EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0004

Směrnice Komise 2004/4/ES ze dne 15. ledna 2004, kterou se mění směrnice 96/3/ES, kterou se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 93/43/EHS o hygieně potravin, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků bez obaluText s významem pro EHP.

Úř. věst. L 15, 22.1.2004, p. 25–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/06/2014; Zrušeno 32014R0579

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/4/oj

32004L0004Úřední věstník L 015 , 22/01/2004 S. 0025 - 0030


Směrnice Komise 2004/4/ES

ze dne 15. ledna 2004,

kterou se mění směrnice 96/3/ES, kterou se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 93/43/EHS o hygieně potravin, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků bez obalu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 93/43/EHS ze dne 14. června 1993 o hygieně potravin [1], a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Je nezbytné změnit směrnici Komise 96/3/ES ze dne 26. ledna 1996, kterou se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 93/43/EHS o hygieně potravin, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků bez obalu [2], aby mohl být zohledněn vědecký vývoj.

(2) Na základě hodnocení provedených Vědeckým výborem pro potraviny, a zejména na základě jeho stanoviska ze dne 20. září 1996, ve znění ze dne 12. června 1997 (107. plenární zasedání), a na základě aktualizovaného stanoviska ze dne 4. dubna 2003 o možném riziku pro lidské zdraví plynoucím z přepravy olejů a tuků v lodních nádržích po látkách navržených jako přijatelné předcházející náklady je nezbytné změnit seznam přijatelných předcházejících nákladů stanovený v příloze směrnice 96/3/ES.

(3) V případě cyklohexanolu, 2,3butandiolu, isobutanolu a nonanu byly dostupné informace nedostatečné nebo vyžadovaly dodatečné vyjasnění, aby bylo možné důkladně vědecky zhodnotit toxikologické vlastnosti, takže Vědecký výbor pro potraviny nebyl schopen provést požadovaná hodnocení. Vědecký výbor pro potraviny shledal tyto látky nepřijatelnými pro předcházející náklady, a látky by tedy měly být vypuštěny ze seznamu přijatelných předcházejících nákladů.

(4) V případě methylesterů mastných kyselin (laurátů, palmitátů, stearátů, oleátů), acetanhydridu, polyfosforečnanu amonného, tetrameru propylenu, propylalkoholu a křemičitanu sodného vedlo hodnocení Vědeckého výboru pro potraviny vzhledem k dostupným údajům k přijetí těchto látek jako předcházejících nákladů. Tyto látky by tudíž měly být doplněny do seznamu přijatelných předcházejících nákladů.

(5) V případě isodekanolu, isononanolu, isooktanolu, zemního vosku, parafinu a bílých minerálních olejů nebyly dostupné informace dostatečné pro provedení úplného hodnocení. Tyto látky však mohou být podle stanoviska Vědeckého výboru pro potraviny považovány za dočasně přijatelné jako předcházející náklady vzhledem k jejich nepravděpodobnému genotoxickému potenciálu, snadnému odstraňování pomocí postupů čištění nádrží a velmi malým množstvím reziduí předpokládaným v důsledku těchto faktorů a jejich pravděpodobného zředění.

(6) Tyto dočasně přijatelné látky by měly být ve vhodné lhůtě nově zhodnoceny na základě nových vědeckých údajů a příloha by měla být podle potřeby revidována. Údaje nezbytné pro výše uvedené hodnocení by měli poskytnout zejména dotčení provozovatelé potravinářských podniků.

(7) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha směrnice 96/3/ES se nahrazuje přílohou této směrnice.

Článek 2

Látky isodekanol, isononanol, isooktanol, zemní vosk, parafin a bílé minerální oleje budou nově zhodnoceny na základě nových vědeckých údajů a příloha bude podle potřeby revidována do 31. prosince 2006.

