EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0018

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby

OJ L 134, 30.4.2004, p. 114–240 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 007 P. 132 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 008 P. 116 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 008 P. 116 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 156 - 235

No longer in force, Date of end of validity: 18/04/2016; Zrušeno 32014L0024 . Latest consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/18/oj

32004L0018Úřední věstník L 134 , 30/04/2004 S. 0114 - 0240


Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES

ze dne 31. března 2004

o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 a články 55 a 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [4], s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 9. prosince 2003,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) U příležitosti nových změn směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby [5], směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky [6] a směrnice Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce [7], které jsou nutné ke splnění požadavků na zjednodušení a modernizaci vyjádřených veřejnými zadavateli a hospodářskými subjekty v jejich reakcích na Zelenou knihu, kterou přijala Komise dne 27. listopadu 1996, by uvedené směrnice měly být v zájmu srozumitelnosti přepracovány. Tato směrnice je založena na judikatuře Evropského soudního dvora, zejména na judikatuře týkající se kritérií pro zadání zakázky, která upřesňuje možnosti veřejných zadavatelů vyhovět potřebám dotčené veřejnosti, včetně oblasti životního prostředí nebo sociální oblasti, budou-li tato kritéria budou spojena s předmětem zakázky, neponechají-li veřejnému zadavateli neomezenou volnost výběru, budou-li výslovně uvedena a budou-i v souladu se základními zásadami uvedenými ve druhém bodu odůvodnění.

(2) Zadávání zakázek sjednaných v členských státech jménem státu, regionálních nebo místních orgánů a jiných veřejnoprávních subjektů musí dodržovat zásady Smlouvy, zejména se zásadou volného pohybu zboží, zásadou svobody usazování a zásadou svobodného poskytování služeb a se zásadami z nich odvozenými, jako je zásada rovného zacházení, zásada zákazu diskriminace, zásada vzájemného uznávání, zásada proporcionality a zásada transparentnosti. Pro veřejné zakázky, které převyšují určitou hodnotu, je žádoucí, aby byla vypracována ustanovení zavádějící na úrovni Společenství koordinaci vnitrostátních zadávacích řízení těchto zakázek, jež by byla založena na těchto zásadách, aby zajistila jejich účinnost a zaručila otevření zadávání veřejných zakázek hospodářské soutěži. Tato koordinační ustanovení by proto měla být vykládána v souladu s výše uvedenými pravidly a zásadami, jakož i dalšími pravidly Smlouvy.

(3) Tato koordinační ustanovení by měla být v co nejvyšší míře v souladu s platnými postupy a zvyklostmi v jednotlivých členských státech.

(4) Členské státy by měly zajistit, aby účast uchazeče, který je veřejnoprávním subjektem, v zadávacím řízení veřejné zakázky nezpůsobila narušení hospodářské soutěže ve vztahu k soukromoprávním uchazečům.

(5) Podle článku 6 Smlouvy jsou požadavky na ochranu životního prostředí zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Společenství uvedených v článku 3 Smlouvy, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje. Tato směrnice proto upřesňuje, jak mohou veřejní zadavatelé přispět k ochraně životního prostředí a podpoře udržitelného rozvoje, a současně jim zajišťuje možnost získat pro své zakázky nejlepší poměr kvality a ceny.

(6) Nic v této směrnici by nemělo bránit zavedení nebo uplatňování opatření nutných k ochraně veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, zdraví, života lidí a zvířat, ochraně rostlin, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj, za podmínky, že tato opatření jsou v souladu se Smlouvou.

(7) Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho působnosti, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986 – 1994) [8] schválilo, pokud jde o záležitosti, které jsou v jeho působnosti, zejména Dohodu WTO o vládních zakázkách (dále jen "Dohoda"), jejímž cílem je vytvořit mnohostranný rámec vyvážených práv a povinností týkajících se veřejných zakázek se záměrem dosáhnout liberalizace a rozšíření světového obchodu.

Se zřetelem k mezinárodním právům a závazkům, které vyplývají pro Společenství z přijetí Dohody, jsou opatření, která se mají vztahovat na uchazeče a výrobky ze signatářských třetích zemí, stanoveny Dohodou. Dohoda nemá přímý účinek. Veřejní zadavatelé, na které se Dohoda vztahuje, kteří splňují tuto směrnici a kteří ji uplatňují na hospodářské subjekty ze třetích zemí, které jsou signatáři Dohody, jednají tedy v souladu s Dohodou. Je také vhodné, aby tato směrnice zaručovala hospodářským subjektům ze Společenství podmínky pro účast na veřejných zakázkách, které jsou stejně příznivé jako podmínky pro hospodářské subjekty ze třetích zemí, které jsou signatáři Dohody.

(8) Před zahájením zadávacího řízení mohou veřejní zadavatelé prostřednictvím "technického dialogu" vyhledávat nebo přijímat informace, které mohou použít při přípravě zadávací dokumentace za předpokladu, že tyto informace nebudou bránit hospodářské soutěži.

(9) S ohledem na rozmanitost veřejných zakázek na stavební práce by veřejným zadavatelům mělo být umožněno stanovit buď společné, nebo oddělené zadávání zakázek na návrh a provádění stavebních prací. Záměrem této směrnice není předepsat společné nebo oddělené zadávání. Rozhodnutí zadat zakázku společně nebo odděleně by mělo být založeno na kvalitativních a hospodářských kritériích, která mohou být vymezena vnitrostátním právem.

(10) Zakázka může být považována za veřejnou zakázku na stavební práce, pouze pokud její předmět zvláště zahrnuje provedení činností uvedených v příloze I, a to i tehdy, když zakázka zahrnuje poskytování jiných služeb nezbytných k provedení těchto činností. Veřejné zakázky na služby, zejména v oblasti správy majetku, mohou za určitých okolností zahrnovat stavební práce. Pokud jsou však tyto stavební práce ve vztahu k hlavnímu předmětu zakázky pouze vedlejší a jsou jen jeho případným důsledkem nebo doplňkem, skutečnost, že jsou zahrnuty do zakázky, není důvodem, aby byla posuzována jako veřejná zakázka na stavební práce.

(11) Je vhodné stanovit na úrovni Společenství definici rámcových dohod a zvláštních pravidel pro rámcové dohody uzavřené pro zakázky spadající do oblasti působnosti této směrnice. Podle těchto pravidel, pokud veřejný zadavatel uzavře v souladu s touto směrnicí rámcovou dohodu, jež se týká zejména zveřejňování, lhůt a podmínek pro podávání nabídek, může sjednat zakázky založené na této rámcové dohodě v době platnosti této dohody buď za použití podmínek stanovených v rámcové dohodě, nebo pokud nebyly všechny podmínky předem stanoveny v rámcové dohodě, obnovením soutěže mezi stranami rámcové dohody ve vztahu k těm podmínkám, které nebyly stanoveny. Obnovení soutěže by mělo být v souladu s určitými pravidly, jejichž cílem je zaručit nezbytnou pružnost a dodržování obecných zásad, zejména zásady rovného zacházení. Ze stejných důvodů by doba platnosti rámcové dohody měla být omezena a neměla by překročit čtyři roky, s výjimkou případů, které veřejní zadavatelé náležitě odůvodní.

(12) Neustále se vyvíjejí určité nové elektronické techniky nákupu. Tyto techniky umožňují zvýšit hospodářskou soutěž a zlepšit efektivitu veřejných nákupů, zejména v oblasti časových a finančních úspor, které s sebou využívání těchto technik přináší. Veřejní zadavatelé mohou využívat elektronické techniky nákupu, je-li jejich využití je v souladu s pravidly této směrnice a se zásadami rovného zacházení, zákazu diskriminace a transparentnosti. V tomto ohledu může mít nabídka podaná uchazečem, zejména pokud byla soutěž obnovena podle rámcové dohody nebo je-li použit dynamický nákupní systém, formu elektronického katalogu tohoto uchazeče, pokud tento katalog používá prostředky sdělování vybrané veřejným zadavatelem v souladu s článkem 42.

(13) S ohledem na rychlé rozšiřování elektronických systémů nákupu je vhodné zavést vhodná pravidla, která by veřejným zadavatelům umožnila plně využívat možností nabízených těmito systémy. Za této situace je nezbytné definovat plně elektronický dynamický nákupní systém pro nákupy pro běžnou potřebu a stanovit zvláštní pravidla pro zavedení a provozování tohoto systému, aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi hospodářskými subjekty, které mají zájem se jej účastnit. Každý hospodářský subjekt by měl mít možnost připojit se k takovému systému, pokud podal předběžnou nabídku v souladu se zadávací dokumentací a splňuje kritéria pro výběr. Tato technika nákupů umožňuje veřejným zadavatelům, prostřednictvím vypracování seznamu již vybraných uchazečů a možnosti připojit se poskytnuté novým uchazečům, disponovat poměrně širokým spektrem nabídek díky použitým elektronickým prostředkům, a tudíž zajistit optimální využití veřejných prostředků prostřednictvím široké hospodářské soutěže.

(14) Vzhledem k pravděpodobnému nárůstu elektronických dražeb je vhodné stanovit na úrovni Společenství definici těchto dražeb a stanovit pro ně zvláštní pravidla, aby bylo zajištěno, že budou probíhat plně v souladu se zásadami rovného zacházení, zákazu diskriminace a transparentnosti. Proto je vhodné stanovit, aby se tyto elektronické dražby vztahovaly pouze na zakázky na stavební práce, dodávky a služby, pro které mohou být stanoveny přesné specifikace. To může být zejména případ opakujících se zakázek na dodávky, stavební práce nebo služby. Pro stejný účel musí být rovněž stanovena možnost určit pořadí uchazečů v kterékoli fázi elektronické dražby. Používání elektronických dražeb umožňuje veřejným zadavatelům vyžadovat po uchazečích předložení nových snížených cen, a je-li zakázka zadána hospodářsky nejvýhodnější nabídce, rovněž zkvalitnění jiných prvků nabídky než cen. Aby bylo zaručeno dodržení zásady transparentnosti, mohou být předmětem elektronických dražeb pouze prvky způsobilé k automatickému vyhodnocení elektronickými prostředky bez zásahu nebo vyhodnocování ze strany veřejného zadavatele, to znamená pouze prvky, které jsou kvantifikovatelné tak, že mohou být vyjádřeny v absolutních hodnotách nebo procentech. Naopak hlediska nabídek, která vyžadují vyhodnocení nekvantifikovatelných prvků, by neměla být předmětem elektronických dražeb. V důsledku toho by určité zakázky na stavební práce a služby, jejichž předmětem jsou plnění týkající se duševního vlastnictví, jako je projekt díla, neměly být předmětem elektronických dražeb.

(15) V členských státech se rozvinuly určité techniky centralizace nákupů. Několik veřejných zadavatelů je pověřeno provedením nákupů nebo zadáním veřejných zakázek nebo uzavřením rámcových dohod pro jiné veřejné zadavatele. S ohledem na velké objemy nákupů tyto techniky umožňují zvýšit hospodářskou soutěž a zlepšit efektivitu veřejných nákupů. Je proto vhodné stanovit na úrovni Společenství definici ústředních nákupních subjektů používanou zadavateli. Rovněž by měly být vymezeny podmínky, za kterých mohou být v souladu se zásadami zákazu diskriminace a rovného zacházení veřejní zadavatelé, kteří nakupují stavební práce, dodávky nebo služby prostřednictvím ústředního nákupního subjektu, považováni za vyhovující této směrnici.

(16) Aby byly vzaty v úvahu rozdíly existující v jednotlivých členských státech, měla by být členským státům dána možnost výběru, zda veřejní zadavatelé budou moci využít rámcové dohody, ústřední nákupní subjekty, dynamické nákupní systémy, elektronické dražby nebo soutěžní dialog, jak jsou definovány a upraveny touto směrnicí.

(17) Zvyšování počtu prahových hodnot pro použití koordinačních opatření je pro veřejné zadavatele zdrojem komplikací. Navíc by tyto prahové hodnoty měly být s přihlédnutím k měnové unii stanoveny v eurech. Z tohoto důvodu by prahové hodnoty v eurech měly být stanoveny takovým způsobem, aby zjednodušovaly použití těchto ustanovení a zároveň zajistily soulad s prahovými hodnotami upravenými v Dohodě, které jsou vyjádřeny ve zvláštních právech čerpání. V této souvislosti by měla být přijata úprava pro pravidelné přezkoumávání těchto prahových hodnot vyjádřených v eurech, aby se, je-li to nutné, upravily podle případných odchylek v hodnotě eura ve vztahu ke zvláštním právům čerpání.

(18) Pro účely použití procesních pravidel této směrnice a pro účely sledování je oblast služeb nejlépe znázorněna rozdělením do kategorií, které odpovídají určitým položkám jednotné nomenklatury, a jejich shromážděním ve dvou přílohách, II A a II B, podle režimu, kterému podléhají. Pokud jde o služby v příloze II B, nemělo by být příslušnými ustanoveními této směrnice dotčeno použití zvláštních pravidel Společenství pro dané služby.

(19) Pokud jde o veřejné zakázky na služby, mělo by být úplné uplatňování této směrnice na přechodnou dobu omezeno na zakázky, u kterých směrnice dovoluje, aby se v plné míře využil potenciál pro zvýšení přeshraničního obchodu. Zakázky na jiné služby musí být po přechodnou dobu sledovány před tím, než bude přijato rozhodnutí o plném uplatňování této směrnice. Z tohoto důvodu musí být vymezen mechanismus pro toto sledování. Tento mechanismus by současně měl všem subjektům, které mají zájem, umožnit přístup k odpovídajícím informacím.

(20) Veřejné zakázky zadávané veřejnými zadavateli, kteří vyvíjejí činnost v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb, spadající do rámce těchto činností jsou upraveny směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb [9]. Zakázky, které zadávají veřejní zadavatelé v souvislosti se svými činnostmi v oblasti služeb pro námořní, pobřežní nebo říční dopravu, však musí patřit do oblasti působnosti této směrnice.

(21) S ohledem na stav účinné hospodářské soutěže na trhu v odvětví telekomunikací po zavedení pravidel zaměřených na liberalizaci tohoto odvětví by veřejné zakázky v této oblasti, které mají v první řadě veřejným zadavatelům umožnit vykonávat určitou činnost v odvětví telekomunikací, měly být z oblasti působnosti této směrnice vyloučeny. Tyto činnosti jsou vymezeny v souladu s definicemi uvedenými v článcích 1, 2 a 8 směrnice Rady 93/38/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací [10] tak, že tato směrnice se nepoužije pro zakázky, které byly vyloučeny z oblasti působnosti směrnice 93/38EHS podle jejího článku 8.

(22) Je třeba stanovit případy, ve kterých je možné upustit od použití opatření pro koordinaci postup z důvodu státní bezpečnosti nebo státního tajemství nebo z důvodu použití zvláštních pravidel pro zakázky, která vyplývají z mezinárodních dohod týkajících se rozmístění ozbrojených sil nebo která jsou vlastní mezinárodním organizacím.

(23) Podle článku 163 Smlouvy je podpora výzkumu a technického vývoje prostředkem k posílení vědecké a technologické základny průmyslu Společenství a otevření veřejných zakázek na služby přispívá k tomuto cíli. Tato směrnice by se neměla vztahovat na spolufinancování programů výzkumu a vývoje: zakázky na výzkum a vývoj jiné než ty, u kterých dosažený prospěch připadá výhradně veřejnému zadavateli, aby jej využil při provádění své činnosti za podmínky, že poskytovaná služba je zcela uhrazena veřejným zadavatelem, proto nejsou předmětem této směrnice.

(24) V rámci služeb mají zakázky na nabývání nebo pronájem nemovitostí nebo práv k nim určité zvláštní rysy, které činí použití pravidel pro zadávání veřejných zakázek nevhodným.

(25) Zadávání veřejných zakázek na určité audiovizuální služby v oblasti vysílání by mělo brát v úvahu význam kulturních a sociálních aspektů, což činí použití pravidel pro zadávání zakázek nevhodným. Z tohoto důvodu je třeba stanovit výjimku pro veřejné zakázky na služby, jejichž cílem je nákup, příprava, výroba nebo společná výroba hotových programů, a jiné přípravné, jako jsou služby týkající se scénářů nebo uměleckých představení nezbytných pro výrobu programu, a pro zakázky týkající se vysílacích časů. Tato výjimka by se však neměla vztahovat na dodávku technického zařízení nezbytného pro výrobu, společnou výrobu či vysílání těchto programů. "Vysíláním" se rozumí přenos a šíření prostřednictvím jakékoli formy elektronické sítě.

(26) Rozhodčí a smírčí služby obvykle poskytují právnické nebo fyzické osoby, které jsou určeny nebo vybrány způsobem, který se nemůže řídit pravidly pro zadávání zakázek.

(27) V souladu s Dohodou nezahrnují finanční služby, na které se vztahuje tato směrnice, nástroje měnové politiky, směnné kursy, veřejný dluh, správu rezerv nebo jiné oblasti, týkající se transakcí s cennými papíry nebo jinými finančními nástroji, zejména transakcí veřejných zadava telů, které mají za cíl peněžní či kapitálový zisk. Zakázky vztahující se k vydávání, nákupu, prodeji nebo převodu cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů tedy nejsou zahrnuty. Služby poskytované centrálními bankami jsou rovněž vyloučeny.

(28) Zaměstnání a práce tvoří základní prvky pro zajištění rovnosti příležitostí pro všechny a přispívají k začlenění do společnosti. V této souvislosti přispívají chráněné dílny a programy chráněného zaměstnání účinným způsobem k začlenění nebo k opětovnému začlenění zdravotně postižených osob do trhu práce. Tyto dílny však nemusí být schopny získat zakázku za obvyklých podmínek hospodářské soutěže. V důsledku toho je vhodné stanovit, že členské státy mohou vyhradit pro tyto dílny právo účastnit se v zadávacím řízení veřejných zakázek nebo vyhradit plnění zakázky v rámci programů chráněného zaměstnání.

(29) Technické specifikace vypracované veřejnými kupujícími by měly umožnit otevření veřejných zakázek hospodářské soutěži. S tímto cílem by mělo být možné podávat nabídky, které odrážejí rozmanitost technických řešení. Proto by mělo být možné vypracovat technické specifikace vyjádřené praktickým výkonem a funkčními požadavky, a je-li činěn odkaz na evropskou normu, nebo pokud taková norma neexistuje, na normu vnitrostátní, měly by být nabídky založené na jiných rovnocenných řešeních brány veřejnými zadavateli v úvahu. K prokázání rovnocennosti by uchazeči měli mít možnost využít jakéhokoli důkazu. Veřejní zadavatelé by měli být schopni odůvodnit každé rozhodnutí, že v daném případě rovnocennost neexistuje. Veřejní zadavatelé, kteří chtějí vymezit požadavky z hlediska životního prostředí v technických specifikacích dané zakázky, mohou stanovit požadavky z hlediska životního prostředí, jako je určitá výrobní metoda nebo konkrétní vliv skupin výrobků nebo služeb na životní prostředí. Mohou, ale nejsou povinni, použít vhodné specifikace vymezené ekoznačkami, jako je evropská ekoznačka, mezinárodní ekoznačka, vnitrostátní ekoznačka nebo jakákoli jiná ekoznačka, za podmínky, že požadavky týkající se značky jsou stanoveny a přijaty na základě vědecké informace v řízení, kterého se mohou účastnit všechny dotčené subjekty, jako jsou orgány státní správy, spotřebitelé, výrobci, distributoři nebo organizace na ochranu životního prostředí, a za podmínky, že značka je přístupná a dostupná všem subjektům, které mají zájem. Kdykoli je to možné, měli by veřejní zadavatelé stanovit technické specifikace tak, aby byla vzata v úvahu kritéria dostupnosti pro zdravotně postižené osoby nebo aby byly navrženy pro všechny uživatele. Technické specifikace by měly být jasně uvedeny takovým způsobem, aby všichni uchazeči věděli, co požadavky stanovené veřejným zadavatelem zahrnují.

(30) Dodatečné informace týkající zakázky musí být uvedeny, jak je to obvyklé v členských státech, v zadávací dokumentaci pro každou zakázku nebo v jiném obdobném dokumentu.

(31) Veřejní zadavatelé, kteří provádějí obzvláště složité projekty, mohou, aniž by za to mohli být podrobeni kritice, zjistit, že je objektivně nemožné vymezit prostředky, které by splňovaly jejich potřeby, nebo prostředky k posouzení toho, co jim může trh nabídnout, pokud jde o technická řešení nebo finanční či právní řešení. Tato situace může vzniknout zejména při provádění důležitých integrovaných projektů dopravní infrastruktury, rozsáhlých počítačových sítí nebo projektů se složitým a strukturovaným financováním, jejichž finanční a právní uspořádání nemůže být vymezeno předem. V míře, v jaké použití otevřeného nebo omezeného řízení neumožňuje zadání takových zakázek, je potřebné přijmout takovou úpravu průběhu řízení, která zachová nejen hospodářskou soutěž mezi hospodářskými subjekty, ale i potřebu veřejných zadavatelů projednat s každým zájemcem všechny aspekty zakázky. Takové řízení nesmí být použito způsobem, který by omezoval nebo narušoval hospodářskou soutěž, zejména změnami podstatných prvků zakázek nebo vnucováním nových podstatných prvků uchazeči nebo zapojením jakéhokoli jiného uchazeče než toho, který podal hospodářsky nejvýhodnější nabídku.

(32) Za účelem podpory přístupu malých a středních podniků na trh veřejných zakázek je vhodné začlenit ustanovení o subdodávkách.

(33) Podmínky plnění zakázky jsou slučitelné s touto směrnicí, pokud nejsou přímo nebo nepřímo diskriminační a pokud jsou uvedeny v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. Mohou mít zejména za cíl podporu odborné přípravy na místě, zaměstnávání osob, které čelí zvláštním těžkostem v začlenění, boj proti nezaměstnanosti nebo ochranu životního prostředí. Jako příklad je možné, mezi jiným, uvést požadavky – použitelné během plnění zakázky – zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané nebo provádět vzdělávací opatření pro nezaměstnané nebo pro mládež, dodržovat podstatu ustanovení základních úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP) za předpokladu, že tato ustanovení nebyla provedena ve vnitrostátním právu, zaměstnat více tělesně postižených osob, než vyžadují vnitrostátní právní předpisy.

(34) Právní předpisy a kolektivní smlouvy jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Společenství, které platí v oblasti pracovních podmínek a bezpečnosti práce, se uplatňují v průběhu plnění veřejné zakázky za podmínky, že tato pravidla a jejich použití jsou v souladu s právem Společenství. V přeshraničních situacích, kdy pracovníci z jednoho členského státu poskytují služby v jiném členském státě za účelem plnění zakázky, směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb [11] stanoví minimální podmínky, které musí být v hostitelské zemi ve vztahu k těmto vyslaným pracovníkům splněny. Jestliže vnitrostátní právo obsahuje ustanovení k tomuto účelu, může být nedodržení těchto závazků považováno za vážné pochybení nebo porušení práva, které se dotýká profesní etiky daného hospodářského subjektu, a může vést k vyloučení tohoto hospodářského subjektu ze zadávacího řízení veřejné zakázky.

(35) S přihlédnutím k novým informačním a komunikačním technologiím a ke zjednodušením, která mohou přinést při zveřejňování zakázek a z hlediska účinnosti a transparentnosti zadávacích řízení, by elektronické prostředky měly být postaveny na roveň tradičním prostředkům sdělování a výměny informací. Vybrané prostředky a technologie by měly být co nejvíce slučitelné s technologiemi užívanými v ostatních členských státech.

(36) K zajištění rozvoje účinné hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek je nutné, aby oznámení o zakázce vypracovaná veřejnými zadavateli z členských států byla zveřejňována v celém Společenství. Informace obsažené v těchto oznámeních musí umožnit hospodářským subjektům ve Společenství určit, zda o navržené zakázky mají zájem. Za tímto účelem by mělo být subjektům poskytnuto dostatečné objasnění předmětu zakázky a podmínek, které jsou s ní spojeny. Je proto třeba zajistit lepší zviditelnění veřejných oznámení prostřednictvím vhodných nástrojů, jakými jsou standardní formuláře pro oznámení o zakázce a nomenklatura Společného slovníku pro veřejné zakázky (Common Procurement Vocabulary, CPV), upravené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 [12], jako referenční nomenklatura pro veřejné zakázky. V omezených řízeních je zveřejnění ještě výrazněji zaměřeno na to, aby zhotovitelům ze členských států umožnilo vyjádřit jejich zájem o zakázky tím, že se budou u veřejných zadavatelů ucházet o výzvu k podání nabídek podle požadovaných podmínek.

(37) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy [13] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu) [14] by se v souvislosti s touto směrnicí měly použít pro přenos informací elektronickými prostředky. Zadávací řízení veřejných zakázek a pravidla platná pro veřejné soutěže na služby vyžadují vyšší stupeň bezpečnosti a důvěrnosti, než vyžadují tyto směrnice. Proto by měla zařízení pro elektronický příjem nabídek, žádostí o účast, plánů a projektů splňovat zvláštní dodatečné požadavky. Za tímto účelem by mělo být co nejvíce podporováno použití elektronického podpisu, a zejména zaručeného elektronického podpisu. Dobrovolné akreditační systémy by navíc mohly vytvářet příznivý rámec pro zvýšení úrovně poskytování osvědčovací služby pro tato zařízení.

(38) Užívání elektronických prostředků vede k úsporám času. V důsledku toho by mělo být upraveno zkrácení minimálních lhůt, jsou-li používány elektronické prostředky, avšak s podmínkou, že jsou slučitelné se zvláštními způsoby přenosu stanovenými na úrovni Společenství.

(39) Ověřování vhodnosti uchazečů v otevřených řízeních a zájemců v omezených řízeních a vyjednávacích řízeních s zveřejněním oznámení o zakázce, jakož i v soutěžním dialogu, a jejich výběr by měly být prováděny za transparentních podmínek. Za tímto účelem by měla být stanovena nediskriminační kritéria, která mohou veřejní zadavatelé použít při výběru soutěžitelů, a prostředky, které mohou použít k tomu, aby prokázali splnění těchto kritérií. Ve stejném duchu transparentnosti by se od veřejného zadavatele mělo vyžadovat, aby jakmile je zakázka zařazena do soutěže, uvedl kritéria pro výběr, která použije, a úroveň zvláštní způsobilosti, kterou může nebo nemusí od hospodářských subjektů vyžadovat před jejich přijetím do zadávacího řízení.

(40) Veřejný zadavatel může omezit počet zájemců v omezených řízeních a vyjednávacích řízeních se zveřejněním oznámení o zakázce a v soutěžním dialogu. Takové snížení počtu uchazečů by mělo být provedeno na základě objektivních kritérií uvedených v oznámení o zakázce. Tato objektivní kritéria nemusí nezbytně obsahovat poměrnou váhu. Pro kritéria vztahující se k osobní situaci hospodářského subjektu může postačit obecný odkaz v oznámení o zakázce na předpoklady subjektů uvedené v článku 45.

(41) V soutěžním dialogu a vyjednávacích řízeních se zveřejněním oznámení o zakázce by s ohledem na pružnost, která může být potřebná, jakož i na vysokou úroveň nákladů spojených s těmito metodami zadávání zakázek měli být veřejní zadavatelé oprávněni upravit řízení tak, aby bylo vedeno v navazujících fázích s cílem postupně a na základě předem uvedených kritérií pro zadání zakázky snižovat počet nabídek, o kterých povedou dialog nebo budou vyjednávat. Snížení počtu by mělo, pokud to počet vhodných řešení nebo zájemců dovolí, zajistit skutečnou hospodářskou soutěž.

(42) Pravidla Společenství pro vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci se použijí v případě, že je doklad o určité kvalifikaci je vyžadován pro účast v zadávacím řízení nebo v soutěži na určitý výkon.

(43) Zadání veřejných zakázek hospodářským subjektům, které se účastnily na zločinném spolčení nebo které byly shledány vinnými z korupce nebo podvodu vůči finančním zájmům Evropských společenství nebo z praní peněz, by mělo být vyloučeno. Je-li to vhodné, měli by veřejní zadavatelé od zájemců a uchazečů požadovat, aby předložili patřičné dokumenty, a mají-li pochybnosti o osobní situaci zájemce nebo uchazeče, požádat o spolupráci příslušné orgány daného členského státu. K vyloučení těchto hospodářských subjektů by mělo dojít, jakmile se veřejný zadavatel dozví o rozhodnutí, které se týká takových protiprávních jednání, je vydáno v souladu s vnitrostátním právem a je pravomocné. Pokud vnitrostátní právo obsahuje ustanovení za tímto účelem, může být nedodržení právních předpisů týkajících se životního prostředí nebo právních předpisů týkajících se protiprávních dohod v oblasti veřejných zakázek, které bylo předmětem pravomocného rozhodnutí nebo rozhodnutí s rovnocenným účinkem, považováno za protiprávní jednání týkající se profesní etiky hospodářského subjektu nebo za vážné pochybení.

Nedodržení vnitrostátních předpisů provádějících směrnice Rady 2000/78/ES [15] a 76/207/EHS [16], které se týkají rovného zacházení s pracovníky, které bylo předmětem pravomocného rozhodnutí nebo rozhodnutí s rovnocenným účinkem, může být považováno za protiprávní jednání týkající se profesní etiky hospodářského subjektu nebo za vážné pochybení.

(44) Ve vhodných případech, kdy povaha stavebních prací nebo služeb odůvodňuje použití opatření nebo systémů řízení z hlediska ochrany životního prostředí během plnění veřejné zakázky, může být použití takových opatření nebo systémů vyžadováno. Systémy řízení z hlediska ochrany životního prostředí, nezávisle na jejich registraci v souladu s akty Společenství, jako je nařízení (ES) č. 761/2001 (EMAS) [17], mohou prokázat technickou způsobilost hospodářského subjektu provést zakázku. Kromě toho by popis opatření provedených hospodářským subjektem k zajištění stejné úrovně ochrany životního prostředí měl být přijat jako alternativní důkazní prostředek k registrovaným systémům řízení z hlediska ochrany životního prostředí.

(45) Tato směrnice členským státům umožňuje sestavit úřední seznamy zhotovitelů, dodavatelů nebo poskytovatelů služeb nebo vytvořit systém osvědčení veřejnými či soukromými subjekty, a upravit účinky takové registrace nebo takového osvědčení na zadávací řízení v jiném členském státě. Pokud jde o úřední seznam schválených hospodářských subjektů, je důležité vzít v úvahu judikaturu Soudního dvora v případech, kdy se hospodářský subjekt, který je součástí skupiny, odvolává na hospodářské, finanční nebo technické schopnosti jiných společností ve skupině na podporu své žádosti o registraci. V tomto případě je na hospodářském subjektu, aby prokázal, že bude skutečně disponovat těmito zdroji po celou dobu platnosti regis trace. Pro účely této registrace proto členský stát může určit úroveň požadavků, které mají být splněny, a zejména, například pokud se tento subjekt odvolává na finanční kapacitu jiné společnosti ve skupině, může vyžadovat, aby odpovědná byla tato společnost, a je-li to nezbytné, tak společně a nerozdílně.

(46) Zakázky by měly být zadávány na základě objektivních kritérií, která zajistí dodržení zásad transparentnosti, zákazu diskriminace a rovného zacházení a zaručí, že nabídky budou posuzovány v podmínkách účinné hospodářské soutěže. V důsledku toho je vhodné připustit použití pouze dvou kritérií: "nejnižší ceny" a "hospodářsky nejvýhodnější nabídky".

K zajištění dodržení zásady rovného zacházení při zadávání zakázek je vhodné stanovit povinnost – danou judikaturou – zajistit nezbytnou transparentnost, která umožní každému uchazeči, aby byl přiměřeně informován o kritériích a opatřeních, která budou použita pro určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky. Je tedy na veřejných zadavatelích, aby uvedli kritéria pro zadání zakázky a poměrnou váhu přikládanou každému z těchto kritérií s dostatečným předstihem, aby je hospodářské subjekty znaly při vypracovávání svých nabídek. Veřejní zadavatelé mohou upustit od uvedení poměrné váhy kritérií pro zadání zakázky v náležitě odůvodněných případech, pro které musí být schopni uvést důvody, pokud poměrná váha nemůže být stanovena předem, zejména z důvodu složitosti zakázky. V těchto případech musí uvést sestupné pořadí důležitosti kritérií.

Pokud se veřejní zadavatelé rozhodnou zadat zakázku podle hospodářsky nejvýhodnější nabídky, měli by nabídky posuzovat tak, aby určili, která z nich nabízí nejlepší poměr kvality a ceny. Proto by měly stanovit hospodářská a kvalitativní kritéria, která, brána jako celek, musí umožnit určit nabídku, která je pro veřejného zadavatele nejvýhodnější. Stanovení těchto kritérií závisí na předmětu zakázky do té míry, do jaké musí tato kritéria umožnit jak vyhodnocení úrovně plnění, jakou každá nabídka nabízí vzhledem k předmětu zakázky, jak je definován v technických specifikacích, tak posoudit poměr kvality a ceny u každé nabídky.

Aby bylo zaručeno rovné zacházení, měla by kritéria pro zadání zakázky umožnit objektivní vyhodnocení a porovnání nabídek. Jsou-li jsou tyto podmínky splněny, mohou hospodářská a kvalitativní kritéria pro zadání zakázky, jako je splnění požadavků z hlediska životního prostředí, veřejnému zadavateli umožnit vyhovět potřebám dotčené veřejnosti, jak jsou uvedeny ve specifikacích zakázky. Za stejných podmínek může veřejný zadavatel použít kritéria zaměřená na splnění sociálních požadavků, které odpovídají zejména potřebám – vymezeným ve specifikacích zakázky – zvláště znevýhodněných skupin osob, ke kterým náležejí příjemci nebo uživatelé stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem zakázky.

(47) V případě veřejných zakázek na služby nesmí být kritérii pro zadání zakázky dotčeno použití vnitrostátních předpisů, které se týkají odměn za určité služby, jako jsou služby poskytované architekty, inženýry nebo právníky, a pokud jde o veřejné zakázky na dodávky, použití vnitrostátních právních předpisů, které stanoví pevné ceny školních učebnic.

(48) Některé technické podmínky, a zejména podmínky týkající se oznámení, statistických zpráv a použité klasifikace a podmínky pro odkazy na takovou klasifikaci, bude nutné přijmout a doplnit s ohledem na měnící se technické požadavky. Seznamy veřejných zadavatelů uvedené v přílohách budou rovněž muset být aktualizovány. Je proto potřebné pro tento účel zavést pružný a rychlý schvalovací postup.

(49) Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [18].

(50) Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny [19], by se mělo používat pro výpočet lhůt obsažených v této směrnici.

(51) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států, které se týkají lhůt pro provedení a použití směrnic 92/50/EHS, 93/36/EHS a 93/37/EHS, uvedených v příloze XI,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

OBSAH

Článek 1

— Definice

Článek 2

— Zásady zadávání zakázek

Článek 3

— Udělování zvláštních nebo výlučných práv: doložka o zákazu diskriminace

Článek 4

— Hospodářské subjekty

Článek 5

— Podmínky vztahující se k dohodám uzavřeným v rámci Světové obchodní organizace

Článek 6

— Důvěrnost

Článek 7

— Částky prahových hodnot pro veřejné zakázky

Článek 8

— Zakázky dotované z více než 50 % veřejnými zadavateli

Článek 9

— Metody výpočtu odhadované hodnoty veřejných zakázek, rámcových dohod a dynamických nákupních systémů

Článek 10

— Zadávání zakázek v oblasti obrany

Článek 11

— Veřejné zakázky zadávané a rámcové dohody uzavírané ústředními nákupními subjekty

Článek 12

— Zakázky v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

Článek 13

— Zvláštní vyloučení v oblasti telekomunikací

Článek 14

— Tajné zakázky nebo zakázky vyžadující zvláštní bezpečnostní opatření

Článek 15

— Zakázky zadávané podle mezinárodních pravidel

Článek 16

— Zvláštní vyloučení

Článek 17

— Koncese na služby

Článek 18

— Zakázky na služby zadávané na základě výlučného práva

Článek 19

— Vyhrazené zakázky

Článek 20

— Zakázky na služby uvedené v příloze II A

Článek 21

— Zakázky na služby uvedené v příloze II B

Článek 22

— Smíšené zakázky na služby uvedené v příloze II A a služby uvedené v příloze II B

Článek 23

— Technické specifikace

Článek 24

— Varianty

Článek 25

— Subdodávky

Článek 26

— Podmínky plnění zakázky

Článek 27

— Povinnosti týkající se daní, ochrany životního prostředí, ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek

Článek 28

— Použití otevřených, omezených a vyjednávacích řízení a soutěžního dialogu

Článek 29

— Soutěžní dialog

Článek 30

— Případy, které odůvodňují použití vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce

Článek 31

— Případy, které odůvodňují použití vyjednávacího řízení bez zveřejnění oznámení o zakázce

Článek 32

— Rámcové dohody

Článek 33

— Dynamické nákupní systémy

Článek 34

— Veřejné zakázky na stavební práce: zvláštní pravidla pro dotované programy bytové výstavby

Článek 35

— Oznámení

Článek 36

— Forma a způsob zveřejňování oznámení

Článek 37

— Nepovinné zveřejnění

Článek 38

— Lhůty pro doručení žádostí o účast a pro doručení nabídek

Článek 39

— Otevřená řízení: zadávací dokumentace, dodatečné dokumenty a informace

Článek 40

— Výzvy k podání nabídek, účasti na dialogu nebo k vyjednávání

Článek 41

— Informování zájemců a uchazečů

Článek 42

— Pravidla pro sdělování

Článek 43

— Obsah zpráv

Článek 44

— Ověření vhodnosti a výběr účastníků, zadávání zakázek

Článek 45

— Osobní situace zájemce nebo uchazeče

Článek 46

— Vhodnost pro výkon odborné činnosti

Článek 47

— Hospodářské a finanční předpoklady

Článek 48

— Technická nebo odborná způsobilost

Článek 49

— Normy pro zajišťování jakosti

Článek 50

— Normy řízení z hlediska ochrany životního prostředí

Článek 51

— Dodatečná dokumentace a informace

Článek 52

— Úřední seznamy schválených hospodářských subjektů a osvědčení subjekty veřejného nebo soukromého práva

Článek 53

— Kritéria pro zadání zakázky

Článek 54

— Používání elektronických dražeb

Článek 55

— Mimořádně nízké nabídky

Článek 56

— Oblast působnosti

Článek 57

— Vyloučení z oblasti působnosti

Článek 58

— Zveřejnění oznámení o koncesích na stavební práce

Článek 59

— Lhůta

Článek 60

— Subdodávky

Článek 61

— Zadávání dodatečných stavebních prací koncesionáři

Článek 62

— Platná pravidla

Článek 63

— Pravidla pro zveřejnění: prahová hodnota a výjimky

Článek 64

— Zveřejnění oznámení

Článek 65

— Lhůta pro doručení žádostí o účast a pro doručení nabídek

Článek 66

— Obecná ustanovení

Článek 67

— Oblast působnosti

Článek 68

— Vyloučení z oblasti působnosti

Článek 69

— Oznámení

Článek 70

— Forma a způsob zveřejňování oznámení o veřejných soutěžích na určitý výkon

Článek 71

— Prostředky sdělování

Článek 72

— Výběr soutěžících

Článek 73

— Složení poroty

Článek 74

— Rozhodnutí poroty

Článek 75

— Statistické povinnosti

Článek 76

— Obsah statistické zprávy

Článek 77

— Poradní výbor

Článek 78

— Přezkoumání prahových hodnot

Článek 79

— Změny

Článek 80

— Provedení

Článek 81

— Mechanismy sledování

Článek 82

— Zrušení

Článek 83

— Vstup v platnost

Článek 84

— Určení

Příloha I

— Seznam činností uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b)

Příloha II

— Služby uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. d)

Příloha II A

Příloha II B

Příloha III

— Seznam a kategorie veřejnoprávních subjektů uvedených v čl. 1 odst. 9 druhém pododstavci

Příloha IV

— Ústřední orgány státní správy

Příloha V

— Seznam výrobků uvedených v článku 7 pro zakázky zadávané veřejnými zadavateli v oblasti obrany

Příloha VI

— Definice některých technických specifikací

Příloha VII

— Informace, které mají být obsaženy v oznámeních

Příloha VII A

— Informace, které musí být obsaženy v oznámeních o veřejné zakázce

Příloha VII B

— Informace, které musí být uvedeny v oznámeních o koncesi na stavební práce

Příloha VII C

— Informace, které musí být uvedeny v oznámeních o zakázce na stavební práce zadávané koncesionáři, kteří nejsou veřejnými zadavateli

Příloha VII D

— Informace, které musí být uvedeny v oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon

Příloha VIII

— Hlavní vlastnosti zveřejňování

Příloha IX

— Rejstříky

Příloha IX A

— Veřejné zakázky na stavební práce

Příloha IX B

— Veřejné zakázky na dodávky

Příloha IX C

— Veřejné zakázky na služby

Příloha X

— Požadavky týkající se zařízení pro elektronický příjem nabídek, žádostí o účast a plánů a projektů ve veřejných soutěžích na určitý výkon

Příloha XI

— Lhůty pro provedení a použití (článek 80)

Příloha XII

— Srovnávací tabulka

HLAVA I

DEFINICE A OBECNÉ ZÁSADY

Článek 1

Definice

1. Pro účely této směrnice se použijí definice uvedené v odstavcích 2 až 15.

2. a) "Veřejné zakázky" jsou úplatné smlouvy uzavřené písemnou formou mezi jedním nebo více hospodářskými subjekty a jedním nebo více veřejnými zadavateli, jejichž předmětem je provedení stavebních prací, dodání výrobků nebo poskytnutí služeb ve smyslu této směrnice.

b) "Veřejné zakázky na stavební práce" jsou veřejné zakázky, jejichž předmětem je buď provedení, nebo projekt i provedení stavebních prací vztahujících se k jedné z činností uvedených v příloze I nebo stavby, nebo provedení stavby, která odpovídá požadavkům stanoveným veřejným zadavatelem, jakýmikoli prostředky. "Stavbou" se rozumí výsledek souboru stavebních nebo stavebně inženýrských prací, který je sám o sobě dostačující, aby plnil hospodářskou nebo technickou funkci.

c) "Veřejné zakázky na dodávky" jsou veřejné zakázky jiné než uvedené v písmenu b), jejichž předmětem je koupě, koupě najaté věci, nájem nebo koupě na splátky výrobků, s předkupním právem nebo bez něho.

