EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0008(01)

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 22. dubna 2004 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky, pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a pro související finanční otázky (ECB/2004/8)

OJ L 205, 9.6.2004, p. 13–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Zrušeno 32006D0024(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/505/oj

9.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/13


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 22. dubna 2004

o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky, pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a pro související finanční otázky

(ECB/2004/8)

(2004/505/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 30 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii a s ohledem na skutečnost, že se jejich národní centrální banky k 1. květnu 2004 stanou součástí Evropského systému centrálních bank (ESCB), upravují se vážené podíly přidělené národním centrálním bankám členských států, které přijaly euro (dále jen „zúčastněné národní centrální banky“), v klíči pro upisování základního kapitálu ECB (dále jen „vážené podíly v klíči pro upisování základního kapitálu“ a „klíč pro upisování základního kapitálu“) tak, jak stanoví rozhodnutí ECB/2004/5 ze dne 22. dubna 2004 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (1).

(2)

Tato úprava má rovněž za následek nutnost úpravy pohledávek, které ECB připsala zúčastněným národním centrálním bankám podle článku 30.3 statutu a které se rovnají výši devizových rezerv, jež zúčastněné národní centrální banky poskytly ECB (dále jen „pohledávky“).

(3)

Zúčastněné národní centrální banky, jejichž pohledávky se v důsledku rozšíření klíče pro upisování základního kapitálu dnem 1. května 2004 zvyšují, by proto měly uskutečnit vyrovnávací převod na ECB, zatímco ECB by měla uskutečnit vyrovnávací převod na ty zúčastněné národní centrální banky, jejichž pohledávky se následkem tohoto rozšíření snižují.

(4)

Od 1. května 2004 činí horní hranice částky devizových rezerv, které mohou být na ECB převedeny, 55 646 692 471,89 EUR.

(5)

V souladu s obecnými principy spravedlnosti, rovného zacházení a ochrany oprávněného očekávání, na kterých je založen statut, by měly zúčastněné národní centrální banky, jejichž relativní podíl na souhrnné hodnotě kapitálu ECB se v důsledku výše uvedených úprav zvyšuje, uskutečnit rovněž vyrovnávací převod na zúčastněné národní centrální banky, jejichž relativní podíl se snižuje.

(6)

Pro účely výpočtu úpravy hodnoty podílu každé zúčastněné národní centrální banky na souhrnné hodnotě kapitálu ECB by jednotlivé vážené podíly každé zúčastněné národní centrální banky v klíči pro upisování základního kapitálu do 30. dubna 2004 a od 1. května 2004 měly být vyjádřeny jako procento z celkového základního kapitálu ECB upsaného všemi zúčastněnými národními centrálními bankami,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se:

a)

„souhrnnou hodnotou kapitálu“ rozumí celkový součet rezervních fondů ECB, účtů přecenění a rezerv rovnocenných rezervním fondům, vypočtený ECB k 30. dubnu 2004, plus nebo minus vypočtený souhrnný čistý zisk nebo případně ztráta ECB od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004 po započtení nerozděleného příjmu ECB z eurobankovek za měsíc duben 2004, ale bez započtení příjmu ECB z eurobankovek v prvním čtvrtletí 2004, který již byl rozdělen národním centrálním bankám. Aniž by byla dotčena obecná platnost pojmu „souhrnné hodnoty vlastního kapitálu“, rezervní fondy ECB a rezervy rovnocenné rezervním fondům zahrnují všeobecný rezervní fond a rezervy rovnocenné rezervním fondům na kurzové ztráty a ztráty vzniklé v souvislosti s tržními cenami;

b)

„dnem převodu“ rozumí 19. květen 2004.

c)

„příjmem ECB z eurobankovek“ rozumí totéž jako „příjem ECB z eurobankovek v oběhu“, jak je definován v čl. 1 písm. d) rozhodnutí ECB/2002/9 ze dne 21. listopadu 2002 o přerozdělování příjmů Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu mezi národní centrální banky zúčastněných členských států (2).

Článek 2

Příspěvek na rezervní fondy a rezervy ECB

1.   Jestliže se podíl zúčastněné národní centrální banky na souhrnné hodnotě kapitálu v důsledku zvýšení jejího váženého podílu v klíči pro upisování základního kapitálu k 1. květnu 2004 zvyšuje, převede tato národní centrální banka na ECB v den převodu částku určenou podle odstavce 3.

2.   Jestliže se podíl zúčastněné národní centrální banky na souhrnné hodnotě kapitálu v důsledku snížení jejího váženého podílu v klíči pro upisování základního kapitálu k 1. květnu 2004 snižuje, obdrží tato národní centrální banka v den převodu od ECB částku určenou podle odstavce 3.