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. června 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí takový odkaz být učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 15. ledna 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 175, 19.7.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 21, 27.1.1996, s. 42.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA

SEZNAM PŘIJATELNÝCH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH NÁKLADŮ

Látka (synonyma) | CAS |

Kyselina octová | 64-19-7 |

Acetanhydrid (anhydrid kyseliny octové) | 108-24-7 |

Aceton (dimethylketon; propan-2-on) | 67-64-1 |

Kyselé oleje a destiláty mastných kyselin – z rostlinných olejů a tuků a/nebo směsi těchto látek a živočišných a rybích tuků a olejů |

Hydroxid amonný (vodný roztok čpavku, čpavková voda) | 1336-21-6 |

Polyfosforečnan amonný | 68333-79-9 10124-31-9 |

Živočišné, rybí a rostlinné oleje a tuky (kromě oleje z neloupaných kešu ořechů a syrového talového oleje) |

Včelí vosk (bílý a žlutý) | 8006-40-4 8012-89-3 |

Benzylalkohol (pouze farmaceutický a chemicky čistý) | 100-51-6 |

Butylacetáty (butyl, sek-butyl, terc-butyl) | 123-86-4 105-46-4 540-88-5 |

Roztok chloridu vápenatého je přijatelný jako předcházející náklad pouze tehdy, pokud je na tomto seznamu látka, která byla nákladem bezprostředně před ním a není podobně omezena. | 10043-52-4 |

Lignosulfonan vápenatý | 8061-52-7 |

Kandelilový vosk | 8006-44-8 |

Karnaubský vosk (brazilský vosk) | 8015-86-9 |

Cyklohexan (hexamethylen; hexanaften; hexalhydrobenzen) | 110-82-7 |

Epoxidovaný sójový olej (s obsahem nejméně 7 % a nejvýše 8 % ethylenoxidového kyslíku) | 8013-07-8 |

Ethanol (ethylalkohol) | 64-17-5 |

Octan ethylnatý (ethylacetát, ethylester octové kyseliny) | 141-78-6 |

2-ethylhexan-1-ol (2-ethylhexylalkohol) | 104-76-7 |

Mastné kyseliny: |

Kyselina arachová (kyselina ikosanová) | 506-30-9 |

Kyselin behenová (kyselina dokosanová) | 112-85-6 |

Kyselina máselná (kyselina butanová) | 107-92-6 |

Kyselina kaprinová (kyselina dekanová) | 334-48-5 |

Kyselina kapronová (kyselina hexanová) | 142-62-1 |

Kyselina kaprylová (kyselina oktanová) | 124-07-2 |

Kyselina eruková (kyselina cis-13-dokosenová) | 112-86-7 |

Heptanová kyselina | 111-14-8 |

Kyselina laurová (kyselina dodekanová) | 143-07-7 |

Kyselina lauroolejová (dodecenová kyselina) | 4998-71-4 |

Kyselina linolová (kyselina 9,12-oktadekadienová) | 60-33-3 |

Kyselina linolenová (kyselina 9,12,15-oktadekatrienová) | 463-40-1 |

Kyselina myristová (kyselina tetradekanová) | 544-63-8 |

Kyselina myristoolejová (kyselina tetradecenová) | 544-64-9 |

Kyselina olejová (kyselina oktadecenová; kyselina cis-oktadec-9-enová; kyselina (Z)-oktadec-9-enová) | 112-80-1 |

Kyselina palmitová (kyselina hexadekanová) | 57-10-3 |

Kyselina palmitolejová (kyselina hexadecenová; kyselina cis-hexadec-9-enová) | 373-49-9 |

Kyselina pelargonová (kyselina nonanová) | 112-05-0 |

Kyselina ricinolejová (kyselina hydroxyolejová, kyselina cis-12-hydroxy-oktadec-9-enová) | 141-22-0 |