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka výrobků a která vedle těchto dodávek zahrnuje rovněž umísťovací a instalační práce, se považuje za "veřejnou zakázku na dodávky".

d) "Veřejné zakázky na služby" jsou veřejné zakázky jiné než veřejné zakázky na stavební práce nebo na dodávky, jejichž předmětem je poskytování služeb uvedených v příloze II.

Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou jak výrobky, tak služby ve smyslu přílohy II, se považuje za "veřejnou zakázku na služby", pokud hodnota daných služeb překračuje hodnotu výrobků zahrnutých touto zakázkou.

Zakázka, jejímž předmětem jsou služby uvedené v příloze II a která zahrnuje činnosti uvedené v příloze I pouze jako vedlejší součást hlavního předmětu zakázky, se považuje za veřejnou zakázku na služby.

3. "Koncese na stavební práce" je smlouva stejného druhu jako veřejná zakázka na stavební práce s tou výjimkou, že protiplnění za provedení stavebních prací spočívá buď výhradně v právu využívat stavbu, nebo v tomto právu společně s platbou.

4. "Koncese na služby" je smlouva stejného druhu jako veřejná zakázka na služby s tou výjimkou, že protiplnění za poskytnutí služeb spočívá buď výhradně v právu využívat služby, nebo v tomto právu společně s platbou.

5. "Rámcová dohoda" je dohoda mezi jedním nebo více veřejnými zadavateli a jedním nebo více hospodářskými subjekty, jejímž účelem je stanovit podmínky, zejména s ohledem na ceny a případně na předpokládané množství, kterými se budou řídit zakázky zadávané během daného období.

6. "Dynamický nákupní systém" je plně elektronický proces pro uskutečňování nákupů pro běžnou potřebu, jehož vlastnosti běžně dostupné na trhu splňují požadavky veřejného zadavatele a který je časově omezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem hospodářským subjektům, které splňují kritéria pro výběr a podaly předběžnou nabídku v souladu se zadávací dokumentací.

7. "Elektronická dražba" je opakující se proces, který zahrnuje elektronické zařízení pro předkládání nových, snížených cen nebo nových hodnot, které se týkají určitých prvků nabídek, k němuž dochází po prvním úplném vyhodnocení nabídek, a který umožňuje sestavit jejich pořadí při použití automatických metod vyhodnocení.

Určité zakázky na služby a na stavební práce, jejichž předmětem jsou plnění týkající se duševního vlastnictví, jako je koncepce díla, proto nemohou být předmětem elektronických dražeb.

8. Pojmy "zhotovitel", "dodavatel" nebo "poskytovatel služeb" označují jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu nebo veřejný subjekt nebo skupinu těchto osob či subjektů, která na trhu nabízí, v uvedeném pořadí, provedení stavebních prací nebo staveb, výrobky nebo služby.

Pojem "hospodářský subjekt" zahrnuje zároveň zhotovitele, dodavatele i poskytovatele služeb. Je používán pouze za účelem zjednodušení.

Hospodářský subjekt, který podal nabídku, se označuje jako "uchazeč". Hospodářský subjekt, který požádal o výzvu k účasti v omezeném nebo vyjednávacím řízení nebo v soutěžním dialogu, se označuje jako "zájemce".

9. "Veřejnými zadavateli" se rozumí stát, regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty, sdružení tvořená jedním či více takovými orgány nebo jedním či více veřejnoprávními subjekty.

"Veřejnoprávním subjektem" se rozumí jakýkoli subjekt:

a) založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu;

b) který má právní subjektivitu a

c) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je těmito orgány řízen; nebo je v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Demonstrativní seznamy veřejnoprávních subjektů a kategorií těchto subjektů, které splňují kritéria uvedená v druhém pododstavci písm. a), b) a c), jsou uvedeny v příloze III. Členské státy pravidelně Komisi oznamují veškeré změny ve svých seznamech.

10. "Ústřední nákupní subjekt" je veřejný zadavatel, který:

- získává dodávky nebo služby určené veřejným zadavatelům nebo

- zadává veřejné zakázky nebo uzavírá rámcové dohody na stavební práce, dodávky nebo služby určené veřejným zadavatelům.

11. a) "Otevřená řízení" jsou řízení, ve kterých může podat nabídku každý hospodářský subjekt, který má zájem.

b) "Omezená řízení" jsou řízení, ve kterých může každý hospodářský subjekt žádat o účast a ve kterých pouze ty hospodářské subjekty, které vyzve veřejný zadavatel, mohou podat nabídku.

c) "Soutěžní dialog" je řízení, ve kterém může každý hospodářský subjekt požádat o účast a ve kterém veřejný zadavatel vede dialog se zájemci přijatými do řízení s cílem nalézt jedno či více vhodných řešení, která jsou schopna splnit jeho požadavky a na jejichž základě jsou vybraní uchazeči vyzváni k podání nabídky.

Pro účely použití řízení uvedeného v prvním pododstavci se veřejná zakázka považuje za "zvláště složitou", pokud veřejný zadavatel:

- objektivně nemůže vymezit v souladu s čl. 23 odst. 3 písm. b), c) nebo d) technické prostředky schopné splnit jeho potřeby nebo cíle, nebo

- objektivně nemůže stanovit právní nebo finanční rámec projektu.

d) "Vyjednávací řízení" jsou řízení, ve kterých veřejný zadavatel konzultuje hospodářské subjekty podle svého výběru a vyjednává podmínky zakázky s jedním nebo více z nich.

e) "Veřejné soutěže na určitý výkon" jsou řízení, která veřejnému zadavateli umožňují získat plán nebo projekt vybraný porotou v soutěži s udílením cen nebo bez něj, zvláště v oblasti územního plánování, architektury, stavebního inženýrství či zpracování dat.

12. Pojmy "písemný" nebo "písemně" označují jakýkoli soubor slov nebo čísel, který může být čten, reprodukován a dále sdělován. Tento soubor může zahrnovat informace přenášené a ukládané elektronickými prostředky.

13. "Elektronický prostředek" je prostředek používající elektronické zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese) a ukládání dat zaslaných, přenesených a obdržených po drátě, radiem, optickými prostředky nebo jinými elektromagnetickými prostředky.

14. "Společný slovník pro veřejné zakázky" (Common Procurement Vocabulary, CPV) je referenční nomenklaturu platná pro veřejné zakázky, přijatá nařízením (ES) č. 2195/2002, při zajištění souladu s ostatními stávajícími nomenklaturami.

V případě odlišných výkladů oblasti působnosti této směrnice v způsobených možnými rozdíly mezi nomenklaturami CPV a NACE, uvedenými v příloze I, nebo mezi nomenklaturou CPV a nomenklaturou CPC (přechodnou verzí), uvedenými v příloze II, mají přednost nomenklatura NACE nebo CPC v tomto pořadí.

15. Pro účely článku 13, čl. 57 písm. a) a čl. 68 písm. b) se rozumí:

a) "veřejnou telekomunikační sítí" veřejná telekomunikační infrastruktura, kterou mohou být předávány signály mezi vymezenými koncovými body sítě po drátě, pomocí mikrovln, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky;

b) "koncovým bodem sítě" všechna fyzická připojení a jejich technické specifikace pro přístup, které tvoří součást veřejné telekomunikační sítě a jsou nezbytné pro přístup k této veřejné síti a fungující komunikaci prostřednictvím této sítě;

c) "veřejnými telekomunikačními službami" telekomunikační služby, jejichž poskytováním členský stát výslovně pověřil jeden nebo více telekomunikačních subjektů;

d) "telekomunikačními službami" služby, jejichž poskytování spočívá zcela nebo zčásti v přenosu a směrování signálů po veřejné telekomunikační síti prostřednictvím telekomunikačních procesů, s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání.

Článek 2

Zásady zadávání zakázek

Veřejní zadavatelé jednají s hospodářskými subjekty na základě zásad rovnosti a zákazu diskriminace a postupují transparentním způsobem.

Článek 3

Udělování zvláštních nebo výlučných práv: doložka o zákazu diskriminace

Jestliže veřejný zadavatel udělí zvláštní nebo výlučná práva provádět činnost v oblasti veřejných služeb subjektu jinému, než je tento veřejný zadavatel, misí být v právním aktu, kterým se toto právo uděluje, stanoveno, že daný subjekt musí dodržovat zásadu zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti, pokud jde o zakázky na dodávky, které zadává třetím osobám jako součást svých činností.

HLAVA II

PRAVIDLA PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 4

Hospodářské subjekty

1. Zájemci nebo uchazeči, kteří jsou podle právních předpisů členského státu, ve kterém jsou usazeni, oprávněni poskytovat danou službu, nesmějí být odmítnuti pouze na základě skutečnosti, že právní předpisy členského státu, ve kterém je zakázka zadávána, vyžadují, aby byli buď fyzickou, nebo právnickou osobou.

V případě veřejných zakázek na služby a na stavební práce a v případě veřejných zakázek na dodávky, které zahrnují navíc služby nebo umísťovací nebo instalační práce, však lze po právnických osobách požadovat, aby v nabídce nebo v žádosti o účast uvedly jména a odpovídající odbornou kvalifikaci zaměstnanců, kteří budou zodpovídat za plnění dané zakázky.

2. Podávat nabídky nebo vystupovat jako zájemci mohou skupiny hospodářských subjektů. Veřejní zadavatelé nesmějí od těchto skupin vyžadovat určitou právní formu k tomu, aby mohly podat nabídku nebo žádost o účast, avšak od vybrané skupiny může být vyžadováno získání takové právní formy, jestliže jí byla zadána zakázka, pokud je tato přeměna nezbytná pro řádné plnění zakázky.

Článek 5

Podmínky vztahující se k dohodám uzavřeným v rámci Světové obchodní organizace

Pro účely zadávání zakázek veřejnými zadavateli musí členské státy ve vzájemných vztazích uplatňovat podmínky stejně příznivé jako jsou ty, které poskytují hospodářským subjektům ze třetích zemí při provádění Dohody o vládních zakázkách (dále jen "Dohoda"), uzavřené v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání. Členské státy vedou za tímto účelem vzájemné konzultace o opatřeních, která mají být podle Dohody přijata, v rámci poradního výboru pro veřejné zakázky uvedeného v článku 77.

Článek 6

Důvěrnost

Aniž jsou dotčena ustanovení této směrnice, zejména ta, která se týkají povinností v souvislosti s reklamou na zadávané zakázky a s poskytováním informací zájemcům a uchazečům uvedených v čl. 35 odst. 4 a čl. 41, a v souladu s vnitrostátním právem, kterým se veřejný zadavatel řídí, nezveřejňuje veřejný zadavatel informace, jež mu byly sděleny hospodářskými subjekty a byly jimi označeny za důvěrné; takové informace zahrnují zejména technická nebo obchodní tajemství a důvěrná hlediska nabídek.

KAPITOLA II

Oblast působnosti

Oddíl 1

Prahové hodnoty

Článek 7

Částky prahových hodnot pro veřejné zakázky

Tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky, které nejsou vyloučeny podle článků 10 a 11 nebo článků 12 až 18 a jejichž odhadovaná hodnota bez daně z přidané hodnoty (DPH) se rovná těmto prahovým hodnotám nebo je vyšší:

a) 162000 EUR pro veřejné zakázky na dodávky a na služby jiné než ty, které jsou uvedeny v písm. b) třetí odrážce, zadané veřejnými zadavateli, kteří jsou uvedeni na seznamu ústředních orgánů státní správy v příloze IV; v případě veřejných zakázek na dodávky zadávaných veřejnými zadavateli, kteří působí v oblasti obrany,platí tento práh pouze pro zakázky, které se týkají výrobků uvedených v příloze V;

b) 249000 EUR:

- pro veřejné zakázky na dodávky a na služby zadávané jinými veřejnými zadavateli než těmi, kteří jsou uvedeni v příloze IV,

- pro veřejné zakázky na dodávky zadávané veřejnými zadavateli uvedenými v příloze IV, kteří působí v oblasti obrany, jestliže se tyto zakázky týkají výrobků, které nejsou uvedeny v příloze V,

- pro veřejné zakázky na služby zadávané veřejným zadavatelem, jejichž předmětem jsou služby kategorie 8 přílohy II A, telekomunikační služby kategorie 5, jejichž zařazení v CPV je rovnocenné referenčním číslům CPC 7524, 7525 a 7526, nebo služby uvedené v příloze II B;

c) 6242000 EUR pro veřejné zakázky na stavební práce.

Článek 8

Zakázky dotované z více než 50 % veřejnými zadavateli

Tato směrnice se vztahuje na zadávání:

a) zakázek přímo dotovaných z více než 50 % veřejnými zadavateli, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH se rovná 6242000 EUR nebo je vyšší:

- jestliže se tyto zakázky týkají stavebně-inženýrských činností ve smyslu přílohy I,

- jestliže tyto zakázky zahrnují stavební práce pro nemocnice, zařízení určená pro sport, rekreaci a volný čas, školní a univerzitní budovy a budovy využívané pro správní účely;

b) zakázky na služby přímo dotované z více než 50 % veřejnými zadavateli, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH se rovná 249000 EUR nebo je vyšší a jež jsou spojeny se zakázkou na stavební práce ve smyslu písmene a).

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabezpečily, že veřejní zadavatelé, kteří poskytují tyto dotace, zajistí dodržování této směrnice, je-li taková zakázka zadávána jedním nebo více subjekty jinými než veřejnými zadavateli, nebo tuto směrnici dodržovali, jestliže zadávají zakázku sami jménem a na účet těchto jiných subjektů.

Článek 9

Metody výpočtu odhadované hodnoty veřejných zakázek, rámcových dohod a dynamických nákupních systémů

1. Výpočet odhadované hodnoty zakázky je založen na celkové splatné částce bez DPH, odhadované veřejným zadavatelem. Tento výpočet bere v úvahu celkovou odhadovanou částku, která zahrnuje jakoukoli formu případné opce a případné obnovení zakázky.

Jestliže veřejný zadavatel poskytuje zájemcům či uchazečům ceny a platby, zahrne je do výpočtu odhadované hodnoty zakázky.

2. Odhad musí být platný v okamžiku, kdy je odesíláno oznámení o zakázce, jak je upraveno v čl. 35 odst. 2, nebo v případech, kdy takové oznámení není vyžadováno, v okamžiku, kdy veřejný zadavatel zahájí zadávací řízení.

3. Žádný projekt díla nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek nebo služeb nesmí být rozdělen tak, aby se zabránilo použití této směrnice.

4. Pokud jde o veřejné zakázky na stavební práce, musí výpočet odhadované hodnoty brát v úvahu jak náklady na stavební práce, tak celkovou odhadovanou hodnotu dodávek nezbytných k provedení stavebních prací, které veřejní zadavatelé dávají zhotoviteli k dispozici.

5. a) Může-li zamýšlená stavba nebo nákup služeb vést k současnému zadání zakázek ve formě oddělených částí, vezme se v úvahu celková odhadovaná hodnota všech takových částí.

Je-li souhrnná hodnota částí rovna prahové hodnotě stanovené v článku 7 nebo je vyšší, použije se tato směrnice pro zadání každé části.

Veřejní zadavatelé se však mohou odchýlit od tohoto ustanovení v případě částí, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH je nižší než 80000 EUR pro služby nebo 1 milion EUR pro stavební práce, za předpokladu, že celková hodnota těchto částí není vyšší než 20 % celkové hodnoty všech částí.

b) Může-li záměr na získání podobných dodávek vést k současnému zadání zakázek ve formě oddělených částí, bere se pro účely čl. 7 písm. a) a b) v úvahu celková odhadovaná hodnota všech těchto částí.

Je-li souhrnná hodnota částí rovná prahové hodnotě stanovené v článku 7 nebo je vyšší, použije se tato směrnice pro zadání každé části.

Veřejní zadavatelé se však mohou odchýlit od tohoto ustanovení v případě částí, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH je nižší než 80000 EUR, za předpokladu, že celková hodnota těchto částí není vyšší než 20 % celkové hodnoty všech částí.

6. Pro veřejné zakázky na dodávky, jejichž předmětem je koupě najaté věci, nájem, pronájem nebo koupě výrobků na splátky, se za základ pro výpočet odhadované hodnoty zakázky bere tato hodnota:

a) v případě veřejných zakázek na dobu určitou, kdy je tato doba rovna dvanácti měsícům nebo kratší, celková odhadovaná hodnota za dobu trvání zakázky nebo, je-li doba trvání zakázky delší než dvanáct měsíců, celková hodnota, včetně odhadované zůstatkové hodnoty;

b) v případě zakázek na dobu neurčitou nebo v případě, že doba jejich trvání nemůže být definována, měsíční hodnota vynásobená 48.

7. V případě veřejných zakázek na dodávky nebo na služby, které jsou pravidelné povahy nebo které mají být obnovovány během daného období, se odhadovaná hodnota zakázky vypočte na základě:

a) buď celkové skutečné hodnoty po sobě jdoucích zakázek stejného druhu zadaných během předchozích dvanácti měsíců nebo předchozího finančního roku, pokud možno přizpůsobené odhadovaným změnám v množství nebo hodnotě během dvanácti měsíců následujících po první zakázce;

b) nebo celkové odhadované hodnoty po sobě jdoucích zakázek zadaných během dvanácti měsíců následujících po první dodávce nebo během účetního období, je-li delší než dvanáct měsíců.

Výběr metody použité pro výpočet odhadované hodnoty veřejné zakázky nesmí být proveden s úmyslem vyloučit ji z oblasti působnosti této směrnice.

8. Pro veřejné zakázky na služby se za základ pro výpočet odhadované hodnoty zakázky bere případně tato hodnota:

a) pro tyto druhy služeb:

i) pojišťovací služby: splatné pojistné a podobné odměny;

ii) bankovní služby a jiné finanční služby: poplatky, provize, úroky a podobné odměny;

iii) zakázky zahrnující projekt: poplatky, splatné provize a podobné odměny;

b) pro zakázky na služby, které neuvádějí celkovou cenu:

i) v případě zakázek na dobu určitou, je-li doba trvání rovna 48 měsícům nebo kratší: celková hodnota za celou dobu jejich trvání;

ii) v případě zakázek na dobu neurčitou nebo s dobou trvání delší než 48 měsíců: měsíční hodnota vynásobená 48.

9. U rámcových dohod a dynamických nákupních systémů se v úvahu bere nejvyšší odhadovaná hodnota bez DPH všech zakázek zamýšlených pro celou dobu platnosti dohody nebo trvání systému.

Oddíl 2

Zvláštní situace

Článek 10

Zadávání zakázek v oblasti obrany

Tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky zadávané veřejnými zadavateli v oblasti obrany s výhradou článku 296 Smlouvy.

Článek 11

Veřejné zakázky zadávané a rámcové dohody uzavírané ústředními nákupními subjekty

1. Členské státy mohou stanovit, že veřejní zadavatelé mohou nakupovat stavební práce, dodávky nebo služby od nebo prostřednictvím ústředního nákupního subjektu.

2. Má se za to, že veřejní zadavatelé, kteří nakupují stavební práce, dodávky nebo služby od nebo prostřednictvím ústředního nákupního subjektu v případech uvedených v čl. 1 odst. 10, jednají v souladu s touto směrnicí, pokud ji dodržuje ústřední nákupní subjekt.

Oddíl 3

Vyloučené zakázky

Článek 12

Zakázky v odvětvích vodního hospodářství, energetiky a dopravy a poštovních služeb

Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky, jež jsou podle směrnice 2004/17/ES zadávány veřejnými zadavateli, kteří vykonávají jednu nebo více činností uvedených v článcích 3 až 7 uvedené směrnice, a jež jsou zadávány pro výkon těchto činností, ani na veřejné zakázky vyloučené z oblasti působnosti uvedené směrnice podle jejího čl. 5 odst. 2 a článků 19, 26 a 30.

Tato směrnice se však i nadále vztahuje na veřejné zakázky, jež jsou zadávány veřejnými zadavateli, kteří provádějí jednu nebo více činností uvedených v článku 6 směrnice 2004/17/ES, a jež jsou zadávány pro výkon těchto činností, pokud dotčený členský stát využije možnosti volby podle čl. 71 druhého pododstavce uvedené směrnice pro odklad její použitelnosti.

Článek 13

Zvláštní vyloučení v oblasti telekomunikací

Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky, jejichž hlavním účelem je umožnit veřejným zadavatelům poskytovat nebo využívat veřejné telekomunikační sítě nebo poskytovat veřejnosti jednu či více telekomunikačních služeb.

Článek 14

Tajné zakázky nebo zakázky vyžadující zvláštní bezpečnostní opatření

Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky, které jsou prohlášeny za tajné nebo pokud jejich plnění musí být v souladu s platnými právními a správními předpisy platnými v daném členském státě doprovázeno zvláštními bezpečnostními opatřeními nebo jestliže to vyžaduje ochrana základních bezpečnostních zájmů tohoto státu.

Článek 15

Zakázky zadávané podle mezinárodních pravidel

Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky, které se řídí jinými procesními pravidly a jež jsou zadávány:

a) podle mezinárodní dohody uzavřené v souladu se Smlouvou mezi členským státem a jednou nebo více třetími zeměmi, která se týká dodávek nebo stavebních prací určených pro společné provedení nebo využívání stavby signatářskými státy, nebo služeb určených pro společné provedení nebo využití projektu signatářskými státy; všechny dohody se sdělují Komisi, která může konzultovat Poradní výbor pro veřejné zakázky uvedený v článku 77;

b) podnikům členského státu nebo třetí země podle mezinárodní smlouvy týkající se rozmístění vojsk;

c) podle zvláštního postupu mezinárodní organizace.

Článek 16

Zvláštní vyloučení

Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky na služby, které se týkají:

a) nabývání nebo nájmu pozemků, stávajících budov nebo jiných nemovitostí nebo práv k nim jakýmikoli způsoby financování; vtahuje se však na smlouvy o finančních službách uzavřené v jakékoli formě současně s uzavřením kupní nebo nájemní smlouvy, před ním nebo po něm;

b) nabývání, přípravy, výroby nebo společné výroby programového vybavení určeného pro vysílání vysílacími společnostmi a zakázek na vysílací čas;

c) rozhodčích a smírčích služeb;

d) finančních služeb v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem nebo převodem cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů, zejména operací veřejných zadavatelů, které mají za cíl získat peněžní prostředky či kapitál, a služeb centrálních bank;

e) pracovních smluv;

f) služeb ve výzkumu a vývoji jiných než těch, kde prospěch připadá výhradně veřejnému zadavateli, aby jej využil při vlastní činnosti, za podmínky, že poskytovaná služba je plně hrazena veřejným zadavatelem.

Článek 17

Koncese na služby

Aniž je dotčeno použití předpisů podle článku 3, nevztahuje se tato směrnice na koncese na služby, jak jsou vymezeny v čl. 1 odst. 4.

Článek 18

Zakázky na služby zadávané na základě výlučného práva

Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky na služby zadávané veřejným zadavatelem jinému veřejnému zadavateli nebo sdružení veřejných zadavatelů na základě výlučného práva, které jim náleží podle vyhlášených právních a správních předpisů, které jsou slučitelné se Smlouvou.

Oddíl 4

Zvláštní úprava

Článek 19

Vyhrazené zakázky

Členské státy mohou vyhradit účast na zadávacím řízení chráněným dílnám nebo jim vyhradit plnění zakázek v rámci programů chráněného zaměstnání, kdy většina dotčených zaměstnanců jsou zdravotně postižené osoby, které z důvodu povahy nebo vážnosti svého postižení nemohou vykonávat pracovní činnost v běžných podmínkách.

Oznámení o zakázce musí odkazovat na toto ustanovení.

KAPITOLA III

Úpravy vztahující se na veřejné zakázky na služby

Článek 20

Zakázky na služby uvedené v příloze II A

Zakázky, jejichž předmětem jsou služby uvedené v příloze II A, se zadávají v souladu s články 23 až 55.

Článek 21

Zakázky na služby uvedené v příloze II B

Zakázky, jejichž předmětem jsou služby uvedené v příloze II B, se řídí výhradně článkem 23 a čl. 35 odst. 4.

Článek 22

Smíšené zakázky na služby uvedené v příloze I1 A a služby uvedené v příloze II B

Zakázky, jejichž předmětem jsou jak služby uvedené v příloze II A, tak služby uvedené v příloze II B, se zadávají v souladu s články 23 až 55, je-li hodnota služeb uvedených v příloze II A vyšší než hodnota služeb uvedených v příloze II B. V ostatních případech se zakázky zadávají v souladu s článkem 23 a čl. 35 odst. 4.

KAPITOLA IV

Zvláštní pravidla pro zadávací dokumentaci a dokumenty týkající se zakázky

Článek 23

Technické specifikace

1. Technické specifikace, jak jsou vymezeny v bodu 1 přílohy VI, se uvádějí v dokumentech týkajících se zakázky, jako jsou oznámení o zakázce, zadávací dokumentace nebo dodatečné dokumenty. Vždy, kdy je to možné, by tyto technické specifikace měly být definovány tak, aby braly v úvahu kritéria přístupnosti pro zdravotně postižené osoby nebo aby byly navrženy pro všechny uživatele.

2. Technické specifikace musí uchazečům vytvořit podmínky pro rovný přístup a nesmějí vést k vytváření neodůvodněných překážek pro otevření zadávání veřejných zakázek hospodářské soutěži.

3. Aniž jsou dotčena právně závazná vnitrostátní technická pravidla, jsou-li v souladu s právem Společenství, musí být technické specifikace formulovány:

a) buď odkazem na technické specifikace uvedené v příloze VI a, v pořadí podle významu, na vnitrostátní normy přejímající evropské normy, evropská technická schválení, obecné technické specifikace, mezinárodní normy nebo jiné technické referenční systémy vypracované evropskými normalizačními subjekty nebo, pokud neexistují, na vnitrostátní normy, vnitrostátní technická schválení nebo vnitrostátní technické specifikace týkající se projektování, výpočtu a provádění staveb a použití výrobků. Každý odkaz je doprovázen slovy: "nebo rovnocenný";

b) nebo formou požadavků na výkon nebo funkci; tyto požadavky mohou zahrnovat vlastnosti z hlediska životního prostředí. Tyto parametry však musí být dostatečně přesné, aby umožnily uchazečům určit předmět zakázky a veřejným zadavatelům zadat zakázku;

c) nebo formou požadavků na výkon nebo funkci, jak je uvedeno v písmenu b), s odkazem na specifikace uvedené v písmenu a) jako prostředek pro předpoklad shody s takovými požadavky na výkon nebo funkci;

d) nebo odkazem na specifikace uvedené v písmenu a) pro určité vlastnosti a odkazem na požadavky na výkon a funkci uvedené v písmenu b) pro ostatní vlastnosti.

4. Jestliže veřejný zadavatel využije možnosti odkázat na specifikace uvedené v odst. 3 písm. a), nesmí odmítnout nabídku pouze z důvodu, že nabízené výrobky a služby nejsou v souladu se specifikacemi, na které odkázal, pokud uchazeč ke spokojenosti veřejného zadavatele ve své nabídce jakýmkoli vhodným prostředkem prokáže, že řešení, která navrhuje, rovnocenným způsobem vyhovují požadavkům definovaným technickými specifikacemi.

Vhodný prostředek může představovat technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu.

5. Jestliže veřejný zadavatel využije možnosti stanovit požadavky na výkon nebo funkci uvedené v odstavci 3, nesmí odmítnout nabídku na stavební práce, výrobky nebo služby, které jsou v souladu s vnitrostátní normou přejímající evropskou normu, evropským technickým schválením, obecnou technickou specifikací, mezinárodní normou nebo technickým referenčním systémem vypracovaným evropským normalizačním subjektem, pokud tyto specifikace řeší požadavky na výkon nebo na funkci, které veřejný zadavatel stanovil.

Ve své nabídce musí uchazeč prokázat ke spokojenosti veřejného zadavatele jakýmikoli vhodným prostředkem, že stavba, výrobek nebo služba, která je v souladu s normou, splňuje požadavky veřejného zadavatele na výkon nebo funkci.

Vhodný prostředek může představovat technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu.

6. Jestliže veřejní zadavatelé stanoví vlastnosti z hlediska životního prostředí formou požadavků na výkon nebo na funkci, jak je uvedeno v odst. 3 písm. b), mohou používat podrobné specifikace nebo, je-li to třeba, jejich části, jak jsou definovány evropskými, mezinárodními nebo vnitrostátními ekoznačkami nebo jakoukoli jinou ekoznačkou, za předpokladu, že:

- tyto specifikace jsou vhodné pro vymezení vlastností dodávek nebo služeb, které jsou předmětem zakázky,

- požadavky na značku jsou definovány na základě vědeckých informací,

- ekoznačky jsou přijaty za použití řízení, kterého se mohou účastnit všechny dotčené subjekty, jako jsou orgány státní správy, spotřebitelé, výrobci, distributoři a organizace na ochranu životního prostředí,

- a jsou přístupné všem subjektům, které mají zájem.

Veřejní zadavatelé mohou uvést, že u výrobků a služeb opatřených ekoznačkou platí předpoklad, že splňují technické specifikace stanovené v zadávací dokumentaci; musí přijmout každý vhodný důkazní prostředek, jako je technická dokumentace výrobce nebo zkušební protokol uznaného subjektu.

7. "Uznané subjekty" ve smyslu tohoto článku jsou zkušební a kalibrační laboratoře a osvědčovací a inspekční subjekty, které splňují platné evropské normy.

Veřejní zadavatelé přijímají osvědčení vydaná uznanými subjekty usazenými v jiných členských státech.

8. Není-li to odůvodněno předmětem zakázky, nesmějí technické specifikace odkazovat na určitou výrobu nebo zdroj nebo na určitý postup nebo na obchodní značky, patenty, typy nebo určitý původ či výrobu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých podniků nebo určitých výrobků. Takový odkaz je výjimečně dovolen, není-li dostatečně přesný a srozumitelný popis předmětu zakázky podle odstavců 3 a 4 možný; takový odkaz musí být doprovázen slovy "nebo rovnocenný".

Článek 24

Varianty

1. Je-li kritériem pro zadání zakázky hospodářsky nejvýhodnější nabídka, mohou veřejní zadavatelé dát uchazečům souhlas k podání variant.

2. Veřejní zadavatelé v oznámení o zakázce uvedou, zda povolují podání variant nebo ne; bez tohoto údaje nejsou varianty povoleny.

3. Veřejní zadavatelé, kteří povolí podání variant, uvedou v zadávací dokumentaci minimální požadavky, jež musí varianty splňovat, a požadavky na jejich podávání.

4. Pouze varianty, které splňují minimální požadavky, stanovené těmito veřejnými zadavateli, jsou brány v úvahu.

V zadávacím řízení u veřejných zakázek na dodávky nebo na služby nesmějí veřejní zadavatelé, kteří povolili podání variant, odmítnout variantu pouze z toho důvodu, že by vedla, pokud by byla přijata, buď spíše k zakázce na služby než k zakázce na dodávky, nebo spíše k zakázce na dodávky než k zakázce na služby.

Článek 25

Subdodávky

V zadávací dokumentaci veřejný zadavatel od uchazeče může, nebo stanoví-li tak členský stát, musí požadovat, aby ve své nabídce uvedl, jakou část zakázky případně zamýšlí zadat třetím osobám, a všechny navrhované subdodavatele.

Tímto sdělením není dotčena odpovědnost hlavního hospodářského subjektu.

Článek 26

Podmínky plnění zakázky

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní podmínky pro plnění zakázky za předpokladu, že jsou slučitelné s právem Společenství a jsou uvedeny v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. Podmínky, kterými se řídí plnění zakázky, se mohou týkat zejména sociálních faktorů a životního prostředí.

Článek 27

Povinnosti týkající se daní, ochrany životního prostředí, ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek

1. Veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci může, nebo stanoví-li tak členský stát, musí uvést subjekt nebo subjekty, od nichž může zájemce nebo uchazeč získat náležité informace o povinnostech týkajících se daní, ochrany životního prostředí, ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, které platí v členském státě, regionu nebo v místě, kde mají být prováděny stavební práce nebo poskytovány služby, a které platí pro stavební práce prováděné na místě a pro služby poskytované během plnění zakázky.

2. Veřejný zadavatel, který poskytuje informace uvedené v odstavci 1, požádá uchazeče nebo zájemce, kteří se účastní zadávacího řízení, aby uvedli, že při vypracování své nabídky vzali v úvahu povinnosti týkající se ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, které platí v místě, kde mají být provedeny práce nebo poskytnuta služba.

Prvním pododstavcem není dotčeno použití článku 55, který se týká přezkoumání mimořádně nízkých nabídek.

KAPITOLA V

Řízení

Článek 28

Použití otevřených, omezených a vyjednávacích řízení a soutěžního dialogu

Při zadávání svých veřejných zakázek veřejní zadavatelé použijí vnitrostátní řízení upravená pro účely této směrnice.

Zadávají tyto veřejné zakázky za použití otevřeného nebo omezeného řízení. Za zvláštních okolností, výslovně uvedených v článku 29, mohou veřejní zadavatelé zadat své veřejné zakázky prostřednictvím soutěžního dialogu. Ve zvláštních případech a za zvláštních okolností, výslovně uvedených v článcích 30 a 31, mohou použít vyjednávací řízení se zveřejněním oznámení o zakázce nebo bez něho.

Článek 29

Soutěžní dialog

1. V případě zvláště složitých zakázek mohou členské státy stanovit, že pokud se veřejný zadavatel domnívá, že použití otevřeného nebo omezeného řízení mu nedovolí zadat zakázku, může použít soutěžní dialog v souladu s tímto článkem.

Veřejná zakázka se zadává pouze na základě zadávacího kritéria pro hospodářsky nejvýhodnější nabídku.

2. Veřejní zadavatelé zveřejní oznámení o zakázce, ve kterém uvedou své potřeby a požadavky, které vymezí v tomto oznámení nebo popisném dokumentu.

3. Veřejní zadavatelé zahájí se zájemci vybranými v souladu s odpovídajícími ustanoveními článků 44 až 52 dialog, jehož cílem je určit a vymezit prostředky, které nejlépe vyhovují pro splnění jejich potřeb. Během tohoto dialogu mohou s vybranými zájemci projednat všechny aspekty zakázky.

V průběhu dialogu veřejní zadavatelé zajistí rovné zacházení se všemi uchazeči. Zejména neposkytují informace diskriminačním způsobem, který by mohl zvýhodnit některé uchazeče vůči jiným.

Veřejní zadavatelé nesmějí odhalit jiným účastníkům navrhovaná řešení nebo jiné důvěrné informace sdělené zájemcem, který se účastní dialogu, bez jeho souhlasu.

4. Veřejní zadavatelé mohou stanovit, že řízení se koná v navazujících fázích, s cílem snížit počet řešení k projednání během jednotlivých fází dialogu použitím kritérií pro zadání, uvedených v oznámení o zakázce nebo v popisném dokumentu. V oznámení o zakázce nebo v popisném dokumentu musí být uvedeno, že takový postup může být použit.

5. Veřejný zadavatel pokračuje v dialogu do té doby, než může určit jedno nebo více řešení, v případě potřeby po jejich porovnání, která jsou schopna splnit jeho potřeby.

6. Poté, co byl dialog prohlášen za ukončený, a poté, kdy o tom byli informování účastníci, je veřejní zadavatelé vyzvou k podání jejich konečných nabídek na základě jednoho nebo více řešení předložených a upřesněných během dialogu. Tyto nabídky musí obsahovat všechny nezbytné a požadované prvky, které jsou nutné pro plnění projektu.

Na žádost veřejného zadavatele mohou být tyto nabídky objasněny, upřesněny a zdokonaleny. Objasnění, upřesnění a zdokonalení nebo dodatečné informace však nesmějí zahrnovat změny základních prvků nabídky nebo výzvy k podání nabídek, jejichž obměna by mohla narušit soutěž nebo by měla diskriminační účinek.

7. Veřejní zadavatelé posuzují doručené nabídky na základě kritérií pro zadání zakázky stanovených v oznámení o zakázce nebo v popisném dokumentu a vyberou hospodářsky nejvýhodnější nabídku v souladu s článkem 53.

Na žádost veřejného zadavatele může být uchazeč určený jako ten, který podal hospodářsky nejvýhodnější nabídku, požádán o objasnění aspektů jeho nabídky nebo potvrzení závazků obsažených v nabídce, za předpokladu, že to nezpůsobí změnu podstatných prvků nabídky nebo výzvy k podání nabídek a nevznikne riziko narušení hospodářské soutěže nebo diskriminace.

8. Veřejní zadavatelé mohou účastníkům dialogu stanovit ceny nebo platby.

Článek 30

Případy, které odůvodňují použití vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce

1. Veřejní zadavatelé mohou zadávat své veřejné zakázky ve vyjednávacím řízení po zveřejnění oznámení o zakázce v těchto případech:

a) v případě, že jsou v rámci otevřeného nebo omezeného řízení nebo v soutěžním dialogu podány nabídky, které jsou v rozporu s pravidly, nebo jsou-li podány pouze nabídky, které jsou nepřijatelné podle vnitrostátních předpisů slučitelných s články 4, 24, 25, 27 a kapitolou VII, pokud se původní podmínky zakázky podstatně nezmění.

Veřejní zadavatelé nemusí zveřejnit oznámení o zakázce, pokud do vyjednávacího řízení zahrnou pouze všechny ty uchazeče, kteří splňují kritéria článků 45 až 52 a kteří v předchozím otevřeném nebo omezeném řízení nebo soutěžním dialogu podali nabídky v souladu s formálními požadavky zadávacího řízení;

b) ve výjimečných případech, když povaha stavebních prací, dodávek nebo služeb nebo rizika s nimi spojená nedovolují předem stanovit celkovou cenu;

c) v případě služeb, mimo jiné služeb kategorie 6 přílohy II A a služeb týkajících se duševního vlastnictví, jako jsou služby zahrnující projekt děl, pokud je povaha služeb, které mají být poskytovány, taková, že specifikace zakázky nemohou být stanoveny s dostatečnou přesností, aby umožnily zadat zakázku výběrem nejlepší nabídky podle pravidel pro otevřené nebo omezené řízení;

d) v případě veřejných zakázek na stavební práce, jsou-li stavební práce vykonávány výlučně pro účely výzkumu, testování nebo vývoje, a nikoli s cílem dosáhnout ziskovosti nebo krytí nákladů na výzkum a vývoj.

2. V případech uvedených v odstavci 1 vyjednávají veřejní zadavatelé s uchazeči o jimi podaných nabídkách, aby je přizpůsobili požadavkům, které stanovili v oznámení o zakázce, v zadávací dokumentaci a v případných dodatečných dokumentech, a aby našli nejlepší nabídku v souladu s čl. 53 odst. 1.

3. Během vyjednávání zajistí veřejní zadavatelé rovné zacházení se všemi uchazeči. Zejména neposkytují diskriminačním způsobem informace, které mohou zvýhodnit některé uchazeče vůči jiným.

4. Veřejní zadavatelé mohou stanovit, že řízení se koná v navazujících fázích, s cílem snížit počet řešení k vyjednávání použitím kritérií pro zadání uvedených v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. V oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci musí být uvedeno, že takový postup může být použit.

Článek 31

Případy, které odůvodňují použití vyjednávacího řízení bez zveřejnění oznámení o zakázce

Veřejní zadavatelé mohou zadávat své veřejné zakázky ve vyjednávacím řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v těchto případech:

1) V případě veřejných zakázek na stavební práce, na dodávky a na služby:

a) jestliže v otevřeném nebo omezeném řízení nebyly podány žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky nebo žádné žádosti, za předpokladu, že se původní podmínky zakázky podstatně nezmění, a za podmínky, že Komisi je na její žádost zaslána zpráva;

b) jestliže zakázka může být z technických či uměleckých důvodů nebo z důvodů spojených s ochranou výlučných práv zadána pouze určitému hospodářskému subjektu;

c) pokud je to nezbytně nutné, nelze-li z důvodů krajní naléhavosti způsobené událostmi, které veřejní zadavatelé nemohli předvídat, dodržet lhůty stanovené pro otevřená, omezená nebo vyjednávací řízení se zveřejněním oznámení o zakázce, jak je uvedeno v článku 30. Okolnosti, které se uvádějí pro odůvodnění krajní naléhavosti, nesmějí být v žádném případě způsobeny veřejným zadavatelem.