3.   Do 14. května 2004 včetně vypočítá a potvrdí ECB každé zúčastněné národní centrální bance buď částku, kterou má tato národní centrální banka převést na ECB v případě, kdy se použije odstavec 1, nebo částku, kterou národní centrální banka od ECB obdrží v případě, kdy se použije odstavec 2. S výhradou zaokrouhlení se každá částka, jež má být převedena nebo přijata, vypočítává tak, že se souhrnná hodnota kapitálu vynásobí absolutním rozdílem mezi váženým podílem každé ze zúčastněných národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu k 30. dubnu 2004 a jejím váženým podílem v klíči pro upisování základního kapitálu od 1. května 2004 a výsledek se vydělí 100.

4.   Částky uvedené v odstavci 3 jsou splatné v eurech dne 1. května 2004, ale ve skutečnosti se převádí v den převodu.

5.   Zúčastněná národní centrální banka nebo ECB, jež jsou povinny převést částku v souladu s odstavcem 1 nebo odstavcem 2, převedou v den převodu odděleně rovněž úroky, které za období od 1. května 2004 do dne převodu vzniknou z jednotlivých částek, jež tato zúčastněná národní centrální banka a ECB mají převést. Převodci a příjemci těchto úroků se shodují s převodci a příjemci částek, ze kterých úroky vzniknou.

6.   Je-li souhrnná hodnota kapitálu menší než nula, částky, jež mají být převedeny nebo přijaty podle odstavce 3 a odstavce 5, se hradí opačně, nežli stanoví odstavec 3 a odstavec 5.

Článek 3

Úprava pohledávek ve výši převedených devizových rezerv

1.   Pohledávky zúčastněných národních centrálních bank se dne 1. května 2004 upravují v souladu s upravenými váženými podíly v klíči pro upisování základního kapitálu. Hodnota pohledávek zúčastněných národních centrálních bank od 1. května 2004 je uvedena ve třetím sloupci tabulky v příloze tohoto rozhodnutí.

2.   Na základě tohoto ustanovení, a aniž by bylo zapotřebí dalších formalit nebo úkonů, se předpokládá, že každá zúčastněná národní centrální banka dne 1. května 2004 buď převedla, nebo obdržela absolutní hodnotu pohledávky (v eurech), uvedené vedle jejího názvu ve čtvrtém sloupci tabulky v příloze tohoto rozhodnutí, přičemž znaménko „-“ označuje pohledávku, kterou národní centrální banka převádí na ECB, a znaménko „+“ označuje pohledávku, kterou ECB převádí na národní centrální banku.

3.   Dne 3. května 2004 buď každá zúčastněná národní centrální banka převede, nebo obdrží absolutní hodnotu částky (v eurech), jež je uvedena vedle jejího názvu ve čtvrtém sloupci tabulky v příloze tohoto rozhodnutí, přičemž znaménko „+“ označuje částku, kterou národní centrální banka převádí na ECB, a znaménko „-“ označuje částku, kterou ECB převádí na národní centrální banku.

4.   ECB a zúčastněné národní centrální banky, jež jsou povinny převést částky v souladu s odstavcem 3, převedou dne 3. května 2004 odděleně rovněž úroky, které za období od 1. května 2004 do 3. května 2004 vzniknou z jednotlivých částek, jež mají ECB nebo zúčastněné národní centrální banky převést. Převodci a příjemci těchto úroků se shodují s převodci a příjemci částek, ze kterých úroky vzniknou.

Článek 4

Související finanční otázky

1.   Odchylně od třetího pododstavce čl. 2 odst. 1 rozhodnutí ECB/2001/16 ze dne 6. prosince 2001 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank zúčastněných členských států od účetního období 2002 (3) se stav eurobankovek v oběhu uvnitř Eurosystému za období od 1. května 2004 do 31. května 2004 vypočítává na základě rozšířeného klíče pro upisování základního kapitálu platného od 1. května 2004, jenž se použije na stav celkového počtu eurobankovek v oběhu ke dni 30. dubna 2004. Průměrná míra návratnosti podle čl. 3 odst. 3 rozhodnutí ECB/2001/16 se vypočítává zvlášť pro období od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004 a pro období od 1. května 2004 do 31. prosince 2004. Pro období od 1. května 2004 do 31. prosince 2004 se vyrovnávací částky a účetní položky k jejich vyrovnání, uvedené v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí ECB/2001/16, zachycují v účetních knihách jednotlivých národních centrálních bank s dnem připsání 1. května 2004. Odchylně od třetí věty čl. 5 odst. 1 rozhodnutí ECB/2001/16 oznamuje ECB národním centrálním bankám částky úhrnného peněžního příjmu za období od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004 jednou za čtyři měsíce a pro období od 1. května 2004 do 30. června 2004 jedenkrát za dva měsíce.

2.   Pokud jde o období od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004, sdružený měnový příjem národních centrálních bank, úroky z pohledávek národních centrálních bank ve výši devizových rezerv převedených na ECB a úroky ze zůstatků eurobankovek v oběhu uvnitř Eurosystému jsou přidělovány a rozdělovány v souladu s váženými podíly v klíči pro upisování základního kapitálu platnými ke dni 30. dubna 2004. Příjem ECB z eurobankovek za první čtvrtletí roku 2004 se přiděluje v souladu s váženými podíly v klíči pro upisování základního kapitálu platnými ke dni 30. dubna 2004, a pro druhé čtvrtletí roku 2004 v souladu s váženými podíly v klíči pro upisování základního kapitálu platnými od 1. května 2004.

