EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0740

2004/740/ES:Rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2004 o hlavních zásadách politik zaměstnanosti členských států

OJ L 326, 29.10.2004, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 47–48 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 165 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/740/oj

29.10.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 326/45


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 4. října 2004

o hlavních zásadách politik zaměstnanosti členských států

(2004/740/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 128 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),

s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská strategie zaměstnanosti hraje hlavní úlohu při dosahování cílů lisabonské strategie týkajících se zaměstnanosti a trhu práce. Reforma evropské strategie zaměstnanosti z roku 2003 zdůraznila význam střednědobého zaměření a provádění celého souboru politik doporučených v hlavních zásadách zaměstnanosti.

(2)

Hlavní zásady zaměstnanosti by měly být důkladně přezkoumávány pouze jednou za tři roky a jejich aktualizace během tohoto období by měla být nadále přísně omezena. Evropská úkolová skupina pro zaměstnanost se vyslovila pro předkládání důraznějších doporučení a účinnější využití postupu vzájemného hodnocení spíše než provádění dalších změn hlavních zásad.

(3)

Závěry Evropské úkolové skupiny pro zaměstnanost a prozkoumání národních akčních plánů členských států týkajících se zaměstnanosti, které jsou obsaženy ve společné zprávě o zaměstnanosti pro léta 2003–2004, ukazují, že členské státy a sociální partneři by se měli přednostně zaměřit na zvyšování schopnosti pracovníků a podniků přizpůsobovat se měnícím se ekonomickým podmínkám a požadavkům trhu práce; na získávání více lidí, kteří vstoupí na pracovní trh a zůstanou na něm, a na vytvoření situace, v níž je práce skutečným řešením pro všechny, včetně pomoci nezaměstnaným mladým lidem získat první zaměstnání a povzbuzování starších pracovníků k tomu, aby zůstali na pracovním trhu; na větší a účinnější investice do lidského kapitálu a celoživotního vzdělávání, jakož i do výzkumu a vývoje, včetně platforem pro nejvyšší míru kvality; a na zajištění účinného provádění reforem prostřednictvím lepší správy věcí veřejných, včetně úsilí o zvýšení demokratické účasti, přesvědčování občanů o potřebě reforem a posilování vztahů mezi finančními prostředky EU, zejména ESF, a prováděním evropských hlavních zásad zaměstnanosti. Tyto priority plně odpovídají pojetí stávajících hlavních zásad, a proto mohou být prosazovány v jejich rámci.

(4)

Hlavní zásady zaměstnanosti se vztahují na nové členské státy ode dne jejich přistoupení.

(5)

Kromě těchto hlavních zásad zaměstnanosti by členské státy měly plně provádět obecné hlavní zásady hospodářských politik a zajistit, aby přijímaná opatření byla plně v souladu se zachováním zdravých veřejných financí a makroekonomické stability,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Hlavní zásady politik zaměstnanosti členských států stanovené v příloze rozhodnutí Rady 2003/578/ES ze dne 22. července 2003 o hlavních zásadách politik zaměstnanosti členských států (3) zůstávají v platnosti a členské státy k nim přihlížejí ve svých politikách zaměstnanosti.

V Lucemburku dne 4. října 2004.

Za Radu

A. J. DE GEUS

předseda


(1)  Stanovisko doručené 22. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko doručené 29. září 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 197, 5.8.2003, s. 13.


Top