2) V případě veřejných zakázek na dodávky:

a) jsou-li dané výrobky vyráběny výlučně pro účely výzkumu, pokusů, studia či vývoje, přičemž toto ustanovení se nevztahuje na výrobu ve velkém s cílem dosáhnout hospodářské životaschopnosti výrobku nebo pokrytí nákladů na výzkum a vývoj;

b) pro dodatečné dodávky od původního dodavatele, které jsou určeny buď pro částečné nahrazení běžných dodávek nebo zařízení, nebo rozšíření stávajících dodávek nebo zařízení, jestliže by změna dodavatele nutila veřejného zadavatele získávat materiál, který má odlišné technické vlastnosti, což by mělo za následek neslučitelnost nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě; doba trvání těchto zakázek a opakovaných zakázek nesmí zpravidla překročit tři roky;

c) pro dodávky kotované a nakupované na burzách komodit;

d) pro nákup dodávek za zvláště výhodných podmínek, buď od dodavatele, který je s konečnou platností ukončuje svou obchodní činnost, nebo od správců konkursní podstaty nebo likvidátorů v případě úpadku, vyrovnání s věřiteli nebo podobného řízení podle vnitrostátních právních a správních předpisů;

3) V případě veřejných zakázek na služby, pokud daná zakázka následuje po veřejné soutěži na určitý výkon a musí být podle platných pravidel zadána vítěznému účastníku nebo jednomu z vítězných účastníků; v případě více vítězných účastníků musí být k účasti na vyjednávání vyzvání všichni vítězní účastníci.

4) V případě veřejných zakázek na stavební práce a veřejných zakázek na služby:

a) pro dodatečné stavební práce nebo služby, které nejsou zahrnuty v původně zvažovaném projektu nebo v původní zakázce, ale které se v důsledku nepředvídaných okolností stanou nezbytné pro provedení stavebních prací nebo služeb v nich popsaných, za podmínky, že je zakázka zadána hospodářskému subjektu, který tyto stavební práce nebo služby provádí,

- jestliže tyto dodatečné stavební práce nebo služby nemohou být technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky bez velkých obtíží pro veřejné zadavatele,

nebo

- jestliže tyto stavební práce nebo služby, ačkoli jsou oddělitelné od plnění původní zakázky, jsou nezbytně nutné pro její dokončení.

Souhrnná hodnota zakázek zadaných na dodatečné stavební práce nebo služby však nesmí překročit 50 % částky původní zakázky;

b) pro nové stavební práce nebo služby, které spočívají v opakování podobných stavebních prací nebo služeb svěřených hospodářskému subjektu, kterému stejní veřejní zadavatelé zadali původní zakázku, za předpokladu, že tyto stavební práce nebo služby odpovídají základnímu projektu, na který byla původní zakázka zadána v otevřeném nebo omezeném řízení.

Možnost použití tohoto řízení musí být zveřejněna, jakmile je první projekt zařazen do soutěže a veřejní zadavatelé vezmou v úvahu celkové odhadované náklady na následné stavební práce a služby při použití článku 7.

Toto řízení lze použít pouze v průběhu tří let následujících po sjednání původní zakázky.

Článek 32

Rámcové dohody

1. Členské státy mohou stanovit, že veřejní zadavatelé mohou uzavírat rámcové dohody.

2. Za účelem uzavření rámcové dohody se veřejní zadavatelé řídí pravidly řízení uvedenými v této směrnici ve všech fázích až do zadání zakázek založených na této rámcové dohodě. Strany rámcové dohody se vybírají za použití kritérií pro zadání zakázky stanovených v souladu s článkem 53.

Zakázky založené na rámcové dohodě jsou zadávány postupy stanovenými v odstavcích 3 a 4. Tyto postupy mohou být použity pouze mezi veřejnými zadavateli a hospodářskými subjekty, jež jsou původními stranami rámcové dohody.

Při zadávání zakázek založených na rámcové dohodě nesmějí strany za žádných okolností provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v této rámcové dohodě, zejména v případě uvedeném v odstavci 3.

Doba platnosti rámcové dohody nesmí překročit čtyři roky, kromě výjimečných, řádně, zejména předmětem rámcové dohody, odůvodněných případů.

Veřejní zadavatelé nesmějí rámcové dohody zneužívat nebo je používat způsobem, který by bránil hospodářské soutěži, omezoval ji nebo ji narušoval.

3. Je-li rámcová dohoda uzavřena pouze s jedním hospodářským subjektem, jsou zakázky založené na této rámcové dohodě zadávány v rámci podmínek stanovených v rámcové dohodě.

Při zadávání těchto zakázek se veřejní zadavatelé mohou písemně obrátit na hospodářský subjekt, který je stranou rámcové dohody, se žádostí o případné doplnění jeho nabídky, je-li nutné.

4. Jestliže je rámcová dohoda uzavřena s více hospodářskými subjekty, počet hospodářských subjektů musí být nejméně roven třem, existuje-li dostatečný počet hospodářských subjektů, které splňují kritéria pro výběr, nebo přípustných nabídek, které splňují kritéria pro zadání.

Zakázky založené na rámcových dohodách uzavřených s více hospodářskými subjekty mohou být zadány:

- buď použitím podmínek stanovených v rámcové dohodě bez obnovení hospodářské soutěže, nebo

- nejsou-li všechny podmínky stanoveny v rámcové dohodě a strany znovu soutěží na základě stejných, a je-li to nutné, přesněji formulovaných podmínek a případně dalších podmínek uvedených v zadávací dokumentaci rámcové dohody, tímto postupem:

a) veřejní zadavatelé písemně konzultují každou zakázku, která má být zadána, s hospodářskými subjekty, které jsou schopny plnit předmět zakázky;

b) veřejní zadavatelé stanoví lhůtu, která je dostatečně dlouhá, aby umožnila podání nabídek pro každou konkrétní zakázku, s přihlédnutím k faktorům, jakými jsou složitost předmětu zakázky a čas potřebný k odeslání nabídek;

c) nabídky se podávají písemně a jejich obsah zůstává důvěrný až do uplynutí stanovené lhůty pro odpověď;

d) veřejní zadavatelé zadají každou zakázku uchazeči, který podal nejlepší nabídku na základě kritérií pro zadání zakázky uvedených v zadávací dokumentaci rámcové dohody.

Článek 33

Dynamické nákupní systémy

1. Členské státy mohou stanovit, že veřejní zadavatelé mohou použít dynamické nákupní systémy.

2. K zavedení dynamického nákupního systému postupují veřejní zadavatelé podle pravidel otevřeného řízení ve všech jeho fázích až po přidělení zakázek, které mají být zadány v rámci tohoto systému. Všichni uchazeči, kteří splňují kritéria pro výběr a kteří předložili předběžnou nabídku v souladu se zadávací dokumentací a veškerými případnými dodatečnými dokumenty, mají přístup k tomuto systému; předběžné nabídky mohou být kdykoli vylepšeny za předpokladu, že jsou i nadále v souladu se zadávací dokumentací. Pro zavedení tohoto systému a zadávání zakázek v jeho rámci smějí veřejní zadavatelé používat pouze elektronické prostředky v souladu s čl. 42 odst. 2 až 5.

3. Za účelem zavedení dynamického nákupního systému veřejní zadavatelé:

a) zveřejní oznámení o zakázce, ve kterém jasně sdělí, že bude použit dynamický nákupní systém;

b) upřesní v zadávací dokumentaci mimo jiné povahu zamýšlených nákupů v rámci tohoto systému, jakož i všechny nezbytné informace, které se týkají nákupního systému, použitého elektronického vybavení, technických opatření pro spojení a technických specifikací spojení;

c) poskytnou neomezený a úplný přímý přístup k zadávací dokumentaci a k veškerým dodatečným dokumentům elektronickými prostředky od zveřejnění oznámení až do ukončení fungování systému a uvedou v oznámení internetovou adresu, na které jsou tyto dokumenty k nahlédnutí.

4. Veřejní zadavatelé umožní po celou dobu trvání dynamického nákupního systému každému hospodářskému subjektu možnost podat předběžnou nabídku a být přijat do systému za podmínek uvedených v odstavci 2. Veřejní zadavatelé ukončí vyhodnocování nejpozději do 15 dnů ode dne podání předběžné nabídky. Mohou však prodloužit dobu pro vyhodnocení zakázky za předpokladu, že v mezidobí není vydána žádná výzva k podání nabídky.

Veřejný zadavatel informuje uchazeče uvedeného v prvním pododstavci v co nejkratší době o jeho přijetí do dynamického nákupního systému či o odmítnutí jeho předběžné nabídky.

5. Každá jednotlivá zakázka musí být předmětem výzvy k podání nabídky. Před vydáním výzvy k podání nabídky veřejní zadavatelé zveřejní zjednodušené oznámení o zakázce, kde vyzvou všechny hospodářské subjekty, které mají zájem, k podání předběžné nabídky v souladu s odstavcem 4 ve lhůtě, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne, kdy bylo zjednodušené oznámení odesláno. Veřejní zadavatelé nemohou v zadávacím řízení pokračovat, dokud neukončí vyhodnocení všech předběžných nabídek, které v této lhůtě obdrží.

6. Veřejní zadavatelé vyzvou všechny uchazeče přijaté do systému k podání nabídky pro každou jednotlivou zakázku, která má být v rámci systému zadána. Pro tento účel veřejní zadavatelé stanoví lhůtu pro podání nabídek.

Veřejní zadavatelé zadají zakázku uchazeči, který předložil nejlepší nabídku na základě kritérií pro zadání zakázky uvedených v oznámení o zakázce pro zavedení dynamického nákupního systému. Tato kritéria mohou být případně upřesněna ve výzvě uvedené v prvním pododstavci.

7. Dynamický nákupní systém nesmí trvat déle než čtyři roky, kromě výjimečných a náležitě odůvodněných případů.

Veřejní zadavatelé nesmějí tento systém používat způsobem, který by bránil hospodářské soutěži, omezoval ji nebo ji narušoval.

Zúčastněným hospodářským subjektům ani účastníkům systému nesmějí být účtovány žádné poplatky.

Článek 34

Veřejné zakázky na stavební práce: zvláštní pravidla pro dotované programy bytové výstavby

V případě veřejných zakázek, které se vztahují k projektování a výstavbě v rámci dotovaných programů bytové výstavby, jejichž rozsah a složitost a odhadovaná doba trvání daného díla vyžaduje, aby bylo plánování od začátku založeno na úzké spolupráci v týmu, který zahrnuje zástupce veřejných zadavatelů, odborníky a zhotovitele odpovědného za provedení stavebních prací, může být pro výběr nejvhodnějšího zhotovitele pro začlenění do týmu přijat zvláštní postup.

Veřejní zadavatelé v oznámení o zakázce uvedou zejména co nejpřesnější popis stavebních prací, které je třeba provést, aby zhotovitelům, kteří mají zájem, umožnili získat reálnou představu o projektu. Veřejní zadavatelé navíc, v souladu s kvalitativními kritérii pro výběr uvedenými ve článcích 45 až 52, v tomto oznámení o zakázce uvedou osobní, technické, hospodářské a finanční podmínky, které musí zájemci splňovat.

Pokud veřejní zadavatelé využijí tohoto postupu, použijí články 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 a 45 až 52.

KAPITOLA VI

Pravidla pro zveřejňování a transparentnost

Oddíl 1

Zveřejňování oznámení

Článek 35

Oznámení

1. Veřejní zadavatelé zveřejní prostřednictvím oznámení předběžných informací, které zveřejňuje Komise nebo oni sami na svém profilu kupujícího, jak je popsán v příloze VIII odst. 2 písm. b):

a) pokud jde o dodávky, celkovou odhadovanou hodnotu zakázek nebo rámcových dohod podle skupin výrobků, které mají v úmyslu zadat v průběhu následujících dvanácti měsíců, je-li celková odhadovaná hodnota, s přihlédnutím k článkům 7 a 9, rovná 750000 EUR nebo vyšší.

Skupiny výrobků stanoví veřejní zadavatelé odkazem na nomenklaturu CPV;

b) pokud jde o služby, celkovou odhadovanou hodnotu zakázek nebo rámcových dohod pro každou z kategorií služeb, uvedených v příloze II A, které mají v úmyslu zadat v průběhu následujících dvanácti měsíců, je-li celková odhadovaná hodnota, s přihlédnutím k článkům 7 a 9, rovná 750000 EUR nebo vyšší;

c) pokud jde o stavební práce, základní charakteristiky zakázek nebo rámcových dohod, které mají v úmyslu zadat a jejichž odhadovaná hodnota je rovná prahové hodnotě uvedené v článku 7 nebo vyšší, s přihlédnutím k článku 9.

Oznámení uvedená v písmenech a) a b) se zasílají Komisi nebo zveřejní na profilu kupujícího co nejdříve po začátku účetního období.

Oznámení uvedené v písmeni c) se zasílá Komisi nebo zveřejní na profilu kupujícího co nejdříve po přijetí rozhodnutí, kterým se schvaluje plán zakázek na stavební práce nebo rámcových dohod, které veřejní zadavatelé mají v úmyslu zadat nebo uzavřít.

Veřejní zadavatelé, kteří zveřejňují oznámení předběžných informací na svých profilech kupujícího, zašlou elektronicky Komisi oznámení o zveřejnění oznámení předběžných informací na svém profilu kupujícího, ve formátu a postupy pro přenos uvedenými v bodu 3 přílohy VIII.

Zveřejnění oznámení uvedených v písmenech a), b) a c) je povinné jen tehdy, využijí-li veřejní zadavatelé možnost zkrátit lhůty pro doručení nabídek podle čl. 38 odst. 4.

Tento odstavec se nevztahuje na vyjednávací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce.

2. Veřejní zadavatelé, kteří chtějí zadat veřejnou zakázku nebo rámcovou dohodu v otevřeném, omezeném nebo, za podmínek stanovených v článku 30, ve vyjednávacím řízení se zveřejněním oznámení o zakázce nebo, za podmínek stanovených v článku 29, v soutěžním dialogu, zveřejní svůj záměr prostřednictvím oznámení o zakázce.

3. Veřejní zadavatelé, kteří chtějí zavést dynamický nákupní systém, zveřejní svůj záměr prostřednictvím oznámení o zakázce.

Veřejní zadavatelé, kteří chtějí zadat zakázku na základě dynamického nákupního systému, zveřejní svůj záměr prostřednictvím zjednodušeného oznámení o zakázce.

4. Veřejní zadavatelé, kteří zadali veřejnou zakázku nebo uzavřeli rámcovou dohodu, zašlou oznámení o výsledcích zadávacího řízení do 48 dnů od zadání zakázky nebo uzavření rámcové dohody.

V případě rámcových dohod uzavřených v souladu s článkem 32 nejsou veřejní zadavatelé povinni zasílat oznámení o výsledcích zadávacího řízení pro každou zakázku založenou na této dohodě.

Veřejní zadavatelé zasílají oznámení o výsledku zadávání zakázek na základě dynamického nákupního systému do 48 dnů od zadání každé zakázky. Mohou však taková oznámení sdružit na čtvrtletním základě. V tom případě zasílají sdružená oznámení do 48 dnů od konce každého čtvrtletí.

V případě veřejných zakázek na služby uvedené v příloze II B veřejní zadavatelé v oznámení sdělí, zda souhlasí s jeho zveřejněním. Pro takové zakázky na služby Komise vypracuje pravidla pro sestavování statistických zpráv na základě těchto oznámení a pro zveřejnění těchto zpráv postupem podle čl. 77 odst. 2.

Určité informace o zadání zakázky nebo uzavření rámcové dohody nemusí být poskytnuty ke zveřejnění v případě, že by jejich zveřejnění bylo na překážku vynucování práva nebo by bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem nebo by poškozovalo oprávněné obchodní zájmy veřejných nebo soukromých hospodářských subjektů nebo by mohlo být na újmu korektní hospodářské soutěži mezi nimi.

Článek 36

Forma a způsob zveřejňování oznámení

1. Oznámení obsahují informace uvedené v příloze VII A a případně veškeré jiné informace považované veřejným zadavatelem za užitečné, ve formě standardních formulářů přijatých Komisí postupem podle čl. 77 odst. 2.

2. Oznámení zasílaná veřejnými zadavateli Komisi jsou předávána buď elektronickými prostředky ve formátu a postupy pro přenos uvedenými v bodu 3 přílohy VIII, nebo jinými prostředky. V případě použití urychleného řízení stanoveného v čl. 38 odst. 8 musí být oznámení zasílána buď telefaxem, nebo elektronickými prostředky ve formátu a postupy pro přenos uvedenými v bodu 3 přílohy VIII.

Oznámení se zveřejňují v souladu s technickými charakteristikami zveřejnění uvedenými v bodu 1 písm. a) a b) přílohy VIII.

3. Oznámení vypracovaná a zaslaná elektronickými prostředky ve formátu a postupy pro přenos uvedenými v bodu 3 přílohy VIII, se zveřejní do pěti dnů po jejich odeslání.

Oznámení která nejsou zaslána elektronickými prostředky ve formátu a postupy pro přenos uvedenými v bodu 3 přílohy VIII, se zveřejní do 12 dnů po jejich odeslání nebo, v případě urychleného řízení uvedeného v čl. 38 odst. 8, do pěti dnů po odeslání.

4. Oznámení se zveřejňují v plném znění v úředním jazyku Společenství, který vybral veřejný zadavatel, a toto původní jazykové znění je jediné závazné. Souhrn podstatných prvků každého oznámení se zveřejňuje v ostatních úředních jazycích.

Náklady na zveřejňování oznámení Komisí nese Společenství.

5. Oznámení a jejich obsah nesmějí být zveřejněny na vnitrostátní úrovni přede dnem jejich odeslání Komisi.

Oznámení zveřejněná na vnitrostátní úrovni nesmějí obsahovat jiné informace než ty, které jsou obsaženy v oznámeních zaslaných Komisi nebo zveřejněných na profilu kupujícího v souladu s čl. 35 odst. 1 prvním pododstavcem, a musí uvádět datum odeslání oznámení Komisi nebo zveřejnění na profilu kupujícího.

Oznámení předběžných informací nesmějí být zveřejněna na profilu kupujícího před tím, než je Komisi zasláno oznámení o jejich zveřejnění touto formou; musí uvádět datum odeslání.

6. Obsah oznámení, která nejsou odesílána elektronickými prostředky v souladu s formou a postupy pro přenos uvedenými v bodu 3 přílohy VIII, je omezen přibližně na 650 slov.

7. Veřejní zadavatelé musí být schopni prokázat datum odeslání oznámení.

8. Komise vydá veřejnému zadavateli potvrzení o zveřejnění předaných informací, ve kterém je uveden den zveřejnění. Toto potvrzení je důkazem o zveřejnění.

Článek 37

Nepovinné zveřejnění

Veřejní zadavatelé mohou v souladu s článkem 36 zveřejňovat oznámení týkající se veřejných zakázek, na která se nevztahuje povinnost zveřejňování stanovená touto směrnicí.

Oddíl 2

Lhůty

Článek 38

Lhůty pro doručení žádostí o účast a pro doručení nabídek

1. Při stanovení lhůt pro doručení nabídek a žádostí o účast zohledňují veřejní zadavatelé zejména složitost zakázky a čas nutný pro vypracování nabídek, aniž jsou dotčeny minimální lhůty stanovené tímto článkem.

2. V případě otevřených řízení činí minimální lhůta pro doručení nabídek 52 dnů ode dne, kdy bylo oznámení o zakázce odesláno.

3. V případě omezených řízení, vyjednávacích řízení se zveřejněním oznámení o zakázce uvedených v článku 30 a soutěžního dialogu:

a) je minimální lhůta pro doručení žádostí o účast 37 dnů ode dne, kdy bylo oznámení o zakázce odesláno;

b) v případě omezených řízení je minimální lhůta pro doručení nabídek 40 dnů ode dne, kdy byla výzva odeslána.

4. Jestliže veřejní zadavatelé zveřejnili oznámení předběžných informací, může být minimální lhůta pro doručení nabídek podle odstavce 2 a odst. 3 písm. b) zkrácena zpravidla na 36 dnů, ale v žádném případě na méně než 22 dnů.

V otevřených řízeních běží lhůta ode dne, kdy bylo oznámení o zakázce odesláno, a v omezených řízeních ode dne, kdy byla odeslána výzva k podání nabídek.

Zkrácené lhůty uvedené v prvním pododstavci jsou přípustné za předpokladu, že oznámení předběžných informací obsahovalo všechny informace vyžadované pro oznámení o zakázce v příloze VII A, pokud jsou tyto informace dostupné v době zveřejnění oznámení a toto oznámení předběžných informací bylo odesláno ke zveřejnění nejméně 52 dnů a nejvýše 12 měsíců přede dnem, kdy bylo odesláno oznámení o zakázce.

5. Jsou-li oznámení vypracována a zasílána elektronickými prostředky ve formátu a postupy pro přenos uvedenými v bodu 3 přílohy VIII, mohou být lhůty pro doručení nabídek uvedené v odstavcích 2 a 4 v otevřených řízeních a lhůta pro doručení žádostí o účast uvedená v odst. 3 písm. a) v omezených a vyjednávacích řízeních a v soutěžním dialogu zkráceny o sedm dnů.

6. Lhůty pro doručení nabídek uvedené v odstavci 2 a odst. 3 písm. b) mohou být zkráceny o pět dnů, pokud veřejný zadavatel poskytuje volný, přímý a úplný přístup k zadávací dokumentaci a veškerým dodatečným dokumentům elektronickými prostředky ode dne zveřejnění oznámení v souladu s přílohou VIII, přičemž v textu oznámení uvede internetovou adresu, na které jsou tyto dokumenty přístupné.

Toto zkrácení lze sčítat se zkrácením uvedeným v odstavci 5.

7. Jestliže z jakéhokoli důvodu nebyly zadávací dokumentace a dodatečné dokumenty nebo informace poskytnuty ve lhůtách stanovených v článcích 39 a 40, přestože byly vyžádány včas, nebo pokud nabídky mohou být podány pouze po návštěvě daného místa nebo po kontrole dokumentů připojených k zadávací dokumentaci na místě, prodlouží se lhůty pro doručení nabídek tak, aby se všechny dotčené hospodářské subjekty mohly seznámit se všemi informacemi, které jsou potřebné pro předložení nabídky.

8. Nelze li v naléhavých případech dodržet lhůty stanovené v tomto článku dodržet, mohou veřejní zadavatelé pro omezená řízení a vyjednávací řízení se zveřejněním oznámení o zakázce uvedená v článku 30 stanovit:

a) lhůtu pro doručení žádostí o účast, jež nesmí být kratší než 15 dnů ode dne odeslání oznámení o zakázce nebo kratší než deset dnů, jestliže oznámení bylo zasláno elektronickými prostředky ve formátu a postupy pro zasílání oznámení uvedenými v bodu 3 přílohy VIII;

b) a v případě omezených řízení lhůtu pro doručení nabídek, která nesmí být kratší než deset dnů ode dne výzvy k podání nabídek.

Článek 39

Otevřená řízení: zadávací dokumentace, dodatečné dokumenty a informace

1. Jestliže veřejní zadavatelé v otevřených řízeních neposkytují volný, přímý a úplný přístup k zadávací dokumentaci a k veškerým dodatečným dokumentům elektronickými prostředky v souladu s čl. 38 odst. 6, zašlou zadávací dokumentaci a dodatečné dokumenty hospodářským subjektům do šesti dnů od doručení žádosti o účast, pokud byla žádost podána s dostatečným předstihem před uplynutím lhůty pro podávání nabídek.

2. Zadavatelé nebo příslušné útvary poskytnou dodatečné informace k zadávací dokumentaci a dodatečným dokumentům nejpozději šest dnů před uplynutím lhůty stanovené pro doručení nabídek, je-li o ně požádáno s dostatečným předstihem.

Oddíl 3

Obsah a prostředky přenosu informací

Článek 40

Výzvy k podání nabídek, účasti na dialogu nebo k vyjednávání

1. V omezených řízeních, soutěžním dialogu a vyjednávacích řízeních se zveřejněním oznámení o zakázce ve smyslu článku 30 veřejní zadavatelé současně a písemně vyzývají vybrané zájemce k podání svých nabídek nebo k vyjednávání nebo, v případě soutěžního dialogu, k účasti na dialogu.

2. Výzva zájemcům obsahuje:

- buď kopii zadávací dokumentace nebo popisného dokumentu a veškerých dodatečných dokumentů,

- nebo odkaz na přístup k zadávací dokumentaci a k ostatním dokumentům uvedeným v první odrážce, jsou-li přímo dostupné elektronickými prostředky v souladu s čl. 38 odst. 6.

3. Pokud zadávací dokumentací, popisným dokumentem nebo dodatečnými dokumenty disponuje jiný subjekt než veřejný zadavatel odpovědný za zadávací řízení, uvádí výzva uvede adresu, na které lze tuto zadávací dokumentaci, popisný dokument a dodatečné dokumenty obdržet, a případně lhůtu pro žádost o tyto dokumenty, jakož i výši a způsob placení poplatku za obdržení těchto dokumentů. Příslušný útvar zašle tyto dokumenty hospodářskému subjektu bez prodlení po obdržení žádosti.

4. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci, popisnému dokumentu nebo k dodatečným dokumentům sdělí veřejný zadavatel nebo příslušný útvar nejpozději šest dnů před uplynutím lhůty stanovené pro doručení nabídek, je-li o ně požádáno s dostatečným předstihem. V případě omezeného řízení nebo urychleného řízení činí tato lhůta čtyři dny.

5. Výzva k podání nabídek, k účasti na dialogu nebo k vyjednávání musí navíc obsahovat alespoň:

a) odkaz na zveřejněné oznámení o zakázce;

b) lhůtu pro doručení nabídek, adresu, na kterou mají být nabídky zaslány, a jazyk nebo jazyky, ve kterých mají být vypracovány;

c) v případě soutěžního dialogu adresu a datum stanovené pro zahájení konzultací a používaný jazyk nebo jazyky;

d) informace o dokumentech, které mají být případně přiloženy, buď na podporu ověřitelných prohlášení uchazeče v souladu s článkem 44, nebo pro doplnění informací uvedených ve zmíněném článku a za podmínek stanovených v článcích 47 a 48;

e) poměrnou váhu kritérií pro zadání zakázky nebo, je-li to vhodné, sestupné pořadí důležitosti těchto kritérií, není-li tato informace uvedena v oznámení o zakázce, zadávací dokumentaci nebo popisném dokumentu.

V případě zakázek zadávaných v souladu s pravidly stanovenými v článku 29 se však informace uvedené v písmenu b) výše neuvádějí ve výzvě k účasti na dialogu, ale ve výzvě k podání nabídky.

Článek 41

Informování zájemců a uchazečů

1. Veřejní zadavatelé musí co nejdříve informovat zájemce a uchazeče o přijatých rozhodnutích, která se týkají uzavření rámcové dohody, zadání zakázky nebo přijetí do dynamického nákupního systému, včetně důvodů pro rozhodnutí upustit od uzavření rámcové dohody nebo zadání zakázky, na kterou byla učiněna výzva k účasti v soutěži, nebo zahájit znovu řízení nebo upustit od zavedení dynamického nákupního systému; tato informace je poskytnuta písemně, jsou-li o to veřejní zadavatelé požádáni.

2. Na žádost dotčené strany veřejný zadavatel co nejrychleji sdělí:

- každému neúspěšnému zájemci důvody zamítnutí jeho žádosti,

- každému neúspěšnému uchazeči důvody odmítnutí jeho nabídky, včetně důvodů svého rozhodnutí o nerovnocennosti v případech uvedených v čl. 23 odst. 4 a 5 nebo důvodů svého rozhodnutí, že stavební práce, dodávky a služby nesplňují požadavky na výkon nebo funkci,

- každému uchazeči, který učinil přijatelnou nabídku, vlastnosti a relativní výhody vybrané nabídky, jakož i jméno úspěšného uchazeče nebo stran rámcové dohody.

Čas potřebný pro vypracování sdělení nesmí být v žádném případě delší než 15 dnů od doručení písemné žádosti.

3. Veřejní zadavatelé však mohou rozhodnout, že nesdělí určité informace uvedené v odstavci 1, které se týkají zadání zakázky, uzavření rámcové dohody nebo přijetí do dynamického nákupního systému, pokud by bylo jejich poskytnutí na překážku vymáhání práva nebo by bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem, poškozovalo by oprávněné obchodní zájmy veřejných nebo soukromých hospodářských subjektů nebo by mohlo být na újmu korektní hospodářské soutěži mezi nimi.

Oddíl 4

Sdělování

Článek 42

Pravidla pro sdělování

1. Všechna sdělení a výměna informací uvedené v této hlavě mohou být uskutečněny poštou, faxem, elektronickými prostředky v souladu s odstavci 4 a 5, telefonem v případech a za podmínek uvedených v odstavci 6, nebo kombinací těchto prostředků, podle výběru veřejného zadavatele.

2. Vybrané sdělovací prostředky musí být obecně dostupné, a nesmějí tudíž omezovat přístup hospodářských subjektů k zadávacímu řízení.

3. Sdělování, výměna a ukládání informací se provádí takovým způsobem, aby bylo zajištěno zachování integrity údajů a důvěrné povahy nabídek a žádostí o účast a aby veřejní zadavatelé přezkoumávali obsah nabídek a žádostí o účast až po uplynutí lhůty stanovené pro jejich podávání.

4. Nástroje použité pro sdělování elektronickými prostředky a jejich technické charakteristiky musí být nediskriminační, obecně dostupné a slučitelné s běžně užívanými informačními a komunikačními technologiemi.

5. Pro zařízení pro elektronický přenos a příjem nabídek a pro zařízení pro elektronický příjem žádostí o účast se použijí tato pravidla:

a) informace, které se týkají specifikací nezbytných pro podávání nabídek a žádostí o účast elektronickou cestou, včetně kódování, musí být k dispozici subjektům, které mají zájem. Zařízení pro elektronický příjem nabídek a žádostí o účast musí být navíc v souladu s požadavky přílohy X;

b) členské státy mohou v souladu s článkem 5 směrnice 1993/93/ES vyžadovat, aby elektronické nabídky byly doplněny zaručeným elektronickým podpisem podle odstavce 1 uvedeného článku;

c) členské státy mohou zavést nebo udržovat dobrovolné akreditační systémy určené ke zlepšení úrovně osvědčování pro taková zařízení;

d) uchazeči nebo zájemci se zavazují, že dokumenty, osvědčení a prohlášení uvedené v článcích 45 až 50 a článku 52, pokud nejsou dostupné v elektronické formě, před uplynutím lhůty stanovené pro podávání nabídek nebo žádostí o účast.

6. Pro podávání žádostí o účast platí tato pravidla:

a) žádosti o účast v zadávacím řízení těchto veřejných zakázek mohou být podány písemně nebo telefonicky;

b) je-li žádost o účast podána telefonicky, musí být písemné potvrzení odesláno před uplynutím lhůty stanovené pro jejich doručení;

c) veřejní zadavatelé mohou vyžadovat, je-li to nezbytné pro účely právního dokazování, aby byly žádosti o účast podané faxem potvrzeny poštou nebo elektronickými prostředky. Tento požadavek a lhůtu pro jeho splnění musí veřejný zadavatel uvést v oznámení o zakázce.

Oddíl 5

Zprávy

Článek 43

Obsah zpráv

O každé zakázce, každé rámcové dohodě a o každém zavedení dynamického nákupního systému veřejní zadavatelé vypracují písemnou zprávu, která musí obsahovat alespoň tyto informace:

a) název a adresu veřejného zadavatele, předmět a hodnotu zakázky, rámcové dohody nebo dynamického nákupního systému;

b) jména úspěšných zájemců nebo uchazečů a důvody pro jejich výběr;

c) jména odmítnutých zájemců nebo uchazečů a důvody jejich odmítnutí;

d) důvody pro odmítnutí nabídek, které byly shledány jako mimořádně nízké;

e) jméno úspěšného uchazeče a důvody, proč byla jeho nabídka vybrána, a je-li to známo, podíl zakázky nebo rámcové dohody, který úspěšný uchazeč zamýšlí zadat třetím osobám;

f) u vyjednávacího řízení okolnosti uvedené v článcích 30 a 31, které odůvodňují použití tohoto řízení;

g) u soutěžního dialogu okolnosti uvedené v článku 29, které odůvodňují použití tohoto postupu;

h) je-li to nutné, důvody, proč se veřejný zadavatel rozhodl upustit od zadání zakázky, uzavření rámcové dohody nebo zavedení dynamického nákupního systému.

Veřejní zadavatelé přijmou vhodná opatření pro dokumentování průběhu zadávacích řízení prováděných elektronickými prostředky.

Zpráva nebo její hlavní body jsou sděleny Komisi, pokud o ně požádá.

KAPITOLA VII

Průběh řízení

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 44

Ověření vhodnosti a výběr účastníků, zadávání zakázek

1. Zakázky se zadávají na základě kritérií stanovených v článcích 53 a 55, s ohledem na článek 24 poté, co je veřejnými zadavateli ověřena vhodnost hospodářských subjektů, které nebyly vyloučeny podle článků 45 a 46, v souladu s kritérii hospodářských a finančních předpokladů, odborných a technických znalostí nebo způsobilosti, uvedenými v článku 47 až 52 a případně s nediskriminačními pravidly a kritérii uvedenými v odstavci 3.

2. Veřejní zadavatelé mohou od zájemců a uchazečů vyžadovat, aby splňovali minimální způsobilost v souladu s články 47 a 48.

Rozsah informací uvedených v článcích 47 a 48 a minimální úrovně způsobilosti požadované pro konkrétní zakázku musí být vztaženy k předmětu zakázky a být tomuto předmětu úměrné.

Tyto minimální úrovně jsou uvedeny v oznámení o zakázce.

3. V omezených řízeních, vyjednávacích řízeních se zveřejněním oznámení o zakázce a v soutěžním dialogu mohou veřejní zadavatelé omezit počet vhodných zájemců, které vyzvou k podání nabídky, vyjednávání nebo dialogu, za předpokladu, že je k dispozici dostatečný počet vhodných zájemců. Veřejní zadavatelé uvedou v oznámení o zakázce objektivní a nediskriminační kritéria nebo pravidla, která mají v úmyslu použít, minimální počet zájemců, které mají v úmyslu vyzvat a případně jejich maximální počet.

V omezeném řízení je minimální počet pět. Ve vyjednávacím řízení se zveřejněním oznámení o zakázce a v soutěžním dialogu je minimální počet tři. V každém případě musí být počet vyzvaných zájemců dostatečný, aby zajistil skutečnou hospodářskou soutěž.

Veřejní zadavatelé vyzvou takový počet zájemců, který je přinejmenším shodný s předem stanoveným minimálním počtem. Je-li počet zájemců, kteří splňují kritéria pro výběr a minimální úrovně způsobilosti, nižší než minimální počet, může veřejný zadavatel pokračovat v řízení tím, že vyzve jednoho nebo více zájemců, kteří mají požadované schopnosti. V této souvislosti nemůže veřejný zadavatel zapojit do stejného řízení jiné hospodářské subjekty, které nepožádaly o účast, ani zájemce, kteří nemají požadované schopnosti.

4. Jestliže veřejní zadavatelé využijí možnosti, stanovené v čl. 29 odst. 4 a čl. 30 odst. 4, snížit počet řešení k diskusi nebo nabídek k vyjednávání, učiní tak použitím kritérií pro zadání uvedených v oznámení o zakázce, zadávací dokumentaci nebo popisném dokumentu. V konečné fázi musí být počet, ke kterému se dospěje, dostatečný pro zajištění skutečné hospodářské soutěže, pokud je k dispozici dostatek řešení a vhodných zájemců.

Oddíl 2

Kritéria pro kvalitativní výběr

Článek 45

Osobní situace zájemce nebo uchazeče

1. Z účasti na veřejné zakázce je vyloučen každý zájemce nebo uchazeč, který byl odsouzen pravomocným rozsudkem známým veřejnému zadavateli, pro jeden nebo více následujících činů:

a) účast na zločinném spolčení, jak je vymezena v čl. 2 odst. 1 společné akce Rady 98/773/SVV [20];

b) korupce, jak je vymezena v článku 3 aktu Rady ze dne 26. května 1997 [21] a v čl. 3 odst. 1 společné akce Rady 98/742/SVV [22] v pořadí jak jsou uvedeny;

c) podvod ve smyslu článku 1 úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství [23];

d) praní peněz, jak je vymezeno v článku 1 směrnice Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz [24].

Členské státy upřesní, v souladu se svým vnitrostátním právem a s přihlédnutím k právu Společenství, podmínky pro uplatňování tohoto odstavce.

Mohou požadavek uvedený v prvním pododstavci upravit odchylně z důvodu zásadních požadavků obecného zájmu.

Pro účely tohoto odstavce veřejní zadavatelé zájemce nebo uchazeče případně požádají o poskytnutí dokladů uvedených v odstavci 3 a mohou se, pokud mají pochybnosti o osobní situaci těchto zájemců nebo uchazečů, obrátit na příslušné orgány, aby získali jakékoli informace o těchto zájemcích nebo uchazečích, které považují za nezbytné. Pokud se informace týkají zájemce nebo uchazeče usazeného ve státě jiném, než je stát veřejného zadavatele, může veřejný zadavatel požádat o spolupráci příslušné orgány. S přihlédnutím k vnitrostátním právním předpisům členského státu, ve kterém jsou zájemci nebo uchazeči usazeni, se tyto žádosti vztahují k právnickým nebo fyzickým osobám včetně, je-li to vhodné, vedoucích představitelů společnosti nebo jakékoli osoby s pravomocemi zastupovat, rozhodovat nebo kontrolovat zájemce nebo uchazeče.

2. Z účasti na zakázce může být vyloučen každý hospodářský subjekt:

a) který je v úpadku nebo v likvidaci, který je předmětem soudní správy, který uzavřel dohodu o vyrovnání se svými věřiteli, který pozastavil svou obchodní činnost nebo který je v podobné situaci vyplývající z podobných řízení podle vnitrostátních právních a správních předpisů;

b) který je předmětem řízení o prohlášení úpadku, řízení o návrhu na zrušení, řízení o uvalení soudní správy, řízení o návrhu na povolení vyrovnání nebo jiného podobného řízení podle vnitrostátních právních a správních předpisů;

c) který byl pravomocným rozsudkem uznán vinným, v souladu s právními předpisy země, ze spáchání trestného činu spojeného s jeho podnikáním;

d) který se dopustil vážného profesního pochybení, které mohou veřejní zadavatelé prokázat jakýmikoli prostředky;

e) který nesplnil povinnosti vztahující se k placení příspěvků na sociální zabezpečení podle právních předpisů země, v níž je usazen, nebo podle právních předpisů země veřejného zadavatele;

f) který nesplnil povinnosti vztahující se k placení daní a poplatků podle právních předpisů země, v níž je usazen, nebo podle právních předpisů země veřejného zadavatele;

g) který se dopustil vážného zkreslení při poskytování informací, které mohou být vyžadovány podle tohoto oddílu.

Členské státy upřesní, v souladu se svým vnitrostátním právem a s přihlédnutím k právu Společenství, podmínky pro uplatňování tohoto odstavce.

3. Veřejní zadavatelé přijmou jako dostatečný důkaz pro to, že se hospodářského subjektu žádný z případů uvedených v odst. 1 písm. a), b), c), e) nebo f) netýká:

a) pokud jde o odstavec 1 a odst. 2 písm. a), b) a c), předložení výpisu ze soudního spisu, nebo pokud to není možné, rovnocenného dokladu vydaného příslušným soudním nebo správním orgánem v zemi původu nebo v zemi, z níž tato osoba pochází, jenž dokazuje, že tyto požadavky byly splněny;

b) pokud jde o odst. 2 písm. e) nebo f), osvědčení vydané příslušným orgánem v dotčeném členském státě.

Jestliže daná země nevydává tyto doklady nebo osvědčení nebo jestliže se tyto doklady či osvědčení nevztahují na všechny případy uvedené v odstavci 1 a v odst. 2 písm. a), b) nebo c), mohou být nahrazeny místopřísežným prohlášením nebo, v členských státech, kde místopřísežná prohlášení nejsou upravena, čestným prohlášením, které učiní dotčená osoba před příslušným soudním nebo správním orgánem, notářem nebo příslušnou profesní nebo obchodní institucí v zemi původu nebo v zemi, z níž tato osoba pochází.

4. Členské státy určí orgány a subjekty příslušné k vydávání dokladů, osvědčení nebo prohlášení uvedených v odstavci 3 a sdělí je Komisi. Tímto sdělením není dotčeno použitelné právo v oblasti ochrany údajů.

Článek 46

Vhodnost pro výkon odborné činnosti

Každý hospodářský subjekt, který se hodlá podílet na veřejné zakázce, může být požádán, aby prokázal, jak je předepsáno v členském státě, kde je usazen, že je zapsán v jednom z profesních nebo obchodních rejstříků, nebo aby poskytl místopřísežné prohlášení nebo osvědčení, jak je popsáno v příloze IX A pro veřejné zakázky na stavební práce, v příloze IX B pro veřejné zakázky na dodávky a v příloze IX C pro veřejné zakázky na služby.

Jsou v zadávacích řízeních veřejných zakázek na služby zájemci nebo uchazeči povinni mít určité oprávnění nebo být členy určité organizace, aby mohli ve své zemi původu vykonávat danou službu, může veřejný zadavatel požadovat, aby prokázali, že jsou mají takové oprávnění či členství.