3.   Čistý zisk ECB nebo případně ztráta za účetní rok 2004 se rozděluje na základě vážených podílů v klíči pro upisování základního kapitálu platných od 1. května 2004.

4.   Pokud na konci roku 2004 ECB vypočítá, že pravděpodobně skončí účetní rok 2004 s celkovou ztrátou, nebo je-li její předpokládaný čistý zisk menší nežli výše příjmu ECB z eurobankovek získaného v daném roce, ponechá si ECB svůj příjem z eurobankovek za čtvrté čtvrtletí roku 2004. Podle velikosti odhadované ztráty požádá ECB také o vrácení části nebo celého prozatímně rozděleného příjmu ECB z eurobankovek získaného v třetím, druhém a prvním čtvrtletí roku 2004, v uvedeném pořadí, až do pokrytí dané ztráty. V případě, že ECB skončí účetní rok 2004 se ztrátou a příjem ECB z eurobankovek získaný za účetní rok 2004 nepostačuje k pokrytí této ztráty, vyrovná ECB ztrátu

a)

z prostředků uvolněných ze všeobecného rezervního fondu ECB;

b)

ze sdruženého měnového příjmu národních centrálních bank za období od 1. května 2004 do 31. prosince 2004, na základě rozhodnutí Rady guvernérů podle článku 33 statutu;

c)

ze sdruženého měnového příjmu národních centrálních bank za období od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004, na základě rozhodnutí Rady guvernérů podle článku 33 statutu.

5.   Pokud je nutno jakoukoli část rozděleného příjmu ECB z eurobankovek za první čtvrtletí 2004 vrátit podle odstavce 4 a pokud je nutno převést zpět na ECB sdružený měnový příjem národních centrálních bank za období od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004, uskuteční se dodatečné vyrovnávací platby nad rámec těch, které jsou uvedené v článku 2 a článku 3. Každá zúčastněná národní centrální banka, jejíž vážený podíl v klíči pro upisování základního kapitálu se k 1. květnu 2004 zvyšuje, provede tuto platbu ve prospěch ECB a ECB provede tuto platbu ve prospěch každé zúčastněné národní centrální banky, jejíž vážený podíl v klíči pro upisování základního kapitálu se k 1. květnu 2004 snižuje. Částka vyrovnávacích plateb se vypočítává následujícím způsobem. Celkový příjem ECB z eurobankovek za první čtvrtletí roku 2004, který má být vrácen, se znásobí absolutním rozdílem mezi váženým podílem zúčastněné národní centrální banky v klíči pro upisování základního kapitálu ke 30. dubnu 2004 a jejím váženým podílem v klíči pro upisování základního kapitálu ke 31. prosinci 2004 a výsledek se vydělí 100. Celkový měnový příjem za období od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004, který se má převést zpět, se znásobí absolutním rozdílem mezi váženým podílem zúčastněné národní centrální banky v klíči pro upisování základního kapitálu k 30. dubnu 2004 a jejím váženým podílem v klíči pro upisování základního kapitálu k 31. prosinci 2004 a výsledek se vydělí 100. Od 1. ledna 2005 do dne zaplacení těchto částek vznikají na vyrovnávacích platbách vztahujících se ke sdruženému měnovému příjmu národních centrálních bank úroky.

6.   Dodatečné vyrovnávací platby, vztahující se k příjmu ECB z eurobankovek podle odstavce 5, se uskuteční dne 4. ledna 2005. Dodatečné vyrovnávací platby, vztahující se k sdruženému měnovému příjmu podle odstavce 5, jakož i úroky z nich vzniklé, se splácí druhý pracovní den po druhé schůzi Rady guvernérů konané v březnu 2005.

Článek 5

Obecná ustanovení

1.   Výpočet úroků, které vzniknou na základě čl. 2 odst. 5, čl. 3 odst. 4 a čl. 4 odst. 5, se provádí denně s použitím metody výpočtu skutečný počet dnů/360, pomocí sazby rovnající se mezní úrokové sazbě, kterou Evropský systém centrálních bank použil při poslední hlavní refinanční operaci.

2.   Všechny převody podle čl. 2 odst. 1, 2 a 5, čl. 3 odst. 3 a 4 a čl. 4 odst. 5 a 6 se uskutečňují odděleně prostřednictvím transevropského expresního automatizovaného systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET).

3.   ECB a zúčastněné národní centrální banky, které jsou povinny provést převody uvedené v odstavci 2, dají v danou dobu nezbytné příkazy k řádnému a včasnému provedení těchto převodů.

Článek 6

Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 23. dubna 2004.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 22. dubna 2004.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Viz strana 5 tohoto Úředního věstníku.

(2)  Úř. věst. L 323, 28.11.2002, s. 49.

(3)  Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 55. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí ECB/2003/22 (Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 39).


Top