Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0486

Rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2004, kterým se Kypru, Maltě a Polsku povolují určité dočasné odchylky od směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

OJ L 162, 30.4.2004, p. 114–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 36 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/486/oj

32004D0486Úřední věstník L 162 , 30/04/2004 S. 0114 - 0115


Rozhodnutí Rady

ze dne 26. dubna 2004,

kterým se Kypru, Maltě a Polsku povolují určité dočasné odchylky od směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

(2004/486/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedené Smlouvy,

s ohledem na Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na kterých je založena Evropská unie (dále jen "akt o přistoupení z roku 2003"), a zejména na článek 55 uvedeného aktu,

s ohledem na žádosti Kypru, Malty a Polska,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle čl. 5 odst. 5 prvního pododstavce směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) [1] mají členské státy zajistit, aby bylo nejpozději do 31. prosince 2006 dosaženo míry odděleného sběru v průměru nejméně čtyři kilogramy odpadních elektrických a elektronických zařízení z domácností na osobu za rok.

(2) V čl. 7 odst. 2 směrnice 2002/96/ES jsou stanoveny určité minimální cíle pro využití odpadních elektrických a elektronických zařízení a pro opětovné použití a recyklaci jejich konstrukčních částí, materiálů a látek. Členské státy musí zajistit, aby výrobci splnili tyto cíle nejpozději do 31. prosince 2006.

(3) V souladu s čl. 17 odst. 1 směrnice 2002/96/ES uvedou členské státy v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s uvedenou směrnicí nejpozději do 13. srpna 2004. V čl. 17 odst. 4 písm. a) směrnice 2002/96/ES se však stanoví, že Řecko a Irsko, které vzhledem k nedostatečné recyklační infrastruktuře, geografickým okolnostem, jako je velký počet malých ostrovů a výskyt venkovských a horských oblastí, nízké hustotě obyvatelstva a nízké úrovni spotřeby elektrických a elektronických zařízení nejsou schopny splnit cíle sběru ve smyslu čl. 5 odst. 5 prvního pododstavce nebo cíle využití ve smyslu v čl. 7 odst. 2 směrnice 2002/96/ES a které podle čl. 5 odst. 2 třetího pododstavce směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů [2] mohou požádat o prodloužení lhůty uvedené vezmíněném článku, mohou prodloužit období uvedená v čl. 5 odst. 5 a v čl. 7 odst. 2 směrnice 2002/96/ES až o 24 měsíců.

(4) Na základě článku 55 aktu o přistoupení z roku 2003 požádaly Kypr, Malta a Polsko o přechodná období formou dočasné odchylky od lhůt stanovených v čl. 5 odst. 5 prvním pododstavci a čl. 7 odst. 2 směrnice 2002/96/ES. Malta uvedla jako důvody svou nedostatečnou recyklační infrastrukturu, nízká množství odpadních elektrických a elektronických zařízení, omezení vyplývající ze skutečnosti, že je malou geograficky izolovanou zemí s malým místním trhem a s vysokou hustotou obyvatelstva spojenou s problémy využívání půdy a že je výhradně dovozcem elektrických a elektronických zařízení. Kypr a Polsko uvádějí jako důvody svou nedostatečnou recyklační infrastrukturu a nízkou hustotu obyvatelstva. Polsko také uvádí svůj vysoký podíl venkovských oblastí.

(5) Tyto důvody opravňují prodloužit výše uvedené lhůty pro Kypr, Maltu a Polsko o 24 měsíců,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Kypr, Malta a Polsko mohou prodloužit lhůty stanovené v čl. 5 odst. 5 prvním pododstavci a čl. 7 odst. 2 směrnice 2002/96/ES o 24 měsíců.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům a Kyperské republice, Republice Malta a Polské republice.

V Lucemburku dne 26. dubna 2004.

Za Radu

předseda

J. Walsh

[1] Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 24. Směrnice ve znění směrnice 2003/108/ES (Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 106).

[2] Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

--------------------------------------------------

Top