Článek 47

Hospodářské a finanční předpoklady

1. Důkaz o hospodářských a finančních předpokladech hospodářského subjektu může být poskytnut zpravidla jedním nebo více z těchto dokladů:

a) vhodnými výpisy z bank nebo případně dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání;

b) předložením rozvah nebo výpisů z rozvah, je-li zveřejnění rozvahy vyžadováno podle práva země, v níž je hospodářský subjekt usazen;

c) výkazem celkového obratu podniku a případně obratu v oblasti, která se zakázky týká, za nejvýše tři poslední účetní období, která jsou k dispozici, v závislosti na dni, kdy byl podnik zřízen nebo založen nebo kdy hospodářský subjekt zahájil podnikání, pokud je informace o těchto obratech dostupná.

2. Hospodářský subjekt může, je-li to nezbytné a pro určitou zakázku, využít schopnosti jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů mezi ním a těmito subjekty. V tom případě musí veřejnému zadavateli prokázat, že bude disponovat nezbytnými prostředky, například tím, že předloží závazek těchto subjektů v tomto směru.

3. Za stejných podmínek může skupina hospodářských subjektů uvedená v článku 4 využít schopnosti účastníků skupiny nebo jiných subjektů.

4. Veřejný zadavatel v oznámení o zakázce nebo ve výzvě k podání nabídky upřesní, který doklad nebo doklady uvedené v odstavci 1 vybral a jaké další doklady mají být poskytnuty.

5. Jestliže z jakéhokoli oprávněného důvodu není hospodářský subjekt schopen poskytnout doklady požadované veřejným zadavatelem, může prokázat své hospodářské a finanční předpoklady jakýmkoli jiným dokladem, který veřejný zadavatel považuje za vhodný.

Článek 48

Technická nebo odborná způsobilost

1. Technická nebo odborná způsobilost hospodářských subjektů se posuzuje a zkoumá v souladu s odstavci 2 a 3.

2. Doklady o technické způsobilosti hospodářského subjektu mohou být poskytnuty jedním nebo několika následujícími prostředky podle povahy, množství nebo důležitosti a použití stavebních prací, dodávek nebo služeb:

a) i) seznamem stavebních prací provedených za posledních pět let společně s osvědčeními o uspokojivém provedení nejvýznamnějších prací. Tato osvědčení uvedou hodnotu, datum a místo stavebních prací a upřesní, zda práce byly provedeny podle obchodních pravidel a řádně dokončeny. Je-li je to vhodné, předloží příslušný orgán tato osvědčení veřejnému zadavateli přímo;

ii) seznamem hlavních uskutečněných dodávek nebo hlavních služeb poskytnutých v posledních třech letech s částkami, daty a jmény dotčených veřejných či soukromých příjemců. Doklad o provedené dodávce a službách bude poskytnut:

- byl-li příjemcem veřejný zadavatel, ve formě osvědčení vydaných nebo spolupodepsaných příslušným orgánem;

- byl-li příjemcem soukromý kupující, osvědčením kupujícího nebo, pokud to není možné, pouhým prohlášením hospodářského subjektu;

b) přehledem techniků nebo zapojených technických útvarů, které patří přímo dodavateli či nikoli, zvláště těch, které jsou odpovědné za kontrolu jakosti, a v případě veřejných zakázek na stavební práce těch, které může zhotovitel povolat k provedení stavby;

c) popisem technického zařízení a opatření použitých dodavatelem nebo poskytovatelem služeb pro zajištění jakosti a popisem zařízení podniku pro studium a výzkum;

d) kontrolou výrobních kapacit dodavatele nebo technické způsobilosti poskytovatele služeb a případně také kontrolou prostředků pro studium a výzkum, které má k dispozici a opatření, která zavede pro kontrolu jakosti, jsou-li výrobky nebo služby, které mají být dodány, složité nebo jsou-li výjimečně požadovány pro zvláštní účel, provedenou veřejnými zadavateli nebo jejich jménem příslušným úředním orgánem země, v níž je dodavatel nebo poskytovatel služeb usazen, se souhlasem tohoto orgánu;

e) vzděláním a odbornou kvalifikací poskytovatele služeb nebo zhotovitele nebo řídících pracovníků podniku, zejména osoby nebo osob, které jsou odpovědné za poskytování služeb nebo řízení stavebních prací;

f) pro veřejné zakázky na stavební práce a veřejné zakázky na služby a pouze ve vhodných případech přehledem o opatřeních v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, která budou moci hospodářské subjekty použít při plnění zakázky;

g) výkazem průměrného ročního počtu zaměstnanců poskytovatele služeb nebo zhotovitele a počtem řídících pracovníků za poslední tři roky;

h) výkazem nástrojů, provozních a technických zařízení, jež má poskytovatel služeb nebo zhotovitel k dispozici pro plnění zakázky;

i) údajem o části zakázky, kterou má poskytovatel služeb případně v úmyslu zadat subdodavatelům;

j) pokud jde o výrobky, které mají být dodány:

i) vzorky, popisy nebo fotografiemi, jejichž pravost musí být ověřena, pokud o to veřejný zadavatel požádá;

ii) osvědčeními vypracovanými úředními subjekty pro kontrolu kvality nebo uznanými agenturami potvrzujícími shodu výrobků, která je jasně určena odkazy na specifikace nebo normy.

3. Hospodářský subjekt může, je-li to nezbytné a pro určitou zakázku, využít schopnosti jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů mezi ním a těmito subjekty. V tom případě musí veřejnému zadavateli prokázat, že bude disponovat nezbytnými prostředky pro plnění zakázky, například tím, že předloží závazek poskytnout nezbytné prostředky hospodářskému subjektu.

4. Za stejných podmínek může skupina hospodářských subjektů uvedená v článku 4 využít schopnosti účastníků skupiny nebo jiných subjektů.

5. V zadávacích řízeních veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou dodávky vyžadující umísťovací a instalační práce, poskytování služeb nebo provádění stavebních prací, lze způsobilost hospodářských subjektů poskytnout služby nebo provést instalaci nebo stavbu hodnotit zejména s přihlédnutím k jejich dovednostem, výkonnosti, zkušenosti a spolehlivosti.

6. Veřejný zadavatel v oznámení nebo ve výzvě k podání nabídek upřesní, které doklady uvedené v odstavci 2 mají být poskytnuty.

Článek 49

Normy pro zajišťování jakosti

Jestliže veřejní zadavatelé vyžadují předložení osvědčení vydaných nezávislými subjekty, která dokládají, že hospodářský subjekt splňuje určité normy pro zajišťování jakosti, odkáží na systémy zajišťování jakosti založené na řadách odpovídajících evropských norem a ověřené subjekty, které vyhovují řadám evropských norem, pokud jde o vydávání osvědčení. Uznávají rovnocenná osvědčení od subjektů usazených v jiných členských státech. Přijímají od hospodářských subjektů rovněž jiné důkazy o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.

Článek 50

Normy řízení z hlediska ochrany životního prostředí

Jestliže veřejní zadavatelé v případech uvedených v čl. 48 odst. 2 písm. f) vyžadují předložení osvědčení vydaných nezávislými subjekty, která dokládají, že hospodářský subjekt splňuje určité normy řízení z hlediska ochrany životního prostředí, odkáží na systém řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí Společenství (EMAS) nebo na normy řízení z hlediska ochrany životního prostředí založené na odpovídajících evropských nebo mezinárodních normách, ověřených subjekty, které vyhovují právu Společenství nebo odpovídajícím evropským či mezinárodním normám týkajícím se osvědčování. Uznávají rovnocenná osvědčení od subjektů usazených v jiných členských státech. Přijímají od hospodářských subjektů rovněž jiné důkazy o rovnocenných opatřeních k řízení z hlediska ochrany životního prostředí.

Článek 51

Dodatečná dokumentace a informace

Veřejní zadavatelé mohou vyzvat hospodářské subjekty, aby doplnily nebo objasnily osvědčení a doklady předložené podle článků 45 až 50.

Článek 52

Úřední seznamy schválených hospodářských subjektů a osvědčení subjekty veřejného nebo soukromého práva

1. Členské státy mohou zavést buď úřední seznamy schválených zhotovitelů, dodavatelů nebo poskytovatelů služeb, nebo osvědčení vydávané veřejnoprávními či soukromoprávními osvědčovacími subjekty.

Členské státy přizpůsobí podmínky pro zápis do těchto seznamů a pro vydávání osvědčení osvědčovacími subjekty čl. 45 odst. 1 a odst. 2 písm. a) až d) a g), článku 46, čl. 47 odst. 1, 4 a 5, čl. 48 odst. 1, 2, 5 a 6, článku 49 a případně článku 50.

Členské státy je rovněž přizpůsobí čl. 47 odst. 2 a čl. 48 odst. 3, pokud jde o žádosti o zápis podané hospodářskými subjekty, které jsou součástí skupiny a které se odvolávají na prostředky dané jim k dispozici jinými společnostmi skupiny. V tom případě musí tyto subjekty prokázat orgánu, který úřední seznam sestavuje, že budou disponovat těmito prostředky po celou dobu platnosti osvědčení, které potvrzuje, že jsou zapsány do úředního seznamu, a že tyto společnosti budou v průběhu celé této doby splňovat požadavky kvalitativního výběru stanovené v článcích uvedených ve druhém pododstavci, na které subjekty odkazují při svém zápisu.

2. Hospodářské subjekty, které jsou zapsané do úředních seznamů nebo mají osvědčení, mohou zadavateli předložit pro každou zakázku osvědčení o zápisu vydané příslušným subjektem nebo osvědčení vydané příslušným osvědčovacím subjektem. V osvědčeních se uvádějí doklady, které jim umožnily zápis do seznamu nebo získání osvědčení, jakož i zařazení, které jim bylo na tomto seznamu přiděleno.

3. Ověřený zápis do úředních seznamů provedený příslušnými subjekty nebo osvědčení vydané osvědčovacím subjektem nezakládá z hlediska veřejných zadavatelů z jiných členských států předpoklad vhodnosti, s výjimkou čl. 45 odst. 1 a odst. 2 písm. a) až d) a g), článek 46, čl. 47 odst. 1 písm. b) a c) a čl. 48 odst. 2 písm. a) bodu i), písm. b), e), g) a h) v případě zhotovitelů, odst. 2 písm. a) bodu ii), písm. b), c), d) a j) v případě dodavatelů a odst. 2 písm. a) bodu ii) a písm. c) až i) v případě poskytovatelů služeb.

4. Informace, které lze vyvodit ze zápisu do úředních seznamů nebo z osvědčení, nelze bezdůvodně zpochybnit. Pokud jde o placení příspěvků na sociální zabezpečení a daní, lze od každého zapsaného hospodářského subjektu kdykoli při nabídce zakázky vyžadovat další osvědčení.

Veřejní zadavatelé z jiných členských států použijí odstavec 3 a první pododstavec tohoto odstavce pouze ve prospěch hospodářských subjektů usazených v členském státě, který úřední seznam vede.

5. Pro jakýkoli zápis hospodářských subjektů z jiných členských států do úředního seznamu nebo pro vydání osvědčení těmto subjektům subjekty uvedenými v odstavci 1 nelze vyžadovat žádné další důkazy nebo údaje než ty, které se vyžadují od vnitrostátních hospodářských subjektů, a v každém případě pouze ty, které jsou uvedeny v článcích 45 až 49 a případně článku 50.

Hospodářské subjekty z jiných členských států však nejsou povinny žádat o takový zápis nebo osvědčení proto, aby se mohly podílet na veřejné zakázce. Veřejní zadavatelé uznají rovnocenná osvědčení od subjektů usazených v jiných členských státech. Přijmou rovněž jiné rovnocenné důkazy.

6. Hospodářské subjekty mohou kdykoli požádat o zápis do úředního seznamu nebo o vydání osvědčení. Musí být informovány v přiměřeně krátké době o rozhodnutí orgánu, který vypracovává seznam, nebo příslušného osvědčovacího subjektu.

7. Osvědčovací subjekty uvedené v odstavci 1 jsou subjekty, které splňují evropské normy pro osvědčení.

8. Členské státy, které mají úřední seznamy nebo osvědčovací subjekty uvedené v odstavci 1, jsou povinny sdělit Komisi a jiným členským státům adresu subjektu, kterému mají být žádosti zaslány.

Oddíl 3

Zadání zakázky

Článek 53

Kritéria pro zadání zakázky

1. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní a správní předpisy o odměňování určitých služeb, vycházejí veřejní zadavatelé při zadávání zakázek z těchto kritérií:

a) pokud se zakázka zadává na základě hospodářsky nejvýhodnější nabídky z hlediska veřejného zadavatele, která zahrnuje různá kritéria spojená s předmětem dané veřejné zakázky, jako jsou kvalita, cena, technická úroveň, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti z hlediska vlivu na životní prostředí, provozní náklady, návratnost nákladů, záruční servis a technická pomoc, datum dodání, dodací lhůta a lhůta pro dokončení; nebo

b) pouze nejnižší cena.

2. Aniž je dotčen třetí pododstavec, uvede v případě uvedeném v odst. 1 písm. a) veřejný zadavatel v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci nebo, v případě soutěžního dialogu, v popisném dokumentu poměrnou váhu, kterou přikládá každému z kritérií vybraných k určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky.

Tato váha může být vyjádřena stanovením rozmezí s přiměřeným maximálním rozpětím.

Pokud není podle názoru veřejného zadavatele stanovení poměrné váhy z prokazatelných důvodů možné, uvede veřejný zadavatel v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci nebo, v případě soutěžního dialogu, v popisném dokumentu kritéria v sestupném pořadí podle důležitosti.

Článek 54

Používání elektronických dražeb

1. Členské státy mohou stanovit, že veřejní zadavatelé mohou používat elektronickou dražbu.

2. V otevřených, omezených nebo vyjednávacích řízeních v případě uvedeném v čl. 30 odst. 1 písm. a) mohou veřejní zadavatelé rozhodnout, že zadání veřejné zakázky bude předcházet elektronická dražba, pokud specifikace zakázky mohou být přesně stanoveny.

Za stejných okolností se elektronická dražba může konat při obnovení soutěže mezi stranami rámcové dohody, jak je upraveno v čl. 32 odst. 4 druhém pododstavci druhé odrážce, a při zahájení soutěže o zakázky, které mají být zadány v rámci dynamického nákupního systému uvedeného v článku 33.

Elektronická dražba je založena:

- a) buď pouze na cenách, když je zakázka zadávána podle nejnižší ceny;

- b) nebo na cenách nebo hodnotách prvků nabídek uvedených v zadávací dokumentaci, pokud je zakázka zadávána podle hospodářsky nejvýhodnější nabídky.

3. Veřejní zadavatelé, kteří se rozhodnou použít elektronickou dražbu, uvedou tuto skutečnost v oznámení o zakázce.

Zadávací dokumentace obsahují, mimo jiné, tyto informace:

a) prvky, jejichž hodnota bude předmětem elektronické dražby, za předpokladu, že tyto prvky jsou kvantifikovatelné a lze je vyjádřit v absolutních hodnotách nebo procentech;

b) případná omezení hodnot, která mohou být navržena, jak vyplývají ze specifikací týkajících se předmětu zakázky;

c) informace, které budou uchazečům poskytnuty v průběhu elektronické dražby, a případně kdy jim budou poskytnuty;

d) důležité informace týkající se postupu elektronické dražby;

e) podmínky, za kterých budou uchazeči moci při dražbě podávat nabídky, a zejména nejmenší rozdíly, které budou případně vyžadovány pro zvýšení nabídky;

f) důležité informace týkající se používaného elektronického zařízení a opatření a technických specifikací spojení.

4. Předtím než veřejní zadavatelé přistoupí k elektronické dražbě, provedou úplné první vyhodnocení nabídek v souladu s jedním nebo více kritérii pro zadání zakázky a s poměrnou váhou, která jim byla přidělena.

Všichni uchazeči, kteří podali přijatelné nabídky, jsou elektronickými prostředky současně vyzváni, aby podali nové ceny nebo hodnoty; výzva obsahuje všechny důležité informace pro individuální připojení k použitému elektronickému zařízení a uvádí datum a čas zahájení elektronické dražby. Elektronická dražba se může konat ve více navazujících fázích. Elektronická dražba nesmí být zahájena dříve než dva pracovní dny po dni, kdy byly rozeslány výzvy.

5. Má-li být zakázka zadána podle hospodářsky nejvýhodnější nabídky, výzva obsahuje i výsledek úplného vyhodnocení nabídky dotyčného uchazeče provedeného v souladu s poměrnou váhou stanovenou v čl. 53 odst. 2 prvním pododstavci.

Výzva uvádí rovněž matematický vzorec, který se při elektronické dražbě použije pro určení automatických změn pořadí na základě podaných nových cen nebo nových hodnot. Tento vzorec zahrnuje poměrnou váhu všech kritérií stanovených pro určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky, jak je uvedeno v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci; za tímto účelem jsou veškerá případná rozpětí předem vyjádřena určitou hodnotou.

Jsou-li povoleny varianty, je pro každou variantu stanoven zvláštní vzorec.

6. Po celou dobu každé fáze elektronické dražby veřejní zadavatelé okamžitě sdělují všem uchazečům přinejmenším ty informace, které jim umožní kdykoli zjistit své momentální pořadí. Mohou též sdělit jiné informace týkající se jiných podaných cen nebo hodnot, za podmínky, že je to uvedeno v zadávací dokumentaci. Mohou rovněž kdykoli oznámit počet účastníků v dané fázi dražby. V žádném případě však nesmí zveřejnit totožnost účastníků v průběhu kterékoli fáze elektronické dražby.

7. Veřejní zadavatelé uzavírají elektronickou dražbu jedním nebo více z následujících způsobů:

a) ve výzvě k účasti na dražbě uvedou předem stanovené datum a čas;

b) pokud neobdrží žádné další nové ceny nebo nové hodnoty, které splňují požadavky na minimální rozdíly. V takovém případě veřejní zadavatelé ve výzvě k účasti na dražbě uvedou dobu od přijetí posledního podání do uzavření elektronické dražby;

c) pokud je počet fází dražby stanovený ve výzvě k účasti na dražbě vyčerpán.

Pokud se veřejní zadavatelé rozhodli uzavřít elektronickou dražbu v souladu s písmenem c), případně v kombinaci s opatřeními uvedenými v písmenu b), uvádí výzva k účasti na dražbě časový plán každé fáze dražby.

8. Po uzavření elektronické dražby veřejní zadavatelé zadají zakázku v souladu s článkem 53 na základě výsledků elektronické dražby.

Veřejní zadavatelé nesmějí elektronické dražby zneužívat nebo je používat způsobem, který by bránil hospodářské soutěži, omezoval ji nebo ji narušoval nebo měnil předmět zakázky, jak byl pro zakázku stanoven ve zveřejněném oznámení o zakázce a v zadávací dokumentaci.

Článek 55

Mimořádně nízké nabídky

1. Pokud se pro danou zakázku zdají být nabídky mimořádně nízké v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, jež mají být poskytovány, nemůže zadavatel tyto nabídky odmítnout, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.

Tato upřesnění se mohou týkat zejména:

a) hospodářských aspektů stavebních postupů, výrobního procesu nebo poskytovaných služeb;

b) zvolených technických řešení nebo výjimečně příznivých podmínek, které má uchazeč k dispozici pro provedení stavebních prací, dodávku výrobků nebo poskytnutí služeb;

c) původnosti stavebních prací, dodávek nebo služeb navrhovaných uchazečem;

d) souladu s předpisy o ochraně zaměstnanců a pracovních podmínkách platnými v místě, kde mají být stavební práce, služby či dodávky provedeny;

e) možnosti uchazeče získat státní podporu.

2. Veřejný zadavatel ověří tyto základní prvky konzultací s uchazečem, přičemž bere v úvahu dodané důkazy.

3. Jestliže veřejný zadavatel zjistí, že nabídka je mimořádně nízká proto, že uchazeč získal státní podporu, může být nabídka odmítnuta jen z tohoto důvodu pouze po konzultaci s uchazečem, a není-li uchazeč schopen v dostatečné lhůtě stanovené veřejným zadavatelem prokázat, že daná podpora byla poskytnuta podle zákona. Jestliže veřejný zadavatel odmítne nabídku za těchto okolností, uvědomí o tom Komisi.

HLAVA III

PRAVIDLA PRO KONCESE NA STAVEBNÍ PRÁCE

KAPITOLA I

Pravidla pro koncese na stavební práce

Článek 56

Oblast působnosti

Tato kapitola se vztahuje na všechny koncesní smlouvy na stavební práce uzavřené veřejnými zadavateli, jestliže se hodnota těchto smluv rovná nebo je vyšší než 6242000 EUR.

Tato hodnota se vypočítá v souladu s pravidly platnými pro zakázky na stavební práce vymezenými v článku 9.

Článek 57

Vyloučení z oblasti působnosti

Tato hlava se nevztahuje na koncese na stavební práce, které jsou uděleny:

a) v případech uvedených v článcích 13, 14 a 15 této směrnice, pokud jde o veřejné zakázky na stavební práce;

b) veřejnými zadavateli, kteří vykonávají jednu nebo více činností uvedených v článcích 3 až 7 směrnice 2004/17/ES, jsou-li tyto koncese uděleny pro provádění těchto činností.

Tato směrnice se však i nadále použije pro koncese na stavební práce udělené veřejnými zadavateli, kteří provádějí jednu nebo více činností uvedených v článku 6 směrnice 2004/17/ES, které jsou uděleny pro tyto činnosti, pokud dotčený členský stát využije možnosti volby uvedené v čl. 71 druhém pododstavci uvedené směrnice pro odklad její použitelnosti.

Článek 58

Zveřejnění oznámení o koncesích na stavební práce

1. Veřejní zadavatelé, kteří chtějí udělit koncesi na stavební práce, dají svůj úmysl na vědomí prostřednictvím oznámení.

2. Oznámení o koncesích na stavební práce obsahují informace uvedené v příloze VII C a případně veškeré jiné informace považované veřejným zadavatelem za užitečné, v souladu se standardními formuláři schválenými Komisí postupem podle čl. 77 odst. 2.

3. Oznámení se zveřejňují v souladu s čl. 36 odst. 2 až 8.

4. Článek 37 o zveřejňování oznámení se použije rovněž pro koncese na stavební práce.

Článek 59

Lhůta

Jestliže veřejní zadavatelé použijí koncesi na stavební práce, nesmí být lhůta pro předložení žádostí o koncesi kratší než 52 dnů ode dne odeslání oznámení, s výjimkou případů, kdy se použije čl. 38 odst. 5.

Použije se čl. 38 odst. 7.

Článek 60

Subdodávky

Veřejný zadavatel může:

a) buď od koncesionáře požadovat, aby zadal třetím osobám zakázky ve výši nejméně 30 % celkové hodnoty stavebních prací, na které má být koncese udělena, a současně zájemcům poskytl možnost zvýšit tento procentní podíl s tím, že minimální procentní podíl musí být uveden v koncesní smlouvě,

b) nebo od zájemců o koncesní smlouvy vyžadovat, aby ve svých nabídkách upřesnili případný procentní podíl z celkové hodnoty díla, na které má být koncese udělena, jež mají v úmyslu přidělit třetím osobám.

Článek 61

Zadávání dodatečných stavebních prací koncesionáři

Tato směrnice se nevztahuje na dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původně uvažovaném projektu, jenž je předmětem koncese, nebo v původní smlouvě, avšak které se v důsledku nepředvídaných okolností staly nezbytné pro provedení stavby v ní popsané, a které veřejný zadavatel svěřil koncesionáři s podmínkou, že jej zadá hospodářskému subjektu, který tuto stavební práci provádí:

- nemohou-li být tyto dodatečné práce technicky nebo hospodářsky odděleny od původní zakázky bez velkých obtíží pro veřejného zadavatele, nebo

- jsou-li tyto práce, byť oddělitelné od plnění původní zakázky, nezbytně nutné pro její dokončení.

Souhrnná hodnota zakázek zadaných na dodatečné práce nesmí překročit 50 % hodnoty koncese na stavební práce.

KAPITOLA II

Pravidla pro zakázky zadávané koncesionáři, kteří jsou veřejnými zadavateli

Článek 62

Platná pravidla

Pokud je koncesionářem veřejný zadavatel ve smyslu čl. 1 odst. 9, musí vyhovět ustanovením této směrnice pro veřejné zakázky na stavební práce v případě prací, které mají být provedeny třetími osobami.

KAPITOLA III

Pravidla pro zakázky zadávané koncesionáři, kteří nejsou veřejnými zadavateli

Článek 63

Pravidla pro zveřejnění: prahová hodnota a výjimky

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby koncesionáři stavebních prací, kteří nejsou veřejnými zadavateli, použili pravidla pro zveřejnění vymezená v článku 64 při zadávání zakázek na stavební práce třetím osobám, je-li hodnota takových zakázek rovna nebo vyšší než 6242000 EUR.

Zveřejnění se však nepožaduje, pokud zakázka na stavební práce splňuje podmínky uvedené v článku 31.

Hodnoty zakázek se vypočítávají v souladu s pravidly pro veřejné zakázky na stavební práce stanovenými v článku 9.

2. Skupiny podniků, které byly vytvořeny, aby získaly koncesi, nebo podniky s nimi příbuzné nejsou považovány za třetí osoby.

"Příbuzným podnikem" se rozumí jakýkoli podnik, ve kterém může koncesionář přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv, nebo jakýkoli podnik, který může uplatňovat dominantní vliv na koncesionáře, nebo který, jako koncesionář, podléhá dominantnímu vlivu jiného podniku v důsledku vlastnictví, finanční účasti nebo pravidel, kterými se řídí. Dominantní vliv podniku se předpokládá, když ve vztahu k jinému podniku, přímo nebo nepřímo:

a) drží většinu upsaného základního kapitálu podniku;

b) ovládá většinu hlasů, které plynou z akcií vydaných podnikem;

c) může jmenovat více než polovinu členů správního, řídicího nebo dozorčího orgánu podniku.

Vyčerpávající seznam těchto podniků musí být zahrnut do žádosti o koncesi. Tento seznam je aktualizován po všech následných změnách ve vztazích mezi těmito podniky.

Článek 64

Zveřejnění oznámení

1. Koncesionáři stavebních prací, kteří nejsou veřejnými zadavateli a kteří chtějí zadat zakázku na stavební práce třetí osobě, dají svůj úmysl na vědomí prostřednictvím oznámení.

2. Oznámení obsahují informace uvedené v příloze VII C a případně veškeré jiné informace považované koncesionářem stavebních prací za užitečné, v souladu se standardními formuláři schválenými Komisí postupem podle čl. 77 odst. 2.

3. Oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 36 odst. 2 až 8.

4. Článek 37 o dobrovolném zveřejnění oznámení se rovněž použije.

Článek 65

Lhůta pro doručení žádostí o účast a pro doručení nabídek

V zakázkách na stavební práce zadaných koncesionáři veřejných stavebních prací, kteří nejsou veřejnými zadavateli, nesmí být lhůta stanovená koncesionářem pro doručení žádostí o účast kratší než 37 dnů ode dne odeslání oznámení o zakázce a lhůta pro doručení nabídek kratší než 40 dnů ode dne odeslání oznámení o zakázce nebo výzvy k podání nabídky.

Použije se čl. 38 odst. 5, 6 a 7.

HLAVA IV

PRAVIDLA PRO VEŘEJNÉ SOUTĚŽE NA URČITÝ VÝKON V OBLASTI SLUŽEB

Článek 66

Obecná ustanovení

1. Pravidla pro organizaci veřejné soutěže na určitý výkon musí být v souladu s články 66 až 74 a být zpřístupněna těm, kdo mají o účast ve veřejné soutěži na určitý výkon zájem.

2. Přijetí účastníků do veřejné soutěže na určitý výkon nesmí být omezeno:

a) odkazem na území nebo část území členského státu;

b) z důvodu, že by podle práva členského státu, v němž je veřejná soutěž na určitý výkon organizována, účastník musel být buď výhradně fyzickou, nebo výhradně právnickou osobou.

Článek 67

Oblast působnosti

1. V souladu s touto hlavou soutěže na určitý výkon organizují:

a) veřejní zadavatelé, kteří jsou uvedeni v příloze IV jako ústřední orgány státní správy, pokud je prahová hodnota rovna nebo vyšší než 162000 EUR;

b) veřejní zadavatelé, kteří nejsou uvedeni v příloze IV, pokud je prahová hodnota rovna nebo vyšší než 249000 EUR;

c) všichni veřejní zadavatelé, pokud je prahová hodnota rovna nebo vyšší než 249000 EUR, týkají-li se veřejné soutěže na určitý výkon služeb kategorie 8 přílohy II A, telekomunikačních služeb kategorie 5, jejichž zařazení v CPV jsou rovnocenná referenčním číslům CPC 7524, 7525 a 7526 nebo službám uvedeným v příloze II B.

2. Tato hlava se vztahuje na:

a) veřejné soutěže na určitý výkon organizované jako součást řízení vedoucího k zadání veřejné zakázky na služby;

b) veřejné soutěže na určitý výkon s cenami nebo platbami účastníkům.

V případech uvedených v písmenu a) se prahovou hodnotou rozumí odhadovaná hodnota veřejné zakázky na služby, bez DPH, včetně případných cen nebo plateb účastníkům.

V případech uvedených v písmeni b) se prahovou hodnotou rozumí celková částka cen a plateb, včetně odhadované hodnoty veřejné zakázky na služby, bez DPH, která by mohla být následně zadána podle čl. 31 odst. 3, jestliže veřejný zadavatel takové zadání nevyloučí v oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon.

Článek 68

Vyloučení z oblasti působnosti

Tato hlava se nevztahuje na:

a) veřejné soutěže na určitý výkon ve smyslu směrnice 2004/17/ES, které jsou organizovány veřejnými zadavateli vykonávajícími jednu nebo více činností uvedených v článcích 3 až 7 uvedené směrnice a jsou organizovány pro výkon těchto činností; nevztahuje se ani na veřejné soutěže na určitý výkon vyloučené z oblasti působnosti uvedené směrnice.

Tato směrnice se však i napříště použije pro veřejné soutěže na určitý výkon zadávané veřejnými zadavateli, kteří provádějí jednu nebo více činností uvedených v článku 6 směrnice 2004/17/ES, a zadanými na tyto činnosti, pokud dotčený členský stát nevyužije možnosti volby podle čl. 71 druhého pododstavce uvedené směrnice, pro odklad její použitelnosti;

b) veřejné soutěže na určitý výkon, které jsou organizovány ve stejných případech, jako jsou případy uvedené v článcích 13, 14 a 15 této směrnice, pro veřejné zakázky na služby.

Článek 69

Oznámení

1. Veřejní zadavatelé, kteří chtějí organizovat veřejnou soutěž na určitý výkon, dají na vědomí svůj úmysl prostřednictvím oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon.

2. Veřejní zadavatelé, kteří uspořádali soutěž na určitý výkon, zašlou oznámení o výsledcích veřejné soutěže na určitý výkon v souladu s článkem 36 a musí být schopni prokázat datum jeho odeslání.

Pokud by zveřejnění informací o výsledku veřejné soutěže na určitý výkon bylo na překážku prosazování práva, bylo v rozporu s veřejným zájmem či poškodilo oprávněné obchodní zájmy určitého veřejného nebo soukromého podniku nebo by mohlo být na újmu korektní hospodářské soutěži mezi poskytovateli služeb, nemusí být takové informace zveřejněny.

3. Článek 37 týkající se zveřejnění oznámení se použije rovněž pro veřejné soutěže na určitý výkon.

Článek 70

Forma a způsob zveřejňování oznámení o veřejných soutěžích na určitý výkon

1. Oznámení uvedená v článku 69 obsahují informace uvedené v příloze VII D v souladu se standardními formuláři oznámení přijatými Komisí postupem podle čl. 77 odst. 2.

2. Oznámení se zveřejňují v souladu s čl. 36 odst. 2 až 8.

Článek 71

Prostředky sdělování

1. Ustanovení čl. 42 odst. 1, 2 a 4 se použijí pro všechna sdělení týkající se veřejné soutěže na určitý výkon.

2. Sdělování, výměna a ukládání informací se provádí způsobem, který zajistí, že jsou integrita a důvěrná povaha všech informací předaných účastníky veřejné soutěže na určitý výkon zachovány a že se porota neseznámí s obsahem plánů a projektů dříve, než uplyne lhůta k jejich podání.

3. Pro zařízení pro elektronický příjem plánů a projektů se použijí tato pravidla:

a) informace vztahující se k nezbytným specifikacím pro předkládání plánů a projektů elektronickou cestou, včetně kódování, musí mít k dispozici subjekty, které mají zájem. Zařízení pro elektronický příjem plánů a projektů musí být navíc v souladu s požadavky přílohy X;

b) členské státy mohou zavést nebo provozovat dobrovolné akreditační systémy určené ke zlepšení úrovně služeb osvědčování pro taková zařízení.

Článek 72

Výběr soutěžících

Jsou-li veřejné soutěže na určitý výkon omezeny na určitý počet účastníků, stanoví veřejní zadavatelé jasná a nediskriminační kritéria pro výběr. Počet zájemců vyzvaných k účasti musí být v každém případě dostatečný pro zajištění skutečné soutěže.

Článek 73

Složení poroty

Porota se skládá výhradně z fyzických osob, které jsou nezávislé na účastnících veřejné soutěže na určitý výkon. Je-li od účastníků veřejné soutěže na určitý výkon vyžadována zvláštní odborná kvalifikace, musí mít nejméně třetina členů poroty tutéž nebo rovnocennou kvalifikaci.

Článek 74

Rozhodnutí poroty

1. Porota musí být ve svých rozhodnutích a stanoviscích nezávislá.

2. Zkoumá plány a projekty, které zájemci podali, anonymně a pouze na základě kritérií, která byla uvedena v oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon.

3. Zaznamenává do zprávy podepsané svými členy pořadí projektů sestavené podle hodnoty každého projektu, společně s poznámkami poroty a všemi body, které případně vyžadují objasnění.

4. Anonymita musí být zachována až do doby, než porota dospěje ke stanovisku nebo k rozhodnutí.

5. Zájemci mohou být případně vyzváni, aby odpověděli na otázky, které porota zaznamenala v zápisu, a objasnili jakýkoli aspekt projektu.

6. Z rozhovoru mezi členy poroty a zájemci se vypracovává podrobný zápis.

HLAVA V

STATISTICKÉ POVINNOSTI, VÝKONNÉ PRAVOMOCI A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 75

Statistické povinnosti

S cílem umožnit posouzení výsledků použití této směrnice zašlou členské státy Komisi nejpozději do 31. října každého roku statistickou zprávu, vypracovanou v souladu s článkem 76, která se odděleně zabývá veřejnými zakázkami na dodávky, služby a stavební práce zadanými veřejnými zadavateli během předchozího roku.

Článek 76

Obsah statistické zprávy

1. Ve statistické zprávě se o každém veřejném zadavateli uvedeném v příloze IV podrobně uvede přinejmenším:

a) počet a hodnota zadaných zakázek zahrnutých do této směrnice,

b) počet a celková hodnota zakázek zadaných odchylně od Dohody.

Údaje uvedené v prvním pododstavci písm. a) musí být, je-li to možné, podrobně rozepsány podle:

a) použitých zadávacích řízení a

b) pro každé z těchto řízení podle stavebních prací, jak jsou uvedeny v příloze I, a výrobků a služeb, jak jsou uvedeny v příloze II, označené kategorií nomenklatury CPV,

c) státní příslušnosti hospodářského subjektu, kterému byla zakázka zadána.

Pokud byly zakázky sjednány na základě vyjednávacího řízení, musí být údaje uvedené v prvním pododstavci písm. a) rovněž podrobně rozepsány podle okolností uvedených ve článcích 30 a 31 a musí být uveden počet a hodnota zadaných zakázek podle členského státu a třetí země úspěšného zhotovitele.

2. Ve statistické zprávě se u každé kategorie veřejného zadavatele, která není uvedena v příloze IV, podrobně uvede přinejmenším:

a) počet a hodnota zadaných zakázek, podrobně rozepsaných v souladu s odst. 1 druhým pododstavcem,

b) celková hodnota zakázek zadaných odchylně od Dohody.

3. Statistická zpráva uvede jakoukoli jinou statistickou informaci, která je podle Dohody vyžadována.

Informace uvedené v prvním pododstavci se určují postupem podle čl. 77 odst. 2.

Článek 77

Poradní výbor

1. Komisi je nápomocen Poradní výbor pro veřejné zakázky zřízený článkem 1 rozhodnutí Rady 71/306/EHS [25] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 78

Přezkoumání prahových hodnot

1. Komise ověří prahové hodnoty stanovené v článku 7 každé dva roky od vstupu této směrnice v platnost, a bude-li to nutné, přezkoumá je postupem podle čl. 77 odst. 2.

Výpočet hodnoty těchto prahových hodnot je založen na průměrné denní hodnotě eura, vyjádřené ve zvláštních právech čerpání (ZPČ), za 24 měsíců končících posledním dnem měsíce srpna, který předchází přezkoumání s účinkem od 1. ledna. Hodnota takto přezkoumaných prahových hodnot se případně zaokrouhlí dolů na tisíce eur, aby bylo zajištěno, že platné prahové hodnoty stanovené Dohodou, vyjádřené v ZPČ, budou dodrženy.

2. Současně s přezkoumáním podle odstavce 1 Komise postupem podle čl. 77 odst. 2 upraví:

a) prahové hodnoty stanovené v čl. 8 prvním pododstavci písm. a), v článku 56 a v čl. 63 odst. 1 prvním pododstavci podle přezkoumaných prahových hodnot platných pro veřejné zakázky na stavební práce;

b) prahové hodnoty stanovené v čl. 8 prvním pododstavci písm. b) a v čl. 67 odst. 1 písm. a) podle přezkoumaných prahových hodnot platných pro veřejné zakázky na služby zadávané veřejnými zadavateli uvedenými v příloze IV;

c) prahovou hodnotu stanovenou v čl. 67 odst. 1 písm. b) a c) podle přezkoumané prahové hodnoty platné pro veřejné zakázky na služby zadávané veřejnými zadavateli, kteří nejsou uvedeni v příloze IV.

3. Prahová hodnota stanovená podle odstavce 1 v národních měnách členských států, které se neúčastní měnové unie, se v zásadě upravuje každé dva roky počínaje 1. lednem 2004. Výpočet této hodnoty je založen na průměrných denních hodnotách těchto měn, vyjádřených v eurech, za 24 měsíců končících posledním dnem měsíce srpna, který předchází přezkoumání s účinkem od 1. ledna.

4. Přezkoumané prahové hodnoty uvedené v odstavci 1 a jejich odpovídající hodnoty v národních měnách uvedené v odstavci 3 zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie na začátku měsíce listopadu, který následuje po jejich přezkoumání.

Článek 79

Změny

1. Komise může postupem podle čl. 77 odst. 2 změnit:

a) technické postupy pro metody výpočtu uvedené v čl. 78 odst. 1 druhém pododstavci a odst. 3;

b) postupy pro vypracovávání, zasílání, doručování, překlad, sběr a distribuci oznámení uvedených v článcích 35, 58, 64 a 69 a statistických zpráv uvedených v čl. 35 odst. 4 čtvrtém pododstavci a v článcích 75 a 76;

c) postupy pro zvláštní odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v nomenklatuře CPV;

d) seznamy veřejnoprávních subjektů a jejich kategorií v příloze III, pokud se jejich změny, zejména na základě oznámení členských států, ukáží jako nutné;

e) seznamy ústředních orgánů státní správy v příloze IV, po úpravách nutných k plnění Dohody;

f) referenční čísla v nomenklatuře uvedená v příloze I, pokud se tím nemění věcná působnost této směrnice, a postupy pro odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v této nomenklatuře;

g) referenční čísla v nomenklatuře uvedená v příloze II, pokud se tím nemění věcná působnost této směrnice, a postupy pro odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v této nomenklatuře v rámci kategorií služeb uvedených v příloze;

h) postup pro zasílání a zveřejňování údajů uvedených v příloze VIII z důvodu technického pokroku nebo z administrativních důvodů;

i) technické podrobnosti a charakteristiky zařízení pro elektronický příjem uvedené v písmenech a), f) a g) přílohy X.

Článek 80

Provedení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. ledna 2006. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která přijmou v oblasti zahrnuté do této směrnice.

Článek 81

Mechanismy sledování

V souladu se směrnicí Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce [26] zajišťují členské státy provádění této směrnice účinnými, dostupnými a transparentními mechanismy.

Za tímto účelem mohou, mimo jiné, určit nebo zřídit nezávislý subjekt.

Článek 82

Zrušení

Směrnice 92/50/EHS, s výjimkou jejího článku 41, a směrnice 93/36/EHS a 93/37/EHS se zrušují s účinkem ode dne uvedeného v článku 80, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států ohledně lhůt pro provedení a používání uvedených v příloze XI.

Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XII.

Článek 83

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 84

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 31. března 2004.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

D. Roche

[1] Úř. věst. C 29 E, 30.1.2001, s.11 a Úř. věst. C 203 E, 27.8.2002, s. 210.

[2] Úř. věst. C 193, 10.7.2001, s. 7.

[3] Úř. věst. C 144, 16.5.2001, s. 23.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. ledna 2002 (Úř. věst. C 271 E, 7.11.2002, s. 176), společný postoj Rady ze dne 20. března 2003 (Úř. věst. C 147 E ze dne 24.6.2003, s. 1) a postoj Evropského parlamentu ze dne 2. července 2003 (dosud neuveřejněný v Úředním věstníku). Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. ledna 2004 a rozhodnutí Rady ze dne 2. února 2004.

[5] Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/78/ES (Úř. věst. L 285, 29.10.2001, s. 1).

[6] Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/78/ES.

[7] Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 54. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/78/ES.

