EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0039

Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Keni a kterým se zrušuje rozhodnutí 2000/759/ES (oznámeno pod číslem K(2003) 5027)Text s významem pro EHP

OJ L 8, 14.1.2004, p. 22–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 115 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 192 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 192 - 196

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Zrušeno 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/39(1)/oj

32004D0039Úřední věstník L 008 , 14/01/2004 S. 0022 - 0026


Rozhodnutí Komise

ze dne 23. prosince 2003,

kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz produktů rybolovu z Keni a kterým se zrušuje rozhodnutí 2000/759/ES

(oznámeno pod číslem K(2003) 5027)

(Text s významem pro EHP)

(2004/39/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [1], a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům.

(1) V Keni byla jménem Komise provedena inspekce s cílem ověřit podmínky, za jakých se produkty rybolovu produkují, skladují a odesílají do Společenství.

(2) Požadavky právních předpisů Keni týkající se kontroly zdravotní nezávadnosti a sledování produktů rybolovu lze považovat za rovnocenné požadavkům směrnice 91/493/EHS.

(3) Zejména "Fisheries Department (FD)" je schopen účinně ověřovat řádné používání platných právních předpisů.

(4) FD poskytl úřední záruky ohledně dodržování norem pro hygienické kontroly a sledování produktů rybolovu stanovených v kapitole V přílohy směrnice 91/493/EHS a ohledně splnění hygienických podmínek, které jsou rovnocenné podmínkám uvedené směrnice.

(5) Je třeba stanovit v souladu se směrnicí 91/493/EHS podrobná pravidla týkající se produktů rybolovu dovážených do Společenství z Keni.

(6) Je také nutné vypracovat seznam schválených zařízení, výrobních plavidel nebo chladírenských skladů a seznam mrazírenských plavidel vybavených v souladu s požadavky směrnice Rady 92/48/EHS ze dne 16. června 1992, kterou se stanoví minimální hygienická pravidla pro produkty rybolovu získané na palubě některých plavidel podle čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu i) směrnice 91/493/EHS [2]. Tyto seznamy je třeba vypracovat na základě sdělení FD Komisi.

(7) Rozhodnutí Komise 2000/759/ES ze dne 1. prosince 2000, kterým se zrušuje rozhodnutí 1999/253/ES o ochranných opatřeních týkajících se některých produktů rybolovu pocházejících nebo dovážených z Keni a Tanzanie a mění osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro produkty rybolovu pocházející nebo dovážené z Keni [3], stanoví doplnění v osvědčení o zdravotním nezávadnosti, které se přikládá k produktům rybolovu dováženým z Keni. Jelikož toto rozhodnutí stanoví nový vzor osvědčení o zdravotní nezávadnosti, je třeba rozhodnutí 2000/759/ES zrušit.

(8) Je třeba, aby se toto rozhodnutí použilo od 45. dne po zveřejnění, aby se zajistilo potřebné přechodné období.

(9) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příslušným orgánem v Keni k ověřování a potvrzování souladu produktů rybolovu s požadavky směrnice 91/493/EHS je "Fisheries Department (FD)".

Článek 2

Produkty rybolovu dovážené do Společenství z Keni musí splňovat podmínky stanovené v článcích 3, 4 a 5.

Článek 3

1. Ke každé zásilce musí být přiložen očíslovaný originál veterinárního osvědčení podle vzoru v příloze I, které sestává z jednoho listu, je řádně vyplněno, podepsáno a datováno.

2. Osvědčení musí být vypracováno alespoň v jednom úředním jazyce členského státu, ve kterém se provádějí kontroly.

3. V osvědčení o zdravotní nezávadnosti musí být uvedeno jméno, funkce a podpis zástupce FD a musí být opatřeno otiskem úředního razítka FD majícím odlišnou barvu od údajů v osvědčení.

Článek 4

Produkty rybolovu musí pocházet ze schválených zařízení, výrobních plavidel nebo chladírenských skladů nebo z registrovaných mrazírenských plavidel uvedených v příloze II.

Článek 5

S výjimkou volně ložených zmrazených produktů rybolovu určených k výrobě konzervovaných potravin musí být na všech baleních nesmazatelným písmem uvedeno slovo "KEŇA" a číslo schválení/registrace zařízení, výrobního plavidla, chladírenského skladu nebo mrazírenského plavidla původu.

Článek 6

Rozhodnutí 2000/759/ES se zrušuje.

Článek 7

Toto rozhodnutí se použije ode dne 28. února 2004.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. prosince 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

[2] Úř. věst. L 187, 7.7.1992, s. 41.

[3] Úř. věst. L 304, 5.12.2000, s. 18.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

SEZNAM ZAŘÍZENÍ A PLAVIDEL

ZZ : Zpracovatelský závod

MP : Mrazírenské plavidlo

Č. schválení | Název | Město oblast | Schváleno do | Kategorie |

02/LA/KEN | W.E. Tilley (Muthaiga) Ltd | PO Box 11880 - Nairobi | | ZZ |

03/LC/KEN | East African Sea Foods Ltd | PO Box 2354 – Kisumu | | ZZ |

04/LC/KEN | Afro Meat Ltd | PO Box 1163 – Kisumu | | ZZ |

09/LE/KEN | Prinsal Enterprises Ltd | PO Box 590 – Migori | | ZZ |

10/LB/KEN | Transafrica Fisheries Ltd | PO Box 80492 – Mombasa | | ZZ |

08/LC/KEN | Peche Foods | PO Box 1064 – Kisumu | | ZZ |

05/LD/KEN | Capital Fish (K) Ltd | PO Box 607 – Homa Bay | | ZZ |

16/LC/KEN | Fish Processors (Two Thousand) Ltd | PO Box 9083 – Kisumu | | ZZ |

18/LA/KEN | Samlaki (2000) Ltd | PO Box 31567 – Nairobi | | ZZ |

19/LB/KEN | Sea Harvest (K) Ltd | PO Box 2175 – Mombasa | | ZZ |

12/WB/KEN | MV. Alpha Manyara (East African Sea Food Ltd) | PO Box 40268 – Mombasa | | MP |

13/WB/KEN | MV. Alpha Serengeti (East African Sea Food Ltd) | PO Box 40268 – Mombasa | | MP |

14/WB/KEN | MV. Alpha Amboseli (East African Sea Food Ltd) | PO Box 40268 – Mombasa | | MP |

15/WB/KEN | MV. Venture II (Basta and Sons Ltd) | PO Box 80782 - Mombasa | | MP |

--------------------------------------------------

Top