, přes které bude proveden přelet.

Článek 8

Opatření ke zvýšení bezpečnosti a prováděcí opatření

1. Členské státy podají Komisi zprávu o provozních opatřeních přijatých k plnění požadavků článků 3, 4 a 5.

2. Na základě informací shromážděných podle odstavce 1 může Komise postupem podle čl. 10 odst. 2 přijmout veškerá vhodná opatření, která usnadní provádění článků 3, 4 a 5, a zejména:

- stanoví seznam informací, které mají být shromažďovány,

- upřesní obsah a postupy prohlídek na odbavovací ploše,

- určí formát pro ukládání a šíření dat,

- zřídí nebo podporuje příslušné orgány pro řízení a využívání nástrojů nezbytných pro sběr a výměnu informací.

3. Na základě informací obdržených podle článků 3, 4 a 5 a postupem podle čl. 10 odst. 2 muže být rozhodnuto o náležité prohlídce na odbavovací ploše a jiných dozorových opatřeních, zejména vůči určitému provozovateli nebo vůči provozovatelům určité třetí země, dokud příslušný orgán této třetí země nepřijme uspokojivá nápravná opatření.

4. Komise může přijmout veškerá vhodná opatření ke spolupráci s třetími zeměmi a pomáhat jim při zlepšování jejich schopnosti dozoru nad bezpečností letového provozu.

Článek 9

Uložení zákazu nebo podmínek provozu

Jestliže členský stát rozhodne o zákazu příletu na své letiště nebo o uložení podmínek k provozu na svých letištích vůči určitému provozovateli nebo vůči provozovatelům určité třetí země, dokud příslušný orgán této třetí země nepřijme uspokojivá nápravná opatření:

a) oznámí tento členský stát Komisi přijatá opatření a Komise tuto informaci předá ostatním členským státům;

b) Komise může postupem podle čl. 10 odst. 3 vydat doporučení nebo přijmout opatření, která považuje za nezbytná; dále může rozšířit opatření oznámená podle písmene a) na celé Společenství na základě návrhu opatření, která mají být přijata, postupem podle čl. 10 odst. 2.

Článek 10

Postup výboru

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 12 nařízení (EHS) 3922/91.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4. Výbor přijme svůj jednací řád.

5. Komise může s výborem dále konzultovat jakoukoli jinou otázku, která se týká uplatňování této směrnice.

Článek 11

Provedení

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. dubna 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu je stanoven členskými státy.

Článek 12

Změna příloh

Přílohy této směrnice mohou být změněny postupem podle čl. 10 odst. 2.

Článek 13

Zpráva

Do 30. dubna 2008 Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice, a zejména článku 9. Tato zpráva vezme mimo jiné ohled na vývoj ve Společenství a na mezinárodní úrovni. Zpráva může být doprovázena návrhy na změnu této směrnice.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 15

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 21. dubna 2004.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

D. Roche

[1] Úř. věst. C 103 E, 30.4.2002, s. 351.

[2] Úř. věst. C 241, 7.10.2002, s. 33.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 3. září 2002 (Úř. věst. C 272 E, 13.11.2003, s. 343), společný postoj Rady ze dne 13. června 2003 (Úř. věst. C 233 E, 30.9.2003, s. 12) a postoj Evropského parlamentu ze dne 9. října 2003 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. dubna 2004 a rozhodnutí Rady ze dne 30. března 2004.

[4] Úř. věst. C 65, 4.3.1996, s. 172.

[5] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

[6] Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 (Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1).

[7] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

I. Prohlídka na odbavovací ploše se má vztahovat na veškerá nebo na vybraná hlediska podle času, který je k dispozici.

1. Kontrola vybavení doklady a jejich platnosti u dokladů nezbytných pro mezinárodní lety: například osvědčení o zapsání do leteckého rejstříku, palubní denník, osvědčení o letové způsobilosti, povolení pro posádku, povolení pro palubní vysílací rádiovou stanici, seznam cestujících a nákladu.

2. Kontrola, zda složení a způsobilost letové posádky vyhovují požadavkům přílohy 1 a přílohy 6 Chicagské úmluvy (přílohy ICAO).

3. Kontrola provozních dokladů (letová data, provozní letový plán, kniha údržby) a předletové přípravy nezbytné k prokázání, že let je připraven v souladu s přílohou 6 ICAO.

4. Kontrola přítomnosti a stavu položek požadovaných pro mezinárodní navigaci v souladu s přílohou 6 ICAO.

- Osvědčení leteckého provozovatele.

- Osvědčení o hlukové a emisní způsobilosti.

- Provozní příručka (včetně seznamu minimálního vybavení) a letová příručka.

- Bezpečnostní vybavení.

- Bezpečnostní vybavení kabiny.

- Vybavení nezbytné pro určitý let včetně vybavení pro radiokomunikaci a radionavigaci.

- Palubní zapisovače letových dat.

5. Kontrola, zda stav letadla a jeho vybavení (včetně poškození a oprav) trvale odpovídá normám přílohy 8 ICAO.

II. Zpráva o prohlídce musí být sestavena po prohlídce na odbavovací ploše a musí obsahovat standardní obecné informace popsané výše a seznam kontrolovaných položek spolu s uvedením všech nedostatků zjištěných u každé z těchto položek nebo případně i zvláštní poznámky.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top