[8] Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1.

[9] Uř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.

[10] Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 84. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/78/ES (Úř. věst. L 285, 29.10.2001, s. 1)

[11] Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.

[12] Úř. věst. L 340, 16.12.2002, s. 1.

[13] Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.

[14] Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.

[15] Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 16).

[16] Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky (Úř. věst. L 39, 14.2.1976, s.40). Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES (Úř. věst. L 269, 5.10.2002, s. 15).

[17] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) (Úř. věst. L 114, 24.4.2001, s. 1).

[18] Úř. věst. L 184, 17.1.1999, s. 23.

[19] Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1.

[20] Úř. věst. L 351, 29.12.1998, s. 1.

[21] Úř. věst. C 195, 25.6.1997, s. 1.

[22] Úř. věst. L 358, 31.12.1998, s. 2.

[23] Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 48.

[24] Úř. věst. L 166, 28.6.1991, s. 77. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/97/ES ze dne 4. prosince 2001 (Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 76).

[25] Úř. věst. L 185, 16.8.1971, s. 15. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 77/63/EHS (Úř. věst. L 13, 15.1.1977, s. 15).

[26] Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. Směrnice ve znění směrnice 92/50/EHS.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SEZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČL. 1 ODST. 2 PÍSM. b) [1]

NACE |

Kód CPV | SEKCE F | STAVEBNICTVÍ |

Oddíl | Skupina | Třída | Popis | Poznámky |

45 | | | Stavebnictví | Obsah tohoto oddílu: stavba nových budov a děl, renovace a běžné opravy | 45000000 |

45.1 | | Příprava staveniště | | 45100000 |

45.11 | Demolice a bourání budov; příprava území a zemní práce | Obsah této třídy: demolice budov a jiných stavebúklid stavenišťzemní práce: výkop, zavážka, rovnání terénu a terénní úpravy stavenišť, hloubení příkopů, odstraňování skal, odstřel apod.příprava nalezišť:ražení důlních děl, odstraňování nadloží a jiné rozvojové a přípravné práceTato třída dále zahrnuje: odvodňování stavenišťodvodňování zemědělských a lesních ploch | 45110000 |

45.12 | Průzkumné vrtné a hloubící práce | Obsah této třídy: průzkumné vrtné práce a jádrové vrty pro stavební, geofyzikální, geologické nebo podobné účelyTato třída nezahrnuje: vrtné práce v ložiscích ropy a zemního plynu za účelem těžby, viz 11.20studnařské práce, viz 45.25hloubení šachet, viz 45.25průzkum ložisek ropy a zemního plynu, geofyzikální, geologická a seizmická měření, viz 74.20 | 45120000 |

45.2 | | Realizace kompletních staveb nebo jejich částí; stavební inženýrství | | 45200000 |

45.21 | Všeobecná výstavba budov a stavebněinženýrských děl | Obsah této třídy: – výstavba budov všeho druhu– výstavba stavebně-inženýrských staveb– mosty, včetně dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a podzemní dráhy– dálková potrubí, telekomunikační a elektrická vedení– městské potrubní, kabelové a elektrické sítě;– související městské práce– montáž a výstavba montovaných staveb na staveništiTato třída nezahrnuje: – vedlejší a příležitostné služby související s těžbou ropy a zemního plynu, viz 11.20– výstavba kompletních montovaných staveb z nebetonových dílů vlastní výroby, viz oddíly 20, 26 a 28– stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a ostatních sportovních zařízení, viz 45.23– stavební instalace, viz 45.3– dokončování budov, viz 45.4– činnosti architektů a inženýrské činnosti, viz 74.20– řízení stavebních projektů, viz 74.20 | 45210000 |

45.22 | Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin | Obsah této třídy: – montáž střech– pokládání střech– izolace proti vodě a vlhkosti | 45220000 |

45.23 | Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení | Obsah této třídy: – výstavba dálnic, silnic, ulic jiných cest pro vozidla a pěší– výstavba železnic– výstavba letištních drah– stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a ostatních sportovních zařízení– nátěry a značení povrchu silnic a parkovišťTato třída nezahrnuje: – přípravné zemní práce, viz 45.11 | 45230000 |

45.24 | Výstavba vodních děl | Tato třída zahrnuje výstavbu: výstavbu:vodních cest, přístavů (včetně jachetních), říčních děl, zdymadel apod.přehrad a hrázíbagrování pod vodoupodzemní práce | 45240000 |

45.25 | Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla | Obsah této třídy: specializované činnosti vyžadující zvláštní odbornou kvalifikaci nebo vybavení:výstavba základů včetně pilotovánívrtání a výstavba studen, hloubení šachetmontáž ocelových prvků nikoli vlastní výrobyohýbání ocelizednické a dlaždičské prácemontáž a demontáž lešení a pohyblivých pracovních plošin, včetně jejich pronájmuvýstavba komínů a průmyslových pecíTato třída nezahrnuje: pronájem lešení bez jejich montáže a demontáže, viz 71.32 | 45250000 |

45.3 | | Stavebně montážní práce | | 45300000 |

45.31 | Instalace elektrických rozvodů a zařízení | Obsah této třídy: montáž:elektrických rozvodů a zařízenítelekomunikačních systémůelektrického vytápěnírozhlasových a televizních antén (pro obytné budovy)protipožárních hlásičůzabezpečovacích zařízení proti vloupánívýtahů a eskalátorůhromosvodů apod.v budovách a jiných stavbách | 45310000 |

45.32 | Izolační práce | Obsah této třídy: montáž izolace tepelné, hlukové nebo vibrační v budovách a jiných stavbáchTato třída nezahrnuje: izolaci proti vodě a vlhkosti, viz 45.22 | 45320000 |

45.33 | Instalatérské práce | Obsah této třídy: montáž:plynového, vodovodního a sanitárního potrubívytápěcího, ventilačního, chladícího nebo klimatizačního zařízení a vedenípostřikovacích zařízenív budovách a jiných stavbáchTato třída nezahrnuje: montáž elektrického vytápění, viz 45.31 | 45330000 |

45.34 | Ostatní stavební montážní práce | Obsah této třídy: montáž osvětlovacích a signálních zařízení pro silnice, železnice, letiště a přístavymontáž zařízení a pevných součástí jinde neuvedených v budovách a jiných stavbách | 45340000 |

45.4 | | Kompletační a dokončovací práce | | 45400000 |

45.41 | Omítkářské a štukatérské práce | Obsah této třídy: omítání a štukování, včetně s tím souvisejícího laťování, na budovách a jiných stavbách a v jejich interiérech | 45410000 |

45.42 | Truhlářské kompletační práce | Obsah této třídy: montáž dveří, oken, dveřních a okenních rámů, vestavěných kuchyní, schodišť, zařízení obchodů apod. nikoli vlastní výroby ze dřeva nebo jiných materiálůdokončovací práce v interiéru jako obkládání stropů, stěn, montáž mobilních příčekTato třída nezahrnuje: pokládka parket a jiných dřevěných podlahových krytin, viz 45.43 | 45420000 |

45.43 | Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin | Obsah této třídy: lepení tapet pokládka:keramických, betonových nebo kamenných dlaždic a obkládačekparket a jiných dřevěných podlahových krytinpodlahových koberců a linoleí, včetně gumových a plastových podlahových krytinteracových, mramorových, žulových nebo břidlicových podlahových krytin a obkladů stěn | 45430000 |

45.44 | Sklenářské, malířské a natěračské práce | Obsah této třídy: aplikace vnitřních a vnějších nátěrů budovnatírání inženýrských stavebmontáž skel a zrcadelTato třída nezahrnuje: montáž oken | 45440000 |

45.45 | Ostatní dokončovací stavební práce | Obsah této třídy: montáž soukromých bazénůčištění fasád tlakovou párou, pískem a podobné činnosti, které se týkají vnějšího pláště budovostatní kompletační a dokončovací stavební práce jinde neuvedenéTato třída nezahrnuje: čištění interiérů budov a jiných staveb, viz 74.70 | 45450000 |

45.5 | | Nájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou | | 45500000 |

45.50 | Nájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou | Tato třída nezahrnuje: nájem stavebních nebo demoličních strojů a zařízení bez obsluhy, viz 71.32 | |

[1] V případě odlišných interpretací mezi CPV a NACE se použije nomenklatura NACE.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

SLUŽBY UVEDENÉ V ČL. 1 ODST. 2 PÍSM. d)

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II A [1]

Kategorie | Předmět | Referenční číslo CPC | Referenční čísla CPV |

1 | Údržbářské a opravářské služby | 6112, 6122, 633, 886 | Od 50100000 do 50982000 (kromě 50310000 až 50324200 a 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) |

2 | Pozemní přeprava, včetně přepravy pancéřovými vozy a kurýrních služeb, s výjimkou přepravy pošty | 712 (kromě 71235), 7512, 87304 | Od 60112000-6 do 60129300-1 kromě 60121000 až 60121600, 60122200-1, 60122230-0) a od 64120000-3 do 64121200-2 |

3 | Letecká přeprava cestujících i nákladu, s výjimkou přepravy pošty | 73 (kromě 7321) | Od 62100000-3 do 62300000-5 (kromě 62121000-6, 62221000-7) |

4 | Pozemní přeprava poštya letecká přeprava pošty | 71235, 7321 | 60122200-1, 60122230-0 62121000-6, 62221000-7 |

5 | Telekomunikační služby | 752 | Od 64200000-8 do 64228200-2, 72318000-7 a od 72530000-9 do 72532000-3 |

6 | Finanční služby a)Pojišťovací službyb)Bankovnictví a investiční služby | ex 81, 812, 814 | Od 66100000-1 do 66430000-3 a od 67110000-1 do 67262000-1 |

7 | Počítačové a s tím spojené služby | 84 | Od 50300000-8 do 50324200-4, od 72100000-6 do 72591000-4 (kromě 72318000-7 a od 72530000-9 do 72532000-3) |

8 | Služby ve výzkumu a vývoji | 85 | Od 73000000-2 do 73300000-5 (kromě 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0) |

9 | Účetnické a auditorské služby a služby při vedení účetnictví | 862 | Od 74121000-3 do 74121250-0 |

10 | Průzkum trhu a veřejného mínění | 864 | Od 74130000-9 do 74133000-0 a 74423100-1, 74423110-4 |

11 | Poradenství a s tím spojené služby | 865, 866 | Od 73200000-4 do 73220000-0, od 74140000-2 do 74150000-5 (kromě 74142200-8) a 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0 |

12 | Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování, služby krajinného inženýrství; související služby vědecko-technického poradenství, služby technického testování a provádění analýz | 867 | Od 74200000-1 do 74276400-8 a od 74310000-5 do 74323100-0 a 74874000-6 |

13 | Reklamní služby | 871 | Od 74400000-3 do 74422000-3 (kromě 74420000-9 a 74421000-6) |

14 | Úklidové služby a služby správy majetku | 874, 82201 až 82206 | Od 70300000-4 do 70340000-6 a od 74710000-9 do 74760000-4 |

15 | Vydavatelské a tiskařské služby za poplatek nebo na smluvním základě | 88442 | Od 78000000-7 do 78400000-1 |

16 | Služby týkající se kanalizací a likvidace odpadu, sanitární a podobné služby | 94 | Od 90100000-8 do 90320000-6 a 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0 |

[1] V případě odlišných interpretací mezi klasifikacemi CPV a CPC se použije klasifikace CPC.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II B

Kategorie | Předmět | Referenční číslo CPC | Referenční čísla CPV |

17 | Hotelové a restaurační služby | 64 | Od 55000000-0 do 55524000-9 a od 93400000-2 do 93411000-2 |

18 | Služby železniční dopravy | 711 | 60111000-9 a od 60121000-2 do 60121600-8 |

19 | Služby vodní dopravy | 72 | Od 61000000-5 do 61530000-9 a od 63370000-3 do 63372000-7 |

20 | Doprovodné a vedlejší dopravní služby | 74 | 62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, od 63000000-9 do 63600000-5 (kromě 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7) a 74322000-2, 93610000-7 |

21 | Právní služby | 861 | Od 74110000-3 do 74114000-1 |

22 | Služby personálních agentur a poskytování servisu | 872 | Od 74500000-4 do 74540000-6 (kromě 74511000-4) a od 95000000-2 do 95140000-5 |

23 | Pátrací a bezpečnostní služby s výjimkou služeb přepravy pancéřovými vozy | 873 (kromě 87304) | Od 74600000-5 do 74620000-1 |

24 | Vzdělávání a služby odborného vzdělávání | 92 | Od 80100000-5 do 80430000-7 |

25 | Zdravotnické a sociální služby | 93 | 74511000-4 a od 85000000-9 do 85323000-9 (kromě 85321000-5 a 85322000-2) |

26 | Rekreační, kulturní a sportovní služby | 96 | Od 74875000-3 do 74875200-5 a od 92000000-1 do 92622000-7 (kromě 92230000-2) |

27 | Jiné služby | | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

SEZNAM A KATEGORIE VEŘEJNOPRÁVNÍCH SUBJEKTŮ UVEDENÝCH V ČL. 1 ODST. 9 DRUHÉM PODODSTAVCI

I. — BELGIE

Subjekty

A

- Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'AsileFederaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers

- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaireFederaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

- Agence fédérale de Contrôle nucléaireFederaal Agentschap voor nucleaire Controle

- Agence wallonne à l'Exportation

- Agence wallonne des Télécommunications

- Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées

- Aquafin

- Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les ProvincesAlgemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

- Banque nationale de BelgiqueNationale Bank van België

- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft

- Berlaymont 2000

- Bibliothèque royale Albert IerKoninklijke Bilbliotheek Albert I

- Bruxelles-Propreté — Agence régionale pour la PropretéNet–Brussel — Gewestelijke Agentschap voor Netheid

- Bureau d'Intervention et de Restitution belgeBelgisch Interventie — en Restitutiebureau

- Bureau fédéral du PlanFederaal Planbureau

C

- Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de ChômageHulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

- Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-InvaliditéHulpkas voor Ziekte — en Invaliditeitsverzekeringen

- Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des MarinsHulp — en Voorzorgskas voor Zeevarenden

- Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer BelgesKas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

- Caisse nationale des CalamitésNationale Kas voor Rampenschade

- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de BatellerieBijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart

- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement "Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes")Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings — en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd "Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten")

- Centre d'Etude de l'Energie nucléaireStudiecentrum voor Kernenergie

- Centre de recherches agronomiques de Gembloux

- Centre hospitalier de Mons

- Centre hospitalier de Tournai

- Centre hospitalier universitaire de Liège

- Centre informatique pour la Région de Bruxelles-CapitaleCentrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

- Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le RacismeCentrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding

- Centre régional d'Aide aux Communes

- Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën

- Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent

- Comité de Contrôle de l'Electricité et du GazControlecomité voor Elekticiteit en Gas

- Comité national de l'EnergieNationaal Comité voor de Energie

- Commissariat général aux Relations internationales

- Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

- Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique

- Conseil central de l'EconomieCentrale Raad voor het Bedrijfsleven

- Conseil économique et social de la Région wallonne

- Conseil national du TravailNationale Arbeidsraad

- Conseil supérieur de la JusticeHoge Raad voor de Justitie

- Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes EntreprisesHoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen

- Conseil supérieur des Classes moyennes

- Coopération technique belgeBelgische technische Coöperatie

D

- Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung

- Dienst voor de Scheepvaart

- Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs

- Domus Flandria

E

- Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française

- Export Vlaanderen

F

- Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

- Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector

- Fonds bijzondere Jeugdbijstand

- Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires

- Fonds culturele Infrastructuur

- Fonds de Participation

- Fonds de VieillissementZilverfonds

- Fonds d'Aide médicale urgenteFonds voor dringende geneeskundige Hulp

- Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française

- Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de BelgacomPensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom

- Fonds des Accidents du TravailFonds voor Arbeidsongevallen

- Fonds des Maladies professionnellesFonds voor Beroepsziekten

- Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'EntreprisesFonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-CapitaleWoningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest

- Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

- Fonds Film in Vlaanderen

- Fonds national de Garantie des Bâtiments scolairesNationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen

- Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillersNationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade

- Fonds piscicole de Wallonie

- Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangersFonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten

- Fonds pour la Rémunération des MoussesFonds voor Scheepsjongens

- Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communalesBrussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën

- Fonds voor flankerend economisch Beleid

- Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G

- Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten

- Grindfonds

H

- Herplaatsingfonds

- Het Gemeenschapsonderwijs

- Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

- Institut belge de NormalisationBelgisch Instituut voor Normalisatie

- Institut belge des Services postaux et des TélécommunicationsBelgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

- Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

- Institut bruxellois pour la Gestion de l'EnvironnementBrussels Instituut voor Milieubeheer

- Institut d'Aéronomie spatialeInstituut voor Ruimte — aëronomie

- Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises

- Institut des Comptes nationauxInstituut voor de nationale Rekeningen

- Institut d'Expertise vétérinaireInstituut voor veterinaire Keuring

- Institut du Patrimoine wallon

- Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

- Institut géographique nationalNationaal geografisch Instituut

- Institution pour le Développement de la Gazéification souterraineInstelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing

- Institution royale de MessineKoninklijke Gesticht van Mesen

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamandeUniversitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté françaiseUniversitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap

- Institut national d'Assurance Maladie-InvaliditéRijksinstituut voor Ziekte — en Invaliditeitsverzekering

- Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendantsRijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

- Institut national des Industries extractivesNationaal Instituut voor de Extractiebedrijven

- Institut national de Recherche sur les Conditions de TravailNationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden

- Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de GuerreNationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers

- Institut national des RadioélémentsNationaal Instituut voor Radio-Elementen

- Institut national pour la Criminalistique et la CriminologieNationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

- Institut pour l'Amélioration des Conditions de TravailInstituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden

- Institut royal belge des Sciences naturellesKoninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

- Institut royal du Patrimoine culturelKoninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

- Institut royal météorologique de BelgiqueKoninklijk meteorologisch Instituut van België

- Institut scientifique de Service public en Région wallonne

- Institut scientifique de la Santé publique — Louis PasteurWetenschappelijk Instituut Volksgezondheid — Louis Pasteur

- Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen

- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer

- Instituut voor het archeologisch Patrimonium

- Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen

- Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

- Jardin botanique national de BelgiqueNationale Plantentuin van België

K

- Kind en Gezin

- Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

- Loterie nationaleNationale Loterij

M

- Mémorial national du Fort de BreendonkNationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

- Musée royal de l'Afrique centraleKoninklijk Museum voor Midden-Afrika

- Musées royaux d'Art et d'HistoireKoninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

- Musées royaux des Beaux-Arts de BelgiqueKoninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

- Observatoire royal de BelgiqueKoninklijke Sterrenwacht van België

- Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la DéfenseCentrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie

- Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Office de Contrôle des AssurancesControledienst voor de Verzekeringen

- Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de MutualitésControledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

- Office de la Naissance et de l'Enfance

- Office de Promotion du Tourisme

- Office de Sécurité sociale d'Outre-MerDienst voor de overzeese sociale Zekerheid

- Office for Foreign Investors in Wallonia

- Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariésRijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

- Office national de l'EmploiRijksdienst voor Arbeidsvoorziening

- Office national de Sécurité socialeRijksdienst voor sociale Zekerheid

- Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et localesRijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten

- Office national des PensionsRijksdienst voor Pensioenen

- Office national des Vacances annuellesRijksdienst voor jaarlijkse Vakantie

- Office national du DucroireNationale Delcrederedienst

- Office régional bruxellois de l'EmploiBrusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture

- Office régional pour le Financement des Investissements communaux

- Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel

- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem

- Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest

- Orchestre national de BelgiqueNationaal Orkest van België

- Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissilesNationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

- Palais des Beaux-ArtsPaleis voor schone Kunsten

- Participatiemaatschappij Vlaanderen

- Pool des Marins de la Marine marchandePool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

- Radio et Télévision belge de la Communauté française

- Régie des BâtimentsRegie der Gebouwen

- Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

- Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-CapitaleBrusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp

- Société belge d'Investissement pour les pays en développementBelgische Investeringsmaatschappij voor Ontwinkkelingslanden

- Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon

- Société de Garantie régionale

- Sociaal economische Raad voor Vlaanderen

- Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agrééesBrusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois

- publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg

- Société publique de Gestion de l'Eau

- Société wallonne du Logement et sociétés agréées

- Sofibail

- Sofibru

- Sofico

T

- Théâtre national

- Théâtre royal de la MonnaieDe Koninklijke Muntschouwburg

- Toerisme Vlaanderen

- Tunnel Liefkenshoek

U

- Universitair Ziekenhuis Gent

V

- Vlaams Commissariaat voor de Media

- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

- Vlaams Egalisatie Rente Fonds

- Vlaamse Hogescholenraad

- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen

- Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek

- Vlaamse interuniversitaire Raad

- Vlaamse Landmaatschappij

- Vlaamse Milieuholding

- Vlaamse Milieumaatschappij

- Vlaamse Onderwijsraad

- Vlaamse Opera

- Vlaamse Radio- en Televisieomroep

- Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt

- Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

- Vlaams Fonds voor de Lastendelging

- Vlaams Fonds voor de Letteren

- Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap

- Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw

- Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

- Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie

- Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

- Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen

- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

- Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing

- Vlaams Zorgfonds

- Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen

II. — DÁNSKO

Subjekty

Danmarks Radio

Det landsdækkende TV2

Danmarks Nationalbank

Sund og Bælt Holding A/S

A/S Storebælt

A/S Øresund

Øresundskonsortiet

Ørestadsselskabet I/S

Byfornyelsesselskabet København

Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab

Statens og Kommunernes Indkøbsservice

Post Danmark

Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Feriefond

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Naviair

Kategorie

- (organizace pro sociální bydlení),

- (místní církevní správy),

- (jiné orgány veřejné správy).

III. — NĚMECKO

1. Kategorie

Orgány, instituce a nadace, které se řídí veřejným právem a zřízené spolkovými, zemskými nebo místními orgány, zejména v těchto oblastech:

1.1. Orgány

- (vysoké školy a studentské organizace),

- (profesní sdružení zastupující advokáty, notáře, daňové poradce, účetní, architekty, lékaře a lékárníky),

- (obchodní a živnostenská sdružení, sdružení zemědělců a řemeslníků, průmyslové a obchodní komory),

- (instituce sociálního zabezpečení, nemocenské pokladny, instituce pojišťující pro případ úrazu, penzijní fondy),

- (sdružení doktorů na pokladnu),

- (družstva a jiná sdružení).

1.2. Instituce a nadace

Nevýrobní a nekomerční instituce jednající v obecném zájmu a podléhající kontrole státu, zejména v těchto oblastech:

- (spolkové instituce s právní subjektivitou),

- (penzijní organizace a sdružení studentů),

- (kulturní a sociální nadace).

2. Právnické osoby, které se řídí soukromým právem

Nevýrobní a nekomerční instituce jednající v obecném zájmu a podléhající státní kontrole, včetně kommunale Verssorgungsunternehmen – městských veřejných služeb, zejména v těchto oblastech:

- (zdravotnictví: nemocnice, lékařské výzkumné ústavy, ústavy pro testování, pohřební ústavy),

- (kultura: divadla, orchestry, muzea, knihovny, archívy, zoologické a botanické zahrady),

- (sociální oblast: mateřské školy a podobná zařízení pro děti, rekreační zařízení, dětské domovy a domovy pro mládež, zařízení pro volný čas, obecní domy, domovy pro ženy, staré lidi a lidi bez přístřeší),

- (sport: bazény a sportovní zařízení),

- (bezpečnost: hasiči a záchranné služby),

- (vzdělání: školící a vzdělávací a rekvalifikační střediska, večerní školy),

- (věda, výzkum a vývoj: velké výzkumné ústavy, vědecké společnosti a sdružení, subjekty podporující vědu),

- (odklizení odpadu: úklid ulic, likvidace odpadu, čištění odpadních vod),

- (stavebnictví a výstavba bytů: územní plánování, rozvoj měst, bytové podniky, zprostředkování bytů, bytové podniky jednající v obecném zájmu),

- (hospodářství: organizace podporující hospodářský rozvoj),

- (hřbitovy a pohřební služby),

- (spolupráce s rozvojovými zeměmi: financování, technická spolupráce, rozvojová pomoc, vzdělání).

IV. — ŘECKO

Kategorie

a) Veřejné podniky a veřejné subjekty

b) Právnické osoby, které se řídí veřejným právem a jsou vlastněné státem nebo které pravidelně dostávají nejméně 50 % svého ročního rozpočtu ve formě státních dotací podle platných ustanovení, nebo v nichž stát vlastní nejméně 51 % kapitálu.

c) Právnické osoby, které se řídí soukromým právem a jsou vlastněné právnickými osobami, které se řídí veřejným právem, místními orgány na jakékoli úrovni, včetně Ústřední řecké asociace místních orgánů (K.E.Δ.K.E.), místními sdruženími obcí, jakož i veřejným podnikům a subjektům a právnickým osobám uvedeným v písm. b) nebo těm, jež jsou jimi pravidelně dotovány ve výši nejméně 50 % jejich ročního rozpočtu podle platných ustanovení nebo vlastních stanov, nebo právnické osoby uvedené výše, které vlastní nejméně 51 % kapitálu těchto právnických osob, které se řídí veřejným právem.

V. — ŠPANĚLSKO

Kategorie

- orgány a subjekty veřejného práva, které podléhají

které nejsou součástí

(všeobecná správa státu).

- orgány a subjekty veřejného práva, které podléhají

které nejsou součástí

(správy autonomních společenství).

- orgány a subjekty veřejného práva, které podléhají

které nejsou součástí

(místních sdružení).

- (správní orgány, běžné zdravotní a sociální služby).

VI. — FRANCIE

Subjekty

- Collège de France

- Conservatoire national des arts et métiers

- Observatoire de Paris

- Institut national d'histoire de l'art (INHA)

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut de recherche pour le développement (IRD)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture

- Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

Kategorie

1. Vnitrostátní veřejnoprávní subjekty

- (dodavatelé vody)

- (šloly architektury)

- (univerzity)

- (Pedagogické fakulty)

2. Orgány veřejné správy na úrovni regionální, místní nebo krajské

- (střední školy)

- (gymnázia)

- (veřejné nemocnice)

- (úřady pro sociální bydlení)

3. Sdružení územních orgánů

- (veřejný ústav pro spolupráci mezi obcemi)

- (krajské a regionální instituce)

VII. — IRSKO

Subjekty

Enterprise Ireland [Marketing, technology and enterprise development]

Forfás [Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation]

Industrial Development Authority

Enterprise Ireland

FÁS [Industrial and employment training]

Health and Safety Authority

Bord Fáilte Éireann[Tourism development]

CERT [Training in hotel, catering and tourism industries]

Irish Sports Council

National Roads Authority

Údarás na Gaeltachta[Authority for Gaelic speaking regions]

Teagasc [Agricultural research, training and development]

An Bord Bia[Food industry promotion]

An Bord Glas[Horticulture industry promotion]

Irish Horseracing Authority

Bord na gcon[Greyhound racing support and development]

Marine Institute

Bord Iascaigh Mhara[Fisheries Development]

Equality Authority

Legal Aid Board

Kategorie

Regional Health Boards (regionální zdravotní rady)

Hospitals and similar institutions of a public character (nemocnice a jiné podobné ústavy veřejného charakteru)

Vocational Education Committees (výbory odborného vzdělávání)

Colleges and educational institutions of a public character (vysoké školy a vzdělávací ústavy veřejného charakteru)

Central and Regional Fisheries Boards (ústřední a regionální rady pro rybolov)

Regional Tourism Organisations (regionální organizace cestovního ruchu)

National Regulatory and Appeals bodies [such a. s. in the telecommunications, energy, planning etc. areas] (vnitrostátní regulační a odvolací orgány, například v telekomunikacích, enegretice,plánování,atd.)

Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public sectors [e.g. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority, etc.] (subjekty vytvořené za účelem plnění zvláštních funkcí nebo uspokojování potřeb v různých veřejných odvětvíchHealthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority, atd.)

Other public bodies falling within the definition of a body governed by public law in accordance with Article 1(7) of this Directive (jiné veřejné subjekty spadající do definice veřejnoprávního subjektu v souladu s čl. 1 odst. 7 této směrnice).

VIII. — ITÁLIE

Subjekty

Società "Stretto di Messina"

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC

Ente nazionale per l'assistenza al volo – ENAV

ANAS S.p.A

Kategorie

- (přístavní a letištní správy),

- (sdružení pro vodohospodářské práce),

- (státní univerzity, státní univerzitní ústavy, sdružení pro univerzitní výzkumné práce),

- (veřejné a dobrovolné instituce sociálního zabezpečení),

- (vyšší vědecké a kulturní ústavy, astronomické, astrofyzikální, geofyzikální a vulkanologické observatoře),

- (organizace provádějící výzkum a pokusy),

- (organizace spravující povinné sociální zabezpečení a sociální programy),

- (sdružení pro meliorace),

- (organizace pro rozvoj a zavlažování),

- (sdružení pro průmyslové oblasti),

- (sdružení obcí v horských oblastech),

- (organizace poskytující služby ve veřejném zájmu),

- (veřejné organizace pro kulturu, sport, cestovní ruch a volný čas),

- (kulturní organizace a organizace podporující umění).

IX. — LUCEMBURSKO

Kategorie

- (veřejné organizace státu pod dohledem člena vlády),

- (veřejné organizace pod dohledem obcí),

- (sdružení místních orgánů založená podle zákona ze dne 23. února 2001 o sdruženích obcí).

X. — NIZOZEMSKO

Subjekty

(Ministry of the Interior and Kingdom Relations)

- (Netherlands Institute for the Fire Service and for Combating Emergencies)

- (Netherlands Fire Service Examination Board)

- (National Institute for Selection and Education of Policemen)

- (25 individual police regions)

- (ICTU Foundation)

Ministerie van Ekonomische Zaken (Ministry of Economic Affairs)

- (Syntens)

- (NMi van Swinden Laboratory)

- (Nmi Institute for Metrology and Technology)

- (Netherlands Agency for Aerospace Programmes)

- (Netherlands Board of Tourism)

- (Cooperative Body of the provincial governments of the Northern Netherlands)

- (Gelderland Development Company)

- (OOM International Business Development)

- LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)

- (NOM Investment Development)

- (Brabant Development Agency)

- (Independent Post and Telecommunications Authority)

Ministerie van Financiėn (Ministry of Finance)

- (Netherlands Central Bank)

- (Netherlands Authority for the Financial Markets)

- (Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands)

Ministerie van Justitie (Ministry of Justice)

- (Netherlands Rehabilitation Agency)

- (VEDIVO Agency, Association for Managers in the (Family) Guardianship)

- (Guardianship and Family Guardianship Institutions)

- (Netherlands Halt (the alternative) Agency)

- (Private Boarding Institutions)

- (Penal Institutions for Juvenile Offenders)

- (Damages Fund for Violent Crimes)

- (Agency for the Reception of Asylum Seekers)

- (National Support and Maintenance Agency)

- (National Victim Compensation Organisations)

- (Netherlands Data Protection Authority)

- (Administration of Justice Study Centre Agency)

- (Legal Assistance Councils)

- (Asylum Seekers Legal Advice Centres)

- (Legal Assistance Agencies)

- (National Bureau against Racial Discrimination)

- (Clara Wichman Institute)

- (Interpreting Centres)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Viserij (Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries)

- (Land Management Service)

- (Fauna Fund)

- (National Forest Service)

- (Netherlands Bureau for Food and Nutrition Education)

- (Wageningen University and Research Centre)

- (Agricultural Research Department)

- (Commodity Boards)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministry of Education, Cultural Affairs and Science)

A. Obecná vymezení

- veřejné školy nebo veřejně financované soukromé školy pro základní vzdělávání v rámci Wet op het primair onderwijs (zákon o základním vzdělávání)

- veřejné nebo veřejně financované školy pro zvláštní vzdělávání, zvláštní střední vzdělávání nebo instituce pro zvláštní a střední vzdělávání v rámci Wet op de expertisecentra

- veřejné školy nebo veřejně financované soukromé školy nebo instituce pro střední vzdělávání v rámci Wet op het Voortgezet Onderwijs (zákon o středním vzdělávání)

- veřejné instituce nebo veřejně financované soukromé instituce v rámci Wet Educatie en Beroepsonderwijs (zákon o vzdělávání a odborném vzdělávání)

- veřejné školy nebo veřejně financované soukromé školy v rámci Experimentenwet Onderwijs (zákon o experimentálním vzdělávání)

- univerzity a vysokoškolské instituce financované z veřejných zdrojů, distanční vysoká škola a univerzitní nemocnice v rámci Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (zákon o vysokoškolském vzdělávání a vědeckém výzkumu) a instituce pro mezinárodní vzdělávání, které získávají více než 50 % svého rozpočtu z veřejných fondů

- školní poradenské služby v rámci Wet op het primair onderwijs (zákon o základním vzdělávání) nebo Wet op de expertisecentra

- vnitrostátní učitelská centra v rámci Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (zákon o dotacích pro vnitrostátní činnosti na podporu vzdělávání)

- vysílací organizace v rámci Mediawet (zákon o médiích)

- fondy v rámci Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (zákon o zvláštní kulturní politice)

- vnitrostátní subjekty pro zvláštní vzdělávání

- nadace v rámci Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (zákon o privatizaci služeb státního muzea)

- jiná muzea, která získávají více než 50 % svých fondů z Ministerstva vzdělávání, kultury a vědy

- jiné organizace a instituce v oblasti vzdělávání, kultury a vědy, které získávají více než 50 % svých finančních prostředků od Ministerstva vzdělávání, kultury a vědy

B. Seznam názvů

- Informatie Beheer Groep

- Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs

- Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent

- Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

- Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

- Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)

- Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

- Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

- College van Beroep voor het hoger Onderwijs

- Vereniging van openbare bibliotheken NBLC

- Koninklijke Bibliotheek

- Stichting Muziek Centrum van de Omroep

- Stichting Ether Reclame

- Stichting Radio Nederland Wereldomroep

- Nederlandse Programma Stichting

- Nederlandse Omroep Stichting

- Commissariaat voor de Media

- Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

- Stichting Lezen

- Dienst Omroepbijdragen

- Centrum voor innovatie en opleidingen

- Bedrijfsfonds voor de Pers

- Centrum voor innovatie van opleidingen

- Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)

- Instituut voor Leerplanontwikkeling

- Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting

- Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

- Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs

- BVE-Raad

- Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven

- Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs

- Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

- Combo Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie

- Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs

- Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO

- Stichting SoFoKles

- Europees Platform

- Stichting mobiliteitsfonds HBO

- Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum

- Stichting minderheden Televisie Nederland

- Stichting omroep allochtonen

- Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht

- School der Poëzie

- Nederlands Perscentrum

- Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum

- Bibliotheek voor varenden

- Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden

- Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken

- Nederlandse luister- en braillebibliotheek

- Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang

- Bibliotheek Le Sage Ten Broek

- Doe Maar Dicht Maar

- ElHizjra

- Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

- Fund for Central and East European Book Projects

- Jongeren Onderwijs Media

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministry of Social Affairs and Employment)

- (Social Insurance Bank)

- (Employment Service)

- (Foundation for Former Miners suffering from Silicosis)

- (Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands)

- (Social and Economic Council in the Netherlands)

- (Council for Work and Income)

- (Central Organisation for Work and Income)

- (Implementing body for employee insurance schemes)

Ministerie van Verkeer en Watterstaat (Ministry of Transport, Communications and Public Works)

- (Vehicle information and administration service)

- (Air Traffic Control Agency)

- (Netherlands maritime pilots association)

- (Regional maritime pilots association)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Ministry of Housing, Planning and the Environment)

- (Public Registers Agency)

- (Central Housing Fund)

- (Architects Register)

Ministerie van Volksgesondheid, Welzijn en Sport (Ministry of Health, Welfare and Sport)

- Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)

- (Medicines Evaluation Board)

- Commissies voor gebiedsaanwijzing

- (National Board for Redevelopment of Hospital Facilities)

- (Health Research and Development Council)

- Inspection bodies under the

(Law on Medical Appliances)

- (KEMA/TNO Certification)

- (National Board for Hospital Facilities)

- (Health Care Insurance Board)

- (National 4 and 5 May Committee)

- (Pension and Benefit Board)

- (Health Service Tariff Tribunal)

- Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)

- (Foundation for the Advancement of Public Health and Envireonment)

- Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS

- (Sanquin Blood Supply Foundation)

- (Supervisory Board of Health Care Insurance Committees for registration of professional health care practices)

- (Health Insurance Funds)

- (Netherlands Transplantation Foundation)

- (Regional bodies for Need Assessment).

XI. — RAKOUSKO

Všechny subjekty podléhající rozpočtové kontrole, kterou provádí

(účetní dvůr), kromě těch, které mají průmyslovou nebo obchodní povahu.

XII. — PORTUGALSKO

Kategorie

- (veřejné instituce bez průmyslové či obchodní povahy),

- (veřejné služby s právní subjektivitou)

- (veřejné nadace),

- (veřejné instituce pro vzdělávání, vědecký výzkum a zdraví),

XIII. — FINSKO

Veřejné nebo veřejně kontrolované subjekty a podniky, kromě těch, které mají průmyslovou nebo obchodní povahu.

XIV. — ŠVÉDSKO

Všechny neobchodní subjekty jejichž veřejné zakázky podléhají dozoru Národní rady pro veřejné zakázky.