Kyselina stearová (kyselina oktadekanová) | 57-11-4 |

Kyselina valerová (kyselina pentanová) | 109-52-4 |

Mastné alkoholy: |

Butylalkohol (butan-1-ol) | 71-36-3 |

Kaproylalkohol (hexan-1-ol, hexylalkohol) | 111-27-3 |

Kaprylakohol (oktan-1-ol, oktylalkohol) | 111-87-5 |

Cetylalkohol (hexadekan-1-ol, hexadecylalkohol, palmitylalkohol) | 36653-82-4 |

Decylalkohol (dekan-1-ol) | 112-30-1 |

Enanthylalkohol (heptan-1-ol, heptylalkohol) | 111-70-6 |

Laurylalkohol (dodekan-1-ol, dodecylalcohol) | 112-53-8 |

Myristylalkohol (tetradekan-1-ol, tetradecylalkohol) | 112-72-1 |

Nonylalkohol (nonan-1-ol) | 143-08-8 |

Oleylalkohol ((Z)-oktadec-9-enol) | 143-28-2 |

Stearylalkohol (oktadekan-1-ol) | 112-92-5 |

Tridecylalkohol (tridekan-1-ol) | 27458-92-0 112-70-9 |

Směsi mastných alkoholů: |

Laurylalkohol a myristylalkohol (C12-C14) | |

Cetylalkohol a stearylalkohol (C16-C18) | |

Estery mastných kyselin – jakýkoli ester vyrobený kombinací kterékoli výše uvedené mastné kyseliny s výše uvedeným mastným alkoholem. Jejich příkladem jsou butylester kyseliny myristové, oleylester kyseliny palmitové a cetylester kyseliny stearové. |

Methylestery mastných kyselin: |

Methylester kyseliny laurové (methyl-dodekanoát) | 111-82-0 |

Methylester kyseliny palmitové (methyl-hexadekanoát) | 112-39-0 |

Methylester kyseliny stearové (methyl-oktadekanoát) | 112-61-8 |

Methylester kyseliny olejové (methyl-oktadecenoát) | 112-62-9 |

Kyselina mravenčí (kyselina metanová) | 64-18-6 |

Glycerin | 56-81-5 |

Glykoly: |

Butandiol |

1,3-Butandiol (1, 3-butylenglykol) | 107-88-0 |

1,4-Butandiol (1, 4-butylenglykol) | 110-63-4 |

Poly-propandiol (polypropylenglykol) (molekulová hmotnost vyšší než 400) | 25322-69-4 |

Propandiol (propylenglykol, 1,2-propandiol, 1,2-dihydroxypropan, monopropylenglykol (MPG)) | 57-55-6 |

1,3-propandiol – (1,3-propylenglykol) | 504-63-2 |

n-Heptan | 142-82-5 |

n-Hexan (technický) | 110-54-3 64742-49-0 |

Isobutylester kyseliny octové (isobutylacetát) | 110-19-0 |

Isodekanol (isodecylalkohol) | 25339-17-7 |

Isononanol (isononylalkohol) | 27458-94-2 |

Isooktanol (isooktylalkohol) | 26952-21-6 |

Isopropanol (isopropylalkohol) | 67-63-0 |

Limonen (dipenten) | 138-86-3 |

Roztok chloridu hořečnatého | 7786-30-3 |

Methanol (methylalkohol) | 67-56-1 |

Methylethylketon (2-butanon) | 78-93-3 |

Methylisobutylketon (4-methyl-2-pentanon) | 108-10-1 |

terc-Butyl(methyl)ether (MBTE) | 1634-04-4 |

Melasa | 57-50-1 |

Zemní vosk | 8002-53-7 |

Parafin | 8002-74-2 63231-60-7 |

Pentan | 109-66-0 |

Kyselina fosforečná (kyselina orthofosforečná) | 7664-38-2 |

Pitná voda je přijatelná jako předcházející náklad pouze tehdy, pokud je na tomto seznamu látka, která byla nákladem bezprostředně před ní a není podobně omezena. |

Hydroxid draselný (louh draselný) je přijatelný jako předcházející náklad pouze tehdy, pokud je na tomto seznamu látka, která byla nákladem bezprostředně před ní a není podobně omezena. | 1310-58-3 |

Propylester kyseliny octové (propylacetát) | 109-60-4 |

Propylen, tetramer | 6842-15-5 |

Propylalkohol (propan-1-ol) | 71-23-8 |

Hydroxid sodný (louh sodný) je přijatelný jako předcházející náklad pouze tehdy, pokud je na tomto seznamu látka, která byla nákladem bezprostředně před ní a není podobně omezena. | 1310-73-2 |

Oxid křemičitý (křemelina) | 7631-86-9 |

Křemičitan sodný (vodní sklo) | 1344-09-8 |

Sorbitol (D-sorbitol, D-sorbit, D-sorbit, D-glucitol) | 50-70-4 |

Kyselina sírová | 7664-93-9 |

Roztok dusičnanu amonného s močovinou (UAN) |

Vinné kaly (vinný kámen, hydrogenvinan draselný) | 868-14-4 |

Bílé minerální oleje | 8042-47-5 |

"

--------------------------------------------------

Top