XV. — SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Subjekty

- Design Council

- Health and Safety Executive

- National Research Development Corporation

- Public Health Laboratory Service Board

- Advisory, Conciliation and Arbitration Service

- Commission for the New Towns

- National Blood Authority

- National Rivers Authority

- Scottish Enterprise

- Scottish Homes

- Welsh Development Agency

Kategorie

- Maintained schools (dotované školy),

- Universities and colleges financed for the most part by other contracting authorities (univerzity a koleje převážně financované jinými veřejnými zadavateli),

- National Museums and Galleries (státní muzea a galerie),

- Research Councils (zařízení pro podporu výzkumu),

- Fire Authorities (požární orgány),

- National Health Service Strategic Health Authorities (orgány státního zdravotnictví),

- Police Authorities (policejní orgány),

- New Town Development Corporations (společnosti pro plánování a rozvoj nových měst),

- Urban Development Corporations (společnosti pro rozvoj měst).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY [1]

BELGIE

—l'Etat | —de Staat | —stát |

—les communautés | —de gemeenschappen | —společenství |

—les commissions communautaires | —de gemeenschapscommissies | —komise společenství |

—les régions | —de gewesten | —regiony |

—les provinces | —de provincies | —provincie |

—les communes | —de gemeenten | —obce |

—les centres publics d'aide sociale | —de openbare centra voor maatschappelijk welzijn | —veřejná centra sociální pomoci |

—les fabriques d'églises et les organismes chargés de la gestion du temporel des autres cultes reconnus | —de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporalïen van de erkende erediensten | —církevní rady a organizace pověřené řízením jiných uznaných náboženství |

—les sociétés de développement régional | —de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen | —společnosti regionálního rozvoje |

—les polders et wateringues | —de polders en wateringen | —poldry a vodní rady |

—les comités de remembrement des biens ruraux | —de ruilverkavelingscomités | —výbory pro scelování pozemků |

—les zones de police | —de politiezones | —policejní zóny |

—les associations formées par plusieurs des pouvoirs adjudicateurs ci-dessus | —de verenigingen gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden hierboven | —sdružení tvořená více výše uvedenými veřejnými zadavateli. |

DÁNSKO

1.Folketinget Dánský parlament | Rigsrevisionen Účetní dvůr |

2.Statsministeriet Úřad předsedy vlády | |

3.Udenrigsministeriet Ministerstvo zahraničních věcí | |

4.Beskæftigelsesministeriet Ministerstvo práce | 5 styrelser og institutioner 5 odborů a institucí |

5.Domstolsstyrelsen Správa soudů | |

6.Finansministeriet Ministerstvo financí | 5 styrelser og institutioner 5 odborů a institucí |

7.Forsvarsministeriet Ministerstvo obrany | Adskillige institutioner několik institucí |

8.Indenrigs- og Sundhedsministeriet Ministerstvo vnitra a zdraví | Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut několik odborů a institucí, mezi nimi Statens Serum Institut |

9.Justitsministeriet - Ministerstvo spravedlnosti | Rigspolitichefen, 2 direktorater samt et antal styrelser velitel policie, 2 generální ředitelství a určitý počet odborů |

10.Kirkeministeriet Ministerstvo pro církevní záležitosti | 10 stiftsøvrigheder 10 diecézních úřadů |

11.Kulturministeriet Ministerstvo kultury | Departement samt et antal statsinstitutioner odbor a určitý počet institucí |

12.Miljøministeriet Ministerstvo životního prostředí | 6 styrelser 6 odborů |

13.Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration Ministerstvo pro uprchlíky, imigraci a integraci | 1 styrelse 1 odbor |

14.Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministerstvo výživy, zemědělství a rybolovu | 9 direktorater og institutioner 9 generálních ředitelství a institucí |

15.Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder Udvikling Ministerstvo vědy, technologie a inovace | Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger několik odborů a institucí, včetně Národní laboratoře Risoe a národních výzkumných a vzdělávacích ústavů |

16.Skatteministeriet Ministerstvo pro daňové záležitosti | 1 styrelse og institutioner 1 odbor a určitý počet institucí |

17.Socialministeriet Ministerstvo sociálních věcí | 3 styreler og institutioner 3 odbory a určitý počet institucí |

18.Trafikministeriet Ministerstvo dopravy | 12 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet 12 odborů a institucí, včetně Øresundsbrokonsortiet |

19.Undervisningsministeriet Ministerstvo vzdělávání | 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner 3 odbory, 4 vzdělávací instituce, 5 jiných institucí |

20.Økonomi- og Erhvervsministeriet Ministerstvo pro hospodářské a obchodní záležitosti | Adskillige styrelser og institutioner několik odborů a institucí |

NĚMECKO

Auswärtiges Amt | Spolkové ministerstvo zahraničních věcí |

Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter) | Spolkové ministerstvo vnitra (pouze civilní zboží) |

Bundesministerium der Justiz Bundesministerium der Justiz | Spolkové ministerstvo spravedlnosti |

Bundesministerium der Finanzen | Spolkové ministerstvo financí |

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Federal | Spolkové ministerstvo hospodářství a práce |

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft | Spolkové ministerstvo ochrany spotřebitelů, výživy a zemědělství |

Bundesministerium der Verteidigung (keine militärischen Güter) | Spolkové ministerstvo obrany (ne vojenské zboží) |

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend | Spolkové ministerstvo pro rodinné záležitosti, starší občany, ženy a mládež |

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit | Spolkové ministerstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení |

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen | Spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a bydlení |

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti |

Bundesministerium für Bildung und Forschung | Spolkové ministerstvo vzdělávání a výzkumu |

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | Spolkové ministerstvo hospodářské spolupráce a rozvoje |

ŘECKO

1. | Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέν-τρωσης | Ministerstvo vnitra, veřejné správy a decentralizace |

2. | Υπουργείο Εξωτερικών | Ministerstvo zahraničních věcí |

3. | Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών | Ministerstvo hospodářství a financí |

4. | Υπουργείο Ανάπτυξης | Ministerstvo rozvoje |

5. | Υπουργείο Δικαιοσύνης | Ministerstvo spravedlnosti |

6. | Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων | Ministerstvo vzdělávání a náboženství |

7. | Υπουργείο Πολιτισμού | Ministerstvo kultury |

8. | Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας | Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí |

9. | Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων | Ministerstvo životního prostředí, materiálního plánování a veřejných prací |

10. | Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Ministerstvo práce a sociálního zabezpečení |

11. | Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών | Ministerstvo dopravy a komunikací |

12. | Υπουργείο Γεωργίας | Ministerstvo zemědělství |

13. | Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας | Ministerstvo obchodního námořnictva |

14. | Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης | Ministerstvo pro Makedonii a Trácii |

15. | Υπουργείο Αιγαίου | Ministerstvo pro Egejské moře |

16. | Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης | Ministerstvo tisku |

17. | Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς | Generální sekretariát pro mládež |

18. | Γενική Γραμματεία Ισότητας | Generální sekretariát pro rovnost příležitostí |

19. | Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων | Generální sekretariát pro sociální zabezpečení |

20. | Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού | Generální sekretariát pro Řeky žijící v zahraničí |

21. | Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας | Generální sekretariát pro průmysl |

22. | Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας | Generální sekretariát pro výzkum a technologii |

23. | Γενική Γραμματεία Αθλητισμού | Generální sekretariát pro sporty |

24. | Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων | Generální sekretariát pro veřejné práce |

25. | Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλά-δος | Národní statistická služba |

26. | Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας | Národní dobročinná organizace |

27. | Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας | Organizace pro bydlení pracujících |

28. | Εθνικό Τυπογραφείο | Národní tiskárna |

29. | Γενικό Χημείο του Κράτους | Generální státní laboratoř |

30. | Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας | Řecký dálniční fond |

31. | Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / University of Athens | Univerzita v Aténách |

32. | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Univerzita v Soluni |

33. | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | Univerzita v Trácii |

34. | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Univerzita Egejského moře |

35. | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Univerzita v Ioannině |

36. | Πανεπιστήμιο Πατρών | Univerzita v Patře |

37. | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | Univerzita Makedonie |

38. | Πολυτεχνείο Κρήτης | Polytechnická škola na Krétě |

39. | Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων | Technická škola Sivitanidios |

40. | Αιγινήτειο Νοσοκομείο | Nemocnice Eginitio |

41. | Αρεταίειο Νοσοκομείο | Nemocnice Areteio |

42. | Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης | Národní centrum veřejné správy |

43. | Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. | Organizace pro správu veřejného majetku |

44. | Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων | Organizace pojištění zemědělců |

45. | Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων | Organizace pro školní stavby |

46. | Γενικό Επιτελείο Στρατού | Generální štáb armády |

47. | Γενικό Επιτελείο Ναυτικού | Generální štáb námořnictva |

48. | Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας | Generální štáb letectva |

49. | Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας | Řecká komise pro atomovou energii |

50. | Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων | Generální sekretariát pro další vzdělávání |

Presidencia del Gobierno | Předseda vlády |

Ministerio de Asuntos Exteriores | Ministerstvo zahraničních věcí |

Ministerio de Justicia | Ministerstvo spravedlnosti |

Ministerio de Defensa | Ministerstvo obrany |

Ministerio de Hacienda | Ministerstvo financí |

Ministerio de Interior | Ministerstvo vnitra |

Ministerio de Fomento | Ministerstvo pro vnitřní rozvoj |

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes | Ministerstvo vzdělávání, kultury a sportu |

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales | Ministerstvo práce a sociálních věcí |

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerstvo zemědělství, rybolovu a výživy |

Ministerio de la Presidencia | Ministerstvo úřadu předsedy vlády |

Ministerio de Administraciones Públicas | Ministerstvo veřejné správy |

Ministerio de Sanidad y Consumo | Ministerstvo zdravotnictví a ochrany spotřebitelů |

Ministerio de Economía | Ministerstvo hospodářství |

Ministerio de Medio Ambiente | Ministerstvo životního prostředí |

Ministerio de Ciencia y Tecnología | Ministerstvo vědy a technologie |

FRANCIE

1. Ministerstva

—Services du Premier ministre | —Úřad předsedy vlády |

—Ministère des affaires étrangères | —Ministerstvo zahraničních věcí |

—Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité | —Ministerstvo sociálních věcí, práce a solidarity |

—Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales | —Ministerstvo zemědělství, výživy, rybolovu a venkova |

—Ministère de la culture et de la communication | —Ministerstvo kultury a komunikace |

—Ministère de la défense | —Ministerstvo obrany |

—Ministère de l'écologie et du développement durable | —Ministerstvo ekologie a udržitelného rozvoje |

—Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie | —Ministerstvo hospodářství, financí a průmyslu |

—Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer | —Ministerstvo pro infrastrukturu, dopravu, bydlení, cestovní ruch a moře |

—Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire | —Ministerstvo pro státní službu, státní reformu a územní plánování |

—Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales | —Ministerstvo vnitra, vnitřní bezpečnosti a místních svobod |

—Ministère de la justice | —Ministerstvo spravedlnosti |

—Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche | —Ministerstvo pro mládež, národní vzdělávání a výzkum |

—Ministère de l'outre-mer | —Ministerstvo pro zámořská území |

—Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées | —Ministerstvo zdravotnictví, rodiny a zdravotně postižených osob |

—Ministère des sports | —Ministerstvo sportu |

—Académie de France à Rome | —Francouzská akademie v Římě |

—Académie de marine | —Námořní akademie |

—Académie des sciences d'outre-mer | —Zámořská akademie věd |

—Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | —Ústřední agentura pro subjekty sociálního zabezpečení |

—Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) | —Národní agentura pro zlepšování pracovních podmínek |

—Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) | —Státní agentura pro zlepšování prostředí |

—Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) | —Státní agentura pro odškodnění zámořských Francouzů |

—Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) | —Stálé shromáždění zemědělských komor |

—Bibliothèque nationale de France | —Francouzská státní knihovna |

—Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg | —Státní a univerzitní knihovna ve Štrasburku |

—Bibliothèque publique d'information | —Veřejná informační knihovna |

—Caisse des dépôts et consignations | —Vkladový a dávkový fond |

—Caisse nationale des autoroutes (CNA) | —Státní dálniční fond |

—Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) | —Státní vojenský fond sociálního zabezpečení |

—Centre des monuments nationaux (CMN) | —Státní památkové centrum |

—Caisse de garantie du logement locatif social | —Záruční fond pro sociální bydlení |

—Casa de Velasquez | —Casa de Velasquéz |

—Centre d'enseignement zootechnique | —Centrum zootechnických studií |

—Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture | —Centrum ministerstva zemědělství pro environmentální studia a aplikovanou pedagogiku |

—Centre d'études supérieures de sécurité sociale | —Centrum pro vysokoškolská studia sociálního zabezpečení |

—Centres de formation professionnelle agricole | —Centrum odborného zemědělského vzdělávání |

—Centre national d'art et de culture Georges Pompidou | —Národní centrum umění a kultury Georgese Pompidoua |

—Centre national de la cinématographie | —Národní centrum kinematografie |

—Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée | —Státní vzdělávací a studijní centrum pro nepřizpůsobivé děti |

—Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF) | —Státní centrum pro studia a zkoušky zemědělské techniky, zemědělského, vodního a lesního inženýrství |

—Centre national des lettres | —Národní centrum literárního umění |

—Centre national de documentation pédagogique | —Státní centrum pedagogické dokumentace |

—Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS) | —Státní centrum pomoci školákům a univerzitním studentům |

—Centre hospitalier des Quinze-Vingts | —Nemocniční centrum Quinze-Vingts |

—Centre national de promotion rurale de Marmilhat | —Státní centrum Marmilhat pro rozvoj venkova |

—Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) | —Centra vzdělávání dospělých a sportu |

—Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) | —Regionální centra pomoci univerzitním studentům |

—Centres régionaux de la propriété forestière | —Regionální centra pro lesní majetek |

—Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants | —Centrum sociálního zabezpečení migrujících pracovníků |

—Commission des opérations de bourse | —Komise pro burzovní operace |

—Conseil supérieur de la pêche | —Rada pro rybolov |

—Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres | —Agentura pro zachování mořského a jezerního pobřeží |

—Conservatoire national supérieur de musique de Paris | —Pařížská národní konzervatoř |

—Conservatoire national supérieur de musique de Lyon | —Lyonská národní konzervatoř |

—Conservatoire national supérieur d'art dramatique | —Národní konzervatoř dramatického umění |

—École centrale Lyon | —Vysoká škola inženýrství a výzkumu - Lyon |

—École centrale des arts et manufactures | —Vysoká škola inženýrství a výzkumu - Paříž |

—Ecole du Louvre | —Ecole du Louvre |

—École française d'archéologie d'Athènes | —Francouzská škola archeologie v Athénách |

—École française d'Extrême-Orient | —Francouzská škola studií Dálného východu |

—École française de Rome | —Francouzská škola v Římě |

—École des hautes études en sciences sociales | —Vysoká škola pokročilých sociálních studií |

—École nationale d'administration | —Státní vysoká škola veřejné správy |

—École nationale de l'aviation civile (ENAC) | —Státní vysoká škola civilního letectví |

—École nationale des Chartes | —Státní vysoká škola v Chartres |

—École nationale d'équitation | —Státní vysoká škola jezdectví |

—École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF) | —Státní vysoká škola zemědělského, lesního a vodního inženýrství |

—Écoles nationales d'ingénieurs | —Státní inženýrské vysoké školy |

—École nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires | —Státní vysoká škola technického inženýrství zemědělského a potravinářského průmyslu |

—Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles | —Státní vysoká škola zemědělského inženýrství |

—Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg | —Státní vysoká škola vodního a environmentálního inženýrství ve Štrasburku |

—École nationale de la magistrature | —Státní vysoká škola pro soudcovský stav |

—Écoles nationales de la marine marchande | —Státní vysoké školy obchodního loďstva |

—École nationale de la santé publique (ENSP) | —Státní vysoká škola veřejného zdraví |

—École nationale de ski et d'alpinisme | —Státní vysoká škola lyžování a horolezectví |

—École nationale supérieure agronomique Montpellier | —Státní vysoká škola agronomická - Montpellier |

—École nationale supérieure agronomique Rennes | —Státní vysoká škola agronomická - Rennes |

—École nationale supérieure des arts décoratifs | —Státní vysoká škola dekorativních umění |

—École nationale supérieure des arts et industries Strasbourg | —Státní vysoká škola umění a průmyslu - Strasbourg |

—École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix | —Státní vysoká škola umění a textilního průmyslu - Roubaix |

—Écoles nationales supérieures d'arts et métiers | —Státní vysoká průmyslové školy |

—École nationale supérieure des beaux-arts | —Státní vysoká škola výtvarného umění |

—École nationale supérieure des bibliothécaires | —Státní vysoká škola knihovníků |

—École nationale supérieure de céramique industrielle | —Státní vysoká škola průmyslové keramiky |

—École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) | —Státní vysoká škola elektroniky a elektroinženýrství |

—École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires | —Státní vysoká škola zemědělsko-potravinářského průmyslu |

—École nationale supérieure du paysage | —Státní vysoká škola tvorby krajiny |

—Écoles nationales vétérinaires | —Státní vysoké školy veterinární |

—École nationale de voile | —Státní vysoká škola plachtění |

—Écoles normales nationales d'apprentissage | —Státní školy pro vzdělávání učitelů učňovských škol |

—Écoles normales supérieures | —Státní vysoké školy pro vzdělávání středoškolských profesorů |

—École polytechnique | —Vysoká vojenská technická škola |

—École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze) | —Odborná technická zemědělská a lesnickáLesnická vysoká škola Meymac (Corrèze) |

—École de sylviculture — Crogny (Aube) | —Vysoká škola lesnictví – Crogny (Aube) |

—École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde) | —Vysoká škola vinařství a enologie v Tour-Blanche (Gironde) |

—École de viticulture — Avize (Marne) | —Vysoká škola vinařství – Avize (Marne) |

—Hôpital national de Saint-Maurice | —Státní nemocnice v Saint-Maurice |

—Établissement national des invalides de la marine (ENIM) | —Státní ústav zdravotně postižených námořních pracovníků |

—Établissement national de bienfaisance Koenigswarter | —Státní dobročinný ústav Koenigswarter |

—Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) | —Ústav pro dohled nad pracemí na kulturních památkách |

—Établissement public du musée et du domaine national de Versailles | —Veřejný ústav pro muzeum a státní oblast Versailles |

—Fondation Carnegie | —Nadace Carnegie |

—Fondation Singer-Polignac | —Nadace Singer-Polignac |

—Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations | —Akční a podpůrné fondy pro integraci a boj proti diskriminaci |

—Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT) | —Institut pro chov a veterinární lékařství v tropických zemích |

—Institut français d'archéologie orientale du Caire | —Francouzský institut orientální archeologie v Káhiře |

—Institut français de l'environnement | —Francouzský institut životního prostředí |

—Institut géographique national | —Národní zeměpisný institut |

—Institut industriel du Nord | —Průmyslový institut severu |

—Institut national agronomique de Paris-Grignon | —Národní agronomický institut Paris-Grignon |

—Institut national des appellations d'origine (INAO) | —Národní institut označení původu |

—Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG) | —Národní institut astronomie a geofyziky |

—Institut national de la consommation (INC) | —Národní institut pro spotřebu |

—Institut national d'éducation populaire (INEP) | —Národní institut vzdělávání dospělých |

—Institut national d'études démographiques (INED) | —Národní institut demografických studií |

—Institut national des jeunes aveugles — Paris | —Národní institut mladých nevidomých - Paris |

—Institut national des jeunes sourds — Bordeaux | —Národní institut mladých neslyšících - Bordeaux |

—Institut national des jeunes sourds — Chambéry | —Národní institut mladých neslyšících -Chambéry |

—Institut national des jeunes sourds — Metz | —Národní institut mladých neslyšících - Metz |

—Institut national des jeunes sourds — Paris | —Národní institut mladých neslyšících - Paris |

—Institut national du patrimoine | —Francouzský institut národního dědictví |

—Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3) | —Státní institut jaderné fyziky a fyziky částic |

—Institut national de la propriété industrielle | —Státní institut průmyslového vlastnictví |

—Institut national de recherches archéologiques préventives | —Státní institut pro preventivní archeologické výzkumy |

—Institut national de recherche pédagogique (INRP) | —Státní institut pro pedagogický výzkum |

—Institut national des sports et de l'éducation physique | —Státní institut sportu a tělovýchovy |

—Instituts nationaux polytechniques | —Státní polytechnické instituty |

—Instituts nationaux des sciences appliquées | —Státní instituty aplikovaných věd |

—Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen | —Vyšší státní institut průmyslové chemie Rouen |

—Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) | —Státní institut výzkumu v oblasti informatiky a automatizace |

—Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) | —Státní institut výzkumu dopravy a její bezpečnosti |

—Instituts régionaux d'administration | —Regionální správní instituty |

—Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen | —Vyšší institut materiálů a mechanické stavby Saint-Ouen |

—Musée Auguste-Rodin | —Muzeum Augusta Rodina |

—Musée de l'armée | —Muzeum armády |

—Musée Gustave-Moreau | —Muzeum Gustava-Moreaua |

—Musée du Louvre | —Muzeum Louvre |

—Musée du quai Branly | —Muzeum na nábřeží Branly |

—Musée national de la marine | —Národní muzeum námořnictva |

—Musée national J.-J.-Henner | —Národní muzeum J.-J.-Hennera |

—Musée national de la Légion d'honneur | —Národní muzeum Čestné legie |

—Muséum national d'histoire naturelle | —Národní muzeum přírodní historie |

—Office de coopération et d'accueil universitaire | —Univerzitní úřad pro přijímání a spolupráci |

—Office français de protection des réfugiés et apatrides | —Francouzský úřad ochrany uprchlíků a osob bez státního občanství |

—Office national de la chasse et de la faune sauvage | —Státní úřad pro lov a divokou faunu |

—Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) | —Státní úřad pro informace o vzdělávání a povoláních |

—Office des migrations internationales (OMI) | —Úřad pro mezinárodní migraci |

—Office universitaire et culturel français pour l'Algérie | —Francouzský univerzitní a kulturní úřad pro Alžír |

—Palais de la découverte | —Muzeum objevů |

—Parcs nationaux | —Národní parky |

—Syndicat des transports parisiens d'Ile-de-France | —Odbor pařížské dopravy a dopravy v Ile-de-France |

—Thermes nationaux — Aix-les-Bains | —Státní lázně – Aix-les-Bains |

3. Autre organisme public national/Jiné státní veřejné subjekty

—Union des groupements d'achats publics (UGAP) | —Unie pro veřejné nákupy |

IRSKO

Prezidentský úřad

Houses of the

[Parliament] and European Parliament Houses of the Oireachtas (Irský parlament) a Evropský parlament

Úřad předsedy vlády

Ústřední statistická kancelář

Ministerstvo financí

Úřad kontrolora a hlavního auditora

Úřad daňových komisařů

Úřad veřejných prací

State Laboratory Státní laboratoř

Office of the Attorney General Úřad nejvyššího státního zástupce pro civilní věci

Office of the Director of Public Prosecutions Úřad ředitele státního zatupitelství pro trestní věci

Valuation Office Úřad pro oceňování

Civil Service Commission Komise pro občanskou službu

Office of the Ombudsman Úřad ombudsmana

Chief State Solicitor's Office Úřad hlavního právního zástupce státu

Department of Justice, Equality and Law Reform Ministerstvo spravedlnosti, rovnosti a právních reforem

Courts Service Soudní služba

Prisons Service Vězeňská služba

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests Úřad komisařů pro charitativní dary a odkazy

Department of the Environment and Local Government Ministerstvo životního prostředí a místní správy

Department of Education and Science Ministerstvo školství a vědy

Department of Communications, Marine and Natural Resources Ministerstvo komunikací, námořnictva a přírodních zdrojů

Department of Agriculture and Food Ministerstvo zemědělství a výživy

Department of Transport Ministerstvo dopravy

Department of Health and Children Ministerstvo zdravotnictví a dětí

Department of Enterprise, Trade and Employment Ministerstvo podnikání, obchodu a zaměstnanosti

Department of Arts, Sports and Tourism Ministerstvo umění, sportu a cestovního ruchu

Department of Defence Ministerstvo obrany

Department of Foreign Affairs Ministerstvo zahraničních věcí

Department of Social and Family Affairs Ministerstvo sociálních a rodinných věcí

Department of Community, Rural and

[Gaelic speaking regions] Affairs Ministerstvo pro záležitosti společenství, venkova a gaelské oblasti

Arts Council Rada pro umění

National Gallery Národní galerie

ITÁLIE

1. Nákupní subjekty

1. | Presidenza del Consiglio dei Ministri | Předsednictví Rady ministrů |

2. | Ministero degli Affari Esteri | Ministerstvo zahraničních věcí |

3. | Ministero dell'Interno | Ministerstvo vnitra |

4. | Ministero della Giustizia | Ministerstvo spravedlnosti |

5. | Ministero della Difesa | Ministerstvo obrany |

6. | Ministero dell'Economia e delle Finanze | Ministerstvo hospodářství a financí |

7. | Ministero delle Attività Produttive | Ministerstvo produktivních činností |

8. | Ministero delle Comunicazioni | Ministerstvo spojů |

9. | Ministero delle Politiche agricole e forestali | Ministerstvo zemědělské a lesnické politiky |

10. | Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio | Ministerstvo životního prostředí a ochrany území |

11. | Ministero delle Infrastrutture e Transporti | Ministerstvo infrastruktury a dopravy |

12. | Ministero del Lavoro e delle politiche sociali | Ministerstvo práce a sociální politiky |

13. | Ministero della Salute | Ministerstvo zdravotnictví |

14. | Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca | Ministerstvo vzdělávání, univerzit a výzkumu |

15. | Ministero per i Beni e le attività | Ministerstvo kuturního dědictví a kulturních činností |

Koncesionář veřejných služeb v oblasti informatiky | CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) |

1. | Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural: Administration des services techniques de l'agriculture | 1. | Ministerstvo zemědělství, vinařství a rozvoje venkova: Správa technických zemědělských služeb |

2. | Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée | 2. | Ministerstvo zahraničních věcí, vnějšího obchodu, spolupráce a obrany: Armáda |

3. | Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique | 3. | Ministerstvo národního vzdělávání, odborné přípravy a sportu: Střední školy a střední technické školy |

4. | Ministère de l'Environnement: Administration de l'environnement | 4. | Ministerstvo životního prostředí: Správa životního prostředí |

5. | Ministère d'Etat, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement) | 5. | Ministerstvo státu, odbor komunikací: Podnik poštovních a telekomunikačních služeb (pouze pošty) |

6. | Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de l'Etat, Homes d'enfants | 6. | Ministerstvo rodiny, sociální solidarity a mládí: Státní domovy důchodců, domy dětí |

7. | Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Centre informatique de l'Etat, Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l'Etat | 7. | Ministerstvo pro občanskou službu a reformu státní správy: Státní centrum informatiky, Ústřední odbor státních tiskovin a státní kancelářské výbavy |

8. | Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires | 8. | Ministerstvo spravedlnosti: Vězeňské ústavy |

9. | Ministère de l'Intérieur: Police grand-ducale, Service national de la protection civile | 9. | Ministerstvo vnitra: Velkovévodská policejní služba, Národní služba civilní ochrany |

10. | Ministère des Travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées | 10. | Ministerstvo veřejných prací: Správa veřejných budov, Správa mostů a cest |

NIZOZEMSKO

(Ministerstvo pro všobecné záležitosti)

- (Ústřední správa)

- (Kancelář Vědecké rady vládní politiky)

- (Nizozemská vládní informační služba)

(Ministerstvo vnitra)

- (Ústřední správa)

- (Úřad pro informace o státních zaměsrnancích)

- (Ústřední služba výběru archívu)

- (Všeobecná informační a bezpečnostní služba)

- (Agentura pro vedení osobních záznamů a cestovních dokumentů)

- (Informační a komunikační technická organizace)

- (Národní agentura policejních služeb)

(Ministerstvo zahraničních věcí)

- (Generální ředitelství pro regionální politiku a konzulární záležitosti)

- (Generální ředitelství pro politické záležitosti)

- (Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci)

- (Generální ředitelství pro evropskou spolupráci)

- (Centrum pro podporu dovozu z rozvojových zemí)

- (podpůrné služby spadající pod generálního tajemníka a zástupce generálního tajemníka)

- (zahraniční mise)

(Ministerstvo obrany)

- (Ústřední správa)

- (Velitelský štáb vzájemné podpory vojsk)

- (Obranná telematická organizace)

- (Služba infrastruktury, Ústřední ředitelství)

- (Služba obranné infrastruktury, regionální ředitelství)

- (Hospodářské ředitelství námořnicta)

- (Hospodářské ředitelství pozemních sil)

- (Hospodářské ředitelství vzdušných sil)

- (Národní zásobovací služba pozemní armády)

- (Služba armádních produktovodů)

- (Ústředí logistiky vzdušných sil)

- (Královské námořnictvo, útvar pro údržbu)

(Ministerstvo hospodářství)

- (Ústřední správa)

- (Netherlands Central Bureau of Statistics)

- (Úřad centrálního plánování)

- (Úřad průmyslového vlastnictví)

- (Senter)

- (Národní důlní inspekce)

- (Nizozemský úřad pro hospodářskou soutěž)

- (Nizozemská agentura pro zahraniční obchod)

- (Nizozemská agentura pro energii a životní prostředí)

- (Agentura Telecom)

(Ministerstvo financí)

- (Ústřední správa)

- (Daňové a celní počítačové a programové centrum)

- (Daňová a celní správa)

- (různá ředitelství daňové a celní správy)

- (Zvláštní daňová inspekce (včetně Služby hospodářské kontroly))

- (Daňové a celní vzdělávací ústředí)

- (Služba státního majetku)

(Ministerstvo spravedlnosti)

- (Ústřední správa)

- (Služba vězeňských ústavů)

- (Rada pro péči o děti a jejich ochranu)

- (Centrální agentura pro výběr pokut)

- (Státní zastupitelství)

- (Imigrační a naturalizační služba)

- (Nizozemský institut soudní policie)

- (Soudní rada)

(Ministerstvo zemědělství, přírodního dědictví a rybolovu)

- (Ústřední správa)

- (Úřad pověřený prováděním nařízení)

- (Úřad na ochranu rostlin)

- (Generální inspekce)

- (regionální ředitelství)

- (Úřad pro dávky)

- (Služba pro udržitelný rozvoj venkova)

- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (jednotlivá ředitelství pro regionální politiku)

(Ministerstvo školství, kultury a vědy)

- (Ústřední správa)

- (Školní inspekce)

- (Inspekce kulturního dědictví)

- (Ústřední agentura pro financování institucí)

- (Národní archívy)

- (Národní archeologická služba)

- (Inspekce národních archivů)

- (Poradní rady pro politiku vědy a technologie)

- (Rada pro školství)

- Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Nizozemský národní institut pro válečnou dokumentaci)

- (Nizozemský institut pro kulturní dědictví)

- (Rada pro kulturu)

- (Národní služba pro historické památky)

- (Národní služba pro archeologické dědictví)

(Ministerstvo sociálních věcí a zaměstnanosti)

- (Ústřední správa)

(Ministerstvo dopravy, veřejných prací a vodního hospodářtví)

- (Ústřední správa)

- (Generální ředitelství civilního letectví)

- (Generální ředitelství přepravy nákladů)

- (Generální ředitelství přepravy cestujících)

- (Generální ředitelství veřejných prací a vodního hospodářtví)

- (Ústředí veřejných prací a vodního hospodářtví)

- (každé jednotlivé regionální ředitelství generálního ředitelství veřejných prací a vodního hospodářství)

- (každá jednotlivá specializovaná služba generálního ředitelství veřejných prací a vodního hospodářství)

- (Generální ředitelství pro záležitosti vody)

- (Generální inspektor, Inspekce dopravy a vodního hospodářství)

- (Ředitelství generálního inspektora pro civilní letectví, Inspekce dopravy, veřejných prací a vodního hospodářství)

- (Dopravní ředitelství generálního inspektora, Inspekce dopravy, veřejných prací a vodního hospodářství)

- (Ředitelství lodní dopravy generálního inspektora, Inspekce dopravy a vodního hospodářství)

- (Centrální služby)

- (Královský nizozemský meteorologický institut)

(Ministerstvo bydlení, územního plánování a životního prostředí)

- (Ústřední správa)

- (Generální ředitelství pro bydlení)

- (Genrální ředitelství pro územní plánování)

- (Generální ředitelství pro ochranu životního prostředí)

- (Služba pro státní budovy)

- (Inspekce)

(Ministerstvo zdravotnictví, sociální péče a sportu)

- (Ústřední správa)

- (Inspekce ochrany zdraví, potravinářského a nepotravinářského zboží a veterinárních záležitostí)

- (Inspekce péče o zdraví)

- (Inspekce pro pomoc a ochranu mládeže)

- (Národní institut veřejného zdraví a ochrany životního prostředí)

- (Úřad kulturního a sociálního plánování)

- (Agentura Rady pro posuzování léků)

(Druhá komora Generálních stavů)

(První komora Generálních stavů)

(Rada státu)

(Účetní soud)

(Národní ombudsman)

(Kancléřství nizozemských řádů)

(Kabinet královny)

RAKOUSKO

1. | Bundeskanzleramt Federal Chancellery | Spolkové kancléřství |

2. | Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten | Spolkové ministerstvo zahraničních věcí |

3. | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur | Spolkové ministerstvo vzdělávání, vědy a kultury |

4. | Bundesministerium für Finanzen | Spolkové ministerstvo financí |

5. | Bundesministerium für Gesundheit und Frauen | Spolkové ministerstvo zdravotnictví a žen |

6. | Bundesministerium für Inneres | Spolkové ministerstvo vnitra |

7. | Bundesministerium für Justiz | Spolkové ministerstvo spravedlnosti |

8. | Bundesministerium für Landesverteidigung | Spolkové ministerstvo obrany |

9. | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft | Spolkové ministerstvo zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství |

10. | Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz | Spolkové ministerstvo sociálního zabezpečení, generačních otázek a ochrany spotřebitelů |

11. | Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie | Spolkové ministerstvo dopravy, inovace a technologie |

12. | Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit | Spolkové ministerstvo hospodářství a práce |

13. | Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen | Spolkový úřad pro kalibraci a měření |

14. | Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H | Rakouský úřad pro výzkum a zkušebnictví Arsenal spol. s r.o. |

15. | Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge | Spolkový institut pro zkoušky motorových vozidel |

16. | Bundesbeschaffung G.m.b.H | Spolkový úřad pro zadávání zakázek spol. s r.o. |

17. | Bundesrechenzentrum G.m.b.H | Spolkový úřad pro zpracování dat spol. s r.o. |

PORTUGALSKO

—Presidência do Conselho de Ministros; | Předsednictvo Rady ministrů |

—Ministério das Finanças | Ministerstvo financí |

—Ministério da Defesa Nacional | Ministerstvo obrany |

—Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas | Ministerstvo zahraničních věcí a portugalských komunit v zahraničí |

—Ministério da Administração Interna | Ministerstvo vnitra |

—Ministério da Justiça | Ministerstvo spravedlnosti |

—Ministério da Economia | Ministerstvo hospodářství |

—Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas | Ministerstvo zemědělství, rozvoje venkova a rybolovu |

—Ministério da Educação | Ministerstvo vzdělávání |

—Ministério da Ciência e do Ensino Superior | Ministerstvo vědy a univerzitního vzdělávání |

—Ministério da Cultura | Ministerstvo kultury |

—Ministério da Saúde | Ministerstvo zdravotnictví |

—Ministério da Segurança Social e do Trabalho | Ministerstvo sociálního zabezpečení a práce |

—Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação; | Ministerstvo veřejných prací, dopravy a bydlení |

—Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. | Ministerstvo měst, územního plánování a životního prostředí |

OIKEUSKANSLERINVIRASTO – JUSTITIEKANSLERSÄMBETET | ÚŘAD KANCLÉŘE SPRAVEDLNOSTI |

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ – HANDELSOCH INDUSTRIMINISTERIET | MINISTERSTVO OBCHODU A PRŮMYSLU |

Kuluttajavirasto – Konsumentverket | Finský úřad ochrany spotřebitelů |

Kilpailuvirasto – Konkurrensverket | Finský úřad pro hospodářskou soutěž |

Kuluttajavalituslautakunta – Konsumentklagonämnden | Komise pro stížnosti spotřebitelů |

Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen | Finský patentový a registrační úřad |

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ – KOMMUNIKATIONSMINISTERIET | MINISTERSTVO DOPRAVY A KOMUNIKACÍ |

Viestintävirasto – Kommunikationsverket | Finský úřad pro regulaci komunikací |

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ – JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET | MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ |

Elintarvikevirasto – Livsmedelsverket | Národní správa výživy |

Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket | Národní institut kartografie a katastru |

OIKEUSMINISTERIÖ – JUSTITIEMINISTERIET | MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI |

Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå | Úřad ombudsmana pro ochranu údajů |

Tuomioistuimet – domstolar | Soudy |

Korkein oikeus – Högsta domstolen | Nejvyšší soud |

Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen | Nejvyšší správní soud |

Hovioikeudet – hovrätter | Odvolací soudy vyššího stupně |

Käräjäoikeudet – tingsrätter | Soudy prvního stupně |

Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar | Správní soudy |

Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen | Obchodní soud |

Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen | Pracovní soud |

Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen | Soud pro pojištění |

Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet | Vězeňská služba |

OPETUSMINISTERIÖ – UNDERVISNINGSMINISTERIET | MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ |

Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen | Národní rada pro vzdělávání |

Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå | Národní komise pro klasifikaci filmů |

PUOLUSTUSMINISTERIÖ – FÖRSVARSMINISTERIET | MINISTERSTVO OBRANY |

Puolustusvoimat– Försvarsmakten Finnish | Obranné síly |

SISÄASIAINMINISTERIÖ – INRIKESMINISTERIET | MINISTERSTVO VNITRA |

Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen | Ústřední evidence obyvatelstva |

Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen | Národní úřad vyšetřování |

Liikkuva poliisi – Rörliga polisen | Státní dopravní policie |

Rajavartiolaitos– Gränsbevakningsväsendet | Ochrana hranic |

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ | MINISTERSTVO SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ |

Työttömyysturvalautakunta – Arbetslöshetsnämnden | Odvolací rada ve věcech nezaměstnanosti |

Tarkastuslautakunta – Prövningsnämnden Appeal Tribunal | Odvolací soud nižšího stupně |

Lääkelaitos – Läkemedelsverket | Agentura pro léky |

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården | Národní úřad soudního lékařství |

Tapaturmavirasto – Olycksfallsverket | Úřad pro státní odškodnění obětí nehod |

Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen | Úřad pro radiaci a jadernou bezpečnost |

TYÖMINISTERIÖ – ARBETSMINISTERIET | MINISTERSTVO PRÁCE |

Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå | Úřad smírčího prostředníka |

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande | Příjmová centra |

Työneuvosto – Arbetsrådet i Finland | Pracovní rada |

ULKOASIAINMINISTERIÖ – UTRIKESMINISTERIET | MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ |

VALTIOVARAINMINISTERIÖ – FINANSMINISTERIET | MINISTERSTVO FINANCÍ |

Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk | Účetní dvůr |

Valtiokonttori – Statskontoret | Státní pokladna |

Valtion työmarkkinalaitos – Statens arbetsmarknadsverk | Státní úřad pro zaměstnavatele |

Verohallinto – Skatteförvaltningen | Daňová správa |

Tullilaitos – Tullverket Customs | Cla |

Valtion vakuusrahasto – Statsgarantifonden | Vládní záruční fond |

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ – MILJÖMINISTERIET | MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |

Akademien för de fria konsterna | Královská akademie výtvarného umění |

Alkoholinspektionen | Generální inspekce alkoholu |

Alkoholsortimentsnämnden | Komise pro alkoholické nápoje |

Allmänna pensionsfonden | Švédský národní důchodový fond |

Allmänna reklamationsnämnd | Národní rada pro stížnosti spotřebitelů |

Ambassader | Velvyslanectví |

Arbetsdomstolen | Pracovní soud |

Arbetsgivarverk, statens | Švédské ředitelství státních správních služeb |

Arbetslivsfonden | Fondy pro pracovní život |

Arbetslivsinstitutet | Národní institut pracovního života |

Arbetsmarknadsstyrelsen | Národní rada trhu práce |

Arbetsmiljöfonden | Fondy pro pracovní prostředí |

Arbetsmiljöinstitutet | Národní institut pro zdraví pracovníků |

Arbetsmiljönämnd, statens | Národní komise bezpečnosti a zdraví pracovníků |

Arbetsmiljöverket | Švédský úřad pro pracovní prostředí |

Arkitekturmuseet | Švédské muzeum architektury |

Arrendenämnder (12) | Regionální komise pro řešení pachtovních sporů (12) |

B

Banverket | Národní správa železnic |

Barnombudsmannen | Úřad ombudsmana dětí |

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens | Švédská rada pro uplatňování technologie ve zdravotní péči |

Besvärsnämnden för rättshjälp | Odvolací komise ve věcech právní pomoci |

Biografbyrå, statens | Národní komise pro klasifikaci filmů |

Biografiskt lexikon, svenskt | Švédský biografický slovník |

Birgittaskolan | Škola Birgitta |

Blekinge tekniska högskola Blekinge | Technologiký institut Blekinge |

Bokföringsnämnden | Švédská komise pro účetní normy |

Bostadskreditnämnd, statens (BKN) | Národní komise pro záruku za úvěry na bydlení |

Boverket | Národní služba bydlení, výstavby a plánování |

Brottsförebyggande rådet | Národní rada pro prevenci kriminality |

Brottsoffermyndigheten | Národní úřad pro oběti kriminality |

Brottsskadenämnden | Komise pro odškodnění obětí kriminality |

Byggforskningsrådet | Rada pro výzkum výstavby a urbanizmu |

C

Centrala försöksdjursnämnden | Ústřední výbor pro laboratorní zvířata |

Centrala studiestödsnämnden | Národní komise pomoci studentům |

Centralnämnden för fastighetsdata | Ústřední komise pro údaje o nemovitostech |

D

Danshögskolan | Vysoká škola tance |

Datainspektionen | Národní komise pro informatiku |

Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA | Agentura pro investice ve Švédsku |

Departementen | Ministerstva |

Domstolsverket | Národní správa soudů |

Dramatiska institutet | Vysoká škola filmu, rozhlasu, televize a divadla |

E

Ekeskolan | Škola Eke |

Ekobrottsmyndigheten | Kancelář pro hospodářskou kriminalitu |

Ekonomistyrningsverket | Národní úřad pro správu financí |

Elsäkerhetsverket | Švédská národní správa pro elektrickou bezpečnost |

Energimyndigheten, statens | Švédská národní energetická správa |

EU/FoU-rådet | Švédská rada pro výzkum a vývoj EU |

Exportkreditnämnden | Švédská zaruční komise pro vývozní úvěry |

Exportråd, Sveriges | Švédská obchodní rada |

F

Fastighetsmäklarnämnden | Komise pro dohled nad realitními makléři |

Fastighetsverk, statens | Správa nemovitého státního majetku |

Fideikommissnämnden | Rada pro dědičné statky |

Finansinspektionen | Úřad finančního dozoru |

Fiskeriverket | Národní ředitelství rybolovu |

Flygmedicincentrum | Centrum leteckého lékařství |

Flygtekniska försöksanstalten | Institut leteckého výzkumu |

Folkhälsoinstitut,statens | Institut veřejného zdraví |

Fonden för fukt- och mögelskador | Národní organizace pro pomoc vlastníkům malých soukromých domů |

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas | Švédská výzkumná rada pro životní prostředí, zemědělské vědy a územní plánování |

Fortifikationsverket | Národní správa opevnění |

Förlikningsmannaexpedition, statens | Národní mediační komise |

Försvarets forskningsanstalt | Ústav výzkumu obrany |

Försvarets materielverk | Správa majetku armády |

Försvarets radioanstalt | Radiokomunikační centrum národní obrany |

Försvarshistoriska museer, statens | Švédská národní muzea vojenské historie |

Försvarshögskolan | Vysoká škola národní obrany |

Försvarsmakten | Švédské ozbrojené síly |

Försäkringskassorna (21) | Úřady sociálního zabezpečení (21) |

G

Gentekniknämnden | Švédská poradní komise pro genetickou technologii |

Geologiska undersökning, Sveriges | Geologický výzkum Švédska |

Geotekniska institut, statens | Švédský národní institut geotechniky |

Giftinformationscentralen | Švédské informační centrum o jedech |

Glesbygdsverket | Národní agentura pro rozvoj venkovských oblastí |

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning | Grafický institut a institut postgraduálního studia komunikací |

Granskningsnämnden för radio och TV | Švédská komise pro rozhlasové a televizní vysílání |

Göteborgs universitet | Univerzita Göteborg |

H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd | Švédská vládní služba pro námořníky |

Handelsflottans pensionsanstalt | Důchodový institut pro námořníky |

Handikappombudsmannen | Úřad ombudsmana zdravotně postižených |

Handikappråd, statens | Národní rada pro zdravotně postižené |

Haverikommission, statens | Národní komise pro vyšetřeování nehod |

Historiska museer, statens | Národní historická muzea |

Hjälpmedelsinstitutet | Švédský institut pomoci zdravotně postižených |

Hovrätterna (6) | Odvolací soudy (6) |

Hyresnämnder (12) | Regionální komise pro nájemné (12) |

Häktena (30) | Vazební věznice (30) |

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd | Výbor lékařské odpovědnosti |

Högskolan Dalarna | Vysoká škola Dalarna |

Högskolan i Borås | Vysoká škola Borås |

Högskolan i Gävle | Vysoká škola Gävle |

Högskolan i Halmstad | Vysoká škola Halmstad |

Högskolan i Kalmar | Vysoká škola Kalmar |

Högskolan i Karlskrona/Ronneby | Vysoká škola Karlskrona/Ronneby |

Högskolan i Kristianstad | Vysoká škola Kristianstad |

Högskolan i Skövde | Vysoká škola Skövde |

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla | Vysoká škola Trollhättan/Uddevalla |

Högskolan på Gotland | Vysoká škola Gotland |

Högskoleverket | Národní ředitelství pro vysoké školství |

Högsta domstolen | Nejvyšší soud |

I

Idrottshögskolan i Stockholm | Vysoká škola tělovýchovy a sportu Stockholm |

Inspektionen för strategiska produkter | Národní inspekce pro strategické produkty |

Institut för byggnadsforskning, statens | Švédský institut pro výzkum výstavby a urbanizmu |

Institut för ekologisk hållbarhet, statens | Švédský institut pro ekologický rozvoj |

Institut för kommunikationsanalys, statens | Švédský institut pro dopravu a komunikace |

Institut för psykosocial miljömedicin, statens | Švédský institut psychosociálního lékařství |

Institut för särskilt utbildningsstöd | Švédská státní služba pomocníků zdravotně postiženým |

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering | Úřad pro vyhodnocování politiky trhu práce |

Institutet för rymdfysik Swedish | Institut vesmírné fyziky |

Institutionsstyrelse, Statens | Národní rada pro institucionální péči |

Insättnigsgarantinämnden | Rada pro záruku vkladů |

Integrationsverket Swedish | Švédská rada pro integraci |

Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för | Národní rada pro mezinárodní adopci |

Internationella programkontoret för utbildningsområdet | Úřad pro mezinárodní program pro vzdělávání a přípravu |

J

Jordbruksverk, statens | Švédská rada pro zemědělství |

Justitiekanslern | Úřad kancléře spravedlnosti |

Jämställdhetsombudsmannen | Úřad ombudsmana pro rovné příležitosti |

K

Kammarkollegiet | Národní agentura pro právní, finanční a správní služby |

Kammarrätterna (4) | Odvolací správní soudy (4) |

Karlstads universitet | Univerzita Karlstad |

Karolinska Institutet | Institut Karolinska |

Kemikalieinspektionen | Národní inspekce chemických produktů |

Kommerskollegium | Národní obchodní ředitelství |

Koncessionsnämnden för miljöskydd | Autorizační komise pro ochranu životního prostředí |

Konjunkturinstitutet | Národní institut hospodářských věd |

Konkurrensverket | Švédský úřad pro hospodářskou soutěž |

Konstfack | Vysoká škola umění, řemesel a designu |

Konsthögskolan | Vysoká škola výtvarného umění |

Konstmuseer, statens | Národní umělecká muzea |

Konstnärsnämnden | Výbor pro umělecké granty |

Konstråd, statens | Národní rada pro umění |

Konsulat | Konzuláty |

Konsumentverket | Švédská správa ochrany spotřebitele |

Kriminaltekniska laboratorium, statens | Národní laboratoř soudní policie |

Kriminalvårdens regionkanslier (4) | Regionální vězeňské úřady (4) |

Kriminalvårdsanstalterna (35) | Národní/místní instituce (35) |

Kriminalvårdsstyrelsen | Národní vězeňská a probační správa |

Kristinaskolan | Škola Kristina |

Kronofogdemyndigheterna (10) | Služby související s prosazování zákona (10) |

Kulturråd, statens National | Národní rada pro kulturu |

Kungl. Biblioteket | Královská knihovna |

Kungl. Konsthögskolan | Královská vysoká škola výtvarného umění |

Kungl. Musikhögskolan | Královská vysoká škola hudby, Stockholm |

Kungl. Tekniska högskolan | Královská polytechnická vysoká škola |

Kustbevakningen | Švédská pobřežní stráž |

Kvalitets- och kompetensråd, statens | Národní rada pro kvalitu a rozvoj |

Kärnkraftinspektion, statens | Švédská inspekce jaderných zařízení |

L

Lagrådet | Legislativní rada |

Lantbruksuniveritet, Sveriges | Švédská univerzita zemědělských věd |

Lantmäteriverket | Národní institut kartografie a katastru |

Linköpings universitet | Univerzita Linköping |

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet | Královská zbrojnice |

Livsmedelsverk, statens | Národní správa výživy |

Ljud- och bildarkiv, statens | Národní archív obrazu a zvuku |

Lotteriinspektionen | Národní komise her |

Luftfartsverket | Národní správa civilního letectví |

Luleå tekniska universitet | Technologická univerzita Luleå |

Lunds universitet | Univerzita Lund |

Läkemedelsverket | Agentura pro léky |

Länsarbetsnämnderna (20) | Územní pracovní komise (20) |

Länsrätterna (23) | Územní správní soudy (23) |

Länsstyrelserna (21) | Územní správní rady (21) |

Lärarhögskolan i Stockholm Stockholm | Vzdělávací institut, Stockholm |

M

Malmö högskola | Univerzita Malmö |

Manillaskolan Manilla School | Škola Manilla, zvláštní škola pro neslyšící a špatně slyšící děti |

Marknadsdomstolen | Obchodní soud |

Medlingsinstitutet | Národní mediační úřad |

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges | Švédský meteorologický a hydrologický institut |

Migrationsverket | Národní úřad pro migraci |

Militärhögskolor | Vojenské akademie |

Mitthögskolan | Univerzita středního Švédska |

Moderna museet | Muzeum moderního umění |

Museer för världskultur, statens | Národní muzea světové kultury |

Musiksamlingar, statens | Švédská hudební knihovna |

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning | Švédská agentura pro vyšší odborné vzdělávání |

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet | Švédská agentura pro dálkové vzdělávání |

Mälardalens högskola | Vysoká škola Mälardalen |

N

Nationalmuseum | Národní muzeum výtvarného umění |

Nationellt centrum för flexibelt lärande | Národní agentura pro pružné vzdělávání |

Naturhistoriska riksmuseet | Národní muzeum přírodní historie |

Naturvårdsverket | Švédská agentura pro ochranu přírody |

Nordiska Afrikainstitutet | Severský institut afrických studií |

Notarienämnden | Notářský výbor |

Nämnden för offentlig upphandling | Státní komise pro veřejné zakázky |

O

Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell läggning | Úřad ombudsmana proti diskriminaci z důvodu sexuální orientace |

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering | Úřad ombudsmana proti etnické diskriminaci |

Operahögskolan i Stockholm | Vysoká škola opery, Stockholm |

P

Patent- och registreringsverket | Švédský patentový a registrační úřad |

Patentbesvärsrätten | Správní patentový soud |

Pensionsverk, statens | Ústřední správa důchodů státních zaměstnanců |

Person- och adressregisternämnd, statens | Registrační komise adres fyzických osob |

Pliktverk, Totalförsvarets | Správa státní služby |

Polarforskningssekretariatet | Sekretariát pro švédský polární výzkum |

Polismyndigheter (21) | Policejní orgány (21) |

Post- och telestyrelsen | Státní správa pošt a komunikací |

Premiepensionsmyndigheten | Úřad pro důchodové dávky |

Presstödsnämnden | Výbor pro subvencování tisku |

R

Radio- och TV-verket | Úřad pro rozhlasové a televizní vysílání |

Regeringskansliet | Vládní úřady |

Regeringsrätten | Nejvyšší správní soud |

Revisorsnämnden | Dozorčí rada účetních |

Riksantikvarieämbetet | Ředitelství pro národní dědictví |

Riksarkivet | Státní archívy |

Riksbanken | Švédská banka |

Riksdagens förvaltningskontor | Správa švédského parlamentu |

Riksdagens ombudsmän | Parlamentní obudsman |

Riksdagens revisorer | Parlamentní účetní |

Riksförsäkringsverket | Státní úřad pro sociální zabezpečení |

Riksgäldskontoret | Úřad pro veřejný dluh |

Rikspolisstyrelsen | Generální ředitelství národní policie |

Riksrevisionsverket | Generální auditorské ředitelství |

Riksskatteverket | Státní daňová správa |

Rikstrafiken | Státní správa veřejné dopravy |

Riksutställningar, Stiftelsen | Služba putovních výstav |

Riksåklagaren | Úřad švédského generálního prokurátora |

Rymdstyrelsen | Švédské státní ředitelství vesmírných činností |

Råd för byggnadsforskning, statens | Státní rada pro výzkum výstavby |

Rådet för grundläggande högskoleutbildning | Rada pro obnovu vysokoškolského vzdělávání 1. cyklu |

Räddningsverk, statens | Švédské státní ředitelství záchranných služeb |

Rättshjälpsmyndigheten | Státní úřad pro právní pomoc |

Rättsmedicinalverket | Národní ředitelství soudního lékařství |

S

Sameskolstyrelsen och sameskolor | Školní rada sami a školy sami |

Sametinget | Shromáždění sami |

Sjöfartsverket | Švédská námořní správa |

Sjöhistoriska museer, statens | Národní námořní muzea |

Skattemyndigheterna (10) | Daňové úřady (10) |

Skogsstyrelsen | Státní ředitelství lesů |

Skolverk, statens | Státní agentura pro vzdělávání |

Smittskyddsinstitutet | Švédský institut infekčních chorob |

Socialstyrelsen | Státní ředitelství zdravotnictví a sociálních věcí |

Specialpedagogiska institutet | Švédský institut pro zvláštní vzdělávání |

Specialskolemyndigheten | Státní agentura pro zvláštní školy pro neslyšící a špatně slyšící |

Språk- och folkminnesinstitutet | Institut dialektologie, onomastiky a folklórních studií |

Sprängämnesinspektionen | Státní inspekce výbušnin a hořlavých výrobků |

Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden | Registrační komise adres fyzických osob |

Statistiska centralbyrån | Státní statistický úřad |

Statskontoret | Státní řediteství racionalizace správy |

Stockholms universitet | Univerzita Stockholm |

Strålskyddsinstitut, statens | Švédský národní institut pro ochranu proti záření |

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll | Státní ředitelství pro akreditace a vyhodnocování souladu |

Styrelsen för internationell utvecklings- samarbete, SIDA | Švédský úřad pro mezinárodní spolupráci na rozvoji |

Styrelsen för psykologiskt försvar | Státní ředitelství psychologické obrany |

Svenska institutet | Švédský institut |

Säkerhetspolisen | Švédská bezpečnostní služba |

Södertörns högskola | Vysoká škola Jižní Stockholm |

T

Talboks- och punktskriftsbiblioteket | Knihovna mluvících knih a publikací v Braillově písmu |

Teaterhögskolan | Vysoká škola univerzity dramatického umění |

Tekniska museet, stiftelsen | Národní muzeum vědy a techniky |

Tingsrätterna (72) | Soudy prvního stupně (72) |

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet | Výbor pro jmenování soudců |

Totalförsvarets forskningsinstitut | Švédská agentura pro výzkum obrany |

Transportforskningsberedningen | Ředitelství pro výzkum ve věcech dopravy |

Transportrådet | Rada pro dopravu |

Tullverket | Celní správa |

Turistdelegationen | Švédský úřad pro cestovní ruch |

U

Umeå universitet | Univerzita Umeå |

Ungdomsstyrelsen | Národní ředitelství pro mládež |

Uppsala universitet | Univerzita Uppsala |

Utlänningsnämnden | Komise pro odvolání cizinců |

Utsädeskontroll, statens | Švédský institut pro pokusy a ověřování semen |

V

Valmyndigheten | Volební úřad |

Vatten- och avloppsnämnd, statens | Národní soud pro distribuci vody a odpadní vody |

Vattenöverdomstolen | Odvolací soud pro práva ve věcech vody |

Verket för högskoleservice (VHS) | Národní agentura pro vyšší vzdělávání |

Verket för innovationssystem (VINNOVA) | Švédská agentura pro inovaci |

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) | Švédská agentura pro rozvoj podnikání |

Vetenskapsrådet | Švédská rada pro výzkum |

Veterinärmedicinska anstalt, statens | Národní veterinární institut |

Vägverket (Swedish) | Švédská národní správa silnic |

Vänerskolan | Škola Väner |

Växjö universitet | Univerzita Växjö |

Växtsortnämnd, statens | Národní odrůdový úřad |

Å

Åklagarmyndigheterna | Regionální úřady státního zastupitelství (6) |

Åsbackaskolan | Škola Åsbacka |

Ö

Örebro universitet | Univerzita Örebro |

Östervångsskolan | Škola Östervång |

Överbefälhavaren | Nejvyšší velitel vojenských sil |

Överstyrelsen för civil beredskap | Švédská agentura pro civilní krizové plánování |

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

- Úřad vlády

Vysoká škola státní služby

Kancelář parlamentních poradců

- Ústřední informační kancelář

- Komise pro charitu

- Státní zastupiteství

- Komisaři majetku koruny (hlasují pouze o výdajích)

- Národní celní a daňová správa

- Ministerstvo kultury, médií a sportu

Národní knihovna

British Museum

Komise pro historické budovy a památky Anglie (anglické dědictví)

Imperiální válečné muzeum

Komise pro muzea a galerie

National Gallery

Národní muzeum námořní plavby

National Portrait Gallery

Muzeum přírodní historie

Královská komise pro historické rukopisy

Královská komise pro historické památky Anglie

Královská komise pro výtvarné umění (Anglie)

Muzeum vědy

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Sbírka Wallace

- Ministerstvo školství a odborné přípravy

Rada pro financování vysokého školství v Anglii

- Ministerstvo pro životní prostředí, výživu a záležitosti venkova

Poradní výbory pro zemědělské obytné domy

Soudy pro zemědělskou půdu

Rada a výbory pro zemědělské platy

Chovatelská centra

Agentura na ochranu venkovského prostředí

Odrůdový úřad

Kew Královské botanické zahrady, Kew

Královské komise pro znečišťování životního prostředí

- Ministerstvo zdravotnictví

Ústřední rada pro vzdělávání a odbornou přípravu sociálních pracovníků

Rada zubních lékařů

Národní rada pro profese zdravotní sestry, porodníka a domácího zdravotního poradce (Anglie)

Národní strategické zdravotnické úřady a odvozené subjekty

Úřad pro stanovování cen receptů

Rada laboratoře veřejného zdravotnictví

Ústřední rada Spojeného království pro profese zdravotní sestry, porodníka a domácího zdravotního poradce

- Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj

- Ministerstvo pro národní úspory

- Ministerstvo dopravy

Agentura námořnictví a pobřežní stráže

- Ministerstvo práce a důchodů

Poradní rady pro příspěvky zdavotně postiženým

Independent Tribunal Service Nezávislá soudní služba

Lékařské rady a posudkoví lékaři pověření kontrolami (válečné důchody)

Regulační úřad pro zaměstnanecké důchody

Regionální lékařská služba

Poradní výbor pro sociální zabezpečení

- Služba generálního prokurátora a právního poradce ministerstva financí

Právní sekretariát právních poradců Koruny

- Ministerstvo obchodu a průmyslu

Ústřední poradní výbory pro dopravu

Komise pro hospodářskou soutěž

Výbory pro elektřinu

Odvolací soud pro pracovněprávní spory

Pracovněprávní soudy

Rada spotřebitelů plynu

Státní laboratoř pro váhy a míry

Úřad ekonomiky pracovních sil

Patentový úřad

- Úřad pro záruky na vývozní úvěry

- Ministerstvo zahraničních věcí a Commonwealthu

Konferenční centrum Wilton Park

- Vládní oddělení protokolu

- Vládní komunikační ústředí

- Ministerstvo vnitra

Komise pro rozdělení Anglie na volební obvody

Herní komise pro Velkou Británii

Policejní inspektoři

Výbor pro podmínečné propuštění a místní výbory pro přezkum trestu

- Poslanecká sněmovna

- Sněmovna lordů

- Finanční úřad, Rada finančních úřadů

- Ministerstvo spravedlnosti

Obvodní soudy a Korunní soud, soudy hrabství a smíšené soudy (Anglie a Wales)

Smíšený daňový soud

Rada správních soudů

Odvolací soud - trestní

Imigrační odvolací úřady

Soudci prvního stupně pro záležitosti imigrace

Imigrační odvolací soudy

Pozemkové soudy

Právní komise

právní pomoci (Anglie a Wales)

Úřad komisařů pro sociální zabezpečení

Odvolací soudy ve věcech důchodů

Úřad veřejného kurátora

Skupina nejvyššího soudu (Anglie a Wales)

Dopravní soud

- Ministerstvo obrany

Meteorologický úřad

Agentura pro nákup vojenského materiálu

- Národní shromáždění pro Wales

Rada pro financování vysokého školství ve Walesu

Místní vládní komise pro rozdělení na volební obvody pro Wales

Královská komise pro starověké a historické památky ve Walesu

Oceňovací soudy (Wales)

Velšské národní zdravotnické úřady a odvozené subjekty

Velšské komise pro posuzování nájmů

Velšská národní rada pro profese zdravotní sestry, porodníka a domácího zdravotního poradce

- Národní auditorský úřad

- Státní úřad pro investice a půjčky

- Komise Shromáždění Severního Irska

- Soudní služba Severního Irska

Úřad koronera

Soudy hrabství

Odvolací soud a vysoký soud spravedlnosti Severního Irska

Korunní soud

Úřad pro výkon rozhodnutí

Fond právní pomoci

Soudy nižšího stupně

Odvolací soudy v důchodových věcech

- Severní Irsko, ministerstvo zaměstnanosti a výuky

- Severní Irsko, ministerstvo pro místní rozvoj

- Severní Irsko, ministerstvo pro sociální rozvoj

- Severní Irsko, ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova

- Severní Irsko, ministerstvo kultury, umění a volného času

- Severní Irsko, ministerstvo školství

- Severní Irsko, ministerstvo podnikání, obchodu a investování

- Severní Irsko, ministerstvo životního prostředí

- Severní Irsko, ministerstvo financí a zaměstnanců

- Severní Irsko, ministerstvo zdravotnictví, sociiálních služeb a veřejné bezpečnosti

- Severní Irsko, ministerstvo pro vyšší a další vzdělávání, odbornou přípravu a zaměstnání

- Severní Irsko, úřad předsedy a místopředy vlády

- Úřad pro Severní Irsko

Úřad pro právní záležitosti

Oddělení ředitele státního zastupitelství Severního Irska

Agentura soudních věd Severního Irska

Úřad hlavního volebního úředníka pro Severní Irsko

Policie Severního Irska

Probační úřad pro Severní Irsko

Státní patologická služba

- Úřad poctivého obchodování

- Národní statistický úřad

Národní ústřední zdravotnický registr

Úřad parlamentního komisaře pro správu a komisařů pro zdravotnictví

- Úřad místopředsedy vlády

Komise pro posuzování nájmů

- Úřad hlavního pokladníka

- Poštovní služby pošty

- Úřad Tajné rady

- Veřejný archivní úřad

- Královská komise historických rukopisů

- Královská nemocnice, Chelsea

- Královská mincovna

- Agentura pro zemědělské platby

- Skotsko, hlavní auditor

- Skotsko, správní oddělení Korunního soudu a služby státního zástupce v trestních věcech

- Skotsko, hlavní matrika

- Skotsko, zástupce státní pokladny

- Skotsko, registry Skotska

- Úřad pro Skotsko

- Správní služby skotské vlády

- Skotské ministerstvo školství

Skotské národní galerie

Skotská národní knihovna

Skotská národní muzea

Rada pro financování vysokého školství ve Skotsku

- Skotské ministerstvo pro rozvoj

- Skotské ministerstvo podnikání a celoživotního vzdělávání

- Skotské ministerstvo financí

- Skotské ministerstvo zdravotnictví

Místní zdravotnické rady

Skotská národní rada pro profese zdravotní sestry, porodníka a domácího zdravotního poradce

Skotská rada pro postgraduální lékařské vzdělávání

Skotské národní zdravotnické úřady a odvozené subjekty

- Skotské ministerstvo spravedlnosti

Účetní soudního úřadu

Nejvyšší trestní soud

Nejvyšší civilní soud

Policejní inspekce

Pozemkový soud pro Skotsko

Výbor pro podmínečná propuštění pro Skotsko a místní výbory pro přezkum trestů

Odvolací soudy v důchodových věcech

Skotský pozemkový soud

Skotská právní komise

Hlavní soudy hrabství

Skotský trestní rejstřík

Skotský policejní oddíl

Skotský oddíl pro výcvik hasičů

Skotská policejní škola

Úřad komisařů pro sociální zabezpečení

- Skotské ministerstvo pro záležitosti venkova

Komise malých farmářů

Komise na ochranu jelena evropského

Komise a výbory pro posuzování nájmů

Královská botanická zahrada, Edinburg

Královská komise pro starověké a historické památky ve Skotsku

Královská komise výtvarného umění pro Skotsko

- Úřad skotské vlády

- Skotský parlament jakožto právnická osoba

- Skotský archivní úřad

- Ministerstvo financí

- Úřad pro státní obchod

- Úřad pro Wales (úřad státního tajemníka pro Wales)

[1] Pro účely této směrnice se "ústředními orgány státní správy" rozumí orgány uvedené v této příloze a, s ohledem na opravy a změny na vnitrostátní úrovni, jejich nástupnické subjekty.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

SEZNAM VÝROBKŮ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 7 PRO ZAKÁZKY ZADÁVANÉ VEŘEJNÝMI ZADAVATELI V OBLASTI OBRANY [1]

Kapitola 25: | Sůl; síra; zeminy a kameny; sádra; vápno a cement |

Kapitola 26: | Rudy kovů, strusky a popely |

Kapitola 27: | Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky s výjimkou: ex 2710:Speciální pohonné látky |

Kapitola 28: | Anorganické chemické výrobky, anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, vzácných zemin, radioaktivních prvků a izotopů s výjimkou: ex 2809: Výbušninyex 2813: Výbušninyex 2814: Slzné plynyex 2828: Výbušninyex 2832: Výbušninyex 2839: Výbušninyex 2850: Toxické výrobkyex 2851:Toxické výrobkyex 2854: Výbušniny |

Kapitola 29: | Organické chemické výrobky s výjimkou: ex 2903: Výbušninyex 2904: Výbušninyex 2907: Výbušninyex 2908: Výbušninyex 2911: Výbušninyex 2912: Výbušninyex 2913: Toxické výrobkyex 2914: Toxické výrobkyex 2915: Toxické výrobkyex 2921: Toxické výrobkyex 2922: Toxické výrobkyex 2923: Toxické výrobkyex 2926: Výbušninyex 2927: Toxické výrobkyex 2929: Výbušniny |

Kapitola 30: | Farmaceutické výrobky |

Kapitola 31: | Hnojiva |

Kapitola 32: | Tříselné a barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky, barvy a laky, tmely, plnidla a těsnící hmoty, inkousty |

Kapitola 33: | Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické přípravky a přípravky pro osobní hygienu |

Kapitola 34: | Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací přípravky, syntetické vosky, připravené vosky, lešticí nebo čisticí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty "dentální vosky" |

Kapitola 35: | Albuminoidní látky; klihy; enzymy |

Kapitola 37: | Fotografické nebo kinematografické zboží |

Kapitola 38: | Různé chemické výrobky s výjimkou: ex 3819: Toxické výrobky |

Kapitola 39: | Plasty a výrobky z nich; étery celulosy a estery celulosy s výjimkou: ex 3903: Výbušniny |

Kapitola 40: | Kaučuk (přírodní kaučuk, syntetický kaučuk) a výrobky z něj s výjimkou: ex 4011: Neprůstřelné pneumatiky |

Kapitola 41: | Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně |

Kapitola 42: | Kožené výrobky; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky, výrobky ze střev (jiné než z housenek bource morušového) |

Kapitola 43: | Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich |

Kapitola 44: | Dřevo a dřevěné výrobky, dřevěné uhlí |

Kapitola 45: | Korek a korkové výrobky |

Kapitola 46: | Výrobky ze slámy, esparta a jiného materiálu na úplet; košíkářské a proutěné výrobky |

Kapitola 47: | Materiály pro výrobu papíru |

Kapitola 48: | Papír, karton nebo lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartonu nebo lepenky |

Kapitola 49: | Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány |

Kapitola 65: | Pokrývky hlavy a jejich součásti |

Kapitola 66: | Deštníky, slunečníky, hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich součásti |

Kapitola 67: | Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z lidských vlasů |

Kapitola 68: | Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů |

Kapitola 69: | Keramické výrobky |

Kapitola 70: | Sklo a skleněné výrobky |

Kapitola 71: | Perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; umělá bižuterie |

Kapitola 73: | Železo a ocel a výrobky ze železa a oceli |

Kapitola 74: | Měď a výrobky z mědi |

Kapitola 75: | Nikl a výrobky z niklu |

Kapitola 76: | Hliník a výrobky z hliníku |

Kapitola 77: | Magnezium a beryllium a výrobky z magnezia a beryllia |

Kapitola 78: | Olovo a výrobky z olova |

Kapitola 79: | Zinek a výrobky ze zinku |

Kapitola 80: | Cín a výrobky z cínu |

Kapitola 81: | Ostatní obecné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich |

Kapitola 82: | Nástroje, nářadí, nožířské výrobky a jídelní příbory, z obecných kovů; části a součásti těchto výrobků z obecných kovů s výjimkou: ex 8205: Nástrojeex 8207: Části nástrojů |

Kapitola 83: | Různé výrobky z obecných kovů |

Kapitola 84: | Kotle, stroje, přístroje a mechanická zařízení, a jejich části a součásti s výjimkou: ex 8406: Motoryex 8408: Jiné motoryex 8445: Strojeex 8453: Stroje pro automatické zpracování datex 8455: Části strojů uvedených pod číslem 8453ex 8459: Jaderné reaktory |

Kapitola 85: | Elektrické stroje, přístroje a zařízení, jejich části a součásti s výjimkou: ex 8513: Telekomunikační zařízeníex 8515: Zařízení pro vysílání |

Kapitola 86: | Železniční nebo tramvajové lokomotivy, vozový park a jeho části a součásti; železniční a tramvajový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jeho části a součásti; dopravní signalizační zařízení všech druhů (s výjimkou elektromechanických) s výjimkou: ex 8602: Elektrické obrněné lokomotivyex 8603: Jiné obrněné lokomotivyex 8605: Obrněné vagonyex 8606: Opravářské vagonyex 8607: Vagony |

Kapitola 87: | Motorová vozidla jiná než kolejová, jejich části a součásti s výjimkou: 8708: Tanky a jiná obrněná vozidlaex 8701: Traktoryex 8702: Vojenská vozidlaex 8703: Odtahová vozidlaex 8709: Motocyklyex 8714: Návěsy |

Kapitola 89: | Námořní a říční lodě a jiná plavidla s výjimkou: ex 8901: Válečné lodě |

Kapitola 90: | Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní nebo přesné; nástroje a přístroje lékařské a chirurgické; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů a přístrojů s výjimkou: ex 9005: Dalekohledyex 9013: Různé nástroje, laseryex 9014: Navigační nástroje a přístrojeex 9028: Elektrické a elektronické měřící přístrojeex 9011: Mikroskopyex 9017: Lékařské nástrojeex 9018: Přístroje pro mechanoterapiiex 9019: Ortopedické přístrojeex 9020: Rentgenové přístroje |

Kapitola 91: | Výroba hodinek a hodin |

Kapitola 92: | Hudební nástroje, zvuková nahrávací zařízení a reproduktory; televizní zvuková a audiovizuální zařízení a reproduktory; části, součásti a příslušenství těchto výrobků |

Kapitola 94: | Nábytek a jeho části a součásti, lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné čalouněné výrobky s výjimkou: ex 9401 A: Sedadla pro použití v letadlech |

Kapitola 95: | Opracované řezbářské a tvarovací materiály a výrobky z nich |

Kapitola 96: | Košťata a smetáky, kartáče, labutěnky a síta |

Kapitola 98: | Různé zpracovatelské výrobky |

[1] Jediné platné znění pro účely této směrnice je znění přílohy 1 bodu 3 Dohody.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

DEFINICE NĚKTERÝCH TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ

Pro účely této směrnice se rozumí:

1) a) "technickými specifikacemi" v případě veřejných zakázek na stavební práce veškeré technické požadavky obsažené zejména v zadávací dokumentaci, které definují požadované vlastnosti materiálu, výrobku nebo dodávky, které umožňují, aby materiály, výrobky nebo dodávky byly popsány takovým způsobem, který splňuje účel zamýšlený veřejným zadavatelem. Tyto vlastnosti zahrnují úroveň vlivu na životní prostředí, uzpůsobení všem požadavkům (včetně přístupnosti pro postižené osoby) a posuzování shody, výkon, bezpečnost nebo rozměry, včetně postupů zajištění jakosti, terminologie, symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, balení, značení nebo štítkování, návodu k použití a výrobních postupů a metod. Dále zahrnují pravidla pro projekt a výpočet nákladů, testy, podmínky pro inspekci a převzetí staveb, metody a způsoby konstrukce a všechny ostatní technické podmínky, které je veřejný zadavatel schopen stanovit podle obecných nebo odborných předpisů, pokud jde o dokončené stavby a materiály nebo díly, které zahrnují;

b) "technickou specifikací" v případě zakázek na služby nebo dodávky specifikace v dokumentu, které definují požadované vlastnosti výrobku nebo služby, například úroveň jakosti, úroveň vlivu na životní prostředí, uzpůsobení všem požadavkům (včetně přístupnosti pro zdravotně postižené osoby) a posuzování shody, výkon, užitné vlastnosti, bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků týkajících se obchodního názvu, terminologie, symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, balení, značení a štítkování, návodu k použití, výrobních postupů a metod a postupů posuzování shody ;

2) "mezinárodní norma" : norma schválená mezinárodní normalizační organizací a zpřístupněná veřejnosti,

"evropská norma" : norma schválená evropským normalizačním subjektem a zpřístupněná veřejnosti,

"vnitrostátní norma" : norma schválená vnitrostátním normalizačním subjektem a zpřístupněná veřejnosti;

3) "evropským technickým schválením" příznivé technické hodnocení vhodnosti výrobku k použití pro určitý účel, založené na splnění základních požadavků na stavební práce prostřednictvím vlastních parametrů výrobku a vymezenými podmínkami pro použití a využití. Evropské technické schválení vydává subjekt schválený pro tento účel členským státem;

4) "obecnou technickou specifikací" technická specifikace vypracovaná postupem uznávaným členskými státy a zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie;

5) "technickým odkazem" produkt vytvořený evropskými normalizačními subjekty postupy přizpůsobenými vývoji potřeb trhu, který není úřední normou.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT OBSAŽENY V OZNÁMENÍCH

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII A

INFORMACE, KTERÉ MUSÍ BÝT OBSAŽENY V OZNÁMENÍCH O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ OZNÁMENÍ PŘEDBĚŽNÝCH INFORMACÍ NA PROFILU KUPUJÍCÍCHO

1. Země veřejného zadavatele

2. Název veřejného zadavatele

3. Internetová adresa "profilu kupujícího" (URL)

4. Referenční číslo (čísla) nomenklatury CPV

OZNÁMENÍ PŘEDBĚŽNÝCH INFORMACÍ

1. Název, adresa, faxové číslo a elektronická adresa veřejného zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, od kterého lze získat dodatečné informace a v případě zakázek na služby a stavební práce útvarů, například příslušné internetové stránky státní správy, na kterých lze získat informace o obecném právním rámci pro daně, ochranu životního prostředí, ochranu zaměstnanců a pracovní podmínky, který se použije v místě, kde má být zakázka plněna.

2. Je-li to na místě, údaj, zda se jedná o zakázku vyhrazenou chráněným dílnám, nebo zda je její plnění vyhrazeno v rámci programu chráněných zaměstnání.

3. V případě veřejných zakázek na stavební práce: povaha a rozsah prací, místo provedení; má-li být stavba rozdělena do několika částí, základní charakteristiky těchto částí odkazem na stavbu; pokud je k dispozici, odhad rozsahu nákladů na navrhované práce; referenční číslo (čísla) nomenklatury.

V případě veřejných zakázek na dodávky: povaha a množství nebo hodnota výrobků, které mají být dodány, referenční číslo (čísla) nomenklatury.

V případě veřejných zakázek na služby: celková hodnota navrhovaných nákupů v každé kategorii služeb v příloze II A; referenční číslo (čísla) nomenklatury.

4. Odhadované datum zahájení zadávacího řízení pro zakázku nebo zakázky, v případě veřejných zakázek na služby podle kategorie.

5. Je-li to na místě, údaj, zda je zahrnuta rámcová dohoda.

6. Je-li to na místě, další informace.

7. Datum odeslání oznámení nebo odeslání oznámení o zveřejnění oznámení předběžných informací na profilu kupujícího.

8. Údaj, zda se na zakázku vztahuje Dohoda.

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE

Otevřená a omezená řízení, soutěžní dialogy, vyjednávací řízení:

1. Název, adresa, telefonní a faxové číslo, elektronická adresa veřejného zadavatele.

2. Je-li to na místě, údaj, zda se jedná o zakázku vyhrazenou chráněným dílnám, nebo zda je její plnění vyhrazeno v rámci programu chráněných zaměstnání.

3. a) Vybrané zadávací řízení.

b) Je-li to na místě, důvody pro použití urychleného řízení (v omezených a vyjednávacích řízeních).

c) Je-li to na místě, údaj, zda je zahrnuta rámcová dohoda.

d) Je-li to na místě, údaj, zda je zahrnut dynamický nákupní systém.

e) Je-li to na místě, konání elektronické dražby (v případě otevřených, omezených nebo vyjednávacích řízení, v případě uvedeném v čl.30 odst. 1 písm. a))

4. Forma zakázky.

5. Místo provedení prací, dodávky výrobků nebo poskytnutí služeb.

6. a) Veřejné zakázky na stavební práce

- povaha a rozsah stavebních prací, které mají být provedeny, a celková povaha stavby. Údaje zejména o možnosti týkající se dodatečných prací a, pokud je znám, předběžný časový plán těchto opcí, jakož i počet případných opakování. Je-li stavba nebo zakázka rozdělena do několika částí, velikost jednotlivých částí; referenční číslo (čísla) nomenklatury,

- informace týkající se účelu stavby nebo zakázky, pokud zakázka zahrnuje také vypracování plánů,

- v případě rámcové dohody údaj i o plánované době platnosti rámcové dohody, celkové odhadované hodnotě prací za celou dobu platnosti rámcové dohody a, pokud je to možné, hodnotu a četnost zakázek, které mají být zadány.

b) Veřejné zakázky na dodávky

- povaha výrobků, které mají být dodány, s uvedením zejména toho, zda jsou nabídky vyžadovány za účelem nákupu, leasingu, pronájmu, nájmu nebo koupě na splátky nebo jejich kombinaci, referenční číslo nomenklatury. Množství výrobků, které má být dodáno, s uvedením zejména možnosti týkající se dodatečných nákupů a, pokud je znám, předběžný časový plán těchto opcí, jakož i počet případných opakování; referenční číslo (čísla) nomenklatury,

- v případě pravidelných zakázek nebo zakázek obnovitelných v průběhu daného období, údaj, je-li to na místě, o časovém plánu následných veřejných zakázek na nákup zamýšlených dodávek,

- v případě rámcové dohody údaj i o plánované době platnosti rámcové dohody, celkové odhadované hodnotě dodávek za celou dobu platnosti rámcové dohody a, pokud je to možné, hodnotu a četnost zakázek, které mají být zadány.

c) Veřejné zakázky na služby:

- kategorie a popis služby. Referenční číslo (čísla) nomenklatury. Množství služeb, které mají být poskytnuty. Údaj zejména o možnosti týkající se dodatečných služeb a, pokud je znám, předběžný časový plán těchto opcí, jakož i počet případných opakování.

V případě zakázek obnovitelných v průběhu daného období, odhadovaný časový rámec, pokud je znám, pro následné veřejné zakázky na nákup zamýšlených služeb.

- v případě rámcové dohody, údaj i o plánované době platnosti rámcové dohody, celkové odhadované hodnotě služeb po celou dobu platnosti rámcové dohody a, pokud je to možné, hodnotu a četnost zakázek, které mají být zadány,

údaj, zda podle právních a správních předpisů je poskytování služby vyhrazeno určité profesi.Odkaz na právní a správní předpisy.

- Údaj, zda právnické osoby mají uvádět jména a odbornou kvalifikaci zaměstnanců, kteří mají být odpovědní za poskytnutí služby.

7. Pokud jsou zakázky rozděleny na části, údaj o možnosti podat nabídku na jednu, více, nebo všechny části.

8. Lhůta pro dokončení stavebních prací/dodávek/služeb nebo doba platnosti zakázky na stavební práce/dodávky/služby; kde je to možné, lhůta pro zahájení stavebních prací či lhůta pro zahájení dodávek nebo služeb.

9. Přípustnost či zákaz variant.

10. Případné zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá.

11. V případě otevřených řízení:

a) název, adresa, telefonní a faxové číslo a elektronická adresa útvaru, kde lze žádat o zadávací dokumentaci a dodatečné dokumenty;

b) je-li to na místě, lhůta pro podání takových žádostí;

c) je-li to na místě, náklady a platební podmínky pro získání těchto dokumentů.

12. a) Lhůta pro doručení nabídek nebo předběžných nabídek, pokud se jedná o dynamický nákupní systém (otevřená řízení);

b) lhůta pro doručení žádostí o účast (omezená a vyjednávací řízení);

c) adresa, kam mají být zaslány;

d) jazyk nebo jazyky, ve kterých musí být vypracovány.

13. V případě otevřených řízení:

a) osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek;

b) datum, čas a místo tohoto otevírání.

14. Je-li to na místě, požadované zálohy a záruky.

15. Hlavní podmínky, které se týkají financování a placení nebo odkazy na dokumenty, v nichž jsou tyto podmínky obsaženy.

16. Je-li to na místě, právní forma, kterou musí mít uskupení hospodářských subjektů, kterým má být zakázka zadána.

17. Kritéria pro výběr, která se týkají osobní situace hospodářských subjektů, která mohou vést k jejich vyloučení a požadované informace, které prokazují, že na tyto hospodářské subjekty se případy, jež vyloučení odůvodňují, nevztahují. Kritéria pro výběr a informace týkající se osobní situace hospodářských subjektů, informace a jakékoli nezbytné formální náležitosti pro posouzení minimálních hospodářských a technických norem, které jsou od hospodářského subjektu požadovány. Minimální úroveň (úrovně) norem, kterou lze požadovat.

18. Pro rámcové dohody: počet a je-li to na místě, navrhovaný nejvyšší počet hospodářských subjektů, které budou jejími stranami, stanovenou dobu platnosti rámcové dohody s případným uvedením důvodů, proč doba platnosti rámcové dohody překračuje čtyři roky.

19. V případě soutěžního dialogu nebo vyjednávacího řízení se zveřejněním oznámení o zakázce, údaj, je-li to na místě, o použití fázového řízení, s cílem postupně snižovat počet řešení k diskusi nebo nabídek k jednání.

20. V případě omezeného řízení, soutěžního dialogu nebo vyjednávacího řízení se zveřejněním oznámení o zakázce případné využití možnosti snížit počet zájemců vyzvaných k podání nabídky, k dialogu nebo k vyjednávání: nejnižší a, je-li to na místě, navrhovaný nejvyšší počet zájemců a objektivní kritéria, která budou použita k výběru tohoto počtu zájemců.

21. Časový rámec, v jehož průběhu je uchazeč svou nabídkou vázán (otevřená řízení)

22. Je-li to na místě, názvy a adresy hospodářských subjektů již veřejným zadavatelem vybraných (vyjednávací řízení).

23. Kritéria uvedená v článku 53, která budou použita pro zadání zakázky: "nejnižší cena" nebo "hospodářsky nejvýhodnější nabídka". Údaj o kritériích, která představují hospodářsky nejvýhodnější nabídku, stejně jako o jejich poměrné váze, pokud nejsou uvedena ve specifikacích nebo, v případě soutěžního dialogu, v popisném dokumentu.

24. Název a adresa orgánu příslušného pro odvolací řízení a, je-li to na místě, pro zprostředkování. Přesné informace ohledně konečných termínů pro podání odvolání, nebo, je-li to třeba, název, adresu, telefonní číslo, faxové číslo a elektronickou adresu útvaru, kde mohou být tyto informace získány.

25. Datum (data) zveřejnění oznámení předběžných informací v souladu s technickými specifikacemi zveřejnění, uvedenými v příloze VIII, nebo prohlášení, že zveřejnění nebylo provedeno.

26. Datum odeslání oznámení.

27. Údaj, zda se na zakázku vztahuje Dohoda.

ZJEDNODUŠENÉ OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE V RÁMCI DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU

1. Země veřejného zadavatele.

2. Název a elektronická adresa veřejného zadavatele.

3. Odkaz na zveřejnění oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému.

4. Elektronická adresa na které je dostupná technická specifikace a dodatečné dokumenty, které se vztahují k dynamickému nákupnímu systému.

5. Předmět zakázky: popis referenčním číslem (čísly) nomenklatury CPV a množství nebo rozsah zakázky, která má být zadána.

6. Časový rámec pro podání předběžných nabídek.

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY

1. Název a adresa veřejného zadavatele.

2. Zvolená zadávací řízení. V případě vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce (článek 28), odůvodnění.

3. Veřejné zakázky na stavební práce: povaha a rozsah zakázky, obecná charakteristika stavby.

Veřejné zakázky na dodávky: povaha a množství dodávaných výrobků, je-li to na místě, podle dodavatele; referenční číslo nomenklatury.

Veřejné zakázky na služby: kategorie a popis služby; referenční číslo nomenklatury; množství nakupovaných služeb.

4. Datum zadání zakázky.

5. Kritéria pro zadání zakázky.

6. Počet doručených nabídek.

7. Název a adresa úspěšných hospodářských subjektů.

8. Zaplacená cena nebo rozpětí zaplacených cen (minimum/maximum).

9. Hodnota vybrané nabídky (nabídek), nebo nejvyšší a nejnižší nabídka, byly brány v úvahu při zadávání zakázky.

10. Je-li to na místě, hodnota a část zakázky, která bude pravděpodobně zadána třetím osobám.

11. Datum zveřejnění oznámení o zakázce v souladu s technickými specifikacemi pro zveřejnění uvedenými v příloze VIII.

12. Datum odeslání oznámení.

13. Název a adresa orgánu příslušného pro odvolací a popřípadě mediační řízení. Přesné informace ohledně konečných termínů pro podání odvolání, nebo, je-li třeba, název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a elektronická adresa útvaru, kde lze tyto informace získat.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII B

INFORMACE, KTERÉ MUSÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH O KONCESI NA STAVEBNÍ PRÁCE

1. Název, adresa, faxové číslo a elektronická adresa veřejného zadavatele

2. a) Místo plnění

b) Předmět koncese, povaha a rozsah plnění

3. a) Lhůta pro podání žádostí

b) Adresa, na kterou žádosti musí být zaslány

c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých musí být žádosti napsány

4. Osobní, technické a finanční podmínky, které musí zájemci splnit

5. Kritéria, která budou použita pro zadání zakázky

6. Je-li to na místě, část prací, které budou zadány třetím osobám

7. Datum odeslání oznámení

8. Název a adresa orgánu příslušného pro odvolací a, je-li to na místě, mediační řízení. Přesné informace ohledně konečných termínů pro podání odvolání, nebo, je-li třeba, název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a elektronická adresa útvaru, kde lze tyto informace získat.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII C

INFORMACE, KTERÉ MUSÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH O ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE ZADÁVANÉ KONCESIONÁŘI, KTEŘÍ NEJSOU VEŘEJNÝMI ZADAVATELI

1. a) Místo plnění

b) Povaha a rozsah plnění, obecná charakteristika stavby

2. Stanovená lhůta pro dokončení

3. Název a adresa útvaru, kde lze vyžádat specifikace a dodatečné dokumenty

4. a) Lhůta pro doručení žádostí o účast nebo nabídek

b) Adresa, na kterou musí být zaslány

c) Jazyk nebo jazyky, ve kterých musí být napsány

5. Případné požadované zálohy a záruky

6. Hospodářské a technické požadavky, které má zhotovitel splňovat

7. Kritéria, která budou použita pro zadání zakázky

8. Datum odeslání oznámení

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII D

INFORMACE, KTERÉ MUSÍ BÝT UVEDENY V OZNÁMENÍCH O VEŘEJNÉ SOUTĚŽI NA URČITÝ VÝKON

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉ SOUTĚŽI NA URČITÝ VÝKON

1. Název, adresa, faxové číslo a elektronická adresa veřejného zadavatele a útvaru, u kterého lze získat dodatečné dokumenty

2. Popis projektu

3. Druh veřejné soutěže na určitý výkon: otevřená nebo omezená

4. V případě otevřené veřejné soutěže na určitý výkon: lhůta pro podání projektů

5. V případě omezené veřejné soutěže na určitý výkon:

a) předpokládaný počet účastníků;

b) případné názvy již vybraných účastníků;

c) kritéria pro výběr účastníků;

d) lhůta pro žádosti o účast.

6. Je-li to na místě, údaj, zda je účast vyhrazena pouze určité profesi.

7. Kritéria, která budou použita pro hodnocení projektů.

8. Jména již vybraných členů poroty.

9. Údaj, zda je rozhodnutí poroty pro veřejného zadavatele závazné.

10. Počet a hodnota případných cen.

11. Případné podrobnosti o platbách všem účastníkům.

12. Údaj, zda zakázky navazující na veřejnou soutěž na určitý výkon budou nebo nebudou zadány vítěznému účastníku nebo vítězným účastníkům veřejné soutěže na určitý výkon.

13. Datum odeslání oznámení.

OZNÁMENÍ O VÝSLEDCÍCH VEŘEJNÉ SOUTĚŽE NA URČITÝ VÝKON

1. Název, adresa, faxové číslo a elektronická adresa veřejného zadavatele.

2. Popis projektu.

3. Celkový počet účastníků.

4. Počet zahraničních účastníků.

5. Vítězný účastník (účastníci) veřejné soutěže na určitý výkon.

6. Případné ceny.

7. Odkaz na oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon.

8. Datum odeslání oznámení.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

HLAVNÍ VLASTNOSTI ZVEŘEJŇOVÁNÍ

1. Zveřejňování oznámení

a) Oznámení uvedená v článcích 35, 58, 64 a 69 zasílají veřejní zadavatelé Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství ve formátu požadovaném směrnicí Komise 2001/78/ES ze dne 13.září 2001 o použití jednotných formulářů při zveřejňování vyhlášení veřejné zakázky [1]. Stejný formát musí zachovávat též oznámení předběžných informací ve smyslu čl. 35 odst. 1 prvního pododstavce zveřejňovaná na profilu kupujícího, jak je uvedeno v bodu 2 písm. b), a oznámení o takovém zveřejnění.

b) Oznámení uvedená v článcích 35, 58, 64 a 69 zveřejňuje Úřad pro úřední tisky Evropských společenství nebo v případě oznámení předběžných informací na profilu kupujícího v souladu s čl. 35 odst. 1 prvním pododstavcem veřejní zadavatelé.

Veřejní zadavatelé mohou tyto informace navíc zveřejnit na internetu na "profilu kupujícího", jak je uveden v bodu 2 písm. b).

c) Úřad pro úřední tisky Evropských společenství vydá veřejnému zadavateli potvrzení uvedené v čl. 36 odst. 8.

2. Zveřejnění dodatečných nebo doplňujících informací

a) Veřejní zadavatelé se vyzývají, aby zveřejňovali zadávací dokumentaci a dodatečné dokumenty v plném znění na internetu.

b) Profil kupujícího může zahrnovat též oznámení předběžných informací ve smyslu čl. 35 odst. 1 prvního pododstavce, informace o aktuálních výzvách k podání nabídky, plánovaných nákupech, zadaných zakázkách a zrušených řízeních a veškeré užitečné obecné informace, např. kontaktní místo, telefonní a faxové číslo, poštovní a elektronickou adresu.

3. Formát a postupy pro zasílání oznámení elektronickými prostředky

Formát a postupy pro zasílání oznámení elektronickými prostředky jsou přístupné na internetové adrese "http://simap.eu.int".

[1] Úř. věst. L 285, 29.10.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IX

REJSTŘÍKY

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IX A [1]

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Profesní rejstříky a odpovídající prohlášení a osvědčení pro každý členský stát jsou:

- v Belgii "Registre du commerce"/ "Handelsregister";

- v Dánsku "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen";

- v Německu "Handelsregister" a "Handwerksrollev;"

- v Řecku "Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων" – MEEΠ ministerstva pro životní prostředí, územní plánování a veřejné práce (YΠΕΧΩΔΕ);

- ve Španělsku "Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda";

- ve Francii "Registre du commerce et des sociétés" a "Répertoire des métiers";

- v Irsku může být zhotovitel vyzván k předložení osvědčení vydaného "Registrar of companies" nebo "Registrar of Friendly Societies" nebo, pokud nemá toto osvědčení, osvědčení, že dotčená osoba místopřísežně prohlásila, že vykonává dané povolání v zemi, ve které je usazena, na určitém místě a pod daným obchodním jménem.

- v Itálii "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato";

- v Lucembursku "Registre aux firmes" a "Rôle de la chambre des métiers";

- v Nizozemsku "Handelsregister";

- v Rakousku "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";

- v Portugalsku "Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário" (IMOPPI)(CAEOPP);

- ve Finsku "Kaupparekisteri"/"Handelsregistret";

- ve Švédsku "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren";

- ve Spojeném království může být zhotovitel vyzván k předložení osvědčení vydaného "Registrar of Companies" nebo, nemá toto osvědčení, osvědčení, že dotčená osoba přísežně prohlásila, že vykonává dané povolání v zemi, ve které je usazena, na určitém místě a pod daným obchodním jménem.

[1] Pro účely článku 46 se "profesními a obchodními rejstříky" rozumí ty, které jsou uvedené v této příloze a, pokud byly provedeny změny na vnitrostátní úrovni, rejstříky, které je nahradily.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IX B

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA DODÁVKY

Příslušné profesní nebo obchodní rejstříky a odpovídající prohlášení a osvědčení jsou:

- v Belgii "Registre du commerce"/ "Handelsregister";

- v Dánsku "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen";

- v Německu "Handelsregister" a "Handwerksrolle";

- v Řecku "Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο";

- ve Španělsku: "Registro Mercantil" nebo v případě neregistrovaných jednotlivců, osvědčení, že daná osoba místopřísežně prohlásila, že vykonává danou profesi;

- ve Francii "Registre du commerce et des sociétés" a "Répertoire des métiers";

- v Irsku může být dodavatel vyzván k předložení osvědčení vydaného "Registrar of companies" nebo "Registrar of Friendly Societies", že založil společnost nebo je zapsán v obchodním rejstříku nebo, pokud nemá takové osvědčení, osvědčení, že dotčená osoba místopřísežně prohlásila, že vykonává danou profesi v zemi, ve které je usazena, na určitém místě a pod určitým obchodním jménem;

- v Itálii "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" a "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato";

- v Lucembursku "Registre aux firmes" a "Rôle de la chambre des métiers";

- v Nizozemsku "Handelsregister";

- v Rakousku "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";

- v Portugalsku "Registo Nacional das Pessoas Colectivas";

- ve Finsku "Kaupparekisteri" and "Handelsregistret";

- ve Švédsku "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren";

- ve Spojeném království může být dodavatel vyzván k předložení osvědčení vydaného "Registrar of companies", že založil společnost nebo je zapsán v obchodním rejstříku nebo, pokud nemá takové osvědčení, osvědčení, že dotčená osoba místopřísežně prohlásila, že vykonává danou profesi v zemi, ve které je usazena, na určitém místě a pod určitým obchodním jménem.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IX C

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

Příslušné profesní nebo obchodní rejstříky a odpovídající prohlášení a osvědčení jsou:

- v Belgii "Registre du commerce / Handelsregister" a "Ordres professionels/Beroepsorden";

- v Dánsku "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen";

- v Německu: "Handelsregister", "Handwerksrolle", "Vereinsregister", "Partnerschaftsregister" a "Mitgliedsverzeichnisse de Berufskammern der Ländern";

- v Řecku, může být poskytovatel služeb vyzván k předložení místopřísežného prohlášení před notářem o výkonu dané profese; v případech upravených platnými vnitrostátními předpisy pro poskytování služeb ve výzkumu uvedených v příloze I A, profesní rejstřík "Mητρώο Μελετητών" a "Μητρώο Γραφείων Μελετών";

- ve Španělsku "Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda";

- ve Francii "Registre du commerce" a "Répertoire des métiers";

- v Irsku, může být poskytovatel služeb vyzván k předložení osvědčení vydaného "Registrar of companies" nebo "Registrar of Friendly Societies" nebo, pokud nemá takové osvědčení, osvědčení, že dotčená osoba místopřísežně prohlásila, že vykonává danou profesi v zemi, ve které je usazena, na určitém místě a pod určitým obchodním jménem;

- v Itálii "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato" nebo "Consiglio nazionale degli ordini professionali";

- v Lucembursku "Registre aux firmes" a "Rôle de la chambre des métiers";

- v Nizozemsku "Handelsregister";

- v Rakousku "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";

- v Portugalsku "Registo nacional das Pessoas Colectivas";

- ve Finsku "Kaupparekisteri" a "Handelsregistret";

- ve Švédsku "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren";

- ve Spojeném království, může být poskytovatel služeb vyzván k předložení osvědčení vydaného "Registrar of companies" nebo, pokud nemá takové osvědčení, osvědčení, že dotčená osoba místopřísežně prohlásila, že vykonává danou profesi v zemi, ve které je usazena, na určitém místě a pod určitým obchodním jménem.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA X

POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE ZAŘÍZENÍ PRO ELEKTRONICKÝ PŘÍJEM NABÍDEK, ŽÁDOSTÍ O ÚČAST A PLÁNŮ A PROJEKTŮ VE VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA URČITÝ VÝKON

ařízení pro elektronický příjem nabídek, žádostí o účast a plánů a projektů ve veřejných soutěžích na určitý výkon musí technickými prostředky a vhodnými postupů zaručovat přinejmenším, že:

a) elektronické podpisy vztahující se k nabídkám, žádostem o účast a k zasílání plánů a projektů jsou v souladu s vnitrostátními předpisy podle směrnice 1999/93/ES;

b) lze určit přesný čas a datum doručení nabídek, žádostí o účast a plánů a projektů;

c) lze přiměřeně zajistit, že před uplynutím stanovených lhůt nemá nikdo přístup k údajům předaným v souladu s těmito požadavky;

d) v případě porušení tohoto zákazu přístupu lze přiměřeně zajistit, že porušení bude spolehlivě zjistitelné;

e) stanovený čas otevření doručených údajů mohou určit nebo změnit pouze oprávněné osoby;

f) v jednotlivých fázích zadávacího řízení nebo soutěže na určitý výkon je přístup ke všem nebo k části předaných údajů možný pouze tehdy, jednají-li oprávněné osoby současně;

g) současné jednání oprávněných osob umožňuje přístup k předaným údajům až od stanoveného dne;

h) údaje doručené a otevřené v souladu s těmito požadavky, zůstávají přístupné pouze osobám, které jsou oprávněny se s nimi seznamovat.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XI

LHŮTY PRO PROVEDENÍ A POUŽITÍ (článek 80)

Směrnice | Lhůty pro provedení a použití |

92/50/EHS (Úř. věst. L 209, 24.7.1992,s. 1) Rakousko, Finsko Švédsko | 1. červenec 1993 1. leden 1995 |

93/36/EHS (Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 1) Rakousko, Finsko Švédsko | 13 červen 1994 1 leden 1995 |

93/37/EHS (Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 54) sloučení směrnic: | |

—71/305/EHS (Úř. věst. L 185, 16.8.1971,s. 5): | |

—ES v 6 | 30. červen 1972 |

—DK, IRL, UK | 1. leden 1973 |

—Řecko | 1. leden 1981 |

—Španělsko, Portugalsko | 1. leden 1986 |

—Rakousko, Finsko, Švédsko | 1. leden 1995 |

—89/440/EHS (Úř. věst. L 210, 21.7.1989, s. 1): | |

—ES v 9 | 19. červenec 1990 |

—Řecko, Španělsko, Portugalsko | 1. březen 1992 |

—Rakousko, Finsko, Švédsko | 1. leden 1995 |

97/52/ES (Úř. věst. L 328, 28.11.1997,s. 1) | 13. říjen 1998 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XII

SROVNÁVACÍ TABULKA [1]

Tato směrnice | Směrnice 97/37/EHS | Směrnice 93/36/EHS | Směrnice 92/50/EHS | | |

Čl. 1, odst.1 | Čl. 1 první řádek, upraven | Čl. 1 první řádek, upraven | Čl. 1 první řádek, upraven | | |

Čl. 1, odst. 2, písm. (a) | Čl. 1 písm. a) první část věty | Čl. 1 písm. a) první a poslední část první věty | Čl. 1, písm. a) | | Pozměněn |

Čl. 1, odst. 2, písm. (b) | Čl. 1 písm. a) a c), upraven | — | — | | |

Čl. 1 odst. 2 písm. c), první pododstavec | — | Čl. 1 písm. a) druhá část první věty a druhá věta, upraven | — | | |

Čl. 1 odst. 2 písm. c) druhý pododstavec | — | Čl. 1 písm. a) upraven | — | | |

Čl. 1 odst. 2 písm. d) první pododstavec | — | — | — | | Nový |

Čl. 1 odst. 2 písm. d) druhý pododstavec | — | — | Článek 2, upraven | | |

Čl. 1 odst. 2 písm. d) třetí pododstavec | — | — | 16. bod odůvodnění upraven | | |

Čl. 1, odst. 3 | Čl. 1, písm. (d) | — | — | | |

Čl. 1, odst. 4 | — | — | — | | Nový |

Čl. 1, odst. 5 | — | — | — | | Nový |

Čl. 1, odst. 6 | — | — | — | | Nový |

Čl. 1, odst. 7 | — | — | — | | Nový |

Čl. 1 odst. 8 první pododstavec | — | — | Čl. 1 písm. c) první věta upraven | | |

Čl. 1 odst. 8 druhý pododstavec | — | — | — | | Nový |

Čl. 1 odst. 8 třetí pododstavec | Čl. 1, písm. h) | Čl. 1, písm. (c) | Čl. 1 písm. c), druhá věta | | Pozměněn |

Čl. 1, odst. 9 | Čl. 1, písm. (b), upraven | Čl. 1 písm. (b), upraven | Čl. 1, písm. (b), upraven | Jiné akty | |

Čl. 1, odst. 10 | — | — | — | | Nový |

Čl. 1, odst. 11, první pododstavec | Čl. 1, písm. (e), upraven | Čl. 1, písm. (d), upraven | Čl. 1, písm. (d), upraven | | |

Čl. 1, odst. 11, druhý pododstavec | Čl. 1, písm. (f), upraven | Čl. 1, písm. (e), upraven | Čl. 1, písm. (e), upraven | | |

Čl. 1, odst. 11, třetí pododstavec | — | — | — | | Nový |

Čl. 1, odst. 11, čtvrtý pododstavec | Čl. 1, písm. g), upraven | Čl. 1, písm. (f), upraven | Čl. 1, písm. (f), upraven | | |

Čl. 1, odst. 11, pátý pododstavec | — | — | Čl. 1, písm. g), upraven | | |

Čl. 1, odst. 12 | — | — | — | | Nový |

Čl. 1, odst. 13 | — | — | — | | Nový |

Čl. 1, odst. 14 | — | — | — | | Nový |

Čl. 1, odst. 15 | — | — | — | | Nový |

Članek.. 2 | Čl.. 6, odst. 6 | Čl. 5, odst. 7 | Čl. 3, odst. 2 | | Pozměněn |

Čl. 3 | — | Čl. 2, odst. 2 | — | | |

Čl. 4, odst. 1 | Nový | Nový | Čl. 26, odst. 2 a 3, upraven | | |

Čl. 4, odst. 2 | Čl. 21 Pozměněn | Čl. 18 upraven | Čl. 26, odst. 1 Pozměněn | | |

Čl. 5 | Čl. 33a upraven | Čl. 28 Pozměněn | Čl. 38a upraven | | |

Čl. 6 | — | Čl. 15, odst. 2 | — | | Pozměněn |

Čl. 7, písm.s (a) a (b) | — | Čl. 5, odst. 1, písm. (a), upraven | Čl. 7, odst. 1, písm. (a), upraven | | |

Čl. 7, písm. (c) | Čl. 6, odst. 1, písm. (a), upraven | — | — | | |

Článek 8 | Čl. 2 a Čl. 6, odst. 1, písm. (b), upraven | — | Čl. 3, odst. 3 a Čl. 7, odst. 1, písm. (a), upraven | | |

Čl. 9, odst. 1, první pododstavec | — | Čl. 5, odst. 5 | Čl. 7, odst. 2 a 7 | | Pozměněn |

Čl. 9, odst. 1, druhý pododstavec | — | — | — | | Nový |

Čl. 9, odst. 2 | — | Čl. 5, odst. 1, písm. (b) | — | | Pozměněn |

Čl. 9, odst. 3 | Čl. 6, odst. 4 | Čl. 5, odst. 6 | Čl. 7, odst. 3, druhý clause | | |

Čl. 9, odst. 4 | Čl. 6, odst. 5, upraven | | | | |

Čl.9, odst. 5, písm. (a) | Čl. 6, odst. 3, upraven | — | Čl. 7, odst. 4, třetí pododstavec, upraven | | |

Čl. 9, odst. 5, písm. (b) | — | Čl. 5, odst. 4 | — | | Pozměněn |

Čl. 9, odst. 6 | — | Čl. 5, odst. 2 | — | | |

Čl. 9, odst. 7 | — | Čl. 5, odst. 3 | Čl. 7, odst. 6 | | |

Čl. 9, odst. 8, písm. (a) | — | — | Čl. 7, odst. 4, | | Pozměněn |

Čl. 9, odst. 8, písm. (b) | — | — | Čl. 7, odst. 5, | | Pozměněn |

Čl. 9, odst. 9 | — | — | — | | Nový |

Článek 10 | Nový | Čl. 3 upraven | Čl. 4, odst. 1 upraven | | |

Článek 11 | — | — | — | | Nový |

Článek 12 | Čl. 4, písm. (a) | Čl. 2, písm. (a) | Čl. 1, písm. (a) (ii) | | Pozměněn |

Článek 13 | — | — | — | | Nový |

Článek 14 | Čl. 4, písm. (b) | Čl. 2, odst. 1, písm. (b) | Čl. 4, odst. 2 | | |

Čl. 15, písm. (a) | Čl. 5, písm. (a) upraven | Čl. 4, písm. (a) upraven | Čl. 5, písm. (a) upraven | | |

Čl. 15, písm.s (b) a (c) | Čl. 5, písm.s (b) a (c) | Čl. 4, písm.s (b) a (c) | Čl. 5, písm.s (b) a (c) | | |

Článek 16 | — | — | Čl. 1, písm. (a), (iii) to (ix), upraven | | |

Článek 17 | — | — | — | | Nový |

Článek 18 | — | — | Článek 6 | | Pozměněn |

Článek 19 | — | — | — | | Nový |

Článek 20 | — | — | Článek 8 | | |

Článek 21 | | | Článek 9 | | |

Článek 22 | — | — | Článek 10 | | |

Článek 23 | Článek 10 | Článek 8 | Článek 14 | | Pozměněn |

Čl. 24, odst. 1 to 4, první pododstavec | Článek 19 | Čl. 16, odst. 1, | Čl. 24, odst. 1 | | Pozměněn |

Čl. 24, odst. 4, druhý pododstavec | — | Čl. 16, odst. 2, upraven | Čl. 24, odst. 2, upraven | | |

Čl. 25, první pododstavec | Čl. 20, první pododstavec | Čl. 17, první pododstavec | Čl. 25, první pododstavec | | Pozměněn |

Čl. 25, druhý pododstavec | Čl. 20, druhý pododstavec | Čl. 17, druhý pododstavec | Čl. 25, druhý pododstavec | | |

Článek 26 | — | — | — | | Nový |

Čl. 27, první pododstavec | Čl. 23, odst. 1 | — | Čl. 28, odst. 1 | | Pozměněn |

Čl. 27, druhý a třetí pododstavecs | Čl. 23, odst. 2 | — | Čl. 28, odst. 2 | | |

Čl. 28, první pododstavec | Čl. 7, odst. 1 upraven | Čl. 6, odst. 1 upraven | Čl. 11, odst. 1 upraven | | |

Čl. 28, druhý pododstavec | Čl. 7, odst. 4 | Čl. 6, odst. 4 | Čl. 11, odst. 4 | | Pozměněn |

Článek 29 | — | — | — | | Nový |

Čl. 30, odst. 1, písm. (a) | Čl. 7, odst. 2, písm. (a) | Čl. 6, odst. 2 | Čl. 11, odst. 2, písm. (a) | | |

Čl. 30, odst 1, písm. (b) | Čl. 7, odst. 2, písm. (c) | Nový | Čl. 11, odst. 2, písm. (b) | | |

Čl. 30, odst. 1, písm. (c) | | — | Čl. 11, odst. 2, písm. (c) | | |

Čl. 30, odst. 1, písm. (d) | Čl. 7, odst. 2, písm. (b) | — | — | | |

Čl. 30, odst. 2, 3 a 4 | — | — | — | | Nový |

Čl. 31, odst. (1), písm. (a) | Čl. 7, odst. 3 písm. (a) | Čl. 6, odst. 3, písm. (a) | Čl. 11, odst. 3, písm. (a) | | |

Čl. 31, odst. (1), písm. (b) | Čl. 7, odst. 3, písm. (b) | Čl. 6, odst. 3, písm. (c) | Čl. 11, odst. 3, písm. (b) | | |

Čl. 31, odst. (1), písm. (c) | Čl. 7, odst. 3, písm. (c) | Čl. 6, odst. 3, písm. (d) | Čl. 11, odst. 3, písm. (d) | | |

Čl. 31, odst. (2), písm. (a) | — | Čl. 6, odst. 3, písm. (b) | — | | |

Čl. 31, odst. (2), písm. (b) | — | Čl. 6, odst. 3, písm. (e) | — | | |

Čl. 31, odst. (2), písm. (c) | — | Nový | — | | |

Čl. 31, odst. (2), písm. (d) | — | Nový | — | | |

Čl. 31, odst. (3) | — | — | Čl. 11, odst. 3, písm. (c) | | |

Čl. 31, odst. (4), písm. (a) | Čl. 7, odst. 3, písm. (d) | — | Čl. 11, odst. 3, písm. (e) | | |

Čl. 31, odst. (4), písm. (b) | Čl. 7, odst. 3, písm. (e) | — | Čl. 11, odst. 3, písm. (f) | | |

Článek 32 | — | — | — | | Nový |

Článek 33 | — | — | — | | Nový |

Čl. 34, první a druhý pododstavecs | Čl. 9, první a druhý pododstavecs | — | — | | |

Čl. 34, třetí pododstavec | Čl. 9, třetí pododstavec | | | | Pozměněn |

Čl. 35, odst. 1, první pododstavec, písm. (a), první pododstavec | — | Čl. 9, odst. 1, první pododstavec | — | | |

Čl. 35, odst. 1, první pododstavec, písm. (a), druhý pododstavec | — | Čl. 9, odst. 1, druhý pododstavec, první věta | — | | Pozměněn |

Čl. 35, odst. 1, první pododstavec, písm. (b) | — | — | Čl. 15, odst. 1 | | |

Čl. 35, odst. 1, první pododstavec, písm. (c) | Čl. 11, odst. 1 | — | — | | |

Čl. 35, odst. 1, druhý pododstavec | — | Čl. 9, odst. 5, druhý pododstavec | Čl. 17, odst. 2, druhý pododstavec | | Pozměněn |

Čl. 35, odst. 1, třetí pododstavec | Čl. 11, odst. 7, druhý pododstavec | — | — | | Pozměněn |

Čl. 35, odst. 1, čtvrtý, pátý a sixth pododstavecs | — | — | — | | Nový |

Čl. 35, odst. 2 | Čl. 11, odst. 2 | Čl. 9, odst. 2 | Čl. 15, odst. 2 | | Pozměněn |

Čl. 35, odst. 3 | — | — | — | | Nový |

Čl. 35, odst. 4, první pododstavec | Čl. 11, odst. 5, první věta | Čl. 9, odst. 3, první věta | Čl. 16, odst. 1 | | Pozměněn |

Čl. 35, odst. 4, druhý a třetí pododstavecs | — | — | — | | Nový |

Čl. 35, odst. 4, čtvrtý pododstavec | | | Čl. 16, odst. 3 a 4 | | |

Čl. 35, odst. 4, pátý pododstavec | Čl. 11, odst. 5, druhý věta | Čl. 9, odst. 3, druhý věta | Čl. 16, odst. 5 | | Pozměněn |

Čl. 36, odst. 1 | Čl. 11, odst. 6, první pododstavec, upraven | Čl. 9, odst. 4, první věta, upraven | Čl. 17, odst. 1, první věta, upraven | | |

Čl. 36, odst. 2, první pododstavec | Čl. 11, odst. 7, první věta | Čl. 9, odst. 5, první pododstavec | Čl. 17, odst. 2, první pododstavec | | Pozměněn |

Čl. 36, odst. 2, druhý pododstavec | — | — | — | | Nový |

Čl. 36, odst. 3 | Čl. 11, odst. 10 | Čl. 9, odst. 8 | Čl. 17, odst. 5 | | Pozměněn |

Čl. 36, odst. 4 | Čl. 11, odst. 8 a 13 | Čl. 9, odst. 6 a 11 | Čl. 17, odst. 4 a 8 | | Pozměněn |

Čl. 36, odst. 5 | Čl. 11, odst. 11, upraven | Čl. 9, odst. 9, upraven | Čl. 17, odst. 6, upraven | | |

Čl. 36, odst. 6 | Čl. 11, odst. 13, druhý věta | Čl. 9, odst. 11, druhý věta | Čl. 17, odst. 8, druhý věta | | Pozměněn |

Čl. 36, odst. 7, první pododstavec | Čl. 11, odst. 12 | Čl. 9, odst. 10 | Čl. 17, odst. 7 | | |

Čl. 36, odst. 7, druhý pododstavec | — | — | — | | Nový |

Článek 37 | Článek 17 | Článek 13 | Článek 21 | | Pozměněn |

Čl. 38, odst. 1 | — | — | — | | Nový |

Čl. 38, odst. 2 | Čl. 12, odst. 2, upraven | Čl. 10, odst. 1, upraven | Čl. 18, odst. 1, upraven | | |

Čl. 38, odst. 3 | Čl. 13, odst. 1 a 3, upraven | Čl. 11, odst. 1 a 3, upraven | Čl. 19, odst. 1 a 3, upraven | | Pozměněn |

Čl. 38, odst. 4 | Čl. 12, odst. 2 a Čl. 13, odst. 4, upraven | Čl. 10, odst. 1a a Čl. 11, odst. 3a, upraven | Čl. 18, odst. 2 a Čl. 19, odst. 4, upraven | | |

Čl. 38, odst. 5 a 6 | — | — | — | | Nový |

Čl. 38, odst. 7 | Čl. 12, odst. 5 | Čl. 10, odst. 4 | Čl. 18, odst. 5 | | Pozměněn |

Čl. 38, odst. 8 | Čl. 14, odst. 1 | Čl. 12, odst. 1 | Čl. 20, odst. 1 | | Pozměněn |

Čl. 39 | Čl. 12, odst. 3 a 4, Čl. 13, odst. 6, a Čl. 14, odst. 2 upraven | Čl. 10, odst. 2 a 3, Čl. 11, odst. 5, a Čl. 12, odst. 2 upraven | Čl. 18, odst. 3 a 4, Čl. 19, odst. 6 a Čl. 20, odst. 2 upraven | | |

Článek 40 | Čl. 13, odst. 2, a Čl. 14, odst. 3 | Čl. 11, odst. 2, a Čl. 12, odst. 3 | Čl. 19, odst. 2, a Čl. 20, odst. 3 | | Pozměněn |

Čl. 41, odst. 1 | Čl. 8, odst. 2, první věta, upraven | Čl. 7, odst. 2, první věta, upraven | Čl. 12, odst. 2, první věta, upraven | | |

Čl. 41, odst. 2 | Čl. 8, odst. 1, první pododstavec, upraven | Čl. 7, odst. 1, první pododstavec, upraven | Čl. 12, odst. 1, první pododstavec, upraven | | |

Čl. 41, odst. 3 | Čl. 8, odst. 1, druhý pododstavec, upraven | Čl. 7, odst. 1, druhý pododstavec, upraven | Čl. 12, odst. 1, druhý pododstavec, upraven | | |

Čl. 8, odst. 2, last věta | Čl. 7, odst. 2, last věta | Čl. 12, odst. 2, last věta | | Zrušen |

Čl. 42, odst. 1, 3 a 6 | Čl. 13, odst. 5, a Čl. 18, odst. 2 | Čl. 11, odst. 4, a Čl. 15, odst. 3 | Čl. 19, odst. 5, a Čl. 23, odst. 2 | | Pozměněn |

Čl. 42, odst. 2, 4 a 5 | — | — | — | | Nový |

Článek 43 | Čl. 8, odst. 3 | Čl. 7, odst.3 | Čl.12, odst. 3 | | Pozměněn |

Čl. 44, odst. 1 | Čl. 18, odst. 1 upraven | Čl. 15, odst. 1 upraven | Čl. 23, odst. 1 upraven | | Pozměněn |

Čl. 44, odst. 2 | — | — | — | | Nový |

Čl. 44, odst. 3 | Článek 22 | Čl. 23, odst. 3 | Čl. 32, odst. 4 | | Pozměněn |

Čl. 44, odst. 4 | — | — | — | | Nový |

Čl. 45, odst. 1 | — | — | — | | Nový |

Čl. 45, odst. 2, první pododstavec | Čl. 24, první pododstavec, upraven | Čl. 20, odst. 1, upraven | Čl. 29, první pododstavec, upraven | | |

Čl. 45, odst. 2, druhý pododstavec | — | — | — | | Nový |

Čl. 45, odst. 3 | Čl. 24, druhý a třetí pododstavecs, upraven | Čl. 20, odst. 2 a 3 upraven | Čl. 29, druhý a třetí pododstavecs, upraven | | |

Čl. 45, odst. 4 | Čl. 24, čtvrtý pododstavec | Čl. 20, odst. 4 | Čl. 29, čtvrtý pododstavec | | Pozměněn |

Čl. 46, první pododstavec | Čl. 25, první věta Pozměněn | Čl. 21, odst. 1 a odst. 2, první věta, upraven | Čl. 30, odst. 1 a 3, první věta, upraven | | |

Čl. 46, druhý pododstavec | — | — | Čl. 30, odst. 2 | | |

Čl. 47, odst. 1, písm.s (a) a (b) | Čl. 26, odst. 1, písm.s (a) a (b), upraven | Čl. 22, odst. 1, písm.s (a) a (b), upraven | Čl. 31, odst. 1, písm.s (a) a (b), upraven | | |

Čl. 47, odst. 1, písm. (c) | Čl. 26, odst. 1, písm. (c) | Čl. 22, odst. 1, písm. (c) | Čl. 31, odst. 1, písm. (c) | | Pozměněn |

Čl. 47, odst. 2 a 3 | — | — | — | | Nový |

Čl. 47, odst. 4 a 5 | Čl. 26, odst. 2 a 3, upraven | Čl. 22, odst. 2 a 3, upraven | Čl. 31, odst. 2 a 3, upraven | | Pozměněn |

Čl. 48, odst. 1 a odst. 2, písm.s (a) to (e) a (g) to (j) | Čl. 27, odst. 1, upraven | Čl. 23, odst. 1, upraven | Čl. 32, odst. 2, upraven | | |

Čl. 48, odst. 2, písm. (f) | — | | — | | Nový |

Čl. 48, odst. 3 a 4 | — | — | — | | Nový |

Čl. 48, odst. 5 | Nový | Nový | Čl. 32, odst. 1, upraven | | |

Čl. 48, odst. 6 | Čl. 27, odst. 2 | Čl. 23, odst. 2 | Čl. 32, odst. 3 | | |

Článek 49 | Nový | Nový | Článek 33 | | Pozměněn |

Článek 50 | — | — | — | | Nový |

Článek 51 | Článek 28 | Článek 24 | Článek 34 | | |

Článek 52 | Článek 29 | Článek 25 | Článek 35 | | Pozměněn |

Čl. 53, odst. 1 | Čl. 30, odst. 1 upraven | Čl. 26, odst. 1 upraven | Čl. 36, odst. 1 upraven | | |

Čl. 53, odst. 2 | Čl. 30, odst. 2 | Čl. 26, odst. 2 | Čl. 36, odst. 2 | | Pozměněn |

Čl. 30, odst. 3 | — | — | | Zrušen |

Článek 54 | — | — | — | | Nový |

Článek 55 | Čl. 30, odst. 4, první a druhý pododstavecs | Čl. 27, první a druhý pododstavecs | Čl. 37, první a druhý pododstavecs | | Pozměněn |

— | Čl. 30, odst. 4, třetí pododstavec | Čl. 27, třetí pododstavec | Čl. 37, třetí pododstavec | | Zrušen |

— | Čl. 30, odst. 4, čtvrtý pododstavec | — | — | | Zrušen |

— | Článek 31 | — | — | | Zrušen |

— | Článek 32 | — | — | | Zrušen |

Článek 56 | Čl. 3, odst. 1, upraven | | | | |

Článek 57 | — | | | | Nový |

Článek 58 | Čl. 11 odst. 3, odst. 6 to 11 a odst. 13 | | | | Pozměněn |

Článek 59 | Článek 15 | — | — | | |

Článek 60 | Čl. 3, odst. 2 | — | — | | |

Článek 61 | Nový | — | — | | |

Článek 62 | Čl. 3, odst. 3 | | | | |

Článek 63 | Čl. 3, odst. 4 | | | | Pozměněn |

Článek 64 | Čl. 11, odst. 4, odst. 6, první pododstavec, odst. 7, první pododstavec, a odst. 9 | — | — | | Pozměněn |

Článek 65 | Článek 16 | | | | |

Článek 66 | — | — | Čl. 13, odst. 3 a 4 | | |

Čl. 67, odst 1 | — | — | Čl. 13, odst. 1, první pododstavec a odst. 2, první pododstavec | | |

Čl. 67, odst.2 | | | Čl. 13, odst. 1, indents 1 to 3 a odst. 2, indents 1 to 3 | | Pozměněn |

Článek 68 | — | — | Nový | | |

Čl. 69, odst. 1 | — | — | Čl. 15, odst. 3 | | |

Čl. 69, odst. 2, první pododstavec | — | — | Čl. 16 odst. 1 a odst. 2 druhá odrážka | | Pozměněn |

Čl. 69, odst. 2, druhý pododstavec a odst. 3 | — | — | Nový | | |

Článek 70 | — | — | Čl. 17, odst. 1, odst. 2, první a třetí pododstavecs, odst. 3 to 6 a odst. 8 | | Pozměněn |

Článek 71 | — | — | Nový | | |

Článek 72 | — | — | Čl. 13, odst. 5 | | |

Článek 73 | — | — | Čl. 13, odst. 6, první pododstavec | | |

Článek 74 | — | — | Čl. 13, odst. 6, druhý pododstavec | | Pozměněn |

| Článek 33 | Článek 30 | Článek 38 | | Zrušen |

Článek 75 | Čl. 34, odst. 1, upraven | Čl. 31, odst. 1, upraven | Čl. 39, odst. 1, upraven | | |

Článek 76 | Čl. 34, odst. 2 | Čl. 31, odst. 2 | Čl. 39, odst. 2 | | Pozměněn |

| | | Čl. 39, odst. 2, písm. (d), druhý pododstavec | | Zrušen |

Čl. 77, odst. 1 | — | Čl. 32, odst. 1 | Čl. 40, odst. 1 | | |

Čl. 77, odst. 2 | Čl. 35, odst. 3 | Čl. 32, odst. 2 | Čl. 40, odst. 3 | | Pozměněn |

— | — | Čl. 40, odst. 2 | | Zrušen |

Čl. 77, odst. 3 | — | Čl. 32, odst. 3 | Čl. 40, odst. 4 | | Pozměněn |

Čl. 78, odst. 1 a 2 | | | | | Nový |

Čl. 78, odst. 3 a 4 | Čl. 6, odst. 2, písm. (a), | Čl. 5, odst. 1, písm. (d) | Čl. 7, odst. 1, písm. (c) | | Pozměněn |

Čl. 79, písm. (a) | Čl. 6, odst. 1, písm. (b), upraven | Čl. 5, odst. 1, písm. (c), druhý sub-pododstavec, upraven | Čl. 7, odst. 1, písm. (b), druhý pododstavec, upraven | | |

Čl. 79, písm. (b) | Čl. 35, odst. 2 | — | Čl. 16, odst. 4 | | Pozměněn |

Čl. 79, písm. c) | — | — | — | | Nový |

Čl. 79, písm. (d) | Čl. 35, odst. 1, upraven | — | — | | |

Čl. 79, písm. (e) | | Čl. 29, odst. 3, upraven | — | | |

Čl. 79, písm. (f) | Čl. 35, odst. 2 upraven | — | — | | Nový |

Čl. 79, písm. (g) | — | — | — | | |

Čl. 79, písm.s (h) a (i) | — | — | — | | Nový |

Článek 80 | | | | | |

Článek 81 | | | | | |

Článek 82 | | | | | |

Článek 83 | | | | | |

Článek 84 | | | | | |

Příloha I | Příloha II | | | | Pozměněn |

Přílohy II A a II B | — | — | Přílohy IA a IB | | Pozměněn |

Příloha III | Příloha I | — | — | Akty o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska | upraven |

Příloha IV | — | Příloha I | — | Akty o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska | upraven |

Příloha V | — | Příloha II | — | | Pozměněn |

Příloha VI | Příloha III | Příloha III | Příloha II | | Pozměněn |

Příloha VII A, B, C a D | Přílohy IV, V a VI | Příloha IV | Přílohy III a IV | | Pozměněn |

Příloha VIII | — | — | — | | Nový |

Příloha IX | | | | | upraven |

Příloha IX A | — | Čl. 21, odst. 2 | — | Akty o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska | upraven |

Příloha IX B | — | — | Čl. 30, odst. 3 | Akty o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska | upraven |

Příloha IX C | Článek 25, upraven | — | — | Akty o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska | upraven |

Příloha X | | | | | Nový |

Příloha XI | | | | | Nový |

Příloha XII | | | | | Nový |

[1] Výrazem "upraven" je míněno, že dané ustanovení bylo přeformulováno, přičemž oblast působnosti zrušovaných směrnic byla zachována. Změny v oblasti působnosti jednotlivých ustanovení směrnice jsou označeny výrazem "pozměněn". Tento pojem se objevuje v posledním sloupci, pokud se změna týká ustanovení tří zrušovaných směrnic. Pokud změna ovlivňuje jednu nebo dvě z těchto směrnic, je výraz "pozměněn" uveden ve sloupci týkajícím se dotčených směrnic.

--------------------------------------------------

Top